Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési követelmények, kompetenciák"

Átírás

1

2 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel, Okos(k)odóval, a Szöveges matematikafeladatokkal és a Számoljunk! című tankönyvekkel. Mesélj a képről! Elmúlt a nyár! Tájékozódás síkban, térben frontális munka Összehasonlítás, azonosítás, meg- különböztetés egyéni és csoportmunka Számok nagyságrendje, számszomszédok. Kombinatorikai feladat színezéssel. Gyakoroljuk a számjegyírást! Számok írása, olvasása. egyéni és páros munka Rendezés a tulajdonságok alapján: sorba rendezés, szétválogatás labdák színezése Számlálás, egyéni és számok csoportmunka rendezése, számok sorrendje, számszomszédok megállapítása egyéni és páros munka Számok helye a számegyenesen egyéni munka Kombinatorikus játékok: zászlók színezése páros munka Kommunikációs képességek fej- lesztése: Beszámoló a nyári élményekről Képről mondatok alkotása Állítások helyességének eldöntése Anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat Számlálás, számolás Számlálás egyesével, kettesével Sorszám és darabszám megkülönböztetése Számlálás növekvő, csökkenő sorrendbe n Számok a számegyenesen Számok szomszédjai Számok tulajdonságai és kapcso- latai A számnevek képzésének megfi- gyelése, követése Rendszerezés, kombinativitás: Sorba rendezés, szétválogatások Azonosítás, megkülönböztetés Helyes ceruzafogás, finommoto- rika fejlesztése tankönyv 4/1., 2. 4/1., 3. Számoljunk! 3. Okos(k)odó, Szöveges Az 1. osztályos digitális anyag alkalmazása az ismétlés során tankönyv 4/3., 5. 6/1. 7/1. Számoljunk! 4./1., 3. Okos(k)odó, 5. logikai lapok képek tankönyv /2., 3. Okos(k)odó 7/5., 6/3. Számoljunk! 5. számegyenes, korongok Mesevár társasjáték készítése a Tk. 4/1. feladatához hasonlóan, csomagolópapírra. Szabályok megállapítása közösen. Játék párokban, selejtezők. A győztesek játékának nehezítése, újabb szabályok kitalálá- sa. A csoportok különkülön elkészítik a társasjátékot. Gyurma és dekorációs karton felhasználásával egyszerű utca kialakítása, a házak házszámokkal való ellátása, páros, páratlan oldal jobb, bal oldal egyszerű közlekedési szabályok, játék kisautókkal, apró figurákkal, csoportokban Kapcsolódási pont: Környezetismeret: tárgyak, élőlények összeha- sonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján,

3 4. Ismétlés: számok és műveletek 0 20-ig Szöveges feladatok 5. Ismétlés: számok és műveletek 0-tól 20-ig 2. hét 6. Műveletek a tízes számkörben Sorszám és darab- szám Számok sorba rendezése, számso- rok folytatása Számok nagyságviszonyai Szöveges feladatok megoldási algoritmusa Játék a számkártyákkal Szöveges feladatok eljátszása, rajz készítése a szöveg alapján frontális, páros és egyéni munka Számlálás egyesével, kettesével Számszomszédok Páros, páratlan Számfogalom ismétlése, erősítése Játék a számkártyákkal, játék pénzzel, színes rudakkal különféle munkaformákban Műveletfogalom ismétlése, erősí- tése Sorszám és darabszám meghatáro- zása Számszomszédok Páros, páratlan Számok helye a számegyenesen egyéni munka Kreativitás fejlesztése csoportmunka Induktív, deduktív lépések: Ráismerés, besorolás Tulajdonságok megnevezése Szövegesfeladat-megoldás, problé- mamegoldás, metakogníció Számfeladathoz szöveg alkotása Problémák megoldása tevékeny- séggel, kirakásokkal A tanulási képességek fejlesztése Figyelem, emlékezet Műveleti tulajdonságok megfi- gyelése, elmondása Mennyiségi összehasonlítás Digitális kompetencia fejlesztése: interaktív tananyag feldolgozása A logikai gondolkodás előkészítése Szociális kialakítása: az együttműködés során; a páros és csoportmunka során Játék során a szabályok elfogadá- sa, betartása Tolerancia a társakkal szemben: egymás meghallgatása Vizuális kommunikáció: téri tájé- kozódás fejlesztése Viszonyok tudatosítása, tudatos megfigyelés fejlesztése Szöveges matematikafeladatok 5 6. pálcikák, korongok Okos(k)odó, 6 7/4. számegyenes, számkártyák színesrúd-készlet Az 1. osztályos interak- tív tananyag feladatai tankönyv 8 9. feladatgyűjtemény 6/6., 7. Számoljunk! 4/2., 6. számegyenes, számkártyák Az 1. osztályos digitális anyag alkalmazása az ismétlés során : környezetismeret, testne- velés Tárgyak, élőlények össze- hasonlítása, csoportosítá- sa Tárgyak megfigyelése, számlálása Gyurma és dekorációs karton felhasználásával egyszerű utca kialakítása, a házak házszámokkal való ellátása páros, páratlan oldal jobb, bal oldal egyszerű közlekedési szabályok, játék kisautók- kal, apró figurákkal, csoportokban

4 7. Számok bontása tízesek és egyesek összegére 8. Műveletek a húszas számkörben tízesátlépés nélkül 9. Műveletek a 20- as számkörben tízesátlépéssel 9-hez, 8-hoz, 7-hez, 6-hoz adunk 10. Összeadás a 20-as számkörben tízesát- lépéssel Számlálás, helyi érték szerinti bon- tás; műveletek húszas számkörben frontális és páros munka Képről egyszerű szöveges feladat alkotása csoportmunka Relációk megértése, igazolása rajzzal egyéni munka Kirakás korongokkal, pálcikákkal páros és csoportmunka A műveletfogalom mélyítése Műveletek tárgyi megjelenítése csoportmunka Összeadás a 20-as számkörben tízesátlépéssel Algoritmusok követése Összeadás két lépésben frontális munka Ellenőrzés ellentétes művelettel A szöveges feladat megoldásának algoritmusa Sorozatok folytatása, szabály megállapítása egyéni és páros munka képkirakó játék Kirakás koronggal Játék a golyós számológéppel csoportmunka Számlálás, számolás Analógiák alkalmazása Mennyiségi összehasonlítás Becslés, mérés Művelet eredményének becslése: összeadáskor több, kivonáskor kevesebb lesz az eredmény Összeadás, kivonás értelmezése, műveletvégzés Algoritmusok követése, a tanult lépések alkalmazása Szövegesfeladat-megoldás, problé- mamegoldás, metakogníció Szövegalkotás számfeladatokhoz Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása kirakással, rajzzal, eljátszással Kommunikációs képességek fej- lesztése: szövegértés, szövegértelmezés, elmondás saját szavakkal tankönyv 10/1., 2., Okos(k)odó 8/1.,2., 3. számegyenes, számkártyák tankönyv 10/4., 5. 8/1. Számoljunk! korongok tankönyv 11. 8/3., 4. Számoljunk! 11/1. 8/5. Számoljunk! Számegyenes, korongok korongkirakó táblácska Korongkirakó tábla készí- tése Lásd: Tantárgyi program 1., 15. Kirakások párban, az egyes lépések ismételt megfigyelése, rögzítése : Rajz: kompozíció alkotása geometriai alakzatokból

5 3. hét 11. Összeadás a 20- as számkörben tízesátlépéssel 5-höz, 4-hez, 3- hoz adunk 12. Kivonás a 20-as számkörben tízesátlépéssel 11-ből, 12-ből, 13-ból veszünk el 13. Kivonás a 20-as számkörben tízesátlépéssel 14-ből, 15-ből, 16-ból veszünk el 14. Pótlás tízesátlépés- sel 15. Gyakorlófeladato k a húszas számkör- ben Algoritmusok követése; Összeadás két lépésben frontális munka Ellenőrzés ellentétes művelettel A szöveges feladat megoldásának algoritmusa Sorozatok folytatása egyéni és páros munka Analógiák kiépítése kirakással Összeadás két lépésben egyéni és páros munka Lépegetés számegyenesen Tájékozódás a síkban Ellenőrzés ellentétes művelettel Műveletírás önállóan rajzokról, kirakásokról, minta alapján egyéni munka páros munka Pótlások A tízesátlépés algoritmusának alkalmazása, kirakások egyéni munka Szám- és műveletfogalom erősítése húszas számkörben Tulajdonságok megfigyelése egyéni és csoportmunka Mi változott meg? játék A nyelvi és vizuális kommuniká- ció Az önellenőrzés igényének kiala- kítása Tanulási képességek fejlesztése Figyelem, emlékezet, problémamegoldó képesség fejlesztése Az önellenőrzés különböző for- máinak megismerése A szociális képességek fejlesztése: Az alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása csoportmunka során Részvétel a munkában Felelősségvállalás az eredményért Az összeadás és a kivonás kapcsolatának felismerése: pótlás, hiányos kivonás frontális munka Számolás számegyenesen, kirakás a korongkirak egyéni munka Fordított szövegezésű feladat megoldása algoritmussal Tanulási képességek fejlesztése: Figyelem, emlékezet, problémamegoldó képesség fejlesztése tankönyv 12. feladatgyűjtemény 8/4. Számoljunk! 12. számegyenes golyós számológép korongkirakó táblácska tankönyv 13. feladatgyűjtemény 9/1 4. Számoljunk! 13. korongkirakó táblácska tankönyv Okos(k)odó 9/1., 2., 4., 4., 8/4., 5., számegyenes golyós számológép korongkirakó táblácska, korongok tankönyv 16. Számoljunk! 14. számegyenes, korongok feladatgyűjtemény 10/1. Szöveges 9. számegyenes korongkirakó táblácska : Magyar nyelv és irodalom: képről szavak gyűj- tése, mondatok, rövid történetek alkotása

6 4. hét 16. Pótlás tízesátlépés- sel 17. Szöveges feladatok, nyitott mondatok megoldása 18. Szám- és szöveges feladatok gyakorlása Tájékozódás síkban, térben Szöveges feladatok megoldása Az összeadás, kivonás gyakorlása golyós számológéppel, számtáblázatokkal párban Bűvös négyzetek, szöveges felada- tok, láncszámolás csoportmunka Gyakorlófeladato k szöveges feladatok csoportmunka egyéni munka Differenciált feladatmegoldás Nyitott mondatok igazsághalmazá- nak megkeresése páros munka Jelek szerepe, használata Több, kevesebb, egyenlő egyéni munka Téri tájékozódás fejlesztése képkirakó játékkal A pótlás, hiányos kivonás értel- mezése, műveletvégzés Algoritmusok követése, a tanult lépések alkalmazása Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, metakogníció Szövegalkotás számfeladatokhoz Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása, kirakással, rajzzal, eljátszással Szavakkal megadott utasítások értése, követése Rendszerezés, kombinativitás: Sorozatok kiegészítése, folytatása Induktív, deduktív lépések Tulajdonságok, viszonyok megne- vezése Tevékenységről, képről, kirakás- ról számfeladat alkotása Kritikai kompetencia fejlesztése Helyes önértékelés Digitális kompetencia fejlesztése tankönyv 17. 9/5. golyós számológép számegyenes tankönyv /1 4. golyós számológép Számegyenes, korongok korongkirakó táblácska tankönyv 19. o feladatgyűjtemény Szöveges 10. számegyenes Az 1. osztályos digitális anyag alkalmazása az ismétlés során : Magyar nyelv és iroda- lom: szavak jelentése, szöveg- környezettől függő nyelv- használat : Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alap- ján a számok formájára

7 19. Diagnosztizáló mérés az ismétlés után 20. Gyakorlás a diag- nosztizáló mérés alapján Okt. 5. hét 10. A feladatsor megoldása egyéni munka Hiányok pótlása a mérés alapján differenciált csoportmunka Algoritmusok követése, a tanult lépések alkalmazása Helyes önértékelés Okos(k)odó: 14. vagy Felmérések mf. Számoljunk! 15. Számoljunk! mf.: A pillan- gó, mókus, bagoly cso- portok oldalai 16 Tanév eleji felmérés Önálló feladatmegoldás A szociális képességek fejlesztése: Az alá- és fölérendeltségi viszony 18. Felmérőfüzet: vagy a tankönyv mellék- lete 1. sz. elfogadása csoportmunka során felmérés Részvétel a munkában Felelősségvállalás az eredményért 22. Gyakorlófeladatok a húszas számkörben 23. Geometria: tárgyak, testek, síkidomok Építsünk kockák- ból! Szám- és szöveges feladatok gyakorlása differenciált feladatmegoldás csoportmunkában Építés kockából, testek építése modell alapján Egyszerűbb síkidomok, mértani testek felismerése Tulajdonságok felismerése Összehasonlítás Alkotóképesség 24. Tükrözések Tükörkép előállítása nyírással, tépéssel, rajzzal egyéni és páros munka Síktükör használata 25. Gyakorlás Differenciált feladatmegoldás igény szerint Mennyiségi következtetések Kiskockákból épített testek szí- nes rudakra cserélése Problémamegoldás, metakogníció Szöveggel adott utasítások értése, figyelembevétele Induktív, deduktív következteté- sek Adott tulajdonságú elemek kivá- lasztása, megkezdett válogatás folytatása A tükörkép tulajdonságai Okos(k)odó Az 1. osztályos digitális anyag alkalmazása az ismétlés során tankönyv feladatgyűjtemény 15/3., 4., 5. színes rudak tankönyv feladatgyűjtemény 16/1., 2., 17. Síktükör, írólapok, olló tankönyv 30. : Rajz: kompozíció alkotása geometriai alakzatokból : Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, megfigyelése, számlálása Vizuális kultúra: tájékozódás a síkon ábrázolt térben Vízuális kultúra; környe- zetismeret: tárgyak egy- máshoz való viszonyá- nak, helyzetének, arányának megfigyelése Technika, életvitel és gyakorlat: testek építése

8 6. hét 26. Római számok ismétlése 27. Mérésekről tanultak ismétlése 28. Készítsünk leltárt! Játsszunk a kocká- val! Római számok alkotása a felismert szabály alapján (I, V, X) jelekből felépítve. Római számok alkotása csoportokban Római számok a mindennapokban séta egy toronyórához Mit mivel mérünk? Gyakorlati mérések, mérőeszközök használata csoportokban Alkalmi és szabványmértékegysé- gek alkalmazása párokban Valószínűségi játékok csoportokban Leltárkészítés csoportokban Mennyiségi összehasonlítás Mennyiségek meg- és kimérése alkalmi és szabványmértékegysé- gekkel Becslési képesség fejlesztése Induktív, deduktív következteté- sek Ráismerés, besorolás Metakogníció Szavakkal megfogalmazott utasí- tások követése A valószínűségi szemlélet alapozása Sejtések megfogalmazása a véletlenszerű események bekövetkeztéről Leltárkészítés 2. témakör: Százig számolunk Számok és műveletek a százas számkörben, tízesátlépés nélkül 29. Számkörbővítés 100-ig A természetes szám fogalma a százas számkörben A szám mint halmazok tulajdonsága 30. A százas számkör kialakítása Számhalmazok képzése Gyorsolvasási gyakorlatok egyéni munka Kirakás játék pénzzel, ötösével, tízesével, húszasával frontális munka, páros munka Relációk. Több, kevesebb Sorozat játékpénzzel Vizuális kommunikáció: tevékenységek, kirakások ábrázolása Tanulási képességek: rész-egész észlelés fejlesztése Számlálás, számolás: számnevek képzésének analógiája tankönyv 29. Az 1. osztályos digitális anyag alkalmazása az ismétlés során tankönyv Óralap készítése párokban, római számjelekkel, alaklemez segítségével Időpontok beállítása, ver- seny a csoportok között : Környezetismeret: napi- felrend, egy napom adatgyűjtemény 18. története mérőpoharak, méterrúd, vonalzó, kétkarú mérleg falitáblák: mérésekhez tankönyv 25., 28. Szöveges 17. és 18/1. dobókockák tankönyv Számoljunk! 19/1. játék pénz, golyós számológép Számoljunk! 19/3., 4. 21/3., 4. Százas tábla készítése minta alapján, párokban Játék a százas táblán számszomszédok kere- sése memóriajáték barkochba, páros, páratlan számok

9 7. hét 31. Számfogalom erősí- tése 100-as szám- körben 32. Számszomszédok Tízesek és egyesek 33. A tízes számszomszédok 34. Páros és páratlan számok 35. Páros és páratlan számok Számképzés adott feltétel alapján Pénzhasználat Játék a számkártyákkal, játék pénzzel, színes rudakkal különféle munkaformákban: párokban, cso- portokban Csomagolás tízesével gyöngyök, gombok Kétjegyű számok képzése Számok helye a számegyenesen Számkártyák használata párban Valószínűségi játék Tízesek és egyesek Számok nagysága Csoportosítások tízesével, leltárké- szítés, pénzváltás párban, csoportban Eligazodás a számegyenesen Egyes, tízes számszomszédok keresése százas táblán számegyenesen csoportmunka A százas tábla használata Számok helye a számegyenesen Számok csoportosítása párban, önállóan A százas tábla használata Számok helye a számegyenesen Számok csoportosítása párban önállóan Rendszerezés, kombinativitás: csomagolás, csoportosítás, leltá- rozás Mennyiségi összehasonlítások Becslés, mérés Számok nagyságviszonyai, tízesek, egyesek, számok helye a számegyenesen Induktív és deduktív lépések: szá- mokhoz, képalkotás, számtulaj- donságokhoz konkrét számok válogatása, számegyenes haszná- lata Sejtések megfogalmazása a valószínűségi játékok során Nyelvi kommunikáció fejlesztése Feladatmegoldások elmondása Szociális Páros feladatmegoldás során ak- tív részvétel a feladatmegoldásban A digitális kompetencia fejlesztése Második tankönyv /2 4. Okos(k)odó: 15. játék pénz, golyós számológép tankönyv feladatgyűjtemény 21/1., 2., 22/2. játék pénz százas tábla számegyenes tankönyv Számoljunk! 22/1. tankönyv 38. Okos(k)odó 18/4. tankönyv 39. A digitális anyag alkalmazása a gyakorlás során Játék a százas táblán: számszomszédok kere- sése memóriajáték barkochba, páros, páratlan számok műveletek kerek tíze- sekkel

10 8. hét 36. Műveletek 100- as számkörben Összeadás kerek tízesekkel 37. Műveletek 100- as számkörben Kivonás kerek tízesekkel 38. Műveletek 100-as számkörben Műveletek kerek tízesekkel Pótlások 39. Műveletek 100-as számkörben Műveletek kerek tízesekkel Pótlások, hiányos műveletek Az összeadás értelmezésének kiterjesztése a 100-as számkörre. Az összeadásban szereplő elnevezések. Analógiák kiépítése százas táblán párban A kivonás értelmezésének kiter- jesztése a százas számkörre. A kivonásban szereplő elnevezések. Analógiák kiépítése pénzzel, százas táblán, golyós számológépen, számegyenesen párban, csoportban Szöveges feladat megoldása Analógiás gondolkodás Szabályjátékhoz szabály megfogalmazása (többféleképpen) egyéni munka Szöveges feladat megoldása Analógiás gondolkodás Szabályjátékhoz szabály megfogalmazása (többféleképpen) egyéni munka Számolás, számlálás Továbbszámlálás, visszaszámlálás tízesével, húszasával, növekvő, csökkenő sorrendben Az összeadás, kivonás számolási eljárásainak kidolgozása a műve- letek kapcsolata, az összeg és különbség változása, változatlansága Algoritmusok követése a tízesek- kel végzett műveletek körében A valóság és a matematika kap- csolata Pénzhasználat Rendszerezés, kombinativitás: A műveleti tulajdonságok megta- pasztalása, a számok sorrendjé- nek megváltoztatásával tankönyv százas tábla, játék pénz, golyós számológép tankönyv mat. fgy. 24. Számoljunk! 20. Okos(k)odó 19. Szöveges százas tábla, játék pénz, golyós számológép tankönyv Számoljunk! 21. tankönyv 47. Okos(k)odó Játék a százas táblán: számszomszédok kere- sése memóriajáték barkochba, páros, páratlan számok műveletek kerek tíze- sekkel : magyar: a hallott, olvasott, írott szöveg megér- tése, adatok keresése, információk kiemelése

11 40. Műveletek 100- as számkörben Nov. 9. hét 41. Műveletek 100-as számkörben Kerek tízesekhez egyjegyű számok hozzáadása Kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele kerek 42. tízesre Kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, teljes kétjegyűekből egyjegyűek kivonása 43. Műveletek teljes kétjegyű és egyjegyű számokkal, tízesátlépés nélkül 44. Válogassunk, ren- dezzünk! 45. Kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül 3. témakör: A hosszúság mérése Kerek tízesek összeadása, kivonása, pótlása. Szöveges feladat megoldása. A műveletfogalom mélyítése. Műveletek tárgyi megjelenítése. Kirakás játék pénzzel. Százas tábla használata párokban. Kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére. Analógiák kiépítése játék pénzzel, golyós számológépen, számegyenesen párban, csoportban Bűvös négyzet megoldása A műveletfogalom továbbépítése Kirakás golyós számológépen, számegyenesen páros munka Igaz állítások megfogalmazása. Válogatások adott, és önállóan meg- fogalmazott szempontok szerint A műveletfogalom továbbépítése Differenciált gyakorlás csoportokban Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Szövegértés, szövegértelmezés Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása Induktív, deduktív következtetések Kirakásokról, számfeladatokról nyitott mondatok alkotása Következtetés meglévő műveleti eredményről Az összeg és különbség változásai Mennyiségi következtetések Összefüggések megfigyelése az összeg változásairól Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció A tanult számolási eljárások alkalmazása a szöveges feladatok megoldása során Induktív, deduktív folyamatok Kirakásról, képről számfeladat, nyitott mondat alkotása A megismert műveleti tulajdon- ságok alkalmazása A digitális kompetencia fejlesztése Számoljunk! 22/2., 3., 4. A digitális anyag alkal- mazása a gyakorlás során tankönyv feladatgyűjtemény 26. Számoljunk 23. százas tábla játék pénz tan- könyv 50. Okos(k)odó golyós számológép tan- könyv számegyenes tan- könyv Okos(k)odó Okos(k)odó tan- könyv 51. Fgy. 28. százas tábla Játék a százas táblán: számszomszédok kere- sése memóriajáték barkochba, páros, páratlan számok, műveletek kerek tíze- sekkel bontás tízesek és egye- sek összegére : Magyar nyelv és iroda- lom: a hallott, olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése

12 10. hét 46. Mérjünk hosszú- ságot! 47. Mérjünk hosszú- ságot! Mérések az osztályban. Hosszúságmérés tevékenységgel. A cm megismerése; becslés, mérés. Mérés szabadon választott és szabványmértékegységekkel. Gyakorlati mérések párban és csoportban Mérés alkalmilag választott és szabványegységekkel (m, dm, cm) kirakás, különböző mennyiségek mérése azonos mértékegységgel, azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel, csoportokban 4. témakör: Műveletek százas számkörben, tízesátlépéssel kétjegyűekkel és egyjegyűekkel 48. Kerek tízesekből egyjegyűek elvétele, pótlás a következő kerek tízesre Két nyíl helyett egy Függvényre vezető szöveges feladat megoldása, kirakás játék pénzzel A százas tábla használata párban, egyénileg Kombinatorikai feladat Mennyiségi összehasonlítás, becs- lés, mérés: mennyiségek összehasonlítása becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján Problémamegoldás Gyakorlati mérések felhasználása szöveges feladatok megoldásában Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése A valóság és a matematika kap- csolata Helyes eszközhasználat A digitális kompetencia fejlesztése tankönyv vonalzó, méterrúd, papírszalagok, fonalda- rabok tankönyv Számoljunk! 25. vonalzó, méterrúd, papírszalagok, fonalda- rabok tankönyv /1., 2. játék pénz, százas tábla A tanulók magasságának méréséhez papírszalagok készítése Kapcsolódási pontok: Testnevelés és sport; ének-zene: időtartam mérése egységes tempójú mozgással, hanggal, szabványegységekkel A szalagok díszítése egyénileg, a tanul jellemző módon, a megkülönböztetés miatt Diagram összeállítása magasságok szerint Leolvasás a diagramról csoportban Énkép, önismeret A digitális anyag alkal- mazása a gyakorlás során

13 49. Kétjegyű számok- hoz egyjegyűek hozzáadása, tízesátlépéssel 50. Gyakorlás: Műveletek kétjegyű és egy- jegyű 11. hét 51. számokkal Kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele tízesátlépéssel 52. Kétjegyű számok pótlása tízesátlé- péssel 53. Hiányos műveletek tízesátlépéssel 55. Hiányos műveletek tízesátlépéssel Gyakorlás Számolás számegyenes segítségével, pénzhasználat páros munka Függvényre vezető szöveges feladat egyéni munka Szám- és szöveges feladatok megoldása differenciált munkában Számegyenes használata. Két nyíl helyett egy. Műveletalkotás adott feltételek szerint párokban. Pótlások két lépésben történő meg- oldása egyénileg. Szöveges feladatok megoldása párban. A számolások ellenőrzése golyós számológépen. Szöveges feladatok megoldása. A számolások ellenőrzése golyós számológépen. Feladatmegoldás differenciált cso- portmunkában. Mennyiségi következtetések A becslési képesség fejlesztése Az összeg és különbség becslése tankönyv 59. Mennyiségi viszonyok megállapí- tása, mennyiségi feladatgyűjtemény 31. jellemzők kifejezése bontott Számoljunk! 26. alakú számokkal Okos(k)odó Rendszerezés, kombinativitás Műveletek alkotása adott számok felhasználásával Szöveges feladatmegoldás, problémamegoldás, metakogníció Szövegértés, szövegértelmezés, a megértés bizonyítása ismétléssel Alkalmazásra képes műveletvég- zés Valóságos szituációkhoz szöveges feladat kitalálása, megoldása Pontosságra törekvés Önellenőrzés képességének fej- lesztése tankönyv feladatgyűjtemény /4. Számoljunk! 27. Okos(k)odó 29/1., 2. tankönyv 62. feladatgyűjtemény 33/1 3., 5. Számoljunk! 28. Golyós számológép tan- könyv 63. Fgy. 34. Számoljunk! 29. Golyós számológép tankönyv 64. Számoljunk! 30. Szöveges matematikafeladatok 14. Százas tábla

14 55. Hiányos műveletek tízesátlépéssel Gyakorlás 5. témakör: Az űrtartalom mérése 12. hét 56. Műveletek alkotása párban. Sorozat folytatása mindkét irányba, játékos bűvös négyzet. Mérjünk Helyes eszközhasználat. űrtartal- mat! Gyakorlati mérések csoportban A liter és a deciliter alkalmilag választott mérőeszkö- zökkel. 57. A hl megismerése, jele Mérés alkalmilag választott és szabványegységekkel. A mérés és a mérőszámok közötti kapcsolat megfigyelése. Helyes eszközhasználat. Gyakorlati mérések párban, csoportban. Mértékváltás segítséggel. 6. témakör: Műveletek százas számkörben, kétjegyű számokkal tízesátlépés nélkül 58. Kerek tízesekhez tel- jes kétjegyű számok összeadása; kerek tí-zesek pótlása kétje- gyű számokra Kétjegyű számok- hoz kerek tízesek hozzáadása 59. Kétjegyű számok és kerek tízesek kivo- nása Számolás algoritmus segítségével Műveletek képzése párban Számolás százas tábla vagy a golyós számológép segítségével Nyitott mondat igazsághalmazának felírása Tréfás szöveges feladatok Mennyiségi összehasonlítás, becs- lés, mérés: mennyiségek összeha- sonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján Problémamegoldás Gyakorlati mérések felhasználása szöveges feladatok megoldásában Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése A valóság és a matematika kap- csolata Helyes eszközhasználat Számoljunk 31. Szöveges 14. Okos(k)odó tankönyv Okos(k)odó 33/1., 3. Mérőpoharak, üvegek tankönyv 67. feladatgyűjtemény 36. Okos(k)odó 33/2., 4., 5 Számoljunk! 32. literes, deciliteres mérőpoháredé-nyek, poharak, üvegek tankönyv Számoljunk! 33. golyós számológép százas tábla mat. tk. 70. mat. fgy. 38. Számoljunk! 34. Látogatás az iskolához közel található élelmiszerüzletbe Párokban végezzenek megfigyeléseket: Mi kapható 1 literes kiszerelésben? Beszámolók a megfigye- lésekről, feljegyzésekről Felelősségvállalás az eredményért

15 60. Gyakorlás Differenciált feladatmegoldás Szövegesfeladat-megoldás, problé- mamegoldás, metakogníció Szövegértés, szövegértelmezés Dec. 13. hét 61. Diagnosztizáló felmérés 62. A felmérések javí- tása 63. Kétjegyű számok összeadása tízesátlépés nélkül 64. Kétjegyű számok kivonása, pótlása tízesátlépés nélkül 65. Kétjegyű számok kivonása, pótlása tízesátlépés nélkül Számszomszédok, számképzés, relációk, műveletek kerek tízesek- kel, nyitott mondat, láncszámolás, összeadás, kivonás, pótlás, hosz- szúság és űrtartalom egyéni munka Differenciált csoportmunka a felmérések alapján Összeadás 2 lépésben Sorozat folytatása mindkét irányban Százas tábla használata párokban Egyszerű és fordított szövegezésű szöveges feladatok megoldása Műveletek alkotása csoportban Százas tábla használata csoportban, párokban Differenciált feladatmegoldás csoportokban Képességfejlesztő játék Valószínűségi feladat Tréfás feladat megoldása A tanult összefüggések alkalma- zása a feladat megoldása során Induktív, deduktív lépések Meglévő összegből, különbségből következtetés más műveletek eredményeire Kommunikáció A matematikai szaknyelv megis- merése, használata Szociális : Játékos feladatmegoldáskor a sza- bályok elfogadása, betartása Felelősségvállalás a feladat eredményéért Pontosságra törekvés Helyes önértékelés tankönyv 69. Számoljunk! 35. százas tábla Felmérőfüzet: 4. sz. felmérés Válogatás elmaradt fel- adatokból, füzet tankönyv Okos(k)odó 30. százas tábla tankönyv Okos(k)odó 31. Számoljunk! 36. százas tábla feladatgyűjtemény 41. Okos(k)odó 26. Szöveges Számoljunk! 37. százas tábla Műveletkártyák készítése párokban, feltételekkel: A kártyákon szereplő műveletekben a tízesek helyén 1-nél több, de 5-nél kisebb számok legyenek, az egyesek helyén csak 1, 2, 3, 4 vagy 5 lehet Az összegeket, különbsé- geket írják apró számok- kal a kártyák hátoldalára, a jobb felső sarokba! (A pedagógus ellenőrizze a számolások helyességét!) Páros játék során a kérde- ző tanuló a kártyák hátoldalát látja az ered- ményekkel, a válaszoló tanuló csak a műveletet

16 14. hét 66. Kerek tízesekből kétjegyű számok elvétele, kétjegyűek pótlása kerek tízesre Műveletek gyakorlása teljes kétjegyűekkel és egyjegyűekkel egyénileg párban 7. témakör: Műveletek százas számkörben, kétjegyű számokkal tízesátlépéssel 67. Hiányos műveletek Számok tulajdonságai Pótlások párokban Szöveges feladat megoldása frontális munka 68. Kétjegyű számok összeadása tízesátlépéssel Összeadások alkotása párban Nyitott mondatok megoldása Szabályjáték szabály megállapítása segítséggel Számolás algoritmus alapján egyéni munka 69. Műveletek közti kapcsolatok felfe- dezése, felhasználása számolási feladatokban Differenciált feladatmegoldás cso- portokban Olvasás diagramról Számolás, számlálás Számolási eljárások kidolgozása Számolás két lépésben Ellenőrzés golyós számológépen, százas táblán Számolás algoritmus segítségével Számolási rutin fejlesztése Mennyiségi következtetések Becslési képesség fejlesztése Tízzel növekvő számokhoz tízzel növekvő számok hozzáadása tankönyv 75. Okos(k)odó százas tábla tan- könyv 76. feladatgyűjtemény Számoljunk! 38. golyós számológép tankönyv Okos(k)odó 34. Számoljunk! 39. tankönyv 79. Okos(k)odó Számoljunk! Gyakorlás Leolvasás diagramról mat. tk hét 71. Pótlás, hiányos kivonás kétjegyű számokkal Műveletek közti kapcsolatok felfe- dezése, felhasználása számolási feladatokban Differenciált feladatmegoldás cso- portokban tankönyv Okos(k)odó 36., 37/3. Számoljunk! 41. százas tábla golyós számológép

17 72. Pótlás, hiányos kivonás kétjegyű számokkal 73. Gyakorlás: műve- letek kétjegyű számokkal 74. Egyenlőségek, egyenlőtlensége k Nyitott mondatok igazsághalma- zának megkeresése. Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, csoportban: bűvös négy- zetek. Szabályjáték megoldása adott sza- bály alapján egyéni munka Differenciált gyakorlás csoportban Szöveges feladatok megoldása Nyitott mondatok megoldása csoportban Szöveges feladatok megoldása táblázatosan párban 75. Színes gyakorlás Kombinatorikai feladat Műveletek gyakorlása pótlás differenciált csoportmunka valószínűségi játékok 8. témakör: Tömegmérés Szövegesfeladat-megoldás, problé- mamegoldás, metakogníció Szövegértés, szövegértelmezés A tanult összefüggések alkalma- zása a feladat megoldása során Induktív, deduktív lépések Meglévő összegből, különbségből következtetés más műveletek eredményeire Kommunikáció A matematikai szaknyelv megis- merése, használata Szociális : Játékos feladatmegoldáskor a sza- bályok elfogadása, betartása tankönyv Okos(k)odó 36., 37/3. Számoljunk! 42. százas tábla golyós számológép Számoljunk! 43. mat. tk játék pénz, golyós számológép, százas tábla 49. Okos(k)odó 37/2. Szöveges 22. Az én feladatgyűjtemény 46/4., 48., 50. Számoljunk! 43. Szöveges mat. fgy Jan. 16. hét 77. Mérjünk tömeget! Mérés alkalmilag választott és szabványmértékegységekkel csoportmunka A kilogramm és a dekagramm összehasonlítása, gyakorlati mé- rések Becslés, mérés Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése mat. tk Okos(k)odó 38. Kétkarú hagyományos konyhai és digitális mérleg

18 77. Mérjünk tömeget! Mérés alkalmilag választott és szabványmértékegységekkel Becslés, mérés csoportmunka 78. Differenciált gya- korlás: Műveletek a 100- as számkörben: össze- adás, kivonás, pót- lás 79. Diagnosztizáló mérés 80. Gyakorlás a mérés alapján 17. hét 81. A mérés értékelése, javítása Hiányok pótlása Differenciált feladatmegoldás cso- portokban Számolós-színezős vagy logikus gondolkodást igénylő feladatok megoldása Valószínűségi játékok Feladatmegoldás egyéni munkában Differenciált csoportmunka Pillangó, Mókus, Bagoly csoport feladatsorai Differenciált csoportmunka: Pillangó, Mókus, Bagoly csoport feladatsorai Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése Induktív, deduktív lépések: kap- csolatok felismerése és átváltások gyakorlati mérésekhez kapcsolódva Figyelem, emlékezet Számolási, szövegértési, problémamegoldó képességek fejlesztése Számolási rutin fejlesztése Kreativitás fejlesztése Szövegértés, szövegértelmezés fejlesztése Önellenőrzési képességek fejlesztése A digitális kompetencia fejlesztése Javasolt taneszközök tankönyv Okos(k)odó 39. Számoljunk! 44. Okos(k)odó tankönyv 89. A digitális anyag alkal- mazása a gyakorlás Okos(k)odó so- 42. rán Számoljunk! 45. Felmérőfüzet Számoljunk! Számoljunk! Felmérés Egyéni munka Felmérőfüzet 83. Felmérés értékelése, javítása Hiányok pótlása A műveletvégzés sorrendje Differenciált csoportmunka a mérés alapján összeállított fel- adatsorokkal 9. témakör: Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás előkészítése, értelmezése Feladatsorok a felmé- rőlap alapján füzet tankönyv 90. Gyakorlás a digitális anyag segítségével Gyümölcsbolt kialakítása egy polcon boltos játékhoz. (Alma, narancs, dió, banán, körte, kivi, stb.) Kétkarú hagyományos konyhai és digitális mér- leg használata, mérések csoportba. Szociális fejlesztése: udvariasság, tolerancia, szabályok elfogadása A bolt felszámolása a témakör végén Kapcsolódási pont: Környezetismeret: egészséges táplálkozás, zöldségek, gyümölcsök

19 84. A szorzás értelme- zése egyenlő tagok összeadásával A szorzás jelének bevezetése 85. A szorzás Az összeadás és a szorzás kapcsolata 18. hét 86. A szorzás Az összeadás és a szorzás kapcsolata 87. A bennfoglalás A kivonás és a bennfoglalás kap- csolata 88. Egyenlő részekre osztás Szorzás bevezetése az egyenlő tagok összeadásával Szorzás, osztás, értelmezése a százas számkörben Ábrázolás a számegyenesen Kirakások azonos színű színes rudakkal, műveletek alkotása: összeadás, szorzás Azonos tagú összeadáshoz szorzás írása Rajzokról összeadás, szorzás írása Azonos tagú összeadásokhoz rajz készítése, szorzás Azonos tagú írása összeadáshoz frontális és páros szorzás munka írása Kirakás színes rudakkal, azonos tagú összeadások, szorzások írása a kirakásokról egyéni és páros munka Szőnyegezés azonos színű rudak- kal, műveletek leolvasása, írása önállóan Csoportosítás azonos számú halmazokba. Felezés tárgyi tevékeny- séggel, rajz segítségével, számok- kal. Egyszerű szöveges feladatok megoldása párokban 11. témakör: Szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése. Részekre osztás Mennyiségi következtetések Becslés Egyjegyűek többszörözése becs- léssel, ellenőrzés többtagú össze- adással Szőnyegezés azonos színű rudak- kal Műveletek leolvasása a kirakásokról Csoportosítás azonos számú hal- mazokba, felezés tevékenységgel Felezés mint két egyenlő részre osztás Szöveges feladatok megoldása, problémamegoldás A tanult lépések alkalmazása szöveges feladatok megoldása során Kommunikációs képességek: képekről szöveg alkotása A tevékenység megfogalmazása tankönyv Okos(k)odó 43. Számoljunk! 52. tankönyv színesrúdkészlet tankönyv Gyakorlás a digitális anyag segítségével tankönyv Okos(k)odó színesrúd- készlet tankönyv Számoljunk! színesrúd-készlet

20 89. Szorzó- és Egyenlő tagok összeadása, bennfog- laló szám- lálás tízesével. táblák felépítése A A 10-es szorzótábla felépítése 10-es szorzótábla frontális munka Kirakás színes rúddal, lépegetés a számegyenesen, számlálás az ujjak segítségével. 90. Szorzás, osztás gyakorlása 19. hét 91. Osztás 10-zel Csoportosítás azonos számú hal- mazokba. Műveletírás képről. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Szőnyegezés azonos színű rudakkal egyéni munka A 10-es bennfoglaló tábla felépítése. A bennfoglalás és a kivonás kapcsolatának megértése, gyakorlása frontális munka Lépegetés a számegyenesen. A részekre osztás értelmezése, gyakorlása. 92. Az 5-ös szorzótábla Egyenlő tagok összeadása, szám- lálás ötösével. Az 5-ös szorzótábla felépítése. Kirakás játék pénzzel, ugrálás 5-ösével a számegyenesen, szá- molás a kéz ujjainak segítségével frontális és csoportmunka Induktív, deduktív következteté- sek Az összeadás-szorzás, valamint az elvétel-osztás kapcsolatának megértése Összefüggések felfedezése: szorzás, osztás kapcsolata Vizuális képességek Rész-egész észlelés, észlelési sebesség Számlálás, számolás Számolás 10-esével, 5-ösével Szorzás, osztás, értelmezése A 0-tól induló számtani soroza- tok tagjainak meghatározása A 10-es, 5-ös szorzó- és bennfog- laló táblák felépítése tárgyi tevé- kenységgel A műveletek kapcsolatának meg- figyelése A műveletek tulajdonságainak felismerése, alkalmazása A szorzat és hányados változásai- nak megfigyelése A digitális kompetencia fejlesztése tankönyv /1. Számoljunk! 57. színesrúd-készlet számegyenes 55. Okos(k)odó 45. színesrúd-készlet tankönyv Okos(k)odó 46. Számegyenes falitábla: a 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla tankönyv számegyenes játék pénz digitális anyag Memóriajáték készítése az 5-ös, 10-es szorzó- és bennfoglaló táblákhoz csoportban Játék a memóriakártyák- kal. Pontgyűjtés Szociális kompetencia fej- lesztése. Szabályok betar- tása. Tolerancia. Önmérséklet. (Nem kia- bálunk közbe.) Az elkészítés menetét lásd Tantárgyi program a matematika tanításához 2. osztály a játékok leírá- sánál

21 93. Osztás 5-tel Lépegetés a számegyenesen. Egyszerű szöveges feladatok a bennfoglalás gyakorlására páros és csoportmunka 94. Az 5-ös és a 10- es szorzó- és a benn- foglaló tábla gya- korlása 95. Az 5-ös és a 10- es szorzó- és a benn- foglaló tábla gya- korlása Febr. 20. hét 96. A műveletvégzés sorrendje Függvényre vezető szöveges feladat. Pénzhasználat. Egyszerű szöveges feladat megoldása megoldás párban, csoportban Szorzótáblákról összefüggések leolvasása Szöveges feladatok megoldása, sorozatok folytatása egyéni és páros munka Összetett szöveges feladatok meg- oldása, a megoldás felírása egy műveletsorban 97. A 2-es szorzótábla Egyenlő tagok összeadása, számlálás kettesével. A 2-es szorzótábla felépítése. Kirakás játék pénzzel, ugrálás kettesével a számegyenesen, százas táblán. Szöveges feladatok megoldása frontális és páros munka Szöveges feladatok megoldása, problémamegoldás, metakogníció A szorzás, osztás alkalmazása problémafelvetéseken, egyszerű és összetett szöveges feladatokban Számfeladathoz szöveg alkotása, a tanult algoritmusok alkalmazása Rendszerezés, kombinativitás Adott számok előállítása szorzás- sal, osztással A többszörözés megfigyelése, a változások megfogalmazása Hiányos sorozatok kiegészítése A szorzótényezők felcserélhetősé- gének megfigyelése Szociális : Együttműködés a csoportmunká- ban A digitális kompetencia fejlesztése tankönyv Okos(k)odó 47. Az Számoljunk! én Okos(k)odó 47. Szöveges 24. játék pénz tankönyv Szöveges 25. tankönyv tankönyv számegyenes százas tábla Gyakorlás digitális segítségével a anyag

22 98. Osztás 2-vel A 2-es bennfoglaló tábla felépítése. A szorzás bennfoglalás, bennfoglalás kivonás kapcsolatának felismerése. Szöveges feladatok megoldása frontális, egyéni munka 99. Szorzás, osztás 2- vel 100. Szorzás, osztás 2- vel 21. hét A 4-es szorzótábla 101. Szorzótáblákról összefüggések leolvasása. Szöveges feladatok megoldása differenciált csoportmunka Szöveges feladatok megoldása. Adatok értelmezése, lényeges elemek kiválasztása, jelölése. Szövegről számfeladat alkotása differenciált csoportmunka Egyenlő tagok összeadása, számlálás négyesével. A 4-es szorzótábla felépítése, ugrálás négyesével a számegyenesen, százas táblán. Szöveges feladatok megoldása frontális és páros munka 102. Osztás 4-gyel A 4-es bennfoglaló tábla felépítése A szorzás bennfoglalás, bennfog- lalás kivonás kapcsolatának felismerése. Szöveges feladatok megoldása csoportmunka Számlálás, számolás Számolás 2-esével, 4-esével, 8-asával Szorzás, osztás, értelmezése A 0-tól induló számtani soroza- tok tagjainak meghatározása A 2-es, 4-es, 8-as szorzó- és benn- foglaló táblák felépítése tárgyi te- vékenységgel A műveletek kapcsolatának meg- figyelése A műveletek tulajdonságainak felismerése, alkalmazása A szorzat és hányados változásai- nak megfigyelése Mennyiségi következtetések A szorzandó és a szorzat változá- sainak felismerése adott szorzó esetén Az osztandó és a hányados válto- zásainak megfigyelése adott osztó esetén A részekre osztás értelmezése tevékenységgel Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció Modell használata a szorzással, bennfoglalással megoldható szö- veges feladatokhoz Algoritmusok alkalmazása tankönyv 112. számegyenes falitábla: a 2-es szorzóés bennfoglaló tábla tankönyv Okos(k)odó 49. Számoljunk! 59. szorzótábla tankönyv Szöveges 26. Digitális tankönyv tananyag számegyenes szorzótábla falitábla: a 4-es szorzóés bennfoglaló tábla tankönyv számegyenes szorzótábla

23 103. Szorzás, osztás 4-gyel Gyakorlás Szorzás műveletnél a szorzóténye- zők felcserélhetősége. Szorzótáblákról összefüggések leolvasása differenciált csoportmunka 104. A 8-as szorzótábla Egyenlő tagok összeadása, szám- lálás nyolcasával. A 8-as szorzótábla felépítése, ugrá- lás nyolcasával a számegyenesen, százas táblán. Kirakás színes rudakkal. Szöveges feladatok megoldása frontális és páros munka 105. Gyakorlás Szorzás, osztás az eddig tanultak alap- ján 22. hét Osztás 8-cal Szorzás, osztás 8- cal Szám- és szöveges feladatok megoldása A 8-as bennfoglaló tábla felépítése. A szorzás bennfoglalás, bennfoglalás kivonás kapcsolatának felismerése, Szöveges feladatok megoldása Szorzótáblákról frontális és páros összefüggések munka leolvasása. Szöveges feladatok, szabályjáték megoldása csoportmunka Rendszerezés, kombinativitás A változások megsejtése, ellenőr- zés a műveletek elvégzésével Táblázatok alkalmazása Számok előállítása szorzással, osztással Induktív, deduktív következteté- sek Következtetés a szorzás, osztás eredményére, ellenőrzés szorzó- táblán Következtetés műveleti tulajdon- ságokra Tanulási képességek fejlesztése Rész-egész észlelése Emlékezet Feladattartás Feladatmegoldási sebesség Szociális Felelősségvállalás az eredményért A digitális kompetencia fejlesz- tése 64. Számoljunk! 60. Okos(k)odó 50. szorzótábla Digitális tananyag tankönyv szorzótábla színesrúdkészlet Szöveges Digitális tananyag tankönyv Okos(k)odó 51. szorzótábla feladatgyűjtemény Számoljunk! 61. szorzótábla Műveletkártyák készítése párban a Keresem a pá- ron című játékhoz, a ta- nult szorzó- és bennfog- laló táblák gyakorlására Az elkészítés menetét lásd Tantárgyi program a matematika tanításához 2. osztály a játékok leírá- sánál

24 108. Szorzás, osztás 2-vel, 4-gyel, 8-cal 109. Szorzás, osztás 2-vel, 4-gyel, 8-cal 110. Szorzás, osztás 2-vel, 4-gyel, 8-cal 12. témakör: Geometria 23. hét 111. Testek, síkidomok, vonalak A téglatest, a téglalap, négyszögek Szorzólécekről, táblázatból össze- függések leolvasása. Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű nyitott mondatok megol- dása differenciált csoportmunka Összefüggések leolvasása. Színezős feladat. Megkezdett minta folytatása. Szabályjátékok megoldása, lottójá- ték. Nyitott mondatok megoldása. Testek felismerése, színezése adott feltételekkel. Síkidomok felismerése, megneve- zése, csoportosítása. Területlefedés Parkettázás 112. Tükrözés Színezős feladatok, ellenőrzés síktükörrel. Tükörtengelyek helyének megálla- pítása. Megkezdett minta folytatása, szí- nezése. Tangram játék. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid szöveg alkotása, a megismert ma- tematikai kifejezések használata Közös munka során együttműkö- dés, figyelés egymásra Tolerancia a társakkal szemben, egymás véleményének meghallgatása Összehasonlításkor a relációszó- kincs fejlesztése Tájékozódás síkban, térben Négyzethál rajzolt alakzatok területének vizsgálata a négyzetek megszámlálásával Síkidomok csoportosítása, tulaj- donságaik megfigyelése Alakzatok tükörképének megraj- zolása, ellenőrzés tükörrel Lapok, élek, csúcsok számlálása tankönyv szorzótábla tankönyv feladatgyűjtemény Számoljunk! Okos(k)odó 52. Szöveges 28. Digitális gyakorlóanyag tankönyv feladatgyűjtemény Okos(k)odó 72/2., 3. tankönyv Számoljunk! 85. Okos(k)odó 72/1. : Magyar nyelv és iroda- lom: szavak, betűk, számfel- adatok írása szavakról

25 113. A 3-as szorzótábla Egyenlő tagok összeadása, számlá- lás hármasával. A 3-as szorzótábla felépítése, ugrálás hármasával a számegyenesen, százas táblán, számolás a kéz ujjainak segítségével. Kirakás színes rudakkal. Szöveges feladatok megoldása frontális és páros munka 114. Osztás 3-mal A 3-as bennfoglaló tábla felépítése. Az osztás, kivonás kapcsolata Szorzás, osztás 3-mal Gyakorlás Márc. 24. hét 116. Játékos feladatmegoldás. Nyitott mondatok. Sorba rendezés. Differenciált csoportmunka. A 6-os szorzótábla Egyenlő tagok összeadása, számlá- lás hatosával. A 6-os szorzótábla felépítése, ugrálás hatosával a számegyenesen, százas táblán, számolás a kéz ujjainak segítsé-gével. Kirakás színes rudakkal. Szöveges feladatok megoldása frontális és páros munka Osztás 6-tal A 6-as bennfoglaló tábla felépítése. A szorzás bennfoglalás, a bennfoglalás kivonás kapcsolatának felismerése. Összefüggések leolvasása. Számlálás, számolás Számolás 3-asával, 6-osával, 9-esével Szorzás, osztás, értelmezése A 0-tól induló számtani soroza- tok tagjainak meghatározása A 3-as, 6-os, 9-es szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése tár- gyi tevékenységgel A műveletek kapcsolatának meg- figyelése A műveletek tulajdonságainak felismerése, alkalmazása A szorzat és hányados változásai- nak megfigyelése Táblázatok hiányzó számainak pótlása a szorzóés bennfoglaló táblák ismeretében Az összeadás és a szorzás kapcso- latának felismerése A tevékenység megfogalmazása A kivonás és a bennfoglalás kap- csolatának megértése Értelmezés rajzról, jelekről tankönyv szorzótábla számegyenes színesrúd-készlet tankönyv Számoljunk! Okos(k)odó 53. Digitális gyakorlóanyag tankönyv szorzótábla számegyenes színesrúd-készlet falitábla: a 6-os szorzóés bennfoglaló tábla tankönyv Számoljunk! 64. Dobókockák készítése testhálókból Összeillesztés előtt a pöttyök megrajzolása Játék az elkészült dobó- kockákkal A csoport minden tagja 2 db kockával gurít, és a gurított számokat összeszorozza.

26 118. A 9-es szorzótábla Egyenlő tagok összeadása, számlálás kilencesével. A 9-es szorzótábla felépítése, ugrá- lás kilencesével a számegyenesen, százas táblán, számolás a kéz ujjainak segítségével. Kirakás színes rudakkal. Szöveges feladatok megoldása frontális és páros munka 119. Osztás 9-cel Képről szöveg és számfeladat alkotása. Szöveges feladatok megoldása párban, csoportban Szorzás, osztás 3-mal, 6-tal, 9-cel Gyakorlás 25. hét 121. Szorzás, osztás 3-mal, 6-tal, 9-cel Gyakorlás 122. Szorzás, osztás 3-mal, 6-tal, 9-cel Gyakorlás 13. témakör: Az idő mérése Szorzótáblákról összefüggések leolvasása. Építések pálcikákból, szabályjátékok megoldása, gyufás játék megoldása differenciált csoportmunka. Táblázatról összefüggések leolvasása. Szám- és szöveges feladatok megoldása. Differenciált feladatmegoldás cso- portban. Rendszerezés, kombinativitás A változások megsejtése, ellenőr- zés a műveletek elvégzésével Táblázatok alkalmazása Számok előállítása szorzással, osztással Induktív, deduktív következteté- sek Következtetés a szorzás, osztás eredményére, ellenőrzés szorzó- táblán Következtetés műveleti tulajdon- ságokra Tanulási képességek fejlesztése Rész egész észlelése Emlékezet, feladattartás Feladatmegoldási sebesség Szociális Felelősségvállalás az eredményért Alá-, fölérendeltségi viszony elfogadása a csoportmunka során tankönyv százas tábla szorzótábla számegyenes színesrúd-készlet tankönyv Okos(k)odó 55. Számoljunk! 65. szorzótábla 72. Szöveges 33. Digitális gyakorlóanyag tankönyv tankönyv Okos(k)odó 56. Számoljunk! 66.

27 123. Év, évszak, hónap, hét 124. Nap, napszak,, perc Ismerkedés a falinaptárral, asztali naptárral, kártyanaptárral. Leolvasások: a hét napjai, hónapok. Az évszakok körforgása. Beszámoló a napirendről, időmé- rés, az időpont kifejezése a nap- szaknak megfelelően. Fali demonstrációs és játék használata egyéni és páros munka 125. Az idő mérése Órabeállítások. Időpont, időtartam megkülönböz- tetése. 26. hét Római számok ig Az L és a C megismerése. Pálcikás játékok, római számok kirakása. Diagram készítése, leolvasás a diagramról A 7-es szorzótábla Az L és a C megismerése. Pálcikás játékok, római számok kirakása. Diagram készítése, leolvasás a diagramról. Kommunikáció: beszámolók a napirendről Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: Mennyiségek összehasonlítása, viszonyítások Időpont, időtartam megkülön- böztetése Rendszerezés, kombinativitás mennyiségek összehasonlítása, rendezése Induktív, deduktív lépések: Kapcsolatok felismerése: a kisebb egységek többszörösei a nagyobb egységek Periodikusság, egymásutániság megállapítása A figyelem tartósságának növelése A digitális kompetencia fejlesztése Számolás 7-esével Szorzás, osztás, értelmezése A 0-tól induló számtani soroza- tok tagjainak meghatározása A 7-es szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése tárgyi tevékeny- séggel tankönyv Számoljunk! 80/1. évkerék tankönyv Számoljunk! 40. fali demonstrációs játék tankönyv 150. Okos(k)odó 67./ Digitális gyakorlóanyag tankönyv 151. Okos(k)odó 67/4. Szöveges 18/1., 37/1., 39/2. tankönyv Okos(k)odó 57. szorzótábla Évkerék készítése párban, rajzlapra matema- tikám feladatgyűjtemény 89/1. feladata alapján Évszakok és hónapok jelölése, az évszakok jellemzőinek megrajzolá- sa, színezése Memóriafejlesztés, a hó- napok sorrendje, szom- szédjaik Kapcsolódási pont: Környezetismeret: eliga- zodás a hónapok között

28 128. Osztás 7-tel A 7-es bennfoglaló tábla felépítése. A szorzás bennfoglalás, bennfoglalás kivonás kapcsolatának felismerése páros munka 129. Szorzás, osztás 7- tel 130. Szorzás, osztás 7- tel 27. hét 131. Szorzás, osztás 1-gyel 132. Nulla a szorzásban és az osztásban 133. Szorzás, osztás gya- korlása 134. Szorzás, osztás gya- korlása Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű nyitott mondatok megol- dása differenciált csoportmunka Differenciált gyakorlás. Szöveges feladatok megoldása. Kétváltozós nyitott mondat megol- dása. Az egyes szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése kirakással, színes rudakkal. Tapasztalati úton történő felfedezés. A nullás szorzótábla felépítése. Szöveges feladat megoldása, sza- bályjáték, adott szorzásokhoz rajz készítése csoportmunka Képről szöveges és számfeladat alkotása. Kéttényezős szorzatok kiszámítása a kisegyszeregy ismeretében. Kombinatorikai feladat. Összetett szöveges feladatok meg- oldása. A műveletek kapcsolatának meg- figyelése A műveletek tulajdonságainak felismerése, alkalmazása A szorzat és hányados változásai- nak megfigyelése Táblázatok hiányzó számainak pótlása a szorzó- és bennfoglaló táblák ismeretében, nyitott mondatok megoldása Számolási eljárások megismerése, követése A változások megsejtése, ellenőr- zés a műveletek elvégzésével Táblázatok alkalmazása Számok előállítása szorzással, osztással Induktív, deduktív következteté- sek Következtetés a szorzás, osztás eredményére, ellenőrzés szorzó- táblán Következtetés műveleti tulajdon- ságokra tankönyv szorzótábla falitábla: a 7-es szorzóés bennfoglaló tábla tankönyv Számoljunk! Okos(k)odó 57. tankönyv 158. fel- adatgyűjtemény 78/1 3. tankönyv Okos(k)odó Okos(k)odó Szöveges 33. Az én feladatgyűjtemény Okos(k)odó 61. Szöveges 34. Kapcsolódási pont: Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szö- veg megértése, adatok ke- resése, információk kie- melése

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 2. évfolyam Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása 48. modul Készítette: C. Neményi Eszter Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Óraterv. Természetismeret, Informatika, Az óra témája: Írásbeli műveletek gyakorlása.

Óraterv. Természetismeret, Informatika, Az óra témája: Írásbeli műveletek gyakorlása. Óraterv A pedagógus neve: FEKETÉNÉ PÓRÉ MÁRIA Évfolyam: 5. Műveltségi terület: Matematika Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Matematika Természetismeret, Informatika, Az óra témája:

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon Készítette: Bölcsföldi Árpádné A BONI Arany János

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET 5. osztály 2015/2016. tanév Készítette: Tóth Mária 1 Tananyagbeosztás Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Témakörök:

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam évfolyam 9. 10. 11. 12. óra/tanév 216 216 216 224 óra/hét 6 6 6 7 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek Kézirat a Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek című előadáshoz Dr. Győri István NEVELÉSTUDOMÁNYI PH.D. PROGRM 1999/2000 1 1. MTEMTIKI LPOGLMK 1.1. Halmazok Halmazon mindig bizonyos dolgok

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

8. Babzsák 14x12 cm, 16 dkg Fejlesztés: Mozgáskultúra, ritmikai

8. Babzsák 14x12 cm, 16 dkg Fejlesztés: Mozgáskultúra, ritmikai 1. 10 db-os nagy ORFF ritmuskészlet Fejlesztés: Generatív, kreatív zenei képességek, tevékenységek, ritmuskészség e Rövid leírás: ritmushangszerek természetes anyagokból 2. 8 db-os ORFF ritmuskészlet Fejlesztés:

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK. 37. modul

ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK. 37. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK 37. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 37. modul ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

5.19 Fizika a 7 8. évfolyama számára

5.19 Fizika a 7 8. évfolyama számára 5.19 az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben