Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer"

Átírás

1 Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök) kritériumainak összehangolását biztosító rendszer Gyakorlati kézikönyv a megváltozott munkaképességő ügyfelek számára szolgáltatást nyújtók részére

2 Készült a TÁMOP / A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként az Megváltozott munkaképességő ügyfelek részére szolgáltatások fejlesztése, továbbfejlesztése, kiemelten a rehabilitációs járadékban részesülı személyek körére, valamint a stratégiai együttmőködési formák kialakítása és mőködtetése címő alprojekt keretében. Készítette: SVI Consulting Bt. Ügyvezetı: Dr. Fazekasné Stébel Valéria Lezárva: szeptember 30.

3 Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Bevezetés 4 2. Tevékenységek elemzése és a fıbb személyes kompetenciák 6 a FEOR alapján. 3. A kompetencia alapú munkaközvetítéshez használható kompetencia 115 jegyzék/tükör. 4. A környezeti tényezık szerepe a különbözı fogyatékossággal, egészség- 125 károsodással, rokkantsággal bíró álláskeresık esetében. 5. A munkaügyi szervezetben dolgozó ügyintézık, tanácsadók feladatai a 135 személyes kompetenciák és a szakmai kívánalmak összehangolása során. Irodalomjegyzék 138 Mellékletek: 1. sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet 161 3

4 1. Bevezetés A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a nyilvántartott álláskeresık egyik kiemelt célcsoportjának tekinti a megváltozott munkaképességő álláskeresıket, akiknek a munkaerıpiacra történı belépésük segítése nagyon fontos feladat. A évi munkaerıpiaci helyzetképe szerint az összes álláskeresık között az arányuk 5,2%-ot tett ki. Létszámuk átlagos 30,4 ezer fı volt, mely az elızı évhez képest az összes álláskeresık növekedését meghaladó mértékben,16,4%-kal (4,3 ezer fıvel) nıtt. Korösszetételüket és iskolai végzettségüket tekintve is kedvezıtlenebb helyzetben vannak az álláskeresık között. Több mint fele tartozik az 50 éven felüli korosztályba, 48,6%-uk éves, míg 1,2%-uk 25 éven aluliak csoportjában volt. Iskolai végzettséget tekintve 48,0%-uk csak legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, de emellett még jelentıs (33,7%) a szakmunkás és szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezık aránya is. Körükben igen magas a tartós álláskeresık aránya, 2010-ben 41,7%-ot tett ki, ami 2,5 %-ponttal nıtt egy év alatt. Összetételükre jellemzı, hogy több közöttük a nı (55,8%). Az SVI-Consulting által összeállított szakmai anyag egy Gyakorlati kézikönyv, melyet a munkaügyi szervezet megváltozott munkaképességő ügyfelei számára szolgáltatást nyújtó munkatársainak szánunk, az alábbi kiemelt szempontok figyelembevételével. A megváltozott élethelyzetre és a megváltozott munkaképességő emberek jellemzıire vonatkozóan: 1. A megváltozott munkaképesség nem minden esetben jelent szakmaváltást, pályamódosítást, mivel a megváltozott munkaképességő munkavállalók sok esetben az eredeti munkakörükben is foglalkoztathatók, a munkakörnyezeti tényezık, ergonómia szempontok és a személyes kompetenciák figyelembevételével. 2. A jellemzıen alacsonyabb iskolai végzettséghez társul, hogy egészségi állapotukra, korukra hivatkozva sok esetben kevésbé motiváltak a képzésekben történı részvételre, így az általunk ismertetett foglalkozások jelentıs része szakképzettséget nem igényel. A szakképzett megváltozott munkaképességő munkavállalók munkaerı-piaci helyzete kedvezıbb. 4

5 A munkacsoport célkitőzéseire vonatkozóan: 1. A kézikönyvben szeretnénk bemutatni olyan foglalkozásokat is, melyek magasabb szintő végzettségeket igényelnek, s a fogyatékkal élık és megváltozott munkaképességő álláskeresık is elláthatják a megfelelı végzettség megszerzésével. 2. A foglalkozások és kompetenciák ismertetésével a képzésre történı jelentkezést és a pályaválasztást is szeretnénk elısegíteni. A kézikönyv alkalmazására vonatkozóan: 1. A Gyakorlati kézikönyvben a FEOR alapján választottunk tevékenységeket, amelyekhez kapcsolhatók a személyes kompetenciák, ill. a megváltozott munkaképesség jellemzıi. A fejezet összeállításához a dokumentumelemzés (foglalkozások leírása, munkaköri elemzı lapok, munkaköri leírások, pályatükrök) és brainstroming módszereit alkalmaztuk. A foglalkozások kiválasztásánál a következı szempontokat helyeztük elıtérbe: minél szélesebb skálán mutathassuk be a megváltozott munkaképességő munkavállalók elhelyezésének lehetıségeit, különbözı fokozatú szakképesítésekhez köthetı foglalkozások is megjelenítésre kerüljenek. 2. A kompetenciatükör a személyes kompetenciák értelmezéséhez nyújt útmutatást. 3. A környezeti tényezıkhöz kapcsolódó fejezetben azokat a lehetıségeket ismertetjük, amellyel a munkahely jellemzıit lehet alakítani a megváltozott munkaképességhez. 4. A kézikönyv mellékletében a munkaügyi szakemberek számára állítottunk össze néhány fontos információt. 5

6 2. Tevékenységek elemzése és a fıbb személyes kompetenciák a FEOR alapján 6

7 0 Fıcsoport: Fegyveres szervek foglalkozásai Tevékenység elemzésünk során nem térünk ki a fegyveres testületek foglalkozásaira, mivel az egészségi alkalmasság vizsgálatok szigorú követelményeket támasztanak a területre jelentkezı munkavállalók esetében. 1. Fıcsoport: Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık A megváltozott munkaképesség nem minden esetben kizáró tényezı a vezetıi munkakörök betöltésében (kivételt képez az értelmi fogyatékosság, az agy különbözı területeinek sérülése, valamint korlátozó tényezı lehet a feladatok ellátásában a pszichés problémák (pszichiátriai betegségek, hangulatzavarok) megléte. Vezetı pozíciók Fıbb feladatok a vezetıi munkában Szervezési feladatok Döntések elıkészítése és végrehajtása Rövid- és hosszú-távú stratégiák kidolgozása A feladatok meghatározása Szabályozás Tevékenység ellenırzése Munkáltatói jogok gyakorlása törvényi elıírások betartásának és végrehajtásának biztosítása Gondoskodás a gazdálkodás szabályszerőségérıl Képviselet a különbözı fórumokon Kapcsolattartás, kapcsolatépítés készségek, Szaktudás Mások fejlesztése Irányítás Csapatmunka és együttmőködés Csapatvezetés Mások fejlesztése : logikus gondolkodás, Kommunikációs készségek, konfliktuskezelés Szociabilitás Vezetıi tevékenység és a megváltozott munkaképesség összefüggései Mérsékelt általános és specifikus mentális károsodás Mozgásfunkció súlyos Mérsékelt idegrendszeri struktúrák alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Enyhe általános és specifikus mentális károsodás Mozgásfunkciók enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt 7

8 2. Fıcsoport: Felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı foglalkozások A felsıfokú képzettséget igénylı, de önálló munkavégzést jelentı foglalkozások zöme ellátható részmunkaidıben, távmunka-végzésben, a munkahely kötöttségeinek kiküszöbölésével (pl. rugalmas munkaidı az egészségi állapottal párhuzamban) A fıcsoport foglalkozásai közül az alábbiakat részletezzük: 2118 Gépészmérnök 2131 Mezıgazdasági mérnök 2141 Rendszerelemzı (informatikai) 2142 Szoftverfejlesztı 2144 Alkalmazás programozó 2153 Számítógép-hálózati elemzı, üzemeltetı 2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású 2222 Optometrista 2311 Szociálpolitikus 2523 Személyzeti és pályaválasztási szakértı 2410 Egyetemi, fıiskolai oktató, tanár 2421 Középiskolai tanár 2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelı 2491 Pedagógiai szakértı, szaktanácsadó 2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül) 2522 Üzletpolitikai elemzı, tervezı 2624 Elemzı közgazdász 2611 Jogász, jogtanácsos 2621 Filozófus, politológus 2627 Nyelvész, fordító, tolmács 2712 Levéltáros 2716 Újságíró, rádiómősor, televízió-mősor szerkesztı 2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású 8

9 Gépészmérnök A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: gépészmérnök, fejlesztımérnök, vezetı munkakörök a termelésben, újítási elıadó, mőszaki elıadó. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a gépész-mérnöki munkában Új gépek, berendezések, szerkezetek, eljárások, rendszerek tervezése, fejlesztése A gyártási, elıállítási, üzemeltetési és javítási folyamatok irányítása, ellenırzése Együttmőködés más szakemberekkel, team munkában való részvétel Kivitelezési munkák irányítása Elıírások elkészítése A biztonságos üzemeltethetısé g ellenırzése Munkatársak feladatainak összehangolása, idınként irányítása Tervezés, tervkészítés, elbírálás Önképzés, tudományos munkavégzése, publikációk a szakterületet érintıen készségek, Szaktudás Analitikus és fogalmi gondolkodás Minıségre, pontosságra, szabályszerőségre törekvés : logikus gondolkodás, Kommunikációs készségek Érzékszervi és motorikus Gépészmérnöki tevékenység és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mentális funkciók mérsékelt Mozgásfunkció súlyos alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus mentális funkciók enyhe Mozgásfunkciók enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt 9

10 Mezıgazdasági mérnök A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: agrármérnök, vezetı munkakörök a mezıgazdaság területén. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a mezıgazdasági mérnöki munkában Szakmai feladatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenırzése Kutatási módszerek kidolgozása Kísérletek végzése, vizsgálatok a növénytermesztés, állattenyésztés, talaj termıképesség, legelıterületek jellemzıivel kapcsolatban Kapcsolatépítés, kapcsolattartás, szakemberekkel, team-munka Szaktanácsadás és szakértıi tevékenység Tájékoztatási tevékenység (pl. gazdák) Adminisztrációs tevékenységek készségek, Szaktudás Analitikus és fogalmi gondolkodás Minıségre, pontosságra, szabályszerőségre törekvés : logikus gondolkodás, Kommunikációs készségek Érzékszervi és motorikus Mezıgazdasági mérnöki tevékenység és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mentális funkciók mérsékelt Mozgásfunkció súlyos alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus mentális funkciók enyhe Mozgásfunkciók enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt 10

11 Rendszerelemzı (informatikai) A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: Programelméleti kutató, rendszerelemzı, rendszerfejlesztı, rendszertervezı, programozó, vezetı munkakörök az informatika területén. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a rendszerelemzı foglalkozásokban A számítógépes információs, tervezı, folyamatszabályozó rendszerek elveinek és mőködési módjainak kutatása Szoftverek, adatállományok, adatbázisok, szakértıi rendszerek és robottechnikák, hardverek tervezése, fejlesztése A felmerült gazdasági, termelési, mőszaki és egyéb döntési problémák modellezése és számítógéppel történı megoldása Hardverek fejlesztése Kommunikáció, kapcsolattartás Publikációk készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése, figyelemkoncentráció Kommunikációs készségek Rendszerelemzı és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mentális funkciók mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Általános és specifikus mentális funkciók enyhe Mozgásfunkciók súlyos struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos. 11

12 Szoftverfejlesztı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: programtervezı, rendszerprogramozó, vezetı munkakörök az informatika területén. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a szoftverfejlesztı foglalkozásokban Programok írása A programok, programcsomagok felkutatása, kipróbálása, alkalmazása A felhasználói programok tesztelése, ill. a mőködésük során felmerült hibák okainak felderítése, javítása. A felhasználói programozók munkájának segítése, tanácsok adása Operációs rendszerek generálása, hangolása és az üzemeltetési környezet kialakításában való szakmai közremőködés készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése, figyelemkoncentráció Kommunikációs készségek Szoftverfejlesztı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mentális funkciók mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Általános és specifikus mentális funkciók enyhe Mozgásfunkciók súlyos struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos. 12

13 Alkalmazás programozó A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: programfejlesztı, programtervezı. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok az alkalmazás programozó foglalkozásokban Programok írása különbözı programnyelveken. Felmérés Tervezés Tesztelés Dokumentációk készítése Program használatának segítése, betanítása Ellenırzı tevékenység, a program hibáinak javítása, módosítása Folyamatábrák készítése Dokumentálás készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése, figyelemkoncentráció Kommunikációs készségek Az alkalmazás programozó foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Általános és specifikus enyhe Mozgásfunkciók súlyos struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos. 13

14 Számítógép-hálózati elemzı, üzemeltetı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: számítógép-hálózat felügyelı. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a számítógép-hálózati elemzı, üzemeltetı foglalkozásokban Számítógéphálózatok építése Felügyelet, ellenırzés. Rendszer mőködésének összehangolása Hálózat használóinak segítése a hálózat és a programok mőködtetésében A számítógépek mőködésének ellenırzése Együttmőködés a hálózaton dolgozó munkatársakkal A kommunikációs kapcsolatok állapotának figyelemmel kísérése A fellépı rendellenességek elhárítása A számítógépes munkafolyamatok szervezése Adatfeldolgozás, adatkezelés Nyilvántartás, archiválás készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése, figyelemkoncentráció Kommunikációs készségek A számítógép-hálózati elemzı, üzemeltetı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Általános és specifikus enyhe Mozgásfunkciók súlyos struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció súlyos Mobilitás mérsékelt. 14

15 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: kórházi higiénikus, üzemi higiénikus, vezetı munkakörök a környezet- és foglalkozás-egészségügy területén. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a környezetés foglalkozás-egészségügyi foglalkozásokban Környezet- és foglalkozásegészségügyi kérdések vizsgálata Egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertızı betegségek megakadályozása érdekében a rendelkezések betartásának ellenırzése Hatósági jogkör gyakorlása, bírság kiszabása. Kapcsolattartás: lakossággal, szakemberekkel Mőszeres vizsgálatok végzése Laboratóriumi feldolgozás Fertıtlenítés megszervezése, ellenırzése Megelızı intézkedések kidolgozása Nyilvántartás, adminisztráció, statisztikai adatok elemzése Szakvélemények készítése készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Minıségre, pontosságra, szabályszerőségre törekvés : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A környezet-és foglalkozásegészségügyi foglalkozások és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mentális funkciók mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Beszédfunkciók súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus mentális funkciók enyhe Mozgásfunkciók enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Beszédfunkciók mérsékelt Mobilitás mérsékelt 15

16 Optometrista A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: optometrista. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok az optometrista foglalkozásokban Szemvizsgálat Szemüveg, kontaktlencse felírása Tanácsadás látásjavító eszközök használatához és a különbözı helyiségek megvilágosításához kapcsolattartás készségek, Szaktudás Minıségre, pontosságra, szabályszerőségre törekvés figyelem koncentráció Kommunikációs készségek Érzékszervi : ép látás Az optometrista foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mentális funkciók mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos alkalmazásának mérsékelt Látási funkciók súlyos Általános és specifikus mentális funkciók enyhe Látásfunkciók mérsékelt Mozgásfunkciók mérsékelt struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás súlyos 16

17 Szociálpolitikus A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: szociálpolitikus, intézményvezetı szociális területeken. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a szociálpolitikus foglalkozásokban Szociális problémákkal küzdı egyének és csoportok segítése Vizsgálatok végzése a hátrányos helyzető csoportok körében. Különbözı juttatások, segélyek és kedvezmények elbírálása és javaslata Helyi vagy társadalmi szinten adatok győjtése A szakterületéhez kapcsolódó kutatómunka végzése és szakértıi tanulmányok készítése készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Mások megértése : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A szociálpolitikus foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mentális funkciók mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus mentális funkciók enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkció súlyos Hallás funkció súlyos 17

18 Személyzeti és pályaválasztási szakértı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: Munkatanácsadó, pályaválasztási tanácsadó, HR menedzser, HR vezetı, HR munkatárs. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a személyzeti és pályaválasztási szakértı foglalkozásokban Tanácsadás az álláskeresésben, állás megtartásában pályatervezésben Kapcsolattartás, együttmőködés szakemberekkel A tanácskérı képzettségének, munkatapasztalataina k, munkával kapcsolatos terveinek, képességeinek és érdeklıdésének meghatározása Munkába állást akadályozó és támogató tényezık meghatározása Az ügyféllel közösen reális munkaerı-piaci célok kialakítása Tájékoztatási tevékenység készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Befolyásolás Mások megértése Mások fejlesztése : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A személyzeti és pályaválasztási szakértı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Beszédfunkciók súlyos Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe Beszédfunkciók mérsékelt alkalmazásának enyhe Mobilitás mérsékelt Súlyos mozgási funkció károsodás Súlyos hallási funkciókárosodás 18

19 Egyetemi, fıiskolai oktató, tanár A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: egyetemi/ fıiskolai tanár, egyetemi/ fıiskolai adjunktus, egyetemi/fıiskolai docens, egyetemi/fıiskolai tanársegéd. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a felsıfokú tanintézeti tanár, oktató foglalkozásokban Egyetemen vagy fıiskolán való oktatás tudományos kutatómunka végzése Elıadások, szemináriumok, gyakorlatok, konzultációk, vezetése Oktatási anyagok, jegyzetek, tankönyvek írása, a tudományos eredmények publikálása. Vizsgák elıkészítése, vezetése Kutatómunkák irányítása Publikációk készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Befolyásolás Mások megértése Mások fejlesztése : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A felsıfokú tanintézeti tanár, oktató foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt struktúrák mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Beszédfunkciók súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Beszédfunkciók mérsékelt Mobilitás mérsékelt Súlyos mozgási funkciókárosodás Súlyos hallás és látás funkciókárosodás 19

20 Középiskolai tanár A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: középiskolai tanár. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a középiskolai tanár foglalkozásokban Középiskolában történı oktatás Tanórák, elıadások, gyakorlatok, vezetése Vizsgák elıkészítése, vezetése Publikációk Vizsgáztatás Felkészítés tanulmányi versenyekre Szakkörök vezetése Korrepetálás készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Befolyásolás Mások megértése Mások fejlesztése : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A középiskolai tanár foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Beszédfunkciók súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Beszédfunkciók mérsékelt Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgási funkció súlyos Hallás és látás funkció súlyos 20

21 Egyéb szakképzett oktató, nevelı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: egészségnevelı, kollégiumi nevelı tanár. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok az egyéb szakképzett oktató nevelı foglalkozásokban Felvilágosító tevékenységek végzése Szakterületének megfelelıen oktatási, nevelési tevékenységek végzése Információgyőjtés és rendszerezés Elıadásokat tartása Szóróanyagok, plakátok, felvilágosító füzetek készítése, prevenciós programok szervezése. Koordináló, szervezı tevékenységek ellátása Intézményekkel, iskolákkal való kapcsolattartás és együttmőködés készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Befolyásolás Mások megértése Mások fejlesztése : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek Az egyéb szakképzett oktató nevelı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt Kommunikáció súlyos Beszédfunkciók súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Beszédfunkciók mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgási funkciók súlyos Hallás és látás funkciók súlyos 21

22 Pedagógiai szakértı, szaktanácsadó A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: pedagógiai, módszertani szakértı, tanulmányi szakértı. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a pedagógiai szakértı, szaktanácsadó foglalkozásokban Oktatási módszerek, programok, segédeszközök kidolgozása Gyakorlati tanácsadás a nevelési oktatási intézmények pedagógusainak Pedagógiai mérések értékelések végzése Programfejlesztések, tantervek, programok, taneszközök kidolgozásában, terjesztésében való részvétel Módszertani anyagok, kiadványok összeállítása, publikálása Koordinációs, szervezı tevékenységek Kapcsolattartás, együttmőködés iskolákkal, óvodákkal Versenyeken való közremőködés készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Befolyásolás Mások megértése Mások fejlesztése : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A pedagógiai szakértı, szaktanácsadó és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkció súlyos Hallás és látás funkció súlyos Beszédfunkciók súlyos 22

23 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül) A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: különbözı nyelvek oktatásához kapcsolódó nyelvtanár munkakörök. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a nyelvtanár foglalkozásokban Tanórák, elıadások, gyakorlatok, vezetése Vizsgák elıkészítése, vezetése Publikációk Vizsgáztatás Felkészítés nyelvvizsgákra Korrepetálás készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás Befolyásolás Mások megértése Mások fejlesztése : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A nyelvtanár foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Beszédfunkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgási funkciók súlyos Hallási és látás funkciók súlyos Beszédfunkciók mérsékelt 23

24 Üzletpolitikai elemzı, tervezı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: tervkészítı. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a üzletpolitikai elemzı, tervezı foglalkozásokban Stratégiai célok, programok, tervek és akciók tervezése kidolgozása. Közremőködés vezetıi döntések megalapozásában és végrehajtásában Környezeti tényezık felmérése Versenytársak helyzetének elemzése Költségvetések készítése. Teljesítmények figyelésére, értékelésére ösztönzésére történı tervkészítés. Gazdasági tervszámítások, elemzések készítése Mőszaki célkitőzések gazdaságossági ellenırzése Elı- és utókalkulációs és árelemzési feladatok ellátása és készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A üzletpolitikai elemzı, tervezı foglalkozások és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Általános és specifikus enyhe károsodás struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás súlyos Mozgásfunkciók súlyos 24

25 Elemzı közgazdász A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: gazdasági elemzı, közgazda, tervezı-elemzı közgazdász, vezetı munkakörök pl. a gazdasági élet, államigazgatás területén. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok az elemzı közgazdász foglalkozásokban A gazdasági élet jelenségeinek, törvényszerőségein ek tanulmányozása. Gazdasági folyamatok, adatok, összefüggések elemzése, értékelése Gazdasági beszámolók, költségvetések, prognózisok készítése Döntések elıkészítése. Tanácsadás Tervezés, elemzés Kutatási tevékenység Publikációk Team munka más szakemberekkel készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, számolás összefüggések felismerése Kommunikációs készségek Az elemzı közgazdász foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás súlyos Mozgási funkciók súlyos 25

26 Jogász, jogtanácsos A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: jogász, jogügyi elıadó, vállalati jogtanácsos, vezetı munkakörök az igazgatás területén. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a jogász, jogtanácsos foglalkozásokban Ügyfele képviseletének a bíróság elıtti ellátása Beadványok, szerzıdések, egyéb okiratok készítése A jogi és igazgatási munka szervezése, irányítása A munkáltató gazdasági és egyéb döntéseinek, intézkedéseinek jogi szempontú elıkészítésében való részvétel Tanácsadás, tájékoztatási tevékenység készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A jogász, jogtanácsos foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás súlyos Mozgási funkciók súlyos Beszédfunkciók súlyos 26

27 Filozófus, politológus A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: esztéta, filozófiatörténész, morálfilozófus, tudományfilozófus. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a filozófus politológus foglalkozásokban Filozófiai problémák, megismerı folyamatok vizsgálata Tudományos beszámolók, cikkek írása Oktatás egyetemen, fıiskolán vagy középiskolában. Régebbi korokban élı és kortárs filozófusok mőveinek olvasása, érveléseik értelmezése A fizikai és a mentális világ kapcsolatának vizsgálata A mőalkotások sajátosságainak vizsgálata készségek, Szaktudás Információ keresés Analitikus és fogalmi gondolkodás : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Kommunikációs készségek A filozófus, politológus foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt Kommunikáció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás súlyos Mozgási funkciók súlyos 27

28 Nyelvész fordító, tolmács A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: fordító,tolmács, idegen nyelvi levelezı. A tevékenységhez szükséges képzettség: Egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a nyelvész fordító, tolmács foglalkozásokban Idegen nyelv vagy az anyanyelv fordítása más nyelvre A kapott írásos szövegek, dokumentumok, levelezések fordítása idegen nyelvre vagy az anyanyelvre. Hivatalos okmányok, iratok szöveghő és pontos fordítása Vendégek, illetve üzleti partnerek fogadása, kísérése és tolmácsolás készségek, Szaktudás Mások megértése Információ keresés : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése, figyelem Kommunikációs készségek A nyelvész, fordító, tolmács foglalkozások és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Tolmács: hallás, beszédfunkciók súlyos Fordító: látás súlyos (írásbeli fordítás) Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos Tolmács: hallás-, beszéd funkciók mérsékelt Fordító: látás funkció mérsékelt 28

29 Levéltáros A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: levéltáros. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a levéltáros foglalkozásokban A történeti értékő és állandó megırzést igénylı iratok beszerzése, tárolása, értékelése Felvilágosítás a levéltárban ırzött anyagokról Az iratokba történı betekintés biztosítása Ügyfélszolgálati munka ellátása Kutatás és feltárás Tudományos közlemények készítése Iratok rendszerezése, rendezése, selejtezése, segédletek készítése Levéltár látogatások vezetése Kiállítások rendezése, elıadások tartása készségek, Szaktudás Ügyfél orientáció Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép látás : emlékezet, összefüggések felismerése, figyelem Szociabilitás, kapcsolatteremtés A levéltáros foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Látásfunkció súlyos Általános és specifikus mérsékelt struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos Látásfunkció mérsékelt 29

30 Újságíró, rádiómősor, televízió mősor szerkesztı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: belpolitikai újságíró, kulturális újságíró, külügyi újságíró, sportújságíró, zenekritikus. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a rádiómősor, televízió mősor szerkesztıje foglalkozásokban Aktuális programok, hírek, zenei anyagok összegyőjtése, áttekintése, értékelése, szerkesztése A mősor témáinak, az aktuális program stábjának, vendégeinek kiválasztása A mősorvázlat, az adásmenet, a forgatókönyv elkészítése A munkatársak munkájának összehangolása Híranyagok szerkesztése, a mősor témáinak kiválasztása, a filmbejátszások, video-felvételek, grafikák megtekintése Információk pontosságának, érthetıségének, hírértékének ellenırzése készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép hallás, látás : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése, figyelem Kommunikációs készségek A rádiómősor, televízió mősor szerkesztıje foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt károsodás Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Látás, hallás funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos Látás, hallás funkció mérsékelt 30

31 Pap(lelkész), egyházi foglalkozások A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: pap, lelkész. A tevékenységhez szükséges képzettség: egyetemi, fıiskolai diploma. Fıbb feladatok a pap, lelkész foglalkozásokban Misék, istentiszteleteket vezetése, szentbeszédek, prédikációk tartása Keresztelési, esketési, temetési szolgálatok végzése Lelki és erkölcsi támogatás nyújtása a vallási közösség tagjainak Humanitárius, szociális tevékenységek folytatása Hitoktatás Egyházi intézmények mőködtetésével kapcsolatos feladatkör ellátása Adminisztráció készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép hallás, Kommunikációs készségek, konfliktus kezelés : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése, figyelem Szociabilitás, kapcsolatteremtés, A pap, lelkész foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Beszédfunkciók súlyos Mobilitás. súlyos Hallás funkció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgás funkció súlyos károsodás Hallás funkció mérsékelt 31

32 3. Fıcsoport: Egyéb középfokú vagy felsıfokú képzettséget igénylı foglalkozások 3161 Munka- és termelésszervezı 3162 Energetikus 3910 Egyéb ügyintézı 3135 Minıségbiztosítási technikus 3321 Általános egészségügyi asszisztens 3331 Környezet-és foglalkozás egészségügyi kiegészítı foglalkozású 3332 Fizioterápiás asszisztens, masszır 3511 Szociális segítı 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintézı 3520 Munkaerı-piaci szolgáltatási ügyintézı 3410 Oktatási asszisztens 3649 Egyéb igazgatási és jogi asszisztens 3611 Pénzügyi ügyintézı (a pénzintézeti ügyintézı kivételével) 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 3717 Kulturális intézményi szak-technikus 32

33 Munka- és termelésszervezı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: diszpécser, programozó (pl. üzemi). A tevékenységhez szükséges képzettség: szakközépiskola, gimnázium, technikum. Fıbb feladatok a munkaés termelés szervezı foglalkozásokban Munkairányító szolgálat különbözı munkaterületeken Ipari termelést végzı gazdasági szervezetekben a termelési folyamat irányítása A termeléshez szükséges anyagok, munkaeszközök biztosítása Szervezési, irányítási feladatok ellátása Jelentések, beszámolók készítése Mérések, idıelemzések végzése készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép hallás, látás : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése, figyelem Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek, A munka- és termelés szervezı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Látás, hallás funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkció súlyos Látás, hallás funkciók mérsékelt 33

34 Energetikus A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: energetikus. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok az energetikus foglalkozásokban A munkahely mőködését biztosító energiahordozókra vonatkozó gazdálkodási feladatok ellátása A kapcsolódó munkatevékenység irányítása A munkahely és az egységek, berendezések tényleges energia felhasználásának vizsgálata Beszámolók készítése, adatok szolgáltatása Energiatervek készítése Az energetikai szempontok érvényesülésének felügyelete Gazdálkodási feladatok ellátása, intézkedés Eredmények elemzése és kiértékelése Módszerek kidolgozása készségek, Szaktudás Önkontroll Információ keresés : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése, figyelem Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek, Az energetikus foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás. súlyos Látás, hallás funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkció súlyos Látás, hallás funkciók mérsékelt 34

35 Egyéb ügyintézı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: újítási, mőszaki ügyintézı. A tevékenységhez szükséges képzettség: szakközépiskola, gimnázium, technikum. Fıbb feladatok az egyéb ügyintézı foglalkozásokban Különbözı mőszaki, pl. szabadalmakkal, újításokkal összefüggı információk nyilván tartása A kapcsolatban lévı tevékenységek tervezése, szervezése, tárolása Feladattervek készítése Adatgyőjtés Szerzıdések elıkészítése A kapcsolódó szabványok beszerzése, áttanulmányozása Tájékoztatók készítése, tájékoztatás készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Információ keresés : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek, Az egyéb ügyintézı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Beszédfunkció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos károsodás Beszédfunkció mérsékelt 35

36 Minıségbiztosítási technikus A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: mőszaki ellenır, késztermék átvevı, késztermék ellenır. A tevékenységhez szükséges képzettség: szakközépiskola, gimnázium, technikum. Fıbb feladatok a minıségbiztosítási technikus foglalkozásokban Minıségi, mőszaki ellenırzés végzése Szabvány elıírások alapján a végzett munka minısítése Mintavétel, a vizsgálat elıkészítése. Anyagmozgatás Súlymérés, méretvétel. Laboratóriumi vizsgálatok végzése Jegyzıkönyv készítése Tanácsadás a munkahelyi környezetet érintı törvényekkel és rendelkezésekkel kapcsolatban Munkahelyek ellenırzése Tényfeltáró beszélgetések, elemzések végzése készségek, Szaktudás Információ keresés Minıségre, pontosságra, szabályszerőségre törekvés Érzékszervi: ép látás, színlátás, hallás, motorikus : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek, A minıségbiztosítási technikus foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Látásfunkció, színlátás súlyos Hallásfunkció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos Látás, hallás funkciók mérsékelt 36

37 Általános egészségügyi asszisztens A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: rendelıintézeti asszisztens, általános asszisztens. A tevékenységhez szükséges képzettség: szakközépiskola. Fıbb feladatok az általános egészségügyi asszisztens foglalkozásokban Segítség az orvosnak a betegek vizsgálatánál A szükséges anyagok, eszközök tisztántartása és beszerzése Adminisztratív teendık ellátása A vizsgálathoz szükséges gépek és eszközök elıkészítése és kezelése Egyszerőbb vizsgálatok elvégzése Nyilvántartás A gyógyászati eszközök és anyagok utánpótlása Egészségnevelési tanácsadás készségek, Szaktudás Minıségre, pontosságra, szabályszerőségre törekvés Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép látás, hallás, motorikus : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek Az általános egészségügyi asszisztens foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás, mozgásfunkciók súlyos Látás, hallás, beszéd funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkció mérsékelt Látás, hallás, beszéd funkciók mérsékelt 37

38 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítı foglalkozású A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: környezet-egészségügyi ügyintézı, foglalkozás-egészségügyi ügyintézı. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok a környezet- és foglalkozásegészségügyi kiegészítı foglalkozásokban A közegészségügyi rendelkezések betartásának ellenırzése Mőködési területének közegészségügyijárványügyi helyzetének elemzése Számítógépes nyilvántartás Elemzések készítése Különbözı intézményekben, a rendelkezések betartásának és a higiénés feltételeknek az ellenırzése A fertızı betegségek terjedésének nyomon követése, A megelızés módjának meghatározása és végrehajtásának ellenırzése készségek, Szaktudás Mások megértése Minıségre, pontosságra és szabályszerőségre törekvés Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép látás, motorikus : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek A környezet- és foglalkozásegészségügyi kiegészítı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás, mozgásfunkciók súlyos Látás, beszéd funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás, mozgásfunkciók mérsékelt Látás, beszéd funkciók mérsékelt, hallás funkció súlyos 38

39 Fizioterápiás asszisztens, masszır A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: frissítı masszır, fizioterápiás asszisztens, gyógy-masszır, lábterapeuta, fürdımasszır, lábmasszır. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok a fizioterápiás asszisztens, masszır foglalkozásokban Fizioterápiás kezelések végzése Kapcsolattartás, együttmőködés a családdal a beteg érdekében Kapcsolattartás, együttmőködés a társszakmákkal; Dokumentáció elkészítése, vezetése; A beteg állapotának, felmérése, dokumentálása Terápiás gyakorlatok, különbözı kezelések végzése A betegek oktatása, motiválása, felügyelete és segítése A segédeszközök használatának alkalmazása, tanítása Gyógy-, frissítı-, kötıszöveti masszázs végzése készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Érzékszervi: ép hallás : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés, A fizioterápiás asszisztens, masszır foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás, mozgásfunkciók mérsékelt Beszéd, hallás funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás, mozgásfunkciók enyhe Beszéd, hallás funkció mérsékelt 39

40 Szociális segítı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: szociális asszisztens, szociális ügyintézı. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok a szociális asszisztens foglalkozásokban Tartós nehézségekkel küzdı egyének és családok segítése Az ügyfelek fogadása Adatok felvétele Az ügyfelekrıl dokumentációk készítése Életvezetési tanácsadás Közvetítés a segítı intézmények, valamint az ügyfél között készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép látás, motorikus : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek, A szociális asszisztens foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt károsodás Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Beszéd, hallás, látás funkciók súlyos Enyhe általános és specifikus mentális károsodás struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgási funkciók súlyos Beszéd, hallás, látás funkciók mérsékelt 40

41 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintézı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: gyámügyintézı, gyermekvédelmi ügyintézı. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok a társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintézı foglalkozásokban Adminisztratív feladatok ellátása Problémamegelızı problémakezelı munka végzése Programok szervezése Szükséges segédanyagok elıkészítése Ügyfelek fogadása, Nyilvántartás vezetése. Információ a szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Kérelmek elbírálása és gondoskodás azok folyósításáról Kapcsolattartás készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép hallás, látás : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés Kommunikációs készségek, konfliktuskezelés A társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintézı foglalkozás és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Hallás, látás, beszéd funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos Beszéd, hallás, látás mérsékelt 41

42 Munkaerı-piaci szolgáltatási ügyintézı A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: hatósági ügyintézı, munkaerı-piaci szolgáltatási ügyintézı, személyzeti ügyintézı. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola. Fıbb feladatok a munkaerı-piaci szolgáltatási ügyintézı foglalkozásokban A munkaügyi kirendeltségeket felkeresı ügyfelek tájékoztatása Számítógépes adatrögzítés Állásajánlatok számítógépes nyilvántartása Rendszeres kapcsolattartás munkáltatókkal Ügyfél nyomonkövetése Számítógépes nyilvántartás vezetése. Az ellátásra való jogosultság elbírálása Járadék feladása, a betegbiztosítási kártyák rendszerezése és nyilvántartása a készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Információ keresés Érzékszervi: ép hallás : logikus gondolkodás, emlékezet, összefüggések felismerése Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek, tárgyalási készség, konfliktuskezelés A munkaerı-piaci szolgáltatási ügyintézı foglalkozások és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt károsodás Kommunikáció súlyos Mobilitás, mozgásfunkciók súlyos Beszéd, hallás, látás funkciók súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás, mozgásfunkciók mérsékelt Beszéd, hallás, látás mérsékelt 42

43 Oktatási asszisztens A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: pedagógiai asszisztens. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok a pedagógiai asszisztens foglalkozásokban A pedagógus munkájának segítése az általános iskola alsó tagozatában Az iskolába érkezı gyerekek fogadása Felügyelet ellátása Az öltözködésben, az étkezéseknél segédkezés Közremőködés az oktatási eszközök készítésében és elıkészítésében A tanulók kísérése Kapcsolattartás különbözı intézményekkel. Szervezési feladatok Foglalkozások vezetése Tanulók felügyelete Családlátogatás Adminisztratív feladatok készségek, Szaktudás Mások megértése Önkontroll Mások fejlesztése Alaposság Érzékszervi: ép hallás és motorikus : logikai, emlékezet Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Kommunikációs készségek, konfliktuskezelés A pedagógiai asszisztens foglalkozások és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának. mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás, mozgásfunkciók súlyos Hallás funkció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók mérsékelt Hallás mérsékelt, beszéd súlyos 43

44 Egyéb igazgatási és jogi asszisztens A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: igazgatási ügyintézı, jogi asszisztens. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok az egyéb igazgatási és jogi asszisztens foglalkozásokban Adminisztratív feladatok ellátása Ügyek nyilvántartása Ügyiratok kezelése, iktatása és postázása. Irattár kezelése Az ügyekkel kapcsolatos akták vezetése Részvétel a szervezet költségvetésének összeállításában és az igények felmérésében Különbözı beszerzési, beruházási feladatok intézése Kommunikációs eszközök, berendezések üzemeltetése készségek, Szaktudás Minıségre, pontosságra és szabályszerőségre törekvés Mások megértése Önkontroll Alaposság : logikai, összefüggések meglátása, emlékezet Szociabilitás, kapcsolatteremtés, Az egyéb igazgatási és jogi asszisztens foglalkozások és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Hallás funkció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos Hallás funkció mérsékelt, beszédfunkció súlyos 44

45 Pénzügyi ügyintézı (a pénzintézeti ügyintézı kivételével) A végzettséggel betölthetı néhány munkakör: pénzügyi ügyintézı, tanácsadó. A tevékenységhez szükséges képzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum. Fıbb feladatok a pénzügyi ügyintézı foglalkozásokban Pénz- adó- és vámügyekkel kapcsolatos ügyintézıi feladatok ellátása A pénzügyi vezetés segítése döntései meghozatalában A beérkezett számlák kifizetési határidejének megállapítása A fizetési kötelezettségek átutalása Naprakész nyilvántartás vezetése munkahelye pénzszámlaforgalmáról Adózással és hitelfelvétellel összefüggı pénzügyi feladatok ellátása Számlaellenırzés A kinn lévıségek alakulásának nyomon követése készségek, Szaktudás Minıségre, pontosságra és szabályszerőségre törekvés Alaposság Érzékszervi: ép látás, és motorikus : figyelemkoncentráció, számolás Szociabilitás, kapcsolatteremtés, A pénzügyi ügyintézı foglalkozások és a megváltozott munkaképesség összefüggései Általános és specifikus mérsékelt alkalmazásának mérsékelt Kommunikáció súlyos Mobilitás súlyos Látásfunkció súlyos Általános és specifikus enyhe struktúrák enyhe alkalmazásának enyhe Kommunikáció mérsékelt Mobilitás mérsékelt Mozgásfunkciók súlyos 45

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus

Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus A Nemzeti alaptanterv tervezett változásai Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus Az előadás vázlata A tartalmi szabályozás kérdései A NAT-kiegészítés főbb elemei A NAT szerepe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Végzős osztályok tanulóinak szakképzési lehetőségek a felnőttoktatási tagozaton!

Végzős osztályok tanulóinak szakképzési lehetőségek a felnőttoktatási tagozaton! Végzős osztályok tanulóinak szakképzési lehetőségek a felnőttoktatási tagozaton! Aki eldöntötte, az a WEB- lapon a fő oldalról elérhető OKJ-s szakképzések fül ön keresztül jelentkezzen mielőbb a következő

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés Székhely: 8315 Gyenesdiás Hámán Kató utca 26. Adószám: 18366422-1-20 Az alapítványok nyilvántartó könyvében

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. december 3. 2010. január 13.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban A humánerőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban Juhász Anikó Debrecen, 2016. április 22. Az előadás felépítése Az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igénye A humánerőforrás helyzetét

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2014

Cafetéria - Magyarország 2014 1 / 22 2014.01.30. 11:30 Cafetéria - Magyarország 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás

Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Harcsa István (1990): Oktatás in: Társadalmi riport 1990, Andorka

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Szociális és munkaügyi miniszter Oktatási és kulturális miniszter 13747/7/2008. J E L E N T É S a Kormány részére az FVM fenntartásában lévı mezıgazdasági

Részletesebben

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján Dr. Vig Zoltán Ph.D Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján 2000 körül egyfajta hullámként jelentkeztek a különbözı e-learning megoldások új verziói, rendszerei.

Részletesebben

Szakirány-tájékoztató Külgazdasági-vállalkozási szakirány EU integrációs szakirány Világgazdasági szakirány 2008. március 1 Kedves Hallgatónk! os hallgatóként három (Külgazdasági-vállalkozási, EU integrációs,

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2011. SZEPTEMBER - OKTÓBER

KÉRDŐÍV 2011. SZEPTEMBER - OKTÓBER NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET KÉRDŐÍV Rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúrakutatás 2011. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Részletesebben

Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a

Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a Munkaerő keresleti oldal elemzése a munkaügyi központ

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel (hatályos 2016. január

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra Tagintézmény-vezetői Pályázat 2016 Pályázat A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben