Matematika tanmenet 2. osztály részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika tanmenet 2. osztály részére"

Átírás

1 2. osztály részére Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya

2 Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/ oldal 2. Témakör: Százig számolunk Számok és műveletek a százas számkörben, tízesátlépés nélkül /25-36./óra oldal 3. Témakör: A hosszúság mérése/ óra/ 8. oldal 4. témakör: Műveletek százas számkörben, tízesátlépéssel kétjegyűekkel és egyjegyűekkel/39-44.óra/..8-9.oldal 5. témakör: Az űrtartalom mérése/45-46.óra/ 9-oldal 6. témakör: Műveletek százas számkörben, kétjegyű számokkal tízesátlépés nélkül / óra/ oldal 7. témakör: Műveletek százas számkörben, kétjegyű számokkal tízesátlépéssel / óra/.10. oldal 8. témakör: Tömegmérés/ óra/.11.oldal 9. témakör: Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás előkészítése, értelmezése/ óra/ 12.oldal 10. témakör: Mérjük az időt! / óra/..12. oldal 11. témakör: Szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése. Részekre osztás/ óra/ oldal 13. témakör: A műveletvégzés sorrendje/ óra/...17.oldal 14. témakör: Geometria, valószínűségi játékok, kísérletek óra/.18.oldal 15. témakör: Tanév végi ismétlés/ óra/ oldal Felhasznált irodalom Az Apáczai Kiadó, Az én matematikám című tankönyvhöz készült: Kompetencia alapú útmutató és tanmenet javaslat a 2. évfolyam matematika tanításához Kompetencia alapú programcsomagok : Matematikai kompetenciaterület A programcsomag Interaktív tananyagok / saját készítésű/ Melléklet: Matematika kompetenciaterület A programcsomag 2.oldal

3 1.Év eleji ismétlés /1-24. óra/ 1.hét 2.hét 3.hét 1. óra 1.Modul 1.modul Válogatások; válogatások kétfelé melléklet Ismétlés Számok és műveletek 0-20-ig 2. óra 1.Modul 1.modul Válogatások; válogatások kétfelé melléklet Kombinatorikai feladat színezéssel Szabálykövetés 3-4. óra 2.Modul 2.modul Számok 20-ig, 30-ig Számlálás, sorba rendezés, a számegyenes használata, válogatások. Számszomszédok 5. óra 2.Modul Ismétlés: számok és műveletek 0-tól 20-ig 6. óra 2.Modul Műveletek a tízes számkörben 7. óra 2.Modul Számok bontása tízesek és egyesek összegére 8. óra 2.Modul Műveletek a húszas számkörben tízes átlépés nélkül Induktív, deduktív lépések: Ráismerés, besorolás Tulajdonságok megnevezése Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás: Számfeladathoz szöveg alkotása Problémák megoldása tevékenységgel, kirakásokkal Játék a számkártyákkal Szöveges feladatok eljátszása, rajz készítése a szöveg alapján Összeadás a 20-as számkörben tízesátlépéssel Algoritmusok követése; Összeadás két lépésben Ellenőrzés ellentétes művelettel A szöveges feladat megoldásának algoritmusa Sorozatok folytatása, szabály megállapítása Analógiák kiépítése kirakással, színes rudakkal, Összeadás két lépésben- Lépegetés számegyenesen Tájékozódás a síkban Ellenőrzés ellentétes művelettel Kirakás koronggal, A tanulási képességek fejlesztése Figyelem, emlékezet Szociális kompetenciák kialakítása az együttműködés során, a vezető elfogadása Felelősségvállalás az eredményért Kreativitás fejlesztése. Mennyiségi összehasonlítás Becslés, mérés Művelet eredményének becslése: összeadáskor több, kivonáskor kevesebb lesz az eredmény Összeadás, kivonás értelmezése, műveletvégzés Algoritmusok követése a tanult lépések alkalmazása Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Szövegalkotás számfeladatokhoz Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása, kirakással, rajzzal, eljátszással Számlálás egyesével, kettesével. Sorszám és darabszám Számszomszédok Páros, páratlan &p=3 Műveletfogalom ismétlése, erősítése Játék a számkártyákkal, játékpénzzel, színes rudakkal különféle munkaformákban Sorszám és darabszám meghatározása 1&p=56 3.oldal

4 4. hét 5. hét 6.hét 9. óra 17.Modul 17.modul A 9 és a 8 hozzáadása, elvétele Műveletek a 20-as számkörben tízes átlépéssel 9-hez, 8-hoz 7-hez, 6-hoz adunk 10. óra 4.Modul 4.modul Számok tulajdonságai; válogatások kétfelé 30-ig Összeadás a 20-as számkörben tízesátlépéssel 5-höz, 4-hez, 3-hoz adunk - képkereső játék 11. óra 4.Modul Kivonás a 20-as számkörben tízes átlépéssel 11-ből, 12-ből, 13-ból veszünk el óra 5.Modul 5.modul Összeadás és kivonás tevékenységgel; szöveges feladatokkal Kivonás a 20-as számkörben tízes átlépéssel 14-ből, 15-ből, 16-ból veszünk el óra 7. Modul 7.modul Összeadás és kivonás egyre ügyesebben Pótlás tízes átlépéssel 16. óra 7. Modul Szöveges feladatok nyitott mondatok megoldása Játék a golyós számológéppel Induktív, deduktív lépések: Tulajdonságok, viszonyok megnevezése Tevékenységről, képről, kirakásról számfeladat alkotása Kritikai kompetencia fejlesztése, Helyes önértékelés Számlálás, számolás Adott számú elemből alakzatok létrehozása Problémamegoldás, Szöveggel adott utasítások értése, figyelembevétele. Induktív, deduktív következtetések Adott tulajdonságú elemek kiválasztása, megkezdett válogatás folytatása Analógiák alkalmazása: műveletvégzés tízesátlépés nélkül és tízesátlépéssel. Kirakás korongokkal, pálcikákkal A műveletfogalom mélyítése. Műveletek tárgyi megjelenítése. Kommunikációs képességek fejlesztése: szövegértés, szövegértelmezés, elmondás saját szavakkal A nyelvi és vizuális kommunikáció: Sejtések, elképzelések megfogalmazása ábrákról, kirakásokról Az önellenőrzés igényének kialakítása, Az önellenőrzés különböző formáinak megismerése A pótlás, hiányos kivonás értelmezése, műveletvégzés Algoritmusok követése a tanult lépések alkalmazása Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Szavakkal megadott utasítások értése, követése Rendszerezés, kombinativitás: Sorozatok kiegészítése, folytatása IKT.: 7&p= &p=45 Számlálás, helyi érték szerinti bontás; műveletek húszas számkörben Számok helye a számegyenesen Képről egyszerű szöveges feladat alkotása Relációk megértése, igazolása rajzzal Számlálás, számolás Az összeadás, kivonás kapcsolata 20-as számkörben Szövegalkotás számfeladatokhoz Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása, kirakással, rajzzal, eljátszással Hiányok pótlása a mérés alapján 17. óra 28. Modul Tájékozódás síkban, térben 4.oldal

5 18. óra Diagnosztizáló mérés az első osztályos tananyagból ismétlés után 19. óra Gyakorlás a diagnosztizáló mérés alapján 20. óra Tanév eleji felmérés 21. óra 29. Modul Geometria: tárgyak, testek, síkidomok Építsünk kockákból! Építés kockából, testek építése modell alapján Egyszerűbb síkidomok, mértani testek felismerése Tulajdonságok felismerése. Összehasonlítás. Alkotóképesség. Mennyiségi következtetések Kiskockákból épített testek színes rudakra cserélése IKT.: 5&p=127 Mennyiségi összehasonlítás Mennyiségek meg- és kimérése alkalmi és szabvány mértékegységekkel Becslési képesség fejlesztése Induktív, deduktív következtetések Ráismerés, besorolás Metakogníció Szavakkal megfogalmazott utasítások követése A valószínűségi szemlélet alapozása Sejtések megfogalmazása a véletlenszerű események bekövetkeztéről Leltárkészítés 0&p=106 Tükörkép tulajdonsága 22. óra 37. Modul Tükrözések 23. óra Római számok ismétlése Római számok alkotása a felismert szabály alapján (I, V, X) jelekből felépítve 24. óra 8. Modul 8.modul Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések... I. rész Mit, mivel mérünk? Mérésekről tanultak ismétlése 5.oldal

6 2. Témakör: Százig számolunk Számok és műveletek a százas számkörben, tízesátlépés nélkül /25-36./óra 7. hét 8. hét 25. óra 9. Modul Számkörbővítés 100-ig A természetes szám fogalma a százas számkörben. A szám, mint halmazok tulajdonsága. 26. óra 9. Modul A százas számkör kialakítása 27. óra 9. Modul Játékpénzzel számolunk Számfogalom erősítése a 100-as számkörben 28. óra 12. Modul 12.modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon... Számszomszédok Kétjegyű számok képzése Számok helye a számegyenesen. Tízesek és egyesek Valószínűségi játék 29. óra 12. Modul A tízes számszomszédok Eligazodás a számegyenesen 30. óra Diagnosztikus mérés Feladatlap Számlálás, számolás: számnevek képzésének analógiája. Rendszerezés, kombinativitás: csomagolás, csoportosítás, leltározás Mennyiségi összehasonlítások Becslés, mérés Számok nagyságviszonyai, tízesek, egyesek, számok helye a számegyenesen Induktív és deduktív lépések: számokhoz képalkotás, számtulajdonságokhoz konkrét számok válogatása, számegyenes használata, Sejtések megfogalmazása a valószínűségi játékok során Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Szövegértés, szövegértelmezés Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása Vizuális kommunikáció: tevékenységek, kirakások ábrázolása. Tanulási képességek: rész-egész észlelés fejlesztése. Nyelvi kommunikáció fejlesztése, Feladatmegoldások elmondása Szociális kompetenciák Páros feladatmegoldás során aktív részvétel a feladatmegoldásban 5&p=133 Számhalmazok képzése. Gyorsolvasási gyakorlatok 3&p=127 &p=2 Kirakás játékpénzzel, ötösével tízesével, húszasával A 100 fogalma Relációk. Több, kevesebb Sorozat; játékpénzzel Csoportosítás, leltározás tízes 6.oldal

7 9. hét 31. óra Páros és páratlan számok 12.Modul Műveletek százas számkörben: Összeadás kerek tízesekkel 32. óra 13. Modul Műveletek 100-as számkörben Kivonás kerek tízesekkel A kivonás tagjai 33. óra 13. Modul 13.modul Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel... Műveletek 100-as számkörben Kerek tízesekhez egyjegyű számok hozzáadása, teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele kerek tízesre 34. óra 14. Modul 14.modul Kerek tízesekhez egyjegyűek hozzáadása... Teljes kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, teljes kétjegyűekből egyjegyűek kivonása 35. óra 15. Modul 15.modul Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása I. rész Műveletek teljes kétjegyű és egyjegyű számokkal, tízes átlépés nélkül 36. óra 19. Modul Válogassunk, rendezzünk! Induktív, deduktív következtetések. Kirakásokról, számfeladatokról nyitott mondatok alkotása. Következtetés meglévő műveleti eredményről A tanult számolási eljárások alkalmazása a szöveges feladatok megoldása során Szövegesfeladat - megoldás, problémamegoldás, Induktív, deduktív folyamatok Kirakásról, képről számfeladat, nyitott mondat alkotás IKT.: 4&p=133 Számolás, számlálás Továbbszámlálás, visszaszámlálás tízesével, húszasával, növekvő, csökkenő sorrendben Algoritmusok követése a tízesekkel végzett műveletek körében. A valóság és a matematika kapcsolata Pénzhasználat Rendszerezés, kombinativitás: A műveleti tulajdonságok megtapasztalása, a számok sorrendjének megváltoztatásával IKT.: &p=127 számrendszer Számképzés adott feltétel alapján Pénzhasználat Játék a számkártyákkal, játékpénzzel, színes rudakkal különféle munkaformákban: párokban, csoportokban. Csomagolás tízesével gyöngyök, gombok Számkártyák használata párban Számegyenes használata Valószínűségi játék Csoportosítások tízesével, leltárkészítés, pénzváltás. Egyes, tízes számszomszédok keresése százas táblán, számegyenesen Az összeadás, kivonás számolási eljárásainak kidolgozása a műveletek kapcsolata, az összeg és különbség változása, változatlansága A megismert műveleti tulajdonságok alkalmazása Az összeg és különbség változásai Mennyiségi következtetések Összefüggések megfigyelése az összeg változásairól Számolás, számlálás Továbbszámlálás egyesével kerek tízesektől, teljes kétjegyű számoktól egyesével, kettesével növekvő, csökkenő sorrendben 7.oldal

8 10.hét Molnárné Tóth Ibolya 3. Témakör : A hosszúság mérése/ óra/ óra 10. Modul 10.modul Mérések alkalmi egységgel; mérőszalaggal, az egység többszörösével Mérjünk hosszúságot! Mérések az osztályban Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján. Helyes eszközhasználat Problémamegoldás Gyakorlati mérések felhasználása szöveges feladatok megoldásban. Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése A valóság és a matematika kapcsolata 4. témakör: Műveletek százas számkörben, tízesátlépéssel kétjegyűekkel és egyjegyűekkel/39-44.óra/ Hosszúságmérés tevékenységgel. A cm megismerése; becslés, mérés. Mérés szabadon választott és szabvány mértékegységekkel Gyakorlati mérések - párban és csoportban Mérés alkalmilag választott és szabvány egységekkel (m, dm, cm) kirakás, különböző mennyiségek mérése azonos mértékegységgel, azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel, 11. hét 39. óra 18. Modul Kerek tízesekből egyjegyűek elvétele, pótlás a következő kerek tízesre 40. óra 16. Modul Teljes kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, tízes átlépéssel 41. óra 20. Modul Teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele tízesátlépéssel. 42. óra 20. Modul Gyakorlás: műveletek teljes kétjegyűekkel és egyjegyűekkel tízesátlépéssel Mennyiségi következtetések A becslési képesség fejlesztése Az összeg és különbség becslése Mennyiségi viszonyok megállapítása, mennyiségi jellemzők kifejezése bontott alakú számokkal Rendszerezés, kombinativitás Műveletek alkotása adott számok felhasználásával Szövegesfeladat - megoldás, problémamegoldás Valóságos szituációkhoz szöveges feladat kitalálása, megoldása Pontosságra törekvés Szövegértés, szövegértelmezés, a megértés bizonyítása ismétléssel Alkalmazásra képes műveletvégzés Önellenőrzés képességének fejlesztése 2&p=127 Két nyíl helyett egy; Függvényre vezető szöveges feladat megoldása Kirakás játékpénzzel A százas tábla használata Kombinatorikai feladat számokkal Többféle szabály keresése adott elemű sorozatokhoz. Társasjáték csoportokban a számolási rutin megszerzéséhez. Műveletek alkotása önállóan adott számokkal Pótlások két lépésben történő megoldása egyénileg. 8.oldal

9 43. óra 20. Modul Teljes kétjegyű számok pótlása egyjegyűekkel tízes átlépéssel 44. óra 20. Modul Teljes kétjegyű számok pótlása egyjegyűekkel tízes átlépéssel Nyomtatható: BD5B47A1&resid= BD5B 47A1%212351&app=WordPdf 5. témakör: Az űrtartalom mérése/45-46.óra/ Szöveges feladatok megoldása párban. A számolások ellenőrzése golyós számológépen 12. hét 45. óra 11. Modul 11.modul Tömegmérés, űrtartalommérés egységgel és az egység többszörösével... Mérjünk űrtartalmat! A liter és a deciliter 46. óra 11. Modul A hl fogalma Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján. A valóság és a matematika kapcsolata Helyes eszközhasználat Problémamegoldás Gyakorlati mérések felhasználása szöveges feladatok megoldásban. Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése A mérés és a mérőszámok közötti kapcsolat megfigyelése Helyes eszközhasználat. Gyakorlati mérések párban, csoportban. Mértékváltás segítséggel 6. témakör: Műveletek százas számkörben, kétjegyű számokkal tízesátlépés nélkül / óra/ Mérés alkalmilag választott és szabvány egységekkel December 47. óra 23. Modul Kerek tízesekhez teljes kétjegyű számok hozzáadása; kerek tízesek pótlása teljes kétjegyű számokra Teljes kétjegyű számokhoz kerek tízesek hozzáadása 48. óra 23. Modul Teljes kétjegyű számok és kerek tízesek kivonása Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, Szövegértés, szövegértelmezés A tanult összefüggések alkalmazása a feladat megoldása során Induktív, deduktív lépések Meglevő összegből, különbségből következtetés más műveletek eredményeire Műveletek gyakorlása Differenciált feladatmegoldás, Játékpénz, golyós számológép, százas tábla segítségével Kommunikáció A matematikai szaknyelv megismerése, használata Szociális kompetenciák: Játékos feladatmegoldáskor a szabályok elfogadása, betartása Számszomszédok, számképzés, relációk, műveletek kerek tízesekkel, nyitott mondat, láncszámolás, összeadás, kivonás, pótlás; hosszúság és űrtartalom mértékegységeinek alkalmazása Műveletkártyák készítése párokban, feltételekkel: A kártyákon szereplő műveletekben a tízesek helyén 1- nél több, de 5- nél kisebb számok legyenek, az egyesek helyén csak 1, 2, 3, 4, vagy 5 lehet. 9.oldal

10 13. hét 14. hét 49.óra 49. Modul Diagnosztizáló felmérés 50. óra 50. Modul A felmérések javítása 51.óra 49. Modul Teljes kétjegyű számok összeadása tízesátlépés nélkül 52. óra 48. Modul Teljes kétjegyű számok kivonása, pótlása tízes átlépés nélkül 53.óra 48. Modul Kerek tízesekből teljes kétjegyűek elvétele, teljes kétjegyűek pótlása kerek tízesre Helyes tanulási szokások kialakítása Felelősségvállalás a feladat eredményéért Pontosságra törekvés Helyes önértékelés Tanulási képességek: Figyelem, emlékezet, feladattartás, feladat-megoldási sebesség fejlesztése 7. témakör: Műveletek százas számkörben, kétjegyű számokkal tízesátlépéssel / óra/ Az összegeket, különbségeket írják apró számokkal a kártyák hátoldalára, a jobb felső sarokba! Páros játék során a kérdező tanuló a kártyák hátoldalát látja az eredményekkel, a válaszoló tanuló csak a műveletet. 15. hét Január 16. hét 54. óra 13. Modul Hiányos kivonások, pótlások 55. óra 14. Modul Teljes kétjegyű számok összeadása tízes átlépéssel 56. óra 15. Modul Teljes kétjegyű számok kivonása tízesátlépéssel 57. óra 16. Modul Pótlás, hiányos kivonás teljes kétjegyű számokkal óra 17. Modul Gyakorlás: műveletek teljes kétjegyű számokkal 61. óra 18. Modul Egyenlőségek, egyenlőtlenségek Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Valós szituációkban, pl. vásárláskor, a tanult műveletek alkalmazása Rendszerezés, kombinativitás Kombinatorikai feladat megoldása színezéssel Az összes megoldás megkeresése Szöveges feladatokban a lényeges és lényegtelen adatok megkülönböztetése Műveletvégzés után az ellenőrzés elvégzésének igénye: kirakással, golyós számológépen, százas táblán A tanult összefüggések alkalmazása a feladat megoldása során Bűvös négyzetek hiányzó számainak pótlása, ellenőrzése Induktív, deduktív következtetések Egyszerű szabályok felismerése, megfogalmazása, követése Az önellenőrzés továbbfejlesztése 2&p=49 Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása Számfeladathoz szöveg alkotása Szöveg alapján számfeladat felírása A szöveges feladat megoldási algoritmusának követése 1&p= oldal

11 8. témakör: Tömegmérés/ óra/ Január óra 11. Modul Mérjünk tömeget! Problémamegoldás, Gyakorlati mérések alkalmi és szabvány egységekkel Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok felismerése és átváltások gyakorlati mérésekhez kapcsolódva Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése 17. hét 64. óra 22. Modul Differenciált gyakorlás: Műveletek a 100-as számkörben: összeadás, kivonás, pótlás 65.óra 23. Modul Diagnosztizáló mérés 66. óra 23. Modul A diagnosztizáló mérés értékelése, javítása Gyakorlás a mérés alapján 67. óra Felmérés Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése. Figyelem, emlékezet Számolási, szövegértési, problémamegoldó képességek fejlesztése Számolási rutin fejlesztése Kreativitás fejlesztése Szövegértés, szövegértelmezés fejlesztése Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása Számfeladathoz szöveg alkotása Szöveg alapján számfeladat felírása A szöveges feladat megoldási algoritmusának követése Műveletvégzés után az ellenőrzés elvégzésének igénye: kirakással, golyós számológépen, százas táblán. 9&p= hét 68. óra Felmérés értékelése, javítása Hiányok pótlása Differenciált gyakorlás 11.oldal

12 9. témakör: Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás előkészítése, értelmezése/ óra/ 19. hét óra 6. Modul 6.modul A szorzás, osztás előkészítése; kombinatorikus játékok A szorzás értelmezése egyenlő tagok összeadásával A szorzás jelének bevezetése 71. óra 6. Modul A szorzás Az összeadás és a szorzás kapcsolata 72. óra 6. Modul A szorzás Az összeadás és a szorzás kapcsolata 73. óra 41. Modul Egyenlő részekre osztás 74. óra Szorzás, osztás gyakorlása Azonos tagú összeadáshoz szorzás írása Kirakás színes rudakkal, azonos tagú összeadások, szorzások írása a kirakásokról Mennyiségi következtetések Becslés Felezés, mint két egyenlő részre osztás Rendszerezés, kombinativitás Halmaz-részhalmaz viszony felismerése a tevékenység során Egyjegyűek többszörözése becsléssel, ellenőrzés többtagú összeadással Szőnyegezés azonos színű rudakkal, Műveletek leolvasása a kirakásokról Csoportosítás azonos számú halmazokba, felezés tevékenységgel Induktív, deduktív következtetések Az összeadás-szorzás, valamint az elvétel-osztás kapcsolatának megértése 10. témakör: Mérjük az időt! / óra/ Azonos tagú összeadáshoz szorzás írása Rajzokról, összeadás, szorzás írása Azonos tagú összeadásokhoz rajz készítése, szorzás írása Szöveges feladatok megoldása, problémamegoldás A tanult lépések alkalmazása szöveges feladatok megoldása során A műveletek közti kapcsolatok felfedezése Csoportosítás azonos számú halmazokba Felezés tárgyi tevékenységgel, rajz segítségével, számokkal Egyszerű szöveges feladatok megoldása párokban 75. óra 3. Modul 3.modul Az idő mérése; hét, nap, óra, perc; periodikus szorzatok Mérjük az időt! Napszak, óra, perc 76. óra 3. Modul Római számok: az L és a C megismerése Év, évszak, hónap, hét Kommunikáció: beszámolók a napirendről Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés:mennyiségek összehasonlítása, viszonyítások Időpont, időtartam megkülönböztetése Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése. Periodikusság, egymásutániság megállapítása Kapcsolatok felismerése: a kisebb egységek többszörösei a nagyobb Induktív, deduktív lépések: egységek A figyelem tartósságának növelése 5&p=74 Ismerkedés a naptárral Leolvasások: a hét napjai, hónapok. Az évszakok körforgása da_anyagok.php?3&p=49 sege 12.oldal

13 11. témakör: Szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése. Részekre osztás Február 20. hét 21. hét 77. óra 29. Modul Szorzó-és bennfoglaló táblák felépítése A 10-es szorzótábla 78. óra 29. Modul A 10-es bennfoglaló tábla. A részekre osztás 79. óra 29. Modul Az 5-ös szorzótábla felépítése 80. óra 29. Modul Az 5-ös bennfoglaló tábla felépítése A részekre osztás 81. óra 29. Modul Az 5-ös és a 10-es szorzó-és a bennfoglaló tábla gyakorlása 82. óra 29. Modul Az 5-ös és a 10-es szorzó-és a bennfoglaló tábla gyakorlása 83. óra 28. Modul A 2-es szorzótábla felépítése 84. óra 29. Modul A 2-es bennfoglaló tábla felépítése Számlálás, számolás Számolás 10-esével, 5-ösével Szorzás, osztás, értelmezése a 0-tól induló számtani sorozatok tagjainak meghatározása A 10-es, 5-ös szorzó-és bennfoglaló táblák felépítése tárgyi tevékenységgel A műveletek kapcsolatának megfigyelése A műveletek tulajdonságainak felismerése, alkalmazása A szorzat és hányados változásainak megfigyelése 2&p=113 Szorzótábla, nyomtatható ablas_memoria.pdf Szöveges feladatok megoldása, problémamegoldás, A szorzás, osztás alkalmazása problémafelvetéseken, egyszerű és összetett szöveges feladatokban Számfeladathoz szöveg alkotása, a tanult algoritmusok alkalmazása 8&p=113 Számolós színezők: Nyomtatható: BD5B47A1&resid= BD5B 47A1%212419&app=WordPdf BD5B47A1&resid= BD5B 47A1%212420&app=WordPdf Egyenlő tagok összeadása, számlálás tízesével. A 10-es szorzótábla felépítése Kirakás színes rúddal, lépegetés a számegyenesen, számlálás az ujjak segítségével Egyenlő tagok összeadása, számlálás ötösével. Az 5-ös szorzótábla felépítése. Kirakás játékpénzzel, ugrálás 5-ösével a számegyenesen, számolás a kéz ujjainak segítségével. 1&p= oldal

14 Február 22. hét 23. hét Március 24. hét 85. óra 29. Modul A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása 86. óra 29. Modul A 4-es szorzótábla felépítése 87. óra 29. Modul A 4-es bennfoglaló tábla felépítése 88. óra 29. Modul A 2-es és a 4-es szorzó-és a bennfoglaló táblák gyakorlása óra 31. és 42. Modul A 8-as szorzótábla felépítése 91. óra 31. és 42. Modul A 8-as szorzó-és a bennfoglaló tábla gyakorlása 92. óra 31. Modul A 8-as szorzó-és a bennfoglaló tábla gyakorlása óra 31. és 43. Modul A 2-es, a 4-es, a 8-as szorzó-és a bennfoglaló táblák gyakorlása 95. óra 32. és 43. Modul A 3-as szorzótábla felépítése 96. óra 32. és 43. Modul A 3-as bennfoglaló tábla felépítése Mennyiségi következtetések A szorzandó és a szorzat változásainak felismerése adott szorzó esetén Az osztandó és a hányados változásainak megfigyelése adott osztó esetén A részekre osztás értelmezése tevékenységgel Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid szöveg alkotása a megismert matematikai kifejezések használata Közös munka során együttműködés, figyelés egymásra Tolerancia a társakkal szemben, egymás véleményének meghallgatása Összehasonlításkor a relációszókincs fejlesztése Közös munka során együttműködés, figyelés egymásra Tolerancia a társakkal szemben, egymás véleményének meghallgatása Induktív, deduktív következtetések Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid szöveg alkotása a megismert matematikai kifejezések használata Tanulási képességek fejlesztése Rész-egész észlelése Emlékezet, Feladattartás Feladatmegoldási sebesség Szociális kompetenciák Felelősségvállalás az eredményért Alá- fölérendeltségi viszony elfogadása a csoportmunka során 4&p=135 Szöveges feladatok megoldása Adatok értelmezése, lényeges elemek kiválasztása, jelölése. Szövegről számfeladat alkotása Egyenlő tagok összeadása, számlálás négyesével. A 4-es szorzótábla felépítése, ugrálás négyesével a számegyenesen, százas táblán, számolás a kéz ujjainak segítségével. Szöveges feladatok megoldása Következtetés a szorzás, osztás eredményére, ellenőrzés szorzótáblán Következtetés műveleti tulajdonságokra 5&p=49 Nyomtatható: Varázsképek, szorzással BD5B47A1&resid= BD5B 47A1%212354&app=WordPdf 14.oldal

15 25. hét 26. hét 97. óra 32. és 43. Modul A 3-as szorzó-és a bennfoglaló tábla gyakorlása 98. óra 31. Modul A 2-es, a 4-es, a 8-as, a 3-as szorzóés a bennfoglaló táblák gyakorlása 99. óra 32. Modul A 6-os szorzótábla felépítése 100. óra 32. Modul A 6-os bennfoglaló tábla felépítése 101. óra 33. Modul A 9-es szorzótábla felépítése 102. óra 33. Modul A 9-es bennfoglaló tábla felépítése, gyakorlása 103. óra 33. Modul A 9-es szorzó-és a bennfoglaló tábla gyakorlása Az összeadás és a szorzás kapcsolatának felismerése A tevékenység megfogalmazása. A kivonás és a bennfoglalás kapcsolatának megértése. Értelmezés rajzról, jelekről Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, Modell használata a szorzással, bennfoglalással megoldható szöveges feladatokhoz Algoritmusok alkalmazása A műveletek kapcsolatának megfigyelése A műveletek tulajdonságainak felismerése, alkalmazása A szorzat és hányados változásainak megfigyelése Táblázatok hiányzó számainak pótlása a szorzó- és bennfoglaló táblák ismeretében Mennyiségi következtetések A szorzandó és a szorzat változásainak felismerése adott szorzó esetén Az osztandó és a hányados változásainak megfigyelése adott osztó esetén A részekre osztás értelmezése Szabályosság felismerése a szorzó növelése és a szorzat változása között Szövegértés, szövegértelmezés Szóbeli utasítások megértése, követése Szöveges feladatok megoldása, számfeladatról szöveges feladat alkotása, számolás a tanult eljárások szerint Képről szöveg és számfeladat alkotása Lényegkiemelés, lényeges és lényegtelen adatok felismerése 1&p=132 Számlálás, számolás Számolás 3-asával, 6-osával, 9-esével Szorzás, osztás, értelmezése a 0-tól induló számtani sorozatok tagjainak meghatározása A 3-as, 6-os, 9-es szorzó-és bennfoglaló táblák felépítése tárgyi tevékenységgel Egyenlő tagok összeadása, számlálás hatosával. A 6-os szorzótábla felépítése, ugrálás hatosával a számegyenesen, százas táblán, számolás a kéz ujjainak segítségével. Kirakás színes rudakkal. 6&p= óra 33. Modul A 3-as, 6-os, 9-es szorzó-és a bennfoglaló tábla gyakorlása, összehasonlítása 15.oldal

16 27. hét Április 28. hét 105. óra 34. Modul A 7-es szorzótábla felépítése 106. óra 34. Modul A 7-es bennfoglaló tábla felépítése óra 34. Modul A 7-es szorzó-és bennfoglaló tábla gyakorlása 109. óra 35. Modul Tanult szorzó-és a bennfoglaló táblák gyakorlása óra 46. Modul Az 1-es szorzó-és a bennfoglaló tábla 0 a szorzásban és az osztásban 112. óra 35. Modul Gyakoroljuk a szorzó és a benn foglaló táblákat! Szorzás, osztás, bennfoglalás gyakorlása a százas számkörben. A műveletek tulajdonságainak felismerése, alkalmazása A szorzat és hányados változásainak megfigyelése Táblázatok hiányzó számainak pótlása a szorzó- és bennfoglaló táblák ismeretében, nyitott mondatok megoldása Rendszerezés, kombinativitás A változások megsejtése, ellenőrzés a műveletek elvégzésével Táblázatok alkalmazása Számok előállítása szorzással, osztással A részekre osztás értelmezése tevékenységgel Szabályosság felismerése a szorzó növelése és a szorzat változása között Induktív, deduktív következtetések Számolási eljárások megismerése, követése Mennyiségi következtetés Becslés, mérés, valószínűségi következtetés A szorzandó és a szorzat változásainak felismerése adott szorzó esetén Az osztandó és a hányados változásainak megfigyelése adott osztó esetén Tanulási képességek fejlesztése Rész-egész észlelése Emlékezet Feladattartás Feladatmegoldási sebesség Szociális kompetenciák Felelősségvállalás az eredményért 0&p=132 Számlálás, számolás Számolás 7-esével Szorzás, osztás, értelmezése a 0-tól induló számtani sorozatok tagjainak meghatározása A 7-es szorzó-és bennfoglaló táblák felépítése tárgyi tevékenységgel A műveletek kapcsolatának megfigyelése Következtetés: szorzás, osztás eredményére, ellenőrzés szorzótáblán Következtetés műveleti tulajdonságokra 5&p= hét 113.óra 35. Modul A maradékos osztás A maradékos osztás értelmezése, a művelet tényezőinek elnevezése. 16.oldal

17 30. hét 114. óra 30. és 40. Modul A maradékos osztás 10-zel, 5-tel A maradékok megfigyelése 115.óra 40. Modul A maradékos osztás 2-vel, 4-gyel, 8-cal 116. óra 40. Modul Maradékos osztás 3-mal, 6-tal, 9-cel 117. óra 40. Modul A maradékos osztás 7-tel Maradékos osztás gyakorlása Számlálás, számolás: A műveletek kapcsolatának megfigyelése Tapasztalatok gyűjtése a műveleti tulajdonságokról, konkrét esetekben, alkalmazásuk konkrét számításokban Mennyiségi következtetés, becslés, mérés, valószínűségi következtetés: Műveleti tulajdonságok és kapcsolatok felismerése, megértése, felhasználása döntésekben, önellenőrzéskor Egyenlőségek, egyenlőtlenségek megállapítása Tanulási képességek fejlesztése Rész-egész észlelése Emlékezet Feladattartás Feladatmegoldási sebesség Szociális kompetenciák Felelősségvállalás az eredményért Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, Induktív, deduktív következtetések Műveleti tulajdonságokra épülő feladatok megoldása Kapcsolatok felismerése, a maradékok lehetséges nagysága Tanulási képességek Figyelem, rész-egész észlelés, emlékezet, feladattartás 13. témakör: A műveletvégzés sorrendje/ óra/ IKT 7&p=71 A maradékos osztás értelmezése tevékenységgel Tárgyak, rajzok csoportosítása A maradékok megfigyelése A maradékos osztás lejegyzése Önellenőrzés: a maradékos osztás ellenőrzése szorzással, hozzáadással Egyszerű és összetett szöveges feladatok értelmezése, megoldása a tanult lépések szerint Algoritmusok alkalmazása 31. hét 118. óra 38. Modul A műveletvégzés sorrendje 119. óra 38. Modul A zárójel használata óra 38. Modul A zárójel használatának gyakorlása, a műveleti sorrend Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, Szöveg alkotása több műveletet magában foglaló számfeladathoz, nyitott mondathoz, segítséggel majd önállóan is Összetett szöveges feladatok értelmezése, megoldása a tanult lépések szerint Algoritmusok alkalmazása Számlálás, számolás: A műveletek kapcsolatának megfigyelése Tapasztalatok gyűjtése a műveleti tulajdonságokról, konkrét esetekben, alkalmazásuk konkrét számításokban Induktív, deduktív következtetések Műveleti tulajdonságokra épülő feladatok megoldása Kapcsolatok felismerése Mennyiségi következtetés, becslés, mérés, valószínűségi következtetés: Műveleti tulajdonságok és kapcsolatok felismerése, megértése, felhasználása döntésekben, önellenőrzéskor Egyenlőségek, egyenlőtlenségek megállapítása 17.oldal

18 14. témakör: Geometria, valószínűségi játékok, kísérletek/ óra/ 122. óra 36. Modul Geometriai feladatok Geometriai feladatok 123. óra 36. és 37. Modul Geometriai feladatok Tükrözés, nagyítás, kicsinyítés, területlefedés Sejtések megfogalmazása, melyik esemény bekövetkezése biztosabb, mint a másik Tapasztalatok gyűjtése véletlen és biztos eseményekről 5&p=127 Tájékozódás síkban, térben Négyzethálóra rajzolt alakzatok területének vizsgálata a négyzetek megszámlálásával Síkidomok csoportosítása, tulajdonságaik megfigyelése Mennyiségi összehasonlítás Mennyiségek meg- és kimérése alkalmi és szabvány mértékegységekkel Becslési képesség fejlesztése Alakzatok tükörképének megrajzolása, ellenőrzés tükörrel Lapok, élek, csúcsok számlálása 3&p= hét Induktív, deduktív következtetések Ráismerés, besorolás Metakogníció Szavakkal megfogalmazott utasítások követése 124. óra 47. és 48.Modul Valószínűségi játékok, kísérletek 125. óra 49. Modul Diagnosztizáló felmérés Tükörkép előállítása nyírással, tépéssel, rajzzal Síktükör használata Differenciált feladatmegoldás Szorzótáblák gyakorlása- színezős feladat Nehezebb, problémamegoldást igénylő feladatok megoldása A valószínűségi szemlélet alapozása Sejtések megfogalmazása a véletlenszerű események bekövetkeztéről Leltárkészítés 0&p= oldal

19 15. témakör: Tanév végi ismétlés/ óra/ 33. hét 126.óra 3. Modul Számok a százas számkörben Időmérés, római számok óra 39. Modul Műveletek a százas számkörben 129. óra 39. Modul Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépéssel Rendszerezés, kombinativitás Számok összehasonlítása, sorba rendezése, adott tulajdonságú számok válogatása, táblázatba rendezése. Nagyságviszonyok megfigyelése, több, kevesebb Szövegértés: szóbeli utasítások megértése, követése. Tanulási eljárások Csoportos, páros és egyéni tevékenységek szervezése Közös tapasztalatszerzés biztosítása Összefüggések felismerése, a műveleti tulajdonságok felismerése, megnevezése, alkalmazása A pontos feladatvégzés igényének fejlesztése Számfogalom, számok nagyságrendje, számszomszédok, számképzés, műveletek kerek tízesekkel, egyjegyűekkel és kétjegyűekkel tízesátlépés nélkül 4&p= hét óra 50. Modul Szorzás, osztás; 132. óra 40. Modul Maradékos osztás; zárójel használata 133. óra 28. Modul Geometria 134. óra 3. Modul Mértékegységek ismétlése Téri tájékozódás, síkidomok szétválogatása, tükrözése, a tükörkép és az eredeti alakzat összehasonlítása, síkbeli, térbeli helyzetének megállapítása Mérőszámok, mértékegységek felhasználása szám, és szöveges feladatokban. A valószínűségi szemlélet alapozása Véletlenszerűen bekövetkező események előzetes becslése Kombinativitás Szavak alkotása betűk sorrendjének megváltoztatásával Kommunikáció Szöveges feladatok alkotása, megoldása ismert algoritmus segítségével Tájékozódás síkban, térben Síkidomok, testek összehasonlítása, megkülönböztetése 19.oldal

20 35. hét 36. hét óra 21. Modul Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján 137. óra 48. Modul Differenciált gyakorlás 138.óra 48. Modul Tanév végi felmérés 139. óra 49. Modul Tanév végi felmérések értékelése, javítása 140. óra 50. Modul Hiányok pótlása, gyakorló feladatok Matematikai játékok óra Egészséges életmódra nevelés Kommunikáció Szöveges feladatok alkotása, megoldása ismert algoritmus segítségével Gyakorló feladatok igény szerint Differenciált csoportmunkában Tájékozódás síkban, térben Gyakorló feladatok igény szerint Differenciált csoportmunkában 5&p=61 6&p= &p=96 Sorozatok, összeadás, kivonás, műveletek sorrendje, műveletek igazsághalmazának megkeresése, nyitott mondat igazzá tétele 4&p= óra Környezettudatos magatartásra nevelés Kommunikációs képességek fejlesztése: Anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat Izsák, szeptember 1. Készítette: Molnárné Tóth Ibolya 20.oldal

21 Matematika kompetencia /letölthető tananyagok/ 1.modul Válogatások; válogatások kétfelé melléklet 2.modul Számok 20-ig, 30-ig 2.modul Számok 20-ig, 30-ig melléklet 3.modul Az idő mérése; hét, nap, óra, perc; periodikus szorzatok 3.modul Az idő mérése; hét, nap, óra, perc; periodikus szorzatok melléklet 4.modul Számok tulajdonságai; válogatások kétfelé 30-ig 4.modul Számok tulajdonságai; válogatások kétfelé 30-ig melléklet 5.modul Összeadás és kivonás tevékenységgel; szöveges feladatokkal 5.modul Összeadás és kivonás tevékenységgel; szöveges feladatokkal melléklet 6.modul A szorzás, osztás előkészítése; kombinatorikus játékok 6.modul A szorzás, osztás előkészítése; kombinatorikus játékok melléklet 7.modul Összeadás és kivonás egyre ügyesebben 7.modul Összeadás és kivonás egyre ügyesebben melléklet 8.modul Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések... I. rész 9.modul Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések... II. rész 9.modul Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések... II. rész melléklet 10.modul Mérések alkalmi egységgel; mérőszalaggal, az egység többszörösével 10.modul Mérések alkalmi egységgel; mérőszalaggal, az egység többszörösével, melléklet 11.modul Tömegmérés, űrtartalommérés egységgel és az egység többszörösével modul Tömegmérés, űrtartalommérés egységgel és az egység többszörösével... melléklet 12.modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon... melléklet 13.modul Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel modul Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel...melléklet 14.modul Kerek tízesekhez egyjegyűek hozzáadása modul Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása I. rész 15.modul Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása I. rész melléklet 16.modul Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása II. rész 16.modul Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása II. rész melléklet 17.modul A 9 és a 8 hozzáadása, elvétele 17.modul A 9 és a 8 hozzáadása, elvétele melléklet 18.modul Teljes kétjegyűek és kerek tízesek összeadása modul Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása tízes-átlépés nélkül I. rész 19.modul Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása tízes-átlépés nélkül I. rész melléklet 20.modul Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása tízes-átlépés nélkül II. rész 21.oldal

22 21.modul Szöveges feladatok a 100-as számkörben 21.modul Szöveges feladatok a 100-as számkörben melléklet 22.modul Az összeadás és kivonás tulajdonságai és kapcsolatok; nyitott mondatok 22.modul Az összeadás és kivonás tulajdonságai és kapcsolatok; nyitott mondatok melléklet 23.modul Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal modul Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal... melléklet 24.modul Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése modul Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése... melléklet 25.modul Ismerkedés a gömbbel 26.modul Építések dobozokból, egyéb testekből 26.modul Építések dobozokból, egyéb testekből melléklet 27.modul Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal 27.modul Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal melléklet 28.modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) 28.modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) melléklet 29.modul A 10-es, 2-es és 5-ös szorzótáblák és kapcsolataik; A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése, szöveges feladatok 29.modul A 10-es, 2-es és 5-ös szorzótáblák és kapcsolataik; A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése, szöveges feladatok melléklet 30.modul A szorzótáblák kapcsolatai és gyakorlásuk; egyenlő részekre osztások; egy képhez több művelet szöveges feladatok 30.modul A szorzótáblák kapcsolatai és gyakorlásuk; egyenlő részekre osztások; egy képhez több művelet szöveges feladatok melléklet 31.modul A 8-as szorzó- és bennfoglaló tábla kapcsolatuk egy képhez több művelet 31.modul A 8-as szorzó- és bennfoglaló tábla kapcsolatuk egy képhez több művelet melléklet 32.modul A 3-as és 6-os szorzó- és bennfoglaló tábla; kapcsolatuk 32.modul A 3-as és 6-os szorzó- és bennfoglaló tábla; kapcsolatuk melléklet 33.modul A 9-es szorzó- és bennfoglaló tábla. Kapcsolatuk a 10-es táblákkal, kapcsolatuk a 3-As, 6-os táblákkal 33.modul A 9-es szorzó- és bennfoglaló tábla. Kapcsolatuk a 10-es táblákkal, kapcsolatuk a 3-As, 6-os táblákkal melléklet 34.modul A tényezők felcserélhetősége. A 7-es szorzótábla felépítése 34.modul A tényezők felcserélhetősége. A 7-es szorzótábla felépítése melléklet 35.modul Nyitott mondatok. Bennfoglalás maradékkal 35.modul Nyitott mondatok. Bennfoglalás maradékkal melléklet 36.modul Tapasztalatok tükörrel a kézben 36.modul Tapasztalatok tükörrel a kézben melléklet 37.modul Tükrözés a sík átfordításával 37.modul Tükrözés a sík átfordításával melléklet 38.modul Összeadás és kivonás együtt, szöveges feladatokkal értelmezve 39.modul Több művelet együtt (összeg, különbség szorzása is) 39.modul Több művelet együtt (összeg, különbség szorzása is) melléklet 40.modul Maradékos osztás szöveges feladatokkal értelmezve 22.oldal

23 40.modul Maradékos osztás szöveges feladatokkal értelmezve melléklet 41.modul Kétszerezés, felezés, négyszerezés, negyedelés; a fél és a negyed leolvasása sokféle mennyiség, sokféle egysége esetén 41.modul Kétszerezés, felezés, négyszerezés, negyedelés; a fél és a negyed leolvasása sokféle mennyiség, sokféle egysége esetén melléklet 42.modul Nyolcszorozás, Nyolcadrész-keresés; kapcsolatok a megismert többszörözések, egyenlő részekre osztások között 42.modul Nyolcszorozás, Nyolcadrész-keresés; kapcsolatok a megismert többszörözések, egyenlő részekre osztások között melléklet 43. modul Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; a harmad és hatod előállítása, leolvasása 43. modul Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; a harmad és hatod előállítása, leolvasása melléklet 44.modul Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44.modul Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel melléklet 45.modul Szorzás, egyenlő részekre osztás 7-tel 45.modul Szorzás, egyenlő részekre osztás 7-tel melléklet 46.modul Vizsgálódás a szorzótáblákban. Összefüggések keresése, indoklása 46.modul Vizsgálódás a szorzótáblákban. Összefüggések keresése, indoklása melléklet 47.modul Feladatok, játékok; valószínűségi játékok (ellenőrzés, hiányok pótlása) 47.modul Feladatok, játékok; valószínűségi játékok (ellenőrzés, hiányok pótlása) melléklet 48.modul Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; ellenőrzés, hiányok pótlása 48.modul Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; ellenőrzés, hiányok pótlása melléklet 49.modul Feladatok, játékok; műveleti tulajdonságok tudatosítása; ellenőrzés; hiányok pótlása 49.modul Feladatok, játékok; műveleti tulajdonságok tudatosítása; ellenőrzés; hiányok pótlása melléklet 50.modul Feladatok; játékok; összefüggések tudatosítása ellenőrzés; hiányok pótlása 50.modul Feladatok; játékok; összefüggések tudatosítása ellenőrzés; hiányok pótlása melléklet Nyomtatható feladatlapok: Szorzótábla, nyomtatható: 23.oldal

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Hossó Aranka Márta Matematika pontozófüzet a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2007 Összeállította: Hossó Aranka Márta Kiadja: Pedellus

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Sokszínû matematika Második osztály 2 Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Ïß1 Keresd a párját! Kösd össze! Számok 100-ig kilencvennégy

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Budapest Helyi tanterv Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára 1 Emelt szintű matematika 11 12. évfolyam Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból Hét óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag Magyar Matematika Környe zetismeret Technika Szepte mber 1. 12. Köszönés, ismerkedés 1. Labdadobálás, ügyességi játék 1.

Részletesebben

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Témakör: Törtek Tantárgy: Matematika Óra témája, tananyag: Szöveges feladatok TT, M Dátum: 2010.január 19. Fejlesztési célok: Összefüggések felismerése. Becslési kialakítása.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez 1. Számtani műveletek 1. Összeadás 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadáskor a tagok felcserélhetőek, az összeg nem változik. a+b = b+a Összeadáskor a tagok tetszőlegesen csoportosíthatóak

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon Készítette: Bölcsföldi Árpádné A BONI Arany János

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felmérő feladatsorok értékelése A felmérő feladatsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások 1. Ismétlés 10-ig számolunk 0, 2, 4, 6, 8, 10 páros 1, 3, 5, 7, 9, 11 páratlan 1-nél nagyobb páros számok 10-nél kisebb páratlan számok

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I.

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I. TBL05A01 Bevezetés a matematikába 2 7 m K I. CÉL: A matematikatanítás feladatainak, lehetőségeinek megismertetése. A legfontosabb matematikai alapok felfrissítése, a hallgatók matematikai kompetenciájának

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Fizika 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben