Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola"

Átírás

1 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest,

2 I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÁS M ( tanévben kezdődő 9. évfolyammal bezárólag) évfolyam Célok és feladatok, fejlesztési követelmények A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására a szakképesítések központi programjaiban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül. A Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó tantárgyak tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának elősegítése és a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. Bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanultakat, fejlessze, alapozza meg a szakmai műveltséget. A szakmacsoport aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is kiváltó bemutatásával hívja fel a tanulók figyelmét a kereskedelmi, marketing és üzleti adminisztrációs szakképesítések sajátosságaira, keltse fel az érdeklődésüket azok iránt, mutassa be a pályák szépségeit, nehézségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát, a dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, az egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Teremtsen feladathelyzeteket a tanulók képességei, szakmai tehetsége kibontakoztatására, keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek mélyebb elméleti alapjai iránt. Biztosítson lehetőséget a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez. Neveljen a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban tudatos, felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezet iránti felelősségérzetet. A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Fejlessze a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességeket. Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, munkáikban az igényes külalakra. A tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a számítástechnikai eszközök használatához. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét

3 A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját szakmai munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes. A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődésük. A tanulók szeressék a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. A Gazdálkodási ismeretek oktatásának célja, hogy a tanulók az alapvető gazdálkodási ismeretek elsajátítása után ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében. Az ismeretkör segítse a tanulókat a gazdaságpolitikai kérdések felé orientálásban érdeklődésük felkeltésével, megfigyeléseik és személyes tapasztalataik megerősítésével. Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), ismertesse meg a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és a piac kapcsolatát, a javak csoportosítását. A tanulók tudják élőszóban bemutatni a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat, az állam feladatait, az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait. Ismertessék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát, megkülönböztetni az üzleti és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait, azok alapításának, működtetésének, átszervezésének, megszüntetésének körülményeit, gyakorlati teendőit. Megszerzett ismereteik alapján rendszerezzék a legfontosabb pénzügyi fogalmakat. A tanulók értsék meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, a legfontosabb munkavállalói jogokat és kötelezettségeket. Példákon keresztül mutassák be a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat, és kapcsolatukat az eredménnyel. A tanulók tudják bemutatni a mérleg szerkezetét, legyen képesek következtetések levonására a mérleg adataiból. A tanulók legyenek képesek a vállalkozás tárgyi és személyi feltételeinek feltérképezésére, meghatározására. Ismerjék az üzleti terv fő részeit, legyenek képesek az üzleti terv részeinek összeállítására megadott adatok alapján. Az Információkezelés oktatásának célja, hogy a tanulók tudjanak tájékozódni az irodai környezetben, el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat. A tanulók kapjanak képet az irodai munkáról, ami hozzájárulhat a pálya iránti érdeklődésük kialakulásához. A tanulók váljanak képessé a számítógép billentyűzetének használatára, dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, formázására. Tudjanak szövegeket másolni tízujjas vakírással. Ismerjék az üzleti szokásoknak megfelelő levélformákat. Tudjanak elkészíteni általánosan használt ügyiratokat (pl. jegyzőkönyv, kérelem, nyugta stb.). Ismerjék és alkalmazzák az ajánlat, megrendelés, visszaigazolás, szerződés készítésének szabályait. A Viselkedéskultúra oktatásának célja, hogy a hétköznapi viselkedési formákat bemutassa, elemezze az alapvető és a szolgáltató szakmákban különösen fontos magatartási, illetve - 3 -

4 viselkedésformák szerepét, jelentőségét. Fejlessze az empatikus készségeket. Megismertesse a tanulókkal az ápoltság jegyeit, az öltözködési módokat. A tanulók váljanak képessé a kapcsolatfelvételre, a kapcsolattartásra, a kulturált vitára, az eredményes konfliktuskezelésre. A Kommunikáció oktatásának célja, hogy a tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. Célja továbbá a személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására. Alkalmazzák a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatlezárás kulturált módját, az írásbeli kommunikáció legelterjedtebb formáit. A tanulók önismeret-fejlesztő gyakorlatok útján tanulják meg a tárgyilagos emberismeret jelentőségét. Az Informatika oktatásának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a fájlkezelés alapjait, a szövegszerkesztés alapvető szabályait, a szövegszerkesztő programok használatát, ismerjék és alkalmazzák a táblázat- és adatbáziskezelő programokat, valamint a hálózati kommunikáció eszközeit, támogató programjait. A tanulók legyenek képesek az említett programok magabiztos használatára. Az Idegen nyelv oktatásának célja, hogy bővítse a tanulók megszerzett nyelvtudását, javítsa általános és szakmai beszédkészségüket a helyzetek párbeszédes megoldásában, egészítse ki a tanulók nyelvtani ismereteit, motiválja őket abban, hogy eredményesen tudják megoldani az üzleti életben leggyakrabban előforduló kommunikációs helyzeteket. A tanulók legyenek képesek az általános üzleti nyelv egyszerű eseteiről szóló szövegeket megérteni, feldolgozni. A tanulók ismerjék az orvosi ellátással, turizmussal, vendéglátással, programszervezéssel, szállodafoglalással, munkavállalással, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai szókincset, egyszerűbb beszédhelyzetekben ezeket tudják alkalmazni. A tanulók sajátítsák el az országismeret alapvető tudnivalóit. A Marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, a kereskedelmi marketing lényegét, tudják elhelyezni a gazdálkodási folyamatban. Értsék a piac jelentőségét, összefüggéseit. A tanulók ismerjék az információszerzés fontosságát, a piackutatás módszereit, eszközeit, folyamatát, a marketing és a piackutatás kapcsolatát. A tanulók értsék az ár jelentőségét, az árpolitikai célkitűzéseket, az árképzés módszereit. Ismerjék az árstratégia kialakulásának elveit, az árak jogi szabályozását, az értékesítési rendszer funkcióit, az elosztáspolitika elemeit, az értékesítési csatorna kiválasztásának szempontjait. Ismerjék fel az összefüggést a marketing és az elosztási csatornák között. A tanulók ismerjék a marketingkommunikáció fogalmát, jelentőségét, a marketingen belül elfoglalt helyét, a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit (felsorolásszerűen). A tanulók ismerjék meg az imázs fogalmát, fajtáit, szükségességét, a vállalati arculat lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Értsék gyakorlati megvalósítását, az arculati stratégiát

5 A tanulók ismerjék meg a kiskereskedelmi árufogalomra ható tényezőket. Értsék a vevőszolgálat, a márka, védjegy, design, választék szerepét, a szponzorálás célját, módjait. A Közgazdaságtan oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a piacgazdaság működésének megértéséhez, képessé tegye a tanulókat az őket körülvevő világ megértésére. Segítsen magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás. A tanulók ismerjék meg a közgazdaságtan elemzési módszereit, értsék a mikro- és makroszemlélet közötti különbséget, határozzák meg a különbségeket és azonosságokat. A tanulók váljanak képessé alapképletek segítségével alapadatokból egyszerű feladatok megoldására, rövid és hosszú távú elemzésekre. Váljanak képessé nemzetgazdasági problémák felismerésére és elemzésére. Megjegyzés: A szakképesítések központi programjaiban a szakmai készségekben és kompetenciákban megfogalmazottak a már végzett szakemberre vonatkoznak, a szakmacsoportos alapozó képzés során ezek kialakítása, fejlesztése tűzhető ki célként. A szakmacsoport szakképesítései A szakmacsoportban a régi OKJ alapján iskolarendszerben oktatható kimeneti képesítés található. Szakmai alapozó kerettanterv alapján a évfolyamon alapozható. Ezek a kimeneti képesítések a következők: Kereskedő (2 éves) Beszámítással egy évre redukálható Logisztikai ügyintéző (2 éves) Beszámítással egy évre redukálható

6 Szakmai óraterv a 2012/13-as tanév 9. évfolyamával bezárólag, kifutó rendszerben (M,M/01) Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam hetek száma Gazdálkodási ismeretek ( ) 1/1 2 1/1 1/1 1/1 Információkezelés (1.0/ ) (1.0/05-06) 0/1 0/1 Viselkedéskultúra (3.0/ ) 1/0 Kommunikáció (3.0/ ) 1/0 Informatika (közismereti tantárgy beszámítása: 2.0/ ) 0/1 0/1 Idegen nyelv (közismereti tantárgy beszámítása) 4 0/2 0/2 Marketing ( ) 1/1 1/1 Közgazdaságtan 2/0 2/0 Szabad sáv 0/1 0/1 2/0 2/0 Összesen: Heti óraszám: Heti elméleti óraszám: Heti gyakorlati óraszám: : Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése követelménymodul 2 1/1: 1 óra elmélet és 1 óra elméletigényes gyakorlat : Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek követelménymodul 4 4.0/61-06 Szakmai kommunikáció idegen nyelven - ügyintéző típusú képzések tananyagegysége, illetve 4.0 vagy 6.0 (képesítésenként eltér a száma)/04-06 Kommunikáció idegen nyelven kereskedő típusú képzések tananyagegysége) : Marketing és PR alapismeretek, Marketingismeretek követelménymodul

7 II. Jelenlegi OKJ-s képzéseink Azon tanulók, akik 2012/13-as tanévben a 9, 10, 11. vagy 12. évfolyamot végezték szakközépiskolánkban, folytathatják képzésüket a régi szakképzési törvény, régi OKJ és az ehhez kidolgozott szakmai és vizsgakövetelmény alapján úgy, hogy az ezeken az évfolyamokon szerzett ismereteik beszámításra kerülnek. A beszámítás következtében szakmai képzésük egy éves. a; A Kereskedő OKJ szakmai tantárgyai és azok óraszámai: Szakmai követelménymodul száma, neve Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Tantárgy neve Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma Áruforgalom tervezése 32 Üzleti tevékenység eredményessége, elemzése Vezetési ismeretek Az áruforgalom lebonyolítása A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Áruforgalmi tevékenységek 32 Üzleti levelezés 32 Jogszabályok alkalmazása 32 Pénzforgalmi előírások betartása/bizonylatkitöltés Az áruk forgalmazása az áruismeret alkalmazásával Áruk ismerete és forgalmazása Értékesítés idegen nyelven 96 Összes óraszám: Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra. A két éves Kereskedő szakképesítés központi programja alapján teljes mértékben beszámításra került modulok: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése 134 elméleti óra 116 gyakorlati óra Marketingtevékenység 80 elméleti óra 80 gyakorlati óra A két éves Kereskedő szakképesítés központi programja alapján részben beszámításra került modulok: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése 40 elméleti óra 112 gyakorlati óra Az áruforgalom lebonyolítása 112 elméleti óra 72 gyakorlati óra A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Az áruk forgalmazása az áruismeret alkalmazásával 62 elméleti óra 112 gyakorlati óra 376 elméleti óra 148 gyakorlati óra 7 / 31

8 b; A Logisztikai ügyintéző OKJ szakmai tantárgyai és azok óraszámai: Szakmai követelménymodul száma, neve Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei Tantárgy neve Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma Üzleti adminisztráció 64 Viselkedéskultúra és üzleti 64 kommunikáció Szakmai kommunikáció idegen nyelven 96 (csoportban) Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei (nagyüzemi látogatás) Áruterítés Áruterítés I-II (nagyüzemi látogatás) Az anyagbeszerző Az anyagbeszerző munkakör 128 munkakör követelményei követelményei I-II A Logisztikai A Logisztikai ügyintéző speciális 160 ügyintéző speciális feladatai feladatai I-II. Szakmai idegen nyelv 32 Összes óraszám: Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra. A két éves Logisztikai ügyintéző szakképesítés központi programja alapján teljes mértékben beszámításra került modul: Marketing- és PR alapismeretek 198 elméleti óra A két éves Logisztikai ügyintéző szakképesítés központi programja alapján részben beszámításra került modulok: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei 74 elméleti óra 26 gyakorlati óra 102 elméleti óra Áruterítés 36 elméleti óra Az anyagbeszerző munkakör követelményei 82 elméleti óra 110 gyakorlati óra A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai 182 elméleti óra 18 gyakorlati óra 8 / 31

9 III.Szakmacsoportos alapozás az új kerettanterv szerint KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÁS U/01, U/02 ( tanévben kezdődő 9. évfolyamtól) A es tanévtől 9. évfolyamra beiratkozó tanulók számára kötelező a szakmai érettségi vizsga letétele, amelyet követően lehetőségük van iskolánkban egy év alatt elvégezni a Kereskedő, valamint a Logisztikai ügyintéző képzéseket. 1. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Kereskedő Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év (beszámítással 1 évre redukálható) Elméleti képzési idő aránya: 60% Gyakorlati képzési idő aránya: 40% Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra. 2. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. (A kizárólag évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a nyári gyakorlat tanítási heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 9 / 31

10 Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Marketing Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az áruforgalom lebonyolítása A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként Tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 9. heti óraszám Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan ögy 10. heti óraszám ögy 11. heti óraszám ögy 12. 1/13. heti óraszám Ágazati szakképzés közismeret nélkül heti óraszám ögy Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13 és 2/14. heti óraszám e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 A marketing alapjai Marketing a gyakorlatban Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Vezetési ismeretek 1 1 Üzleti tevékenység a gyakorlatban Áruforgalom 1, ,5 Áruforgalom gyakorlata A vállalkozások működtetése Vállalkozási ismeretek 4 Vállalkozási ismeretek gyakorlat 2 10

11 A kereskedelmi egység működtetése A főbb árucsoportok forgalmazása A működtetés szabályai 4 A működtetés szabályai gyakorlat Áruismeret- és forgalmazás 7,5 Értékesítési gyakorlat 7 Értékesítés idegen nyelven 2 összes óra összes óra A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 11

12 A szakmacsoport 54-es kimeneti képesítéseinek főbb adatai A 2013/14-es tanévtől érvényes szakképzési kerettanterv szerint, a szakmacsoportban előforduló érettségire épülő, iskolarendszerben oktatható kimeneti képesítéseket a következő táblázat tartalmazza (részlet az OKJ-ból): Sorszám szint Szakképesítés tanulmányi terület sorszám Szakképesítés megnevezése Maximális képzési idő Kereskedő Logisztikai ügyintéző 2 év 2500 óra 2 év 2000 óra A táblázatban szereplő kimeneti képesítésekben előfordulnak közös modulok, valamint az adott szakképesítésre vonatkozó speciális, szakmai modulok. A közös modulok a következők: Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése Marketingtevékenység Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Az áruforgalom lebonyolítása A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Marketing és PR alapismeretek Fenti követelménymodulok előfordulását a következő táblázat mutatja a két szakma esetében: Követelménymodulok Szakképesítés megnevezése Maximális képzési idő Kereskedő 2 év x x x Logisztikai ügyintéző 2 év x x Megjegyzések: A os és a os modul lényegében egynek felel meg, hiszen kb. 95 %-ban lefedi egymást. 12

13 IV. A szakmai tantárgyak témaköreinek részletes ismertetése évfolyam Gazdálkodási ismeretek (2012/13-as tanévben indult utoljára) Elméleti óraszám: 72 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 72 óra, Csoportbontás: elméletigényes gyakorlat - IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Gazdasági alapismeretek A szükségletek és a javak; A szükségletek csoportosítása (az Olvasott szöveg önálló feldolgozása. élettevékenység alapján, a létfenntartáshoz való kapcsolat alapján, a Hallott szöveg feldolgozása szükséglet kielégítés módja szerint); A szükséglet hierarchiája; A jegyzeteléssel. szükségletek fejlődési törvényszerűségei; A javak csoportosítása (tárgyi Információk önálló rendszerezése. formájuk szerint, felhasználásuk szerint, a javakhoz való hozzájutás Válaszadás írásban mondatszintű módja szerint); kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. A háztartás gazdálkodása A A háztartás és a család; Gazdálkodás az idővel; Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal; A háztartások pénzgazdálkodása; A háztartások jövedelme; Bruttó és nettó jövedelem; Reál és nominális jövedelem; A háztartások kiadásai; A háztartások megtakarításai; A háztartások vagyona; A hitel szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában. Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Információk önálló rendszerezése. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. A pénz A modern pénz lényege, keletkezése, tulajdonságai. Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Információk önálló rendszerezése. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. Pénzforgalom (1.5/ ) Az állam gazdasági szerepe és feladatai Készpénzforgalom, készpénz nélküli fizetési formák, készpénzkímélő fizetések. Házipénztár működése. A bankszámlaforgalom általános szabályai: bankszámlaszerződés, bankszámla nyitása, bankszámlák fajtái, bankszámlák feletti rendelkezési jog, a rendelkezési jog dokumentálása. A bankszámlakivonat. A fizetési módok fajtái és jellemzői. A fizetési megbízások teljesítésének határidői. Bankügyletek típusai. Az állam gazdasági szerepe és feladatai; Az állam piaci befolyásoló szerepe; Az állam jogszabályalkotó szerepe; A jövedelem újraelosztása; Az államháztartás fogalma, felépítése; A központi költségvetés szerepe felépítése; Az elkülönített pénzalapok; A helyi önkormányzatok működése és költségvetésük; Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Információk önálló rendszerezése. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Információk önálló rendszerezése. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. Az államháztartás rendszere ( / ) Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Az államháztartás rendszere, a rendszer egyes elemeinek kapcsolata; A Hallott szöveg feldolgozása gazdálkodási tevékenység alapelvei; A központi költségvetés jegyzeteléssel. mérlegének bevételi és kiadási struktúrája; A helyi önkormányzatok, a Információk önálló rendszerezése. társadalombiztosítási alap és az elkülönített állami pénzalapok Válaszadás írásban mondatszintű költségvetése; kérdésekre. Az államháztartás alrendszerei. Adójogi alapfogalmak. Kiemelt Tesztfeladat megoldása. adónemek: személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. Alapvető jogi ismeretek Jogi és államjogi alapismeretek. Polgári jog fogalma és forrásai. A Olvasott szöveg önálló feldolgozása. polgári törvénykönyv szerkezete. A tulajdonviszony. A kötelem. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. 13

14 Jog, jogrend, gazdaság Állam- és jogtudomány Polgári jog, kötelmi jog Polgári jog, tulajdonjog A szerződések Vállalkozás (1.0/ ) A vállalkozás alapítása, működtetése és megszűnése ( / ) A vállalkozás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek (1.3/ ) Társadalmi felépítés, jogrend alapfogalmai. A jogrendszer felépülése, Olvasott szöveg önálló feldolgozása. ágai; a vállalati gazdálkodási környezetet körülvevő társadalmi- jogi Hallott szöveg feldolgozása környezet elemei. jegyzeteléssel. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. A jog fogalma és sajátosságai. A jogalkotás és a jogforrások. Jogi norma Olvasott szöveg önálló feldolgozása. és a jogszabály. Jogérvényesülés, jogviszony. Jogalkalmazás, Hallott szöveg feldolgozása jogrendszer. Az alkotmány. jegyzeteléssel. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. A szerződések jogának szabályai. A kártérítési jog főbb szabályai. A felelősség módja, a kártérítés mértéke. A jogalap nélküli gazdagodás. A tulajdonjog tartalma, védelme, megszerzése. Az idegen dologbéli jogok. Az ingatlan nyilvántartás. Tesztfeladat megoldása. Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. A szerződések fogalma, fajtái. A szerződéskötés szabályai. A szerződés Olvasott szöveg önálló feldolgozása. érvénytelensége, módosítása, megszűnése. A szerződés teljesítése, a Hallott szöveg feldolgozása szerződés megszegése, a szerződés megerősítése, biztosíték-adás. jegyzeteléssel. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. A vállalkozás. A vállalkozás és a vállalat. A vállalkozás, mint gazdasági Olvasott szöveg önálló feldolgozása. rendszer. A vállalkozás szereplői. A vállalkozások elemzése Hallott szöveg feldolgozása (tevékenységi körük szerint, nemzetgazdasági ágak szerint, a jegyzeteléssel. tevékenység diverzifikációja szerint, a tevékenység vertikalitása szerint, Információk önálló rendszerezése. méretük szerint, jogi formák szerint). A vállalkozás célja, a vállalkozói Válaszadás írásban mondatszintű stratégia, stratégia és taktika. A célok hierarchiája. Az ellenőrzés kérdésekre. szerepe. Folyamatok a vállalkozásban. Az információ. A gazdasági Tesztfeladat megoldása. bűncselekmény. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. Projektmunka. A vállalkozási formák és jellemzőjük. Az egyéni és társas vállakozások alapítása, működtetése és megszűnése. Egyéb gazdálkodó szervezetek. A vállalkozások alapításával és megszüntetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek, gyakorlati teendők. A vállalkozások kapcsolata a hatóságokkal, pénzintézetekkel. Az okmányirodák és a cégbíróság feladatai. Olvasott szöveg önálló feldolgozása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel. Információk önálló rendszerezése. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre. Tesztfeladat megoldása. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel. Projektmunka. A tevékenységformának megfelelő telephely kiválasztásának üzleti Olvasott szöveg feladattal vezetett szempontjai, az ehhez integrálható felszerelési, berendezési tárgyak, áru-feldolgozásaés vagyonvédelmi eszközök. Az alapterület kihasználtsága. Hallott szöveg feladattal vezetett Hallott szöveg feldolgozása A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők (1.4/ ) A telephely kiválasztása indoklással. A felszerelési és berendezési Kiscsoportos szakmai munkavégzés tárgyak, áru- és vagyonvédelmi eszközök beszerzési lehetőségei, a irányítással, vállalkozás külső és belső képének kialakítása. Információk rendszerezése mozaikfeladattal, A gazdálkodás személyi feltételei ( / ) A munkaviszony szabályai., a munkajog, a munka törvénykönyve, a Olvasott szöveg önálló feldolgozása. munkaviszony létesítése és gyakorlati teendői, a munkaszerződés, a Hallott szöveg feldolgozása munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. jegyzeteléssel. A tevékenységformának megfelelő munkakörök kialakításának üzleti Válaszadás írásban mondatszintű szempontjait. A vállalkozás munkaerő-szükségletét, a hatékony létszám. kérdésekre. A munkaköri leírás. A bérfizetés bizonylatai. A bérgazdálkodás Tesztfeladat megoldása. szempontjai, mutatószámai. A munkabér terhei, SZJA. 14

15 A munkaviszony szabályai, munkajog A munka törvénykönyve, a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés, Olvasott szöveg önálló feldolgozása. kollektív szerződés, a munkavégzés szabályai. A munkaidő és a Hallott szöveg feldolgozása pihenőidő. A munka díjazása. A munkáltató és a munkavállaló jegyzeteléssel. kártérítési felelőssége. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Válaszadás írásban mondatszintű Szakszervezet és üzemi tanács. A munkaügyi viták fórumai. kérdésekre. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó hazai és uniós jogszabályok alapszintű Tesztfeladat megoldása. ismerete. Munkajogi alapismeretek elsajátítása évfolyam Elméleti óraszám: 68, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 68, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: elméletigényes gyakorlat igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A vállalkozások erőforrásai és szerkezetük, a vállalkozás vagyona, a vagyon tagolása a számviteli törvény által előirt mérlegtételek alapján. A mérleg szerkezete és a mérlegadatokból levonható következtetések, döntési alternatívák. 2.1/ A kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona 25/Információk feladattal vezetett 25/Hallott szöveg feladattal vezetett 25/Hallott szöveg feldolgozása 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett 2.2/ A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése 2.3/ A vállalkozások tevékenységének elemzése, a mutatószámok alkalmazása, a likviditás figyelése 2.4/ A vállalkozások finanszírozási formái 2.5/ Az üzleti terv jelentősége, fejezetei 2.6/ Az üzleti terv készítésének folyamata, az üzleti terv összeállítása Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján, az adatokból levonható következtetések, döntési alternatívák. Az eredmény szerkezete, a vállalkozások nyereségképzésének folyamata. Az árbevétel alakulását meghatározó tényezők, a beszerzési ár szerepe, az árrés alakulását befolyásoló tényezők, a költségek alakulására ható tényezők. A költségszámítás alapjai, a költséghelyi elszámolás, profitcenter számítás. A hatékonyság, jövedelmezőség elemzése, fizetőképesség elemzése, cash flow elemzés A finanszírozás lényege a vállalkozás tőkeszükségletét befolyásoló tényezők, és a finanszírozás lehetőségei, jellemzői, a finanszírozási formák közötti választás üzleti szempontjai Az üzleti terv jelentősége, készítésének szükségessége, lehetséges fejezetei, szerkezete A mikro-, illetve kisvállalkozás üzleti tervének elkészítése 25/Információk feladattal vezetett 25/Hallott szöveg feladattal vezetett 25/Hallott szöveg feldolgozása 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 30/Tesztfeladat megoldása, 30/Írásos elemzések készítése, 10/Információk feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feladattal vezetett 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 40/Tesztfeladat megoldása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett 40/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Hallott szöveg feldolgozása 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, SZABAD ÓRAKERET Az iskola sajátosságainak megfelelő tananyagtartalmak, illetve a tanulók képességeinek figyelembevételével a fenti tananyagelemek óraszámának növelése az érettségi követelmények teljesítése érdekében. 15

16 9-10. évfolyam Információkezelés (2012/13-as tanévben indult utoljára) Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 72 vagy 144 óra a szabad órakeret felhasználásától függően, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Tízujjas vakírás Billentyűzetkezelés. A tízujjas vakírás szabályai, gyakorlata. 40/ Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50/ Műveletek gyakorlása 10/ Leírás készítése 1.1/ A levélírás tartalmi, formai és nyelvhelyességi követelményei Az információkezelés alapjai, billentyűzetkezelés, a levélírás formai elemei 20/Leírás készítése, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett 50/Hallott szöveg feldolgozása 1.2/ Ügyintézői feladatok, ügyviteli rend 1.3/ Általánosan használt ügyiratok (1.1/ A vállalkozás működéséhez kapcsolódó üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítése) 1.1/ A vállalkozás működéséhez kapcsolódó üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítése Hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése Vevő- és ügyfélkapcsolatok regisztrálása Ügyfélszolgálati teendők ellátása Telefon, fax, fénymásoló kezelése Audiovizuális, multimédiás, egyéb irodai eszközök használata Általánosan használt ügyiratok készítése (pl. nyugta, elismervény, kötelezvény, emlékeztető, jegyzőkönyv, kérelem, jelentés, munkaterv) A kereskedelmi - üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítésének általános szabályai (formai és tartalmi követelmények), sztereotípiáinak alkalmazása. Az üzleti levelek és jegyzőkönyvek jellegzetes típusainak készítése számítógépes szövegszerkesztő program alkalmazásával, illetve kézzel írott formában A kereskedelmi - üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítésének általános szabályai (formai és tartalmi követelmények), sztereotípiáinak alkalmazása. Az üzleti levelek és jegyzőkönyvek jellegzetes típusainak készítése számítógépes szövegszerkesztő program alkalmazásával, illetve kézzel írott formában 40/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Hallott szöveg feldolgozása 30/Feladatok önálló feldolgozása 40/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Hallott szöveg feldolgozása 30/Feladatok önálló feldolgozása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 60/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, 1.4/ Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos feladatok 1.5/ A pénzforgalommal kapcsolatos ügyintézés 1.6/ A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok Ajánlat, megrendelés, visszaigazolás készítése. Szerződés előkészítése. Reklamáció intézése Számlák, pénzforgalmi nyomtatványok kiállítása, kezelése, szabályosságuk ellenőrzése. A hitelfajták, a hitelezés menete Munkaszerződés és munkaviszony megszűntetésének iratformái. Szakmai önéletrajz 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Hallott szöveg feldolgozása 20/Feladatok önálló feldolgozása 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Hallott szöveg feldolgozása 20/Feladatok önálló feldolgozása 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 40/Hallott szöveg feldolgozása 30/Feladatok önálló feldolgozása 16

17 9. évfolyam Viselkedéskultúra (2012/13-as tanévben indult utoljára) Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A társadalom működésének szabályrendszere Az etikett, az erkölcs, a jogyszabályok. A személy megjelenésének fontossága A mindennapok kapcsolata 3.1/ Magatartás, viselkedés, illem, modor A testi higiénia, az öltözködés fontossága, a személyi higiénia, magánélet, munkahely. A köszönés formái, a megszólítás szabályai, a bemutatkozás szabályai, a társalgás. A viselkedés meghatározó tényezői. 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 3.5/ Konfliktuskezelés Konfliktusforrások. Munkahelyi és üzleti tárgyalások konfliktusai és feloldásuk 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 10. évfolyam Kommunikáció (2012/13-as tanévben indult utoljára) Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Verbális kommunikáció, beszéd- és előadásgyakorlatok. Nem verbális (nonverbális) szituációs gyakorlatok 3.2/ A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 3.3/ Hétköznapi kommunikáció, köznapi viselkedésformák Köznapi viselkedésformák (ismerkedés, bemutatkozás, társalgás, ajándékozás, személyes ügyek intézése, stb.). Önjellemzés, a saját image kialakításának eszközei, szakmai önéletrajzírás, álláspályázat 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 3.4/ Üzleti Üzleti tárgyalások előkészítése, lebonyolítási gyakorlatok Az alapvető kommunikáció. A kereskedelmi tárgyalástechnikai és stratégiai eszközök tárgyalás 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Hallott szöveg feldolgozása 3.6/ PR kommunikáció, protokoll Image és PR eszközei, nyomtatott arculat, megvendégelés, ajándékozás. Kiállítás-látogatás 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 17

18 Informatika (a közismereti tantárgy beszámítása) évfolyam Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 72, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A számítógép és tartozékainak (CD,DVD, scanner, nyomtató) kezelése Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentése, az anyagok archiválása 2.1/ Számítástechnikai alapismeretek, fájlkezelés 2.2/ Szövegszerkesztési alapismeretek Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos levelek (meghívó, ajánlat, megrendelés, visszaigazolás, szerződés) formázása. Körlevél, címlista készítése 2.3/ Táblázat- és Szövegek, táblázatok szerkesztése adatbáziskezelési alapismeretek Adatbázis kezelése, iratkezelés 2.4/ Hálózati kommunikáció Elektronikus levelezés Internet és intranet használata 18 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Hallott szöveg feldolgozása 20/Feladatok önálló feldolgozása 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Információk feladattal vezetett 20/Hallott szöveg feldolgozása 20/Feladatok önálló feldolgozása 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Információk feladattal vezetett 20/Hallott szöveg feldolgozása 20/Feladatok önálló feldolgozása 20/Tesztfeladat megoldása, 40/Információk feladattal vezetett 20/Hallott szöveg feldolgozása 20/Feladatok önálló feldolgozása Idegen nyelv (közismereti tantárgy beszámítása) évfolyam Elméleti óraszám:0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 136, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák 4.1/ Bemutatkozás, foglalkozás, család Bemutatkozás, bemutatás külföldi ügyfél esetében 10/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Válaszolás írásban mondatszintű 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 4.2/ Szabadidős tevékenységek 4.3/ Közlekedés, utazás, turizmus 4.4/ Országismereti alapvető tudnivalók 4.5/ Étkezés, élelmiszerek, vendéglátási Szabadidős tevékenység, rádió, televízió, színház, film, sport, kirándulás Tudakozódás útvonalról, közlekedésről. Külföldi vendégek utazási ügyeinek segítése, szállodai szobafoglalás Kulturális program szervezése az ügyfél számára Külföldi vendég ebéd-, vacsoraprogramjának szervezése 10/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Válaszolás írásban mondatszintű 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Válaszolás írásban mondatszintű 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Válaszolás írásban mondatszintű 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Szöveges előadás egyéni

19 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák formák felkészüléssel, 20/Válaszolás írásban mondatszintű 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 4.6/ Egészség, orvosi ellátás Külföldi vendég egészségügyi ellátáshoz segítése 10/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Válaszolás írásban mondatszintű 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 4.7/ Munkahelyi környezet, munkavállalás, önéletrajz 4.8/ Leggyakoribb hivatali feladatok Idegen nyelvű önéletrajz, apróhirdetés, plakát, közlemény készítése. Lehetséges levéltémák: cég bemutatkozó levele, ajánlatkérő és ajánlatadó levél Leggyakoribb hivatali teendők: telefonálás, információ kérése és nyújtása, találkozás megbeszélése, időpontok egyeztetése, udvariassági formák. Programszervezéssel összefüggő levél, mely szállodafoglalással, konferencia részvétellel, hivatalos program időpont-egyeztetésével kapcsolatos 10/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Válaszolás írásban mondatszintű 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Információk feladattal vezetett 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett Marketing évfolyam Elméleti óraszám: 68, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 68, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: elméletigényes gyakorlat igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A marketing tartalma és a marketing-koncepció lényege. A kereskedelmi marketing sajátosságai. 1.1/ A marketing tartalma szerepe a vállalati irányításban (1.1/ A marketing alapfogalmai - a kereskedelmi marketing sajátosságai) 60/Hallott szöveg feldolgozása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett 1.2/ Piactípusok piackutatás és a marketingstratégia kialakítása (1.6/ A piackutatás - a piac megismerésének módszere, / A piackutatás - a piac megismerésének módszerei a gyakorlatban I-II., / Piackutatás a gyakorlatban I-II.) 1.3/ A marketingkutatás típusai és megvalósításuk a gyakorlatban 1.4/ A fogyasztói és a szervezeti magatartás jellemzői (1.2/ A vásárlói magatartás, 1.3/ A vásárlói magatartás megfigyelése, 1.4/ A vásárlói típusok, 1.5/ A vásárlói típusok megfigyelése) A piacszegmentálás, célcsoport-képzés, pozícionálás jelentősége. A szegmentálás ismérveinek meghatározása, célcsoport-képzés alapján konkrét igények megfogalmazása a vállalkozás célját és méretét figyelembe véve MIR, Az információszerzés módjai, a piackutatás módszerei. A statisztika és a piackutatás kapcsolata A fogyasztói magatartás modellje és a befolyásoló tényezői. Vásárlói döntések, a vásárlási folyamat szakaszai, vásárlótípusok /Hallott szöveg feldolgozása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Információk feladattal vezetett 30/Írásos elemzések készítése, 30/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 60/Hallott szöveg feldolgozása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás,

20 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Vásárlási magatartás típusok. A fogyasztói magatartás és a marketingmix kapcsolata. A a szervezeti piac sajátosságai, a beszerzési, döntési folyamat jellemzői 1.5/ A szervezeti piacok. A vevő magatartásának elemzése 1.6/ Marketing-mix A termékstratégia tartalma. A termékpiaci stratégiák jelentősége. A elemei és kialakításuk termékpiac életgörbéjének és az életgörbe egyes szakaszainak (1.12/ Piacverseny - jellemzése. Az árstratégia lényege, az árpolitikai célkitűzések, az Verseny a piacon, 1.11/ árképzési módszerek, összefüggés a marketing- és elosztási csatornák Marketingstratégia) között. A kommunikáció fogalma és fajtái. A személyes eladás folyamata és szabályai 1.7/ Reklám- és PRtevékenység (1.15/ Marketingkommunikáció, / A reklám és a PR I-II-III., / Az egységes (vállalati) arculat I-II., / Marketingkommunikáció a gyakorlatban I.-II.) 1.8/ A marketing-mix kialakítása a gyakorlatban és illeszkedése a marketing stratégiához ( / Marketingstratégia a gyakorlatban I-II.) A marketing-kommunikáció fogalma és elemei. A reklám fogalma és fő formái. A reklámcélok és eszközök fajtái. Az SP módszer fogalma és fajtái. A PR fogalma és eszközei. A piacbefolyásolás egyéb eszközei. A termék-életgörbe és más elemzési módszerek alapján marketing-mix kidolgozása. Kommunikációs- és reklámterv készítése 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett 30/Információk feladattal vezetett 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 30/Tesztfeladat megoldása, 60/Hallott szöveg feldolgozása 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 40/Hallott szöveg feldolgozása 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Esettanulmány 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, Közgazdaságtan évfolyam Elméleti óraszám: 136 (ügyintéző), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM A közgazdaságtan alapjai A fogyasztói magatartás és a kereslet A vállalat és a termelői magatartás A vállalat kínálata és a piac jellege A termelési tényezők piaca A közgazdaságtan alapfogalmai, alapkérdései. A piac elemei, a keresleti-kínálati függvények. A Marshall-kereszt, egy termék piaca. A Marshall-kereszt ábrázolása. A fogyasztói döntések belső tényezői és külső feltételei. A hasznosság, a teljes haszon és a határhaszon és az alapvető törvényszerűségei. A hasznossági függvények és a költségvetési egyenes. A kereslet rugalmassága. Számítások. A vállalat fogalma, környezete, céljai. A technikai és gazdasági hatékonyság. A gazdasági időtávok és azok jelentősége a vállalat életében. A költségek különféle szempontok szerinti csoportosítása. Az egyes piacformák jellemzői. A profitmaximum elérésének feltételei tökéletes verseny esetén. Az üzemszüneti és fedezeti pont fogalma és tartalma. A profitmaximum elérésének feltételei tökéletes verseny, ill. monopólium esetén. A fogyasztói többlet és a holtteherveszteség alakulása. A származékos kereslet. A határtermék-bevétel és az input tényező határköltségének fogalma, 20 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű

21 A makroökonómia alapösszefüggései A makrogazdaság árupiaca - az egyensúlyi jövedelem A makrogazdaság pénzpiaca, a kamatláb alakulása A munkapiac. A munkapiaci egyensúlytalanság - munkanélküliség Az infláció és inflációs folyamatok A makrofolyamatok befolyásolhatósága, a gazdaságpolitika elméleti alapjai és gyakorlata A nyitott makrogazdaság szerepe az optimális tényező-felhasználásban. A munkapiac kereslete, ill. kínálata. A mikro- és makroszemlélet különbsége. A makrogazdaság szereplői és a közöttük végbemenő jövedelemáramlások. A kibocsátás nemzetközi mutatói. Az árupiaci kereslet tényezői, a fogyasztási és megtakarítási függvény és a beruházások szerepe. Számítások az egyensúlyi jövedelem meghatározására. A pénzpiaci kategóriák. A pénzpiacra ható tényezők. A munka keresletet és a kínálatot meghatározó tényezők. A munkanélküliség fajtái. A munkakínálati függvény. Az infláció fogalma, fajtái és okai. A keresleti és költséginfláció. A várakozások és az infláció kapcsolata. Az állam feladatai, az állami beavatkozás okai és a lehetséges megoldások. A fiskális és monetáris politika lényege, eszközei, működése. A külgazdasággal kapcsolatos alapfogalmak. A külkereskedelem jelentősége. A külkereskedelmi és a fizetési mérleg tartalma. 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszintű 10/ Esettanulmány feldolgozása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 21

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Férfi fodrász-borbély Fodrász Szépségtanácsadó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 213 01 HANGMESTER SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 213 01 HANGMESTER SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 213 01 HANGMESTER SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 301 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Ügyviteli szakmacsoportos alapozó ismeretek Ügyviteli szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló szakmai programja (új) 34 762 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. ZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. 1 TARTALOM KONYHAI KISEGÍTŐ SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ UDVAROS 2 SZAKMAI TANTERVI

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 537 SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 9. évfolyam Szakmai el ókészít ó ismeretek Szakmai el ókészít ó gyakorlatok

Részletesebben

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. Kis és középvállalkozások (KKV) gazdasági és társadalmi jelentısége. 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. KKV minıségi és mennyiségi ismérvei.

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 343 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Élelmiszer-ipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Élelmiszer-ipari szakmacsoportos

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165 164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Egyéb szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Egyéb szolgáltatások

Részletesebben