HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?"

Átírás

1 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és továbbvitele. A város mai, legmagasabb tudásszintet hordozó intézményei, az érettségit követı harmadfokú iskolái. E képzések létrejöttét, a NAT következtében kialakult, tantárgyi szerkezetváltozás akkor hívta életre, amikor a szakközépiskolák közismereti és szakmai tantárgyait, szétválasztották. Megemelték a közismereti tantárgyak óraszámát, s a szakmaiakat vele szemben csökkentették. E központi változtatások a város középiskoláiban is átszervezéseket indítottak be. Ebben a rendszerben a tanulóknak elıször az érettségi vizsgát kell megszerezniük, hogy lexikális tudásuk a gimnáziumival egyenértékő legyen. Viszont a 4 éves tanulmányi idı alatt 30%-ban elvégzett szakmai képzést is érdemes folytatniuk, mert ellenkezı esetben az befejezetlen képzési módként marad vissza. A középfokú intézmények mindegyike 1996 óta rendelkezik a harmadfokú oktatás néhány szakával. Ez a képzésforma a mai napig az igényeknek megfelelıen folyamatosan változó volt. Az ide jelentkezık leginkább a helyben végzettek, de érkezhetnek más iskolákból is. A képzés az ı esetükben, biztosan a 2. év végével zárul, míg saját tanulóiknak (a szakmaorientált oktatás következtében) legtöbbször egy év is elegendı a tanulmányok befejezéséig. A célközönséget maga a Bihari kistérség adja, ami az intézmények elvárásainak is megfelelı. Sokan parkolópályának használják ezt a képzést, vagyis legtöbben önbizalmat és tudást győjtenek a felsıoktatásba jelentkezés elıtt. A megszerzett végbizonyítvány viszont minden esetben pontot, vagy pontokat jelent a felvételi vizsgáknál, míg mások magáért a befejezett végzettséget adó papírért jönnek ide. A KUTATÁS CÉLJA A jelen kutatás célja így annak láttatása, hogy Berettyóújfalu oktatási intézményeiben a ma mőködı harmadfokú képzések, milyen távon elégítik ki az ott tanuló diákok szakmai érdeklıdését és továbbtanulási elképzeléseit? Változtat-e ezen a szándékon az, az újszerő regionális oktatáspolitika, amelyben a helyi gazdaság háttértámogatása egyre erısebbé válik? Betöltötte- e már feladatát az eddigi, a középiskolát követı képzés, hogy átadja helyét egy magasabb formációnak, az Európai Unió által preferált és mőködı rendszernek, a Bachelor képzésnek?

2 2 HARMADFOKÚ KÉPZÉSEK BERETTYÓÚJFALUBAN A harmadfokú képzést 1996-ban rendeletileg, akkor hívták életre, amikor a szakközépiskolák követelményszintjében is változásokat hoztak. Ez a tény lehetıséget adott az oktatási spaletta kínálatának a kiszélesítésére. A kisvárosnak így ma van gimnáziuma, közgazdasági - szakközépiskolai képzéssel, szakközépiskolája, informatikai, pedagógia, vendéglátó-ipari és rendészeti oktatással, valamint szakképzıje különféle kereskedelmi - mőszaki ipari - agrár szakmaszerkezettel. Az átalakítást követı idıszakban az iskolák sokat tettek és tesznek ma is, a megfelelı oktatási színvonal biztosítása érdekében, a tantárgyi szerkezet átalakításán, az anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításán. Szakközépiskola ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZİ ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Berettyóújfalu középfokú oktatása (mint 14. életév utáni képzés) elıször, 1945-öt követıen, a gimnáziumi oktatatással indulhatott meg. A 60-es években, a mezıgazdasági szövetkezetek kialakulásával, kínálata a mezıgazdasági gépész- és gépszerelı technikusi képzéssel bıvült. Ebben a formában mőködött egészen addig, amíg a túlzsúfoltság miatt, ketté nem kellett válnia. A 70-es években egészségügyi, majd késıbb közgazdasági szakközépiskolai képzésbe fogott. A 90-es évek végén betagozódott gép- és gyorsírói képzés, pedig mai oktatásprofiljának utolsó láncszemét jelentette. Náluk jelentkezett elsıként az oktatás változtatásának valamilyen igénye, amely még a rendszerváltás elıtt, körvonalazódott. Zöld utat a tényleges lépésnek, viszont csak az 1996-ban életbe lépett törvény adhatott.) Oktatási profilváltásuk során a lehetıségek kényszerintézkedéseket is magukkal hoztak. Ezt jelentette az egészségügyi képzés megszőnése, valamint annak helyén is a közgazdasági képzés beindítása. Az egészségügyiben, (minden erıfeszítésük ellenére, a már végzettek körébıl) még a harmadfokú képzésre se jött össze az induláshoz a szükséges minimális létszám. Ezért a felnıtt képzés, itt ma az un. HID program keretében történik, ahol már egészségügyi végzettséggel rendelkezı szakemberek továbbképzését végzik. 1 Az elızményekhez hozzátartozik, hogy a gimnáziumba integrálódott a Szabó Ferenc Gyors és Gépíró iskola komoly segítséget jelentett a harmadfokú képzés elinduláshoz. Nekik ekkor már 3-4 éve akkreditált formában, ha nem is teljes egészében, de meg voltak, az ilyenfajta tapasztalataik. Csak a nyelvvizsgák letételének nem elégséges feltétele, akadályozta meg ıket, egy felsıfokú képzés elfogadtatásában. Utódintézményének ezért, már nagy könnyebbséget jelentett, hogy az alapításhoz szükséges utat, csak részben kellett végigjárnia 1

3 3 A közgazdasági oktatás ennek az ellenkezıjérıl szól. Miközben elsı két év itt a pályaorientációt, a második kettı a szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatást jelenti, addig a képzés befejezése, az érettségit követı oktatásban a már leadott tananyagok ráfejelése. A közgazdasági szakképzésen belül az ügyviteli és számviteli vonal, négy-négy szakma elsajátítását teszi lehetıvé. Ez a harmadfokú oktatásnak, tehát az un. világbanki képzést követı modellnek, a befejezı szakasza. Ma az érettségire épülı szakmai oktatásuk az irodavezetıi, informatikai statisztikus és gazdasági tervezıi, valamint másik profiljuknak megfelelıen a 3 éves egészségügyi ápolói képzés. A gimnázium humán tantervő osztályában tanulók angol, német idegen nyelvekbıl, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelembıl részesülhetnek még kiegészítı oktatásban. További tervezett képzési formái, amelyek igény szerint bármikor beindíthatók: pénzügyi-számviteli ügyintézıi, vállalkozási ügyintézıi, pénzügyi tanácsadói, biztosítási tanácsadói, ügyviteli titkári, gazdasági informatikusi, iskola titkári, óvoda titkári, tb. ügyintézıi, irodai asszisztensi, ügyviteli szakügyintézıi. BESSENYEI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA A- 60-as években kettévált intézmény másik, helyben maradt része, a rendszerváltás után a Bessenyei György nevet vette fel. Az évek során képzése két különbözı szakirányt képviselt. Egyrészt itt maradt, a középfokú óvónı- gyermekfelügyelı- és pedagógiai szakközépiskola, másrészt, pedig a mezıgazdasági gépszerelıi képzés. (Ez utóbbi, az évek folyamán gépszerelıi-és mezıgazdasági gépész, valamint általános- és közlekedés gépész szakokká alakult át.) Bár a harmadfokú képzés ötletével a gimnázium elırébb járt, a tényleges megvalósítás tekintetében mégis a szakközépiskola jeleskedett. A változtatást itt a sürgısség diktálta. A rendszerváltás után, az üzem bezárásokat követıen, a Bihari kistérségben is mélypontjára zuhant a mezıgazdasági üzemek jelentısége. Így az ezt kiszolgáló képzések jelentısége is oda lett. Mezıgazdasági vonalon sem a diákok, sem a szülık részérıl nem volt meg az e szakok iránti érdeklıdés. Profilt váltani itt kényszerré vált! A lehetıségek kihasználásával ekkor úgy éve körvonalazódott, s 2003-ra stabilizálódott az oktatásszerkezet. A gépészmérnöktanárok ellenállásának dacára informatika-tanári beiskoláztatással egzisztenciát mentettek, feladatkört váltottak. Pedagógia szakon elmaradt az oktatás technikusi, de továbbra is választható, a pedagógiai asszisztensi, gyermek és ifjúságvédelmi felügyelı- és ügyintézı, valamint családpedagógiai mentori képzés. Gépészeti vonalon, a gépésztechnikusi képzés kifuttatva, helyette igen közkedveltek a számítástechnikai-programozói,

4 4 szoftverüzemeltetıi, illetve multimédia fejlesztıi oktatási formák. A 2003/04-es tanévben, új képzésként indult a vendéglátás és idegenforgalom szakmacsoport évfolyamosok oktatása, amely vendéglıs és vendéglátó szakmenedzseri szakon készíti fel a diákokat. Legújabban a rendészet területén, 1 éves biztonságszervezıi re is lehet jelentkezni. A mostani elsı osztályok az idegenforgalom és vendéglátás, az informatika, az oktatási, valamint a rendészeti szakmacsoportok szerint indulnak. EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZİ INTÉZET Az intézmény 1895-ben ipari tanoncképzéssel kezdte meg mőködését, amit 1951 tıl szakmunkás képzés váltott fel. Már 1996 óta a bihari térség legnagyobb létszámú középiskolájaként tartják számon, s ezt a körülményt 2005-ben tagintézményként hozzácsatolt Brózik Dezsı Mezıgazdasági Szakképzı Intézettel csak tovább erısítette szeptemberétıl a két intézmény egyesítése után a (tagintézményi státusz megszőnésével) a tanulói létszámuk meghaladja az 1400 fıt. Az iskola megváltozott körülményei ellenére is, igyekszik megfelelni Berettyóújfalu és a beiskolázási terület elvárásainak, valamint a több mint egy évszázados örökségének. Mai sokrétő képzési struktúráját a szakmunkásképzés mellett 1991-tıl szakközépiskolai képzés (kereskedelmi, elektronikai és gépészeti szakmacsoportokban), technikus- és felnıttképzés (felnıttek szakközépiskolája) jeleníti meg. (A nevében szereplı szakképzı intézet kifejezés így egyesíti magában azt a tényt, hogy itt szakiskolai és szakközépiskolai képzés is folyik.) A évfolyamon általános mőveltséget megalapozó az oktatás, az ezt követı szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplı szakképesítéseknek megfelelıen elméleti és gyakorlati szakmai vizsgára készítenek fel. Az Eötvös szakma szerkezete: mőszaki, gazdasági szolgáltatás, mezıgazdasági, valamint az érettségire épülı képzések. Ez utóbb szakterületeken a 2008 as tanévben a következı szakokon végeztek a diákok: kereskedı, autószerelı, kımőves, asztalos, villanyszerelı, szakács, pincér, nıiruha-készítı, kereskedelmi technikus. A képzési kínálat, azonban itt is (megfelelı számú érdeklıdı esetén) az iskolában tanítható bármely szakmára érvényes. Így a szakközépiskola esetében a gépészet, az elektronika-elektrotechnika, kereskedelmi- marketing, üzleti adminisztráció. A szakiskolai beiskolázásnál választható szakmacsoportok: elektrotechnika- elektronika, gépészet, könnyőipar, építészet, faipar, mezıgazdaság, élelmiszeripar, vendéglátás idegenforgalom, kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció. Ezen belül, a mőszaki szakterület: fémforgácsoló, szerkezetlakatos, kımőves, asztalos, szabó (nıi), villanyszerelı; az agrárszakterület: mezıgazdasági gépész, állattenyésztı, pék; a gazdasági- szolgáltató szakterület: élelmiszer vegyi áru eladó, ruházati

5 5 eladó, szakács, pincér. A technikusképzésnél: kereskedelmi technikus, ruhaipari technikus, mezıgazdasági technikus, környezetvédelmi technikus (mezıgazdasági), állattenyésztı és állategészségügyi technikus. Az érettségi utáni szakképzésnél: autószerelı, elektronikai mőszerész, biztosítási ügyintézı, marketing- és reklámügyintézı. Pártfogóik a környék kis- és középvállalkozói körébıl kerülnek ki, s a gyakorlati képzésükbe is besegítenek. Így a szakmai oktatás részint egyéni vállalkozóknál, vállalkozóknál, csoportosan iskolai tanmőhelyben, vagy nagyobb vállalatoknál történik. (2007-ben az iskola részt vett az Oktatási Minisztérium által meghirdetett KÖZOKA XI. "Szakmai rövidfilm" pályázaton. A tanulók az iskolában folyó gépi forgácsoló szakma bemutatásával pályáztak. A film díjazott lett. Alkotói és résztvevıi egyöntetően 13 osztályos harmadfokú képzésben résztvevı diákok voltak.) (BRÓZIK DEZSİ MEZİGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKMUNKÁSKÉPZİ INTÉZET) A nagy múltú 100 éves iskola, 1905-ben kezdte meg a mezıgazdasági szakma oktatását. Az 1927-ben elkezdett Ezüstkalászos és Aranykalászos gazdaképzése 1939-ben érettségit adó oktatással bıvült, majd állandósult. Az Eötvösbe történt integrálódása elıtt is folyamatosan rendelkezett 1-2 érettségit követı, szakképzetséget nyújtó, osztállyal. Technikusi képzését a kilencvenes évek második felétıl az állattenyésztı- és az állategészségügyi képzés jelentette. Néhány éve, egyik évfolyamon már egy környezetvédelmi osztályt is kifutatott. Míg azonban ennek korábban (érdeklıdés hiányában) elmaradt a folytatása, addig az utolsó évekre az érdeklıdés középpontjába került. Ma, mint a szakképzı intézet tagja, továbbra is profiljának megfelelı harmadfokú szakképzéseket tudhat magáénak. Az idei tanévben, már az integráció tagjaként, mezıgazdasági gépész szakon készítette fel diákjait november 26-án az Agrárium Jövıjéért Biharban címő tanácskozáson a vállalkozók és a tanári kar részvételével, a mezıgazdasági képzés a várható jövıjérıl, valamint a Korszerő Képzéssel a Munkahely Megtartásáért alapítvány létrejöttérıl döntöttek. A vállalkozások részére fı kitörési irányokat fogalmaztak meg: a technológiai rendszerekrıl, a falusi idegenforgalom és vendéglátás fejlesztésérıl és új termelési célok keresésérıl. AZ ISKOLAI ÉLET TANÁROK

6 6 A tanárok kiválogatása egyik helyen könnyebben a másik helyen nehezebben ment. Alapvetıen mindenhol adottak voltak a középiskolai szinten tanítók. Végzettségük az elıírtaknak megfelelıen, egyetemi diploma. A válogatások alapján a szakmát tanító tanárok kerültek be a harmadfokú képzésbe, mert a tulajdonképpeni szakmai képzés, legtöbb helyen ezzel a fokozattal kezdıdik. A gimnáziumban a részint a 4 évfolyamon már elızetesen tanítók viszik tovább a szakmai képzést is. Másokat beiskoláztak, beiskoláznak, hogy elıírt követelmények szerinti szakmai képesítésüket megszerezzék. Vannak viszont olyanok is, akik csak betanítanak a rendszerbe. Így van a képzésnek, pl. számítógépes rendszergazdája és egyben szoftverkezelést elıadó, szaktanára, de vannak más iskolákba áttanítók is. A Bessenyeiben a már említett átképzés kapcsán, másoddiplomás tanári gárda alkotja az érettségit követı informatikai képzés derékhadát. A más szakokon oktató szakmai tanárok, pedig már az elızı évfolyamokon is a tárgyat tanító kollegák közül, kerültek ki. Az Eötvösben az összevonásból adódóan a megnövekedett tanulói létszám mellett már 93 fıs a tantestület A nevelı-oktató munkával foglalkozó pedagógusok mindegyike ezen a helyen is rendelkezik a törvény által elıírt végzettséggel, de folyamatosan részt vesznek tanfolyamokon, át és továbbképzéseken. DIÁKOK A harmadfokú képzés, merítı bázisa elsısorban magának az alapintézményeknek a tanuló ifjúsága. Berettyóújfalu emellett vonzáskörzeti, de oktatásközponti minıségében, is lehetıséget nyújt a Bihari kistérség más városaiból idejelentkezık fogadására. Felvételi vizsga egyik intézményben sincs. Az egyik, vagy másik szakra történı beiskolázás a helyben végzettek esetében képességek és tudás alapján történik, míg a máshonnan ideérkezıket a középiskolai végbizonyítványuk szerint osztják szét. A képzések beindításának egyik elıfeltétele, hogy egy-egy szak csak 25 fı jelentkezése esetén indítható. E létszám betartása ma már nem ütközik nehézségbe, a divatos informatikai és közgazdasági szakok esetében, akár 2-2-osztályt is indíthatnának (Egy plusz osztály indításához viszont mindenkor, a polgármesteri iroda engedélyeztetése is szükséges.) Jogi státuszukat figyelembe véve a diákok továbbra is tanulók, mert ık is az iskolák tanulói. Naplóban, anyakönyvben is így szerepelnek, osztályfınökük van és minden egyéb más, amivel a 18 év alattiak is rendelkeznek. Vannak alapszabályaik, mőködik a diáktanács, vagy a diákönkormányzat ahol kifejthetik véleményeiket, de jobbára mégis tanáraik védik érdekeiket.

7 7 A képzésre a szaktanárok által kiválasztott tankönyvek a legmodernebbek közül valók. Fontos ez úgy a számítástechnika, szinte minden évben újat hozó területén, mint minden más tantárgyra való felkészülés esetében. A kistérségbıl érkezık kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek. A kollégiumi szabályzat betartása nekik is épp úgy kötelezı, mint fiatalabb társaik számára. Meghatározott az ébresztı, a kimenı és a takarodó is. MIKOR JÖN EL A VÁLTÁS IDEJE? A kérdés az, hogy a képzések meddig képesek az adott színvonalat a saját maguk és a diákjaik megelégedésére megtartani és kamatoztatni? Továbbá, hogy a képzés mennyire tud a dolgozat elején feltett elvárásoknak megfelelni és a képzést jelenlegi formájában továbbmőködni, vagy valóban megérett az idı a továbblépésre? A rendelkezésre álló különbözı anyagok feldolgozása után az eredmények a következıket erısítik. Míg a középfokú intézmények mindegyikében ma túl jelentkezés van, és a harmadfokú képzést is szép számú hallgatóság veszi igénybe, addig egyes ma nem divatos szakok (a szakképzı ipari és mezıgazdasági szakjai) esetében ez nem mondható el. Így változtatáskor a kettıs megoldás célravezetı. Az elsı két intézmény esetében az érvek a továbblépés mellett szólnak. Az iskolák készen állnak az új formáció befogadására. A gimnázium és a szakközépiskola már most rendelkezik a fıiskolai oktatás szubjektív feltételeivel. A térség diákjai erre a célra is megfelelıen képzett humánerıforrást jelentenek. Az objektív feltételek megvalósításához (egy fıiskolai, vagy egyetemi szak akkreditálásához), viszont külsı segítséget várnak. A vidék felemelkedéséhez is szükség van egy felsıfokú intézmény jelenlétére, ennek mőködtetésére viszont az anyagi erıforrások elıteremtésére. A megcsappant állami támogatások kiegészítését, ilyen feltételek mellett, csak a térség gazdasági és politikai erıinek, összefogása garantálhatja. Amennyiben a helyi gyenge kis-és középvállalkozások még nem képesek a megfelelı anyagiak biztosítására, úgy elıteremtésükrıl régiós, egységben kell gondolkodni. Legyen az a támogatható, optimális szakok kiválasztása, vagy a támogatások milyenségének, és nagyságrendjének a megállapítása. A lényeg az eladható tudás finanszírozása! A szakképzı iskola ezalatt épp egy rentábilis szakképzés kialakításán fáradozik. Ehhez szponzorokat toboroz, profilt változtat, és tanulói szerzıdéseket köt, de fiataljai közül a legjobbak az elıbbi iskolák igényeinek megfelelıen a leendı felsıoktatáshoz is csatlakozhatnak. A város vezetısége részint ennek a problémának, sietett elébe, amikor a közelmúltban Hajdúszoboszlóval és Püspökladánnyal, Berettyóújfalu gesztorságának elfogadása mellett,

8 8 Térségi Integrációs Szakképzı Központot (TISZK) hívott életre. A megvalósítás feltételeiben a felek megegyeztek és a finanszírozásban a háttérgazdaságuk általi támogatást is, garantálták. A szakképzés elfogadott területei: turisztika-vendéglátás, mezıgazdaság, és gépészet. Az utóbbi években háttérbeszorult szakképzés regionális összefogással így új lendületet kaphat. S idıvel, a gazdaság résztvevıinek szereplése mellett, ez a képzés is kitermelheti saját elit gárdáját, és erısítheti az EU által preferált Bachelor képzés helyi létjogosultságát. Összegzés Bár a hallottak alapján a harmadfokú oktatás Berettyóújfaluban még nem egészen töltötte be feladatát, (a szakképzés területének vannak még olyan részei, amelyek erısítésre szorulnak,) de egy magasabb fokú képzés mőködtetésére is alkalmas már. Ezért egy ideig a két oktatási forma párhuzamos együttélése sem lenne kizárt. Kivitelezhetısége a háttérgazdaság és az illetékes felsıoktatási szervek segítıkészségének függvénye. Jelenti ez a képzési forma uniós és háttérgazdasági finanszírozását és a Debrecen Nagyvárad regionális oktatási tengelyen való megjelenését. A kisváros így élve körzetközponti lehetıségeivel bevonzaná, fogadná, és magasabb tudásra készítené fel az ideérkezı fiatalt. A felsıfokú oktatás elsı, Bachelor képzési szintje, pedig már közvetlenül a munkaerıpiacra készítené fel a hallgatót. Ennek a helyzetnek köszönhetıen a gazdaság fejlıdıképesebbé válna, a helyben elérhetı munkahelyek számát gyarapítaná és a fiatalok térséget, elhagyó szándékát is felszámolná. A kisváros fıs lakossága naponta már ma is 5000 diákot fogad. Ez a számot mindenképpen megtartani és az elkövetkezıkben emelni szeretné. A jövıje számára, ez jó kezdetet és igazi befektetést jelentene. Felhasznált Irodalom Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképzı és Közgazdasági Szakközépiskola honlapja György Szakközépiskola kocsisf@bessenyei-ber.sulinet.hu (Brózik Dezsı Mezıgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet) httpwww.agr.unideb.hurszkcontentpdfrszk_kiadv%e1ny.pdf Eötvös József Szakképzı Intézet

9 9 Interjú Szeifert Ferenccel Berettyóújfalu polgármesterével június Interjú az iskola igazgatókkal 2003-ban

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-232-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 138/2010. /VI.24./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Megalakítása A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008.

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. Komárom-Esztergom megyei pályaválasztási tájékoztató a 2009/2010. tanévre Szerkesztette: Seres Mónika Kiadja: Közép-dunántúli

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított ról GIMNÁZIUMOK 2014/2015. tanévre meghirdetett, szakok CELLDÖMÖLK / Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA egy jó stratégia az új helyzethez igazítja a taktikáját /Roberta Rich/ PÁLYÁZAT a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak és Felnőttképzési Igazgatóság 1085 Budapest,

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. 2008/2009. tanév év végi értékelése és beszámolója

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. 2008/2009. tanév év végi értékelése és beszámolója Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája 2008/2009. tanév év végi értékelése és beszámolója Készítette: Élesné Asztalos Zsuzsa Igazgató-helyettes Észrevételek, javaslatok

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Iskolánk bemutatása. Munkánk mottója: Minden gyereknek jogában áll a világot a leggazdagabban átélni.

Iskolánk bemutatása. Munkánk mottója: Minden gyereknek jogában áll a világot a leggazdagabban átélni. Iskolánk bemutatása Kaszásné Simon Márta tanárnő a Diákönkormányzat szerepéről és tevékenységéről, az iskola diákéletéről beszélt az érdeklődőknek. Először a Diákönkormányzat szervezeti, működési felépítéséről

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.kontawig.hu Igazgató: Palkovics Péter

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 2010. december 15. TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 1 BEVEZET 4 2 EL ZMÉNYEK INTEGRÁCIÓ A BAKONYI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartandó ülésének 5. számú A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Karcagi SzC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (Kunhegyes, Kossuth út 15-17.)

PÁLYÁZAT a Karcagi SzC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (Kunhegyes, Kossuth út 15-17.) PÁLYÁZAT a Karcagi SzC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (, Kossuth út 15-17.) Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Agócsné Sipos Edina Pályázati azonosító:

Részletesebben

Szakiskolai Önértékelési Modell I. dokumentációja 2009.

Szakiskolai Önértékelési Modell I. dokumentációja 2009. amjanich János Ipari Szakképzési Intézet Szakiskolai Önértékelési Modell I. dokumentációja 2009. Tartalomjegyzék 1. Önértékelési projektterv... 3 2. Helyzetfelmérés... 8 Az intézmény bemutatása... 8 I.

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra Tagintézmény-vezetői Pályázat 2016 Pályázat A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Igazgatói állására

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Igazgatói állására Vas Megyei Intézményfenntartó Központ Szombathely Berzsenyi Dániel tér 1. PÁLYÁZAT a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Igazgatói állására Készítette: Egyed Gyula mérnök-tanár Körmend, 2012. február

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RUHAIPARI SZAKKÖZÉP- és SZAKISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT. A SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RUHAIPARI SZAKKÖZÉP- és SZAKISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RUHAIPARI SZAKKÖZÉP- és SZAKISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2016. április Készítette: Lakatosné Reha Márta TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac

Györgyi Zoltán. Képzés és munkaerőpiac Györgyi Zoltán Képzés és munkaerőpiac Lektorálta: Fehérvári Anikó és Imre Anna A Külvárosi Tankör Középiskoláról készült esettanulmány szerzője Erdei Gábor. 2 Tartalom Bevezetés... 5 A képzés és a munkaerőpiac

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

3.sz. melléklet A 2009. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı 58 1 0 59 Szakács 48 3 0 51 Asztalos 47 0 0 47 Pincér 34 0 1 35 Karosszérialakatos 29 0 0 29 Kımőves 28 0 0 28 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 13 9 4 26 Szobafestı-mázoló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma OM azonosító: 203054 Tisztelt Képviselő-testület! A Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. PÁLYÁZAT a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium főigazgatói

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI BEOSZTÁSRA a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám: 37-5/2016/3 Pápa, 2016. április 4. pályázó: Dr. Császár

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/210-1065 Fax: 06-1/210-1063 E-mail: info@nszi.hu Honlap: www.nive.hu Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PÁLYÁZAT A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY VEZETŐI ÁLLÁSÁRA Budapest, 2016. április 05. dr Szatmáriné Vidovszky Éva Az iskola arra való, hogy az ember

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI FVSZ Szakmai nap 2015. november 26. Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár Az OKJ fejlesztése I. A szakképzési törvény

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008.

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. Felelős kiadó Pirisi Károly főigazgató Témavezető: Borbély-Pecze Tibor Bors Szerzők: Bogátiné Lakatos Edit Fehér Ildikó Ignits Györgyi Lektorok:

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Fıiskolánkon 1998 óta folyik kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakon szakmenedzser képzés. A jelentkezık száma

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

A felnőttképzés szerepe Hajdú-Bihar megye szakképzésében

A felnőttképzés szerepe Hajdú-Bihar megye szakképzésében A felnőttképzés szerepe Hajdú-Bihar megye szakképzésében (Kiegészítés Hajdú-Bihar megye szakképzés-fejlesztési 2013-2020 koncepciójához) Készült: 2014. 11. 25. Készítette: Dr. Erdei Gábor Dr. Teperics

Részletesebben

Képzés megnevezése (OKJ száma) Gazda OKJ 33 621 02 1000 00 00. Autószerelő OKJ 51 525 01 1000 00 00

Képzés megnevezése (OKJ száma) Gazda OKJ 33 621 02 1000 00 00. Autószerelő OKJ 51 525 01 1000 00 00 Szakmacsoport száma Szakmacsoport megnevezése Képzés megnevezése (OKJ száma) A képzés óraszáma 20 Mezőgazdaság Gazda OKJ 33 621 02 1000 00 00 600 13 Közlekedés Autószerelő OKJ 51 525 01 1000 00 00 100

Részletesebben

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központja ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Részletesebben

Stratégiai munkakapcsolat. Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása

Stratégiai munkakapcsolat. Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása Foglalkoztatási Partnerség ROP 3.2.1.-2004-08-0009/33 Tolna Megyei Munkaügyi Központ Stratégiai munkakapcsolat Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása Foglalkoztatási Partnerség Tolna

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Kutatás + elemzések + tanácsadás Jó döntéseket támogatunk. 1133 Budapest, Gogol u. 16. +36 1 477 0100 /tel +36 1 477 0101 /fax www.bellresearch.com A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 által fenntartott A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2013. március 1-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Borbás Anikó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Soós István Borászati Szakképző Iskola 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Soós István Borászati Szakképző Iskola 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Soós István Borászati Szakképző Iskola 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83. Soós István Borászati Szakképző Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalom 1 BEVEZETŐ 5 1.1 Jogszabályi

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának tapasztalatai? A szakképzés-szervezési társulások aránya a TISZK-ek között

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP4.2.2.D1/1/KONV201000

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 5630 Békés, Hőzső u. 39. Tel/Fax: (66)411-577 E-mail: bekes@fgyki.hu Honlap:

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben