1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.modul Válogatások, válogatások kétfelé"

Átírás

1 FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről. arabszám, sorszám megkülönböztetése. Páros, páratlan számok. Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval tudatos és akaratlagos emlékezés a logikai gondolkodás előkészítése. Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban és csoportokban való működtetése. Téri tájékozódás. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Az éves munkára való ráhangolás. Az első osztályos tevékenységek felújítása. A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük hogy ki-ki tud-e a valósághoz igazodó állításokat alkotni, azaz valóban az észlelt valóságról szól-e az állítása, meg tudja-e ítélni egy elhangzott állítás igazságát az észlelt valósággal való összevetés alapján, tud-e céltudatosan igaz, illetve téves állítást alkotni, nyitott mondatot adott céllal kiegészíteni (azaz igazzá, illetve tévessé lezárni). Környezeti nevelés, Énkép, önismeret; Tanulás szerint: szociális, környezetben, saját programcsomagunko n belül: a 2., 4., 8., 9., 10. modul Ajánlott megelőző tevékenységek: megfigyelés, tevékenykedtetés, vita, megbeszélés, ellenőrzés. Eszközök 1. melléklet taneszközök, a táska tartalma; az osztály berendezési tárgyai logikai készlet, KT manómatek1

2 2. modul Számok 20-ig, ig Az első osztályos tevékenységek felújítása a húszas számkörben. Számlálás és mérés a harmincas számkörben. Kétjegyű számok helyiérték szerin-ti bontása. Számok rendezé-se adott szem-pontok alapján. Műveletek a 20-as számkörben tízes átlépéssel. smétlés:számírás rendezés nagyság szerint, számszomszédok, lépegetés számegyenesen. Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése a megfigyelt számtulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése mennyiségi összehasonlítás becslés, mérés feladattudat képességek rendszerezés, kombinativitás induktív és deduktív lépések A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük hogy ki-ki jól tájékozott-e a 20-as számkör számairól: meg- és le tud-e számlálni tárgyakat, jeleket 30-ig; meg- és ki tud-e mérni hosszúságot, tömeget, űrtartalmat alkalmilag választott mértékegységgel; tud-e az egyes számokhoz igazodó állításokat alkotni tud-e számhalmazhoz állítást megfogalmazni meg tudja-e ítélni az elhangzott állítás igazságát; felismeri-e a változást, képes-e ezt kifejezni visszaváltoztatással, szavakkal; képes-e gyakorlati méréseket végezni alkalmi egységekkel. A továbblépés alapja: A gyerekeknek szóló értékelésre a motiválás, a tanulási helyzet elfogadása szempontjából van szükség ezeken az órákon. Környezeti nevelés; Énkép, önismeret; Tanulás szerint: szociális és saját programcsomagunkon belül: az 1., 3., 4. modul tevékenykedtetés, összemérés, vita, igazolás, tanulói magyarázat tárgyak a tanteremben; 1-4. melléklet, számkártyák, játékok képei, játékpénzek, logikai készlet, termések, gombok, tárgyak korongok, zsineg, színesrúd papírszalag, mérőszalagok, poharak, edény, KT.manómatek1

3 modul Az idő mérése; hét, nap, óra, perc; periodikus sorozatok smeretek alakítása az idő mérésével, az órával és a naptárral kapcsolatban. A periodikusság átélése az időben; időbeli és téri ritmus összekapcsolása. számlálás tájékozódás az időben téri tájékozódás induktív és deduktív lépések: tapasztalatok tudatosítása, átkódolása, kiterjesztése; egyszerű ismeretek konkretizálása, alkalmazása összefüggésfelismerés A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük hogy ki-ki jól tájékozódik-e a 20-as számkörben; képes-e számlálással továbbjutni 30-ig, felfogja-e az időben lejátszódó történések részleteinek időrendjét, képes-e a sorrendtartásra időbeli és téri periodikus sorozatok képzésében, kiegészítésében. A továbblépés alapja: Képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket, leolvasni az óra kijelzőjét legalább az egész és fél órák esetében? 2. Számok 20-ig, 30- ig 6. A szorzás, osztás előkészítése Tevékenykedtetés, megfigyelés, szemléltetés, rendszerezés, játék, közlés, bemutatás, gyakorlás, tapasztalatgyűjtés, gyakorlás. mondóka, metronóm, korongok vagy babszemek, homokóra, másodpercmutatós óra, vagy stopperóra, a gyerekekkel készített napóra, 1-7. melléklet, szókártyák, kártyanaptár, korongnaptár, logikai készlet, jelkártyák, dominó, KTgyakorolj.hu

4 zsebszámológép modul Nagyobb, kisebb, ugyanakkora A tanult hosszúság-, űrés tömegmértékek ismétlése. Melyikkel mit mérünk? Adatok gyűjtése, lejegyzése és azok ábrázolása. Leolvasások a táblázatról, grafikonról. (Statisztikai szokások kialakítása) A valószínűségi szemlélet alapozása a kockával való játék alapján. A tudatos megfigyelőképessé g folyamatos fejlesztése, pontosabbá tevése. Tárgyak különféle mennyiségi tulajdonságok szerinti összehasonlítása, összemérése; ezáltal a mennyiségfogalmak alapozása. A mérőszámfogalom előkészítése. Összehasonlítás: azonosítás, megkülönböztetés. Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése; az öszszehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képessége a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval kívánt helyzetek létrehozása tudatos és akaratlagos emlékezés a feladattudat Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük: észlelés megfigyelés az együttműködés és kommunikáció memoria a megfigyelt viszony nevelés, énkép, önismeret, tanulás szerint: szociális és saját programcsomagun kon belül: az 1., 2., 3. és 8. modul. Ajánlott megelőző tevékenységek: tájékozódás közvetlen környezetben mennyiségi tulajdonságok megfigyelése. Módszerek Mozgásos, játékok, tevékenykedtetés. Eszközök egy kiszámoló: 1 4. melléklet; 3. modul 4. melléklete kartonnyilak, színes papírcsíkok, színes rudak, konyhamérleg, tanszerek, játéktárgyak, üvegedények, flakonok, kanalak, poharak. KT:manómatek1

5 Gyakorlás. kifejezésének képességét szóban és jellel modul Összeadás és kivonás tevékenységgel; szöveges feladatokkal Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése, a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval, dinamikus helyzetek megfigyelése; a változás kiemelése, statikus helyzetek megfigyelése, tagolása a dinamikus helyzetek, történetek tagolása időben elkülöníthető mozzanataikra, ezek rögzítése, tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése. Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Az összeadás és kivonás értelmezéseinek felelevenítése. A két művelet kapcsolatának megerősítése és tudatosítása. Régebbi és újabb tapasztalatok tudatosítása egy-egy műveleti tulajdonságról. A megismert számolási eljárások újraalkalmazásának előkészítése. A továbblépés alapja Képes segítséggel értelmezni (kirakással, eljátszással, rajzzal) kifejezni a tanult művelettar- nevelés; tanulás; énkép, önismeret Kompetenciaterül et szerint: szociális és saját programcsomagun kon belül: az 1., 2., 3., 4., 6., 7. modul. Ajánlott megelőző tevékenységek: a számfogalom erősítése a 20-as, 30-as számkörben; számlálások, Tevékenykedtetés, vita, lejegyzés, mímelés, problémamegoldás, bemutatás, tapasztalatszerzés, játék, sejtés, kísérletezés, ellenőrzés melléklet, kugli, írólap, szókártyák, jelkártyák, apró tárgyak, korongok, színes rudak, mérőszalag, kt:umapalota. com

6 Tájékozódás időben: előbb, később. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. talmakat Képes önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket. mérések. pálcikák, termések, tálcák. Október modul A szorzás, osztás előkészítése; kombinatorikus játékok Szövegértés, szövegesfeladatmegoldás, problémamegoldás, metakogníció. A szavakkal adott feltételek értelmezésében, megértésében, megítélésében való gyakorlottság fokozása. Megalkotott objektumok összehasonlításában: azonosításában, megkülönböztetésében való tudatosság, az elemzés képessége. Alkotó gondolkodás. Alkotások létrehozásában, adott feltétel szerint minél több objektum előállításában való aktív Folyamatosan figyeljük, hogy: segítséggel képese értelmezni (kirakással, eljátszással, rajzzal), kifejezni az új művelettartalmat, képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket, képes-e az alkotások során a megadott feltételt figyelembe venni. nevelés, énkép, önismeret, tanulás szerint: szociális és saját programcsomagun kon belül: az 1., 2., 3. és 8. modul. Ajánlott megelőző tevékenységek: tájékozódás közvetlen környezetben Módszerek Tevékenykedtetés, megbeszélés, bemutatás, kirakás, megfigyelés, tanítói közlés, tevékenykedtetés, modellezés, eljátszás, elmesélés,megjelenítés alkotás, játék. Eszközök színes rudak, mérőszalag, képkártyák, bab, számegyenes, korong, zsinór, tükör, golyós számoló, logikai készlet, tojástartó, kindertojás, gombok, KT:gyakorolj.hu

7 részvétel formálása. A rendszerezés különféle módjainak formálása; a rendszerezésre való igény. Feladattudat. mennyiségi tulajdonságok megfigyelése. dobozok, 1-4. melléklet, cédulák, pöttyös kártyák, dominólapok modul Összeadás és kivonás egyre ügyesebben Az összeadás és kivonás értelmezéseinek gyakorlása. Jó számolási készség alakítása a 20-as számkörben. A számolási eljárások alkalmazása a 30-as számkörben. Az önellenőrzés képességének és szokásának Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése; önállósuló eszközhasználat tapasztalatszerzéshez a megfigyelt tulajdonság, viszony tudatosítása, kifejezése matematikai eszközökkel is összefüggések kiterjesztése; az általánosítás kezdete tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése smeretek alkalmazása. Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése. Az analógiás A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük: jól tájékozott-e a 20-as, 30-as számkör számai közt, képes-e helyesen értelmezni az egy műveletre vezető szöveges feladatokat, helyesen, célszerűen és kellő gyakorlattal használja-e a tanulói eszközöket, számolásai helyesek-e hiányos műveletekben is önellenőrzést végez-e, képes-e (legalább segítséggel) értve alkalmazni az adott eljárásokat. A továbblépés alapja Képes értelmezni (kirakással, eljátszással, rajzzal), kifejezni a tanult Környezeti nevelés; Tanulás; Énkép, önismeret Kompetenciaterüle t szerint: szociális és saját programcsomagunk on belül: az 1., 2., 4., 5., 6. és modul Ajánlott megelőző tevékenységek: a számfogalom erősítése a 20-as, 30-as számkörben; a műveletek Problémamegoldás, játék eljátszás, memorizálás tevékenységgel összekötött gondolati gyakorlás. gyorsolvasási képek, melléklet, változtatókártyák, számkártyák, dobókocka, gyufaszálak, logikai készlet, jelkártyák, pöttyös kártya, 2/B és 2/C feladatlap, KT:manómatek1. manómatek2. Boltos játékok

8 továbbfejlesztése. Év eleji felmérés, Hibák javítása gondolkodás formálása. Szövegértés; problémamegoldás. Valószínűségi szemlélet. művelettartalmakat Képes önállóan használni az eszközöket Számolásában követ-e valamilyen eljárást Helyesen, tempósan számol-e Önellenőrzést végez-e. értelmezéseinek felújítása. tojástartó doboz, korong, magyar kártya mérőlap modul Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések megés leszámlálása a 100-as körben egyesével Mérések alkalmi egységekkel; Mérőszalaggal A tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem irányításának fejlesztése. Tapasztalatszerzés a mennyiségi tulajdonságokról, a megfigyelt tulajdonságok megnevezése, összehasonlítása. Számok (100-ig) Számlálás növekvő és csökkenő sorrendben. Mennyiségek megés kimérése alkalmi egységekkel. Számok összehasonlítása. A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy ki-ki segítséggel vagy segítség nélkül képese számlálni a 100-as körben; helyesen mér-e alkalmilag megválasztott egységgel és az eredményt helyesen fejezi-e ki; figyelembe tudja-e venni számlálási és mérési eredményeit későbbi becslései során; környezetben Környezeti nevelés; Önismeret; Tanulás szerint: szociális és környezetben, saját programcsomagon belül: a 2., 9., 10., 11., 12. modul és a modulokban eszközként Ajánlott megelőző tevékenységek: Tájékozódás a 30-as cselekedtetés, vita, tevékenykedtetés. post-it lapok lépcső, könyv, színes pálcikák, grafit ceruzák, színes ceruzák babszemek, gyufásdoboz, gyufaszálak, mérőszalag, papírcsík, színes rúd, fehér kis kocka, gemkapocs, Sok játék,rakosgatás.

9 darabszám- és mérőszám-tartalmának ismerete, ezek kifejezése tevékenységgel. Az analógiás gondolkodás alapozása. hogyan működik együtt a csoportos feladatok végzése során társaival. számkörben; megés leszámlálások, szétválogatások; különféle mennyiségek megés kimérése alkalmi egységekkel. szívószál modul Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések meg- és leszámlálása a 100-as körben Számok (100-ig)darabszám- és mérőszám tartalmának ismerete. Az analógiás gondolkodás fejlesztése lépegetéssel. A pénz. A 100 értékének kifizetése 10, 20, 50 forintosokkal. Számok egyes és tízes szomszédai. Tájékozódás a számegyenesen, számtáblázatokban.. Számok egymáshoz való viszonyítása. Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése a megfigyelt számtulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése mennyiségi összehasonlítás becslés, mérés A feladattudat fejlesztése. A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy ki-ki segítséggel vagy segítség nélkül képes számlálni a 100-as körben, mennyire biztos mennyiségfogalommal rendelkezik, képes-e a számtulajdonságok felismerésére, számok összehasonlítására adott vagy választott szempont szerint, hogyan működik együtt a csoportos Környezeti nevelés; Énkép, önismeret; Tanulás szerint: szociális és saját programcsomagon belül: a 2., 8., 10., 11., 12. modul Ajánlott megelőző tevékenységek: Tájékozódás a 30-as számkörben; meg- megbeszélés megfigyelés, tevékenykedte-tés dió, mogyoró, bab, kukorica, lencse, rizs, mák, falióra, pálcikák, 1-4. melléklet, golyós számológép, tojástartók, színes rudak, ragasztós lap, számvonal, számtábla 100-ig, számkártyák, gyerekek által gyűjtött árucikkek, KTgyakorolj.hu 2óra

10 Ĥ Melyik több, kevesebb, mennyivel? Kétjegyű számok helyi érték szerinti bontása. Csoportosítások, leltár készítése. Gépes játékok.számok írása betűkkel. Az elemi képesség fejlesztése. Rendszerezés, kombinativitás. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. feladatok végzése során társaival. és leszámlálások, szétválogatások; különféle mennyiségek megés kimérése alkalmi egységekkel. pénz. Nov modul Mérések alkalmi egységgel; Mérőszalaggal, az egység többszörösével. A 100-as számkör számairól minél gazdagabb valóságtartalmú képzettartomány építése. A mérőszám, menynyiség és egység közti kapcsolat egyre tudatosabb megtapasztalása. Hosszúságmérés, mértékek. Az eddigi szabványmértékegy ségek (m, dm) bővítése a cm-rel. Becslés mérés Mennyiségi kapcsolatok. Számrendszeres gondolkodás. Megismerési képességek alapozása: dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése adatok gyűjtése, értelmezése méréshez kapcsolódva analizálás az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Az elemi képesség fejlesztése; A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük az észlelés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét, a megfigyelés tudatosodását, a minél pontosabb mérésre való törekvést, Környezeti nevelés; Tanulás szerint: szociális és saját programcsomagunkon belül: 8. modul Ajánlott megelőző tevékenységek: Mennyiségi tulajdonságok megfigyelése; Tájékozódás mérés, kimérés, lejegyzés, ellenőrzés. gyöngyök, gemkapcsok, gyufaszálak, tökmagok,szívószálak, gombok, korongok, csomagolópapír, fonal, méterrúd, vonalzó, mérőszalag, szerpentin-papíroscsík, színes rúd, madzag, papírcsík, ig számtábla, golyós számológép, számkártyák..

11 alkalmi és választott szabványmértékegy ségekkel. Mértékegység és a mérőszám kapcsolatának megfigyelése. pár- és csoportkapcsolatokban való működtetése. és azt, hogy figyelembe tudja-e venni mérési eredményeit a következő becslései során. közvetlen környezetben; A számfogalom erősítése a 20-as, 30- as számkörben modul Tömegmérés, űrtartalomméré s egységgel és az egység többszöröseivel A 100-as számkör számairól minél gazdagabb valóságtartalmú képzettartomány építése. A számrendszeres látásmód és gondolkodás alapozása. A mérőszám, mennyiség és egység közti kapcsolat egyre Mennyiségi kapcsolatok. Számrendszeres gondolkodás. Megismerési képességek alapozása: dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése adatok gyűjtése, értelmezése méréshez kapcsolódva analizálás az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Az elemi képesség fejlesztése; A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük az észlelés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét, a megfigyelés tudatosodását, a minél pontosabb mérésre való törekvést, nevelés; tanulás Kompetencia terület szerint: szociális és környezetben, saját programcsomagunkon belül: 8., 10. modul Beszélgetés, tevékenykedtetés, játék, Személymérleg, 1 kg-os súly, 1 kg só, 1 kg cukor, 1/2 l tej, 25 dkg kávé, ananászkonzerv, 1 1/2 l ásványvíz, 2 kg-os liszt, üres tejesdoboz, kakaósdobozban papírral kitömött zacskó, kétoldalú mérleg, színes rúd, készlet súlysorozat, kancsó, evőkanál, néhány

12 tudatosabb megtapasztalása. pár- és csoportkapcsolatokban való működtetése. és azt, hogy figyelembe tudja-e venni mérési eredményeit a következő becslései során. kisebb edény, 3 különböző pohár, 5-6 literes edény, doboz, dl-es poharak, üres literes dobozok, tojás, vaj, élesztő, Rama margarin, só, tejföl, liszt, számegye-nes, számtáblázat, füzet modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Tájékozódás a 100-as számkörben. A darabszám-, mérőszám-, sorszámtartalmak közötti összefüggések feltárása. Számrendszeres gondolkodás előkészítése. A 10 hozzáadásának, elvételének Megismerési képességek alapozása: megfigyelt tulajdonságok, viszonyok szavakkal történő kifejezése összefüggések feltárása ismeretek alkalmazása Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportokban való A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük az észlelés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét, a megfigyelés tudatosodását, a minél pontosabb nevelés; tanulás; énkép, önismeret szerint: szociális és környezetben, saját programcsomagunkon belül: a 4., 10., 18., 22., 23., 33. modul Ajánlott megelőző tevékenykedtetés, ellenőrzés, tanulói bemutatás, megfigyelés, magyarázat, feladatmegoldás. Bab, magvak, zsinegek, játékpénz, karton tojás-tartó, legokarton, korongsor, gyöngysor, gemkapocsfüzér, képek, golyós számo-lógép,

13 előkészítése. Megismert számtulajdonságok új környezetbe történő adaptálása. Régebbi és újabb tapasztalatok tudatosítása az összeadás és a kivonás kapcsolatáról. működtetése. Az analógiás gondolkodás formálása. mérésre való törekvést, és azt, hogy figyelembe tudja-e venni mérési eredményeit a következő becslései során. tevékenységek: Számlálások, számok darabszám-, mérőszámtartalma a 100-as számkörben. mérőszalag, színes rúd, számtáblázat, 1-4. melléklet modul Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel, analógiák értelmezése és építése. szöveges feladatok. Az összeadás és kivonás értelmezéseinek gyakorlása; Kerek tízesekhez egyjegyű számok hozzáadása algoritmikus Számlálás egyesével, tízesével. Számrendszeres gondolkodás. Megismerési képességek alapozása: modellhasználat analizálás analógián épülő összefüggések értelmezése absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Az elemi Folyamatos megfigyeléssel nyomon követjük. A mennyiségfogalom biztonságának alakulását. Hogyan alkalmazza a műveleteket a szöveges feladatok megoldása során? Hogyan működik együtt a csoportos feladatok végzése során? Környezeti nevelés; Tanulás; Életvitel szerint: szociális és környezetben, saját programcsomagon belül: a 8., 9., 10., 11., 12. modul Tevékenykedtetés, megbeszélés megfigyelés, eljátszás. számkártyák, számegyenes, golyós számológép, számtáblázat, pingponglabdák, kinderdobozok, méterrúd, mérőszalag,

14 gondolkodással. Teljes kétjegyű számból egyjegyűek elvétele: a maradék tiszta tízes. képesség fejlesztése; pár- és csoportkapcsolatokban való működtetése. pénz, karton legóelemek, dobókocka, 1. melléklet modul Kerek tízesekhez egyjegyűek hozzáadása, teljes kétjegyűből az egyesek elvétele, teljes kétjegyűből a tízesek elvétele. 15.modul Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű Számlálás egyesével, tízesével. Számrendszeres gondolkodás. Megismerési képességek alapozása: modellhasználat analizálás analógián épülő összefüggések értelmezése absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Az elemi Folyamatos megfigyeléssel nyomon követjük: Mennyire biztos mennyiségfogalommal rendelkezik? Hogyan alkalmazza a műveleteket szöveges feladatok megoldása során? Hogyan működik együtt a csoportos feladatok végzése során társaival? A továbblépés alapja Környezeti nevelés; Tanulás; Életvitel szerint: szociális és környezetben, saját programcsomagon belül: a 8., 9., 10., 11., 12., 13. modul Tevékenykedtetés, vita, játék feladatvégzés. számtábla, számvonalak lapon (1. melléklet), tanári számkártyák, üres kis lapok KT.MANóMATEK 2.

15 hozzáadása és elvétele tízes átlépés nélkül. Szöveges feladatok. A 100-as számkör számainak egyre jobb megismerése. Az összeadás és kivonás értelmezéseinek gyakorlása. képesség fejlesztése; pár és csoportkapcsolatokban való működtetése Képes a számtulajdonságok felismerésére, számok összehasonlítására adott vagy választott szempont szerint. Tud analógia alapján nagyobb számokkal műveleteket végezni. karton tojástartók, (alapkészlet) korongok, mérőszalag, színes rudak, füzet játékpénzek 2. melléklet 1. feladatlap mérőszalag, színes rudak A/4-es lapok ec modul Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és teljes kétjegyűből egyjegyű elvétele tízes átlépéssel. Szöveges feladatok megoldásának gyakorlása, az új ismeret hasznosítása. Számolási készség. Számemlékezet. Analógiás gondolkodás. A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy a tanulók kis (20-as) számkörben helyesen végzik-e a tízes átlépéssel való összeadás-kivonás műveletét; készségszinten tudjáke kéttagú összegekre bontani az egyjegyű számokat; értik és megfelelően használják-e a számok Környezeti nevelés; Énkép, önismeret; Tanulás szerint: szociális és. saját programcsomagunkon belül: 1. évfolyam 17., 18., 19., 20., 24., 27., 29., 30., 34., 35., 51. modul 2. évfolyam 5., 7., 14., 15. modul. Tevékenykedtetés, feladatvégzés, kerekasztalmódszer, eljátszás, játék melléklet, KTgyakorolj.hu

16 Analógiával megoldott számfeladatok. Műveletváltozások megfigyelése. Számsorozatok. Függvénykapcsolatok: több nyíl helyett egy nyíl, műveletek eredményeinek táblázatba rendezése, szabályjátékok. számrendszeres épülését, alakját; számemlékezetük megfelelő terjedelmű-e; képesek-e a következő kerek tízes megtalálására, addig való pótlásra, illetve elvételre; célszerűen használjáke a rendelkezésükre álló eszközöket, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek-e a szöveges feladatok, nyitott mondatok megoldási menetében, megoldásában. Ajánlott megelőző tevékenységek: Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének megismerése. Az összeadás, kivonás technikájának begyakorlása tízes átlépéssel 20-as számkörben. Ajánlott követő tev.: Teljes kétjegyű számhoz kerek tízesek, teljes kétjegyűek hozzáadása, elvétele tízes átlépés nélkül, majd tízes átlépéssel. Szorzás, bennfoglalás értelmezés. játékpénz számegyenes, pálcika vagy korong, színesrúd-készlet, játékpénz, számkártyák, számegyenes, tojástartós doboz, helyiérték-táblázat, Montessori-eszközök, játékpénz, tojástartó doboz, golyós számológép, változatos tárgyak, számegyenes modul A 9 és a 8 hozzáadása, elvétele. Egy számolási eljárás megértetése, alkalmazásának gyakorlattá tétele. A számérzet, számfogalom erősítése. A célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése. Képzelet fejlesztése. Emlékezet fejlesztése. Analógiás gondolkodás fejlesztése. Átélt történés értelmezése tevékenységgel. Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Összehasonlítás útján a hasonlóságok és különbségek megállapítása. Megfigyeléssel a műveletek eredményeinek változását észreveszie, összefüggéseket képes-e megfogalmazni segítséggel. A 8 és a 9 Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás szerint: szociális és. saját programcsomagunkon belül: 5., 7., 9., 10., 12., 13., Bemutatás, tevékenykedtetés, megfigyelés, gyakorlás. Számkártyák, 1-7. melléklet, számtáblázat,

17 Teljes kétjegyű számok pótlása egyjegyűekkel teljes kétjegyűre és az ellentétes műveletük. Gyakorlás a teljes kétjegyű számok pótlására hozzáadással és elvétellel: a számolási eljárások elmélyítése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Matematikai modellek megértése, értelmezése analógiák segítségével. Problémák megoldása tevékenységgel, matematikai modell használata. hozzáadásában, elvételében jártasság. Tevékenységről, képről, szövegről kirakások, számfeladatok alkotása. Egyszerű szöveges feladatoknál szövegösszefüggések megértése, eljátszása, lejegyzése számokkal, műveletekkel. 14., 15., 16., 18., 19., 20., 23. modul. Ajánlott megelőző tevékenységek: számtulajdonságok és számkapcsolatok tapasztaltatása eszközökkel végzett tevékenységekkel, kétjegyű számokhoz egyjegyű számok hozzáadásának, illetve elvételének gyakorlása. játékpénz, feladatlap, gépsablonok, korong, számegyenes, kártyák modul Teljes kétjegyűek és kerek tízesek összeadása; Teljes kétjegyűből kerek tízesek elvétele Az összeadás és kivonás értelmezéseinek elmélyítése. A számérzet, számfogalom erősítése, a teljes kétjegyekkel végzett Megismerési képességek alapozása: Az észlelés pontosságának fokozása, az érzékszervek tudatos működtetése. A célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése. Képzelet, emlékezés átélt A modulban folyamatosan megfigyeljük, hogy a tanuló: kellő jártasságot szerzett-e a teljes kétjegyűek és egyjegyűek közötti műveletvégzésben, tud-e lépegetni a számegyenesen, számtáblázaton kerek tízesekkel növekvő, illetve csökkenő irányban egyaránt, megértette-e a számok számrendszeres alakjáról Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás szerint: szociális és saját Tevékenykedtetés, közlés, megfigyelés. játékpénz golyós számoló tojástartók,

18 műveletek előkészítése.teljes kétjegyű számok pótlása teljes kétjegyűre. A művelet alkalmazása, táblázatok, bűvös négyzetek. Szabályjátékok. A kétjegyű számok öszszeadásának,kivonásának gyakorlása tízesátlépés nélkül és tízesátlépéssel. Nyitott mondatok. történésre. Analógiás gondolkodás. Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Tájékozódás időben: előbb, később. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. tanultakat, tudja-e alkalmazni a feladatvégzéseknél, képes-e a tízesek új egységként való működtetésére, tudja-e alkalmazni az egyjegyű számok összeadásakor és kivonásakor használt algoritmusokat analóg módon a kerek tízesekkel történő összeadásokra és kivonásokra, akár eszközzel golyós számoló, számtáblázat, játékpénz is. programcsomagunkon belül: 4., 6., 9., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 22. modul Ajánlott megelőző tevékenységek: Számtulajdonságok és számkapcsolatok felismertetése, kétjegyű számokhoz egyjegyű számok hozzáadása, illetve elvétele (eszközzel). karton, legótornyok feladatlap játékpénz (1. melléklet) lottószelvények feladatlapok játékpénz (3. melléklet) (4. melléklet) számkártyák ig 5. melléklet feladatai modul Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása tízes átlépés nélkül. Kerek tízesből teljes kétjegyű szám elvétele. Az összeadás és kivonás kapcsolatának elmélyítése, alkalmazása számolási eljárásokban. A számér- Célirányos, akaratlagos figyelem Képzelet emlékezet fejlesztése Összefüggésfelismerés, ismeretek alkalmazása Analógiás gondolkodás fejlesztése, átélt történés értelmezése tevékenységgel A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy a tanuló biztos számfogalommal rendelkezik-e a 100-as számkörben, képes-e a kétjegyű szá-.mok tízeseit és egyesei külön működtetni, kellően gyakorlott-e az eszközhasználatban, képes-e képről műveleteket lejegyezni, illetve szöveges feladat megol- NAT szerint: Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás. szerint: szociális és. saját programcsomagunkon belül: 5., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. modul. Ajánlott megelőző te- Tevékenykedtetés, megfigyelés, közlés, megbeszélés számkártyák, számtáblázat, korong, KT.manómatek2.

19 zet, számfogalom erősítése. Analógiák megértése matematikai modellekkel. Műveletek megjelenítése tevékenységgel, matematikai modell használata.összeg - és különbségalakok összehasonlítása tulajdonságok megfigyelése.függ vényre vezető szövegesek.gyakorlás Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. dását le tudja-e jegyezni képes-e eszközzel öszszeadást és kivonást elvégezni, észreveszi-e, megfogalmazza-e a műveletek közötti kapcsolatokat, tudja-e alkalmazni a tanult számolási eljárásokat a műveletvégzéseknél, képes-e egy műveletet két lépésre bontani, emlékezete megőrzi-e a több lépés állomásait, vagy szüksége van még lejegyzésre. vékenységek: a kétjegyű számok felépítése tízesekből és egyesekből, kétjegyű számokhoz egyjegyű számok hozzáadása eszközhasználattal, teljes kétjegyűhöz egyjegyűek hozzáadása, elvétele tízes átlépéssel, valamint műveletvégzések kerek tízesek hozzáadásával és elvételével tevékenységgel. számegyenes tojástartó, karton, golyós számoló, lego elemek rudak, számegyenes feladatlap 1. melléklet játékpénz 3. melléklet számdominók 4.sz. melléklet) 5. melléklet 6. melléklet modul Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása tízesátlépéssel. Szöveges feladatok A számérzet, számfogalom erősítése. Az összeadás és kivonás értelmezésének elmélyítése. A műveletek és a valóság összekapcsolása. Megismerési képességek alapozása: a célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése képzelet emlékezet fejlesztése analógiás gondolkodás fejlesztése A modulban folyamatosan megfigyeljük a következőket: Jól, helyesen tájékozódik-e a gyerek a 100-as számkörben a számegyenesen, számtáblázaton, helyiérték-táblázaton? Tudatosultak-e benne a műveleti tulajdonságok, az összegek, illetve Környezeti nevelés; Énkép, önismeret; Tanulás szerint: szociális és. saját programcsomagunkon belül: 12., 13., 14., 15., 16., Tevékenykedtetés, megfigyelés, közlés, megbeszélés. kétjegyű

20 Műveleti tulajdonságok tudatosítása. Analógiás gondolkodás fejlesztése. Műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban. Többféle kiszámolási mód lehetősége. Ellenőrzés inverz művelettel. gaz-hamis állítások megfogalmazása, indoklása összegről, különbségről. átélt történés értelmezése tevékenységgel problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szövegértés fejlesztése Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportmunkában való működtetése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. különbségek változásának szabályszerűségei? El tudja-e végezni a hozzáadást és elvételt irányított két lépésben? Tudja-e alkalmazni a teljes kétjegyűek összeadásakor és kivonásakor használt algoritmusokat, modelleket, akár eszközhasználattal vagy anélkül? Szöveges feladatok, nyitott mondatok megoldásában jártas-e? 17., 18., 19. modul, valamint a 21., 22.,23., 38., 39., modul Ajánlott megelőző tevékenységek: Számok bontása tízesekre és egyesekre. A tízesátlépés módszerének megismerése, tapasztalatok gyűjtése a műveletek kapcsolatairól, a műveleti tulajdonságokról, az analógiás módszer megismerése a műveleti eljárásokban. számok, számkártyák, tojástartók, legó elemek 1-9. melléklet fólia, játékpénz, kartonok, korongszámegyenes, számtáblázat, golyós számoló. Jan modul Szöveges feladatok a 100- as számkörben. Az összeadás és kivonás értelmezéseinek mélyítése; a műveletek és a valóság összekapcsolása képekről, Megismerési képességek alapozása: dinamikus helyzetek megfigyelése; a változás kiemelése, lejegyzése a megfigyelt változás, történet A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük hogy ki-ki jól tájékozott-e a 100- as számkör számai közt; helyesen értelmezi-e a műveleteket; képes-e a történetekben megjelenő adatok lejegyzésére; képes-e rövid olvasott szöveget értelmezni; képes-e helyesen ér- Szövegértés, Tanulás Kompetenciaterüle t szerint lehet: szociális és megfigyelés, saját élmények tevékenykedtetés, megbeszélés, egymás munkáinak ellenőrzése

21 számfeladatokról történet alkotása; szöveges feladatok eljátszása, modellezése során. A műveletek alkalmazása szöveges feladatok megoldásában, a matematika és a valóság kapcsolatának felismerését erősítő problémafelvetések során. kifejezése tevékenységgel, szóval a dinamikus helyzetek, történetek időben elkülöníthető mozzanatainak rögzítése írásban tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése problémamegoldás metakogníció a feladattudat fejlesztése telmezni az egy műveletre vezető szöveges feladatokat; képes-e helyesen értelmezni a két műveletre vezető szöveges feladatokat; helyesen, célszerűen és kellő gyakorlattal használja-e a tanulói eszközöket; számolásai helyesek-e; számolásai helyesek-e hiányos műveletekben; számolásait ellenőrzie; képesmegfigyeléseit, észrevételeit szavakkal is kifejezni. környezetben, saját programcsomagunk on belül: a 4., 5., 6., 7., illetve a modul. Ajánlott megelőző tevékenységek: Összeadások, kivonások a 100-as számkörben. 1. melléklet kártyái filctoll, írólapok 3. melléklet, 1. feladatlap csomagolópapírok 2. feladatlap 3. feladatlap 6. melléklet képei és nyitott mondatai 4. feladatlap 8. melléklet modul Az összeadás és kivonás tulajdonságai és kapcsolatuk; nyitott mondatok. Műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban a 100- as számkörben. Önállósuló eszközhasználat tapasztalatszerzéshez. A megfigyelt tulajdonság, viszony tudatosítása, kifejezése matematikai eszközökkel is. Összefüggések kiterjesztése; az A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy a tanuló jól tájékozott-e a 100- as számkör számai közt, képes-e helyesen értelmezni az egy, illetve két műveletre vezető szöveges feladatokat, képes-e nyitott mondatot felírni egyszerű szövegezésű feladathoz, helyesen, célszerűen Környezeti nevelés; Énkép, önismeret; Tanulás szerint lehet: szociális és környezetben, saját mozgásos tapasztalatszer -zés, játék megfigyelés, tevékenykedte -tés, játék, egymás ellenőrzése, feladatmegold KT.umapalota. com

22 Az összeadás és kivonás kapcsolatának mélyítése, alkalmazása számolási eljárásokban. Gyakorlás: teljes kétjegyű számok pótlása kivonással, hozzáadással. Ellenőrzés ellenkező művelettel. Számpiramis, számkerék. Táblázatok pótlá-sa. Szövegesek. általánosítás kezdete. Tudatos és akaratlagos emlékezés. smeretek alkalmazása. Feladattudat. Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Analógiás gondolkodás. Szövegértés; problémamegoldás. Valószínűségi szemlélet. és kellő gyakorlattal használja-e a tanulói eszközöket, számolásai helyesek-e, tudatosan használja-e a megismert számolási eljárásokat, képes-e (legalább segítséggel) értve alkalmazni az adott eljárást. Képes önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket. Számolásában követ-e valamilyen megismert eljárást. Számolása helyessége, tempója, Önellenőrzés igénye. programcsomagunkon belül: az 5., modul Ajánlott megelőző tevékenységek: Az összeadás és a kivonás értelmezései, számok a 100-as számkörben. ás, önellenőrzés. számkártyák A/4-es lapok, babszemek v. termés,gyöngy számegyenes, színes rúd, korongsor, képek, 1-10.melléklet, 1-2. feladatlap, térbeli amőba korong, 3. feladatlap modul Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése; önállósuló eszközhasználat tapasztalatszerzéshez a megfigyelt tulajdonság, viszony tudatosítása, kifejezése matematikai eszközökkel A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy ki-ki jól tájékozott-e a 100- as számkör számai közt képes-e helyesen értelmezni az egy műveletre vezető szöveges feladatokat, képes-e helyesen értelmezni a két művelet- Környezeti nevelés; Tanulás; Énkép, önismeret Kompetenciaterüle t szerint: szociális és Játék, megfigyelés, tevékenykedtetés, egymás ellenőrzése, megbeszélés, feladatmegoldás, problémamegoldás, KT:gyakorolj.hu

23 feladatok. Az összeadás és kivonás gyakorlása a 100-as számkörben. A két művelet kapcsolatának megerősítése és tudatosítása. Régebbi és újabb tapasztalatok tudatosítása a műveleti tulajdonságokról. Jó számolási készség alakítása a 100-as számkörben. A felmérés (2.számú): műveletek a 100-as számkör-ben. is összefüggések kiterjesztése; az általánosítás kezdete tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése. Az analógiás gondolkodás formálása. Szövegértés; problémamegoldás. Valószínűségi szemlélet. re vezető szöveges feladatokat, helyesen, célszerűen és kellő gyakorlattal használja-e az eszközöket, számolásai helyesekehiányos műveletekben is, önellenőrzést végez-e milyen szinten tudatosultak a számolási eljárások, képes-e értve alkalmazni az adott eljárást. saját programcsomagunk on belül: az 1. 2., 4., 5., 6. és modul Ajánlott megelőző tevékenységek: A számfogalom erősítése a 100-as számkörben; a műveletek értelmezéseinek felújítása. gyakorlás. számkártyák, játéktábla, 1-7. melléklet, képei, tojástartók, játékpénzek, térbeli amőba játék a 3. mell. rajza szerint, és csoporton-ként egy igazi játék, korongok, írószer, dobókocka, füzet, írószer, golyós számológép, gyöngy vagy korongsor modul Tájékozódás a számegyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése, a megfigyelt tulajdonság, A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy ki-ki képes-e a negatív hőmérsékletek leolvasására, értelmezésére, Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás magyarázat, játék, ellenőrzés tevékenykedtetés, gyakorlás, ellenőrzés. Választható még: 25.Modul smerkedés a gömbbel 26, Építések dobozokból,

24 kapcsolva (út, hőmérséklet, idő). A negatív szám fogalmának előkészítése konkrét tartalmakhoz kötve. Mérések, mértékegységek Tömegmérés alkal-mi és szabványmértékegységekkel. A dkg, hl megismerése.becslés mérés szabadon választott és szabvány mértékekkel (l, dl). Az időbeli és térbeli tájékozódás fejlesztése. viszony kifejezése, tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése; a feladattudat fejlesztése. Tájékozódás időben: előtt, után. Tájékozódás térben: alatt, fölött, jobbra, balra. Az elemi képesség fejlesztése. képes-e tájékozódni egyenes vonalon: érti és helyesen használja-e a jobbra, balra, alatt, fölött szavakat, megfelelően tájékozódik-e az időben. a továbblépés alapja Képes a megismert eszköz (hőmérő) önálló használatára. Képes a szavakkal leírt hőmérsékletváltozás nyomon követésére eszköz segítségével. szerint: szociális és saját programcsomagunko n belül: a 8., 12., 28. modul Ajánlott megelőző tevékenységek: Az időjárás megfigyelése, lejegyzése Hőmérő,edények hideg, meleg és langyos vízzel, Táblai hőmérő, képek, 1-7. melléklet, kártyák hőmérsékletekkel, karton, ragasztó, olló, kalapgumi, festék, hőmérő modellek korongok, számegyenes, dobókocka, mérleg, súlyok. egyéb testekből modul Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás értelmezése, a jelölések bevezetése A szorzás műveletének Számlálás, sorozatépítés Összefüggések felismerése Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés segítséggel képes-e értelmezni (kirakással, eljátszással, rajzzal) kifejezni az új műveletek tartalmát? képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket? Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás megfigyelés, tapasztalatszerzés, tanítói közlés, megbeszélés. KTmanómatek2

25 értelmezése egyenlő tagok összeadásával A szorzás műveletének jele. Elnevezések. A bennfoglalás értelmezése A részekre osztás értelmezése Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás értelmezése, képhez szöveg mondása, lejegyzése műveletekkel. A 10-es, 2-es és 5-ös szorzótáblák és kapcsolataik; A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla. tudatossága Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás Tudatos tanulás Analógiás gondolkodás Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése mennyit volt képes megjegyezni az eddigi szorzási esetekből? képes-e könnyen felidézett szorzási esetről továbbvagy visszalépéssel más esetet megtalálni, szerint lehet: Szociális és Saját programcsomagunkon belül a 6., 10., 11., 12., 13., 21., modul Bab, termések, tárgyak, számegyenes, korongsorok, golyós számológép, számtáblázat, melléklet, szókártyáik, ragasztó, csomagolópapír, 2 forintos érmék és képei, gyerekek kezei Feb modul A szorzótáblák kapcsolatai és gyakorlásuk; Egyenlőrészekre osztások; Egy képhez több Számlálás, sorozatépítés Összefüggések felismerése Tudatos és akaratlagos A gyerekek tevékenységét és feladatmegoldását a következő megfigyelési szempontok a- lapján érdemes vizsgálni: képes-e segítséggel értelmezni, kirakással, Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tevékenykedtetés, mérés, vita, megbeszélés, megfigyelés, tanítói bemutatás, közlés,

26 művelt; szöveges feladatok Az egyenlő részekre osztás értelmezése, a művelet jelölésének bevezetése; A szorzás, bennfoglalás és egyenlő részekre osztás kapcsolatainak tapasztalása A 2-es szorzótábla felépítése emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás Tudatos tanulás Analógiás gondolkodás Elemi képesség; annak párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése eljátszással, rajzzal kifejezni az új művelet-tartalmat? képes-e önállóan használni az eszközöket? képes-e könnyen felidézett szorzási esetekből a részekre osztás eredményét megsejteni? képes-e egy képről a hozzá kapcsolódó mindhárom műveletet felírni? A továbbhaladáshoz szükséges szempont Legyen képes tevékenységgel egyenlő részre osztásokat végrehajtani, arról a megfelelő műveletet és annak eredményét leolvasni. Tanulás szerint lehet: Szociális és Saját programcsomagunkon belül a 6., 21., 29., modul tevékenykedtetés, tanulói magyarázat, megfigyelés, megbeszélés, feladatmegoldás gombok, A/4-es papírlap, korongok, 2 db 36 cm-es papírcsík, mérőszalag, csoportonként: literes kancsó, 3 dl-es poha-rak, a tanítónak: 2 literes kancsó, 2dl-es poharak 1-6. melléklet, számkártyák modul A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése/29.m/ A 8-as szorzó- és bennfoglaló tábla kapcsolatuk Számlálás, sorozatépítés Összefüggések felismerése Tudatos és akaratlagos Segítséggel képese értelmezni (kirakással, eljátszással, rajzzal), illetve kifejezni az új művelet-tartalmat? Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tevékenykedtetés, megfigyelés, megbeszélés,

27 Egy képhez több művelet A 8-as szorzó és bennfoglaló tábla felépítése a kettes és négyes szorzótáblákkal, illetve a tízes szorzótáblával összekapcsolva A 2-es, 4-es, 8-as szorzótáblák gyakorlása, alkalmazása: bennfoglalótáblák összehasonlítása (2-4-8, 5-10), bennfoglalás és részekre osztás tevékenység és szöveg alapján, memorizálás. emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás Tudatos tanulás Analógiás gondolkodás Elemi képesség; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése Képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket? Képes-e egy képről a hozzá kapcsolódó mindhárom műveletet felírni? Mennyit volt képes megjegyezni az eddigi szorzási esetekből? Képes-e könnyen felidézett szorzási esetről tovább- vagy visszalépéssel más esetet megtalálni? Tanulás szerint lehet: Szociális és Saját programcsomagunk on belül a 6., 17., 21., 29., 30., modul játék, feladatmegoldás 1. melléklet számkártyái játékpénzek 3. melléklet Melléklet 6. melléklet 8. illetve 9. melléklet 1. feladatlap a 10. melléklet képei demonstrációs méretben modul A 3-As és 6-os szorzó- és bennfoglaló tábla; Számlálás, sorozatépítés Összefüggések felismerése Az értékelés továbbra is a gyerekek munkájának megfigyelésén alapul. A továbbhaladáshoz szükséges feltételek játék, tevékenykedtetés, KT.Manómatek2 óra

28 kapcsolatuk szöveges feladatok A 3-as és 6-os szorzó és bennfoglaló tábla felépítése A műveleti tulajdonságok megfigyelése: a szorzótényezők felcserélhetősége, az osztandó és hányados azonos változásai, az osztó és a hányados fordított változásai, egyenlő tagok összege és a szorzat közötti kapcsolat. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás Tudatos tanulás Analógiás gondolkodás Elemi képesség; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése ellenőrzésének szempontjai képes-e segítséggel értelmezni, (kirakással, eljátszással, rajzzal) kifejezni az új művelettartalmakat (szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre osztás)? képes-e egy képről a hozzá kapcsolódó mindhárom műveletet felírni? képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket? mennyit volt képes megjegyezni az eddigi szorzási esetekből? képes-e könnyen felidézett szorzási esetről tovább- vagy visszalépéssel más esetet megtalálni? Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás szerint lehet: szociális és Saját programcsomagunkon belül a 6., 17., 21., 29., 30., 31., 33., 34., 35. modul feladatmegoldás, megbeszélés, megfigyelés, tapasztalatszerzés melléklet modul A 9-es szorzó és bennfoglaló tábla; kapcsolatuk a Számlálás, sorozatépítés Összefüggésfelismerés Az értékelés továbbra is a gyerekek munkájának megfigyelésén alapul. Környezeti nevelés, Játék, tevékenykedtetés, KTmanómatek2 sebran jétéka 2óra

29 10-es táblákkal, kapcsolatuk a 3-as és a 6-os táblákkal szöveges feladatok A 9-es szorzó és bennfoglaló tábla felépítése. Szorzás és kétféle osztás feladatok megfogalmazása, leírása, megoldása. Ésszerű számolási eljárások a 9-es szorzatok kiszámításánál. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás Tudatos tanulás Analógiás gondolkodás Valószínűségi érzék Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése A továbbhaladáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének szempontjai Képes-e segítséggel értelmezni, (kirakással, eljátszással, rajzzal) kifejezni az új művelettartalmakat? Képes-e egy képről a hozzá kapcsolódó mindhárom műveletet felírni? Képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket? Mennyit volt képes megjegyezni az eddigi szorzási esetekből? Képes-e könnyen felidézett szorzási esetről tovább- vagy visszalépéssel más esetet megtalálni? Énkép, önismeret, Tanulás szerint lehet: Szociális és Saját programcsomagunkon belül a 6., 17., 21., 29., 30., 31.,32., 34., 35. modul. tapasztalatszerzés, megbeszélés, feladatmegoldás. dobókocka, melléklet, Korongok, 1. feladatlap, játékpénzek, cukorkák, kártyakészlet, színes rudak, 2. feladatlap, logikai készlet, golyósszámoló alufólia, dominókártyák számkarika, 4. feladatlap, Játéktábla modul A tényezők Számlálás, sorozatépítés Az értékelés továbbra is a gyerekek munkájának megfigyelésén alapul. A továbbhaladáshoz Játék, KTumapalota. com

30 90. felcserélhetősége A 7-es szorzótábla felépítése A 7-es szorzó és bennfoglaló tábla felépítése Viszonyítások Összefüggések felismerése Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás Tudatos tanulás Analógiás gondolkodás Az elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokban, csoportokban való működtetése szükséges feltételek ellenőrzésének szempontjai Képes-e segítséggel értelmezni, (kirakással, eljátszással, rajzzal) kifejezni a művelettartalmakat, (szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre osztás)? Képes-e egy képről a hozzá kapcsolódó mindhárom (vagy több) műveletet felírni? Képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket? Mennyit volt képes megjegyezni az eddigi szorzási esetekből? Képes-e könnyen felidézett szorzási esetről tovább- vagy visszalépéssel más esetet megtalálni?; tudja-e a képek felidézése alapján alkalmazni a tényezők felcserélését egy szorzat kiszámításához? Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás szerint lehet: Szociális és Saját programcsomagunkon belül a 6., 17., 21., , 35. modul megfigyelés, feladatmegoldás, érvelés, vita, tevékenykedtetés, feladatmegoldás. dobókocka, füzet, írószer melléklet, színes rudak, dominókészlet, zsebtükör, számkártyák, korongok. gyakorolj.hu 35. modul Márc Nyitott mondatok; Bennfoglalás maradékkal 91- szöveges feladatok Számlálás, sorozatépítés Összefüggés- A gyerekek tevékenységét és feladatmegoldását a következő megfigyelési szempontok alapján érdees vizsgálni: tevékenykedtetés, feladatmegoldás KT.manómatek2 multiplication.com

31 94. A szorzás, bennfoglalás és egyenlő részekre osztás értelmezéseinek mélyítése A maradékos osztás fogalmának előkészítése A változások megfigyeltetése gépjátékokkal; a függvényszemlélet alapozása Problémamegoldásokban való gyakorlottság fokozása szöveggel adott feladatokkal A maradékos osztás értelmezése tárgyi tevékenységgel, játékkal. Csoportosítások végzése többféle módon, a maradék megfigyelése (legalább legfeljebb). A tapasztalat lejegyzése. Gyakorlás, tanultak ell. felismerés Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága Szövegértés, szövegértelmezés ; problémamegoldá s Tudatos tanulás képessége és módszerének fejlesztése Analógiás gondolkodás Elemi képesség fejlesztése; párkapcsolatokba n, csoportokban való működtetése képes-e értelmezni, (kirakással, eljátszással, rajzzal) kifejezni a korábban tanult műveleteket? segítséggel képes-e értelmezni, kifejezni az új művelettartalmat? képes-e önállóan használni az eszközöket? képes-e megsejteni könnyen felidézett szorzási esetekből a bennfoglalás eredményét? mennyit volt képes megjegyezni az eddigi szorzási esetekből? képes-e nyitott mondatot próbálgatással igazzá tenni? A továbbhaladáshoz szükséges szempontok Legyen képes maradékos osztásokat tevékenységgel végrehajtani, arról a megfelelő műveletet és ennek eredményét leolvasni. Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás szerint lehet: Szociális és Saját programcsomagunkon belül a , 40. modul beszélgetés megfigyeltetés játék. számkarika, melléklet, korongok, 6-os tojástartó rajzai demonstrációs kártyák, dobókocka,kartonok, színes rúd, bab, v. más apró tárgyak bábuk, játékpénzek, 31., 32., 33., 34.modul kártyái 30-ig, felcsavart számegyenes, bábuk, dobókocka. Ellenőrző lapok modul Megismerési képességek A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük hogy ki-ki képes-e a tükör tevékenykedtetés,

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok 23. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Tömegmérés, űrtartalommérés egységgel és az egység többszöröseivel

Tömegmérés, űrtartalommérés egységgel és az egység többszöröseivel Matematika A 2. évfolyam Tömegmérés, űrtartalommérés egységgel és az egység többszöröseivel 11. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 11. modul Tömegmérés, űrtartalommérés

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

számlálás, mérés 1000-ig

számlálás, mérés 1000-ig Matematika A 3. évfolyam számlálás, mérés 1000-ig 9. modul Készítette: zsinkó erzsébet matematika A 3. ÉVFOLYAM 9. modul Számlálás, mérés 1000-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 2. évfolyam Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása 48. modul Készítette: C. Neményi Eszter Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése

Részletesebben

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul Matematika A 3. évfolyam TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK 34. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 34. modul TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam egyesítés, egyik rész szöveges feladatok 19. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 19. modul egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon Készítette: Bölcsföldi Árpádné A BONI Arany János

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő)

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) 24. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematikaóra-tervezet

Matematikaóra-tervezet Matematikaóra-tervezet "Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem." (Kung Fu-Ce) Készítette: Horváth Judit Osztály: 3. osztály (év vége) Tantárgy: matematika

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Mérések szabványos egységekkel

Mérések szabványos egységekkel MENNYISÉGEK, ECSLÉS, MÉRÉS Mérések szabványos egységekkel 5.2 Alapfeladat Mérések szabványos egységekkel 2. feladatcsomag a szabványos egységek ismeretének mélyítése mérések gyakorlása a megismert szabványos

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN 8. modul Készítette: konrád ágnes matematika A 3. ÉVFOLYAM 8. modul diagnosztikus mérés a 100-as számkörben MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása

Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása 53. modul Készítették: c. Neményi Eszter Szitányi judit matematika

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS 30. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 30. modul ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0108 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Aterköz//50/Rea//Ált Agrár közös szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I.

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I. TBL05A01 Bevezetés a matematikába 2 7 m K I. CÉL: A matematikatanítás feladatainak, lehetőségeinek megismertetése. A legfontosabb matematikai alapok felfrissítése, a hallgatók matematikai kompetenciájának

Részletesebben