NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET"

Átírás

1 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/ Fax: 06-1/ Honlap: Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1

2 ..

3 BEVEZETŐ Az ezredfordulót követően a 2004-es év több okból emlékezetessé válik az ország, a magyar szakképzés és a Nemzeti Szakképzési Intézet életében. A változások szorosan összefüggenek az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, a munkaerőpiac átalakulásával, a kis- és középvállalkozások megerősödésével és a szakképzéssel szemben támasztott igényekkel. E folyamatok az NSZI szakmai feladatait nagymértékben befolyásolták, és karakterisztikusan átalakították. Az új helyzetben az intézeti feladatokat még erőteljesebben össze kell hangolni, ugyanakkor harmonizálni szükséges a közoktatási, a felsőoktatási, a felnőttképzési, valamint a foglalkoztatási elvekkel is. Mindezekkel összefüggésben meg kell felelni az európai uniós elvárásoknak, hogy a szakképzés átlátható, átjárható legyen, és kellően biztosítsa a szakemberek mobilitását. Az alapelvek és az irányelvek meghatározzák az NSZI kutató, koordináló, fejlesztő, szolgáltató tevékenységét. SZAKKÉPZÉSKUTATÁS ÉS -FEJLESZTÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV PROGRAMIRODA Az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén sürgetővé vált a szakképzés rendszerének megújítása és szerkezeti átalakítása. Jelenleg a gazdaság elvárásai nem kielégítő módon jelennek meg a szakképzésben. Az iskolai rendszerű szakképzés csak lassan és nehézkesen tud alkalmazkodni a munkaerő-piaci igényekhez. Néhány dinamikusan fejlődő térségben hiány van képzett szakmunkásokban. Nem egységes a pályaválasztási és -orientációs rendszer sem. Ehhez egyrészt megfelelően képzett szakemberekre, másrészt az oktatási, képzési és a munkaerő-piaci intézmények információs rendszereinek összekapcsolására van szükség. Az OKJ-ban, mint az állam által elismert képesítési jegyzékben szereplő szakképesítések magas (több mint 800 szakképesítés) akadályozza az áttekinthetőséget és a folyamatos megújítást. A szakképzésből kikerülők nem rendelkeznek a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő naprakész, konvertálható tudással, a szakképzési idő alatt nem érik el az adott foglalkozáshoz, a munkahelyi követelmények teljesítéséhez szükséges kellő gyakorlottságot. Az előbbi problémák megoldása csak olyan kompetencia-központú szakmastruktúrában, illetve képzési rendszerben képzelhető el, amely a gazdaság résztvevői által megfogalmazott egyéni igényekhez, szükségletekhez illeszkedik, és amelyben a szakképesítések tartalmát munkakörelemzések alapján határozzák meg. A szakképzés szerkezeti tartalmi megújítását célzó fejlesztés, a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) részeként valósul meg, amely a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi ellátórendszer területén megvalósítandó fejlesztéseket támogatja. Az NSZI égisze alatt lebonyolításra kerülő projekt a HEFOP Oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként című prioritásának felel meg, és a 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése című intézkedésének 1. komponensét valósítja meg. Az intézet alapfeladata a szakmastruktúra-fejlesztés, ezért az Oktatási Minisztérium, valamint a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium megbízásából végső kedvezményezettként fogja a központi program célkitűzéseit megvalósítani. A Nemzeti Fejlesztési Terv Programiroda tevékenységének kezdete előreláthatólag 2004 nyara. A programiroda feladatai: A szakmai fejlesztéshez szükséges dokumentációs és informatikai rendszer biztosítása. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 3

4 Tanácskozások, kapcsolódó műhelymunka szervezése. OKJ-szakképesítések, részszakképesítések, modulok fejlesztésével, alapszakmákkal összefüggő egyeztetések megvalósítása, koordinálása. Tanügyi dokumentumok fejlesztésével és digitalizálásával összefüggő szervezés, koordináció. Továbbképzések anyagainak fejlesztésével és továbbképzések szervezésével összefüggő feladatok. A fejlesztéshez szükséges munkabizottságok létrehozása, működtetése, szakértők bevonása. Az OM-mel egyeztetett folyamatos információ biztosítása és weblap működtetése. Hatékonyság, bevezethetőség és a beválásvizsgálat koordinációja. A Nemzeti Szakképzési Intézet központi programjának célja egy, a kompetenciák elsajátítására irányuló modulokból felépülő szakmaszerkezet és szakképzési rendszer bevezetése. A tartalmi és szerkezeti megújulás következtében könnyebbé válik a további fejlesztés, valamint a szakképzésbe visszalépők képzési-átképzési, továbbképzési ideje csökken, mert előzetesen megszerzett tudásuk értékelhető és beszámítható lesz. A moduláris fejlesztéshez megfelelő tanulmányok felhasználására, új módszerek kidolgozására és a tankönyvekig bezárólag teljes dokumentumrendszer fejlesztésére kerül sor. A program lehetővé teszi az együttműködések kialakítását, szabályozását és folyamatosságát. Az újonnan kifejlesztett szakmaszerkezet/szakképesítések bevezetésének keretében a szakképző intézmények oktatói továbbképzéseken ismerkedhetnek meg a modulrendszerű oktatás számára kidolgozott dokumentumokkal. A képzési dokumentumrendszer fejlesztésének különböző fázisai lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a gazdálkodó szervezetek visszacsatolásával a naprakész beépüljenek a tananyagba. Ez azt eredményezi, hogy a megszerzett tudás és gyakorlottság elismert lesz, és biztosítja az átjárhatóságot a különféle szakképesítések és foglalkozások között, elősegítve a munkavállalók mobilitását. A programot megvalósító szervező-koordináló irodának, illetve az NSZI-nek arra is nagy hangsúlyt kell fektetnie, hogy megfelelő összhang teremtődjön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fejlesztésével, valamint a Szakiskolai Fejlesztési Program tartalmával is. A 9 fős iroda, valamint az intézet programfejlesztése, szaktanácsadása kellő humán erőforrást biztosít ahhoz, hogy a program eredményesen és az ütemezés szerint megvalósuljon. A SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM KOORDINÁCIÓS IRODA szeptember 1-jétől a Szakiskolai Fejlesztési Program megvalósításában közreműködő szervezeti egység a Szakiskolai Fejlesztési Program Koordinációs Iroda. Az irodában a komponens- és projektvezetők munkáját hat asszisztens segíti. Tevékenységük a gyakorlatban úgy oszlik meg, hogy a két jelentősebb feladatot és szervezőmunkát igénylő komponensnek egy-egy segítője van, a többi munkatárs pedig két-két komponenssel foglalkozik. Az irodában két pénzügyi referens dolgozik. A szerződések megkötése, a teljesítések igazolása után a kifizetések kezdeményezése az irodavezetőn kívül az egyik pénzügyi referens feladatkörébe tartozik. (A program keretében eddig ezres nagyságrendű szerződés megkötésére került sor a közreműködő intézményekkel, és a feladatok fejlesztések, képzések megvalósítását végző szakértőkkel). A másik pénzügyi referens feladata a program pénzügyi folyamatainak figyelemmel kísérése. Az iroda állandó feladatai közé tartozik az iskolákkal való napi kapcsolattartás, a programok előkészítése és lebonyolításukban való közreműködés, a program végrehajtása során keletkező dokumentumoknak az érintettekhez elektronikus vagy hagyományos módon való eljuttatása, a program dokumentálása. Az iroda feladata továbbá a program monitoring feladataiban való közreműködés, valamint a program eredményeinek a terjesztése, a program nyilvánosságának biztosítása is II. félévében a korábban technikai jellegű közreműködés lezárását követően az iroda feladatai, hatásköre, szerepe jelentősen megváltozik. A komponens- és projektvezetők által kidolgozott részletes munkatervek alapján a program végrehajtásának az irányítása átkerül a Nemzeti Szakképzési Intézetbe, mely ettől kezdve irányítja a Szakiskolai Fejlesztési Programot. Az ehhez szükséges források N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 4

5 biztosítása az Oktatási Minisztérium feladata, amely alapján előkészíthetőek az adott időszakra vonatkozó munkatervek, majd az időszak végén meg kell vizsgálni a megvalósítást, be kell számolni a célok eléréséről és a feladatok elvégzéséről. Az új feladatokhoz és hatáskörhöz új szervezeti struktúra is tartozik: meg kell változtatni az iroda, a komponens- és projektvezetők viszonyát, valamint módosítani kell azokon az eljárási szabályokon is, amelyek a program megvalósítására korábban születtek. A feladatok elvégzéséhez ettől kezdve csak egyszer, a munkaterv elkészítésekor kell az irányító szaktárca engedélye, a munkatervben szereplő feladatok azon a módon, ahogyan azok a munkatervben meghatározásra kerültek minden további engedély nélkül, az irodavezető irányításával valósulhatnak meg. Az Oktatási Minisztérium hozzájárulását csak abban az esetben kell kérni, ha olyan feladatot terveznek a program során megvalósítani, amely nem szerepelt a munkatervben, vagy a megvalósítás módján, körülményein akarnak, vagy kell változtatni (határidő, költség, stb.). A program irányításában bekövetkező változással a projektmenedzsment két szintje jön létre: az operatív irányítás minden feladatköre az intézetbe kerül, ugyanakkor a stratégiai döntések célok meghatározása, feladatok és ezek ütemezése, erőforrás-gazdálkodás, stb. megmaradnak a programot indító Oktatási Minisztériumnál. PROGRAMFEJLESZTÉS A 2004/2005. tanévet érintő fő feladatok - Az Országos képzési jegyzék gondozása: A jegyzékkel kapcsolatos előterjesztések véleményezése. A jegyzékbe felvételre kerülő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek véleményezése, valamint jogszabályban történő megjelentetésre való előkészítése. - Az Országos képzési jegyzék folyamatos fejlesztésére és korszerűsítésére szakmacsoportonként létrehozott bizottságok működtetése. Az Oktatási Minisztérium rendelkezése alapján a bizottságok elnöki teendőinek ellátására szóló szerződések kötése, teljesítésigazolások kiállítása. 8 bizottságban a titkári feladatok ellátása (Egészségügy, Oktatás, Elektrotechnika-elektronika, Könnyűipar, Nyomdaipar, Környezetvédelem-vízgazdálkodás, Ügyvitel, Élelmiszeripar). A 21 bizottság működési feltételeinek biztosítása. - Az Oktatási Minisztérium rendelkezése alapján a bizottságok által készített tanulmányokra szerződések kötése, teljesítésigazolások kiállítása. - Új központi programok kidolgozása. A évi Országos képzési jegyzékben szereplő, az Oktatási Minisztérium kompetenciájába tartozó szakképesítések központi programjainak kidolgozása. - Környezeti nevelés fejlesztése. Fenntartható környezetbarát fogyasztás c. tanári kézikönyv kiadása. - Szakmai és vizsgakövetelmények felülvizsgálata. Az Oktatási Minisztérium kompetenciájába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek felülvizsgálata és a szükséges módosítások elvégzése. - A Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatos tanulmány készítése és fejlesztési feladatok ellátása. - Új központi programok kidolgozása. A évi Országos képzési jegyzékben szereplő, az Oktatási Minisztérium kompetenciájába tartozó szakképesítések központi programjainak kidolgozása. Fejlesztések a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő fiatalok szakképzésében A fogyatékossággal élő fiatalok szakképzése Az intézet továbbra is kiemelt feladatának tekinti az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló szakmai tevékenységet, a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő fiatalok szakképzésének gondozását. Az elmúlt évek gyakorlatát követve a fogyatékossággal élő fiatalok szakképzéséhez folyamatosan készíti a szakmai anyagokat. A év nyarán indult fejlesztések során év tavaszára elkészült újabb 15 N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 5

6 szakképesítési program adaptációja. A speciális központi programok közül 7 a tanulásban akadályozott, 3 a hallássérült, 3 a mozgáskorlátozott, 2 a látássérült fiatalok számára. Ezen programok a sajátos nevelési igényű fiatalok sajátos feltételrendszerének biztosításával alapul szolgálnak a szegregált és integrált iskolai rendszerű képzésében egyaránt. Új szakmai kihívásként, régi igényt szolgálva készített el az intézet a készségfejlesztő speciális szakiskolák tanulói számára 7 szakmai programmodult, az életkezdéshez és munkába álláshoz. Folyamatban van 4 speciális szakiskolai tankönyv készítése is. A szakterületen elsőként készített az intézet 1-1 jelnyelvi szótárt, az oktatófilmek sora bővült a hallássérültek számára a varrómunkás és a kerékpárszerelő szakképesítésekhez, illetve ez évben a virágkötő és a fazekas szakképesítésekhez tanulásban akadályozottak és a hallássérültek számára (feliratozott) készített filmekkel. Az interaktív tananyagok körében elkészült kerékpárszerelő szakképesítéshez a Kerékpár-szerelési II. CD a tanulásban akadályozottak és hallássérültek számára, valamint folyamatban van a Virágkötő CD a tanulásban akadályozottak és a gyengén látók számára. A tartalmi fejlesztő munka mellett 2003 őszétől folyamatosan továbbképzéseket szervez az intézet a speciális szakiskolák szakemberei számára. A továbbképzéseken részt vettek a speciális szakiskolák vezetői, tanárai, és külön felkészítést kaptak a helyi továbbképzések (szakoktatók speciális kel való felkészítése) mentorai decemberében kiadvánnyal zárult a felmérés, amely a speciális szakiskolákban folyó szakképzésre irányult, és részben alapul szolgál az intézet további fejlesztési feladatainak meghatározásához. A fogyatékosügyi program megvalósítása érdekében 2003 októberében az intézet megalakította a Fogyatékossággal Élő Fiatalok Szakképzési Koordinációs Bizottságát. A bizottsági tagok az irányítás és a szakterület szakemberei, valamint a fogyatékossággal élők érdekképviseleteinek delegáltjai. A bizottság a munkáját rendszeres ülésein a keretmunkaterve szerinti témákhoz kapcsolódó előadások alapján, konzultatív jelleggel, az általuk képviseltek informálásával végezte. A bizottság a záró konferencián a fogyatékosügyben illetékesek részvétele mellett ismertette állásfoglalását és javaslatait. Az állásfoglalás a fogyatékossággal élő fiatalok szakképzésének jelenlegi helyzetére, az igényekre és törekvésekre, valamint az eddig történt tartalmi fejlesztésekre tekintettel jelölte meg intézetünk számára a fejlesztés irányát és a további feladatokat. Javaslataiban ajánlásokat fogalmazott meg a fejlesztés megvalósítása érdekében az oktatás, a foglalkoztatás és a szociális gondoskodás területén dolgozó illetékeseknek. Az intézet a bizottsági állásfoglalásban megjelölteket is figyelembe véve tervezi a tanévi feladatait, melyek a következők: 15 központi program adaptálása a fogyatékossággal élő (tanulásban akadályozott, a hallássérült, látássérült és a mozgáskorlátozott) tanulók számára; 5 szakmai modul elkészítésével a készségfejlesztő speciális szakiskolák fiataljai számára megkezdett tananyagfejlesztés folytatása; a speciális szakiskolai tankönyvek sorának bővítése 4 szakmai tankönyvvel; a taneszközfejlesztő munka folytatása 2 oktatófilm, 2 interaktív tananyag (CD-n) és egy jelnyelvi szakmai szótár (számítástechnikai szakképesítésekhez hallássérültek számára) előállításával; a megkezdett helyzetelemzés végzése a speciális szakiskolai képzés fejlesztésének és a foglalkoztatás irányelveinek meghatározásához; a speciális szakiskolák szakmai tanárai, illetve a készségfejlesztő speciális szakiskolák gyógypedagógusai számára 1-1 napos szakmai felkészítések szervezése. A hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése Az országosan kialakult helyzet és a tendenciák jobb megismerése érdekében az intézet tovább működtette a valamennyi szakiskola osztályos tanulóira kiterjedő monitoring adatgyűjtési rendszert, és elvégezte az adatok elemzését. Törekedett arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat oktató-nevelő, ezen belül kiemelten a felzárkóztató osztályokat működtető iskolák pedagógusai minél szélesebb körben megismerjék a megszokottól eltérő pedagógiai gyakorlatot, illetve annak elméleti alapjait. Ennek területei, eszközei és módszerei a következők voltak: szoros együttműködés a szakiskolai felzárkóztatást végző bázisiskolákkal; bemeneti mérés és az eredmények értékelése a felzárkóztató osztályok tanulói körében, visszacsatolás; N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 6

7 helyzetelemzés készítése a felzárkóztató osztályokban pályaorientációt és szakmai alapozást, előkészítést oktató pedagógusokkal készített interjúk és adatgyűjtés alapján; szaktárgyi és konfliktuspedagógiai továbbképzés az anyanyelvet és a matematikát a felzárkóztató kerettanterv szerint oktató pedagógusoknak két helyszínen. E továbbképzések két bázisiskolában zajlottak, így mód nyílt az együttműködő iskolák pedagógusainak tapasztalatcseréjére, egymás jobb megismerésére, kisebb szakmai teamek kialakítására; módszertani segédanyagok készítése és CD-n való megjelentetése: a) tanári kézikönyv a szakiskolai felzárkóztató oktatás személyiségfejlesztő programjához, b) egészségnevelési program (valamennyi szakiskola részére ajánlott a megismerése), c) a tanulás technikái, mellyel kapcsolatban szintén sor került egy továbbképzésre, ahol a kiadvány szerzői ismertették a fejlesztő program anyagát. A szakiskolai felzárkóztatás gyakorlatának, az iskolák és a fenntartók közötti kapcsolat helyzetének kérdéseivel foglalkozott A felzárkóztató oktatás jelene és jövője című konferencia, amelyen nemcsak a felzárkóztatást jelenleg is végző, hanem az oktatási formát bevezetni készülő iskolák szakemberei, valamint több intézményfenntartó képviselője vett részt. Az előző tanévben összegyűjtött információk, az iskolák és a pedagógusok javaslata alapján a tanévben az intézet a következő feladatokat fogja ellátni: továbbra is együttműködik a felzárkóztató bázisiskolákkal bázisfeladataik jobb színvonalú megvalósításáért. Munkájukat egy-egy bázisfeladat megvalósítására elkészített pályázat útján támogatja; a felzárkóztató kerettanterv szerinti képzésben dolgozó szakoktatók, pályaorientációt végző pedagógusok részére önismereti, konfliktuspedagógiai továbbképzést szervez; megszervezi a tanév végi és a tanév félévi monitoring adatgyűjtést, külön-külön is elemezve az A és B típusú kerettanterv szerint haladó osztályos tanulók eredményeit; módszertani segédanyagot készít a szakiskolai nevelés és oktatás során felmerülő problémák kezeléséhez; regionális konferenciákat szervez a bázisiskolákkal együttműködve a szakiskolai felzárkóztató oktatás elterjedésének érdekében; önismereti és konfliktuspedagógiai továbbképzést szervez a felzárkóztató oktatásban dolgozó szakoktatók és a pályaorientációt oktató pedagógusok részére. A hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő fiatalok szakképesítésének fejlesztési munkái mellett említést érdemel 9 db gyakorlatorientált 3 éves központi program elkészítése. A programokat az Oktatási Minisztérium jóváhagyta, a tanévtől a szakiskolák bevezethetik. SZAKKÉPZÉSKUTATÁS A Nemzeti Szakképzési Intézet kiemelten fontos feladata a szakképzéskutatás koncepcionális átgondolása, rövid, közép- és hosszú távú tervek készítése. Feladatainak megvalósításához és az oktatási kormányzat döntéshozó tevékenységeinek segítéséhez mind tartalmi, mind szerkezeti oldalról folyamatos innovációt támogat. Fő célként jelölte meg, hogy színvonalas kutatási, illetve intézményhálózatot alakítson ki a szakképzéskutatás legaktuálisabb témáinak vizsgálatára, és létrehozza a magyarországi szakképzéskutatás információs központját. A kutatásszervezés összetett jellege, változó hosszúságú ciklusideje esetenként jelentős forrásigénye miatt a feladat természetesen túlnő az intézet lehetőségein. A munka azonban az NSZI koordinálásával a felsőoktatásban más fejlesztő-kutató intézetekben, illetve iskolákban, gazdaságban dolgozó szakemberek bevonásával elvégezhető. Erre az intenzív fejlesztő időszakra összehangolt kutatási koncepcióra, megfelelő intézeti háttérre és koordinációra van szükség. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 7

8 Az NSZI az egyes tanulmányok, kutatások folyamatában és annak lezárásakor műhelyvitákat szervez a kutatók és a gyakorlatban tevékenykedők között. A műhelyvitákon túl évente egyszer nemzetközi kutatási konferenciát szervez, amelyen rangos hazai és külföldi szakemberek számolnak be szakmai munkájukról, megerősítve vagy cáfolva egymás eredményeit. Ezen túl publikáció formájában az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk kutatásainkat. NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG Az intézeten belüli szakmai munka támogatása érdekében a nemzetközi partnerkapcsolatokat bővítjük. Ennek keretében történik a nemzetközi szakmai képzési módszerek gyűjtése, a hatékony nemzetközi eljárások, módszerek adaptálása, továbbfejlesztése és elterjesztése. Együttműködést folytatunk a hazai és az Oktatási Minisztérium nemzetközi stratégiai célkitűzéseivel összhangban, külföldi intézetekkel, szervezetekkel és testületekkel. Kiemelt feladataink közé tartozik a nemzetközi projektek koordinálása, nemzetközi tanácskozásokon való részvétel, konferenciaszervezés, az NSZI külföldi kapcsolatainak gondozása. Különösen jó kapcsolatot alakítottunk ki az uniós tagországokból Németországgal, Ausztriával, Franciaországgal, Hollandiával, Spanyolországgal, Olaszországgal, Finnországgal és Dániával. Az intézet számos nemzetközi programban vesz részt. Leonardo da Vinci Projektek VQTS-projekt. A partnerországok szakképzéssel kapcsolatos akkreditációs és transzferrendszerének felmérése. Hét Európai Uniós tagország szakképzéssel foglalkozó intézményei alkotják a munkacsoportot. A cél, hogy egy kiválasztott területen, jelen esetben a gépészet területén vizsgálja a középfokú szakképzések akkreditációját, átjárhatóságát Európa-szerte. A projekt három szakaszból áll: 1. felmérés, 2. feldolgozás, 3. kivitelezés. Intézetünk két munkacsomag koordinálását látja el. Minőségbiztosítás a szakképzésben projekt. Négy ország képviselői alkotják a munkacsoportot. A program célja: szakképzés-specifikus EFQM alapú indikátorok kidolgozása szakképző intézmények számára. CINOP. A program célja egy elektronikus tananyag összeállítása, amellyel a vállalkozni kívánók felkészülhetnek a vállalkozás elindítására és működtetésére, az európai elvárásoknak megfelelően. Intézetünk elsődleges feladata a tananyag gyakorlatban való tesztelése, valamint 2005 novemberében, a Budapesten tartandó konferencián a tesztelés eredményének kiértékelése. Socrates-Grundtvig Projektek Inclusive Adult Model. Értelmi fogyatékos felnőttek képzése. A célcsoportot a kis, illetve közepes segítségre szoruló emberek alkotják, akik képesek az önálló életre, pl. rendben tartják a szobájukat, el tudnak menni vásárolni, képesek egyedül étkezni és a foglalkoztatás során manuális munkavégzésre (de nincs szakképzettségük). A projekt keretében kidolgozásra kerül egy tanterv és ehhez kapcsolódóan tanári kézikönyv, mely a megfelelő képző intézményeknek szolgál útmutatóul. Egyéb programok Cremona Magyarország Projekt. Ez a program az éves szakmai (CNC hegesztő, esztergályos, géplakatos) versenyhez kapcsolódik. A vizsgán kiemelkedően jól teljesítő, tehetséges tanulóknak az olasz fél 24 havi gyakorlati lehetőséget biztosít, nyelvi képzéssel, teljes ellátással és magas ösztöndíjjal. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 8

9 Az EU-csatlakozással kapcsolatos feladatok A CEDEFOP (a Szakképzésfejlesztés Európai Központja) az Európai Unió tagországaiban folyó szakképzéssel kapcsolatos fejlesztések összefogója, amely segít eligazodni a legújabb trendekben, ezért a Nemzeti Szakképzési Intézet szakértői rendszeresen részt vesznek a CEDEFOP konferenciáin. Határon túli magyar szakképzés. A Nemzeti Szakképzési Intézet fontos feladatának tartja a határon túli magyar szervezetekkel való együttműködést, és minden évben segítséget nyújt számukra a következő területeken: tananyagfejlesztés, tankönyvbiztosítás, tanártovábbképzés, tanulmányutak és közös tanulmányi versenyek szervezése. NEMZETI REFERENCIA KÖZPONT 2002-ben az oktatási miniszter jóváhagyásával az NSZI keretén belül létrejött a Nemzeti Referencia Központ, amely azóta is szoros együttműködésben dolgozik a CEDEFOP-pal. Kapcsolatait folyamatosan építi az EU-tagországok központjaival. A Nemzeti Referencia Központ feladatai: Bizonyítványkiegészítők (Certificate Supplement) tartalmának meghatározása szakképesítésenként és szakszerű fordíttatás (konzisztens, szakszerű hiteles fordítások biztosítása, egységes terminológia kialakítása, a kulcsfontosságú szakkifejezések szójegyzékének elkészítése) biztosítása. A bizonyítványkiegészítők rendszerének kialakítása fontos lépés a munkaerő szabad mozgásának elősegítése érdekében, ugyanakkor kiváló alapot nyújt a különböző országok képesítési rendszereinek összehasonlítására is. Ennek eredményeként széles körben elfogadott standardok alakulnak ki. Webhely kialakítása és folyamatos üzemeltetése: NRP-re utaló vagy azzal megegyező webcím, többnyelvű kezelőfelület, egyszerű, átlátható, és logikájában a partnerországokéval megegyező navigáció, bizonyítványkiegészítők elektronikus úton való elérése és letöltésük lehetővé tétele, keresési lehetőség a bizonyítványkiegészítők jegyzékében, önéletrajz-formanyomtatvány elérhetővé tétele februárjában az intézet a Nemzeti Referencia Központ működtetése érdekében szakmai bizottságot hozott létre, melynek tagjai valamennyi szakképesítésért felelős szaktárca által kijelölt szakértők. A munkabizottság dolgozik egyrészt a bizonyítványkiegészítőkön, hogy ne csak az OM hatáskörébe tartozó képesítések esetében készüljenek el, hanem az OKJ valamennyi szakképesítésére, másrészt áttekintésre kerülnek azok a szabályok is, amelyek a rendszer működtetéséhez szükségesek. A Nemzeti Referencia Központ internetes elérhetősége: SZOLGÁLTATÁS SZAKKÉPZÉSI FOLYÓIRATOK, INTÉZETI KIADVÁNYOK A terveknek megfelelően a évben a Szakoktatás tíz, a Szakképzési Szemlének négy számát jelentetjük meg. Rugalmas rovatstruktúránkat továbbra is fenntartottuk. Így az aktualitásoknak megfelelően változtattuk az egy-egy számba bekerülő rovatokat, illetve további rovatokkal egészítettük ki azokat. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 9

10 Mindkét lapunk fejlesztésének legfontosabb eleme ebben az időszakban is, hogy az európai uniós csatlakozás jegyében tovább működtettük a Hírek Európából című rovatunkat, amelyben rendszeresen szemlézünk a Vocational Training c. újságból és a CEDEFOP egyéb kiadványainak írásaiból, illetve egyéb, a szakképzéssel és a munkaerőpiaccal foglalkozó uniós kiadványokból. Mivel az új rovat működtetésének külön költségkihatása van (válogatás, rezümék, fordítás stb.), ezért pályázatainkban ezt a ráfordítási igényt megjelentettük, hogy további forrást biztosítsunk. A jogszabályi, oktatáspolitikai, oktatástartalmi, iskolaszerkezeti változásokkal, továbbá a kerettantervekkel kapcsolatos témákról rendszeresen tájékoztattunk. Megnöveltük a munkaerőpiaccal és a kutatásokkal kapcsolatos írások körét. Ezen belül az MTA Politikatudományi Intézetének esettanulmányaiból egy sorozatot készítettünk, amely a munkaerő-piaci igények és a képzés regionális összefüggéseiről szól. Sorozat indult Ifjúság 2000 címmel, amely egy kutatás konklúzióit teszi közzé, adataiból hasznos információkat meríthet valamennyi iskolatípusban dolgozó pedagógus. A Hátrányos helyzet és Minőségbiztosítás című rovatainkban remélhetőleg hasznos háttérkel vérteztük fel mindazokat, akik a témában tenni kívánnak valamit. Híreinkben igyekeztünk továbbra is a legfrissebb információkkal ellátni az olvasókat. Közreadtunk különböző pályázatokat, álláshirdetéseket. Fórum rovatunkban helyt adtunk az egyéni véleményeknek, egy-egy oktatási intézmény bemutatkozásának. Olvastuk rovatunkban a legfrissebb, a képzéshez kapcsolódó kiadványokra hívtuk fel a figyelmet. A Szakképzési Szemle bemutatta a fejlett európai országok szakképzési rendszereit, a magyarországi fejlesztési elképzeléseket. Idén nagyobb hangsúlyt helyeztünk a pályaorientációra, valamint a közoktatást és a szakképzést egyaránt érintő kérdésekre. A Szakképzési Szemle Műhelytanulmányok című rovatában PhD-hallgatóknak adtunk lehetőséget a publikálásra. A lapoknál a megújhodás és az állandóság kettősét kell biztosítani. Anyagi lehetőségeinkhez mérten a fotók és a tipográfiai újdonságok mennyiségét növeltük. Lapjainkat elsősorban a szakképző intézmények, kisebb számban a gimnáziumok és általános iskolák, a pedagógiai intézetek, önkormányzatok járatják. Tiszteletpéldányokat a minisztériumok oktatással foglalkozó szakértőinek, sajtóosztályainak, valamint szerzőinknek küldtünk. Örömmel észleltük, hogy mindkét folyóiratot a felsőoktatás hallgatói szakirodalmi forrásként használták, a PhD-hallgatók közül számosan kutatásaikat publikálták a szakképzési sajtóban. Olvasói leveleinkből kiderült, hogy az iskolák és az önkormányzatok rendszeres információforrásként használták a folyóiratokat. Az Oktatási Minisztérium pedig a szakképzést érintő tájékoztató anyagait elsőként a Szakoktatásba és a Szakképzési Szemlébe helyezi el. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK A Nemzeti Szakképzési Intézet a közoktatási és a szakképzési törvény értelmében szervezi a szakképzés pedagógusainak szakmai-pedagógiai továbbképzését. Tanévenként felülvizsgálja továbbképzési programajánlatát, és a szakképzés igényeinek, a gazdálkodó szervezetek, az iskolafenntartók és a szakképző iskolák elvárásainak megfeleltetve módosítja azt. A programajánlat alapja minden tanévben: A szakoktatás-politikai célok megvalósításának segítése pedagógus-továbbképzések által. A szakterületek, szakmacsoportok aktuális szakmai-pedagógiai kérdésekkel foglalkozó konzultációi, műhelymunka jellegű programjainak megszervezése. A hétévenként kötelező, illetve a pedagógus-szakvizsgába beszámítható akkreditált továbbképzések megszervezése. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 0

11 A szakoktatás-politikai célok megvalósításának segítése pedagógus-továbbképzések által Intézményünk az alábbiakban felsorolt képzésekkel támogatja a szakmapolitikai célok teljesülését: Iskolavezetői felkészítések. A szakképző iskolák vezetőit a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásában kívánjuk segíteni általános, a szakképzés egészét érintő, országos érdeklődésre számot tartó konferenciákkal, műhelymunka jellegű tanácskozásokkal. Ilyen például a évben bevezetésre kerülő kétszintű érettségi vizsgáztatás is. Tanári felkészítések. Akkreditációra benyújtott program szerint készítjük fel a szakmai előkészítő tantárgyak kétszintű érettségi vizsgáztatásában részt vevőket. A továbbképzéseket szakmacsoportonként regionálisan szervezzük. A számítástechnikai széles körű terjesztése érdekében valamennyi érdeklődő tanár számára számítástechnika-internet programokat szervezünk szintén regionálisan. Egynapos vizsgaelnöki felkészítő programokat szervezünk azok számára, akik a szakmai vizsgáztatásban elnöki teendőket kívánnak ellátni, és erre a feladatra már van engedélyük, vagy ezután kívánnak pályázni. Akkreditált, többnapos továbbképzéseket szervezünk a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatosan a vizsgaelnökök és a vizsgabizottsági tagok, valamint a vizsgaszervezők számára. A szakterületek, szakmacsoportok aktuális szakmai-pedagógiai kérdésekkel foglalkozó konzultációi, műhelymunka jellegű programjai. A szakterületek, szakmacsoportok számára szervezett konzultációk témái a szakterületet érintő közérdekű információk, új törvényi szabályozások, rendeletek, korszerű technológiák-technikák a tananyagban. Üzemlátogatások. Új tankönyvek, segédletek bemutatása, oktatási módszerek átadása. A konzultációk országos érdeklődésre számot tartó esetenként kisebb létszámú, de többnapos, vagy egy-egy nagyobb létszámú konferencia jellegű programok. A hétévenként kötelező, illetve a pedagógus szakvizsgába beszámítható -akkreditált- továbbképzések. Akkreditált programok fejlesztése. Ez a tanév erőteljes változást hoz az előző tanévek akkreditált továbbképzéseinek mennyiségi és minőségi vonatkozásában. Az intézet öt év alatt akkreditált (76 db) programjának 2/3 része aktualitását, valamint akkreditációjának érvényességét is elveszíti. Feladatunk új, korszerű programok fejlesztése. Felméréseink alapján az akkreditációra érdemes témák lényegesen csökkent. A programok belső koherenciája érdekében az akkreditációval kapcsolatos előírások a programok gondos előkészítését, minőségbiztosítását igényli. Így a programok fejlesztése az előző évekéhez mérten mennyiségileg csökken, de minőségileg nő, lényegesen magasabb színvonalú lesz. Ezek a programok az OKJ új ismeretanyagát vagy a pedagógiai kompetenciák megújítását célozzák. Akkreditált programok szervezése. Az akkreditált programok szervezése az előző évekéhez mérten változatlan. Ebben a tanévben is biztosítunk lehetőséget egy-egy program régióban vagy a bejelentkező iskolában történő lebonyolítására. Továbbképzéseinket a 277/1997. (XII. 22.) számú és az azt módosító 185/1999. (XII. 13.) és a 36/2003. (III. 27.) számú a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló Kormányrendelettel összhangban szervezzük. Az akkreditált programok dokumentálása az előírásoknak megfelelő. A programot teljesítőkről nyilvántartást vezetünk. A teljesítésigazolások névre szóló NSZI Továbbképzési leckekönyvben évente újra kezdődő sorszámmal történnek. Figyelemmel kísérjük a programok minőségi követelményeknek való megfelelését. Az intézet a fentiek szerinti tanévi pedagógus-továbbképzési ajánlatát kiadványban, valamint a honlapján is közzéteszi. Folyamatosan gondoskodik az aktuális programok meghirdetéséről. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 1

12 SZAKTANÁCSADÁS Az Európai Unió elvárásainak megfelelően a Kormányprogram fontos szerepet szán a Szaktanácsadásnak. Az NSZI megkezdte a Szaktanácsadás intézményrendszerének átgondolását, a regionalitás érvényesítését, valamint a szaktanácsadók komplex felkészítését. A Szaktanácsadás célja a szakképző intézmények oktató-nevelő munkájának segítése, az iskolafenntartók szakképzéssel kapcsolatos igényeihez és a képzésben érdekelt minisztériumok, szervezetek, szövetségek számára szakértői anyagok összeállítása. A Szaktanácsadás a feladatok ellátása érdekében elemzéseket végez: a tankönyvek használatáról, a kerettantervek beválásáról, az OKJ-szakképesítések központi programjainak nyomon követéséről, a szakközépiskolai érettségi vizsgák nyomon követéséről. A Szaktanácsadás kiemelt feladatának tekinti a szakképzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatos feladatokat is: a gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek elemzését, a szakképző intézmények oktató-nevelő munkájának elemzését a személyi és tárgyi feltételek tükrében, az oktató-nevelő munka eredményességének javítását. A Szaktanácsadás szakmai és módszertani segítséget nyújt az iskolák vezetői és szaktanárai számára az oktató-nevelő munka színvonalasabb megoldásához. Az iskolafenntartóknak a szakképzésért felelős minisztériumoknak, a képzésben érdekelt szervezeteknek a szakképzés korszerűsítése érdekében végzett feladataihoz elemzéseket végez, a szakképző intézmények szakmai működésének és képzési kínálatának összehangolására, a regionális munkaerőpiac által támasztott igények alapján. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve a szakképesítések átláthatósága érdekében kidolgozza a bizonyítványok mellékleteit. Segítséget nyújt programok bevezetésében. A tanulmányi versenyeket is a szaktanácsadók szervezik. TANULMÁNYI VERSENYEK Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyek a szakképesítésért felelős Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal egyetértésével a szakterületen működő szakközép- és szakiskolák nappali tagozatán tanulók számára a tanévre is meghirdetésre kerülnek. A több évtizedes hagyományokra épülő és folyamatosan megújuló versenysorozat a következő részekből épül fel: - Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), - Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), - Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (SZTKV). A tanulmányi versenyek komplex feladatot látnak el: egyszerre, egy időben szolgálják a tehetséggondozást, rálátást engednek a szakképesítések kimeneti követelményeinek teljesíthetőségére, befolyást gyakorolnak az elkövetkező vizsgaidőszak felkészülésére, szolgálják a minőségbiztosítást. ek kimeneti követelményei kettős kontrollt igényelnek. Egyrészt a folyamatos korszerűsítést, amit a mindenkori munkaerőpiac diktál, másrészt a teljesíthetőséget, amit a versenyek dokumentált eredményeinek elemzése biztosít. ekre és szakmacsoportokra vonatkozó elemző értékelések évről évre jelentős és hasznos információkat eredményeznek, amelyek visszacsatolhatók mind a képző intézmények, mind a folyamatos fejlesztő munkát végzők számára. A versenyek, amelyek szorosan követik a mindenkor érvényes vizsgarendet, mind az írásbeli, mind a gyakorlati versenyfeladatokkal demonstrálják azt a követelményrendszert, amely várhatóan a vizsga- N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 2

13 időszakban kimeneti teljesítménymérőként megjelenik, levonva a versenyre jellemző speciális követelményeket. ek általános és vizsgarészenkénti elemzése a minőségbiztosítás során mintavételi eljárással történik. Ennek eredményeként a versenysorozat demonstrálja a versenyeztető oktatási intézmények egymáshoz képest elfoglalt helyzetét is. A hosszú évek során rendszeresen szereplő intézmények esetében e rangsor igen jól kimutatható, de felvetődik a kérdés, hol tartanak azok az intézmények, amelyek nem méretnek meg egy ilyen verseny kapcsán. A tanévi versenysorozat is hozott újdonságokat. Megemlíthető a határon túli magyar nyelvű, illetve az olasz szakképzők érdeklődése és bekapcsolódása. Nem elhanyagolható tényező az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés megjelenése a versenyeken. Ez egyre nagyobb teret kap. Új színfoltot jelent a világbanki modell alapján oktatott tantárgyak versenyét felváltó, a 12. évfolyamos érettségi előtt álló tanulók szakmai alap tantárgy versenye, amely az OKJ 21 szakmacsoportja részére kerül meghirdetésre. A mellékelt tanévi versenyprogram már egyeztetett, hivatalos megjelentetés előtt álló munkaanyag. Örülnénk, ha észrevételeit eljuttatná intézetünkbe a tanévnyitó értekezletet követően, legkésőbb szeptember 15-ig, a címre. SZAKMAI TÉTELEK KÉSZÍTÉSE A Nemzeti Szakképzési Intézet valamennyi vizsgaidőszakban az Oktatási Minisztérium megbízásából előkészíti a szakmai írásbeli vizsgatételeket jóváhagyás és expediálás céljából. A szóbeli tételek letölthetők az intézet honlapjáról, azonban ezek a tételek csak a tájékoztatást szolgálják, a hiteles tételeket meg kell rendelni az NSZI-től. Iskolai rendszerű szakképzés A Nemzeti Szakképzési Intézet a szakközépiskolák igényeihez igazodóan az alábbi képzésekhez biztosít írásbeli és szóbeli vizsgatételeket: Országos képzési jegyzék szerinti szakképzés, szakmai (képesítő), szakmai (képesítő), világbanki képzés, egyedi engedély alapján folyó kísérleti képzés vizsgáira, valamint szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsgája. A szakközépiskolákban re a hagyományos képzés befejeződött, ebből adódóan a tételellátás elsősorban az OKJ szerinti szakképzés tételeit jelenti. A hagyományos képzéshez javító-, pótló vizsgákra biztosít az intézet tételeket. Az írásbeli tételeket Feladatbankban a titoktartás szabályainak betartásával őrizzük. Az évi felhasznált tételféleség 2003-as naptári évben 751 db volt. Az iskolai rendszerű szakképzés írásbeli vizsgaidőpontjait a tanév rendje szabályozza, ehhez az Oktatási Minisztérium évente az NSZI közreműködésével tájékoztató -t ad ki, melyben szakképesítésenként és tantárgyanként meghatározza az írásbeli vizsgák, központi gyakorlatok írásbeli vizsganapjait. Iskolarendszeren kívüli szakképzés Az Oktatási Minisztérium felelősségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáira a Nemzeti Szakképzési Intézet biztosítja az írásbeli és szóbeli tételeket. Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan heti kettő alkalomra biztosítunk iskolarendszeren kívüli szakképzéshez írásbeli tételt. Ez havi 100 körüli tételféleség előkészítését jelenti. A teljes felhasználás 2003-ban 1244 féle tétel volt. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 3

14 Központi írásbeli tételek igénylése, átadása-átvétele Iskolai rendszerű vizsgákra az iskolai igényeket minden vizsgaidőszakra az illetékes OKÉV Regionális Igazgatóságához kell eljuttatni. Az igénylőlap az OKÉV vagy az NSZI weblapjáról letölthető. A titkosított írásbeli tételcsomagokat szintén az illetékes OKÉV Regionális Igazgatósága adja át az előírt futárnapokon. Kivétel a februári vizsgaidőszak, amikor a tételsorokat a szakképző intézmények meghatalmazással rendelkező személyeinek közvetlenül az NSZI szakképzési dokumentációs osztálya adja át. Iskolarendszeren kívüli vizsgákra központi tételeket közvetlenül csak vizsgaszervezői jogosultsággal rendelkező intézmények igényelhetnek. Az igénylőlapokat az NSZI szakképzési dokumentációs osztályára kell eljuttatni levélben vagy faxon. Az igénylőlap az NSZI weblapjáról letölthető. A titkosított tételcsomagokat az előírt futárnapokon az NSZI-ben lehet átvenni. Az átadás feltétele a meghatározott térítési díj befizetésének igazolása és az, hogy az átvevő személy megbízólevéllel rendelkezzen. Központi szóbeli tételek igénylése, átadása-átvétele A megrendeléseket közvetlenül az NSZI szakképzési dokumentációs osztályára kell küldeni levélben vagy faxon. A hitelesített szóbeli tételsorokat, illetve a térítési díjról szóló számlát a megrendelő intézmények postai úton kapják meg. Elérhetőség és teljes körű tájékoztatás expediálási ügyekben NSZI szakképzési dokumentációs osztály 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. Tel./fax: Jogszabályi háttér Felhívjuk a figyelmet a jogszabályi háttér betartására az iskolai rendszerű tételexpediálások esetében: 2004/2005. tanév rendje, OM-körlevél, Országos képzési jegyzék (OKJ), a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos OM rendeletek, a központi írásbeli vizsganapok OM-szakképesítésenként és tantárgyanként (Oktatási Közlöny). Iskolarendszeren kívüli tételexpediálásokhoz: a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos rendeletek, Országos képzési jegyzék (OKJ), éves írásbeli vizsgarend (szakképesítések, vizsganapok, futárnapok) az NSZI weblapján. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hatáskörébe tartozó tételek készítését és expediálását is az intézet végzi. A Vizsgaközpont iskolarendszeren kívül oktatott képesítéseket záró szakmai vizsgát szervez, lásd: vizsgák link Vizsgaközpont oldal. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 4

15 AZ INFORMATIKAI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLAT Informatika Az informatika egyrészt segíti az intézeti feladatok megvalósítását, másrészt üzemelteti a honlapot és a szakképzési adatbázisokat. A szakképzési adatbázisok tartalmát és formáját teljesen megújítottuk. Az adatbázisok egy része már a kormányzati portálról is elérhető, folyamatosan bővítjük ezek számát. Szakképzési adatbázisok: Iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények adatbázisa, Iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmények adatbázisa, Szakmai és vizsgakövetelmények adatbázisa, Központi programok és moduljaik (teljes). További honlapjaink: Nemzeti Fejlesztési Terv Programiroda, Cégszolgálati Központ, Nemzeti Referencia Központ, Szakiskolai Fejlesztési Program, Tankönyvforgalmazás, Vizsgaelnöki honlap. Figyelmükbe ajánljuk közkedvelt Kérdezz Felelek rovatunkat, ahova várjuk kérdéseiket, továbbá várjuk ötleteiket, hogy milyen, sokakat érdeklő témákban indítsunk fórumot. Szakképzési könyvtár A Nemzeti Szakképzési Intézet szakképzési könyvtárat működtet. A könyvtár állománya mintegy kötet könyv, folyóirat, kézirat (fordítás, tanulmány). A könyvtár fő gyűjtőköre: oktatásügy, pedagógia, szakképzés, felnőttoktatás. Mellékgyűjtőkörként válogatva gyűjti a munkaügyi, pszichológiai, szociológiai és egyéb, az iskolai képzést, szakképzést segítő szakirodalmat is. A gyűjtemény főleg magyar nyelvű, nyomtatott kiadványokból áll, amelyet az utóbbi években a szakmai képzés aktuális kérdéseihez kapcsolódó külföldi dokumentumállomány egészít ki. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán külön hangsúlyt kap az integrációs kérdésekről, valamint az Európai Unió országai szakképzési rendszeréről szóló információk gyűjtése. A könyvtár kialakította a szakmai képzés tankönyveinek, valamint a központi programoknak (mágneslemezen tárolt) külön gyűjteményét is. A csak helyben tanulmányozható tankönyvgyűjtemény a tankönyvszerzők, kutatók rendelkezésére áll, és nagy segítséget nyújt az iskolák tankönyvrendelésének előkészítéséhez is. A könyvtár szabadpolcos elrendezésű, minden érdeklődő számára hozzáférhető. A gyűjteményben való eligazodást számítógépes katalógus segíti. Az adatbázis az interneten keresztül is elérhető, az intézet honlapjáról. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket hétfőtől péntekig 9 16 óráig, pénteken 13 óráig. Ha valaki messziről jön, kérjük, előtte tájékozódjon a nyitva tartásról és a keresett könyvekről, kiadványokról. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 5

16 INNOVÁCIÓS METODIKAI KÖZPONT A Központ szervezésében az alábbi tanfolyamokra hívjuk fel a figyelmet: PIC mikrokontrollerek alkalmazástechnikája A tanfolyam a résztvevőknek a ma már széles körben alkalmazott PIC egytokos mikroszámítógépek, más néven mikrokontrollerek megismeréséhez, alkalmazásához, felhasználásához, oktatásához kíván segítséget nyújtani. A tanfolyam célja a mikrokontrollereken alapuló tervezés ismertetése, konkrét kidolgozott mintapéldák bemutatásával. A kontrollerek alkalmazásánál már nem lehet élesen elkülöníteni a hardvert a szoftvertől, csupán csak a megoldandó feladat van, amihez a kontroller szoftver, illetve hardver lehetőségeit teljes mértékben ki kell használni. Ajánljuk: mindazon mérnöktanároknak, szakoktatóknak, oknak, elektronikával foglalkozó szakembereknek, akik szeretnének megismerkedni a mikrokontrollerekkel, alkalmazási lehetőségeikkel, illetve már foglalkoztak e témakörrel, csak az ismereteiket szeretnék feleleveníteni vagy elmélyíteni. A tanfolyamhoz szükséges : A digitális technika és az assembler programozás alapfokú ismerete. Az ipari robotok szerepe a rugalmas gyártórendszerben A tanfolyam célja a csúcstechnológia gyártórendszer ismertetése, szerepe az ipari gyártásban. A robotizált megmunkálóközpontok (CNC maró- és esztergagép) gyakorlati megismerése, az azokat kiszolgáló ipari robotok átfogó tanulmányozása, felépítésének, típusainak áttekintése, programozási gyakorlatának elsajátítása. Ajánljuk: mindazon mérnöktanároknak, szakoktatóknak, oknak, robot- és CNC-technikával foglalkozó szakembereknek, akik szeretnének megismerkedni a robot- és CNC-technika alkalmazási lehetőségeivel, illetve már foglalkoztak e témakörrel, csak az ismereteiket szeretnék feleleveníteni vagy elmélyíteni. A tanfolyamhoz szükséges : Automatizálási alap, programozási alap. OKJ szerinti számítógép-kezelő (-használó) tanfolyam és vizsga, valamint számítógépszoftver-üzemeltető tanfolyam és vizsga. ECDL-tanfolyam és vizsga ECDL-követelmények szerint. A közeljövőre tervezett képzés szaktanárok részére Multimédia alkalmazása a szakképzésben, E-tananyagok és e-távoktatás alkalmazása a szakképzésben. Médiastúdió kialakítása és működtetése Az Innovációs Metodikai Központban kialakításra kerülő médiastúdió az alábbi főbb feladatok és szolgáltatások ellátását biztosítja: a médiastúdió szolgáltatásait igénybe vevő iskoláknak videofelvételek készítése belső és külső helyszíneken, videofelvételek digitalizálása, szerkesztése, vágása, utómunkálatok elvégzése, az átadott anyagok (kép- és hanganyagok, nyomtatott és elektronikus dokumentumok) digitalizálása, adathordozóra mentése, archiválása, sokszorosítása, a médiastúdió szolgáltatásait igénybe vevő iskolákkal való kapcsolattartás, a médiastúdió munkáinak megszervezése, ügyfelekkel kapcsolattartás kidolgozása, eljárásrend elkészítése. A médiastúdió szolgáltatásait igénybe vevő iskolákkal való kapcsolattartást segítheti a szakiskolai, illetve az IMK-honlap, mely az információs és publikációs oldal szerepét töltené be: a projekthez kapcsolódó hírek publikálása, N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 6

17 jelentkezési lapok, űrlapok és egyéb nyomtatványok letöltése, sablon fájlok és egyéb a tananyagfejlesztést segítő eszközök eljuttatása az iskolák részére. MAGYARORSZÁGI GYAKORLÓCÉGEK CÉGSZOLGÁLATI KÖZPONTJA (CK) A cégszolgálati központot a Nemzeti Szakképzési Intézet hozta létre az Oktatási Minisztérium támogatásával osztrák magyar kormányközi megállapodás keretében 1999-ben. A projekt főbb összetevői voltak: szakértői csoport létrehozása, 12 új taniroda felszerelése, 20 meglevő taniroda felszerelésének bővítése, a Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központjának létrehozása. A CK ténylegesen 2001-ben kezdte meg működését. A cégszolgálati központ szolgáltatási tevékenysége december 31-ig közel 100 képző intézmény csatlakozott a központhoz. A központ indulása óta több mint 1500 gyakorlócég regisztráltatta magát a cégbíróságon, közülük 370 használja heti rendszerességgel a programot, és veszi igénybe az internet technológiára épülő szolgáltatásokat. Egy gyakorlócégben jellemzően diák dolgozik. A tanirodai képzéshez szorosan kapcsolódnak a kiállítások, vásárok, ahol a megszerzett szakmai tudásukat mérhetik össze a gyakorlócégek. A Kiskunhalason megrendezett IX. Országos Tanirodai Konferencia és Vásár tapasztalataiból kiindulva továbbra is támogatni kívánjuk a gyakorlócégek rendszeres találkozójának megrendezését, ezért a tanirodai oktatás 10. évfordulójának tiszteletére felvállaltuk a X. Országos Tanirodai Konferencia, Kiállítás és Vásár megszervezését. A rendezvényen 41 magyar és 4 olasz gyakorlócég regisztrálta magát kiállítóként. A cégszolgálati központ standján a CK-Bank kihelyezett szolgáltatásain kívül, szakértőink révén konzultációs tevékenységet folytattunk, kiadványokat, kutatásokat és információs anyagokat mutattunk be, továbbá az OSZTV-re elkészített reklámfilmeket vetítettünk. A Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja feladatának tekinti a kapcsolattartást a vállalati széféra képviselőivel. A háttércégek amellett, hogy támogatják a tanirodai képzést, a vásárokon való megjelenést potenciális foglalkoztatókká válnak a szakképesítés megszerzését követően. Célunk a gyakorlócég-mozgalom elfogadtatása a piaci szereplőkkel, illetve minél több háttércég bevonása a tanirodai képzésbe. Az együttműködés szélesítése érdekében távlati célunk, hogy például a háttércégnél munkaerő-felvételkor számítson a gyakorlócéggel fenntartott kapcsolat. A központ kiadványainak terjesztését a bejelentett igények alapján ingyenesen postázza: Módszertani kézikönyv tanirodai tanároknak (NSZI-kiadvány), Felhasználói kézikönyv a cégszolgálati központ szolgáltatásairól (NSZI-kiadvány), Tanirodai szókincsen alapuló angol és német szótárak (NSZI-kiadvány). Szoftverfejlesztés A jelenleg működő rendszer szolgáltatásait teljes mértékben az interneten keresztül végzi a elérhetőségen. A cégszolgálati központ sikerét az ingyenes, mindig friss információk és nyomtatványok, továbbá a teljes körű gazdasági folyamatok szimulálása biztosítja. A felhasználói igényeket és az aktuális jogszabályi változásokat figyelembe véve a cégszolgálati központ feladata a szoftver rendszeres aktualizálása. Ennek jegyében került sor a CK-Nagyker, valamint a Közmű modul N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 7

18 kialakítására. Szintén a felhasználók kérésére megvalósítottuk a szoftver letöltési sebességének gyorsítását. A szoftverfejlesztésben kiemelt feladatok: az évente változó jogszabályoknak megfelelően a nyomtatványok és a kitöltést segítő program frissítése, a meglévő partnerek mellett (Ausztria, Franciaország, Olaszország) új cégszolgálati központok bankjaival kapcsolatteremtés az átutalási megbízások teljesítéséhez, a valós életben tapasztalható ügymenet minél jobb szimulálása, meglévő nyomtatványok új szolgáltatásainak kifejlesztése (például OEP-bevallás táppénz), új nyomtatványok és kitöltést segítő programok elkészítése, mely nagymértékben segíti elő a gyakorlócégek életszerű munkáját, szolgáltatott adózási-pénzügyi információk rendszeres frissítése. Az internet technológiára épülő szolgáltatás főbb pontjai: cégbíróság, CK-levelezés, banki szolgáltatások, adó- és járulékelszámolási hivatal, börze, statisztika, fórum. A programot tartalmában egyaránt használhatják kezdők (nem közgazdasági képzésben résztvevők), illetve akár mérlegképes könyvelői képzést folytató intézmények hallgatói is. Elsődleges cél a kereskedés, az abból származó pénzmozgások ösztönzése és az azokkal kapcsolatos adminisztrációs tevékenység gyakoroltatása. A rendszerben részt vevő tanulók vállalkozói szemléletét is erősíteni kell. Erre szolgálnak a bevallások, melyeket kellő szakmai ismeret hiányában (nem közgazdasági képzés) is be kell küldeni 0 (nulla) adattartalommal a tárgyhónapot követő hónap 20-ig. A rendszerben részt vevő valamennyi gyakorlócég számára a gazdasági év szeptember 1-jétől május 31-ig tart, igazodva a tanév rendjéhez. A gyakorlócégek bármilyen vállalkozási formában, bármilyen (áfaköteles) tevékenységi körben működhetnek, de a számviteli adataik nagyságától függetlenül minden gyakorlócég havi bevallásra kötelezett és áfaalany. A CK szolgáltatásainak rendeltetésszerű használata során a felhasználó gyakorlócég: a kötelező hatósági bejelentkezéseket megteszi, minden hónapban eleget tesz bevallási kötelezettségeinek (havi járulékbevallás és áfabevallás teljesítése, tényleges datok hiányában 0 adattartalommal), számláján havonta pénzmozgás történik, megjelenik kínálatával a börzén, és azt havonta legalább egyszer megújítja, havonta legalább négy üzletet köt a börzén, más cégektől kapott leveleire rendben válaszol. Tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés A Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központjának kialakításával párhuzamosan felállításra került tananyagfejlesztő csoport folyamatosan gondoskodik a szoftverek aktualizálásáról. Szakértőnk ügyfélszolgálati rendszerben áll kapcsolatban az iskolákban működő tanirodákkal, gyakorlócégekkel. Hetente egy alkalommal a cégszolgálati központban tart szakértői napot, ekkor személyesen, telefonon vagy egyéb formában áll rendelkezésére az oktatóknak szakmai és pedagógia problémáik megoldásában. A hét többi napján en és fórumon keresztül tartja a kapcsolatot az érdeklődőkkel. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 8

19 A évben 6 felhasználói tréninget szerveztünk a részt vevő iskolák számára, 70 pedagógus részvételével. Két ízben adtunk otthont a tanirodai gyakorlatok módszertani kérdései 80 órás akkreditált tanártovábbképzésnek. További tanártovábbképzések: módszertani, informatikai, tanirodai hospitálások támogatása. A Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja Felhasználói kézikönyv című kiadvány frissített verziója mellett jelent meg a Nemcsak kezdőknek: Módszertani ajánlások a tanirodai gyakorlatokhoz, valamint a Gyakorlócég-szótár angol magyar, magyar angol, német magyar és magyar német nyelveken. További kiadványaink: 80 órás akkreditált tanirodai továbbképzés záró dolgozatai (esettanulmány, tanirodai feladat meghatározása), Francia gyakorlóirodai képzés bemutatása (Roanne Reep anyag fordítása). Nemzetközi kapcsolatok építése Nemzetközi programon dolgoztunk Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország részvételével a nemzetközi on-line kereskedelem feltételeinek megteremtése témában, melynek eredményeképpen európai gyakorlócégek számára felhasználóbarát piacteret alkottunk. Felvettük a kapcsolatot a közép-kelet-európai országok cégszolgálati központjaival (Szlovénia, Ukrajna, Románia) az on-line kereskedelmi hálózat bővítése céljából. A CK kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik európai központokkal: Ausztria ACT, Bécs, Németország WAK, Kiel, Németország Bildungsmart, München, Franciaország REEP, Rhoanne, Olaszország LEWIT, Bolzano, Szlovénia Nevron, Ljubjana, Horvátország PVT, Zágráb. A központokkal rendszeres egyeztetéseket folytatunk a szakmai munkáról, a Budapestre látogató munkatársakat vendégül látjuk, konzultációt biztosítunk számukra. VIZSGAKÖZPONT A vizsgaszervezési jogosultság A Nemzeti Szakképzési Intézet január 1-jétől új feladatként az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések iskolarendszeren kívüli képzők vonatkozásában országos hatáskörben vizsgamódszetani és vizsgaközpontot működtet, ellátva a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos tartalmi, szervezési és koordinációs feladatokat, kizárólagos joggal előállítja a központi írásbeli és/vagy gyakorlati vizsgarész feladatait. Ezenkívül a képző intézmények számára szakértők által összeállított, hitelesített szóbeli és gyakorlati kérdéssorokat biztosít. A Nemzeti Szakképzési Intézet és a 42/2002. (VI. 7.) rendeletben szereplő vizsgaszervezésre feljogosított intézmények együttműködési megállapodást kötöttek abból a célból, hogy az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésben részt vevő intézmények és a vizsgaszervezők közötti együttműködés a jogszabályokban előírt keretek között minél zavartalanabb legyen. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 1 9

20 A Vizsgaközpont feladatai a) Országos, térségi, megyei, fővárosi szintű vizsgamódszertani szakmai konzultációkat szervez: - vizsgaközpontok, vizsgaszervező intézmények - képző intézmények fenntartói számára: - vizsgaszervezés, - a vizsgabizottság tagjai, - a vizsgabizottság jegyzője. b) Kidolgozza, és az OM jóváhagyását követően közzéteszi (minden hónapban a dokumentációs csomagban írásbeli tájékoztatót ad, internet stb. útján) az éves vizsgarendet. c) Nyilvántartja és feldolgozza az NSZI által szervezett OM-hatáskörbe tartozó vizsgajelentéseket, jegyzőkönyveket. d) Évente összegzi a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően az iskolarendszeren kívüli képzések vizsgáinak nyilvántartását, feldolgozását. e) Együttműködik a szakképzést folytató intézményekkel, a szakmai szervezetekkel, a fenntartókkal, a felsőoktatási intézményekkel, és segítséget nyújt vizsgaszervezési tevékenységükhöz. Vizsgaközpont-feladatkörben: a) mint vizsgát szervező intézmény ellátja a vizsgabizottsági tagságot, illetőleg a szakértői tevékenység szakmai irányításával és szakmai, valamint a 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben meghatározott törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; b) elkészíti az NSZI mint vizsgaszervező részéről megbízandó vizsgabizottsági tagok Országos szakmai vizsgáztatási névjegyzékbe felvett tagjainak listáját; dönt a szakmai vizsgabizottsági tagság feltételével kapcsolatban benyújtott kérelmekről; c) megbízza a vizsgát szervező intézményt képviselő vizsgabizottsági tagot; d) a vizsgaszervezéssel összefüggésben folyamatos és állandó kapcsolatot tart fenn az Oktatási Minisztériummal, a területileg illetékes gazdasági kamarákkal; f) gondoskodik a törzslap egy példányának a főjegyzőhöz történő megküldéséről; g) ellátja a rendeletekben előírt országos statisztikai célú és nem statisztikai célú adatgyűjtéseket, adatfeldolgozásokat és a jogszabályilag meghatározott adatszolgáltatásokat; h) ellátja az országos statisztikai adatszolgáltatási programban meghatározottak szerint a szakképző intézmények és fenntartóik által készített statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását (45/1999. (XII. 13.) ). A Vizsgaközpont végzi az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák előkészítését, a központi tételek elkészíttetését, azok vizsgákra történő eljuttatását, megbízás esetén vizsgák szervezését. a) A képző intézmények külön felkérésre, illetve megbízására a szakképzésről szóló törvény előírásainak megfelelően szakmai vizsgákat szervez. b) A képző intézményekkel egyeztetve kialakítja a vizsgacsoportokat, a vizsgarészek helyét, a vizsgarészek időpontját. c) Külön megállapodás keretében: a dokumentációs osztállyal biztosítja a képző intézmények által igényelt tételek jogszabályban előírt módon történő kiadását, a Szaktanácsadással ügyeletet szervez a vizsganapokon. d) Működteti az OKJ-szakképesítések szakmai vizsgáin kiadott bizonyítványok tekintetében az országos regisztrálási, nyilvántartási és információs rendszert. N E M Z E T I S Z A K K É P Z É S I I N T É Z E T 2 0

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban

A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban IV. számú melléklet TÉMA SPECIFIKUS DOKUMENTÁCIÓ A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban 1. Az ajánlatkérő adatai A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

OpenQAsS. Open Source Quality Assurance System for Vocational Education 2014-1-HU01-KA202-002356. ERASMUS+ Strategic Partnership 2014-2017

OpenQAsS. Open Source Quality Assurance System for Vocational Education 2014-1-HU01-KA202-002356. ERASMUS+ Strategic Partnership 2014-2017 OpenQAsS Open Source Quality Assurance System for Vocational Education ERASMUS+ Strategic Partnership 2014-2017 ORSZÁ GJELENTE S Á PÁRTNERORSZÁ GOKBÁN VE GZETT HELYZETFELME RE S ÁLÁPJÁ N MAGYARORSZÁG itstudy

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Képzések és szolgáltatások a fogyatékos emberekért 2007. március 12. 12 March 2007

Képzések és szolgáltatások a fogyatékos emberekért 2007. március 12. 12 March 2007 Képzések és szolgáltatások a fogyatékos emberekért 2007. március 12. 12 March 2007 helyszín Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Házasságkötő terem 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1 3.

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA egy jó stratégia az új helyzethez igazítja a taktikáját /Roberta Rich/ PÁLYÁZAT a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kulturális kapcsolataink erősödésének eredményeképpen

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA. JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő!

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA. JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő! GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő! Főpályázó: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék A projektmegvalósítás időszaka: 2010. november

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI FVSZ Szakmai nap 2015. november 26. Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár Az OKJ fejlesztése I. A szakképzési törvény

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 2015.09.16 2 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008.

OKTATÓI JEGYZET. A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. NSZFI FKA-KT-15/2008. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2008. Felelős kiadó Pirisi Károly főigazgató Témavezető: Borbély-Pecze Tibor Bors Szerzők: Bogátiné Lakatos Edit Fehér Ildikó Ignits Györgyi Lektorok:

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben