1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben lehetőség nyílik menet közben a hiányok pótlására, ismétlésekre, gyakorlásra. Nagyon hasznos lenne, ha az iskolákban 1 3. osztályig lehetőség nyílna a heti öt, 4. osztályban a heti négy matematikaóra megtartására, mert ez tenné lehetővé a problémamegoldó gondolkodás jó megalapozását. A szűk órakeret szűk számolási, más matematikai ismeretet és szemléletet enged elsajátítani, begyakorolni. A lehetőségek az adott iskola helyi tantervétől függően a következők lehetnek: 1 3. osztály 4. osztály minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra ideális heti 5 óra évi 185 óra heti 4 óra évi 148 óra A tanmenet formai sajátosságai: dőlt betű jelzi a kiegészítő anyagot, amelynek feldolgozásához szintén szükséges egy-egy tanítási óra. az eszközök között többnyire a gyerekek kezébe adható tárgyakat soroltuk fel, de nagyon fontos, hogy néhány tanári, demonstrációs méretben is rendelkezésre álljon. Alapvető segítséget nyújthat ezek hiányában az írásvetítő alkalmazása, amelynek segítségével a tevékenységek is kinagyíthatók, jól láthatóvá tehetők. az 5. óra tananyagát szürke tónussal jelöltük. Tanmenetjavaslat Hónap Szeptember óra Szervezési feladatok ismerkedés a taneszközökkel, füzetvezetéssel és értékelési renszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. 2. óra Ismétlés: a 100-as számkör, darabszám, mérőszám, sorszám. Sorozatok számlálás és számolás kettesével, ötösével, tízesével stb. Számolási rutin fejlesztése az év eleji ismétlés alatt folyamatosan: villámszámolások, számolási táblázatok stb. 3. óra Számok sokféle tulajdonsága: 100-as táblák megfigyelésével: nagyságviszonyaik; páros és páratlan számok; számok bontása; helyük a számegyenesen 4. óra Számok sokféle tulajdonsága: számszomszédok; számjegyek összege és különbsége; felbontások tízesek, egyesek összegére. Gyakorlás: számok írása, olvasása nagyságviszonyaik megítélése, számképzések. tankönyv, feladatgyűjtemény, füzet, grafit és 6 színű színes ceruza a tolltartóban, vonalzó, radír, Tk old Fgy old. III. és V. melléklet 2. A szóbeli összeadás és kivonás értelmezése, gyakorlása analógiák segítségével 100-as számkörben. 5. óra Az összeadás ismétlése Tk old. Fgy old. színesrúd-készlet 180 ap indd :02:16

2 6. óra A kivonás ismétlése 7. óra Az összeadás és kivonás kapcsolatának felelevenítése különbség számolása pótlással és elvétellel, ellenőrzés a fordított művelettel. 8. óra Egyszerű szöveges feladatok megoldása adatlejegyzéssel. Számolási rutin fejlesztése: szabályjátékok, nyitott mondatok, számolási táblázatok, ismerkedés a dominójátékkal és az önellenőrzéses feladatokkal. Szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása, bűvös négyzetek 3. A szorzás, osztás értelmezése és gyakorlása 100-as számkörben. Egyszerű szöveges feladatok megoldása adatlejegyzéssel. 9. óra A szorzás értelmezése: kapcsolata az összeadással. Műveletek leolvasása kirakásokról, képekről. A szorzótényezők felcserélhetőségének megfigyelése, szorzótényezős felbontások kirakásokkal. 10. óra A bennfoglalás és részekre osztás értelmezése és megkülönböztetése kirakásokkal, képekkel és szöveges feladatokkal. 11. óra A szorzás és osztás kapcsolata: számfeladatok kirakásokról, képekről és kirakások műveletekről. 12. óra A maradékos osztás ismétlése. Számolási rutin fejlesztése: számok bontása kettő és többtagú műveletekre, láncszámolások, szabályjátékok, nyitott mondatok. színesrúd-készlet, játék pénz, piros és kék korongok, legójáték Gyakorlás: szám- és szöveges feladatok a négy alapművelet alkalmazásával. Szabályjátékok, nyitott mondatok óra Diagnosztizáló mérés számfogalom a négy alapművelet szöveges feladatok A diagnosztizáló mérés során felmerült hiányosságok folyamatos pótlása. 14. óra Szöveges feladatok megoldási menetének felelevenítése, tudatosítása. Gyakorlás egyszerű és összetett feladatokon, fordított szövegezésűek is. Adatlejegyzési technikák megfigyelése. 15. óra Szöveges feladatok: Szövegösszefüggésekről nyitott mondatok lejegyzése. 16. óra Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan gyakorolunk c. oldal társasjátéka; érdekességek az összeadásban és a szorzásban az Okos(k)odunk c. oldalon. Tk old. Fgy old. Ismerkedés az oszlopdiagrammal, adatok leolvasása és számfeladatok írása. Október óra Év eleji ismétlő felmérés 18. óra A felmérés javítása Összegzés, rendszerezés különös tekintettel a felmérésben felmerült hibákra. 19. óra Válogatás, rendezés: osztályozások adott és választott szempontok szerint; igaz-hamis állítások tárgy- és számhalmazokról. A Venn-diagram, a címke értelmezése. Tagadások megfogalmazása. Tk old. Fgy old. 181 ap indd :02:17

3 A közös rész megfigyelése: egy elem csak egy helyre kerülhet. A logikai és, vagy megkülönböztetése válogatásokhoz és állításokhoz kapcsolódva. 20. óra Kombinatorikai feladatok: rend a lehetőségek gyűjtésében. Számolási rutin fejlesztése: láncszámolások, számolási táblázatok, szabályjátékok, villámszámolások. Javasolt tananyag a 20%-ra Helyi értékek számrendszeres alapozása: csoportosítások négyesével és ötösével leltárkészítések, az értéktáblázatok megfigyelése. Tk. 33. old. Fgy old. Tk old. Dienes-készlet óra 21. óra Összehasonlítás és kapcsolatok teremtése: kölcsönös és nem kölcsönös kapcsolatok értelmezése és gyakorlása. Mindegyik, van olyan, nem mind, egyik sem kifejezések használata konkrét tevékenységekhez, válogatásokhoz kapcsolva. 22. óra Nyitott mondatok megoldása, igazsághalmaz jelölése számegyenesen. Igaz - hamis állítások. 23. óra Számkör bővítése 1000-es nagyságrendű számokig. A 10 es számrendszer helyi érték-rendszerének megfigyelése 10-es csoportosítással és értéktáblázat készítésével. Az egy-, kettő- és háromjegyű számok írásának analógiái. 24. óra A nulla szerepének kiemelése. Háromjegyű számok írása és olvasása. Menynyi az 1000? viszonyítás a valósághoz. Számolási rutin fejlesztése: láncszámolások, számolási táblázatok, szabályjátékok, villámszámolások. Javasolt tananyag a 20%-ra: helyi értékek számrendszeres alapozása: csoportosítások értéktáblázatok készítése 4-es, 5-ös és 10-es számrendszerben. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Dienes-készlet, játékpénz Tk old. Dienes-készlet óra Becslés és számlálás Számok tulajdonságai: csoportosítások tízesével, a helyiérték-táblázat bővítése és jelölése, háromjegyű számok kiolvasása, a számok analógiáinak megfigyelése. Növekvő számsorozatok analógia alapján. 26. óra Helyi, alaki és valódi érték értelmezése. Helyi értékes felbontások óra Számszomszédok és kerekített értékek Számok helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések tízesekre, százasokra. Számolási rutin fejlesztése: villámszámolások, láncszámolások, számolási táblázatok, szabályjátékok és a Játékosan gyakorolunk c. oldal malomkereke. Gondolkodtató feladatok a számfogalom mélyítésére. Számok képzése. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. III., IV. és V. melléklet Tk. 46. old.; old. Fgy old. 8. A mérés története Régi egységek gyűjtése: arasz, hüvelyk, láb stb. A mérés pontatlanságának megfigyelése alkalmai egységek használatával. A mérőszám és a mértékegység viszonyának megfigyelése. Ismert szabványegységek osztályozása mértékrendszerek szerint. 182 ap indd :02:17

4 29. óra Hosszúságmérés Mérések a már megismert szabványegységekkel (m, dm, cm) 30. óra A kilométer fogalmának bevezetése kibővítésük, a km-rel és a mm-rel. Mennyi az 1 km? viszonyítás a valósághoz. Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: összehasonlítások, sorbarendezések, egyszerű átváltások. 31. óra A milliméter fogalmának bevezetése Mennyi az 1 mm? viszonyítás a valósághoz. Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: összehasonlítások, sorba rendezések, egyszerű átváltások. 32. óra Gyakorlás: A megismert mértékegységek alkalmazása. Hosszúságméréshez kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Tk old. Fgy old. mérőszalag, vonalzó November óra Szóbeli összeadás 1000-ig Analógiák megfigyelésével kerek százasokkal. A műveleti tagok elnevezéseinek megismerése, kirakások játékpénzzel, lépegetések számegyenesen, számfeladatok írása. Összegek becslése, egyszerű szöveges feladatok megoldása. Összehasonlítások, nyitott mondatok, szabályjátékok. 34. óra Szóbeli kivonás 1000-ig A műveleti tagok elnevezéseinek megismerése. A maradék és a különbség értelmezése, megkülönböztetése. Kivonás analógiák megfigyelésével kerek százasokkal: kirakások játék pénzzel, lépegetések számegyenesen, számfeladatok írása. 35. óra Szóbeli összeadás és kivonás analógiák megfigyelésével tízesekre végződő háromjegyű számokkal. Kiegészítések 1000-re. Összehasonlítások, sorozatok, nyitott mondatok, szabályjátékok és szöveges feladatok megoldása. 36. óra Szóbeli összeadás és kivonás: kiegészítés a következő százasra, elvétel az előző százasra. Érdekes feladatok: számképzések gyakorlása, műveletek alkotása adott feltételekkel (kalapos feladatok). Tk old. Fgy old. játék pénz Tk old. Tk old. Tk old. Tk old óra Százas átlépés analógiák megfigyelésével a tízesek, majd az egyesek helyén. Összehasonlítások, sorozatok, nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Műveletek alkotása adott feltételekhez számhalmazból. 39. óra Egyesek az összeadásban Egyesek a kivonásban Műveleti tulajdonságok előkészítése az összegek és különbségek változásának megfigyelésével. 40. óra Írásbeli összeadás Értelmezés tevékenységgel helyiérték-táblázatban. Számolás tízesátlépés nélkül. Összegek becslése tízesekre kerekített értékekkel. Műveleti tagok elnevezéseinek használata, ellenőrzés a tagok felcserélhetőségével. Műveletek alkotása számhalmazból. Műveleti tulajdonságok előkészítése az összeg változásainak megfigyelésével. Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan gyakorolunk c. oldal feladatai. Tk. 67. old. Fgy old. III. melléklet Tk old. Tk old. Tk old. 183 ap indd :02:17

5 óra Tízesátlépés az egyes helyi értéken: a számok összege 10 vagy nagyobb 10-nél. A hiányos összeadás értelmezése. Többtagú összeadások megoldása. Tagok csoportosíthatóságának megfigyelése az összeadás megkönnyítésére. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. 42. óra Tízesátlépés a tízes helyi értéken: a számok összege 10 vagy nagyobb 10-nél. Összehasonlítások, bűvös négyzet megoldása. 43. óra Tízesátlépés egyszerre több helyi értéken, nulla van az összegben. 44. óra Szöveges feladatok, nyitott mondatok. Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan gyakorolunk c. oldal feladatai. Tk old. Fgy old. Tk old. Tk old. Fgy old. Tk. 82. old. Tk. 87. old óra Többtagú és hiányos összeadások megoldása. Szöveges feladatok megoldása. 47. óra Műveleti tulajdonságok megfigyelése: az összeg változásai, tagok felcserélhetősége, csoportosíthatósága. 48. óra Összetett, érdekes feladatok megoldása. Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan gyakorolunk és az Okos(k)odunk c. oldal feladatai. Tk old. Fgy old. Tk old. December óra Írásbeli kivonás. Számolás tízesátlépés nélkül Értelmezése tevékenységgel helyiérték-táblázatban pótlással vagy elvételként. Különbség becslése tízesekre kerekített értékekkel. Műveleti tagok elnevezéseinek használata, ellenőrzés összeadással és kivonással is. Hiányos kivonás értelmezése. 50. óra Műveleti tulajdonságok megfigyelése: a különbség változásai. 51. óra Tízesátlépés az egyes helyi értéken. Hiányos kivonások megoldása. 52. óra Tízesátlépés a tízes helyi értéken. Különbség becslése tízesekre kerekített értékekkel. Számolási rutin fejlesztése: nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Tk old. vagy Tk. 90. old. Fgy old. Tk. 91. old. Tk old. Tk. 94. old óra Váltás több helyi értéken, nulla van a kivonásban. Hiányos kivonások megoldása. 54. óra Oszlopdiagramról adatok leolvasása, számfeladat írása, számolások. 55. óra Írásbeli összeadás és kivonás gyakorlása 56. óra Nyitott mondatok, egyszerű szöveges feladatok, önellenőrzéses számfeladatok megoldása Bűvös négyzetek, összetett szöveges feladatok, érdekes műveletalkotások. Tk old. Tk old. Fgy old. Tk old. 184 ap indd :02:17

6 óra Űrtartalommérés Mérések nem szabványegységekkel, a mérőszámok és mértékegységek öszszehasonlítása. Mérések a már megismert szabványegységekkel (l, dl) A centiliter fogalmának bevezetése 58. óra A hektoliter fogalmának bevezetése Mennyi az 1 hl viszonyítás a valósághoz. Tájékozódás a víz felhasználásáról: ivóvíz fogyasztása, üdítő készítése, tisztálkodás, az állatok vízfogyasztása. Azonos űrtartalmak kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: kiegészítések, öszszehasonlítások, sorba rendezések, egyszerű átváltások. 59. óra A milliliter fogalmának bevezetése Mennyi az 1 ml viszonyítás a valósághoz. Azonos űrtartalmak kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: kiegészítések, öszszehasonlítások, sorba rendezések, egyszerű átváltások. 60. óra Gyakorlás: a megismert új mértékegységek alkalmazása. Az űrtartalomméréshez kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Tk old. Fgy old. szabvány mérőedények, különböző nagyságú poharak, üvegek, gyógyszeres adagoló kanalak Ismétlő feladatok: számfogalom, szóbeli és írásbeli műveletek gyakorlására. Január óra Római számok 1000-ig. A számolás története. Hol jelennek meg római számok? 0 (óra, naptár, hónapok) Képzési szabályok felelevenítése. Új jelek: 500 D, 1000 M. számok olvasása, írása, tolmácsjáték műveletekkel óra Ismétlő, rendszerező órák a félévi felmérés előkészítése Számok tulajdonságai 1000-ig. A tanult szóbeli és írásbeli számolási eljárások gyakorlása. Szabályjáték az összeadás és kivonás kapcsolatára. Hiányos műveletek. Sorozatok, nyitott mondatok. Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása. Diagnosztizáló mérés Összegzés, rendszerezés a diagnosztizáló mérésben felmerült hiányosságok alapján. Tk old. Fgy old óra Félévi felmérés 66. óra A felmérés javítása, rendszerezés, különös tekintettel a felmerült hiányosságokra. 67. óra Alakzatok Környezetünk tárgyai, az alakzatok tulajdonságai Tárgyak, testek osztályozása tulajdonságaik alapján. Testek építése építőkockákból és színes rudakból, másolás 8-10 elemből, a három kiterjedés megfigyelése. Nézetek. 68. óra Alakzatok tulajdonságainak megfigyelése. Pont, vonal, síkidom jellemző tulajdonságainak megfigyelése. Nyírás, rajzolás és osztályozás. A második félév kezdete a matematikakönyv második kötetetének használatával. Második kötet: 3 6. old. Fgy old. XIV. melléklet, vonalzó, építőkockák, legó, színesrúd-készlet 185 ap indd :02:17

7 óra Testek építése Építés színes rudak és legóelemek felhasználásával. Kicsinyítés, nagyítás, nézetek, alaprajz óra Testek tulajdonságai téglatest, kocka Lapok, élek, csúcsok számának meghatározása, ugyanolyan, ugyanakkora szavak használata. A téglatest és a kocka tulajdonságainak megfigyelése, összehasonlítása. 72. óra Síkidomok készítése és tulajdonságai Síkbeli alakzatok előállítása színes pálcákból és lyukas táblán. Jellemző tulajdonságok megfigyelése: oldalak, csúcsok száma. Geometriai játékok: kocka és téglatest modelljének elkészítése, tulajdonságaik megfigyelése óra Szögek A szög fogalmának értelmezése. A pont körüli elfordulás megfigyelése. Az elfordulás nagyságának mérése az óra nagymutatójával. A szög jelölése:. A derékszög értelmezése, megnevezése. Sokszögek szögeinek vizsgálata. Derékszög hajtogatása. Annak megállapítása, hogy derékszögnél kisebbek vagy nagyobbak a szögek. Derékszögek jelölése. Négyszögek téglalap, négyzet. Tulajdonságok megfigyelése, összehasonlítása. Négyszögek rajzolása pontrácsban óra Szorzás, osztás 1000-ig Szorzás és tulajdonságai A műveleti tagok elnevezései, felcserélhetőség. A szorzat változásainak megfigyelése a kisegyszeregyen; csoportosíthatóság. Szöveges feladatok megoldása. Második kötet: old. Fgy old. vonalzó, Babylon játék, szívószálak, gyurma Tk old. Fgy old. XII., XIII., XIV. melléklet Tk old. Fgy old. írólap, rajzlap, körző és vonalzó, szívószálak vagy gyufaszálak II. melléklet Tk old. Fgy old. Számolási rutin fejlesztése: a szorzó- és bennfoglaló táblák ismétlése. Február óra Az osztás és tulajdonságai: a műveleti tagok elnevezései, annak megfigyelése, hogy az osztás tagjai nem cserélhetők fel. A hányados változásainak megfigyelése a kisegyszeregyhez kapcsolódva. 78. óra A szorzás és az osztás kapcsolata: nyitott mondatok megoldása és a maradékos osztás ellenőrzése a fordított művelettel, szöveges feladatok megoldása. 79. óra Szorzás és osztás 10-zel. Analógiák megfigyelése. 80. óra Szorzás és osztás 100-zal. A szorzás és az osztás kapcsolatának erősítése szabályjátékok, nyitott mondatok, mértékekhez kapcsolódó egyszerű átváltások megoldásával. Második kötet Tk old. Fgy old. Tk old. Tk old. Tk old óra Szorzás, osztás tízesekkel, százasokal Analógiák megfigyelése; sorozatok, nyitott mondatok megoldása óra Szorzás nagyobb számokkal Nagyegyszeregy: kétjegyű szám szorzása egyjegyű számmal. Tízesre végződő háromjegyű szám szorzása egyjegyű számmal. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. 186 ap indd :02:17

8 Kétjegyű szám szorzása tízesre végződő kétjegyű számmal. Nyitott mondatok, egyszerű szöveges feladatok megoldása. Számolási rutin fejlesztése: sorozatok, szabályjátékok, nyitott mondatok, szöveges feladatok óra Nagyobb számok osztása Kétjegyű számok osztása egyjegyű számmal; háromjegyű számok osztása egyjegyű számmal. Sorozatok, nyitott mondatok egyszerű szöveges feladatok megoldása óra A műveletvégzés sorrendje zárójelek használata Annak megfigyelése, hogy a zárójel elhelyezése megváltoztathatja a műveletsor eredményét. A műveletek helyes sorrendjének értelmezése; tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Szóbeli szorzások, osztások, műveletvégzés sorrendje. Többtagú, ill. zárójeles műveletre vezető szöveges feladatok megoldása óra A kerület mérése A kerület fogalma; sokszögek kerületének mérése és számítása. Oldalak jelölése betűkkel. A téglalap és a négyzet kerületének mérése és számítása. Adott kerületű téglalap és négyzet rajzolása négyzetrácsba, sima lapra. Szöveges feladatok kerületszámításra óra Osztója, többszöröse Tapasztalatok gyűjtése az osztható, osztója és többszöröse kifejezések értelmezésére. A 2, a 4 és a 8 többszöröseinek megfigyelése és összehasonlítása; a közös többszörös fogalmának előkészítése. Válogatások, rendezések oszthatósági tulajdonságok szerint. Annak megfigyelése, hogy a 2, az 5 és a 10 többszöröseinek megállapításához elég az egyes helyi értéket figyelni. Válogatások, rendezések és számképzések oszthatósági feltételeknek megfelelően. Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan gyakorolunk c. oldalon. Érdekes, gondolkodtató feladatok megoldása az oszthatósági témakörben. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. legójáték vagy színesrúd-készlet, III. melléklet számkártyák Tk old. Fgy old. II. melléklet, vonalzó, mérőszalag Tk old. Fgy old. Tk old. Március óra Tömeget mérünk Mérések a már megismert szabványegységekkel (kg, dkg). A gramm Mennyi az 1 g? viszonyítás a valósághoz. Apró dolgok tömege: dió, mandula, mogyoró, tabletta, fűszerek. Hétköznapi tömegmérések: vásárlások, sütés-főzés. 94. óra A tonna Mennyi az 1 t? viszonyítás a valósághoz. Nagy tömegek keresése: járművek, állatok, növények óra Azonos tömegek kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: összehasonlítások, sorba rendezések, egyszerű átváltások. Tömegméréshez kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Mérési feladatok gyakorlása valósághoz kapcsolva boltos játék. Tk old. Fgy old. kétkarú tömegmérleg 187 ap indd :02:17

9 óra Írásbeli szorzás Értelmezése ismételt összeadásként, elnevezések használata, szorzatok becslése. Szorzás tízesátlépés nélkül. Hiányos szorzás értelmezése. 98. óra Tízesátlépés az egyes helyi értéken 99. óra Tízesátlépés a tízes helyi értéken 100. óra Váltás több helyi értéken Tk old. Fgy old. Tk. 56. old. Tk. 57. old. Tk. 58. old. Számolási rutin fejlesztése: szabályjáték, hiányos műveletek, egyszerű és összetett szöveges feladatok óra Írásbeli szorzás nulla van a szorzandóban, szorzatban 102. óra A szorzat több 1000-nél óra Írásbeli szorzás gyakorlása Számolási rutin fejlesztése: hiányos műveletek, szabályjátékok, nyitott mondatok, szöveges feladatok és a Játékos gyakorlás c. oldal feladatai óra Időt mérünk Mérések a már megismert szabványegységekkel (óra, perc, nap, hónap, év) óra A másodperc Mennyi 1 másodperc? Időpontok leolvasása mutatós és számkijelzős órákról. Délelőtti és délutáni időpontok összehasonlítása. Az időmérés egységeinek kétféle jelölése: óra h; perc min; másodperc sec. Rövid időtartamok érzékelése óra Év, hónap,, nap A naptár ismeretei: bütyökszabály; szökőév óra Szabványmértékegységek át- és beváltása szám- és szöveges feladatokon. Összehasonlítások, sorba rendezések, azonos időpontok kifejezése különböző mértékegységekkel. Tk. 59. old Fgy old. Tk. 60. old. Tk. 61. old. Tk old. Tk old. Fgy old. VI. melléklet A tanult mértékegységek alkalmazása játékos feladatok megoldása során óra Törtszámok Tapasztalatok gyűjtése a törtfogalom előkészítésére: kirakás, nyírás, színezés. Egységtörtek értelmezése, nagyságviszonyok megfigyelése óra Az egységtörtek kapcsolatainak megfigyelése: fél negyed nyolcad; harmad hatod óra Egységtörtek többszöröseinek értelmezése óra Pont egy egész: az 1 egész felbontása; egységtörtek kiegészítése. Az 1 ketted rész kirakása különböző egységtörtekkel. 1 egész kirakása különböző egységtörtekből Tk old Fgy old. színesrúd-készlet, IX X. melléklet írólap, alma Tk. 74/ ap indd :02:17

10 óra Következtetés törtrészről az egészre: kirakás kiskockákkal, rajz kiegészítésével. Szöveges és játékos feladatok törtekkel. Több egész törtrészei. Összetett feladatok a törtszámok alkalmazásával: Okos(k)oduk; Játékosan gyakorolunk óra Negatív számok Értelmezés hőmérsékletméréshez kapcsolódva: pozitív és negatív számok elhelyezkedése a hőmérőn. Hőmérsékletek sorba rendezése, hőmérsékletváltozások leolvasása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása hőmérsékletváltozáshoz kapcsolódva óra Vonalak, eszközök A vonalzó és körző használata. A mérés és rajzolás pontosságának megfigyelése óra Tükörképek készítése az alakzatok szimmetriája Tapasztalatok gyűjtése a tükröződés, tükörkép, tükrös alakzatok fogalmának értelmezésére. Tükörképek előállítása hajtogatással, rajzolással. Síkidomok megfigyelése, tükrös alakzatok válogatása, tükörtengelyek keresése és jelölése, különös tekintettel a négyzetre, téglalapra és a körre. A törtek és a negatív számok témakörében tanultak gyakorlása egész en keresztül párhuzamosan a tükrözés mellett. Tk old. Fgy old. színesrúd-készlet, IX X. melléklet Tk old. Tk old. Fgy old. műanyag tanulói hőmérő Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. II. melléklet négyzetrácsos lap, olló, vonalzó, körző, zsebtükör Tk old. 31. Az év végi ismétlés megkezdése beépítve az órákba (kb perc) Számfogalom 1000-es számkörben: számok írása, olvasása, számok helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések, helyi érték, alaki érték és valódi érték, válogatások, rendezések és számképzések a számok tulajdonságai alapján óra Kicsinyítés, nagyítás. Tájékozódás térben, síkban Hajtogatás, rajzolás, útvonalak meghatározása térképen, lépegetések a 100- as táblán óra Parkettázás területlefedés: Sokszögek területének befedése különböző egységekkel. Mérőszámok és mértékegységek kapcsolatának megfigyelése. Sokszögek területének befedése különböző egységekkel. Különböző parkettaminták készítése. Feladatok a területméréshez kapcsolódva. 32. Év végi ismétlés beépítve az órákba (kb perc). Szóbeli és írásbeli számolások: összeadás, kivonás. Becslések, relációk, nyitott mondatok megoldása. Számpiramisok, keresztrejtvények és szöveges feladatok megoldása. Tk old. Tk old. Fgy old. I. melléklet Tk old. Fgy old. színes golyók, dobókocka, legóelemek, pénzdarab Tk old. Feladatok a szóbeli szorzás és osztás ismétlésére. 189 ap indd :02:17

11 óra Adatokat gyűjtünk Adatok ábrázolása táblázattal, adatok lejegyzésének lehetőségei: strigulázás, táblázatkészítés, oszlopdiagram, grafikon. Oszlopdiagram készítése, grafikon adatainak leolvasása, szélsőérték megállapítása, leggyakoribb adat megkeresése óra Valószínűségi játékok Valószínűségi kísérletekben az események megfigyelése, véletlen esetek megállapítása, a lehetőségek ábrázolása. Sejtések megfogalmazása, egybevetés a kísérlettel. A biztosan bekövetkező, a lehetséges, a lehetetlen események megkülönböztetése. Valószínűségi kísérletekben az események gyakoriságának megfigyelése. Adatok gyűjtése, összegzése, lejegyzése. Tk old. Fgy old óra Év végi ismétlés Szorzás és osztás szóban és írásban. Nyitott mondatok, szabályjátékok megoldása. Keresztrejtvény és szöveges feladatok megoldása óra Diagnosztizáló mérés számfogalom szóbeli számolások írásbeli számolások 132. óra Összegzés, rendszerezés a diagnosztizáló mérésben felmerült hibák alapján. Mértékrendszerek ismétlése: mértékegységek osztályozása, kapcsolatok felelevenítése. Tk old. Tk old. 34. Év végi ismétlés Számolási rutin fejlesztése egész en át: szóbeli és írásbeli számolások, láncszámolás, két nyíl helyett egy típusú feladatok, bűvös négyzetek, keresztrejtvények óra Egyszerű átváltások. Szöveges feladatok a mértékismerethez kapcsolódva. Nyitott mondatok, relációk és szöveges feladatok megoldása óra Diagnosztizáló mérés mértékek nyitott mondatok szöveges feladatok 136. óra Összegzés, rendszerezés a diagnosztizáló mérésekben felmerült hibák alapján. Tk old óra Felkészülés az év végi felmérésre: vegyes gyakorló feladatok megoldása különös tekintettel a felmerült hiányosságokra óra Év végi felmérés I. javítás óra Év végi felmérés II. javítás óra Hiányok pótlása. Javítások Matematikai játékok, versenyfeladatok. Okos(k)odó oldalak megmaradt feladatai. Tk old. 190 ap indd :02:17

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Matematikaóra-tervezet

Matematikaóra-tervezet Matematikaóra-tervezet "Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem." (Kung Fu-Ce) Készítette: Horváth Judit Osztály: 3. osztály (év vége) Tantárgy: matematika

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné tankönyv 5 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A TERMÉSZETES SZÁMOK 13. A szorzat változásai Az iskolai könyvtáros 10

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET 5. osztály 2015/2016. tanév Készítette: Tóth Mária 1 Tananyagbeosztás Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Témakörök:

Részletesebben

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon Készítette: Bölcsföldi Árpádné A BONI Arany János

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások 1. Ismétlés 10-ig számolunk 0, 2, 4, 6, 8, 10 páros 1, 3, 5, 7, 9, 11 páratlan 1-nél nagyobb páros számok 10-nél kisebb páratlan számok

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Mérések szabványos egységekkel

Mérések szabványos egységekkel MENNYISÉGEK, ECSLÉS, MÉRÉS Mérések szabványos egységekkel 5.2 Alapfeladat Mérések szabványos egységekkel 2. feladatcsomag a szabványos egységek ismeretének mélyítése mérések gyakorlása a megismert szabványos

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

MÛVELETEK TIZEDES TÖRTEKKEL

MÛVELETEK TIZEDES TÖRTEKKEL MÛVELETEK TIZEDES TÖRTEKKEL Tizedes törtek írása, olvasása, összehasonlítása 7. a) Két egész hét tized; kilenc tized; három egész huszonnégy század; hetvenkét század; öt egész száztizenkét ezred; ötszázhetvenegy

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

I. Egységtörtek. Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér.

I. Egységtörtek. Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér. Tudnivaló I. Egységtörtek Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér. Ezt röviden így írhatjuk: A nevező megmutatja, hogy az egységet hány egyenlő részre vágjuk. A

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Mentsd meg a királylányt! Készségfejlesztő társasjáték Mérés; kerület, terület, felszín, térfogat 6. feladatcsomag

Mentsd meg a királylányt! Készségfejlesztő társasjáték Mérés; kerület, terület, felszín, térfogat 6. feladatcsomag Mérés; kerület, terület, felszín, térfogat 5.6 Mentsd meg a királylányt! Készségfejlesztő társasjáték Mérés; kerület, terület, felszín, térfogat 6. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 12 év

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Hossó Aranka Márta Matematika pontozófüzet a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2007 Összeállította: Hossó Aranka Márta Kiadja: Pedellus

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok 4. évfolyam. 1. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok 4. évfolyam. 1. félév MATEMATIKA A feladatlapok 4. évfolyam 1. félév A kiadvány KHF/2568-5/2009. engedélyszámon 2009.05.13. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0056 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Iterköz//30/Rea//Ált Informatika közös szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul Matematika A 3. évfolyam TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK 34. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 34. modul TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

0653. MODUL TÖRTEK. Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

0653. MODUL TÖRTEK. Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 06. MODUL TÖRTEK Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 06. Törtek Szorzás törttel, osztás törttel Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 1. félév A kiadvány KHF/2568-5/2009. engedélyszámon 2009.05.13. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. az NT-11580 raktári számú Matematika 5. tankönyvhöz. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

Tanmenetjavaslat. az NT-11580 raktári számú Matematika 5. tankönyvhöz. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest Tameetjavaslat az NT-11580 ratári sú Matematia 5. taöyvhöz Otatásutató és Fejlesztő Itézet, Budapest A tameetjavaslat 144 órára lebotva dolgozza fel a taayagot. Ameyibe eél több idő áll a redelezésüre,

Részletesebben

Kapcsolatok, összehasonlítások

Kapcsolatok, összehasonlítások Kapcsolatok, összehasonlítások 1. Milyen kapcsolat van a képen látható családtagok között? a) Beszéljétek meg, mit jelenthetnek a nyilak! b) Fejezd be a megkezdett mondatokat! Árpi testvére. Béla Csilla.

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0342 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlépí//50/Ism/Rok// "Közlekedésépítő" szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben