A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT SZEPTEMBER 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21."

Átírás

1 A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT SZEPTEMBER 21.

2 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI OKJ SZERINT Szakképzési program

3 3 Szakképzési program I. A SZAKMAI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA II.1. A képzésben érdekeltek igényeinek figyelembe vétele A 90-es évek elején kialakult válsághangulatot követően az intézményben lényegében válságmenedzselés ment végbe. A nevelőtestület, az önkormányzat és az iskola támogatásában változatlanuk aktív szerepet vállaló gazdasági szervezetek együttműködésének eredményeként az évtized közepére stabilizálódott a helyzet, s a lehetséges feltételek függvényében az oktatási szerkezet átalakult. Az iskola oktatási szerkezet-átalakítása során a közoktatási törvényben leírt oktatási szerkezet, s a Kerettanterv bevezetésével összefüggő feladatok a váltás horizontját 2001-re teszik. Valójában a környező gazdasághoz, a munkaerőpiachoz egyre szorosabban kapcsolódó szakképzés számára az átalakulás kényszere már az évtized eleje óta állandó kihívást jelentett. Fontos tényező a külső feltételek megteremtése, de az több mint kockázatos, ha változatlan marad az intézmény belső képzési struktúrája. Éppen ezért a környezet változó gazdasági elvárásainak tanulmányozása elengedhetetlenül fontos feladat. Arra kell felkészülni, hogy a változás dinamizmusa nőni fog. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás jelentős kihívást jelent minden szakképző intézmény, így iskolánk számára. Az eurokonfortnak ítélt általános szabályoz önmagában nem teszi intézetünket és az általunk oktatott szakmákat egyik pillanatról a másikra az EU-szintjén elfogadottá. Elkerülhetetlen tehát bekapcsolódásunk a következő években az EU-közösség valamelyik programjába. Eddig is komoly kihívást jelentett a gazdasági környezettel való kapcsolat bővítése, azonban a következő években a jövőről való gondolkodásunk nem kerülheti meg az európai dimenzióban történő kitekintést és reális esélymérlegelést. A külső igények a jövőben alapvetően az európai integráció folyamatában fogalmazódnak meg. A munkaerő szabad mozgásának biztosítása és a szakmai kvalifikációk kölcsönös elismerésének kérdése az Európai Unióban is előtérbe került. Ezért iskolai szinten is megfogalmazható az EU által kiadott szabályozásokhoz való igazodás folyamatos igénye. Szakképzési program

4 4 A szakmai képzést tipikus kooperációs tevékenységnek foghatjuk fel. Egyfelől számos partner van jelen, másfelől az együttműködés minősége határozza meg jelentős mértékben a képzés hatékonyságát is. Itt kell megemlíteni az iskolafenntartó, a megrendelő (szülői ház) és a munkaerőpiac igényeit, elvárásait. A munkaerő-piaci igények figyelembevétele ma már minden szakképző számára elengedhetetlenül fontos. Birtokában kell lenni azoknak a szakmai igényeknek, melyek különféle beruházásokhoz, technológiákhoz kapcsolódnak. Ezek az igények a szakképzés struktúraváltása szempontjából nagyon fontosak. Fentiek alapján a Beregszásziban a szakképzés célja az, hogy a meglévő s majdan fejlesztendő tárgyi és személyi feltételekre olyan szakemberek hagyják el iskolánkat, akik megfelelnek az országos, később pedig az európai normáknak. Ennek a feltételnek a teljesülése esetén a szülők elvárásai is valóra válnak, mert gyermekeik jó esélyt kapnak az elhelyezkedésre. Természetesen ezek a célok nem valósulnak meg önmaguktól. Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a helyi tantervek az oktatás minden szintjén intézetünkben. (Általános képző szakon szakképző szakon.) A korszerű ismeretanyag korszerű technikai bázison való elsajátíttatása garantálja az iskola szakképzési céljának a megvalósítását! I.2. Az intézet szakmai profiljába tartozó és a jelenleg oktatott szakmák jegyzéke Sorszám azonosító száma oktatjuk a szakképesítés OKJ-s jelenleg is a szakképesítés megnevezése 1) Elektronikai műszerész X 2) Fogtechnikus X 3) Villamosgép- és készülékszerelő X 4) Villanyszerelő X 5) Műszaki számítástechnikai technikus X Szakképzési program

5 5 I.3. A szakképző évfolyamokra lépés feltételei A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről a 2/1997. (I.22.) MüM. sz. rendelet az irányadó. 1. Az OKJ-ről szóló 12/1996. (XII.29.) MüM. sz. rendelettel módosított 7/1993. (XII.30.) MüM. sz. rendelet rendelkezik. 10 osztályos alapképzettség: - Kötelező alapszintű vizsgával rendelkezők. Középiskolai végzettség: - Bármelyik középiskolában végzettek esetében a képzési idő az OKJban meghatározottak szerint. Felvételi sorrendiségnél a szakma jellegének megfelelő alapozó tantárgyak osztályzatai a mérvadóak. - Helyben végzettek felvételi elsőbbséget élveznek, részükre a képzési idő: a/ Ha a szakmai program egy féléve sem kerül maradéktalanul beépítésre a középiskolai programba, már az átmeneti időszakban is az OKJ-ban előírtak szerint. A beépített tantárgyakból felmentés adható, kivétel a szakmunkásvizsga tantárgyak. b/ Ha a szakmai program egy vagy több féléve beépítésre kerül az orientált középiskolai programba, a képzési idő az átmeneti időszakban ennyivel rövidül az OKJ-ban előírtakhoz képest. 2. Szakmai egészségügyi alkalmasság. 3. Iskolánkban a szakmának megfelelő orientált 10. vagy 12. osztályban végzettek felvételi elsőbbséget élveznek. 4. Más iskolában 10. vagy 12. osztályban végzettek felvételi sorrendjét a szakma jellegének megfelelő alapozó tantárgyak előmenetele határozza meg. 5. A gyakorlati oktatási hely igazolásához tanulószerződéssel vagy az iskolával kötött megállapodással rendelkezik. 6. A harmadik vagy további szakképzettséget szerzők vállalják a képzési költséget (a mindenkori fejkvótát) és a vizsgadíjat. Szakképzési program

6 6 7. A mindenkori törvényben meghatározott felső életkorhatár. II. A SZAKMAI BESZÁMOLTATÓ OKTATÁS RENDJE 1. Szakmai beszámoltató oktatás szervezhető abban az esetben, ha egy évfolyamon belül a szakmai csoport létszáma nem éri el a 10 főt. Az alacsony létszámú csoport összevonható más szakmájú csoporttal, amennyiben a két szakma tanterve egy adott időszakban azonos. Részleges tantervazonosság eseté azokból a tantárgyakból kell összevonni más szakmájú csoporttal, melyek tanterve azonos. 2. A beszámoltató rendszerű oktatásban résztvevő tanulók képzési időtartama a gyakorlati képzés miatt megegyezik a tantervben, illetve az OKJ-ben előírt képzési idővel. Elméleti képzésben az adott tantárgy óraszámának %-a állapítható meg, az eredeti óraszám nagyságától függően. (Magasabb óraszám esetén alacsonyabb százalék.) A beszámoltató oktatásban résztvevő csoport szakelméleti óráit egy cikluson belül tömbösítve kell elhelyezni, hogy a gyakorlati képzés folyamatosságát ne szakítsa meg. 3. A tanulók minden beszámoló időpontban kapjanak osztályzatot az időarányosan elsajátított tananyag ellenőrzéseként. Minden félévet tantárgyi vizsgával kell zárni, melynél figyelembe kell venni az évközi osztályzatokat. Félévenként minimálisan 3 osztályzat és a vizsgajegy legyen tantárgyanként. A beszámoltató vizsga, illetve az ellenőrzés történhet írásban, szóban a tantárgy jellegétől függően. A tanulók foglalkozáson történő megjelenését és tanulmányi előmenetelét külön osztálynaplóban kell rögzíteni. III. A MÉRŐTERMI OKTATÁS SZABÁLYAI 1. A mérőteremben csak az dolgozhat, aki a működési rendet áttanulmányozta, balesetelhárítási oktatásban részesült, és az előírások betartására kötelezte magát. Szakképzési program

7 7 2. A mérőterembe csak a mérésvezető tanár, vagy az oktatástechnikus engedélyével, azok valamelyikének jelenlétében szabad belépni. Tanuló a mérőteremben engedély és felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 3. A mérőhelyekhez csak a feltétlenül szükséges eszközöket (író- és rajzeszközöket) szabad vinni. Kabátot, táskát a mérőterembe bevinni tilos, azokat a kijelölt helyen kell lerakni. 4. Élelmiszert a mérőterembe venni, ott étkezni, dohányozni, valamint bármely balesetveszélyes tevékenységet folytatni tilos. 5. A mérőhelyeken lévő műszerek és egyéb eszközök állapotáért minden tanuló (hallgató) személy szerint felelős. A műszerek, számítástechnikai eszközök és egyéb berendezési tárgyak gondatlan, szakszerűtlen használatából eredő károkért a kár okozója anyagilag is felelős. Szándékos rongálás esetén a kár okozója ellen fegyelmi felelősségre vonás is alkalmazható. 6. A mérési gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni. 7. A mérőhelyeken elhelyezett és a kiadott mérési feladathoz szükséges eszközök és műszerek külön engedély nélkül használhatók, ha szakszerű kezelését a tanuló már elsajátította. 8. A mérések során tapasztalt rendellenességeket (meghibásodás, sérült vezeték vagy csatlakozó stb.) a jelen lévő tanárnak vagy az oktatástechnikusnak haladéktalanul jelenteni kell. 9. A mérőteremben a tanuló (hallgató) tartson rendet, ügyeljen a tisztaságra. Mérés végeztével a mérőhelyet rendben és tiszta állapotban adja át a hetesnek. 10. Áramütéses baleset vagy egyéb veszély esetén a mérőhelyeken elhelyezett nagyméretű piros vészkikapcsoló gombot haladéktalanul meg kell nyomni. Ezáltal feszültségmentes állapotba kerül minden mérőhely. 11. Az esetleges villamos tűz oltására a mérőteremben elhelyezett tűzoltó készüléket szabad használni. Szakképzési program

8 8 Mérőtermi szabályzat kiegészítése az informatikai eszközök használatával 1. A számítógépeket csak az órát tartó tanár engedélyével lehet üzembe helyezni. 2. A gépen található programokon kívül más programot telepíteni tilos. 3. A foglalkozással nem összefüggő alkalmazást használni tilos. 4. Bármilyen módosítás csak a rendszergazda engedélyével történhet. 5. Adathordozót a mérőterembe bevinni, illetve onnan kihozni tilos. 6. Az eszközök állapotát minden használó dokumentálni köteles. 7. A szabályok megszegése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. 8. Az eseménynapló pontos vezetése mindenhasználónak kötelező, bekapcsolás előtt és kikapcsoláskor. IV. A GYAKORLATI OKTATÁS RENDJE IV.1. Az iskolai tanműhelyekben folyó gyakorlati oktatás A középiskolai képzésben biztosítja a szakmai orientációs témakörök csoportos oktatását a tantervi program szerint. A szakmai alapozás témaköreinek csoportos oktatása a tantervi program alapján. Az alapozó szakmai gyakorlati képzés biztosítása a szakképzési program alapján az iskolai tanműhelybe beiskolázott tanulók részére. Az alapozó szakmai gyakorlati képzés biztosítása a gazdálkodó szervezetekhez beiskolázott tanulók részére (szükség esetén). A speciális szakmai képzés biztosítása az iskolai tanműhelyekbe beiskolázott tanulók részére. Kiegészítő, speciális szakmai képzés biztosítása azon tanulók részére, akiknek a gazdálkodó szervezeteknél erre a személyi vagy a tárgyi feltétel nem biztosított. Szakképzési program

9 9 A szakmai gyakorlati versenyek személyi és tárgyi feltételeinek a biztosítása. A szakmai gyakorlati vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételeinek a biztosítása. Igény szerint gyakorlati szakkörök, pótmérések szervezése, a feltételek biztosítása. Az összefüggő szakmai gyakorlat biztosítása az iskolai tanműhelybe beiskolázott tanulók részére. Iskolarendszerű felnőtt-képzés gyakorlati képzésének a biztosítása. A szakmai programba illeszkedő produktív gyakorlati feladatok végzése. A gazdálkodó szervezetekkel együttműködve szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. IV.2. Gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés A gazdálkodó szervezetek által fenntartott tanműhelyek részére a gyakorlati képzési program biztosítása, folyamatos szakmai-pedagógiai segítségnyújtás. A gazdálkodó szervezeteknél folyó üzemi gyakorlati képzéshez (szórványképzéshez) szakmai gyakorlati képzési program biztosítása és folyamatos segítségnyújtás. Szükség esetén az intézeti tanműhelyekben oktatott tanulók kiegészítő speciális képzésének a megszervezése a gazdálkodó szervezetekkel együttműködve. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása az iskolával együttműködve. V. TANULMÁNYI VERSENYEKRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS A versenyekre való felkészítés minden pedagógus munkaköri kötelessége. A versenyzők kiválasztása és a tanórán kívüli felkészítése kezdődjön meg már a szakképző első évfolyamán. Az iskolai házi versenyek szervezése, lebonyolítása minden szakmai munkaközösség kiemelt feladata. Szakképzési program

10 10 Az országos versenyeken a tanuló felkészítője vegyen részt és az ott szerzett tapasztalatokat adja át a munkaközösség tagjainak. A versenyeken eredményesen szereplő tanulók felkészítőit a Kollektív Szerződésben rögzítettek szerint elismerésben kell részesíteni. Szakképzési program

11 11 MELLÉKLET Szakmai makro tantervek Szakképzési program

12 12 Bevezetése A szakmai makro tantervek a központi programok alapján készültek. Központi programok alapján készültek tantervek a szakmai orientációs és a szakmai alapozás tantárgyakra. Az elektrotechnika-elektronika és az informatika szakmacsoportba tartozó szakmák orientációs tanterveit az általánosan művelő szakasz tantervi csomagjában helyeztük el. A szakközépiskolai osztályok 11. és 12. évfolyamainak a szakmacsoportos alapozás számára a tantervek két változatban készültek. A két tantárgyból való emelt szintű érettségire történő felkészítést választó tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 7 óra szakmacsoportos alapozó képzésben részesülnek. A mellékelt tantervi anyag csak a legfontosabb célokat témákat követelményeket tartalmazza. A mellékelt szakmai tantervek listája Elektronikai műszerész Fogtechnikus Villamosgép- és készülékszerelő Villanyszerelő Műszaki számítástechnikai technikus Szakképzési program

13 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ

14 14 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ A szakmai tantárgyak és az azokra fordítható ajánlott óraszámok Tantárgy Évfolyam Ssz. Megnevezés összes Osztályfőnöki óra Munka- és környezetvédelem Gazdasági alapismeretek Anyagismeret Műszaki rajz Elektrotechnika Elektronika I. * Elektronika II. * Alkalmazott számítástechnika * Elektronikus műszerek Automatika Kötelező elmélet összesen: Alapgyakorlatok * Elektronikai gyakorlatok I. * Elektronikai gyakorlatok II. * Elektronikai mérések * Kötelező gyakorlat összesen: Kötelező összesen: Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak Szakmai elméleti tantárgyak a) Szakmai idegen nyelv * (74) (70) (144) b) Számítástechnika * (74) (70) (144) Szakmai gyakorlati tantárgyak c) Alkalmazott elektronika I. * - (111) d) Alkalmazott elektronika II. * - (105) (105 Az iskola helyi tantárgyi programja (37) 70 (107) Elmélet összesen: Gyakorlat összesen: Összesen: Megjegyzés: A mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére kell megteremtetni. A 13. évfolyamon 74 óra, a 14. évfolyamon 70 óra a testnevelés.

15 15 Megjegyzés: Az óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre, valamint a szabad sávra fordítandó időt. Az egyes tantárgyak szabad sávra fordítható órakerete felhasználható a központi programokban megadott témák nagyobb óraszámban történő feldolgozására, a javaslatként külön megadott témákra, valamint a helyi igényeknek megfelelő speciális ismeretekre.

16 16 TANTERV az OKJ számú, elektronikai műszerész szakképesítés megszerzéséhez. A KÉPZÉS CÉLJA Az elektronikai műszerész feladata: - elektronikus áramkörök készítése, ellenőrzése és szerelése, - a különböző áramköri egységekből készülék összeállítása, élesztése és műszeres bemérése, - az elektronikus berendezések hibáinak megállapítása, hibás egységek javítása vagy új egységek beépítése és gyári előírás szerinti beállítása, - a javított és beállított berendezés biztonságtechnikai ellenőrzése. Mindezek elsajátítása érdekében a képzés: - nyújtson a tanulóknak korszerű elektronikai műveltséget, valamint általános és speciális szaktudást a szakmunkás munkatevékenység ellátásához, - alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, munkahelyeken hasznosítható szakmai tudást, melynek birtokában képsek szakterületükön a technikai-technológiai fejlődésből adódó növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni, - neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, felelősségtudatra és felelősségvállalásra, - fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamaost önművelés igényét.

17 17 Minden tanulónak kötelező 2590 óra tanórai foglalkozáson részt venni a szakképesítés megszerzéséhez. A kötelező tantárgyak összóraszámán felül a hiányzó órákat szabadon választható kötelező szakmai tantárgyakkal kell kitölteni. A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást igényelnek! A gyakorlati témák oktatása a közoktatási törvény létszámhatárokra vonatkozó melléklete szerint max. 12 fős csoportlétszámnak megfelelően történhet. Tantárgyi követelmények 13. évfolyam Az Anyagismeret tantárgy tanításának célja, hogy - ismertesse meg az elektronikai iparban, a gyengeáramú elektronikában felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, gyártási és javítási technológiákat, - közvetítse azokat az alapozó ismereteket, amelyek elsajátítása után a tanulók képesek lesznek a villamos berendezések és készülékek, az elektronikus eszközök összeállítására, elkészítésére, - a tanulók alapismereteire építve rendszerezze a villamosiparban alkalmazott anyagok tulajdonságait, - alapozza meg azokat az ismereteket, amelyek az elektronikai készülékek, berendezések szereléséhez,k üzemeltetéséhez szükségesek, - készítse fel a tanulókat a műszaki dokumentációk értelmezésére, a dokumentációk használatára, - ismertesse meg az alapvető finommechanikai technológiákat, kötéseket, lemezalakításokat, - ismertesse meg a villamosiparban használatos kötések módozatait (a forrasztás technológiáját és sajátosságait), - ismertesse meg a villamos készülékgyártás szempontjából fontos anyagokat, - ismertesse meg a villamos alkatrészek, gyártmányok jellemzőit, alkalmazásukat, különös tekintettel a készülékjavításra és szerelésre, - ismertesse a villamos készülékek szereléstechnológiáit, az egyszerűbb nyák gyártási, szerelési és méréstechnológiáit, - adjon megbízható alapokat a tanulók széleskörű műszaki műveltségének kifejlesztéséhez.

18 18 TANANYAG 13. évfolyam, évi 74 óra A téma sorszáma megnevezése Kb. óraszáma 1. Metallográfiai alapfogalmak 4 2. Vasfém és nem vasfém ötvözetek 8 3. Fémek megmunkálása, alapvető technológiák 8 4. Villamos vezetékek és vezetékanyagok, kapcsolók, 8 relék 5. Villamos szigetelőanyagok, műanyagok 4 6. Elektrotechnikai, elektronikai alkatrészek Félvezető elemek Villamos és elektronikai készülékek szerelése 10 Szabad sáv 12 Megjegyzés: A téma tanítására javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre fordítandó időt. A szabad sáv óráit az egyes szakmákhoz szükséges speciális anyagok ismertetésére lehet felhasználni (pl. a híradásipari szakmákban a finommechanikai alkatrészek és szerelvények). KÖVETELMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN A tanulók legyenek képesek: - ismertetni a forgácsolás alapjait, - alkalmazni az oldható és nem oldható kötéseket, - felsorolni a korrózióvédelem jelentőségét és a megvalósítás lényegét, - meghatározni az alapvető gépészeti berendezések anyagait, azok felhasználását, - ismertetni a villamosiparban használt ötvözeteket, ötvözőket, az ötvözés hatásait, - csoportosítania vasfémek és ötvözeteik mágneses, mechanikai és villamos tulajdonságait (dinamó- és transzformátorlemezeket), - felsorolni az alumínium, valamint ötvözeteinek tulajdonságait és villamosipari jelentőségét, - csoportosítani, felsorolni a színesfémeket és ötvözeteiket, azok villamosipari felhasználását (réz, ón, ólom, nikkel, wolfram, titán, kobalt, tantál),

19 19 - ismertetni a villamos vezetékeket és azok tulajdonságait, - ismertetni a villamos ellenállásanyagokat, azok jellemzőit, - ismertetni az ellenállások típusait és azok jellemzőit, - ismertetni a kondenzátorok alapanyagait és azok jellemzőit, - felsorolni a kondenzátorok típusait és meghatározni alapvető jellemzőit, - meghatározni a hőkezelések jelentőségét, - csoportosítani, felsorolni a villamos szigetelőanyagokat és azok fontosabb jellemzőit (villamos és mechanikai tulajdonságait), - kiválasztani a megfelelő szigetelőanyagot, jellemzőit meghatározni, - elmondani az elektronikai, elektrotechnikai alkatrészek főbb tulajdonságait, - kiválasztani, az adott feladathoz meghatározni a megfelelő villamos alkatrészeket, - elmondani és ismertetni a felületek kikészítésének célját és technológiáit, - ismertetni az izzólámpa, fénycső jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit, - meghatározni a képcső és a katódsugárcső alkalmazási lehetőségeit, - ismertetni a félvezetők tulajdonságait, - felsorolni a félvezető anyagokat és meghatározni jellemzőiket, - felsorolni a diódatípusokat, - felsorolni és meghatározni a különleges diódatípusokat, ismertetni a tranzisztortípusokat és jellemzőiket, ismertetni az integrált áramkörök elvi alapjait, - megválasztani, az adott feladathoz kiválasztani a félvezetőből készült alkatrészeket, megválasztani és az adott feladathoz meghatározni az integrált áramkört, - felsorolni a villamos készülékek szereléstechnológiáit, a nyomtatott áramkörök tulajdonságait. A Műszaki rajz tantárgy tanításának célja, hogy - rendezze és közvetítse azokat az alapoz és speciális ismereteket, melyek elsajátítása után a tanulók képesek lesznek a szakmai gyakorlat során előforduló egyszerűbb alkatrészek, szerkezeti megoldások műszaki rajzainak, vázlatainak elkészítésére, - fejlessze a tanulók térlátását, alakítsa ki bennük a műszaki rajz alapkészségeit, - fejlessze a tanulók rajzkészségét, az arányérzék, a kézügyesség, a szemmérték, az esztétikai érzék és a kreativitás kibontakoztatását,

20 20 - ismertesse meg a műszaki rajzkészítés szabályait, a vonalvastagságok, a vonalfajták, a méretarányok alkalmazását, a méretmegadás szabályait, - alakítsa ki a villamosipar területén alkalmazott alkatrészek, szerkezeti megoldások ábrázolási módszereinek ismeretét, - ismertesse meg a tanulókkal a villamosipar területén alkalmazott műszaki rajzokat, rajzdokumentációkat, - alakítsa a tanulók a rajzolvasási készségét, - ismertesse meg a tanulók műszaki,k technikai szemléletét a szakmai feladatok rajzos megoldásával, a szabványok előírásainak állandó szem előtt tartásával, - fejlessze a tanulók önálló rajzi feladatmegoldó képességét a rajzok állandó ellenőrzésével és megindokolt értékelésével, - neveljen a műszaki életben szükséges belső igényességre, önfegyelemre, szorgalmas, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzésre.

21 21 TANANYAG 13. évfolyam, évi 37 óra A téma sorszáma megnevezése Kb. óraszáma 1. Testek ábrázolása, méretmegadás 3 2. Vetületi ábrázolás 2 3. Lemezterv készítése 2 4. Ábrázolás metszetekkel 2 5. A felületi érdesség 1 6. Tűrések 2 7. Villamos rendszerek rajzai 18 8 Szabad sáv 7 Megjegyzés: A téma tanítására javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre fordítandó időt. KÖVETELMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN A tanulók legyenek képesek: - szakszerűen alkalmazni a rajzeszközöket, - a műszaki rajz szabályai szerint ábrázolni a különféle testeket, alkatrészeket, - alkalmazni a műszaki rajzban használt vonalfajtákat és vonalvastagságokat, - a méretmegadás szabályait alkalmazni, - ismertetni a vetületképzés elvét, szabályait, - szakszerűen megszerkeszteni a munkadarabok vetületi képeit, - vetületi ábrázolást olvasni, - lemeztervet készíteni, - definiálni a metszetetek fogalmát, megmagyarázni az ábrázolásának szabályait, a szabványos jelöléseket, - a villamsiparban jellemzően alkalmazott munkadarabokról szakszerű metszetei képet rajzolni, metszeti ábrázolást olvasni, - értelmezni a tűréseket és a felületi érdesség fogalmát, jelölését, - egyszerűbb alkatrészről műhelyrajzot készíteni, - ismertetni a villamosiparban alkalmazott rajzjeleket, - ismertetni a villamosipari rajzok fajtáit, azok alkalmazási területeit, - villamosipari rajzokat készíteni,

22 22 - különféle műszaki rajzot olvasni, műszaki megoldásokat rajz alapján értelmezni, - alkalmazni a fontosabb műszaki rajz szabványokat. Az Elektrotechnika tantárgy tanításának célja, hogy - a tanulók megszerezzék azokat a villamos alapismereteket, melyek elsajátítása után képesek lesznek a szakma elméleti és gyakorlati tantárgyainak a tanulására, a szakmára jellemző egyszerűbb szakmai számítási feladatok elvégzésére, - ismertesse meg a villamosipari anyagok fontosabb villamos jellemzőit, - ismertesse meg a fontosabb kölcsönhatásokat, ezek segítségével a villamos energia jellemző előállítási és felhasználási módjait, - tudatosítsa a tanulókban a villamos áram veszélyességét, az áramütés elleni védekezés fontosságát, ismertesse meg a villamos balesetek megelőzési módjait és eszközeit, - fejlessze a logikus gondolkodást, a problémamegoldó készséget, - fejlessze az általánosítási készséget, hogy a tanult összefüggéseket és törvényeket a szakmai feladatokban is használni tudják a tanulók, következtetéseket tudjanak levonni, - fejlessze az elvonatkoztatási készséget, - keltse fel a tanulók érdeklődését a korszerű technika és a villamos szakterület iránt, - alakítsa ki a tanulókban a műszaki tudás gyarapításának igényét, - fejlessze a műszaki életben szükséges pontosságot, igényességet és tervszerűséget.

23 23 TANANYAG 13. évfolyam, évi 148 óra A téma sorszáma megnevezése Kb. óraszáma 1. Villamos alapfogalmak 7 2. Egyenáramú hálózatok A villamos áram hatásai 7 4. Aktív áram hatásai 6 5. Aktív hálózatok A mágneses tér Az elektromágneses indukció 9 8. Váltakozóáramú hálózatok Többfázisú hálózatok A villamos gépek alapjai 15 Szabad sáv 28 Megjegyzés: A téma tanítására javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre fordítandó időt. KÖVETELMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN A tanulók legyenek képesek: - a villamos alapmennyiségek (töltés, feszültség, áramerősség, ellenállás, vezetőképesség, áramsűrűség, kapacitás, induktivitás, reaktancia, impedancia, munka, teljesítmény) jelöléseit, mértékegységeit, szabványos rajzjeleit számításokban és kapcsolásokban használni, mértékegységeket a prefixumok szerint átszámítani, - az R, L és C áramköri elemek rajzjelét bonyolult kapcsolásokban is felismerni és az elemek jelét egyszerű kapcsolások készítésekor szabványosan ábrázolni, - a vezető és a szigetelőanyagokat jellemezni, a gyakoribbakat megkülönböztetni, azonosítani, - az áramköri Ohm és Kirchhoff törvényeket egyszerűbb számításokban és mérési feladatokban alkalmazni, - az áram- és feszültségmérőt jellemezni, helyét a mérendő áramkörben heghatározni, - az ellenállás értékét számítással meghatározni a vezető adataiból,

24 24 - az ellenállás értékét kiszámítani a szobaitól eltérő hőmérsékleten, jellemezni az NTK-t és a PTK-t, - a két- és négypólu8st, valamint a szakadást és a rövidzárt értelmezni, jellemezni, - egyszerű ellenállás hálózat eredőjét számítással meghatározni, - feszültségosztót, műszerhez előtét-ellenállást és söntöt számítani, - a Wheatstone híd működését elemezni, - kiszámítani a villamos munkát és teljesítményt, valamint a hatásfokot, - ellenállás hálózatban az ellenállás szükséges teljesítményét meghatározni, - az ellenállás katalógusadatait értelmezni, az elektromos adatok alapján az ellenállást kiválasztani, a fontosabb adatokat az ellenállásról leolvasni, - értelmezni az elektromos áram hó-, vegyi és élettani hatását, felsorolni a hó-, vegyi hatás jellemző felhasználását, - megmagyarázni a galvánelemek és az akkumulátorok működését, felsorolni és értelmezni jellemzőit, - megmagyarázni a korrózió okait, felsorolni a korrózió elleni védekezési eljárásokat, - jellemezni a valódi generátor belső felépítését, értelmezni az üzemi állapotait éa megmagyarázni a valódi generátor viselkedését a különböző üz7emi állapotokban, - kiszámítani az összekapcsolt generátorok eredő jellemzőit, megmagyarázni a kapcsolások alkalmazását, - megmagyarázni a generátor hatásfokának és teljesítményének függését a terheléstől, értelmezni az illesztést, - definiálni a villamos teret és a térerősséget, kiszámítani homogén térben a térerősséget, - megmagyarázni a villamos térben lejátszódó leggyakoribb jelenségeket, valamint a tér hatását az anyagra: a polarizációt, az átütést és a dielektromos veszteséget, - értelmezni a kapacitást, számításokban felhasználni a kapacitás, a töltés és a feszültség közti összefüggést, - a kondenzátort szabványos jellel ábrázolni rajzokon, - kiszámítani a síkkondenzátor kapacitását az adataiból, - kiszámítani egy kondenzátor energiáját, felsorolni és értelmezni a kondenzátor veszteségeit, - kiszámítani a kondenzátorok eredő kapacitását soros, párhuzamos és vegyes kapcsolás esetén, - megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési folyamatát, értelmezni az időállandót,

25 25 - a kondenzátor fontosabb katalógusadatait értelmezni, az elektromos adatok alapján a kondenzátort kiválasztani, a fontosabb adatokat a kondenzátorról leolvasni, - definiálni a mágneses teret, felsorolni, értelmezni és kiszámítani a teret jellemző mennyiségeket, - meghatározni egyszerű tereknél a mágneses tér irányát, - jellemezni a para-, a dia- és a ferromágneses anyagokat, példákat sorolni, elemezni a mágnesezési és hiszterézis görbét, jellemezni szakaszait, - jellemezni a kemény- és lágymágneses anyagokat, példákat sorolni, - megmagyarázni a hiszterézis veszteséget és csökkentési módját, - csoportosítani és jellemezni a mágneses köröket, megmagyarázni a légrés hatását, és irányát, példákat sorolni a hatás jellemző alkalmazására, - példákat sorolni az elektromágnes és a ferromágneses anyag közti erőhatás alkalmazására, - értelmezni az elektromágneses indukciót, meghatározni az indukcióval keltett feszültség nagyságát és irányát, - megmagyarázni a szinuszosan változó feszültség keletkezését, - megmagyarázni az örvényáramot, felsorolni az örvényáram-veszteség csökkentési módjait, - értelmezni az önindukciót, az induktivitást szabványos jellel ábrázolni rajzokon, - kiszámítani az induktivitást az adataiból, kiszámítani az induktivitás energiáját, - a sorosan és párhuzamosan kapcsolt induktivitások eredőjét számítással meghatározni, - megmagyarázni az induktivitás be- és kikapcsolásakor lejátszódó folyamatot, az önindukciós feszültséglökés keletkezését, példákat sorolni az önindukciós feszültség felhasználására és megszüntetésére, - definiálni a váltakozó feszültséget és áramot, értelmezni és szabványosan jelölni a jellemzőit, - vonal és vektor diagramban ábrázolni és összegezni a szinuszosan változó mennyiségeket, - értelmezni és összehasonlítani tisztán ohmos, kapacitív és induktív fogyasztó estén a fázisszöget és a teljesítményt, - definiálni és értelmezni az effektív értéket és a szinuszosan változó feszültség egyéb jellemzőit, - kiszámítani az induktív és a kapacitív reaktancia nagyságát, - ábrázolni az induktív és kapacitív reaktancia változását a frekvencia függvényében, - definiálni az impedanciát és az admittanciát,

26 26 - felrajzolni soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C áramkörök vektor diagramját, ez alapján meghatározni az áramkör impedanciájának nagyágát és fázisszögét, - felrajzolni soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C áramkörök impedanciájának és fázisszögének változását a frekvencia függvényében, - értelmezni a határfrekvenciát, határfrekvenciát soros és párhuzamos R-L, valamint R-C áramköröknél kiszámítani, - értelmezni az áram- és feszültségrezonanciát, ez alapján megmagyarázni a párhuzamos és soros rezgőkört, - kiszámítani a rezgőkörök rezonancia frekvenciáját, - megmagyarázni és ábrázolni a rezgőkörök fontosabb jellemzőinek változását a frekvencia függvényében, - megmagyarázni a rezgőkör szabad rezgésekor lejátszódó folyamatot, - kiszámítani a rezgőkörök rezonancia frekvenciáját, - megmagyarázni és ábrázolni a rezgőkörök fontosabb jellemzőinek változását a frekvencia függvényében, - megmagyarázni a rezgőkör szabad rezgésekkor lejátszódó folyamatot, - kiszámítani a munkát és a teljesítményt, valamint a hatásfokot a váltakozó áramkörben, - megmagyarázni a fázisjavítás lényegét és szükségességét, - jellemezni a háromfázisú rendszert, meghatározni csillag és háromszög kapcsolás esetén a vonali és fázisadatokat, - kiszámítani a háromfázisú rendszer teljesítményét, - jellemezni az energiaszállító és elosztó rendszert, - megmagyarázni a transzformátor szükségességét, felépítését és működését, felsorolni jellemző felhasználását, - elmagyarázni és értelmezni az áttétel törvényeket, ezekből következtetéseket levonni a menetszámokra és a huzalok keresztmetszeteire, - értelmezni és jellemezni a transzformátor veszteségeit, jellemezni a veszteség csökkentésére használt megoldásokat, - felsorolni és jellemezni a leggyakoribb transzformátor megoldásokat, - egyszerű hálózati transzformátort közelítően méretezni, - csoportosítani a villamos motorokat és generátorokat, felsorolni fontosabb jellemzőit és felhasználási lehetőségeit. Az Elektronika I. tantárgy tanításának célja, hogy - fejlessze a logikus gondolkodást és a problémamegoldó készséget, - mélyítse el a műszaki tudás gyarapításának igényét,

27 27 - biztosítsa a tanulók érdeklődését a korszerű technika és a fejlett műszaki-szakmai megoldások iránt, - fejlessze a műszaki életben szükséges precizitást, igényességet és tervszerűséget, - fejlessze a tanulók elvonatkoztatási és önálló döntési készségét, - tegye alkalmassá a tanulókat a szakma gyakorlására, szakmai továbbtanulásra, - ismertesse meg az elektronikában alkalmazott alapvető alkatrészek fajtáit, felépítését, jellemzőit, fizikai működését, szabványos jelöléseit és felhasználási lehetőségeit, - ismertesse meg az elektronika alapáramköreinek fajtáit, jellemzőit, működési elveit és alkalmazási lehetőségeit, - fejlessze a tanulók számolási és műszaki feladatmegoldó képességét.

28 28 TANANYAG 13. évfolyam, évi 296 óra csoportonként A téma sorszáma megnevezése Kb. óraszáma 1. Passzív és aktív áramkörök 8 2. Félvezető áramköri elemek Analóg alapáramkörök Impulzustechnikai alapáramkörök Digitális alapáramkörök Alapáramkörök alkalmazásai 48 Szabad sáv 58 Megjegyzés: A téma tanítására javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre fordítandó időt. KÖVETELMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN A tanulók legyenek képesek: - értelmezni a kétpólusok és a négypólusok jellemzőit, - felismerni az elektronikai alapáramköröket összetett hálózatokban, - felsorolni az elektronikai alapáramkörök felhasználási területeit, - értelmezni a félvezető eszközök működését, jellemzőit, - értelmezni a tranzisztorok, FET-ek működésété lineáris és kapcsoló üzemmódban, - felismerni a különféle egyenirányító kapcsolásokat összetett hálózatokban, - megkülönböztetni és összehasonlítani a különféle egyenirányítók működését, - megmagyarázni az elemi stabilizátorok működését, - értelmezni az erősítéssel kapcsolatos alapfogalmakat, - megmagyarázni az erősítő alapkapcsolások működését, - szakszerűen lerajzolni az erősítő alapkapcsolásokat, - összhasonlítani az egyes alapkapcsolásokat jellemzőik szerint, - megmagyarázni a különféle csatolások hatását az erősítő frekvenciaátviteli tulajdonságaira, - összehasonlítani a különféle csatolási módokat, - értelmezni az erősítéssel kapcsolatos alapfogalmakat többfokozatú áramkörök működésének leírásánál,

29 29 - megmagyarázni és összehasonlítani a különféle visszacsatolásokat, - értelmezni a visszacsatolt erősítők jellemzőit, - felismerni összetett áramkörökben a különféle visszacsatolásokat - definiálni a nagyjelű erősítők fogalmát, jellemzőit, - megnevezni a nagyjelű erősítők felhasználási területeit, - összehasonlítani a nagyjelű erősítők munkapont beállításait, - felismerni a közepes bonyolultságú korszerű teljesítményerősítő kapcsolásokat, - megmagyarázni az integrált műveleti erősítők felépítését, feladatait, - értelmezni az integrált műveleti erősítő jellemzőit, alapkapcsolásait és kompenzáló áramköreit, - felsorolni az integrált műveleti erősítők alkalmazási területeit, - értelmezni az erősítők sávszélesség-növelési lehetőségeit, - értelmezni a szélessávú erősítők kompenzálásának módjait, - értelmezni a hangolt erősítők tulajdonságait, - összehasonlítani a különböző hangolt erősítőket, - felismerni a hangolt erősítőket összetett áramkörökben, - definiálni a pozitív visszacsatolás fogalmát, - értelmezni a pozitív visszacsatolás jellemzőit, - felismerni összetett áramkörökben az oszcillátorokat, - értelmezni az impulzus fogalmát, jellemzőit, - lerajzolni az alapvető impulzust előállító és jelformáló áramköröket, s elmagyarázni működésüket. - értelmezni az impulzustechnikai alapáramkörök működését, - megkülönböztetni az analóg és digitális jelformákat, értelmezni jellemzőiket, - ismertetni a logikai függvényeket, - alkalmazni a Boole-algebra tételeit és szabályait, - felsorolni a logikai függvények felírási módjait (algebrai, grafikus, táblázatos), szabályos alakjait, - egyszerűsíteni logikai függvényeket algebrai és grafikus úton, - értelmezni a kombinációs és szekvenciális hálózatok fogalmát, fajtáit, jellemzőit, - értelmezni a kapuáramköröket, felrajzolni az igazságtáblázatukat, - értelmezni a kapuáramkörök katalógusadatait, - értelmezni az elemi tárolók logikai fajtáit, igazságtáblázatukat, vezérlési lehetőségüket, - értelmezni a számlálók és regiszterek fajtáit, vezérlési lehetőségüket, - elmagyarázni legalább egy számláló kapcsolás működését, - felismerni a frekvenciaosztót és elmagyarázni működését, - felsorolni gyakorlati kombinációs és szekvenciális hálózati alkalmazásokat, - elmagyarázni a mikroprocesszor tömbvázlatát,

30 30 - elmagyarázni a mikroprocesszor kapcsolatát a környezetével, - értelmezni a stabilizátorok jellemzőit, - felsorolni a stabilizátorok alkalmazási területeit. Az alapgyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy - a tanulók megszerezzék és alkalmazni tudják azokat a gyakorlati alapismereteket és manuális műveleteket, amelyek a szakmai gyakorlatok elsajátításához, majd a szakma műveléséhez szükségesek, - segítse elő azon képességek kialakulását, amelyek majd a munkafolyamatok megszervezésére,l dokumentálására és irányítására teszik alkalmassá a tanulókat, - ismertesse meg a legfontosabb méréstechnikai alapfogalmakat és módszereket, - ismertesse meg az egyszerűbb villamos műszerek kezelését és felhasználási területeit, - sajátíttassa el a villamos laboratóriumban végezhető mérések biztonságos és balesetmentes elvégzését, ismertesse meg a villamos balesetek megelőzési módjait és eszközeit, - keltse fel az érdeklődést a korszerű technológiák és a villamos szakterület, ezen belül az elektronika iránt, - alakítsa ki a műszaki tudás gyarapításának igényét, - fejlessze a műszaki életben szükséges pontosságot, igényességet és tervszerűséget.

31 31 TANANYAG 13. évfolyam, évi 222 óra csoportonként A téma sorszáma megnevezése Kb. óraszáma 1. A műhely rendje, munkavédelem 8 2. Fémipari gyakorlatok Vezetékvégek megmunkálása, lágyforrasztás Elektrotechnikai mérések 74 Szabad sáv 48 Megjegyzés: A téma tanítására javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre fordítandó időt. KÖVETELMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN A tanulók legyenek képesek: - kiválasztani és használni az anyagok megmunkálásához szükséges szerszámokat, eszközöket, segédeszközöket, gépeket, segédberendezéseket, a mérő- és ellenőrzőeszközöket, - a kívánt pontossággal megmérni a munkadarabok méreteit, - egyszerűbb munkadarabokat kézi megmunkálással elkészíteni, - a vezetékek végeit a különböző kötésekhez előkészíteni, - tömör és sodrat vezetékeket bekötéshez előkészíteni és bekötni, - csavarkötést szakszerűen készíteni és szétbontani, - kiválasztani és a forrasztáshoz előkészíteni a lágyforrasztáshoz szükséges eszközöket és anyagokat, - lágyforrasztással elektromos kötéseket létrehozni, alkatelemeket egymáshoz rögzíteni, alkatrészeket panelbe be- és kiforrasztani, - forrasztópákát karbantartani, - balesetmentesen használni a kézi- és gépi szerszámokat, - mérési eredményeket táblázatban rögzíteni, koordinátarendszerben ábrázolni, abból nevezetes értékeket leolvasni, mérést dokumentálni, - egyszerű elektrotechnikai áramköröket szakszerűen, a biztonságtechnikai szabályok betartásával összeállítani, mérésre előkészíteni, - az elektronikus műszerek érintésvédelmére használt védővezető méréskor fellépő zavaró hatását értelmezni, az áramköröket úgy összeállítani, hogy e hatások ne érvényesüljenek,

32 32 - elektromechanikus és elektronikus feszültség- és árammérő műszereket, multimétereket helyesen kezelni, azokkal méréseket végezni, - feszültségforrások belső jellemzőit méréssel meghatározni, - a kondenzátor töltési és kisütési görbéjét méréssel felvenni, abból az időállandót leolvasni, - a hanggenerátorok elvi felépítését (tömbvázlatát) felrajzolni, a generátor jellemzőit értelmezni, a generátor kezelőszerveivel a szükséges jelalakot kiválasztani, a megfelelő feszültségszintet és frekvenciát beállítani, - az oszcilloszkóp tömbvázlatát felrajzolni, a jellemzőit értelmezni, a kezelőszerveivel mérésre alkalmas ábrát beállítani az ernyőjén, - az oszcilloszkóppal feszültségértékeket, időtartamokat, periódusidőt, frekvenciát és fázisszöget mérni, - váltakozó áramkörben L és C elemek reaktanciáját méréssel meghatározni, változását a frekvencia függvényében ábrázolni, - egyszerű R-L és R-C kapcsolások impedanciájának változását méréssel meghatározni. Az Elektronikai gyakorlatok I. tantárgy tanításának célja, hogy - segítse elő mérési gyakorlatokkal az elektronikában alkalmazott alkatrészek működésének és jellemzőinek megértését, - ismertesse meg az alapáramkörök építéséhez, méréséhez szükséges szerszámok, alapanyagok és mérőműszerek fajtáit, használatát és kezelését, - készítse fel a tanulókat a szakkönyvek, katalógusok, szabványok egyéb szakmai dokumentációk használatára, - alakítsa ki a tanulókban a feladatokhoz szükséges alkatrészek, szerszámok, anyagok és műszerek kiválasztásának készségét, - segítse elő a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások megismerését és betartását, - ismertesse meg az aktív áramköri elemeket és azok tulajdonságait, - ismertesse meg a tanulókat az egyenirányítók és az elemi stabilizátorok építésével és mérésével, - ismertesse meg a tanulókat a gyakorlatban előforduló erősítő alapkapcsolások építési, mérési problémáival, - ismertesse meg a többfokozatú erősítők építését és mérését, a visszacsatolt megoldási módokat, - sajátíttassa el a különböző funkciójú műveleti erősítős kapcsolások vizsgálati módszereit, - a követelményekben meghatározott szinteken sajátíttassa el a szinuszos rezgéskeltők építésével, mérésével kapcsolatos feladatokat,

33 33 - segítse elő mérési gyakorlatokkal az impulzustechnikai és digitális áramkörök, alkatrészek működésének és jellemzőinek megértését, - ismertesse meg az elektronikus áramkörök hagyományos és korszerű szerelési technológiáit, az ezekhez szükséges speciális anyagokat, eszközöket és szerszámokat: nyomtatott huzalozású áramkörök, csatlakozások és összekötő elemek, felületszerelt elemek (SMD), felületszerelt technológiák (SMT), SMD alkatrészek előkészítése, ültetése, félautomata és automata beültetési módszerek és eszközök, - segítse elő bemutatással, szimulációval és működő modellekkel a különböző elektronikai áramkörök működésének megértését, mutassa be felhasználási lehetőségeit.

34 34 TANANYAG 13. évfolyam, évi 222 óra csoportonként A téma sorszáma megnevezése Kb. óraszáma 1. Félvezetők mérése Analóg alapáramkörök építése, mérése Impulzustechnikai alapáramkörök építése és 24 mérése 4. Digitális alapáramkörök építése és mérése Alkalmazott alapáramkörök építése és mérése 30 Szabad sáv 44 Megjegyzés: A téma tanítására javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre fordítandó időt. KÖVETELMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN A tanulók legyenek képesek: - felismerni a hagyományos szerelési technológiákat és ezek eszközeit, - értelmezni az alapvető mérési összeállítások feladatait, - összehasonlítani a hagyományos és a számítógépes mérési módszereket, - alkalmazni a megfelelő mérési eszközöket és műszereket az áramkörök mérései, a jellemzők vizsgálata során, - megépíteni és megmérni az adott áramköröket, - üzembe helyezni és beállítani az adott készülékeket, berendezéseket, - elsajátítani a megfelelő szerszámok és anyagok használatát, - értékelni a mérési eredményeket, - az építés és mérés során használni a katalógusokat, - dokumentálni az elvégzett méréseket, - betartani a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, - megmérni8 a különféle félvezető eszközök jellemzőit, - egyenirányít5ó áramköröket és Zéner-diódás stabilizátort építeni, - tápegységet építeni, - egyenirányítót, tápegységet, Zéner-diódás stabilizátort mérni, - tranzisztoros alapkapcsolásokat építeni és üzembe helyezni - alapkapcsolásokban nyugalmi és dinamikus jellemzőket mérni és értékelni,

35 35 - többfokozatú erősítőket építeni és üzembe helyezni, - a visszacsatolást tartalmazó erősítők jellemzőit mérni, - adott kapcsolás alapján nagyjelű erősítőt építeni, - megmérni a nagyjelű erősítők jellemzőit, - stabilizátor áramkört építeni, mérni az eredményeket, - dokumentáció és minta alapján rádiófrekvenciás tekercseket készíteni, - elsajátítani a behangoláshoz szükséges mérőműszerek kezelését, - elvi áramköri rajzok alapján megépíteni és üzembe helyezni műveleti erősítős kapcsolásokat, - használni az integrált áramkör beépítéséhez és kiszedéséhez szükséges szerszámokat, - alkalmazni az integrált áramkör kezelésének és beépítésének szabályait, - jellemző méréseket végezni oszcillátorokban, - oszcillátor kapcsolást építeni, beállítani a frekvenciát, - alkalmazni az elektronikai áramkörök hagyományos és korszerű szerelési technológiáit, - impulzustechnikai és digitális áramköröket megépíteni és mérni, - ismertetni a hangolt erősítők építési és mérési problémáit, - elsajátítani az üzemi hangolás módszereit, hangolt erősítők jellemzőinek méréseit. A szakmai idegen nyelv (angol) tanításának célja, hogy a tanulóknak a 12. évfolyam befejezéséig (az érettségiig) megszerzett alapvető nyelvi készségeit harmonikusan továbbfejlessze az adott szakterület (erős-, illetve gyengeáramú szakmacsoport) igényeinek megfelelően. Részben a már megszerzett idegen nyelvi általános szókincsre és nyelvtani tudásra, részben az anyanyelven megtanult szakmai ismeretekre támaszkodva a szakmai idegen nyelv tanítása során fel kell készíteni a tanulót arra, hogy - mint munkavállaló nyelvileg korrekt, az elfogadott normáknak megfelelő pályázatot tudjon beadni, és a felvételi elbeszélgetésen partnerként és előnyösen tudjon szerepelni, - mint munkatárs (beosztott, vezető) a tanult idegen nyelvet kommunikációs eszközként tudja használni, azaz képes legyen megérteni és megfogalmazni udvarias kérdéseket, kéréseket, technológiai és karbantartási utasításokat, tudjon összeállítani leírásokat, jelentéseket, képes legyen információt adni a munkájára és hatáskörén belül a munkahelyére vonatkozóan,

36 36 - mint szakember az idegen nyelvet információszerzési, tanulási eszközként tudja használni. Ehhez ki kell fejleszteni a tanulóba a csendes olvasás egy hatékony és az értelem megragadása szempontjából biztonságos technikáját, továbbá egy nélkülözhetetlen, induló szakmai szókincs elsajátíttatása mellett képessé kell tenni a tanulót arra, hogy egy-egy új szakszó, szakkifejezés (valószínű) jelentését kikövetkeztesse a szövegösszefüggésből, szükség esetén pedig tudja használni a célnak megfelelő egynyelvű szótárt, - mint magyar állampolgár és szakember ismerje és tuja értékelni szakterületének kiemelkedő magyar művelőit, azok munkásságát.

37 37 TANANYAG 13. évfolyam, évi 74 óra A téma sorszáma megnevezése Kb. óraszáma 1. General Useful Communication Phrases/Topics 2 2. Getting a New Job 4 3. Electric and Magnetic Circuits Simple Electronic Circuits 4 Integrated Circuits 8 Computing 10 Materials and Manufacture 12 Service and Maintenance 10 Szabad sáv 12 Megjegyzés: A téma tanítására javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre fordítandó időt. KÖVETELMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN A tanulók legyenek képesek: - szakmai önéletrajzot, egyszerűbb jelentéseke, működési leírásokat, technológiai utasításokat stb. megírni, - a mindennapi és a szakmai élet gyakorlati beszédhelyzeteiben aktív szerepet játszani, a hozzájuk intézett szavakat megérteni, önmagukat megértetni, - a leggyakrabban előforduló szakkifejezéseket helyesen használni, - szakterületük munkafolyamatairól beszélni, az ott előforduló szerszámok, eszközök nevét, a használatukkal kapcsolatos szaknyelvi fordulatokat alkalmazni, - a számítógép általános (irodai) alkalmazásával járó képernyőüzeneteket megérteni, a programokhoz és azok használatához kötődő szakkifejezéseket érteni és alkalmazni, - szakmai és általános szókincsükre alapozva szakszövegeket megérteni, az ott előforduló, számukra ismeretlen szavak értelmét valószínűsíteni, - az új, ismeretlen szavak, kifejezések pontos értelmének meghatározásához általános tematikájú és szakszótárakat használni,

38 38 - különböző szakmai szintű és stílusú szakszövegek értelmét pontos és helye magyarsággal visszaadni (szakkönyvek, szakcikkek, adatlapok, alkalmazási segédletek, szerviz kézikönyvek stb.). A Számítástechnika programmodul tanításának célja, hogy - rendszerezze és közvetítse azokat a számítástechnikai alapismereteket, amelyek elsajátítása nélkülözhetetlen az adott szakképesítés megszerzéséhez, az alkalmazások elsajátításához, - megismertesse a tanulókkal a számítógép felépítését, a leggyakrabban alkalmazott perifériákat, az operációs rendszerek rendszerközeli programok telepítését, használatát, valamint a számítógépes hálózatok felhasználói szintű kezelését. - megismertesse a tanulókkal az információ megszerzésének lehetőséget, annak feldolgozását és továbbításának lehetőségeit, technikai feltételeit, - fejlessze a tanulók logikus gondolkodását, kreativitását, esztétikai érzékét, a különböző formában megjelenő szöveges, rajzos, táblázatos dokumentumok iránti igényességét, - készítsen fel az önálló ismeretszerzésre, az önképzésre, a naprólnapra változó és a piacon megjelenő legújabb hardver és szoftver termékek megismerésére, - készítse fel a tanulókat arra, hogy a számítástechnika programmodul keretein belül megszerzett ismereteiket más tantárgyak tanulása során is hasznosítsák, önállóan és nagy biztonsággal tudják kiaknázni a számítógép felkínálta lehetőségeket, - készítse fel a tanulókat az OKJ-ben szereplő számítógép-kezelő szakképesítés megszerzésére.

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat Villamosipar és elektronika ágazat Az érettségi vizsgakövetelmények átdolgozási kérdései Összeállította: Mészáros Miklós Villamosipar és elektronika ágazat 2016. február 11. ÁSZÉV 1 ÁSZÉV = Ágazati szakmai

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA MŰSZAKI SZAKTERÜLET ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Összeállította: az építész-

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 13. évfolyam (160 óra) Karbantartási gyakorlatok tantárgy:

Részletesebben

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat.

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei HELYI TANTERV A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyi követelményeknek megfelelő

Részletesebben

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA 1.1. A KÉPZÉS PEDAGÓGIAI CÉLJA Elsődleges célkitűzésünk az általános műveltség, az alapvető társas és személyes kompetenciákat erősítő előképzettség megszerzése, valamint a szakmacsoportos

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés... 9

Tartalom. Bevezetés... 9 Tartalom Bevezetés... 9 1. Alapfogalmak...11 1.1. Az anyag szerkezete...11 1.2. A villamos töltés fogalma... 13 1.3. Vezető, szigetelő és félvezető anyagok... 15 1.4. Villamos feszültség és potenciál...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

A tananyag kiválasztása

A tananyag kiválasztása 5.M. 1. L. 1, A tananyag elrendezés általános és elméleti kérdései A tananyag elrendezések szabályrendszerét a tantervek, illetve a tentervelméleti megközelítéseket ismerteti.. A tananyag kiválasztása

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 17. VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A tanfolyam célja VEGYI BALESETELHÁRÍTÓ

Részletesebben

VIZSGAREND. Elektronikai technikus

VIZSGAREND. Elektronikai technikus VIZSGAREND technikus OKJ 54 523 01 0000 00 00 szervező intézmény: Képző intézmény: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1118 Budapest Beregszász út 10.

Részletesebben

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA Felvételi tájékoztató füzet 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051411 Cím: 1139 Budapest, Üteg utca 15. Tel.:

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca Tartalom 1. Általános kérdéskörök 1.1. Szakmai képzésünk területei 4. old. 1.2. Beszámíthatóság az iskolai szakképzésben 6. old. 1.3. A szakképzési évfolyamra lépés feltételei

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret Épületgépészeti rendszerek tantárgy

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola Öko-technika Az öko-technika integrált tantárgy, mely a technika és életvitel tárgyat veszi alapul, meghagyva ennek teljes követelményrendszerét kiegészítve a környezeti nevelés egy- egy kapcsolódó részterületével.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Épületgépészeti rendszerszerelő OKJ azonosító szám 31 582 21 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola 2012/2013. tanév felvételi rendje

Széchenyi István Szakképző Iskola 2012/2013. tanév felvételi rendje Széchenyi István Szakképző Iskola 2012/2013. tanév felvételi rendje Az iskola weblapja: www. szechenyi-mk.sulinet.hu Az iskola OM azonosítója: 029 349 Az iskola címe: Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,villamos

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 6262 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati OKTATÁSI

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben