Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelés és sport 1-8. évfolyam"

Átírás

1 Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai és értelmi képességei. A Testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával - sajátosan összetett mőveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhetı el semmilyen kognitív funkció mőködtetése. A mőveltségi terület más mőveltségi területekkel összhangban ismereteket, meggyızıdéseket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai, pszichikai természetérıl. Képessé tesz a környezetben végbemenı változások egészségügyi jelentıségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és az életmód között. A higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt ki az egészség megırzésére és fenntartására. A gyermek fejlesztésében a testnevelés és sport mozgásanyagának pozitív élményekkel teli elsajátítása egyszerre cél és eszköz. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvetı viselkedési sémák alkalmazását segíti elı. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes testtartás kialakítására és fenntartására, az önálló testedzésre, sportolásra, a mozgásos önkifejezésre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. A sport és a testnevelés észrevétlenül alakítja a környezettudatos magatartást; óvó tájhasználat, épített természet védelme, káros szenvedélyek elleni küzdelem. A tanulók életkorából, akaratából és személyiségébıl adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítményének megítélésében az önmagukhoz mért fejlıdés szerinti értékelést. A mindennapos testedzés az életvitelszerő alkalmazás begyakorlásának leghatékonyabb eszköze. A testnevelés és sportoktatás eredménye nemcsak a tananyag valamilyen szintő elsajátítását, hanem az egészséges életmód és a testkultúra fejlesztését is jelenti. Ennek keretében a mozgáskultúra kialakításán túl a test edzettségi szintjének emelése, alakítása is fontos. Iskolánk sajátosságaiból adódóan, az idegrendszer fejlesztı szenzomotoros alapozó terápia mozgáselemeit 1-2. osztályokban beépítjük. Célok:

2 - A különféle pszichomotoros tevékenységek örömforrásként való megélése, a terhelések, fizikai igénybevételek elviselése, szabályok követése, a normák, a megmérettetés és az értékelés elfogadása és igénylése. -Fizikai állapotukkal való törıdés igénye, a mozgás életre szóló megszerettetése, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válása, melynek fenntarthatóságát a testmozgás során kialakítandó, az egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata biztosítja. - A tanulók képességeink egyénre szabott fejlesztése. - A tanulók kondicionális, koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatos fejlıdése - A sérült pszichikus funkciók fejlesztése, elsısorban azzal a hatással, amelyet a motoros tanuláson keresztül fejt ki a gondolkodásnak, mint pszichikus tevékenységnek korrigálásában, kompenzálásában, fejlesztésében. - a szocializációs, rehabilitációs folyamatok erısítése. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám : Éves óraszám :

3 Témakörök Témakör Évfolyamok Rendgyakorlatok x x x x x x Szervezési feladatok x x (rendgyakorlatok) Atlétika x x x x x x x x Torna x x x x x x x x Testnevelési és sportjátékok x x x x x x x x Természetben őzhetı sportok (választható) x x x x x x x x Úszás x x x x x Gimnasztika F o l y a m a t o s Könnyített testnevelés F o l y a m a t o s Testnevelés kompetencia elemei más mőveltség-és kompetenciaterületen: Anyanyelvi kommunikáció megfelelı szakszókincs ismerete, nyelvhelyesség, a közölt feladatoknál szövegértés, saját érveink megfelelı kifejtése. Helyes és kulturált nyelvhasználat a sportjáték közben. Matematika kompetencia számok, mértékek ismerete, ok-okozati összefüggések felismerése és megértése, összehasonlítás, szerialitások. Természettudományi kompetencia ismeretek sokaságának felhasználásával megérti a sportmozgások során lejátszódó folyamatokat. A természetben őzhetı sportok során a természet iránti szeretet, felelısség alakítása, a természet megbecsülése, gondozása Hatékony, önálló tanulás melyet sportmozgások tanulásánál is alkalmazni tud, felismeri, hogy a mozgások elsajátítása is egy tanulási folyamat. Fontos az önálló gyakorlásra, tanulásra serkentés. A testedzés szükségleteinek és lehetıségeinek felismerése. Szociális és állampolgári kompetencia saját mentális és fizikai egészségére vonatkozó ismeretek megszerzése, valamint az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepének a megértése. A sportban lévı kapcsolatok terén elengedhetetlen

4 a viselkedési és általános magatartási szabályok megértése, beilleszkedés a csoportba. Az együttmőködés, az egészséges versenyszellem kialakítása, ellenfél tisztelete, szabálykövetés, szabálytudat, tolerancia, alkalmazkodás, önzetlenség, segítségnyújtás, rugalmasság fejlesztése. Kezdeményezı képesség és vállalkozói kompetencia a kínálkozó lehetıség megragadása, ehhez szükséges képességek: szervezıkészség, irányítás, kommunikálás. Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség mozgáskultúra fejlesztése, az esztétikus, szép testtartás kialakításához való igény, a harmonikus mozgások élményszerő megélése (pl. zene, tánc). Ritmus, ütemezés, zenére végzett mozgás. Kiemelt fejlesztési feladataink: Testi, lelki egészség - Életvitelükben rendszeres fizikai aktivitásként sportjátékokat játszása, egészség-tudatos életmód kialakításának igénye, baleset megelızés. Mozgás a szabad levegın. Minél több szabadidı eltöltése sporttal önállóan, barátokkal, családdal, közös szabadidıs programok szervezése. Edzettség igényének kialakítása. Énkép, önismeret - Önmegismerés (alapvetı fizikai képességek), önfejlesztés (önmagukhoz mérten optimálisan), önkontroll, önfegyelem kialakítása. Saját mozgásérzékelés fejlesztése, biztonságérzet, bátorság kialakítása. A tanulás tanítása a mozgásos tevékenységek elsajátítása, illetve sportág-specifikus információk megtanulása (pl. szabályok). Minden esetben figyelembe kell venni az életkori és az egyéni jellemzıket. Módszertani ajánlás: Tanulási-tanítási eljárások: A testnevelés órák hatékonyságának egyik fontos feltétele a helyes módszerek megválasztása. A kisiskolások legfontosabb tevékenysége a játék, ezért kezdetben játékos-, utánzó mozgások végeztetésével segítjük a motoros képességek fejlıdését. A motiváló hatású tanulási környezet, a motoros fejlesztı eszközök, játékok felkeltik a tanulók érdeklıdését, a mozgás utáni vágyat, szeretetet. A mozgás szeretetének ébrentartását, pozitív attitőd kialakulását a tantárgy, a mozgás iránti sikeres együtt tanulás biztosítja. A társas-, csoportos-, csapat tanulásszervezési módok az együttmőködés, az egymás segítésének és az egymástól való tanulás örömének megtapasztalását teszik lehetıvé. Értékelés módja: Osztályozás 1-3. évfolyamban nincs, szövegesen értékeljük a tanulókat. Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk fejlıdésének folyamatos mérése és értékelése. A mérés a Testnevelési Bizottság által készített teszt alapján történik ısszel és tavasszal, melynek értékelését a sajátos nevelési igényő (SNI-s) gyermekekre kidolgozott táblázat alapján végezzük. A teszt tartalmazza az alábbiakat:

5 1. Egyensúly teszt A vizsgált tényezı: általános egyensúly (nem kötelezı, de fontos, ezért vizsgáljuk) Egy lábon való egyensúlyozás megadott mérető gerendán 2. Ülésben elıre nyúlás (kötelezı) Vizsgálati tényezı: hajlékonyság Ülı helyzetben a lehetı legtávolabbra nyúlás. Szükséges: zsámoly, vonalzó, cm szalag 3. Helybıl távolugrás (kötelezı) Vizsgálati tényezı: explozív erı Álló helyzetbıl távolugrás. Eszköz: mérıszalag, kréta 4. SIT-UP teszt, felülések (kötelezı) A vizsgált tényezı: hasizom erı-állóképesség mérése Hanyattfekvésbıl felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig (db), az elsı kifáradásnál megállás. Maximális idıtartam: 4 perc. 5. Függés hajlított karral (kötelezı) A vizsgált tényezı: Funkcionális erı (a kar-, és váll izomerı állóképessége) Megtartani a hajlított karú helyzetet rúdon való függés közben perces futás Cooper teszt Vizsgálati tényezı: Kardio-respiratorikus állóképesség Vízszintes terepen, kijelölt pályán futás 12 percig. Fáradásnál meg lehet állni, de csak a teljesített köröket számoljuk. Esélyegyenlıség: A testnevelés differenciálási lehetıségei eltérnek más tárgyakétól. A tanulók motoros képességei nagyon különbözıek. Ezért nagyon fontos minden tanuló teljesítményének, mozgáskultúrája fejlıdésének folyamatos mérése és értékelése, és az ehhez igazodó differenciált nevelés, oktatás, fejlesztés. A differenciálás elsısorban a tanuló erınléti és mozgásállapota, esetleg a társuló fogyatékosság és teljesítési szint által történik. A könnyített testnevelés, gyógytestnevelés és az alapozó terápia egyéni differenciálást tesz lehetıvé. A tehetséges gyermekek számára pedig fontos a versenyeken való részvétel biztosítása.

6 Kialakítandó attitődök: Terápiás attitőd elfogadása A mozgáshoz való pozitív attitőd Együttmőködési attitőd, konfliktuskerülés Sportszerő attitőd Pozitív beállítódások: egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás VIII. Bevezetı - kezdı szakasz (1-4. évfolyam) Célok A tanulók mozgáskészségeinek, képességeinek egyénre szabott fejlesztése Az egészséges testi fejlıdés elısegítése, a testtartási rendellenességek kialakulásának megelızése A mozgásmőveltség fejlesztése. Az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása A motorikus képességek fejlesztése. A mozgásigény felkeltése és fenntartása. Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. A tudáshoz való egyenlı hozzáférés biztosítása Feladatok A kondicionális és koordinációs képességek, a mozgásos cselekvésbiztonság fejlıdéséhez szükséges feltételek biztosítása. Rendszeres mozgástevékenység. A különféle mozgások (futás, ugrások, dobások) alaptechnikájának, támasz- és függéshelyzetek elsajátítása.

7 Mozgásos játékkészség kialakítása. Testtartási, és mozgásos rendellenességek megelızése, illetve korrigálása. Állóképességük fejlesztése. Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Környezettudatosságra nevelés Tanulás tanítása Tudatosan és rendszeresen, egyéni gyakorlatvégzéssel, a könnyített testnevelésre szoruló tanulók megfelelı terheléshez való szoktatása. A kialakult kisebbségi érzés, gátlások ellensúlyozása. A fejlesztés fıbb területei: Kondicionális képességek: -Erı, gyorsaság és állóképesség Koordinációs képességek: -Mozgástanulás képessége -Mozgásalkalmazkodó képesség -Téri tájékozódó képesség -Kinesztézis -Erı állóképesség -Egyensúlyozó képesség -Ritmus képesség -Reakció képesség Esztétikai kifejezıképesség Együttmőködési képesség Habilitációs célú fejlesztési feladatok: Saját testérzékelés megalapozása, ezzel fejlesztve a megfigyelést, gondolkodást

8 Vizuális megfigyelıképesség fejlesztése (bemutatott mozgások utánzása) Egyensúlyérzék fejlesztése Bevezetı szakasz 1. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Javaslat az éves órakeret felhasználására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra a.) járásgyakorlatok b.) futásgyakorlatok c.) szökdelések, ugrások, d.) dobások 4. Torna; támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok Folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés Folyamatos 9. Úszás 30 óra

9 1. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások, szétszóródások. segédvonalnál. Szórt alakzat felvétele játékos formában. Testfordulatok ugrással, lábfejnyitással. Járás ütemtartással: tapsra, mondókára, énekre. Gimnasztika képesség: -Mozgástanulás képessége -Téri tájékozódó képesség -Kinesztézis -Erı állóképesség Izületi mozgékonyság Esztétikai kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) -Erı állóképesség Utánzó és játékos gyakorlatok. Alapállásban törzs-, kar- és lábmozgások. Testséma kialakítása; testrészek differenciált megismerése a velük valómozgásokon keresztül. A téri irányok alapvetı ismerete, ezekhez való mozgásos alkalmazkodás. Szenzomotoros integrációs gyakorlatok. A motorikus képességek általános és egyéniesített gyakorlatai. Különbözı testhelyzetekben végzett tartásjavító gyakorlatok. Egyszerő kéziszer-gyakorlatok: kézben labda, karika, szalag, tornabot. Bordásfal gyakorlatok: gerinc-deformitásokat megelızı gyakorlatok, hátsó-, és mellsılefüggésben is.

10 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés Ritmusképesség Hajítókészség fejlesztés Járások, futások: különbözı irányba, akadályok között, akadályokon meghatározott ütemben, variált testhelyzetben, kar- és lábtartással. Szökdelések és ugrások: helyben és haladással, páros- és egy lábon, akadályok között és felett. Felugrás páros lábbal zsámolyra kéztámasszal. Egyszerő dobások; eltérı mérető dobóeszközökkel (babzsák, kismérető gumilabda, maroklabda). Célbadobás- és rúgás, különbözı nagyságú labdákkal, vízszintes és függıleges célra.

11 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Izületi mozgékonyság Támasz és függésgyakorlatok; utánzó állatjárások talajon, egyenes és rézsútos padon. Haladás fel, le és oldalt bordásfalon kapaszkodással lépegetéssel. Egyensúlygyakorlatok: járások tornapad ülılapján; elıre, hátra, oldalt, meghatározott kar- és lábtartásokkal. Egyszerő talajtorna gyakorlatok: gurulóátfordulások a test hossztengelye körül, mindkét irányba. Guruló átfordulás elıre, hátra guggolásból guggolásba. Gyertya kartámasszal.

12 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési készség Egyénileg: labda fogása, feldobása, elkapása ölelı fogással, pattogtatása helyben. Párban: átdobás kétkezes alsóval. Testnevelési játékban: egyéni versengések elsajátított labdakezelési technikákkal, adogató, kidobó csoportjátékok. Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség -ritmusképesség Futó-, fogójátékok szabálymódosításokkal. Sor- és váltóversenyek sporteszközök beépítésével. Énekes és mondókás körjátékok.

13 Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség Tevékenység A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Téli sportok: Hóemberépítés, hógolyózás, hó-csata, célbadobás hógolyóval. Szánkózás. -reakció képesség Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok. Prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök alkalmazásával is.

14 Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Biztosítani kell a differenciált haladást. Vízhez szoktató gyakorlatok: Futás a vízben. Fogójáték. Beugrás a vízbe. Fogódzkodással a medence szélén lebegés. Lebegés a víz felszínén nyújtott testtel. Fogódzkodással mély belégzés, levegı visszatartása a víz alatt, majd kilégzés. Siklási kísérletek. Siklás társ segítségével. Siklás önállóan. Siklás a víz alatt folyamatosan. Követelmény: -A tanórai gyakorlás során használt jelek ismerete (taps, sípszó ) -Sorakozó, lépés, indulj, állj, oszolj vezényszavak értése, alkalmazása. -Az együttes tevékenység rendjének megtartásában az önfegyelem kialakulása. -Egyszerő (2 ütemő) gimnasztikai gyakorlatokat bemutatás utáni végrehajtása. -Járások, futások különbözı irányba, többféle (2-3) járás-, és futás típus megismerése. -Járás közben vezényszóra irány- és tempóváltás. -Néhány utánzó állatjárás megismerése. -Az életkorának és fizikumának megfelelı dobóeszköz ismerete és használata. -Labda elgurítása, elkapása 2-5m-rıl. -Tornapadon, bordásfalon mozgásbiztonság kialakulása. -Gurulóátfordulást elıre, hátra, guggolásból guggolásba.

15 -Sor-, és váltóversenyeken való részvétel. -Egy-két szabadidıs játék, énekes és mondókás népi körjáték ismerete. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, trambulin, polifoam, tornaszınyeg, zsámoly, karikák, labdák, karika, szalag, tornabot, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, nudli, úszódeszka

16 Bevezetı szakasz 2. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra a.) járásgyakorlatok b.) futásgyakorlatok c.) szökdelések, ugrások, d.) dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

17 2. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Mint az 1. osztályban és jelentésadás egyszerő formában. Járás ütemtartással. Sorakozás támponthoz, segédvonalak mentén. Nyitódások, zárkózások, vonal- és oszlopalakzatban. Testfordulatok, jobbra és balra, lábfejnyitással két ütem alatt. Járás ütemtartással, tapsra. Köralakítás kézfogással, járásban körszőkítéssel. Gimnasztika képesség: -Téri tájékozódó képesség -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság A kar támaszkodó képességének fejlesztése Kötetlen formában végrehajtott szabad- és kéziszer gyakorlatok: az elızı évben tanult mozgásformák, kar-, lábtartások, testhelyzetek. Határozott formájú 2 és 4 ütemő gyakorlatok. Szenzomotoros integrációs gyakorlatok. Testtartást javító gimnasztikai gyakorlatok. Tartás- és lábboltozat-javító gyakorlatok. Pad és bordásfal gyakorlatok (függések, kúszások, mászások, emelések, hordások, támaszok).

18 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ritmusképesség Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Járások: alakzatokban, különbözı lábtartással. Járás ütemtartással, második és negyedik ütemre tapssal vagy dobbantás feladatokkal, elıre, hátra és oldalra keresztlépésekkel. Járás dalra, esztétikus mozgással és testtartással. Járás helyben, járás rövid és nyújtott lépésekkel. Élénk és közepes ütemő járás, az átmenetek érzékelésével. Járás magas térdemeléssel helyben és tovahaladással. Játékok: tolvajlépés Futások: kötetlen, tartós futás, gyorsfutás, futás irányváltással: akadályok között, akadályok leküzdésével. Állórajt: induló láb megkötése nélkül. Ugrások: szökdelések: ugróiskola feladatai. Szökdelések egy és páros lábon, haladás elıre, hátra, oldalirányba. Kéztámasszal, páros lábbal felugrás

19 Hajítókészség fejlesztés zsámolyra. Természetes ugrásfeladatok: távolugrás helybıl és nekifutásból. Mélyugrás tornaszerekrıl. Magasugrás, merıleges nekifutással alacsony magasság felett. Dobások: Dobások kis és közepes mérető labdával távolba és célba. A hajító mozgás alakításával. Kislabda-dobás helybıl, helyes hajító mozdulattal. Célba dobás függıleges és vízszintes célra. Célzás és hajítás mozgó célpontra (guruló labda, karika, futótárs).

20 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Támasz- és függésgyakorlatok: helyváltoztatással állatjárások talajon és tornaszereken. Kúszások, csúszások, mászások tornapadon, akadályok alatt. Függeszkedés bordásfalon. Egyensúlygyakorlatok: vonalon, zsinóron, tornapad ülılapján, keskeny pallón, kar- és lábtartás váltásokkal. Torna jellegő gyakorlatok: gurulóátfordulás elıre, hátra, sorozatgurulások, tarkóállás

21 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : -Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Együttmőködési képesség Labdakészség Egyénileg: járás közben a labda feldobása és elkapása. Labdapattogtatás lassú elırehaladással. Labda lábbal rúgása. Labda falhoz dobása egykezes felsıvel. Párokban: különbözı testhelyzetekben labda átgurítása, dobása, rúgása társnak. Csoportban, testnevelési játékban: labda továbbítása adogatással, átdobással, rúgással, gurítással, sor- és váltóversenyekben. Egyéni versengések célba dobással, rúgással, pattogtatással.

22 Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Futó- és fogójátékok, nehezedı szabályokkal. Labdával végzett egyszerő testnevelési játékok megismert labdakezelési technikák beépítésével. Sor- és váltóversenyek; sportszerek és eszközök beállításával, hordásával. Együttmőködési készség Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Ugróiskola. Kötélgyakorlatok. (beugrással kettı tan. Hajtva ugrál) Hóemberépítés, hógolyóval célbatávolba dobás, hócsata. Szánkózás. Tollaslabdázás. Túrázás a természetben.

23 Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök alkalmazásával is. Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség Elızı feladatok, valamint: Hajóvontatás. Gombóc. Gyöngyhalász. Halacska. Siklási versenyek. Vízbeugrási versenyek.

24 Követelmény A biztonsági szabályok betartása. Az órán elhangzó utasítások és szakkifejezések megértése, ezeknek megfelelı cselekvés. A tanult sorakozási formák, alakzatok, menetgyakorlatok alkalmazása. A bemelegítı gyakorlatok végrehajtása bemutatás után. Gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra való képesség a futásgyakorlataiban. A hajító mozdulat kialakulása. Távolba- és a célba dobás különbségének érzékelése. Magasba és távolba történı ugrást megkülönböztetése. A labda birtokbavételének és továbbításának egyszerő kéz- és lábtechnikás megoldásainak ismerete. A tanult játékok nevének ismerete, tanári segítséggel a játékszabályok betartása. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, trambulin, polifoam, tornaszekrény, tornaszınyeg, zsámoly, karikák, labdák, ugrálókötél, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, tollasütı, vízi nudli, úszódeszka

25 Kezdı szakasz 3. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra e.) járásgyakorlatok f.) futásgyakorlatok g.) szökdelések, ugrások, h.) dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

26 3. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozás, nyitódás, zárkózás: eltérı távközök kialakítása. Testfordulatok helyben. Járás ütemtartással: az ütem fokozatos felvétele, megállás, megindulás két ütem alatt.. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság Ritmus képesség Határozott formájú szabadgyakorlatok: helyes ütemben, pontos kivitelezéssel végrehajtott 2-4 ütemő kar-, láb-, törzsgyakorlatok. Társas és kéziszer gyakorlatok: a 2. évfolyamon tanult mozgáselemek végrehajtása nehezedı feltételek között (medicinlabda, 1 kg-os kézi súlyzó, gumikötél). Játékos képességfejlesztı gyakorlatok zenére. Táncos elemek, mozdulatok.

27 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés Ritmusképesség Hajítókészség fejlesztés Járások alakzatformálással. Futások: kitartó- és gyorsfutás, állórajt. Irány- és iramváltások, akadályfutások. Rajtversenyek állórajttal. Futóiskola. Ugrások: Magasugrás próbálgatása lépı technikával, rézsútos nekifutással, alacsony magasság felett. Távolugrás guggoló technikával, elugró sávból. Sorozatugrások. Dobások: Különféle labdával és dobásmóddal célba. Kislabda-dobás helyes kidobó-terpeszbıl, erıteljes hajító mozdulattal távolba.

28 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Izületi mozgékonyság A kar támaszkodó képességének fejlesztése Mozgásszabályozó képesség Gyakorlatok támaszban: állatjárások, ferde tornapadon, átszökkenések kéz segítségével tornaszerrıl tornaszerre. Fel-, le- és átmászások sportszerrıl sportszerre. Függésben és függıállásban bordásfal gyakorlatok, vándormászás, kézenállás elıkészítése kéztámasz, lábfejakasztgatás. Egyensúlygyakorlatok (járások és fordulatok) tornapadon kijelölt kar- és lábtartásokkal (1 zsámoly magasságában is). Torna jellegő gyakorlatok talajon: különféle kiindulási helyzetbıl gurulóátfordulás elıre, hátra. Tarkónállás közben lábterpesztés, lábhajlítás és nyújtás, biciklizés lábbal. Híd, mérleg, kézenállási kísérlet. Szekrényugrás: kéztámasszal felugrás guggolásba, leugrás nyújtott testtel. Mélyugrások: a magasság fokozatos növelésével mélyugrások tornaszerekrıl, célkarikába is.

29 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Járásban és lassú futásban labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok. Labdapattogtatás mindkét kézzel. Párokban labdaátadások egy és két kézzel. Labdaiskola feladatai falnál, labdakezelési elemi technikák beépítése játéktevékenységben.

30 Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Futó- és fogójátékok taktikus elemek beemelésével. Sor- és váltóversenyek nehezedı feltételekkel. Labdás játékok könnyített szabályokkal: egyéni versengések. Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Ugróiskola. Kötelezés. Ugrókötél gyakorlatok. Tollaslabdázás. Gyalogtúrák, természetjárás. Téli foglalkozások: hóemberépítés, célba dobás hógolyóval, szánkózás.

31 Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Tevékenység Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok. Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Siklás a víz alatt folyamatosan, közben levegıvétel. Alagútbújás. Búvárok, delfinugrások.

32 Követelmény Az utasítások megértése és végrehajtása menetgyakorlatok közben. A tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására való törekvés. Gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra való képesség a futásgyakorlataiban A maximális futósebesség elérése rövidtávon. Ugrásoknál a fel-, le-, elugrás technikájának elsajátítása. Labdavezetési elemi technikák elsajátítása. Talajtorna elemek végrehajtása. Egyfajta szekrényugrás végrehajtása segítségnyújtás mellett. A labda méretéhez, súlyához, a repülı labda útjához, ívéhez, irányához, sebességéhez való alkalmazkodás Játékhelyzetnek megfelelı helyezkedés. Mellig érı vízben való biztonságos mozogás. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli,

33 Kezdı szakasz 4. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra i.) járásgyakorlatok j.) futásgyakorlatok k.) szökdelések, ugrások, l.) dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

34 4. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások, nyitódások, zárkózások segédvonalak nélkül. Fejlıdések járás közben. Menetelés ütem- és lépéstartással, lépésváltás megkísérlése. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság Ritmus képesség Határozott formájú szabad-, társas-, kéziszer-, pad- és bordásfalgyakorlatok az ismétlésszám fokozatos növelésével. Gyakorlatok ritmusra, zenére ismert mozgáselemek alkalmazásával, táncos kivitelezéssel.

35 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) Ritmusképesség képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Járások alakzatban, különbözı lépésmóddal, akadályok között, fölött és tempóban. Futások nehezített mesterséges akadályok között, irány-, iramváltásokkal, fordulatok beiktatásával. Futóiskola feladatai. Iramfutás állórajttal. Szökdelések páros, egy és váltott lábon. szökdelések elıre, hátra és oldalra ritmusváltoztatásokkal. Ugrások fel-, le- és átugrások, mélyugrások akadálypályán differenciáltan. Magasugrás, lépı technikával, nekifutás 45 o -os szögbıl, a lendítıláb rögzıdése, alacsony magasság felett differenciáltan. Távolugrás guggoló technikával, elugró sávból, közepes távú és tempójú nekifutással. Dobások: kislabda-hajítás kidobó terpeszbıl, helyes hajító mozdulattal távolba. Célzó feladatok eltérı mérető dobóeszközökkel.

36 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Mozgásszabályozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Izületi mozgékonyság Támaszgyakorlatok: padon, szekrényen: fokozatos magasság- és lejtésemeléssel. Függésgyakorlatok bordásfalon feladatkombinációk alkalmazásával. Győrőn hintázás. Kötélmászási kísérlet: helyes mászó kulcsolás, félmagasság. Egyensúlygyakorlatok: járás zsinóron (labirintus) padon (50 cm), padmerevítı gerendáján, ferde padon meghatározott kar-, és lábtartásokkal, beiktatott leguggolással, fordulattal. Egyszerő gyakorlatok K.T.K.-en: függeszkedések, átfordulások, átmászások, mélyugrások. Talajtorna: elemfőzések, gurulóátfordulás elıre, hátra, tarkónállás, híd, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézenállás segítıvel, sorozatgurulások.

37 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési képesség Adogatás párokban: álló helyzetben, mozgásban: járásban és lassú futásban, irányváltoztatásokkal végzett labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok. Labdás sportjátékok elıkészítése elemi szinten: technikai és taktikai megoldások gyakoroltatása játék közben. Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Sor- és váltóversenyek. Labdás testnevelési és sportjátékok könnyített szabályokkal. Küzdıfeladatok, játékok: húzásoktolások, emelések-hordások, párban, csoportban. Együttmőködési készség

38 Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatók a sportágak és sporteszközök. Ugróiskola. Kötelezés. Ugrókötél gyakorlatok. Tollaslabdázás. Gyalog túrák, természetjárás. Téli foglalkozások: hóemberépítés, célba dobás hógolyóval, szánkózás. Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok (önálló gyakorlással).

39 Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Elızı évi feladatok, valamint: Hajóvontatás. Szilvás gombóc. Gyöngyhalász. Halacska. Siklási versenyek. Vízbeugrási versenyek. Követelmény Az utasítások végrehajtása menetgyakorlatok közben. A tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtása. Egyéni teljesítmény növekedése. 4-6 perces futás egyenletes iramban, vagy futómozgást tartalmazó tevékenység. Maximális futósebesség elérése rövidtávon, majd a sebesség minél hosszabb ideig történı tartása. Állórajtból indulás, ugrásoknál hangsúlyozott elrugaszkodás. Találatszám növekedése célba dobásoknál, távolba dobásoknál pedig az egyéni eredmény. Tanult talajtorna elemekbıl összeállított egybefüggı talajgyakorlat végrehajtása tanári segítséggel. Egyfajta szekrényugrást végrehajtása, segítségnyújtás mellett. A labda méretéhez, súlyához, a repülı labda útjához, ívéhez, irányához, sebességéhez való alkalmazkodás. Egy számára megfelelı labdafogás-, elkapás-, birtoklás alkalmazása feladathelyzetben és játékban. Játékhelyzetnek megfelelı helyezkedés, a játék közbeni kudarcok elviselése. Mellig érı vízben való biztonságos mozgás. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli

40 Alapozó szakasz (5-6. évfolyam) Célok Az egészséges testi fejlıdés elısegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása. A változatos mozgásformák alkalmazási készségének fejlesztése, az alapvetı mozgásmőveltség igényének felkeltése. A tanulók cselekvésbiztonságának fokozása, a motorikus képességek fejlesztése. Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. Feladatok Alapvetı fizikai képességek, az egyensúlyérzék, a koordinációs készség fejlesztése. Néhány sportjáték szabályainak és technikájának ismerete, gyakorlása. képességek, a mozgásos cselekvésbiztonság fejlıdéséhez szükséges feltételek biztosítása. Izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó képességük fejlesztése. Testtartási, és mozgásos rendellenességek megelızése, illetve korrigálása. Tudatosan és rendszeresen egyéni gyakorlatvégzéssel, a könnyített testnevelésre szoruló tanulók a megfelelı terheléshez való hozzászoktatása. A kialakult kisebbségi érzést, gátlásokat.

41 5. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika a.)futások b.)ugrások 25 óra c.)dobások 4. Torna a.) talajtorna b.) támaszugrások 25 óra c.) függésgyakorlatok d.)egyensúly gyakorlatok 5. Sportjátékok a.) kosárlabda b.)zsinórlabda 20 óra c.)labdarúgás 6. Testnevelési és sportjátékok a.)futó-, fogó játékok. b.)labdás testnevelési játékok 6 óra c.) küzdıjátékok 7. Természetben őzhetı sportok 5 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

42 5. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások, nyitódások, zárkózások vezényszóra, sor- és oszlopalakzatban térforma felvételéhez, elbontásához. Menetelés ütem- és lépéstartással. Megindulás, megállás két ütem alatt. Fejlıdések kettes oszlopba, állás és járás közben vezényszóra. Testfordulatok járás közben: jobbra és balra fordulások, valamint hátraarc végzése. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság -Egyensúlyozó képesség -Ritmus képesség Határozott formájú, 4-8 ütemő szabadgyakorlatok. Különbözı testhelyzetekbıl, a felsı és az alsó végtag, a törzs gyakorlatai. Nagy izomcsoportok erejét növelı összetett gimnasztikai gyakorlatok. Társas gyakorlatok: testrészfogással, párban, kisebb csoportokban. Társhordások. Kéziszer gyakorlatok: tornabottal, ugrókötéllel, medicinlabdával. Egyensúlygyakorlatok. Gyakorlatok zenére egyszerő táncos elemek beépítésével.

43 Atlétika (futások, ugrások, dobások) Ritmusképesség képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Járások: elıre, hátra, akadályok kerülésével. Futások: kitartó, gyors- és iramfutások: a futóiskola feladatainak beiktatásával. Ugrások: távolugrás guggoló technikával, elugró sávból. Magasugrás, lépı technikával tetszıleges oldalról a fejlettség és adottság szerint. Dobások: kislabda dobás távolba, rövid nekifutással. Célba dobás vízszintes és függıleges célra, eltérı nagyságú és súlyú labdával.

44 Torna (talajtorna, támaszugrások, függésgyakorlat, egyensúlygyakorlat) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség -Mozgástanulási képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése. Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Támaszugrások szekrényen: zsugorkanyarlat a szekrény 3. fokán. Bátorugrás differenciáltan, fejlettség szerint. Egyszerő talajtorna elemek különbözı kiindulási helyzetbıl: gurulóátfordulás elıre, hátra, tarkónállás. Kézenállás, kézen átfordulás oldalt: elıkészítı és rávezetı gyakorlatai segítséggel. Függéshelyzetek és gyakorlatok bordásfalon, lábemelések, törzserısítı gyakorlatok. Győrőn, kiegészítı tornakészleten: húzódzkodások, lengések, hintázások.

45 Sportjátékok Koordinációs képesség : Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési képesség Kosárlabdázás, labdarúgás könnyített szabályokkal: alaptechnikák elsajátítása labdával és labda nélkül. Zsinórlabda: alaptechnikák elsajátítása. Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Együttmőködési készség Futó- és fogójátékok, szabálymódosításokkal. Sor- és váltóversenyek kéziszerek, akadályok beiktatásával. Labdás sportjátékok: házi szabályokkal. Küzdıfeladatok és játékok: társ-társ ellen.

46 Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Asztalitenisz és tollaslabda: Alapvetı technikai elemek. Gördeszka: Használatával kapcsolatos tudnivalók. Roller. Téli sportok: szánkózás, korcsolyázás. Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok egyénre szabottan, valamint a testnevelés tantervben a nem ellenjavallt tananyagok.

47 Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Úszásnem: mellúszás. A mellúszás elıkészítése. Siklások eszközzel és eszközök nélkül. Mellúszás kar- és lábtempójának gyakorlása eszközzel és eszköz nélkül. Mellúszás kar- és lábtempójának összekapcsolása. Úszás benntartott fejjel, majd helyes levegıvétellel. Vízi játékok. Követelmény A tanult gyakorlatok, feladatok eredményes végrehajtásához szükséges szakkifejezések, utasítások megértése, alkalmazása. A szervezést elısegítı gyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Mozgáslehetıségek ismerete az egyes sportszereken. 4 ütemő gimnasztikai gyakorlatok eszközzel való végrehajtása. Futások, járások különbözı formáinak ismerete. 6-8 percig tartó gyors és kitartó futás. Az ugrások jellemzı mozgásösszetevıinek elsajátítása, alkalmazása fejlettségének megfelelıen. A hajító mozdulat pontos kivitelezése. Ugrások végrehajtása bátor nekifutásokkal. Statikus és dinamikus egyensúlyérzék fejlıdése. A megszerzett labdakészség alkalmazása a megismert szabályok szerint. Játékokban való aktív részvétel. Mellúszás elsajátítása. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli

48 6. évfolyam Óraszám: 111 /év 3/hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok folyamatos 2. Gimnasztika folyamatos 3. Atlétika a. futások b. ugrások 25 óra c. dobások 4. Torna a. talajtorna b. támaszugrások c. függésgyakorlatok d. egyensúlygyakorlatok 25 óra Sportjátékok 5. a.) kosárlabda b.) zsinórlabda c.) labdarúgás 20 óra

49 6. Testnevelési és sportjátékok a.)futó-, fogó játékok. b.)labdás testnevelési játékok c.) küzdıjátékok 6 óra 7. Természetben őzhetı sportok 5 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

50 6. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Nyitódások és zárkózások, fejlıdések és szakadozások járás közben: a tér- és távköz pontos felvétele. Testfordulatok: jobbra, balra, hátraarc két ütemben. Menetelések: átmenet járásból, futásból, ütemre, lépéstartással menetelésbe, majd kétütemő megállás. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség -Ritmus képesség Kötetlen és határozott formájú, ütemő szabadgyakorlatok szer nélkül és kézi szerekkel: egyénileg, párban, sportszerhez kapcsolódva (bordásfal, pad). Testtartást javító, erısítı, nyújtó, lazító hatású és légzı gyakorlatok (mellkasi, hasi légzés). Gyakorlatok zenére.

51 Atlétika (futások, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Futások: kitartó futás 6-8 percig, közbeiktatott akadálykerülések, alkalmazott futóiskola feladatai. Iram- és gyorsfutások: állórajttal, térdelırajttal. Rajt- és futóversenyek. Ugrások: ugró- és szökdelı iskola. Távolugrás guggoló technikával elugró sávból, teljes rohammal: az elrugaszkodó láb bevésése. Magasugrás: lépı technikával, optimális nekifutási szögbıl, lendítıláb bevésése. Dobások: kislabda dobás rövid nekifutással, a kitámasztás, a csípıforgatás bevésése fejlettség szerint.

52 Torna (talajtorna, támaszugrások, függésgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség -Mozgástanulási képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése. Esztétikai kifejezıképesség (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség. Talajtorna: statikus és dinamikus elemek tökéletesedı technikával, zsugorfejenállás. Dinamikus elemek, különbözı kiindulási és befejezı helyzetekben, kézenállás bordásfalnál. Elemkapcsolások. Támaszugrások padon és 3-4 részes szekrényen: függıleges leugrás, repülés közben lábfelhúzás, terpesztés, testfordulat fejlettség szerint differenciáltan. Zsugorkanyarulati átugrás tetszıleges oldalra. Bátorugrás a fejlettségnek megfelelıen. Függésgyakorlatok K.T.K-en. Egyszerő elemek érintı magas győrőn: fészek, zsugortestő lefüggés. Egyensúlygyakorlatok 2 zsámolyra tett tornapad merevítı gerendáján: járások elırehaladással, láb-, kartartással, mélyugrások kapcsolásával.

53 Sportjátékok Koordinációs képesség : Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési képesség Labdarúgás, kosárlabdázás nehezedı technikával: labdavezetés, irány- és iramváltásokkal, labdaátadások lábbal, illetve egy és két kézzel álló és mozgó társnak, védekezés, támadás játékhelyzetben, kapura rúgás, kosárra dobás alaptechnikával. Sportjáték szabálybıvüléssel. Zsinórlabdázás: alapvetı játékelemekkel, csökkentett játéktéren, gumilabdával, sportági labdával, házi szabályokkal.

54 Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Együttmőködési készség Futó- és fogójátékok: betartandó feladatbıvítésekkel. Labdás testnevelési játékok: számfeladatok, labdaterelések kézzel, lábbal, fejjel, eszközzel. Küzdıjátékok: húzások-tolások párokban és csoportokban, test-test ellen, eszköz beiktatásával. Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Asztalitenisz: Az 5. osztályban tanult technikai továbbfejlesztése, gyakorlása. Tollaslabda: háló felett, tenyeres és fonákütés, felütés és lecsapás. Gördeszka : Alaptechnikák Roller. Téli sportok: szánkózás. Társ húzása, tolása.

55 Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Tartás- és mozgásjavító, -korrigáló gyakorlatok egyénre szabottan, valamint a testnevelés tantervben a nem ellenjavallt tananyagok. Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Koordinációs feladatok járások, futások, szökdelések, vízbe ugrások.. Siklás gyakorlatai eszközzel és eszköz nélkül. Mellúszás: kar és lábtempó.összehangolása, tökéletesítése. Úszás benntartott fejjel, majd helyes levegıvétellel. Vízi játékok.

56 Követelmény A tanult gyakorlatok, feladatok eredményes végrehajtásához szükséges szakkifejezések, utasítások megértése, alkalmazása. A szervezést elısegítı gyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. 4 ütemő gimnasztikai gyakorlatok eszközzel való végrehajtása. 6-8 percig tartó gyors és kitartó futás. Az ugrások jellemzı mozgásösszetevıinek elsajátítása, alkalmazása fejlettségének megfelelıen. A hajító mozdulat pontos kivitelezése. Ugrások végrehajtása bátor nekifutásokkal, erıteljes elrugaszkodással, esztétikus kivitelezéssel. Statikus és dinamikus egyensúlyérzék fejlıdése. A labda birtokbavételének és továbbításának legegyszerőbb változatainak kézzel, lábbal való elsajátítása. A tanult technikai elemek játék közbeni alkalmazása. Játék közben tartós figyelem, összpontosítás és gyors reagálás képessége. Mellúszás technikájának tökéletesítése. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli

57 Fejlesztı szakasz (7-8. évfolyam) Célok Az egészséges testi fejlıdés elısegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása alapvetı mozgáskészségek, fizikai képességek aktivizálásával, a mozgáskultúra kialakításához, a sport megszerettetéséhez. A tanulók helyzetfelismerı képességének, valamint a változó körülményekhez, feladathelyzetekhez való alkalmazkodási képességének javítása. A természetes mozgások eredményes alkalmazása lehetıvé teszi a motoros képességek optimális fejlesztését. A szociális és jellemtulajdonságok, a közösségi és csapatmunka, a társakkal való aktív együttmőködés erısítése. Feladatok Az atlétikai alapmozgások technikai gyakorlása. Mozgásmőveltséget fejlesztı gyakorlatok. Zenés gimnasztikai gyakorlás. Sportjátékok és testnevelési játékok gyakorlása, szabályok betartása, alkotása. Az alapvetı játékelemek rögzítése, támadási és védekezési megoldások bıvítése a kosárlabda, a röplabda és a labdarúgás keretében. Az egészséges életmód szokásainak alkalmazása. Rendszeres testedzés. Sportolás természeti környezetben. Részvétel helyi és iskolák közötti versenyeken, ügyességi vetélkedıkön. A vízbiztonság automatizálása. A mell- és a gyorsúszás gyakorlása. A sportolás higiéniai teendıinek rendszeres elvégzése.

58 7. évfolyam Óraszám: 111 /év 3óra/hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok folyamatos 2. Gimnasztika folyamatos 3. Atlétika a.)futások b.)ugrások 25 óra c.)dobások 4. Torna a.) talajtorna b.) függésgyakorlatok 25 óra c.) győrő d.) egyensúly 5. Testnevelési és sportjátékok a.) sportjátékok; labdarúgás, kosárlabda b.) röplabdázás c.) küzdıjátékok 26 óra 6. Természetben őzhetı sportok 5 óra 7. Könnyített testnevelés folyamatos

59 7. évfolyam Rendgyakorlatok 8. Úszás 30 óra Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások: kétsoros vonalba, kettes oszlopba. Alakzatok, alakzatváltások: félkör-, köralakítás vonalból, oszlopból. Sorbontások, fejlıdések párokban, járásban. Menetelések átmenetek: járásból, futásból. Testfordulatok járás, futás közben. Gimnasztika képesség: -Erıállóképesség -Ritmus képesség 4-8 ütemő szabadgyakorlatok: alapformák, összetett gimnasztikai elemek. Mozgás közben végzett szabadgyakorlatok: járásban, lassú futásban. Páros, társas, kéziszerrel, sporteszközhöz kapcsolódva végzett bemelegítı gyakorlatok. Légzı gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

60 Atlétika (futások, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Lendületszerzés, kidobás összekapcsolásának képessége Futások kerüléssel, átugrással, jelre végzett feladatokkal, fokozódó tempóban, növekvı idıtartamig, váltással. Álló- és térdelırajt: rajtversenyek. Ugrások: helybıl, sorozatban. Távolugrás guggoló technikával, elugró deszkáról, közepes és teljes rohammal. Magasugrás: lépı technikával, optimális ellapulás és lendítés fejlettség szerint. Dobások: kislabda-hajítás.keresztlépéssel, lendületes nekifutás után távolba: keresztlépés, kitámasztás, csípıforgatás, kidobószög, utánlépés. Súlylökés tömött labdával (1, 2 kg), oldalfelállással.

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon:

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon: A vitorlás sport tanításának céljai az on: Új hajóosztály, új szerepkör megismerése; Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése; Alap taktikai ismereteke

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

Egyensúlyozó képesség

Egyensúlyozó képesség Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzı Kar Egyensúlyozó képesség Készítette: Bakaity Dóra Testnevelés-rekreáció IV.évfolyam Szeged, 2007.november Meghatározás: Az ozás az a képesség, ami

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2015-2016. Készítette: Kertész Erika Horváth Nikolett Rozman Ágnes Órakeret: 5 óra/hét Hét Óraszám Tananyag 1. Balesetvédelmi

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 Kerékpár 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 A kerékpársport tanulásának céljai az 1-2. évfolyamon Az együttműködés megteremtése az iskola és az ASI között. Az átmenet megkönnyítése a gyerekek

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Labdarúgás Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. évfolyam A labdarúgás tanulásának céljai az

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

Testnevelő-edző BSc 2014.

Testnevelő-edző BSc 2014. ZÁRÓVIZSGA TEMATIKA/TÉTELEK Testnevelő-edző BSc 2014. A tétel témakörei 1. A testkultúra értelmezése, helye és szerepe az általános műveltségben (kultúra, testkultúra fogalma, értelmezése; a testkultúrális

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

Helyi tanterv az Egészségtan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv az Egészségtan tantárgy oktatásához Helyi tanterv az Egészségtan tantárgy oktatásához Szakközépiskola:10. osztály 1. A tanterv szerzıje: Szalai Magdolna 2. Óraszámok: 10. osztály 74 óra (heti 2 óra) 3. Általános célok: Célok és feladatok:

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

A gyorsaság, mint kondicionális képesség

A gyorsaság, mint kondicionális képesség A gyorsaság, mint kondicionális képesség Készítette: Lucza László 4. évfolyam Testnevelés- Rekreáció 1 Tartalomjegyzék: 1. A gyorsaság fogalma és fajtái 2. A gyorsasági edzés feladatai 3. A gyorsaság élettani

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben