Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből"

Átírás

1 Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány

2 Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft október

3 Tartalomjegyzék 1 Általános kép a foglalkoztatási paktumokról Helyzetfeltáró kutatás főbb eredményei Ajánlások A Baranya megyei munkaerő-piac főbb jellemzői Általános jellemzők Közfoglalkoztatás Munkanélküliség Várható foglalkoztatási paktum pályázati felhívás bemutatása A pályázati felhívások indokoltsága, célja A rendelkezésre álló forrás Támogatható szervezetek köre Támogatható tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Célcsoport Indikátorok A foglalkoztatási paktumok kulcseleme - a felnőttképzés A felnőttképzés jogszabályi alapjai, alapfogalmak A felnőttképzés támogathatóságának főbb szempontjai Az előzetes vállalkozói igényfelmérés eredményei

4 5.1 Az előzetes vállalkozói igényfelmérés módszertana Az előzetes vállalkozói képzési és foglalkoztatási igények összesítése A képzési és foglalkoztatási igények főbb jellemzői A képzési és foglalkoztatási igények ágazati megoszlása A felnőttképzési programok előkészítésének lépései Javaslatok a foglalkoztatási paktumok kialakítására Országos szintű program-végrehajtási javaslatok A Baranya megyei foglalkoztatási paktum évi projektjének kidolgozására vonatkozó javaslatok Javasolt ágazati és területi fókuszok A megyei foglalkoztatási paktum projekt kidolgozásának javasolt lépései Táblázatjegyzék Ábrajegyzék Forrásjegyzék Mellékletek

5 1 Általános kép a foglalkoztatási paktumokról 1.1 Helyzetfeltáró kutatás főbb eredményei Az alábbi fejezet a Hétfa Kutatóintézet és a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. által 2014 decembere és 2015 márciusa közti időszakban végzett helyzetfeltáró kutatás eredményeire alapul. A kutatás célja a foglalkoztatási paktumokhoz kapcsolódó tapasztalatok és attitűdök vizsgálata volt annak érdekében, hogy ezen eredmények felhasználásával lehetővé tegyék a további paktumok hatékonyabb, célszerűbb kialakítását és működtetését. Ahogy az 1. ábrán látható, a kérdőívet kitöltő paktumok nagy része kistérségi szinten működött, ezen kívül 3 határon átnyúló, 3 regionális, 3 megyei és 3 települési szintű paktum szerepelt a kutatásban. A minta megfelelően kiegyenlített volt: nagyjából ugyanolyan arányban szerepeltek benne a legrosszabb, a közepes és a legjobb helyzetű térségekben működők, valamint a megszűnt és működő paktumok aránya is közel azonos volt. 1. ábra: A foglalkoztatási paktumok területi szint szerinti eloszlása Forrás: Foglalkoztatási megállapodások (paktum) vizsgálata; Hétfa Kutatóintézet és a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.,

6 A legtöbb válaszadó összességében sikeresnek látta a paktum működését, közel ugyanennyien pedig azt válaszolták, hogy egyaránt voltak jellemzőek a sikerek és a kudarcok a működés során. A vizsgálat kimutatta azt is, hogy a bizalom fontos eleme volt minden paktum létrejöttekor. A paktumok leggyakoribb résztvevői a nem megyei jogú városok települési önkormányzatai, valamint civil szervezetek voltak. A résztvevők szervezeti típus szerinti bontását a 2. ábra szemlélteti. A megkérdezettek szerint a leginkább proaktív hozzáállás a munkaügyi kirendeltségeket, az önkormányzati társulásokat, a Megyei Munkaügyi Központok és a civil szervezetek munkáját jellemezte. 2. ábra: A foglalkoztatási patumokban szésztvevők szervezettípus szerinti megoszlása Forrás: Foglalkoztatási megállapodások (paktum) vizsgálata; Hétfa Kutatóintézet és a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., A legtöbb megkérdezett számára a legfontosabb célkitűzések a foglalkoztathatóság és a képzettség javítása volt, azonban csak 59%-uk érzékelte úgy, hogy ez meg is valósult. 6

7 Célcsoportjukat tekintve a legtöbb paktum az alacsony képzettségű, regisztrált, tartós munkanélküli személyekre koncentrált, ezen felül pedig a romák, a nem pályakezdő, tartósan munkanélküli személyek is kiemelt célcsoport voltak. Eredményeket tekintve a legtöbben úgy ítélték meg, hogy elsősorban az alacsony képzettségűek, a romák, és a regisztrált tartós munkanélküliek esetében volt sikeres a tevékenységük. A válaszadók többsége szerint a paktumok kulcstevékenységei a tervezés, a kommunikáció és a kapcsolatépítés. A projektgenerálás- és megvalósítás valamint a szakmai koordinációs tevékenységek csak a paktumok felére volt jellemző, azonban a jövőre nézve a megkérdezettek ¾- e szerint fontosak ezen feladatok. A paktumok menedzsmentje az esetek közel felében valamely tag szervezetén belül működött, 1-16 fő közti létszámmal. A paktumok működtetéséhez és fenntartásához átlagos évi költségvetés 14 millió forint összegű volt a kutatás adatai alapján, a költségvetésről szóló adatokat az 1. táblázat mutatja be. 1. táblázat: Éves szervezeti költségvetésként elegendőnek tartott összegek a menedzment hatékony és fenntartható működéséhez Forrás: Foglalkoztatási megállapodások (paktum) vizsgálata; Hétfa Kutatóintézet és a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., A megkérdezett paktumok 29%-a mondta azt, hogy bizonyos esetekben más hazai szervezetekkel is együttműködött, a paktum által nem lefedett területen működő szervezetekkel pedig 22%-uk állt kapcsolatban rendszeresen - a legtöbben valamely más paktumszervezettel, önkormányzatokkal vagy kistérségi társulásokkal dolgoztak együtt. 7

8 A vizsgálat kiderítette, hogy a jövőre nézve a legtöbb területen nagyobb autonómiát szeretnének a válaszadók, így például a menedzsment-szervezetek kialakítását és a gazdálkodás tekintetében is. A válaszadók több mint fele gondolta úgy, hogy a kormányzatnak különböző rendezvények illetve kiadványok segítségével kellene elősegítenie az érintettek közti tapasztalatátadást. A jövőre vonatkozóan a legtöbb paktum a menedzsment fenntartását szinte kizárólag paktumtámogatási pályázati forrásokból kívánja majd fedezni. A kutatásból arra lehet következtetni, hogy a működés szempontjából leginkább optimális területi szint több tényezőtől is függ: A megyei vagy annál magasabb szintű együttműködések túl nagy területűnek bizonyultak, több probléma is felmerült a működésük során. A kistérségi vagy járási szintű paktumok menedzsmentjében kevesebb volt a fennakadás, jobban működött a szervezet, azonban az olyan területeken, melyek kiemelten hátrányos helyzetűek és ahol kevés a foglalkoztató, szintén problémákba ütköztek, hiszen ilyen szinten nem tudták kezelni a foglalkoztatási problémákat. A paktumok pályázati forrásokból jöttek létre és működésük is ily módon volt finanszírozott, azonban az esetek többségében a paktumok fennmaradtak a projekt zárását követően is. E célra a ROP a TÁMOP és az OFA nyújtotta a támogatást, ebből az utóbbi bizonyult a leginkább testhezállónak a szükségletek kielégítése szempontjából. A ROP pályázat esetén viszont nehézkes volt a munkaerő-piaci indikátorok realizálása. A paktumok további fenntartásához és működéséhez folyamatos további források szükségesek, annak érdekében, hogy az elért eredményeket fenn is tudják tartani. Ezért a paktummenedzsment folyamatos működéséhez is szükséges forrásokat rendelni. A kutatásból kiderült, hogy a források elapadása a legtöbb esetben a kistérségi paktumok megszűnését jelentené. 1.2 Ajánlások A kutatás eredményeire alapozott ajánlásokat ebben az alfejezetben tárgyaljuk, szintén a Hétfa Kutatóintézet és a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft által készített jelentés alapján. 8

9 1. A jellemzően járási, kistérségi szintű foglalkoztatási együttműködések (paktumok) mára a hazai munkaerő-piaci politika jelentős eredményeket felmutatni tudó szereplőivé váltak. Az alsóbb területi szinteken a helyben lévő önkormányzatok, képzők, civilek, munkaügyi kirendeltségek, ipartestületek, egyéb helyi szereplők közvetlen kapcsolatba tudtak kerülni a foglalkoztatási beavatkozások célcsoportjaival (álláskeresőkkel, munkavállalókkal és vállalkozásokkal, egyéb munkáltatókkal), igényeiket azonosítani, majd ezekre reagálni voltak képesek. Az együttműködéseket lehetővé tevő bizalom, a felhalmozott szakmai tapasztalatok olyan értéket képviselnek, melyek megőrzése a jó munkaerő-piaci kormányzást erősítheti. 2. A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a paktum jellegű együttműködések olyan egyeztetési mechanizmust működtethetnek, amik hozzájárulnak a munkaerő-piaci politika végrehajtásában érintett szereplők tevékenységének összehangolásához. Az információcserét, a közös akciók megvalósításához elengedhetetlen bizalom létrejöttét a paktumok működésében továbbra is kiemelt jelentőségűnek kell megőrizni. Ennek egyik útja lehet a térségi foglalkoztatási együttműködések létrejöttének és fennmaradásának ösztönzése. Az elmúlt évtized tapasztalatai szerint a külhoni minták jó gyakorlataiból építkező, de a hazai szükségletekhez illesztett, hosszabb távon is működőképes foglalkoztatási együttműködések Magyarországon is kialakíthatók, ugyanakkor mindeddig a paktumok alapvetően pályázati források felhasználásával működtek és működtetik a paktum menedzsmentjét, szolgáltatásait. 3. A pályázati rendszer annyiban sikeresnek bizonyult, hogy felhívta a figyelmet erre a foglalkoztatás-politikai intézményre, a forráshoz jutás lehetőségével megalapozta annak elterjedését. Ugyanakkor az eddig alkalmazott, következetes tartalmi szakpolitikai irányítást és értékelést nélkülöző pályázati forráselosztás nagyon sok bizonytalanságot is hordozott, hiszen a pályázatok ciklikusan, egy meghatározott időre szólóan, a finanszírozási futamidő alatt biztosították a paktumok működését. A projektek lejártával pedig, a közvetlen támogatás megszűntével, a hazai paktumok működtetésének legfőbb akadályává a folyamatos finanszírozás hiánya vált. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy a jól beváló foglalkoztatási együttműködéseket sikeresen felépítő, azokat eredményesen működtető és azok intézményét jól ismerő szakemberek nem tudnak folyamatosan a paktum szolgálatában állni. 9

10 4. A foglalkoztatási paktumok működésében a legnagyobb nehézséget tehát a gyakran változó, a középtávra tervezett feladatvégzést megnehezítő finanszírozási környezet jelentette. Világossá vált, hogy tartós eredmények csak akkor remélhetőek ettől az intézménytől, ha a működési alapfeltételek (paktummenedzsment) finanszírozása biztosított, továbbá a pályázati kiírások a hálózatosodást erősítő tevékenységeket is finanszírozzák. A releváns fejlesztéspolitikai beavatkozásokat erre való tekintettel célszerű kialakítani, s mintaként érdemes figyelembe venni az OFA által nyújtott működési támogatási megoldást. 5. A korábbi paktumtapasztalatok szerint a térségi foglalkoztatási együttműködésekbe nem sikerült gazdasági súlyuknak megfelelő arányban bevonni a nagyvállalatok képviselőit, ami a hatékony és eredményes térségi foglalkoztatási beavatkozások megvalósításának gátja. A jövőben a paktumprojektek kialakításakor kifejezetten ösztönözni kell a nagyvállalatok bevonását, s az együttműködésekben kialakítandó az a területi szint (pl. megye), ahol ezeknek a vállalkozásoknak a részvétele a korábbinál nagyobb mértékben biztosítható. 6. A paktumok eredményes működéséhez elengedhetetlen a támogató, szakértői környezet megerősítése (pl. szakmai követelményrendszer megfogalmazásával), a paktumok közti szakmai párbeszéd intézményeinek továbbfejlesztése, a nemzetközi tapasztalatok bevonása, továbbá a munkaerő-piaci kutatások eredményeinek gyors bevonása. Ennek a támogató környezetnek a megerősítésére a munkaerő-piaci politikának kiemelt figyelmet kell fordítania, s a funkciókat célszerű egy olyan országos hatókörű szervezethez telepíteni, ami már tapasztalatokat szerzett a foglalkoztatási együttműködések világában. Különösen fontos a nagytérségi jelleggel működő szakértő-tanácsadó együttműködések továbbfejlesztése, hisz a múltbeli tapasztalatok jelzik, ezek nélkül a paktumrendszer eredményeit nem lehetett volna biztosítani. 7. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködések a korábbi időszakokban jellemzően nem működtek vagy nem a paktumok biztosította keretekben folytak. A fejlesztéspolitikában 10

11 várhatóan megerősödő megyei szinten a foglalkoztatási együttműködések új világát kell létrehozni, amiben biztosítani kell a korábbi munkaügyi központok, a megyei önkormányzatok, a megyei kormányhivatalok és a megyei jogú városok bekapcsolódását és aktív részvételét. Hogy e célok megvalósulhassanak, kiemelt központi figyelem, szakmai együttműködés és pozitív ösztönzés szükséges, ugyanakkor időt és helyet kell hagyni a kísérletezésnek, a szereplők helyének, feladatainak kiformálódására. A megyei szintű együttműködés kialakításakor tekintettel kell lenni arra is, hogy kistérségi-járási ( helyi ) paktumok működtetői jelentős autonómia-igényt fogalmaztak meg. 8. Egybehangzó igényként merült fel a foglalkoztatási paktumok tevékenységében a rugalmasság növelése mind a projektek megfogalmazásában, mind végrehajtásában. Javaslatként merült fel, hogy legyen lehetőség helyi képzőintézmények bevonásával innovatív, vállalkozói igényekre szabott képzési programok kidolgozására és megvalósítására, amelyben a leendő foglalkoztató cég is aktív szerepet játszik. A szakpolitikai és térségi célokhoz illesztett foglalkoztatási együttműködések fontos szereplővé válhatnak a hazai szociális gazdaság fejlesztésében is, ugyanis olyan együttműködési keretet biztosíthatnak egy adott térség foglalkoztatási szereplői számára, amelyben valódi, személyes kapcsolatokon alapuló, élő együttműködéseket alakíthatnak ki átlátható közelségben lévő profitorientált, önkormányzati és non-profit szervezetek. 11

12 2 A Baranya megyei munkaerő-piac főbb jellemzői 2.1 Általános jellemzők A 2. táblázat jól szemlélteti a népesség aktivitását Baranya megyében, szemben az országos adatokkal. Sajnálatos módon a számok tükrében egyértelműen látszik, hogy Baranya megye szinte minden mutatója kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Míg a nappali tagozatos hallgatók száma növekszik, a diplomás foglalkoztatottak számának aránya csökkenő tendenciát mutat. A foglalkoztatottak nagy részét adják a közfoglalkoztatásban résztvevők- közel 7,6%-os ez az arány. Ennek ellenére Baranya megye foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad az országos átlagtól, a munkaképes korú baranyaiak mintegy fele nem dolgozik! Megnevezés Baranya Ország Foglalkoztatott, ezer fő 130,4 145, , ,8 Ebből: középfokú végzettségű ezer fő (%) 85,9 (65,9) 95,7 (65,9) 2 400,4 (62,7) 2549,4 (62,2) diplomás ezer fő (%) 29,6 (22,7) 30,6 (21,1) 1 013,5 (26,5) 1 090,7 (26,6) férfi ezer fő (%) 70,3 (53,9) 76 (52,3) 2 048,80 (53,5) 2 220,5 (54,1) Munkanélküli, ezer fő 21,9 13,4 473,2 343,3 Ebből: >1 éve munkát keres ezer fő (%) 11 (50,2) 5,5 (41,0) 219,1 (46,3) 166 (48,4) férfi ezer fő (%) 11,6 (53,0) 7,8 (58,2) 262,1 (55,4) 181,7 (52,9) Gazdaságilag nem aktív, ezer fő 140,3 127, , ,1 Ebből: szeretne dolgozni ezer fő (%) 21,5 (15,3) 19 (14,9) 384 (11,5) 336 (10,7) nappali tagozatos tanuló 30,3 (21,6) 28,6 (22,4).... Aktivitási arány, % 52 55,4 56,3 58,7 Foglalkoztatási ráta, % 44,6 50,7 50,1 54,1 Munkanélküliségi ráta, % 14,4 8,4 11 7,7 2. táblázat: A éves népesség gazdasági aktivitása Forrás: Baranya megye számokban 2014; ksh.hu Stadat táblák, Letöltés dátuma:

13 A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti összetételét a 3. táblázat szemlélteti, összevetve a 2008-as és a 2014-es képet. Látható, hogy nincsenek nagy eltérések Baranya és az országos átlag közt. A legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők a népességen belül alapvetően kis számban vannak jelen, ebből kifolyólag a foglalkoztatottak közt is alacsony arányban szerepelnek. Legnagyobb arányban a középfokú végzettségűek láthatóak Iskolai végzettség Dél- Dél- Baranya Ország Baranya Dunántúl Dunántúl Ország Legfeljebb alapfokú 12,2 15,1 12,5 13,1 13,2 11,2 Középfokú érettségi nélkül 36,4 34,4 30,6 33,2 34,0 28,3 Középfokú érettségivel 30,7 31,9 33,7 32,6 31,5 33,9 Felsőfokú 20,7 18,7 23,2 21,1 21,2 26,6 3. táblázat: Foglalkoztatottak megoszlása iskolai végzettség szerint Forrás: KSH.HU, Tájékoztatási adatbázis, Munkaerő, Letöltés dátuma: Közfoglalkoztatás A foglalkoztatottak számának jelentős részét teszik ki a közfoglalkoztatás keretein belül dolgozók száma ben Baranya megyében az összes foglalkoztatott kb. 7,6%-át adták a közmunkások, ahogy az a 4. táblázatban is látható. A Baranya megyei közfoglalkoztatottak aránya messze meghaladja az országos átlagot és kirívóan magas egyes nyugatmagyarországi térségek adatához képest. A foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogatottak túlnyomó többsége a közfoglalkoztatás módszerével támogatott, kis részben bér-és járulék jellegű támogatásokkal illetve képzési támogatással került segítésre. Mutató Baranya Dél- Győr-Moson- Ország Dunántúl Sopron Létszám A népesség arányában, ,0 2,4 1,8 0,5 A foglalkoztatottak arányában, ,6 6,0 4,4 0,01 4. táblázat: A közfoglalkoztatottság létszámadatai, arányai Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (KVHA Beszámoló a évi közfoglalkoztatásról) 13

14 A közfoglalkoztatás részletesebb alakulását az 5. táblázat szemlélteti. Ebből kiolvasható, hogy a kistérségi Start munkaprogram részesedése országos átlag feletti Baranyában. Mutatók Baranya Dél- Dunántúl Ország 2014-es létszám megoszlása (%) Hosszabb időtartamú 41,0 48,7 49,6 Országos program 9,6 8,6 17,3 Típus szerint Kistérségi Start 49,4 42,7 33,1 munkaprogram 25 év alatti 14,8 13,6 14, éves 21,2 21,4 21,2 Korcsoportok éves 25,4 26,0 25,0 szerint éves 25,6 26,2 25,7 54 év feletti 13,0 12,8 13,6 Általános iskola 55,7 56,2 53,3 Legmagasabb Szakmunkásképző, iskolai szakiskola 29,1 28,7 28,2 végzettség Szakközépiskola 8,0 8,2 9,5 szerint Gimnázium 5,5 5,2 7,0 Felsőfok 1,7 1,7 2,1 A közfoglalkoztatási programok teljes költségei, 2014 (millió Ft) közfoglalkoztatottra jutó költség (ezer Ft/fő) 643,7 575,6 615,4 5. táblázat: A közfoglalkoztatás alakulásának részletei Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Beszámoló a évi közfoglalkoztatásról) 2.3 Munkanélküliség 2000 óta Baranya megyében jellemzően rosszabb a munkanélküliségi helyzet, mint az országos átlag. A egyetlen év a 2013-as volt, amikor az országos átlaggal megegyező volt a munkanélküliek aránya. A 3. ábra szemlélteti a megyei és országos munkanélküliségi ráták alakulását. 14

15 16,0 14,0 13,4 14,4 14,4 12,0 10,0 8,0 6,0 7,1 6,4 11,2 11,0 11,0 10,2 8,4 7,7 Baranya Ország 4,0 2,0 0, ábra: A éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása Forrás: KSH.HU, Stadat táblák, Letöltés dátuma: A 4. ábra és 6. táblázat Baranya megyei járásainak elhelyezkedését és főbb adatait mutatja. 4. ábra: Baranya megye járásai január 1-jétől Forrás: Wikipedia.org: Baranya megye- Önkormányzat és közigazgatás. Letöltve

16 Járás neve Székhely Település Ebből város Népesség (2013. január 1.) Terület (km²) 1 Bólyi járás Bóly , Hegyháti járás Sásd , Komlói járás Komló , Mohácsi járás Mohács , Pécsi járás Pécs , Pécsváradi járás Pécsvárad , Sellyei járás Sellye , Siklósi járás Siklós , Szentlőrinci járás Szentlőrinc , Szigetvári járás Szigetvár , táblázat: Baranya megye járásainak főbb adatai Forrás: Wikipedia.org: Baranya megye - Önkormányzat és közigazgatás. Letöltve A hátrányos helyzetű munkanélküli, ill. inaktív célcsoport bevonásával kapcsolatos problematikus helyzetet jól jellemzi, hogy Baranya megyében 2015 februárjában összesen fő regisztrált munkanélküli volt nyilvántartva (Pécs és a baranyai járások együttes adata). A regisztrált álláskeresők közül a legmagasabb számban az alapfokú végzettséggel rendelkezők reprezentáltak a megyében, és elmondható, hogy a végzettségi szint növekedésével a munkanélküliek száma jelentősen csökken. Ahogy a 7. táblázatból kiolvasható, 2015 februárjában a legtöbb regisztrált munkanélküli a Pécsi és a Siklósi járásokból került ki. Sorszám Népsűrűség (fő/km²) 16

17 Járások Alapfokú Középfokú Felsőfokú Bólyi Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Hegyháti Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári Baranya megye táblázat: Regisztrált álláskeresők száma iskolai végzettség szerint, február (fő) Forrás: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara: Baranya megye erőforrástérképe 2015 A munkaügyi nyilvántartásból nem lehet adatot kapni a teljes hátrányos helyzetű célcsoport pontos számára, de az egyes regisztrált álláskereső alcsoportok arányából (pl. alapfokú végzettségűek: 43,4% - ezzel szemben legalább szakközépiskolát v. gimnáziumot végzettek aránya: 27%, legalább 6 hónapja regisztrált tartós munkanélküliek: 41,1%) következtetni lehet az alábbiakra: - a hátrányos helyzetű munkanélküliek, ill. inaktívak aránya a teljes regisztrált munkanélküliek kb %-a lehet, tehát Baranya megye egésze vonatkozásában ez kb. 15 ezer embert jelent; - a regisztrált munkanélküliek kevesebb, mint negyede képes komolyabb szakmunka végzésére, e tekintetben a hátrányos helyzetű célcsoport még rosszabb jellemzőkkel bír; - a hátrányos helyzetű célcsoport többsége soha vagy már hosszú ideje nem végzett munkát, így az alapvető munkavállalási képességek is hiányoznak e célcsoport esetében. Tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoport rendkívül problematikus helyzetére, a foglalkoztatási paktumok Baranya megyei előkészítése jelentős kihívásokat fog jelenteni! 17

18 3 Várható foglalkoztatási paktum pályázati felhívás bemutatása A Baranya Megyei Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - TOP számú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások című, valamint a TOP számú, Helyi foglalkoztatási együttműködések című felhívás tervezetek alapján a jövőben megjelenő felhívások feltételeit és a források felhasználhatóságát az alábbi fejezet tárgyalja. 3.1 A pályázati felhívások indokoltsága, célja A felhívás célja, hogy a helyi és megyei szinten létrejövő, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a megyei és helyi szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos foglalkoztatási paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. 3.2 A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a TOP beavatkozási területén a megyei szintű paktumok esetében millió Ft, a helyi szintű együttműködések esetében pedig terület specifikusan adott. A támogatási kérelem az Európai Szociális Alap keretéből kerül társfinanszírozásra. 18

19 3.3 Támogatható szervezetek köre Megyei vonatkozásban két pályázati komponens kerül meghirdetésre: megyse4i és helyi foglalkoztatási paktumok támogatására. E pályázati komponens támogatható szervezeti az alábbiak lehetnek: TOP : Megyei szintű együttműködés Konzorcium vezető lehet: megyei önkormányzat Konzorciumi partnerek lehetnek: - megyei kormányhivatal (kötelezően bevonandó) - helyi önkormányzatok és társulásaik - non-profit képzőintézmények - civil szervezetek TOP : Helyi szintű együttműködés Konzorcium vezető lehet: - helyi önkormányzatok és társulásaik (térségi központ kötelezően bevonandó) - többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság - megyei kormányhivatal (kötelezően bevonandó) Konzorciumi partnerek lehetnek: - fenti intézmények bármelyike - non-profit képzőintézmények - civil szervezetek A Baranya Megyei Önkormányzat döntése alapján 2016-ban Baranya megye kizárólag megyei foglalkoztatási paktum projektet tervez indítani (TOP ). 19

20 3.4 Támogatható tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan: a) foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és nélkülözhetetlen tevékenységek b) szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, összehangolása, c) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében, d) foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzat, valamint költségvetések kidolgozása megkötése és paktumiroda felállítása, működtetése; e) partnerség-építés f) partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása; g) együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése; h) projektjavaslatok kezdeményezése, megvalósításuk segítése; i) munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése; j) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása k) meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése; l) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése; m) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való részvétel; n) folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között; o) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé; p) honlap kialakítása 20

21 q) partnerséget működtető szervezet projekt menedzsment és koordinációs feladatainak ellátása; r) paktumok ernyőszervezeti feladatainak támogatása s) paktum inkubátor szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző fejlesztéseik érdekében; t) foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló látogatások, rendezvények; u) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése; v) as megyei gazdaságfejlesztési részprogramok megvalósításának segítése. B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan: a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek, melyek kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak: - foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása; - elhelyezkedést segítő támogatások; - munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások; - önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás); - a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése. b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak: - munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása; - a célcsoport toborzása; - munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások (munkahelyi mentor) támogatása. A pályázati felhívás tervezetekben ugyan még nem szerepel, de a szakmai egyeztetéseken elhangzottak alapján biztosra vehető, hogy a foglalkoztatási paktum projektek költségvetésének döntő hányadát a B. főtevékenységre, azon belül is a B. a) képzés és 21

22 foglalkoztatás támogatási tevékenységekre kell fordítani, erre meghatározott költségvetési korlátokat fognak megszabni. A foglalkoztatási paktum projektek sikere érdekében azonban kiemelt jelentőseget kell tulajdonítani az A. főtevékenység feladatainak, valamint a B. b) egyéb munkaerő-piaci tevékenységeknek, ugyanis e tevékenységek különböztetik meg leginkább a térségi foglalkoztatási paktum projekteket a párhuzamosan központilag meghirdetett és a jövőben meghirdetésre kerülő képzési és foglalkoztatás támogatási konstrukcióktól, e tevékenységek révén biztosítható a térségi foglalkoztatási paktumok kereslet orientáltsága Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 1. kiegészítő tevékenység: a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása; b) jó gyakorlatok termék, szolgáltatás, értékesítés - feltárása, és disszeminációja, c) termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása; d) a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő képzések támogatása; e) a helyi kézműves iparhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzések a lakosság és a helyi gazdasági szereplői részére; f) hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja; g) tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések, értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztő fórumok a helyi gazdaság vonatkozásában); B. A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében kizárólag nem mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek esetében alkalmazható tevékenységek 2. kiegészítő tevékenység: a) kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása b) elektronikus helyi vásárlói és termelői, szolgáltatói platform (web oldal) kialakítása c) helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia 22

23 d) helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések és konferenciák e) helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek 3. kiegészítő tevékenység: a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek; b) egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó marketing és arculatterv készítés; c) nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja; d) a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása. 3.5 Célcsoport A foglalkoztatási paktumok szempontjából óriási kihívást jelent, hogy a támogató leszűkíti a célcsoporti kört a hátrányos helyzetű munkanélküli és inaktív rétegre. A felhívás tervezetek alapján hátrányos helyzetűnek minősülnek: - Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, szakképzés nélkül) - 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők - 50 év felettiek - GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek - Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők - Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek - Megváltozott munkaképességű személyek - Roma nemzetiséghez tartozó személyek 23

24 A felhívás tervezetek alapján a fenti szűk és problematikus célcsoporti kört tágíthatja a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett célcsoport kategória, melynek alátámasztását és lehatárolását a megyei foglalkoztatási paktum projekt előkészítési szakaszában kidolgozásra kerülő Megvalósíthatósági Tanulmányban kell definiálni. 3.6 Indikátorok A TOP-ban rögzített OP-szintű indikátorokat a 8. táblázat szemlélteti. 8. táblázat: A TOP foglalkoztatási paktumokhoz kapcsolódó indikátorai Forrás: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. A foglalkoztatási paktum konstrukció keretében a TOP országos indikátor értékeihez igazodva, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Baranya Megyei Integrált Területfejlesztési Programja (ITP) alapján - Baranyában (Pécs MJV nélkül) az alábbi számszerűsített feladatok azonosíthatók (a Baranya megyére jutó 4,76%-os TOP forrásallokációt figyelembe véve): között összesen 3,138 Mrd Ft foglalkoztatási paktum támogatási forrásösszeg felhasználását kell sikeresen megoldani; 24

25 - összesen 2042 főt hátrányos helyzetű vagy inaktív célcsoportba tartozó embert kell bevonni a foglalkoztatási paktum projektekbe (legalább toborzási szinten); - összesen 892 fő támogatott foglalkoztatását kell megoldani a foglalkoztatási paktum projektek keretében; - ebből összesen 553 fő esetében kell biztosítani, hogy a támogatás után 6 hónappal is állással rendelkezzenek (utóbbi két indikátor ugyan puhább, eredmény típusú indikátornak tekinthető, de a teljesülése ugyancsak fontos az országos szintű indikátor teljesülés szempontjából). A Baranya Megyei Önkormányzat döntése alapján 2016-ra a teljes megyei foglalkoztatási paktum források fele került betervezésre az indítandó megyei foglalkoztatási paktum projektbe (TOP ), azaz 1,569 Mrd Ft összköltségvetésű projekt kerül 2016-ban elindításra. Ebben a fent felsorolt indikátor értékek felét kell figyelembe venni megyei szinten. 25

26 4 A foglalkoztatási paktumok kulcseleme - a felnőttképzés 4.1 A felnőttképzés jogszabályi alapjai, alapfogalmak A felnőttek pályázati keretek közötti folytatott képzésénél az elsődleges jogszabály a évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.). Pályázati szempontból a törvényből és a kapcsolódó jogszabályokból az iskolarendszeren kívüli képzések körét tárgyaljuk, mint megvalósítható képzéseket, így az erre vonatkozó jogszabályi hátteret vizsgáljuk. Iskolarendszeren kívüli képzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel a nemzeti köznevelésről szóló törvényben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (Fktv ). A felnőttképzés rendszere, jogi háttere 2012-tól alapvetően átalakult, mely átalakulás új helyzetet teremtett mind a felnőttképzésben részt venni kívánó felnőttek, mind a képzéseket megvalósító intézményrendszer, mind a képzés finanszírozásának oldaláról. A évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1. (1) E törvény hatálya kiterjed a pályázati projektek szempontjából minden fontos szereplőre: a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre, c) a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre, f) a támogatást nyújtóra. Felnőtt: a felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a tankötelezettségét teljesítette (Fktv ). Támogatást nyújtó: az Fktv. 23. (1) bekezdésben megjelölt források felett rendelkezni jogosult szervezet, amellyel a támogatott a pénzeszközök képzési célú felhasználására támogatási szerződést köt (Fktv ). Támogatott képzés: részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés (Fktv ). 26

27 Ezt a változást jogszabályi oldalról előre vetítette a Szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII tv.), az Országos Képzési Rendszerről szóló kormányrendelet (150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet), az állam által elismert szakképesítéseket felépítő szakmai modulok követelményeit kiadó kormányrendelet (217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet), az egyes tárcák szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó miniszteri rendeletei, ezek módosításai és még inkább a szakmai képzési rendszerben okozott strukturális változtatásai. A évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről és a végrehajtása tárgyában kiadott, ugyanazon évi kormányrendelet és a működést részleteiben szabályozó NGM rendeletek új helyzetet teremtettek a nem iskolai intézményi rendszerben folytatható képzések számára. Változott a felnőttképzésben részt vevő szervezetek feltételrendszere, az akkreditáció régi rendje helyett új minőségbiztosítási követelmények léptek életbe: Képzési program: Fktv. 12. (1) A képzési programnak tartalmaznia kell: a) a képzés megnevezését és a képzési program nyilvántartásba vételét követően a képzés 5. (1) bekezdés b) pontjában szereplő nyilvántartásba vételi számát, b) a képzés során megszerezhető kompetenciát, c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját, d) a tervezett képzési időt, e) az 1. (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának, az 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvi képzés esetén a nyelvi képzés típusának, valamint formájának megjelölését, f) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és ha a tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést a gyakorlati óraszámot, g) a maximális csoportlétszámot, h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek az 1. (2) bekezdés a) pontjában foglalt képzés esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó leírását, i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját. 27

28 (2) A képzési program a) az 1. (2) bekezdés a) pontjában foglalt képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai és vizsgakövetelmények és az iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a vonatkozó kerettanterv tartalmi követelményei alapján kidolgozott, a modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszerét is bemutató képzési program, b) az 1. (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott képzési program lehet. Felnőttképzési szerződés: A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt a polgári jog általános szabályai szerint felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy a szerződés az e törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés. A felnőttképzést folytató intézmény e törvény 1. (1) bekezdés b) pontjában megjelölt résztvevőkkel is a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a képzésre vonatkozóan tartalommal. Tanköteles tanulóval OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre szerződés nem köthető. 4.2 A felnőttképzés támogathatóságának főbb szempontjai A képzéseket is magában foglaló foglalkoztatási paktum pályázati projektek szempontjából is fontos a korábbiakban ismertetett, szeptember 1-jétől bekövetkezett jogszabályi változás. Az előző pályázati ciklusban megvalósított képzési projektek esetében az általános követelményrendszert, azaz hogy akkreditált legyen a megvalósítandó program, viszonylag egyszerű volt teljesíteni. Talán mondhatjuk, hogy bármilyen programot akkreditáltatni lehetett, ha megfelelt néhány, a felnőttképzésben előírt alapvető követelménynek. Nem volt tartalmi megkötés, nem voltak korlátozott óraszámok, és tulajdonképpen nem voltak kizáró jogszabályi körülmények. A képzést igénylő egyén vagy cég, és képzésre pályázó bármilyen igényét ki lehetett elégíteni jogszabályi megfeleléssel. És ezt a megfelelést akár 28

29 1-2 hónap időtartam alatt el lehetett érni, így a pályázatok előkészítése során tervezhető volt, és illeszkedett az előkészítési folyamathoz. A szeptember 1-től hatályos évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapjaiban változtatta meg a felnőttképzés korábbi rendszerét. A törvénnyel megváltozott a képzésekről és különösen a támogatható képzésekről eddig alkalmazott szakmai besorolás. A képzési programok szervezésére, lebonyolítására a következő igények és lehetőségek állhatnak fenn, melyeknek a továbbiakban a pályázati keretek közötti megvalósíthatóságát emeljük ki: 1. Állam által elismert szakképesítések, azaz OKJ-s képzések szervezése ( A ) 2. Programkövetelmény alapján szervezett egyéb szakmai képzések szervezése ( B ) 3. Általános nyelvi képzések szervezése ( C ) 4. Támogatott egyéb nyelvi képzések szervezése ( C ) 5. Támogatott egyéb képzések szervezése ( D ) 6. Hatósági jellegű képzések szervezése A felnőttképzési törvény a képzések halmazából kizárólag azokat a képzéseket szabályozza (azokat tekinti felnőttképzésnek), amelyekben az állam a tartalom vagy finanszírozás terén kiemelt felelősséget visel, azaz a jogszabály az alábbi kategóriákat sorolja a hatálya alá: a) szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés ( A képzési kör), b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés ( B képzési kör), c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés ( C képzési kör), d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés ( D képzési kör). Fontos, hogy az aktuális és a korábbi jogszabályok által meghatározott szakképesítéseket meg tudjuk egymásnak feleltetni, erre a szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendeletekben találunk segítséget. 29

30 Az egyes képzéstípusok megvalósításának lehetőségei és feltételei a pályázati keretek között: 1. Állam által elismert szakképesítések, azaz OKJ-s képzések szervezése ( A ) Országos Képzési Jegyzék (OKJ): azokat a szakképesítéseket, melyekre aktuálisan képezni lehet, az OKJ jegyzék, azaz az erről szóló rendelet sorolja fel (150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet). Előnyei: - a munkakör betöltéséhez, munkafeladat ellátásához megfelelő szakképesítés megszerezhető; - konkrét követelményrendszerrel és feltételrendszerrel bír jogszabályban meghatározott; - általánosan elfogadott, standard követelményrendszer, országosan egységes szakmai vizsgakövetelmény. Hátrányai: - magas óraszámban (relatív), számos jogszabályi megfeleltetéssel bonyolítható a program; - standard követelmények, melyekből lehet, hogy csak egy rész szükséges a feladat elvégzéséhez; - meghatározott bemeneti feltételek (iskolai végzettség, előképzettség, munkaköri alkalmasság, előzetes gyakorlat, stb.); - nem állnak rendelkezésre teljes körűen a tárgyi feltételek az adott vállalkozásnál (duális képzés megvalósítása). 2. Programkövetelmény alapján szervezett egyéb szakmai képzések szervezése ( B ) Előnyei: - egyszerűbb munkafeladat, munkafolyamat ellátásához szerez államilag elismert képzettséget, ismereteket; 30

31 - standard oktatási követelmények; - általában rövidebb időtartamúak egy illeszkedő szakképesítésnél; - vizsgakövetelményeit nem tartalmazza a szakmai programkövetelmény, így az testre szabható ; - tárgyi feltételei nincsenek központilag meghatározva, így az testre szabható ; - szakmai programkövetelmény javaslat bárki által benyújtható, így új igény esetén a jogszabályi feltételeknek megfelelve saját igényekre épülő programkövetelmény javaslat dolgozható ki. Hátrányai: - más szervezet (javaslat benyújtója) által összeállított követelményekhez kell igazodni, mely nem feltétlenül van összhangban ugyanazon elnevezéssel bíró munkakör igényeivel; - vizsgakövetelményeit nem tartalmazza a szakmai programkövetelmény, így azok nem standardok, más munkáltató nem feltétlenül ismeri el; - tárgyi feltételei nincsenek központilag meghatározva, így az arra szerzett tudást más munkáltató nem feltétlenül ismeri el; - saját szakmai programkövetelmény javaslat kidolgozása időigényes, munkaigényes és költségigényes, általában külső szakértő bevonását is szükségessé teszi. 3. Általános nyelvi képzések szervezése ( C ) Előnyei: - standard követelmények, - standard vizsgarendszer, - jól szabályozott megvalósítási rendszer. Hátrányai: - időigényes, 31

32 - költségigényes, - pályázati keretek között körültekintőbben tervezendő. 4. Támogatott egyéb nyelvi képzések szervezése ( C ) Előnyei: - sajátos szakmai igényekhez is igazítható, - jól szabályozott megvalósítási rendszer, - kisebb egységekre is bontható célkitűzések. Hátrányai: - időigényes, - költségigényes, - pályázati keretek között körültekintőbben tervezendő. 5. Támogatott egyéb képzések szervezése ( D ) Előnyei: - általános műveltség növelését, személyes kompetenciák fejlesztését célozza; - jogszabályi megfelelőség esetén saját igények alapján is engedélyeztethető; - rövidebb programok bonyolíthatóak; - nincs standard számonkérési rendszer. Hátrányai: - nem szakmai kompetenciák fejlesztésére irányul; - a termelés szempontjából csak közvetve szolgálja a szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztését; - nehezebb bevonni az aktív munkába a pályázatban nevesített célcsoportot. 32

33 6. Hatósági jellegű képzések szervezése Előnyei: - jogszabály vagy egyéb követelményrendszer határozza meg a szükségességét; - jogszabály vagy egyéb követelményrendszer határozza meg a követelményeit, vizsgarendjét; - a szükséges jogosultság megszerzéséről hatósági igazolást ad; - nem szükséges a felnőttképzés egyéb jogszabályinak megfelelni, csak a saját jogszabályának. Hátrányai: - megfelelő szakképesítéssel (is) kell rendelkezni a beiskolázáshoz; - pályázati célkitűzés nem feltétlenül, vagy csak a képzések adott százalékában támogatja; - nem minden hatósági jellegű képzés mentes az ÁFA fizetés alól. Az eddig tárgyalt jogszabályi feltételek és a képzési lehetőségek alapján a felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozik számos olyan képzés, melyet szakmainak minősítettek mind a képzők, mind a gazdasági szereplők (lásd később), továbbá a hatósági jellegű képzések. Ez a továbbiakban számos problémát vethet fel. Bár a támogatott egyéb szakmai képzések körének ( B képzési kör) célja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gondozásában éppen a korrekt, egységes követelményrendszerrel bíró szakmai programok megvalósítása, a jogi szabályozási környezet szűk mezsgyén engedi programkövetelménnyé nyilvánítani a benyújtott igényeket (59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet). Szakmai programkövetelményre javaslatot nemcsak felnőttképzést folytató intézmény, hanem bármely jogi személy (munkáltató, szakmai érdekképviseleti szerv stb.) benyújthat az MKIK-hoz. Az a javaslattevő van helyzeti előnyben, aki elsőként dolgoz ki olyan szakmai programkövetelményt, amelyet az MKIK nyilvántartásba vesz, hiszen a későbbiekben az elfogadott javaslattal megegyező, a szakmai programkövetelmények nyilvántartásában 33

34 szereplő elnevezéssel és azonos tartalommal programkövetelmény javaslat nem tehető. (Az elfogadott programkövetelmények nyilvánosan elérhetőek az MKIK elektronikus adatbázisában. Az előzetes felmérések (lásd később) alapján nagy igény van a szakmai programkövetelmény alapján kidolgozott B, egyéb szakmai képzések megvalósítására. A nevezett képzések azonban nem szerepelnek az MKIK aktuális nyilvántartásában, így azok kidolgozása és elfogadásra történő benyújtása feltétele a képzések megvalósíthatóságának. A szakmai programkövetelmény javaslat benyújtásának jogszabályi feltételei kötöttek, így annak benyújtásához a pályázatban megfelelő időtartamot és költséget szükséges tervezni. 34

35 5 Az előzetes vállalkozói igényfelmérés eredményei 5.1 Az előzetes vállalkozói igényfelmérés módszertana Az igényfelmérési munka nyitányaként vezetői szintű egyeztetésre került sor a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal és a megbízott cég munkatársainak részvételével. A megbeszélésen egyeztetésre került az igényfelmérés módszertana: - A megbízás keretében térségi foglalkoztatási paktum megbeszélésekre kerül sor egy vagy több járásra kiterjedő térségi egyeztetések keretében; - E térségi egyeztetésekre a meghívót a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Kormányhivatal közös levélben küldi meg az adott térségben működő legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozásoknak, valamint a térség városi polgármestereinek; - A meghívó szövegét a megbízott cég készíti el, a vállalkozói adatbázist a Kormányhivatal biztosítja; - A térségi egyeztetések operatív megszervezését a Baranya Megyei Önkormányzat munkatársai segítik, a szakmai lebonyolítás a megbízott cég feladata; - A térségi egyeztetések célja a helyi képzési és foglalkoztatási igények feltérképezése; - A térségi egyeztetéseket követően a megbízott cég által összeállított vállalkozói kérdőívek kiküldésére is sor kerül a vállalkozások számára (ld. 1. melléklet). - A térségi egyeztetéseket és a vállalkozói kérdőívek beérkezését követően a megbízott cég összesíti a megbeszélések tapasztalatait és a kérdőívekből kinyerhető információkat, ez alapján szakmai értékelő tanulmányt készít. A térségi egyeztetésekre az alábbi helyszíneken került sor: - Siklósi járás, Siklós (itt két alkalommal is megszervezésre került vállalkozói egyeztetés, az első egyeztetésen tapasztalt korábbi alacsony vállalkozói érdeklődés miatt) 35

36 - Mohácsi és Bólyi járások, Mohács - Szigetvári és Szentlőrinci járások, Szigetvár - Sellyei járás, Sellye - Komlói, Hegyháti és Pécsváradi járások, Komló - Pécsi járás (Pécs MJV nélkül), Pécs (az itt szerzett tapasztalatokat Pécs Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktum projektje esetében lehet majd felhasználni, ugyanis az előzetes egyeztetések alapján a Pécsi járás egésze a megyei jogú városi foglalkoztatási paktum projekt célterületébe tartozna). 5.2 Az előzetes vállalkozói képzési és foglalkoztatási igények összesítése A képzési és foglalkoztatási igények főbb jellemzői A lefolytatott előzetes igényfelmérés alapján összegzésre és kiértékelésre kerültek a vállalkozások által jelzett képzési és foglalkoztatási igények, melyből konkrétan megállapítható, hogy mely foglalkoztatási és képzési igényeket lehet kielégíteni a projekt szabta lehetőségek között, az alábbi szempontok vizsgálatával: - létszám igény, - ágazati megkötöttség, - képzés szervezhetősége (szakképesítés vagy szakmai programkövetelmény megléte, létszám, személyi és tárgyi feltételek megfelelősége, költségek finanszírozhatósága, stb.) - területi megoszlás, - célcsoport bevonhatósága a kompetenciák és az alkalmasság figyelembe vételével, - egyéb feltételek. A feldolgozott vállalkozói igényeket tételesen a 2. melléklet mutatja be. A munkaerő igényeket megvizsgáltuk a foglalkoztatási paktum projekt keretében történő támogathatóság szempontjából. A vállalkozások több esetben nem a hátrányos helyzetű célcsoport figyelembe vételével jelezték munkaerő igényüket. E vállalkozások vagy a magasan kvalifikált, felsőfokú végzettséggel és komoly szakmai gyakorlattal rendelkező, 36

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1 Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben (Kivonat) 1 Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2015 tavaszán átfogó vizsgálatát folytatott

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXVII. törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 2015.07.01. és 2015.09.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata Vámosi Tamás Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI FVSZ Szakmai nap 2015. november 26. Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár Az OKJ fejlesztése I. A szakképzési törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA Az FTT stratégiai ajánlása a felsőoktatás törvényi szabályozásának előkészítéséhez Vezetői összefoglaló F T T A Felsőoktatási és Tudományos

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban A humánerőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban Juhász Anikó Debrecen, 2016. április 22. Az előadás felépítése Az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igénye A humánerőforrás helyzetét

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA

EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA Ministry of Employment and Labour Preparation for the Implementation of Community Initiative EQUAL 2004-2006 in Hungary EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben