Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:"

Átírás

1 Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása érdekében. Helyi, országos és nemzetközi vállalatok szakembereit hívjuk iskolánkba, vagy keressük fel diákjainkkal, hogy megismerjék tanulóink szakmájuk legkorszerőbb anyagait, szerszámait, technológiáit. A mindenkori piaci és gazdasági környezet igényeit figyelemmel kísérjük, alkalmazkodunk hozzá az iskolafejlesztési tevékenységben. Ennek érdekében minden tanévben felmérést végzünk a város gazdálkodó szervezetei körében, felmérve a munkaerıpiacon keresett szakmák körét. Végzett diákjaink elhelyezkedésérıl minden évben felmérést készítünk, eredményeit felhasználjuk a következı tanév szakmastruktúrájának kialakításakor. A kommunikációs készség és a csapatban dolgozás képességének fejlesztése fontos feladat, akár önálló vállalkozást hoznak létre végzett tanulóink, akár alkalmazottként helyezkednek el. Pályaorientáció, a választott szakma megismertetése, a tanulók ismeretszerzésének biztosítása a munka világáról. Az Európai Unió szakképzési normáihoz való igazodás mellett szükséges az idegen nyelvek általános, kommunikáció szintő ismerete és a szakmai idegen nyelv megtanítása a mobilizáció biztosításához. Tanulóink egy része csak külföldi munkavállalással tud kiemelkedni társadalmi helyzetébıl. Az intézmény profiljából adódó sajátosságok Az intézmény profiljának megfelelıen a közös mőveltségtartalmakat elsısorban olyan a képzési célnak megfelelı elemek egészítik ki, amelyek a fém-, az építı-, a bır-, a kerámia-, a fa-, a villamos-, a mőszer-, a jármő-, a textil- és ruhaipar szakmáinak eredményes tanulását készítik elı, biztosítva a felkészítés során a szakmacsoporton belüli átjárhatóság és a szakmaváltoztatás lehetıségét.

2 Az általános mőveltséget megalapozó tantárgyi rendszerbe épül be a szakmai elıkészítı ismeretek oktatása is (orientáció). Ezekkel a feltételekkel biztosított a szakmaválasztás lehetısége a 8., 9., 0. vagy a. évfolyam elvégzése, vagy az érettségi vizsga után. A központi programok csak a kötelezı tanórai foglalkozások keretében feldolgozandó mőveltségtartalmakat határozzák meg, a fakultatív órakeret felhasználásáról szakmai elméletet oktató tanáraink döntenek. A szabad sáv kitöltésének elvei: A tanulók elızetes ismeretei, képessége; azonos szintre hozásuk A szakmacsoportok szakmához kapcsolódó igényeinek ismerete A központi programokban elıírt csoportbontás biztosítása Üzemlátogatások, a termelés korszerő technológiájának tanulmányozása Csoportbontás az idegen nyelv és az alkalmazott számítástechnika tanítására. Munkajogi, munkaerı-piaci, vállalkozási, környezetvédelmi ismeretek közvetítése. Szakiskolai képzés (9-0. osztály) A szakiskola 9-0. évfolyamán az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik, melyet az iskola kiegészít a pályaorientáció, szakmai kiegészítı és szakmai alapozó oktatással is. A szakiskolai képzés a B változat szerinti óraterv szerint történik. A program keretében kiemelten kell biztosítani az átjárhatóság érvényesülését, valamint a szakmai képzésre történı felkészítést. A szakiskola 0. évfolyamának befejezése után a tanulók, szakképzési évfolyamra léphetnek, valamint az átvételre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelıen, középiskola megfelelı évfolyamán folytathatják tanulmányaikat. Iskolánk eddigi szakmai jellegének megfelelıen a 9. évfolyamon a pályaorientáció, szakmai elıkészítés, a mőszaki és humán szakterület központi programjai alapján történik. A 9-0. évfolyamokon az alábbi szakmacsoportokban végezzük: gépészet szakmacsoport (gépészeti alapismeretek) mővészet (kerámiaipari-porcelánmővészeti alapismeretek) építészet szakmacsoport könnyőipar szakmacsoport (textilipari alapismeretek) faipari szakmacsoport Egyéb szolgáltatások szakmacsoport. (fodrász alapismeretek)

3 Pályaorientáció, szakmai alapozó képzés: A pályaorientáció célja. - fejlessze a tanulók önismeretét, - segítse adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, vágyaik, érdeklıdési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárását, - adjon elegendı információt az egyes pályákról, szakmákról, foglalkozásokról, - tegye lehetıvé a tanulók számára céljaik megfogalmazását, a megalapozottabb döntést a pályaválasztásban. Követelmények: A pályaorientációs program elvégzése után a tanuló: - ismerjen meg a lehetıségek szerint minél több pályát, szakmát, foglalkozást, - ismerje fel saját erısségeit és gyengeségeit, - legyen képes a pedagógus és csoporttársak segítségével reális önértékelésre, - fogalmazzon meg önmaga számára közeli és távlati célokat, - önállóan tudjon tájékozódni a pályaválasztással kapcsolatos kiadványokban, - segítséggel tudjon tájékozódni a továbbtanulási lehetıségekrıl, A foglalkozásokat a szakképzı évfolyamokon tanító pedagógusok tartják, elısegítve ezzel a tanuló könnyebb bekapcsolódását a szakképzésbe, valamint a szakma tanulása során, a késıbbiekben hangsúlyos kulcskompetenciák kialakítását. A foglalkozások rendje: 9. évfolyam Idıtartama: óra Az önismeret és helyes pályaválasztás kialakítása érdekében a tanulók a 9. évfolyamon, a tanév során évente három ciklusban, különbözı pályaorientációs foglalkozáson vesznek részt. Az elsı ciklus, szeptembertıl-novemberig, a második ciklus decembertıl februárig, a harmadik ciklus márciustól a tanév végéig tart. A foglalkozások a 9. évfolyamon, azonos napon kerülnek megtartásra hetente 6 órában A foglalkozásokra való beosztás, az elsı ciklusban, a tanuló, iskolánkba történı jelentkezése során megadott tagozatkódja alapján történik. A továbbiakban a tanuló választ foglalkozást és az osztályfınökök bevonásával a pályaorientációs munkaközösség vezetı osztja be. 0. évfolyam

4 Idıtartama: óra A tanuló az elızı évben megszerzett tapasztalatai alapján választ foglalkozást és egész tanévben a választott foglalkozásra jár. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók elıkészítı szakiskolai 9-0. évfolyamai számára Célokban és követelményekben megegyezik a hagyományos szakiskolai osztályokkal. Foglalkozások rendje: Ideje: - óra A foglalkozások választásának rendje, valamint tartalma megegyezik a hagyományos szakiskola 9-0 osztályaival. Az egy éves felzárkóztató képzés 9. évfolyam: Célokban és követelményekben megegyezik a hagyományos szakiskolai osztályokkal. Foglalkozások rendje: Ideje: óra A felzárkóztató osztályokban kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai képzés megalapozására. A tanulók hetente kétszer 6 órában vesznek részt foglalkozásokon. A foglalkozások választásának rendje, valamint tartalma megegyezik a hagyományos szakiskola 9 0 osztályokban alkalmazottal. A éves felzárkóztató képzés 9-0. évfolyam: Célokban és követelményekben megegyezik a hagyományos szakiskolai osztályokkal. Foglalkozások rendje: Ideje: óra A felzárkóztató osztályokban kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai képzés megalapozására. A tanulók hetente kétszer 6 órában vesznek részt foglalkozásokon. A foglalkozások választásának rendje, valamint tartalma megegyezik a hagyományos szakiskola 9 0 osztályokban alkalmazottal. Szakközépiskolai oktatás

5 A szakközépiskolában az alapfokú oktatást továbbfejlesztı, a szakmai alapozást megalapozó nevelés-oktatás folyik. A képzésben résztvevık tanulmányaik befejezéseként érettségi vizsgát tehetnek, felkészülhetnek a felsıoktatási tanulmányok megkezdésére, a szakmaválasztásra, illetve a munkába állásra. Az iskola szakközépiskolai oktatása eddigi szakterületét és szakmai jellegét megırizve az alábbi szakterületeken és szakmacsoportokban történjen..mőszaki szakterület o Gépészet, közlekedés szakmacsoport.humán szakterület o Mővészet szakmacsoport A foglalkozásokat a szakképzı évfolyamokon tanító pedagógusok tartják, elısegítve ezzel a tanuló könnyebb bekapcsolódását a szakképzésbe, valamint a szakma tanulása során, a késıbbiekben hangsúlyos kulcskompetenciák kialakítását. A foglalkozások célja. - fejlessze a tanulók önismeretét, - segítse adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, vágyaik, érdeklıdési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárását, - adjon elegendı információt az egyes pályákról, szakmákról, foglalkozásokról, - tegye lehetıvé a tanulók számára céljaik megfogalmazását, a megalapozottabb döntést a pályaválasztásban. - alapozza meg a választott terület kulcskompetenciáit Követelmények: - ismerjen meg a lehetıségek szerint minél több pályát, szakmát, foglalkozást, - ismerje fel saját erısségeit és gyengeségeit, - legyen képes a pedagógus és csoporttársak segítségével reális önértékelésre, - fogalmazzon meg önmaga számára közeli és távlati célokat, - önállóan tudjon tájékozódni a pályaválasztással kapcsolatos kiadványokban, - segítséggel tudjon tájékozódni a továbbtanulási lehetıségekrıl,

6 A foglalkozásokat a szakképzı évfolyamokon tanító pedagógusok tartják, elısegítve ezzel a tanuló könnyebb bekapcsolódását a szakképzésbe, valamint a szakma tanulása során, a késıbbiekben hangsúlyos kulcskompetenciák kialakítását. Mőszaki szakterület Gépészet, közlekedés szakmacsoport 9-. évfolyam Foglalkozások rendje: Ideje: 9. évfolam-8 óra 0. évfolyam-8 óra. évfolyam-9 óra. évfolyam- óra A Mőszaki orientációs ismeretek tantárgy tanításának célja a mőszaki szakterületen a tanulók pályaválasztásának elısegítése és a szakterület tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A tantárgy tananyagának feldolgozása adjon lehetıséget tapasztalataik rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. A mőszaki ágazatok tevékenységének sokszínő, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményezı bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklıdését a szakterület iránt, bizonyítsa be számukra az ágazat gazdasági jelentıségét, hosszú távú fejlıdıképességét. Keltse fel az érdeklıdést a szakterület elméleti alapjai iránt, mutassa be az egyes ágazatokban, munkakörökben végzett munkatevékenységeket, járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának reális megtervezéséhez. Alakítsa ki a mőszaki szakterületet megalapozó természettudományi szemléletet, készítsen fel a mőszaki szakterület orientációs gyakorlataira. A természettudományi tantárgyak tananyagára építve a tantárgy fejlessze, formálja a tanulók mőszaki szemléletét. Fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos mőszaki feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására. Alakítsa ki a tanulókban a pontos és minıségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelısségérzetet, a lényegmegragadó képességet és a berendezések, eszközök szakszerő, gondos használatának, kezelésének igényét. A mőszaki pályák világának megismertetésével segítse elı a tanulók megalapozottabb pályaválasztását. Ismertesse meg a tanulókkal az anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságukat. Fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletüket, vizuális kultúrájukat. Ismertesse meg a gépészetben használatos technológiákat.

7 Fejlesztési követelmények A tantárgy tanulása során fejlıdjenek a tanulók szakmacsoportos alapozó tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemzı-értékelı gondolkodás, az önálló ismeretszerzés képessége, az ismeretek alkalmazásának képessége. Fejlessze a szóbeli és írásos mőszaki kommunikációs képességeket, a rajzi készségeket. A tanulók a szóbeli kommunikációban törekedjenek a feldolgozott témákhoz kapcsolódó szakkifejezések szabatos és helyes használatára, írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra. A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a számítástechnikai eszközök használatához. Alakuljon ki a tanulókban az önálló tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. Humán szakterület Mővészet szakmacsoport 9-. évfolyam Foglalkozások rendje: Ideje: 9. évfolam-8 óra 0. évfolyam-8 óra. évfolyam-9 óra. évfolyam- óra Célok és feladatok A szakmai orientáció a tanulók pályaválasztását segíti, lehet ové teszi a humán szakterületen a tapasztalatszerzést és a tevékenységformák megismerését. A Humán orientációs ismeretek tantárgy tanításának célja a humán szakterületen a tanulók pályaválasztásának elısegítése és a szakterület tevékenységformáinak megismertetése. A tantárgy tananyagának feldolgozása adjon lehetıséget tapasztalataik rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. Járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott, hatékony és eredményes tanulási módszereinek és eljárásainak a kiépítéséhez, elsajátításához, valamint az önmővelés igényének és szokásának a kialakításához. Fejlesztési követelmények A tantárgy tanulása során fejlıdjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges

8 képességei, így különösen az ismeretelemzı-értékelı gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erısödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Humán szakterület Mővészet szakmacsoport mővészeti képzés 9-. évfolyam Foglalkozások rendje: Ideje: 9. évfolam-96 óra 0. évfolyam-96 óra. évfolyam-8 óra. évfolyam-8 óra A mővészetek oktatása kettıs célt szolgál intézményünkben. Egyrészt bevezeti a tanulót az adott mővészeti ág mővelésének titkaiba, másrészt a mővészetek megismertetése révén személyiségformáló erıvé válik, életre szóló szellemi-lelki gazdagságot nyújtva. Így a mővészetekkel való intenzív kapcsolat segít az önkifejezésben, a szabadidı értelmes eltöltésében, sıt az élet nehézségeinek elviselésében is. Ezért a mővészetek oktatását úgy kell megtervezni, hogy a konkrét feladatok elvégzése közben e második, hosszú távú célt se tévesszük soha szem elıl. A képzı- és iparmővészeti oktatás célrendszere és funkciói Érvényesíteni kell a közoktatási törvény., valamint a szakképzési törvény. által biztosított beszámíthatóság elvét a humán szakterületen. A humán szakterület mővészeti képzésbe beiskolázott tanulóinak az óraterv szabadon tervezhetı óráit szakmai orientáció, illetve szakmacsoportos alapozó oktatására kell fordítani. Így elérhetı, hogy a tanulók az érettségi után a két év helyett egy év alatt szakmai képesítı vizsgát tehetneka mővészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetıséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás kimővelésére és tudatosítására, bıvítve a képi mőveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. A tervezı, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítı és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem

9 kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képzı- és iparmővészeti tevékenységek iránt érdeklıdı és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különbözı mővészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlıdését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklıdésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.. Ezeken az évfolyamokon a tanulók képességeiktıl és szorgalmuktól függıen fejleszthetik vizuális mőveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.. A képzı- és iparmővészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a mőfaj sajátosságait, a mővészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelı vizuális mőveltség kialakításában. Oktatási területek: Szakiskola 9-0. évfolyam: pályaorientáció, szakmai alapozás, Rajz- és vizuális kultúra, mővészet történet Szakközépiskola 9-. évfolyam: mővészet történet szakmai alapozás Pályaorientáció, szakmai alapozás fejlessze esztétikai érzékét, vizuális látásmódját, segítse a környezetében lévı alkotások stílusának felismerésében; rávezesse, hogy az adott kor társadalmi-történelmi környezetében el tudja helyezni az építészeti, képzı és iparmővészeti alkotást, megértse azok törekvéseket; bemutassa a kapcsolatot az alkotás funkciója, szerkezete, anyagai és kivitelezési módjai között; érzékeltesse a képzı-iparmővészeti ágak - szobrászat, festészet, zománcmővesség, üvegmővesség, díszítı mővészetek stb. - egymást kiegészítı és megerısítı hatását;

10 segítse a tanulót a készített alkotás mővészi értéke védelmének szükségessége felismerésében; felkeltse a tanulók mővészeti emlékek és alkotások iránti érdeklıdését. Mővészettörténet A mővészettörténeti korszakok alkotásainak elemzése során az egészségnevelés mentális és gyakorlati megvitatására is sor kerülhet. Mentális terület: pszichológiai aspektusok a mővész hétköznapitól elütı lelki állapotainak megismerése a befogadó pszichikai megnyilvánulásai általában a lélektani érzékenység fejlıdése a mőalkotások elemzése során Rajz- és vizuális kultúra ismerjék fel az építészet és a természeti környezet kapcsolatát ismerjék fel a köztéri szobrászat és környezet viszonyának fontosságát ismerkedjenek meg a kertkultúrával a barokktól napjainkig ismerjék meg a képzımővészeti technikákat és természeti környezetbıl származó eredetüket ismerjék meg a természet ábrázolását a képzımővészetben a kezdetektıl napjainkig ismerjék meg az iparmővészeti mőfajok (bútormővesség, textilmővészet, ötvösség, porcelán, stb.) alapanyagait ismerjék meg a népi kézmővesség természeti anyagokat felhasználó ágait OKJ - szerinti szakmunkás képzés Hagyományos OKJ-szerinti képzés Az iskolának meg kell ırizni szakképzı, illetve szakmunkásképzı jellegét. Biztosítani kell a mindenkori OKJ szerinti szakmák oktatásának lehetıségeit. A kerettantervi programban kötelezıen elıírt évi óra közismereti tantárgyait minden tanévben a csoportösszetétel, és a szakma jellege fogja meghatározni. A kötelezıen elıírt óra társadalomismeret és

11 etika tantárgy mellett fontosnak tartjuk az idegen nyelv, szakmai számítások és informatika tanítását. A beiskolázás a mindenkori piaci igényeknek megfelelıen történik. A szakképzı évfolyamok közismereti és kiegészítı szakmai ismereteket nyújtó órái Egy és két éves képzési idejő szakmák Szakma Tantárgyak Évfolyamok óraszámok Néprajz, mővészetismeret Mővészet és iparmővészet Mőemlékvédelem Informatika Szakmai idegen nyelv Gazdasági ismeretek, vállalkozástan Munka- és környezetvédelem Társadalmi ismeretek Testnevelés Osztályfınöki Ács-állványozó Asztalos Bırdíszmőves Bádogos és épületbádogos Bognár Bırdíszmőves Burkoló Cipıfelsırészkészítı Csıhálózatszerelı Épületburkoló Esztergályos Fajátékkészítı

12 Fazekas Férfiruhakészítı Fodrász Gázautószerelı Gázvezeték- és készülékszerelı Géplakatos Gyermekruhaké szítı Háztartási kisgépszerelı Hegesztı Hıkezelı Karosszérialakatos Kerámiakészítı Szakma Tantárgyak Évfolyamok óraszámok iparmővészet Mőemlékvédelem Informatika Szakmai idegen nyelv Gazdasági ismeretek, vállalkozástan Munka- és körny.v.. Társadalmi ism. Testnevelés Osztályfınöki Kımőves Néprajz, mővészettörténet Mővészet és

13 Köszörős Kötı Kötı- és varró gépmőszerész Kötıipari konfekciósfehérnemőkészítı Kötöttárukészít ı Marós Mechanikai mőszerész Mérlegkészítı és javító Mezıgazdasági gépjavító NC, CNC gépkezelı (a technológia feltüntetésével) Nıiruha-készítı Szerkezet lakatos Szobafestı-mázoló, tapétázó Varrómunkás Vasbeton- és mőkıkészítı Villamoshálóza t-szerelı Villanyszerelı

14 Vízvezeték és köz-pontifőtésszerelı

15 Három éves képzési idejő szakmák Szakma Tantárgyak körny.v.. Testnevelés Osztályfınöki Mővészet-- történet Szakmai idegen nyelv Gazdasági ismeretek, vállalkozásta n Munka- és Évfolyamok Gipszminta készítı Porcelánfestı Porcelánkészítı Mezıgazdasági gépész Szakma Tantárgyak Néprajz, mővészettörténet Mővészet és iparmővészet Mőemlékvédelem Informatika Szakmai idegen nyelv Gazdasági ismeretek, vállalkozástan Munka- és körny.v.. Társadalmi ism. Testnevelés Osztályfınöki Évfolyamok óraszámok Asztalos 0 Fodrász 0

16 Gázvezeték- és készülékszerelı Szobafestı-mázoló, tapétázó Kımőves,,, Vízvezeték és köz-pontifőtésszerelı Villanyszerelı 0 Nıiruha-készítı 0

17 Középiskolai végzettséghez kötött két éves képzési idejő szakmák Szakma Tantárgyak Néprajz, mővészettörténet Mővészet és iparmővészet Mőemlékvédelem Informatika Szakmai idegen nyelv Gazdasági ismeretek, vállalkozástan Munka- és körny.v.. Társadalmi ism. Testnevelés Osztályfınöki Autóelektronikai mőszerész Autószerelı Jármőelektronikai mőszerész Fémforgácsoló Porcelánfestı és tervezı asszisztens 0 0 Szerszámkészítı Középiskolai végzettséghez kötött három éves képzési idejő szakmák Szakma Tantárgyak

18 Mővészettörténet Szakmai idegen nyelv Gazdasági ismeretek, vállalkozástan Munka- és körny.v.. Testnevelés Osztályfınöki Évfolyamok Fogtechnikus Moduláris rendszerő OKJ-szerinti képzés Az OKJ szerinti szakmai elméleti képzés a Központi programok alapján történik. Mellékeljük a programok óratervét szakmánként, ezekben a rövidített óratervekben dolgozták ki a szaktanárok a szabad sáv felhasználásának tervét, valamint az iskola helyi tantárgyi programjára fordítandó órakeret felhasználását. Az óraterv tartalmazza a modulokat, valamint a tantárgyak tanításához szükséges tárgyi feltételeket.

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 537 SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 9. évfolyam Szakmai el ókészít ó ismeretek Szakmai el ókészít ó gyakorlatok

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 301 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Ügyviteli szakmacsoportos alapozó ismeretek Ügyviteli szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS KÖZÉPISKOLAI PROGRAMJÁRÓL 1. Bevezetés A Belügyminisztérium Oktatási Fıigazgatósága közremőködésével és támogatásával 2005-tıl választható

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MOSODAI KISEGÍTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA MŰSZAKI SZAKTERÜLET ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Összeállította: az építész-

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatóság 1085 Budapest,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA egy jó stratégia az új helyzethez igazítja a taktikáját /Roberta Rich/ PÁLYÁZAT a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

BUDAPESTI. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Egy jó döntés és a szakma, hivatássá válhat!

BUDAPESTI. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Egy jó döntés és a szakma, hivatássá válhat! BUDAPESTI KERESKEDELM Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Pályaválasztási MIX 2013. Egy jó döntés és a szakma, hivatássá válhat! Hiányszakmák 2013. Pályaválasztási MIX 2013. 1 Pályaválasztási MIX 2013.

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves IR) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves IR) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves IR) A szakmai okhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma H/II/1. évfolyam H/II/2. évfolyam elméleti i ögy elméleti i Bőripari anyag és áruismeret 54 35 89 10256-12 Bőripari

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/210-1065 Fax: 06-1/210-1063 E-mail: info@nszi.hu Honlap: www.nive.hu Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 343 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Élelmiszer-ipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Élelmiszer-ipari szakmacsoportos

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak I. Népi kismesterségek Jelentkezési lap letöltése - Csipkekészítő - Fajátékkészítő - Faműves - Fazekas - Gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő - Kályhás - Kézi- és gépi hímző - Kosárfonó és fonott-bútor

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Megalakítása A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése. Modul megnevezése. Szakképesítés száma. Modul száma. Tantárgy/ témakör megnevezése. Szakmai készségfejlesztés

Szakképesítés megnevezése. Modul megnevezése. Szakképesítés száma. Modul száma. Tantárgy/ témakör megnevezése. Szakmai készségfejlesztés A könyv címe: Szakmai együttműködés és segítő kapcsolat Kiadói kód: NS-2105691213 Szerzők: Sándor-Lenkei Aida, Sándor Tamás Lektor: Nagyné Tarjányi Judit Oldalszám: 91 Ábrák száma: 10 Formátum, kivitel:

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Kutatási összefoglaló a SZAKISKOLA 2014 adatfelvétel fejér megyei eredményeiről 2014. március 20.

Kutatási összefoglaló a SZAKISKOLA 2014 adatfelvétel fejér megyei eredményeiről 2014. március 20. Kutatási összefoglaló a SZAKISKOLA 2014 adatfelvétel fejér megyei eredményeiről 2014. március 20. H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. * Tel/fax: +36 (22) 502-276 E-mail: projekt@echomail.hu * Web: www.echonetwork.hu

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki az Országos Szakképzési Tanácsnak a munkához

Részletesebben

Stratégiai munkakapcsolat. Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása

Stratégiai munkakapcsolat. Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása Foglalkoztatási Partnerség ROP 3.2.1.-2004-08-0009/33 Tolna Megyei Munkaügyi Központ Stratégiai munkakapcsolat Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása Foglalkoztatási Partnerség Tolna

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca Tartalom 1. Általános kérdéskörök 1.1. Szakmai képzésünk területei 4. old. 1.2. Beszámíthatóság az iskolai szakképzésben 6. old. 1.3. A szakképzési évfolyamra lépés feltételei

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.kontawig.hu Igazgató: Palkovics Péter

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008.

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. Komárom-Esztergom megyei pályaválasztási tájékoztató a 2009/2010. tanévre Szerkesztette: Seres Mónika Kiadja: Közép-dunántúli

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított ról GIMNÁZIUMOK 2014/2015. tanévre meghirdetett, szakok CELLDÖMÖLK / Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben