Pedagógiai program. VI. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. VI. kötet"

Átírás

1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VI. kötet Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók évfolyam 2006.

2 Tartalomjegyzék 9. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tantervei évfolyamon... 3 Olvasás - írás elemei... 5 Beszédfejlesztés és környezetismeret Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Számolás - mérés elemei Életviteli és gondozási ismeretek Ábrázolás - alakítás Mozgásnevelés Testnevelés Környezet- és egészségvédelem

3 9. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tantervei évfolyamon Fejlesztési területek / Tantárgyak Az évfolyamok óraszámai Anyanyelv és kommunikáció Beszédfejlesztés és környezetismeret Olvasás-írás elemei 3,5 3,5 4 4 Társadalmi környezet Számolás-mérés elemei Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Életvitel és gyakorlati ismeretek Életviteli és gondozási ismeretek Természeti környezet Környezet- és egészségvédelem Mővészetek Ábrázolás-alakítás Ének-zene Testi nevelés Testnevelés Kötelezı óraszám 22,5 22, A témakörök tartalmi feldolgozásánál, valamint a tanulókkal szemben támasztott követelményeknél megjelenı tevékenységi szintek magyarázata: Együttmőködéssel: A tevékenység közben passzív közremőködı, nem ellenkezik, mozdulataival igyekszik segíteni. 3

4 Segítséggel: A tevékenység végzése közben a felnıtt aktív közremőködésére, segítségére, támogatására van szükség. Részfolyamatokat önállóan is elvégez. Irányítással: A felnıtt felügyelete mellett, szóbeli útmutatás, tanácsadás vagy non- verbális jelek mellett végzi a tevékenységet. Önállóan: A felnıtt jelenlétében végzi a tevékenységet, de nincs verbális útmutatás. 4

5 Olvasás - írás elemei évfolyam CÉLOK: Az olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek folyamatos fejlesztése: - a fogalmi gondolkodás megalapozása, - könnyen érthetı, rövid szöveg elolvasása, értelmezése, néhány egyszerő gondolat leírása, - az elsajátított olvasási technikával olyan képességek kialakítása, amelyek hozzásegítik a kommunikációs eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. - A kapcsolatteremtı, a közlı és az informáló képesség fejlesztése. - A verbális és a nonverbális kommunikáció alapelemeinek elsajátíttatása. - A tiszta és a helyes hangképzés, beszédkészség fejlesztése. - A beszéd általi ismeretszerzés képességének kialakításához és megszilárdításához. - A figyelem, az emlékezet, a gondolkodás fejlesztése. - A térbeli viszonyok gyakorlati alkalmazása. FELADATOK: - Az olvasás-íráshoz szükséges alapképességek kialakítása és fejlesztése: vizuális, akusztikus, mozgásos és szeriális érzékelés és észlelés fejlesztése. - A csoportba való harmonikus beilleszkedés elısegítése. - Az egyénre szabott, minél nagyobb fokú önállóság kialakítása az olvasás és írás területén. - Az írásos anyagokban önálló eligazodás kialakítása. - A kultúrált kommunikáció minden formájának gyakorlása különbözı élethelyzetekben. - Saját élményekbıl, tapasztalatokból kiindulva a környezet tárgyainak, jelenségeinek, folyamatainak ok-okozati összefüggéseinek felismertetése. - Az érdeklıdés kialakítása az írásos információk iránt. 5

6 - Spontaneitásra törekvés az írás területén. ÖK Beszédfejlesztés ÉVFOLYAMOK x x x x Térorientációs gyakorlatok x x x x Betőtanítás x x x x Olvasás x x x x Írás x x x x Értı olvasás x x x 6

7 5. évfolyam Heti óraszám: 3,5 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 24,5 óra Térorientációs gyakorlatok folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 25 óra Betőtanítás: ö, ı,c,é,k,ü,ő,f,b,z Javasolt óraszám: 20 óra Olvasás Javasolt óraszám: 40 óra Éves óraszám:129,5 óra Helyes artikuláció, idıtartam, hangsúly, hanglejtés, hangerı. Szókincsbıvítés: több képbıl álló képsor kirakása, szógyőjtés, mondatalkotás képekrıl (1-2).. Tanult téri helyzetek folyamatos gyakorlása, egyre nagyobb önállósággal, transzformálása síkra (közel-távol, itt-ott). Szótagok, szavak kirakása, hiányzó betők, szótagok pótlása, kétszótagú szavak írása, mondatkezdı betők, nevek jelölése. Mondatvégi írásjel: kérdıjel. Kétszótagú szavak, rövid mondatok olvasása, értelmezése, szöveges tárgy-kép-szó egymáshoz rendelése, szó-kép egyeztetése, mondat-kép egyeztetése, adott szóval mondatalkotás, versek, mondókák tanulása. Írás Javasolt óraszám: 20 óra Tanult betők írása sorközben, szavak, rövid mondatok másolása, betők, rövid szavak írása diktálásra, betők másolása nyomtatottról írottra. KÖVETELMÉNY: - Egyéni képességeinek megfelelıen ejtse a hangokat, a szavakat. - Tudjon a képekrıl egyéni képességeiknek megfelelıen mondatot alkotni. - Használja segítséggel a téri orientáció elnevezéseit, alkalmazza azokat. - Az elsajátított olvasási szintnek megfelelıen ismerje fel, kapcsolja és írja a tanult betőket. - Tudjon rövid mondókákat segítséggel elmondani. 7

8 6. évfolyam Heti óraszám: 3,5 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 24,5 óra Térorientációs gyakorlatok Éves óraszám: 129,5 óra Beszédtechnika, hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok tartalmi bıvítése, pontosítása mit?, hol?, hová? kérdésekre válaszoló szavakkal. A tanult téri helyzetek alkalmazása az egyéni képességeknek megfelelıen. Javasolt óraszám: 25 óra Betőtanítás: d, j, n, h,sz, r,g,ny Javasolt óraszám:16 óra Írás Javasolt óraszám: 20 óra Olvasás Javasolt óraszám: 32 óra Szótagok, szavak kirakása, hiányzó betők, szótagok pótlása, nevek, mondatkezdı betők jelölése. Mondatvégi írásjel: felkiáltójel. Betőírás füzetbe, vonalrendszerbe, rövid szavak másolása, rövid mondatok másolása, írottról írottra, majd nyomtatottról írottra; betők, rövid szavak írása, tollbamondással (látási, hallási elıkészítéssel). Két-, háromtagú szavak, rövid mondatok olvasása, értelmezése, 5-6 képbıl álló képsor értelmezése, sorba rakása. Tárgy-kép-szó egymáshoz rendelése, szókép egymáshoz rendelése, mondat-kép egyeztetése, adott kötıszóval (pedig, de, mert) összetett mondat alkotása. Értı olvasás folyamatos oktatást igénylı anyag Rövid történet, olvasmány elolvasása, értelezése. Javasolt óraszám: 12 óra 8

9 KÖVETELMÉNY: - Egyéni képességeinek megfelelıen alkosson bıvített mondatot. - Tudja elmondani tanult személyi adatait. - Használja önállóan az ismert téri relációkat. - Egyéni képességeinek megfelelıen ismerje fel, kapcsolja és írja a tanult betőket. - Legyen képes egyéni képességeinek megfelelıen másolni. - Tudjon néhány verset, mondókát elmondani. 9

10 7. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Éves óraszám: 148 óra Beszédtechnika, hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok tartalmi bıvítése mikor?, milyen? kérdésre válaszoló szavakkal. Javasolt óraszám: 28 óra Térorientációs gyakorlatok A tanult téri helyzetek önálló alkalmazása. Javasolt óraszám: 27 óra Betőtanítás: cs, gy, zs, ty, ly, x, y w Szótagok, szavak kirakása, nevek, mondatok helyesírása. Javasolt óraszám: 16 óra Írás Javasolt óraszám: 25 óra Olvasás Javasolt óraszám: 32 óra Betőírás füzetben, vonalközben. Szavak, rövid mondatok másolása írottról írottra, nyomtatottról írottra. Egyszerő tımondatos szöveg alkotása segítséggel, leírása. Mondatok tollbamondásának elıkészítése látó-halló módszerrel. Üdvözlılap írása. Szótagok, szavak olvasása. Két-, háromtagú szavak, rövid mondatok olvasása, értelmezése. Zárt szótagok, mássalhangzó-torlódásos szavak olvasása, 7-8 képbıl álló képsor értelmezése, idırendi sorrendbe állítása. Értı olvasás Javasolt óraszám: 20 óra Rövid történetek, olvasmányok, mesék olvasása, értelmezése. Versek, mondókák olvasása, megtanulása, olvasmányok feldolgozása. 10

11 KÖVETELMÉNY: - Fokozódó önállósággal, változó szituációban alkalmazza személyi adatait. - Egyre kevesebb segítséggel tájékozódjon a térben. - Egyéni képességeinek megfelelıen ismerje fel a tanult betőket, kapcsolja és írja azokat. - Legyen képes rövid történetek bıvítetett mondatokban való elmondására. 11

12 8. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 148 óra Beszédfejlesztés folyamatos oktatást igénylı anyag Javasolt óraszám: 14,5 óra Beszédtechnika, személyi adatok gyakorlása. Mondatok tartalmi bıvítése hogyan? kérdésre válaszoló szavakkal. Térorientációs gyakorlatok A tanult téri helyzetek alkalmazása fokozódó önállósággal. Javasolt óraszám: 18,5 óra Betőtanítás: Javasolt óraszám: 56 óra Írás Javasolt óraszám: 26 óra Olvasás Javasolt óraszám: 18,5 óra Nagybetők tanítása. Szövegírás vonalközbe és segédvonalra. Szavak, mondatok másolása írottról írottra/nyomtatottról írottra. Bıvített mondatos szöveg alkotása, leírása. Írás diktálás után. Személyi adatok és rövid levél írása, nyomtatványok kitöltése. Szöveges tárgy-kép-szó egymáshoz rendelése, szó - kép és e mondat - kép egyeztetése. Mondat mondattal való összehasonlítása. Tagmondatok összefüggései. Megadott szóval mondatalkotás. Értı olvasás Javasolt óraszám: 14,5 óra Rövid olvasmányok, mesék, történetek, történelmi szemelvények olvasása, feldolgozása. Versek, mondókák olvasása, megtanulása. Ismerkedés a betőrenddel, olvasás térképrıl (városok, folyók stb.). 12

13 KÖVETELMÉNY: - Az elsajátított olvasástechnika használata a mindennapi élethelyzetekben, illetve tájékozódásnál. - A térbeli viszonyok gyakorlati alkalmazása a kultúrtechnikai ismeretekben. - A személyi adatok alkalmazása. - Egyéni képességeinek megfelelıen legyen képes a hétköznapi életben elıforduló írásbeli feladatok végzésére. 13

14 Beszédfejlesztés és környezetismeret évfolyam CÉLOK: - A tanulók helyes és tiszta hangképzésének kialakítása. Fejlıdjön a tanulók beszédkészsége, alakuljon ki a köznyelvben használatos egyszerő nyelvi formák használata. - A tanulók szóbeli kifejezıkészségének, adekvát kommunikációjának fejlesztése. - A beszéd általi további ismeretszerzés segítése. - A tanulók ismerkedjenek meg környezetük tárgyaival, szerezzenek természeti és társadalmi környezetükbıl olyan tapasztalatokat, amelyek a helyzetüknek, fejlettségüknek megfelelı biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. - A környezetben való tájékozódás kialakítása, elemi szintő összefüggések felfedeztetése és ebbıl elemi következtetések levonása. - A megfigyelıképesség, emlékezet, gondolkodás fejlesztése. - A környezethez való alkalmazkodóképesség kialakítása. FELADATOK: - A tantárgy járuljon hozzá a megközelítıen tiszta és helyes hangképzéshez, a beszédkészség fejlesztéséhez, a köznyelvben használatos egyszerő nyelvi formák használatához. - Érje el, hogy a tanulók kívánságaikat szóban fejezzék ki, kérdésekre válaszoljanak, az utasításokat megértsék, és ennek megfelelıen cselekedjenek. - Segítse hozzá a tanulókat az elemi szintő Összefüggések felismeréséhez és a következtetések levonásához. - Juttassa el a tanulókat a beszédfejlesztés olyan szintjére, hogy a beszéd által további ismeretszerzésre képesek legyenek. - Nyújtson lehetıségeket, hogy a tanulók a természeti és társadalmi környezetükbıl tapasztalatokat és ismereteket szerezhessenek a helyzetüknek, fejlettségüknek megfelelı biztonságos tájékozódáshoz, eligazodáshoz. - Alakítsa ki a kultúrált élet szokásait, a természethez és a társadalmi 14

15 környezethez való fogékonyságot, a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyt. - Járuljon hozzá a passzív és aktív szókincs gazdagításához. - Segítse a tanulókat saját élményekbıl, tapasztalatokból kiindulva a környezet tárgyainak, jelenségeinek, folyamatainak, ok-okozati összefüggéseinek felismerésében. ÖK Témakör Évfolyamok Beszédfejlesztési gyakorlatok x x Iskolánk x x Család x x Foglalkozások x x x Lakás x x Étkezés x x Ünnepek x x Testünk ápolása x x Ruházat x x Utca, közlekedés x x Üzletek, vásárlás x x Növények x x Állatok x x Idıbeli tájékozódás x x Intézmények, középületek x 15

16 5. ÉVFOLYMA Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztési Javasolt óraszám: 10 óra folyamatos oktatást igénylı anyag Iskolánk Javasolt óraszám: 10 óra Család Javasolt óraszám: 10 óra Foglalkozások Javasolt óraszám: 10 óra Lakás Javasolt óraszám: 8 óra Étkezés Javasolt óraszám: 8 óra Ünnepek Javasolt óraszám: 12 óra Testünk ápolása Javasolt óraszám: 10 óra Ruházat Javasolt óraszám: 6 óra Utca, közlekedés Javasolt óraszám: 20 óra Üzletek, vásárlás Javasolt óraszám: 6 óra Növények Javasolt óraszám: 10 óra Éves óraszám: 148 óra Beszédmotoros gyakorlatok. Tárgymegnevezés, mondatalkotás: Mondatbıvítés kérdıszó segítségével, hely-, idı-, cél-, eszközhatározó alkalmazásával. Mondókák, versek tanulása. Mőhelyek, raktárak megismerése, funkciójuk. Születési hely, idı. Anyja leánykori neve. Lakcím gyakorlása. További iparosok munkájának megismerése, eszközeinek csoportosítása. Kézi és elektromos háztartási gépek megismerése, megnevezése. Lakóházak típusainak megismerése. Konzervek, mirelitek megismerése, felhasználása. Az ételféleségek körében szerzett ismeretek bıvítése. Nemzeti, társadalmi, családi ünnepekre készülıdés irányítással. Az ünnepek eredete, történetek ismertetése. Ízületek megnevezése. Egészségügyi ismeretek, testápolás, fertızések. Kórház. Évszaknak és alkalomnak megfelelı ruhadarabok kiválasztása irányítással. Helyi és távolsági, valamint a tömegközlekedés fogalmának kialakítása, mondókák ismertetése. Áruház látogatása, áruféleségek megnevezése, konvencionális kifejezések gyakorlása irányítással. A fa részeinek bemutatása. Zöldségek, gyümölcsök szedése, tárolása, tartósítása. Gabonafélék megismertetése megnevezése, felhasználása. 16

17 Állatok Javasolt óraszám: 12 óra Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 16 óra Háziállatok fogalmának bıvítése. Hobbiállatok. Ház körül élı állatok csoportosítása (hasznos, káros). Mesék az állatokról. Évszakok, hónapok, nevei sorrendben, cselekvések napszakokhoz rendelése. 6. ÉVFOLYMA Heti óraszám: 4 óra Beszédfejlesztési gyakorlatok Javasolt óraszám: 10 óra illetve folyamatos oktatást igénylı anyag Iskolánk Javasolt óraszám: 10 óra Éves óraszám: 148 óra Beszédmotoros gyakorlatok. Tárgyak megnevezése, mondatalkotás, mondatbıvítés. A tanterem makettjének elkészítése. Környezı utcák nevezetességeinek megismerése, megnevezése. Család Javasolt óraszám: 8 óra Foglalkozás Javasolt óraszám: 10 óra Lakás Javasolt óraszám: 8 óra Személyi adatok, szülık, társak, tanárok nevének gyakorlása. Iskola, üzletek, intézmények dolgozói, szolgáltatások egymáshoz rendelése irányítással. Lakás helyiségei, berendezései, funkciói, rendeltére; használata. Lakóházak típusok szerinti csoportosítása. Étkezés Hagyományos és ünnepi ételek válogatása. Javasolt óraszám: 6 óra Ünnepeik Javasolt óraszám: 10 óra Nemzeti, családi, egyházi, társadalmi ünnepek csoportosítása, az ünnepekhez kapcsolódó történetek ismeri 17

18 Testünk ápolása Javasolt óraszám: 12 óra Ruházat Javasolt óraszám: 6 óra Utca, közlekedés Javasolt óraszám: 10 óra Üzletek, vásárlás Javasolt óraszám: 10 óra Növények Javasolt óraszám: 12 óra Állatok Javasolt óraszám: 12 óra Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 12 óra Intézmények, középületek Javasolt óraszám: 12 óra Testséma fogalmának kialakítása, testrészek érzékelése tisztálkodás. Az egészségmegırzés, betegségek megelızése témakörben tanultak gyakorlása. Ruhadarabok kiválasztása, csoportosítása különféle szempontok szerint. Jármővek közlekedési színterek szerinti csoportosítása. A gyalogos közlekedés szabályainak betartása. Helyi, távolsági és tömegközlekedés Üzletekrıl, vásárlásról tanultak rendszerezése. A szobanövények megismertetése, ápolásuk. Lombos, tőlevelő, lombhullató, örökzöld fa fogalmának kialakítása, csoportosítási gyakorlatok. Gyümölcsök, zöldség- és gabonafélék felhasználása, tárolása, tartósítása. Vadon élı állatok, erdei, mezei, vízi állatok. ra. Csoportosítás kültakaró, táplálkozás, szaporodás, élıhely, felhasználás szerint. Mesék feldolgozása. Napok, hetek, hónapok, évszakok, év felosztásának gyakorlása. Közintézmények fıfogalmának kialakítása. Csoportosítási gyakorlatok. Mozi, színház, mővelıdési ház, múzeum, rendelıintézet, kórház, gyógyszertár, posta, tőzoltóság, rendırség, mentıállomás, pályaudvar, hajóállomás, repülıtér tevékenységének megismerése. 18

19 KÖVETELMÉNY - Tudja a beszédet és a megismert jeleket az elemi szintő kommunikációban használni. - Tudjon tájékozódni közvetlen környezetében, térben és idıben. - Törekedjen a megfelelı viselkedési szint betartására utcán, iskolában, otthon és a megismert közintézményekben. - Alakuljon ki igénye önmaga és környezete tisztán tartására. - Törekedjen a kulturált étkezési formák betartására. - Tudjon megfelelıen viselkedni családi és társadalmi ünnepek alkalmával. - Ismerje fel a tanult növényeket és állatokat, tudja azokat elhelyezni természetes környezetükben. - A megismert szempontok szerint végezzen fıfogalmi csoportosításokat. - A tanult verseket és mondókákat egyéni képességeinek megfelelıen tudja felidézni. 19

20 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok évfolyam CÉLOK: - A környezet iránti érdeklıdés felkeltése és fenntartása. - Fokozódó önállósággal bıvítse és alkalmazza a beszédfejlesztés tárgy témakörein belül megtanult ismereteit. - Nyújtson olyan ismereteket, melyek elısegítik a tanuló látókörének kibıvítését, tágabb környezetének pontosabb megismerését. - Segítse a tanulót önmaga és társai teljesebb megismeréséhez a felnıtt életre való felkészülés érdekében. - A gondolkodás fejlesztésének segítése az ismeretek rendszerezésével. FELADATOK: - Társadalmi környezet megismerése. - Tegye lehetıvé, hogy a tanuló megszerzett ismereteit az élet különbözı színterein a gyakorlatban alkalmazhassa. - Az ismeretek csoportosításán, általánosításán keresztül nyújtson alkalmat a tanuló számára fogalmi gondolkodása fejlıdésére. - Bıvítse a. tanuló ismereteit és nyújtson lehetıséget a megfelelı viselkedés kialakításához a társas kapcsolatokban (családi, baráti, munkahelyi). - Szociális készségek elsajátítása. - Feladattudat, felelısségérzet fejlıdése. - Pénzzel kapcsolatos ismeretek nyújtása, gyakorlati életben történı alkalmazása. 20

21 ÖK Témakör Évfolyam Személyi adatok x x Vásárlási gyakorlatok x x Közlekedési ismeretek x x Ünnepek, szokások x x Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok x x Társas kapcsolatok. x x Elıkészület a felnıtt életre x x Lakóhelyismeret x x 21

22 7. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Személyi adatok Javasolt óraszám: 6 óra Vásárlási gyakorlatok Javasolt óraszám: 10 óra Éves óraszám: 74 óra Saját személyi adatainak és a család adatainak gyakorlása, szülık foglalkozásának megnevezése irányítással. Szaküzletek (élelmiszer-, háztartási, cipı-, ruha-, papír-, írószerbolt), piac. Vásárlási helyzetgyakorlatokban való aktív részvétel irányítással. Közlekedési ismeretek Javasolt óraszám: 10 óra Ünnepek, szokások Javasolt óraszám: 6 óra Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok Javasolt óraszám: 8 óra Társas kapcsolatok Javasolt óraszám: 10 óra Elıkészület a felnıtt életre Javasolt óraszám: 12 óra Lakóhelyismeret Javasolt óraszám: 12 óra Közlekedési szabályok gyakorlása, közlekedési lámpák, rendıri karjelzések megismerése. Szárazföldi, vízi és légi közlekedési eszközök megnevezése, jegyváltás gyakorlása irányítással. Nemzeti, családi ünnepekhez kapcsolódó szokások gyakorlása irányítással. Mozi, mővelıdési ház, múzeum, posta, rendırség látogatása, segítségkérés módjainak gyakorlása irányítással. Önismeret, önbizalom, önkontroll alakítása, empátia, tolerancia fogalmának kialakítása, hiányosságok megbeszélése. Családi és munkahelyi kapcsolatokban való részvétel irányítással. Családi munkamegosztás. Munkahelyi viselkedési formák tudatosítása. Zsebpénz, fizetés beosztásának gyakorlása irányítással. Felszíni formák, vizek felismerése térképen. Falu, város, fıváros megkülönböztetése. Terepasztal használata, makett készítése. 22

23 8. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Személyi adatok Javasolt óraszám: 6 óra Vásárlási gyakorlatok Javasolt óraszám: 10 óra Éves óraszám: 74 óra Személyi adatoknak és a család adatainak gyakorlása, a szülık foglalkozásának megnevezése irányítással. Vásárlási gyakorlatok az ismert boltokban fokozódó önállósággal. A vásárlási igény alapján az optimális üzlet kiválasztása irányítással. Bevásárlóközpontok megismerése. Közlekedési ismeretek Javasolt óraszám: 10 óra A szabályok, lámpák, rendıri karjelzések ismeretének alkalmazása. A közlekedési eszközök megválasztása, jegyváltás gyakorlása irányítással. Ünnepek, szokások Javasolt óraszám: 6 óra Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó ismeretek alkalmazása. Családi ünnepekhez kapcsolódó szokások. Vendéglátás, vendégvárás szabályainak megismerése irányítással. Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok Javasolt óraszám: 8 óra Szabadidı eltöltésének megszervezése. Pályaudvar látogatása. Veszélyforrások felismerése a környezetben és a közlekedésben. Segítségkérés módjainak gyakorlása irányítással. Társas kapcsolatok Javasolt óraszám: 10 óra A tulajdonságok káros és hasznos voltának megkülönböztetése. A megfelelı viselkedési forma kialakítása a családi és munkahelyi kapcsolatokban, irányítással. Elıkészület a felnıtt életre Javasolt óraszám: 12 óra Lakóhelyismeret Javasolt óraszám: 12 óra Munkafegyelmi és balesetvédelmi szabályok felismerése Lakás, táplálkozási és ruházkodási költségek beosztása irányítással. Tájékozódás a gazdasági térképen. Ország, haza fogalmának kialakítása, terepasztal, makett használata irányítással. 23

24 KÖVETELMÉNY - Fokozódó önállósággal használja saját és közvetlen környezete adatait - Bıvítse ismereteit a pénz értékérıl és beosztásáról, - Fokozódó önállósággal alkalmazza a közlekedési szabályokat és használja a közlekedés különféle színtereit. - Irányítás mellett használja a szolgáltató- és közintézményeket, ismerje azok funkcióit. - Váljon egyre biztosabbá énképe. - A megismert tulajdonságok figyelembevételével alakuljon személyes kapcsolatrendszere. - Legyenek elemi ismeretei Magyarország földrajzáról. 24

25 Számolás - mérés elemei évfolyam CÉLOK - A tér-és idıbeli tájékozódás kialakítása. - Alapozza meg számlálással a tanulók számfogalmait. Mennyiség-fogalmaikat mélyítse el összehasonlításokkal, csoportosításokkal, rendezésekkel és kiegészítésekkel. - Fokozatosan fejlessze a tanulók megismerési képességeit a tárgyak tulajdonságairól (nagyság, forma, szín). - Mőveletek megtanulásával járuljon hozzá a logikus gondolkodás elemi szabályainak kialakulásához. - Mérések végrehajtása különbözı mértékegységekkel. - Logikai összefüggések fejlesztése. - Problémamegoldó képességük fejlesztése. FELADATOK - A szükséges alapkészségek kialakítása. - A tanulóknak elemi- tapasztalatok nyújtása környezetük tárgyainak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól győjtögetéssel, válogatással, rendezgetéssel, összehasonlítással, rakosgatással. - A tanulók cselekvés közben változtassák meg a különbözı tárgyak, eszközök térbeli helyzetét. - A tanulók elemi idıi tájékozódásának kialakítása és fejlesztése folyamatos gyakoroltatással és a tapasztalatok feldolgozásának segítségével. - Halmazok, mennyiségek felismertetése, számolási mőveletek végeztetése. - Mértékegységek, mérések gyakoroltatása. - Alapvetı tér- és idıbeli relációk alkalmazása, gyakorlása. - Tárgyak mennyiségi és formai tulajdonságainak megismerése. - Mennyiségfogalom kialakítása, változások, különbségek érzékelése - Tárgyak tulajdonságok szerinti csoportosítása. 25

26 5. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 111 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Javasolt óraszám: 18 óra Egyre nagyobb önállósággal figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, egyeztesse, azonosítsa, nevezze meg a tárgyakat: nagyság (kicsi, nagy), ugyanolyan, rövid, hosszú, egyforma, vékony, vastag, széles, keskeny, magas, alacsony, kerek, szögletes. Segítséggel: mennyiségállandóság gyakorlatai folyadékkal. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, egyeztesse, azonosítsa, nevezze meg: henger, gömb, kocka, síkidomok. Térbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 20 óra Egyre nagyobb önállósággal figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel: alatta, fölötte, mellette, elıtte, mögötte, közel, távol, közötte, eleje, közepe, vége, itt, ott, irányok (felfelé, lefelé, alsó, felsı, középsı). Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 36 óra Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel: évszakok, napszakok, napok, hónapok, óra, életkor (idıs, fiatal). Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek Javasolt óraszám: 20 óra Egyre nagyobb önállósággal figyelje meg, mutassa, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Segítséggel végezzen alapvetı szétválogatásokat, csoportosításokat, ismerje fel a változásokat: számkörbıvítés; 10-ig, számjegyek írása, 6, 7, 8, számsorok, szomszédok, bontás, pótlás, hozzáadás, elvétel, mőveleti jelek, összeadás, kivonás. Mértékegységek, mértékek, a pénz Javasolt óraszám: 17 óra Segítséggel figyelje meg: pénzérmék: 1, 2, 5, 10 Ft. A pénz értéke, olcsó, drága. Vásárlás. 26

27 KÖVETELMÉNYEK - A tanuló az alsó szakaszban megszerzett számolás-mérés elemei tevékenységrendszerre építve fejlıdjön tovább. - Segítséggel közvetlen környezetében ismerje fel a tárgyak kiterjedését (hosszúság, szélesség, magasság). - A környezet tárgyainak térbeli kiterjedését (kerek, szögletes stb.) állóan különítse le. - Segítséggel 5-ös számkörben tudjon tárgyképet, számképet, számjegyet számnévvel is egyeztetni. - Tudjon 10-ig tárgyakat megszámlálni, segítséggel alkosson növekvı-csökkenı számsort. - Ismerje az 5-ös körhöz tartozó pénzérméket. 27

28 6. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Javasolt óraszám: 18 óra Éves óraszám: 111 óra Egyre nagyobb önállósággal figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, egyeztesse, azonosítsa, nevezze meg: nagyság (kicsi, nagy), ugyanolyan, rövid, hosszú, egyforma, vékony, vastag, széles, keskeny, magas, alacsony, kerek, szögletes. Segítséggel: mennyiségállandóság gyakorlatai folyadékkal. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, egyeztesse, azonosítsa, nevezze meg: henger, gömb, kocka, síkidomok. Térbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 20 óra Egyre nagyobb önállósággal figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel: alatta, fölötte, mellette, elıtte, mögötte, közel, távol, közötte, eleje, közepe, vége, itt, ott, irányok (felfelé, lefelé) alsó, felsı, középsı. Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 36 óra Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel: évszakok, napszakok, napok, hónapok, óra, életkor (idıs, fiatal). Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek Javasolt óraszám: 20 óra Mértékegységek, mértékek, a pénz Javasolt óraszám: 17 óra Egyre nagyobb önállósággal figyelje meg, mutassa, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Segítséggel végezzen alapvetı szétválogatásokat, csoportosításokat, ismerje fel a változásokat: számkörbıvítés; 10-ig, számjegyek írása, 9, 10, számsorok, szomszédok, bontás, pótlás, hozzáadás, elvétel, mőveleti jelek, összeadás, kivonás. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvetın becsléseket, viszonyításokat: pénzérmék: 1, 2 5, 10, 20, 50 Ft. A pénz értéke, olcsó, drága. Vásárlás. 28

29 KÖVETELMÉNY - Segítséggel ismerje fel, egyeztesse az egyszerő sík- és térbeli formákat. - Segítséggel 10-es számkörben tudjon tárgyképet, számképet, számjegyet számnévvel is egyeztetni. - Segítséggel jelezze a mennyiségek változását közvetlen tapasztalat alapján, tárgyi manipulációval. - Segítséggel végezzen mennyiségek változtatásával kapcsolatos tevékenységet. - Tudjon tárgyakkal egyszerő mőveleteket 10-es körben végezni. 29

30 7. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 111 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Javasolt óraszám: 18 óra Egyre nagyobb önállósággal figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, egyeztesse, nevezze meg: nagyság (kicsi, nagy), ugyanolyan, rövid, hosszú, egyforma, vékony, vastag, széles, keskeny, magas, alacsony, kerek, szögletes, henger, gömb, kocka, síkidomok. Térbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 20 óra Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 36 óra Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek Javasolt óraszám: 20 óra Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, végezzen alapvetı összehasonlításokat: alsó, felsı, középsı, alatta, fölötte, mellette, elıtte, mögötte, közel, távol, közötte, eleje, közepe, vége, itt, ott. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvetı összehasonlításokat: évszakok, napszakok, napok, hónapok, naptár, ünnepnapok, óra, egész óra, életkor (idıs, fiatal). Önállóan figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Segítséggel végezzen alapvetı szétválogatásokat, csoportosításokat, ismerje fel a változásokat, végezzen alapvetı számtani mőveleteket: számkörbıvítés 20-ig, számjegyek írása (1-10), számsorok, szomszédok, bontás, pótlás, hozzáadás, elvétel, mőveleti jelek, összeadás, kivonás. Mértékegységek, mértékek, a pénz Javasolt óraszám: 17 óra Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvetı becsléseket, viszonyításokat: pénzérmék: 1 2, 5,10, 20, 50, 100 Ft. A pénz értéke, olcsó, drága. Vásárlás. 30

31 KÖVETELMÉNY - Önállóan ismerje fel, egyeztesse az egyszerő sík- és térbeli formákat. - Segítséggel 20-as számkörben tudjon tárgyképet, számképet, számjegyet számnévvel is egyeztetni. - Segítséggel tudja a mennyiségeket összehasonlítani, irányítással vegye észre a mennyiségi állandóságot. - Tudjon 20-ig tárgyakat megszámlálni. - Segítséggel végezze a becslést valamennyi tanult mértékegységnél - A tanult mértékegységeket a gyakorlatban segítséggel alkalmazza 8. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 111 óra Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedésérıl, formai tulajdonságairól Javasolt óraszám: 18 óra Önállóan figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, egyeztesse, nevezze meg: nagyság (kicsi, nagy), ugyanolyan, rövid, hosszú, egyforma, vékony, vastag, széles, keskeny, magas, alacsony, kerek, szögletes, henger, gömb, kocka síkidomok. Térbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 20 óra Idıbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 36 óra Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett mőveletek Javasolt óraszám: 20 óra Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, végezzen alapvetı összehasonlításokat: alsó, felsı, középsı, alatta, fölötte, mellette, elıtte, mögötte, közel, távol, közötte, eleje, közepe, vége, itt, ott, irányok. Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvetı összehasonlításokat: évszakok, napszakok napok, hónapok, naptár, ünnepnapok, óra, egész óra, életkor (idıs, fiatal). Önállóan figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg: sok, kevés, semmi, határozatlan mennyiségő halmazok, több, kevesebb, ugyanannyi, relációk, halmazok számossága. Segítséggel végezzen alapvetı szétválogatásokat, csoportosításokat. Számkörbıvítés 20-ig, számjegyek írása 20-ig, számsorok, szomszédok. Ismerje fel a változásokat, végezzen alapvetı számtani mőveleteket: bontás, pótlás, hozzáadás, elvétel, mőveleti jelelek, összeadás kivonás. 31

32 Mértékegységek, mértékek, a pénz Javasolt óraszám: 17 óra Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, végezzen alapvetı becsléseket, viszonyításokat, méréseket: tömeg, őrmérték, hosszúság, pénzérmék: 1 2, 5, 10, 20, 50, 100 Ft. A pénz értéke, olcsó, drága. Vásárlás. KÖVETELMÉNY - Végezzen egyre pontosabban a mennyiség és számjegy azonosítását a 20-as számkörben. - Egyre nagyobb önállósággal végezzen mőveleteket 20-as számkörben, és jegyezze le azokat. - Segítséggel végezzen becsléseket a tanult mértékegységek felhasználásával. - Egyre önállóbban használja az órával kapcsolatos ismereteit. 32

33 Életviteli és gondozási ismeretek évfolyam CÉLOK - A tanulóknál olyan ismeretek, szokások, készségek és képességek kialakítása, amelyekkel a mindennapi életben elıforduló egyszerő önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok elvégzésére- kisebb irányítással - képessé válnak. - A tanulók manuális képességeinek, finommotorikájának és mozgás koordinációjának fejlesztésével segítse az elemi munkavégzı képesség kialakítását. - Növelni a belsı késztetést az önkifejezésre, a tanult ismeretek egyre nagyobb önállósággal való alkalmazására.. FELADATOK - Különbözı anyagok tulajdonságainak megismerése. - A textilles technikák megismertetésével, elsajátításával, elemi szintő alkalmazásával készítse elı a tanulókat a mővészeti terápiára. - Biztosítson a tanulók képességeihez igazodó megfelelı gyakorlást, megerısítést az alapvetı önellátási, gondozási tevékenységek elsajátításához. - Járuljon hozzá, hogy a megtanult munkafolyamatok munkasorrendjét a gyakorlati tevékenységek során alkalmazni tudják. - Készítse fel a tanulókat arra, hogy munkájukat értékelni tudják, segítse a reális énkép, önértékelés kialakítását. - Keltse fel a tanulók érdeklıdését a természetes anyagok megmunkálhatósága iránt, biztosítsa az alkotás örömének és hasznosságának megtapasztalását. - Járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez. Alakítson ki olyan szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására. - Segítse olyan személyiségjegyek kialakítását, mint a pontosság, a rendszeretet, az embertársak megbecsülése. - Biztosítsa a higiéniás szokások kialakítását. Készítsen fel a piktogramok felismerésére, azok jelentéseinek megértésére. 33

34 - Tegye lehetıvé jártasság szerzését egyszerő alakítási tevékenységekben (darabolás, vágás, tépés, varrás, ragasztás, csomózás, kötés stb.) - Segítse a gazdaságosságra való törekvés kialakítását a vásárlás során, a választások mérlegelésének gyakorlásával. - Biztosítsa a takarítási, mosási, fızési technikák megismerését, gyakorlását mind nagyobb önállósággal. ÖK Évfolyam Textilmunkák x x x x Konyhai munkák x x x x Takarítás x x x x Önkiszolgálás-ruhagondozás x x x x Vásárlás x x x x Piktogramok értelmezése x x Természetes anyagok és alakításuk x x x x 34

35 5. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Textilmunkák Javasolt óraszám: 28 óra Éves óraszám:111 óra Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: megmunkálhatóság. Segítséggel textilcsík gombolyítása. Irányítással textil nyírása. Fokozódó önállósággal szalagkötés. Önállóan szálazás, szálbehúzás. Varrási alapismeretek. Öltésfajták: segítséggel száröltés elsajátítása, tőbefőzés, csomózás differenciáltan. Önállóan le- és felöltés gyakorlása. Konyhai munkák Javasolt óraszám: 21óra Önállóan konyhai eszközök helyrerakása, rendrakás. Irányítással kenyérkenés, fızés elıkészítése. Önállóan terítés napszaknak megfelelıen, konyhai edények, felszerelések, evıeszközök mosogatása, törölgetése. Takarítás Javasolt óraszám: 16 óra Irányítással seprő, lapát használata. Segítséggel csempe, ajtó lemosása, takarítást megkönnyítı gépek, porszívó használata, játékeszközök tisztítása. Fokozódó önállósággal portörlés, felmosás. Önkiszolgálás ruhagondozás Javasolt óraszám: 20 óra Segítséggel ruhanemő kezelése: húzózár használata. Irányítással cipıfőzés, kötés. Ruhaápolás, ruhagondozás: kézi mosás. A ruházat évszaknak és idıjárásnak megfelelı kiválasztása és használata fokozódó önállósággal. Önállóan csatolás, patentolás, kapcsolás. Vásárlás Javasolt óraszám: 10óra Alapvetı árucikkek beszerzési helyének megismerése Természetes anyagok és alakíthatóságuk Javasolt óraszám: 18 óra Papírból, textilbıl, fonalból egyszerő munkadarabok ajándékok készítése, formák, alakzatok, elemi kompozícióik létrehozása. 35

36 KÖVETELMÉNY - Ismerje és tartsa be az egészséges életmód szokásrendjét. Tegyen szert egyre nagyobb gyakorlottságra és önállóságra az öltözködésben, ruhagondozásban, étkezésben és az önellátásban. - Tudja ruházatát az évszaknak és idıjárásnak megfelelıen kiválasztani. - Legyen aktív környezete tisztán tartásában. Használja önállóan a porszívót. - Legyen gyakorlott a textilféleségek megmunkálásában, az eszközök balesetmentes használatában. Tudja a textilt felvágni, gombolyítani és összevarrni. Jártasság szinten alkalmazza a tanult öltéstechnikákat. - A konyhai mőveletekben képességének megfelelıen vegyen részt. A különbözı tevékenységeket (étel-elıkészítés, egyszerő ételek készítése, mosogatás, konyhai rend kialakítása) egyre kevesebb segítséggel, felnıtt irányítása mellett végezze. A higiéniás szabályokat tartsa be. 36

37 6. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám:111 óra Textilmunkák Javasolt óraszám: 28 óra Irányítással textil nyírása, összevarrása, textilcsík gombolyítása. Önállóan szalagkötés. Varrási alapismeretek. Segítséggel száröltés gyakorlása, huroköltés (pelenkaöltés) megtanulása, varrások eldolgozása, csomókötés cérna végére, balesetmentes eszközhasználat. Irányítással tőbefőzés. Önállóan le- és felöltés textilen, formakövetéssel. Konyhai munkák Javasolt óraszám: 21 óra Segítséggel étkezések elıkészítése: kenyérszeletelés, kenyérpirítás, konzervbontás, fızés elıkészítése, fızés jellegének megfelelı edények kiválasztása, gyümölcs-, zöldséghámozás. Segítséggel egyszerő ételek, italok elkészítése. Önálló terítés, mosogatás, törölgetés. Takarítás Javasolt óraszám: 16 óra A takarítás eszközei: önállóan seprő, lapát használata. Önállóan portörlés, felmosás, takarítást megkönnyítı gépek, porszívó használata, játékeszközök tisztítása. Ellenırzés mellett tisztító- és fertıtlenítıszerek használata. Önkiszolgálás - ruhagondozás Cipıfőzés önállóan, cipıkötés irányítás mellett. Mosás: segítséggel gépi mosás, mosógép és centrifuga használata, vasalás, gombvarrás. Önállóan kézi mosás Javasolt óraszám: 20 óra Vásárlás Javasolt óraszám: 10 óra Felnıtt felügyelete mellett alapvetı, egyszerőbb árucikkek beszerzési helyének megismerése, egy tétel vásárlása. Természetes anyagok és alakíthatóságuk Javasolt óraszám: 16 óra Önállóan textilbıl, fonalból és papírból egyszerő tárgyak készítése. 37

38 KÖVETELMÉNY - Ismerje és tartsa be az egészséges életmód szokásrendjét. Tegyen szert egyre nagyobb gyakorlottságra és önállóságra az öltözködésben, ruhagondozásban, étkezésben és az önellátásban. - Tudja ruházatát az évszaknak és idıjárásnak megfelelıen kiválasztani. - Legyen aktív környezete tisztán tartásában. Használja önállóan a porszívót. - Legyen gyakorlott a textilféleségek megmunkálásában, az eszközök balesetmentes használatában. Tudja a textilt felvágni, gombolyítani és összevarrni. Jártasság szinten alkalmazza a tanult öltéstechnikákat. - A konyhai mőveletekben képességének megfelelıen vegyen részt. A különbözı tevékenységeket (étel-elıkészítés, egyszerő ételek készítése, mosogatás, konyhai rend kialakítása) egyre kevesebb segítséggel, felnıtt irányítása mellett végezze. A higiéniás szabályokat tartsa be. 38

39 7. évfolyam Heti óraszám: 6 óra Textilmunkák Javasolt óraszám: 40 óra Éves óraszám: óra Irányítással szálkihúzás (azsúrozás), hármas fonás. Önállóan textil nyírása csíkra, összevarrása, textilcsík gombolyítása, fonal gombolyítása, rojtozás. Varrási alapismeretek: segítséggel láncöltés elsajátítása. Irányítással a tanult öltésfajták gyakorlása. Önállóan tőbefőzés, csomókötés cérna végére, varrások eldolgozása. Szövés elıkészítése: segítséggel szövés rámán. Önállóan le- és felöltés textilen. Konyhai munkák Javasolt óraszám: 40 óra Önállóan élelmiszerek szeletelése, fızés elıkészítése, nyersanyagok és fızıedények kiválasztása, a napszaknak megfelelı egyszerő ételek készítése irányítással. Segítséggel egyszerő kezelést igénylı konyhai gépek, háztartási eszközök használat. Takarítás Javasolt óraszám: 30 óra Segítséggel bútorápolás, ablaktisztítás. Önállóan az elızı évfolyamokon gyakorolt tevékenységek alkalmazása. Önkiszolgálás - ruhagondozás Javasolt óraszám: 40 óra Ruhaápolás, gondozás. Vasalás irányítás mellett. Gombvarrás önállóan, a tanult technikák alkalmazásával. Segítséggel ágynemőcsere. Vásárlás Javasolt óraszám: 30 óra Segítséggel az étkezéshez, fızéshez alapanyagok, valamint tisztítószerek vásárlása (néhány tétel). Piktogramok értelmezése Javasolt óraszám: 12 óra Élelmiszereken, tisztítószereken, ruhanemők kezelési útmutatóján található jelek értelmezése. Természetes anyagok és alakíthatóságuk Javasolt óraszám: 30 óra Agyagozás: segítséggel alapanyag elıkészítése, egyszerő anyagmegmunkálási technikák síkban (mélyített, karcolt minták). Irányítással a környezetében található növényvilág terméseibıl kompozíciók készítése. 39

40 KÖVETELMÉNYEK - Tudja alkalmazni a tanult öltésfajtákat, textilmegmunkálási technikákat. Ezek felhasználásával készítsen önállóan munkadarabokat. - Tudjon irányítással takarítási és nagytakarítási részmőveleteket elvégezni. - Legyen igényes környezete gondozásában és védelmében, berendezési tárgyai esztétikus kiválasztásában. - Segítséggel tudja ruházatát gondozni. Vegye észre és jelezze, ha ruházatán apróbb rendellenességeket észlel. Segítsen ezek kijavításában. - Tudjon segítséggel ágynemőt cserélni. - Legyen képes felnıtt irányítása mellett a háztartási és konyhai gépek minél önállóbb használatára. Tartsa be a balesetvédelmi elıírásokat. - Felnıttek irányítása mellett legyen képes konyhai tevékenységhez igazodó alapanyagokat, a mosogatáshoz megfelelı tisztítószereket vásárolni. - Tudjon egy-két ajándékot készíteni a természetes alapanyagok megmunkálásával. 40

41 8. évfolyam Heti óraszám: 6 óra Éves óraszám: óra Textilmunkák Javasolt óraszám: 40 óra Textilfajták megkülönböztetése. Önállóan szálkihúzás, fonás. Varrási alapmőveletek, segítséggel lapos öltés, elsajátítása Önállóan tanult öltésfajták alkalmazása, egyszerő munkadarab készítése. Irányítással szınyegszövés rámán. Konyhai munkák Javasolt óraszám:40 óra Segítséggel gyümölcsök konyhai feldolgozása. Felnıtt irányítása mellett - önállóságra törekvéssel - konyhai, háztartási gépek használata. Önállóan egyszerő hideg és meleg ételek elıkészítése, elkészítése, tálalása. Takarítás Javasolt óraszám: 30 óra A nagytakarítás mőveleteinek megismerése, segítséggel alkalmazása. Irányítással bútor és parketta ápolása, ablaktisztítás. Önkiszolgálás - ruhagondozás Javasolt óraszám: 40 óra Ruhaápolás, gondozás. Mosás: mosás elıkészítése, ruhaválogatás irányítás mellett. Kézi és gépi mosás, centrifuga használata önállóan. Szárítás, teregetési lehetıségek. Balesetmegelızés, veszélyforrások. Vasalás önállóan. Segítséggel kisebb szakadások javítása. Önállóan ágynemőcsere, Önállóan lábbeli gondozása. Vásárlás Javasolt óraszám: 30 óra Napi szükséglett cikkek vásárlása felnıtt irányításával. Piktogramok értelmezése Javasolt óraszám: 12 óra Élelmiszereken, tisztítószereken, ruhanemők kezelési útmutatóján található jelek megmutatása (ráismerési szint). Természetes anyagok és alakíthatóságuk Javasolt óraszám: 30 óra Segítséggel, irányítással bır megmunkálása (vágás, ragasztás). Agyagozás: segítséggel különbözı mértani formák, elemi figurák készítése. 41

42 KÖVETELMÉNYEK - Tudja alkalmazni a tanult öltésfajtákat, textilmegmunkálási technikákat. Ezek felhasználásával készítsen önállóan munkadarabokat. - Tudjon irányítással takarítási és nagytakarítási részmőveleteket elvégezni. - Legyen igényes környezete gondozásában és védelmében, berendezési tárgyai esztétikus kiválasztásában. - Segítséggel tudja ruházatát gondozni. Vegye észre és jelezze, ha ruházatán apróbb rendellenességeket észlel. Segítsen ezek kijavításában. - Tudjon segítséggel ágynemőt cserélni. - Legyen képes felnıtt irányítása mellett a háztartási és konyhai gépek minél önállóbb használatára. Tartsa be a balesetvédelmi elıírásokat. - Felnıttek irányítása mellett legyen képes konyhai tevékenységhez igazodó alapanyagokat, a mosogatáshoz megfelelı tisztítószereket vásárolni. - Tudjon egy-két ajándékot készíteni a természetes alapanyagok megmunkálásával. 42

43 Ábrázolás - alakítás évfolyam CÉLOK - A tanulók önkifejezı készségének képzelıerejének, környezetük pontos megfigyelésének megismerésének fejlesztése. - A tanulók manuális képességeinek fejlesztése. - Tapasztalati élmények alapján alkotásvágy felkeltése, ébrentartása. - A felfedezés, a siker örömével járuljon hozzá a tanulók pozitív énképének, önismeretének kialakításához, fejlıdéséhez. - A tanulók esztétikai érzékének fejlıdése a tantárgy szemléletformáló hatása segítségével. FELADATOK - Tárgyak, cselekvések, jelenségek megfigyeltetése. - Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése. - A munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyőjtése. - A szükséges jártasságok és készségek elsajátíttatása. - Ecset és ceruzahasználat fejlesztése. - Színek felismerése és megismerése. - Néhány képzımővészeti alkotás megismertetése. - Ábrázolási alakítási technikák megismerése és gyakorlása. - Népmővészeti technikák, motívumok, jellegzetességek megismerése. 43

44 ÖK Vizuális ábrázolás Komplex alakító tevékenység Népünk mővészete Évfolyamok x x x x x x x x x x Elemi ismeretek mővészeti alkotásokról x x 5. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Vizuális ábrázolás Éves óraszám: 74 óra Irányítással: festés, színezés, rajzolás. Javasolt óraszám: 40 óra Komplex alakító tevékenység Javasolt óraszám: 34 óra Együttmőködéssel: tárgyak (játékok, képek) készítése, jellemzı jegyeik megfigyelése alapján. KÖVETELMÉNY - Együttmőködéssel alkosson egyszerő bábokat, képeket, segédeszközöket. - Irányítással alkalmazza az eddig megismert ábrázolási alakítási technikákat (festés, színezés, rajzolás). - Irányítás mellett ismerje fel és nevezze meg a fıbb színeket. 44

45 6. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Vizuális ábrázolás Javasolt óraszám: 40 óra Komplex alakító tevékenység Javasolt óraszám: 34 óra Éves óraszám: 74 óra Irányítással: festés, színezés, rajzolás. Együttmőködéssel: tárgyak (játékok, képek) készítése, jellemzı jegyeik megfigyelése alapján. KÖVETELMÉNY - Együttmőködéssel, kombinált technikák alkalmazásával hozza létre alkotásait. - Színezésnél legyen egyre pontosabb a vonaltartása. - Ismerje a fıbb színeket, tudja azok nevét. 7. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Vizuális ábrázolás Éves óraszám: 111 óra Irányítással: festés, színezés, rajzolás. Javasolt óraszám: 40 óra Komplex alakító tevékenység Javasolt óraszám: 33 óra Népünk mővészete Javasolt óraszám: 18 óra Elemi ismeretek mővészeti alkotásokról Javasolt óraszám: 20 óra Irányítással: anyagvizsgálat, használhatóság tapasztaltszerzés útján, tárgyak (játékok, képek) készítése. Irányítással: hímzés, fafaragás. Segítséggel szemléljen mővészeti alkotásokat. 45

46 KÖVETELMÉNY - Készségszinten használja az eszközöket (ecset, ceruza). - Irányítással természetes anyagokból tudjon báb-, mesefigurákat készíteni (ember, állat). - Irányítással ismerkedjen meg néhány mővészeti alkotással. - Segítséggel ismerkedjen meg egy két kiemelkedı képzımővészeti alkotással. - Irányítással tudjon egyszerő textilképeket készíteni. 8. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Vizuális ábrázolás Javasolt óraszám: óra Komplex alakító tevékenység Javasolt óraszám: óra Népünk mővészete Javasolt óraszám: 18 óra Elemi ismeretek mővészeti alkotásokról Javasolt óraszám: 20 óra Éves óraszám: 111 óra Irányítással: festés, színezés, rajzolás. Irányítással: anyagvizsgálat, használhatóság tapasztaltszerzés útján, anyagok válogatása szín és használhatóság szerint, tárgyak (játékok, képek) készítése. Irányítással: hímzés, fafaragás, fazekasság, fonás, népi szokások. Irányítással szemléljen mővészeti alkotásokat. 46

47 KÖVETELMÉNY - Irányítással megfigyelés alapján legyen képes vizuális ábrázolásra (szín, forma). - Egyre nagyobb önállósággal hozzon létre képi és formai alkotásokat a megismert ábrázolási, alakítási technikák egyikével vagy kombinációjával - Irányítással ismerjen meg a 1-2 hímzést, 1-2 népszokást. - Irányítással látogasson meg egy kézmőves házat, múzeumot. 47

48 Ének - zene évfolyam CÉLOK - Játékos, felszabadult légkör biztosításával a harmonikus személyiségfejlesztés, a félénkség, a szorongás, a gátlás leküzdésének segítése. - A tanulók esztétikai érzékének, érzelmeinek gazdagítása. - A hazafias neveléshez való hozzájárulás. - Az együtt éneklés öröme, élménye a foglalkozások jó hangulatának kialakítása. - Összekapcsolni a sérült és az ép embereket az ének zene, mint közös nyelv segítségével. FELADATOK - Az egyenletes lüktetés megéreztetése. - Mondókák, dalok, körjátékok megismertetése, ismeretek bıvítése. - Végezzenek ritmikus gyakorlatokat a tempó, a dinamika figyelembevételével. - Énekeljenek közösen, egyénenként. - Hallgassanak zenét! Alapvetı zenei mővek megismerése ünnepkörökhöz, különleges alkalmakhoz kapcsolódva. - Ritmushangszerek megismerése és adekvát használata. - Dramatikus játékok. - Kapcsolatteremtı képesség ön- és társismeret fejlesztése a dramatikus játékokra építve. - Dramatizálható dalok, dalcsokrok megismerése. - Szituációs és felelgetıs játékok elıadása. - Versek, dalok táncos, mozgásos megjelenítése. 48

49 ÖK Gyermekversek Gyermekdalok Népdalok Ünnepkörök dalai Tánc- és dramatikus játékok Ritmus- és hallásfejlesztés Évfolyamok x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Gyermekversek Javasolt óraszám: 15 óra Gyermekdalok Javasolt óraszám: 20 óra Népdalok Javasolt óraszám: 4 óra Éves óraszám: 74 óra Irányítással. mondókák, kiszámolók, versek.. Irányítással: dalok, fogócskák, körjátékok, felelgetıs játékok, párbeszédek Segítséggel: magyar dalok, táncok. Ünnepkörök dalai Javasolt óraszám: 10 óra Tánc és dramatikus játékok Javasolt óraszám: 5 óra Ritmus- és hallásfejlesztés Javasolt óraszám: 20 óra Irányítással. családi ünnepek dalai, nemzeti ünnepek dalai. Együttmőködéssel: gyermektáncok, népi játékok. Segítséggel: ritmikai és dinamikai gyakorlatok, fékezı, ingerlı gyakorlatok, tempóérzékeltetı gyakorlatok, autoés térorientáció, hang- és hallásfejlesztés, ritmushangszerek használata. Irányítással: zenehallgatás. 49

50 KÖVETELMÉNY - Segítséggel nevezzen meg 2-3 hangszert a környezetében található hangszerek közül. - Irányítással kapcsolódjon be gyermek- és játékdalok csoportos és egyéni éneklésébe. - Szituációs és felelgetıs játékokban irányítással vállaljon szerepet. 6. évfolyam Heti óraszám: 2 óra Gyermekversek Javasolt óraszám: 13 óra Gyermekdalok Javasolt óraszám: 20 óra Népdalok Javasolt óraszám: 6 óra Éves óraszám: 74 óra Önállóan: mondókák, kiszámolók, versek. Önállóan: dalok, fogócskák, körjátékok, felelgetıs játékok, párbeszédek Segítséggel: magyar dalok, táncok. Ünnepkörök dalai Javasolt óraszám: 9 óra Tánc és dramatikus játékok Javasolt óraszám: 8 óra Irányítással: családi ünnepek dalai, nemzeti ünnepek dalai. Együttmőködéssel: gyermektáncok, népi játékok. Ritmus- és hallásfejlesztés Javasolt óraszám: 18 óra Irányítással: ritmikai és dinamikai gyakorlatok, fékezı, ingerlı gyakorlatok, tempóérzékeltetı gyakorlatok, auto- és térorientáció, hang- és hallásfejlesztés, ritmushangszerek használata, zenehallgatás. KÖVETELMÉNY - Vegyen részt önállóan gyermek- és játékdalok csoportos és egyéni éneklésében. - Irányítással kapcsolódjon be versek, dalok mozgásos - játékos megjelenítésébe. - Irányítással egyszerő ritmushangszereket szólaltasson meg. 50

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 537 SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 9. évfolyam Szakmai el ókészít ó ismeretek Szakmai el ókészít ó gyakorlatok

Részletesebben

el készít évfolyamai 9-10.

el készít évfolyamai 9-10. HELYI TANTERV Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola Zalaszentgrót Készségfejleszt Speciális Szakiskola elkészít évfolyamai 9-10.

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben A tanuló: Legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-8.. évfolyam A helyi tanterv a központi kerettanterv alapján készült Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók. Célunk a természeti

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Technika és gyakorlat

Technika és gyakorlat Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Technika és gyakorlat HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Garbócziné Gyallai Eszter Tinicsné Berta Brigitta MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 1. 2. 3.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Környezetismeret tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

ADAPTÁLT KERETTANTERV

ADAPTÁLT KERETTANTERV ADAPTÁLT KERETTANTERV A Környezetünk titkai c. tankönyvcsaládhoz Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM III. rész

PEDAGÓGIAI PROGRAM III. rész Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. rész 1 Kerettantervek

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A tantárgyi cél, az ismeret, kompetencia, valamint a képesség, készség, jártasság és attitűd értelmezése A TANEGYSÉGLEÍRÁSOK TÜKRÉBEN

A tantárgyi cél, az ismeret, kompetencia, valamint a képesség, készség, jártasság és attitűd értelmezése A TANEGYSÉGLEÍRÁSOK TÜKRÉBEN A tantárgyi cél, az ismeret, kompetencia, valamint a képesség, készség, jártasság és attitűd értelmezése A TANEGYSÉGLEÍRÁSOK TÜKRÉBEN Sárospatak, 2015.09.18. Kissné Gombos Katalin Az előadás célja Tanegység

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon,

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 51/2012.XII.21.EMMI rendelet 1.sz melléklete alapján Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei

Osztályozó vizsga követelményei Osztályozó vizsga követelményei 1. osztály Olvasás - A betű és a hang különbségének felismerése. - A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három hang összevonása)

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. HELYI TANTERV Környezetismeret 1.-4. osztály KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kertészné Fenyvesi Anita Az Érdi

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Herold Eszter Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Budapest 2009-01-12 1. ISMERETBİVÍTİ ÓRA BALASSI BÁLINT MUNKÁSSÁGÁRÓL

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Környezetismeret

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2.

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Tanulók Szakmai Képzéséhez Készült: Rum Kastély EGYMI 2014. Tartalom 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE... 4 2. KÉPZÉSI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK

OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ELŐADÓ: VENCZELNÉ GULYÁS EDIT 2014. OKTÓBER 9. KÖRNYEZETISMERET 1. és 2. osztály tankönyv és munkafüzet ESZKÖZÖK ÉS FELDOLGOZÁS JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS A TANULÁS A TANANYAG FELDOLGOZÁ-

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben