Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: HELYI TANTERV Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT"

Átírás

1 Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-tıl - 1 -

2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az Automatikai mőszerész szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelı elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A munkafeladatok elvégzésérıl jegyzıkönyvet készít A munkahelyi minıségbiztosítási elıírásokat alkalmazza A munkavégzéssel összefüggı általános szabályokat alkalmazza Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ Alkalmazza a számítógépes szimulációkat Alkalmazza a számítógépes tervezıprogramokat Alkalmazza az érvényes szabványokat Analóg alapáramköröket méretez Analóg áramköröket épít Beforrasztja az alkatrészeket Behatárolja a hibás alkatrészt Behatárolja a hibás áramköri egységet Behatárolt hibás alkatrészt kicserél Behatárolt hibás egységet, modult kicserél Berendezésbe szereli az elkészült áramkört Beszereli a mechanikai alkatrészeket Betartja és betartatja a munka- baleset- tőz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó elıírásokat Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyőjtés szabályait a veszélyes anyagokra vonatkozó elıírásokat Beülteti az elektronikai alkatrészeket Digitális alapáramköröket realizál Digitális áramköröket épít Dokumentáció alapján bevizsgálja a mőködést Dokumentáció alapján elvégzi a programozást Dokumentáció alapján hibakeresést végez Dokumentációk alapján méréseket végez és végeztet Dokumentációk alapján összeállítja a mérırendszert - 2 -

3 Egyszerő informatikai angol nyelvő szakmai szöveget megért Egyszerő multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel Elektromos és mechanikai kötéseket készít Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít Elektronikai áramköröket épít Elektronikai áramköröket üzembe helyez Elektronikus szabályozásokat kezel, mőködtet Elektronikus vezérléseket kezel, mőködtet Elkészíti az áramkörök mőszaki leírásait, rajzait Ellenırzési feladatokat végez és irányít Elıírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat Elıírás szerint beállítja a tápegység feszültségértékét Elıírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört Elvégzi a beállítást, behangolást, hitelesítést Elvégzi a leírásban elıírt bekötéseket, huzalozásokat Fém és mőanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, főrészel, hajlít, reszel, csiszol) Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket Gondoskodik a munka- tőz- és balesetvédelmi eszközökrıl és azok használhatóságáról Gyártórendszert, gépeket kezel és mőködtet Hardvert, jogtiszt szoftvereket alkalmaz Hibajavítást végez és irányít Informatikai tevékenységét dokumentálja Ipari gyártórendszereket karbantart Ipari gyártórendszereket üzemeltet Irányítással mőszaki dokumentációt készít Irányítástechnikai áramköröket épít Irányítástechnikai rendszereket programoz Irányítja a gyártórendszert és a gépkezelıket Irányítja az elıírás szerinti tervszerő karbantartást Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Jegyzıkönyvet készít a mérési eredményekrıl Jegyzıkönyvezi a javítást és az ellenırzést - 3 -

4 Készre szereli az áramkört Kijavított áramkör mőködését méréssel ellenırzi Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapmőveleteknél Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket LAN és WAN hálózatokat használ Mechanikus és elektromos eszközökkel, mőszerekkel méréseket végez Mechatronikai rendszereket mőködtet Meghatározza a mőveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet Méréssel ellenırzi az elıírt paraméterek meglétét Mikroszámítógépes egységeket programoz Munkamőveletekrıl vázlatos rajzot készít Mőszaki dokumentációt összeállít Mőszeres bemérést végez és irányít Mőszeres hibakeresést végez és irányít NYÁK lemez készítést, gyártást irányít PLC-programozást végez Részt vesz a karbantartási munkákban Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson Részt vesz a munka- tőz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában Részt vesz a tőzoltásban, mentésben, elsısegélyt nyújt Robottechnikát mőködtet Számítógépes szerkesztıprogramokat használ Távvezérléseket alkalmaz, mőködtet (vezeték nélküli) Távvezérléseket alkalmaz, mőködtet (vezetékes) Teljesítményelektronikai áramköröket épít Terveket, mőszaki leírásokat olvas, értelmez Teszteli a javított áramkört, készüléket, berendezést Teszteli az elektronikai áramkör mőködését Tesztprogramokat telepít és futtat számítógépen Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: - 4 -

5 A típusú ismeret (legmagasabb): Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerő megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerőek, elıre tervezhetık, ismerhetık a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Általános munkavédelem Általános tőzvédelem Elektronikai szimulációs programok Elsısegélynyújtás Érintésvédelem Tőzoltó készülékek Villamos rajzjelek B típusú ismeret: A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók Áramkörtervezı programok Digitális funkcionális áramkörök Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei Elektronikai alapáramkörök Elektronikai és elektromechanikai alkatrészek típusai és jellemzıi Elektronikai rajzok dokumentumai Elektrotechnika alapjai villamos alapfogalmak Erısítı áramkörök alapkapcsolások erısítı jellemzık erısítık fajtái Erısítık fajtái (szélessávú hangolt nagyjelő) Felületszerelési technológia Félvezetık mőködése típusai (diódák tranzisztorok többrétegő félvezetı eszközök) Fémek megmunkálása forrasztási módjai Gyártási és technológiai rajzok dokumentumai Kombinációs logikai hálózatok - 5 -

6 Korszerő huzalozási rendszerek Logikai alapáramkörök Logikai algebra szabályai tételei logikai függvények Mechanikai mérések Mechatronikai készülékek szerelési gyártási módjai Mőszaki rajz alapfogalmak Mőveleti erısítık alapkapcsolásai alkalmazásai NYÁK-tervezı programok Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda, optocsatoló, optikai kijelzık) Optoelektronikai eszközök PLC- és mikrokontroller programozás Rajzszabványok Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában Számítógépek ipari alkalmazása Szekvenciális logikai hálózatok Tápegységek stabilizált tápegységek Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei Villamos áramkörök alapjai Villamos és elektronikai készülékek szerelési technológiái Villamos méréstechnika Villamos rajzok típusai Villamosipari rajzok dokumentumai C típusú ismeret(középsı): A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetıi, szakmai irányítás, közremőködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetısége mellett; tájékozódásra, elızetes próbára, segédtevékenységekre is elegendı idı alatti; összességében,illetve önellenırzés és javítás után megfelelı minıségő eredménnyel történı ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerő megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentıs anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben elıre tervezhetık, ismerhetık a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagyhibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. Ábrázolási módok - 6 -

7 Anyagismeret Digitális technikai alapok Elektronikus mérımőszerek Félvezetı anyagok elemek Fém és egyéb anyagok megmunkálási technológiái Finommechanikai elemek Impulzustechnikai áramkörök Környezetvédelem Mechanikai mérımőszerek Memóriák Méréstechnika alapjai Mérımőszerek méréstechnikai jellemzıi Mikroszámítógépek mikroprocesszorok Mőszaki ábrázolás Mőszaki dokumentáció Mőszaki rajzoló programok Mőszerelemek NYÁK-gyártási technológiák Perifériák Szabványok Számítástechnika alapjai Számítógépes dokumentációs rendszerek programok Számítógépes folyamatirányítás Számítógépes mőszaki rajzok Teljesítményelektronikai áramkörök Villamos alkatrészek szerelési gyártási módjai Villamos és gépész rajzjelek Villamos és mágneses terek indukciós jelenségek Villamos és nem villamos anyagok Villamos gépek Villamos gépek biztonságtechnikája Villamos mérések Villamos szigetelıanyagok Villamos vezetékek és vezetékanyagok - 7 -

8 D típusú ismeret: Részben közvetlen személyes vezetıi, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelı ismeretalkalmazás. Elektromechanikus mérımőszerek Elektronikus áramkörök Elektrotechnikai alapismeretek Gépelemek Gyártásismeret Informatikai angol nyelv Mechanika Számítógépes hálózatok típusai Veszélyes hulladékok kezelése E típus (legalacsonyabb): A szokásos munkahelyi körülmények között vezetıi, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetısége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendı idı alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelı minıségő ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerő megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; öszszetettek, csak egyes elemeikben tervezhetık, ismerhetık a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közremőködésre, részvételre korlátozódik

9 A szakmai képzés során szem elıtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelı készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitőzni. Szakmai készség fogalma: A szakképesítésre jellemzı munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül mőködı összetevıje, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhetı tevékenység tartalmát tükrözi. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintőek: A szakember a szokásostól eltérı munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintő, önálló, gyors, hibátlan és szakszerő alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenırzésére. Mérés analóg mőszerekkel Mérés digitális mőszerekkel 4 -s szintőek: A szakember a szokásostól eltérı munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetıi, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerő alkalmazására, a munka eredményének ellenırzésére, a feltárt hibák javítására. Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések Elemi számolási készség Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása értelmezése Gépek készülékek berendezések programozása mőködtetése Hibakeresés mérımőszerekkel Információforrások kezelése Ipari gyártórendszerek kezelése mőködtetése Jelképek értelmezése - 9 -

10 Kézügyesség Mechanikai eszközök szerszámok mőszerek kezelése használata Mechatronikai rendszerek szerelése kezelése mőködtetése Mennyiségérzék Mőszaki dokumentáció értelmezése Mőszaki rajz készítése Mőszaki rajz olvasása értelmezése Számítógépes mérés és adatgyőjtés 3 -s szintőek: A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetıi, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerő alkalmazására, a feltárt hibák javítására. Áramkörépítés össze- és szétszerelés Diagram, nomogram kitöltése készítése Forrasztási eszközök (állomások) kezelése használata Hibás áramkörök készülékek javítása Huzalozás kábelezés Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése megértése Kapcsolási rajz készítése Kapcsolási rajz olvasása értelmezése Komplex jelzésrendszerek értelmezése Mérés, hitelesítés, beállítás Mérési jegyzıkönyv készítése Mőszaki rajz készítése Mőszaki rajz olvasása értelmezése Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton Nyomtatott áramkör tervezése készítése Tájékozódás Villamos alkatrészek vizsgálata szerelése Villamos kéziszerszámok kezelése használata

11 2 -s szintőek: A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történı feltárására és azok önálló javítására. ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció A szakképesítéshez kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Kézügyesség Mennyiségérzék Mozgáskoordináció Tájékozódás Térbeli tájékozódás Testi ügyesség Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Irányító készség Kapcsolatteremtı készség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszum készség Konfliktusmegoldó készség Közérthetıség Motiváló készség

12 Nyelvhelyesség Prezentációs készség Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Módszerkompetenciák: Áttekintı képesség Elıvigyázatosság Eredményorientáltság Felfogó képesség Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Hibaelhárítás Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés Logikus gondolkodás Matematikai készség Módszeres munkavégzés Numerikus gondolkodás Probléma feltárás Problémaelemzés Problémamegoldás Rendszerezı képesség

13 1. s z a k k é p z é s i é v f o l y a m - s z a k m a i a l a p o z á s é v f o l y a m 9. é v f o l y a m Mőszaki alapgyakorlatok 9. évfolyam: 3óra/hét csoportbontásban (3csoport) Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 111, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Az anyag- és gyártásismeret azon alapelemeit ismerik meg a tanulók, amely anyagokon a szerszámok és kisgépek használatát gyakorolják, és méréseket végeznek. 55 óra 143/2.1/ Anyagok, szerszámok, mérések Mérés és ellenırzés A mérés és ellenırzés fogalma, mértékegységek. Egyszerő mérı és ellenırzı eszközök. A mérés és ellenırzés feltételei. Mérés és ellenırzés gyakorlása. Mőszaki dokumentációk elemzése. Egyszerőbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különbözı mőveletekben. A anyagok kézi és gépi alakításának egyszerőbb mőveletei, eszközei: Elırajzolás, az elırajzolás szerszámai, eszközei. Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás Darabolás:nyírás, főrészelés. Méretre munkálás:reszelés, gépi forgácsolás. Hajlítás. Fúrás és süllyesztés mőveletei. A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai. Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használata. Projekt feladatok készítése, a tanult mőveletek, technológiák gyakorlása. Az elvégzett feladatok dokumentálása. 20/ Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 10/Mőszaki rajz értelmezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Mőveletek gyakorlása. Tudja csoportosítani a mőszaki szakterületen alkalmazott fontosabb anyagokat. Ismerje az alapvetı fémes és nemfémes anyagok tulajdonságait és jellemzı felhasználási területeit. Ismerje meg és alkalmazza a gyakorlat során használt berendezéseket, szerszámokat és mérıeszközöket, és helyesen tudja ezeket kiválasztani munkafolyamataihoz. Legyen képes egyszerőbb munkadarabokat kézi megmunkálással elkészíteni, munkáját a tőz-, környezet-, és balesetvédelmi elıírásoknak megfelelıen, biztonságosan elvégezni. Tudjon mechanikus és elektromos eszközökkel, mőszerekkel méréseket végezni. Mőszaki rajzokat, dokumentumokat olvasson, értelmezzen, készítsen. Tudjon munkájához mőveleti sorrendet készíteni, a szükséges anyagot, anyagmennyiséget kiválasztani, meghatározni. A projektfeladatok elkészítése során alkalmazza a tanult mőveleteket, módszereket, technológiákat. Tudja elvégzett feladatát dokumentálni. Tudjon egyszerő mechanikus és elektromechanikus alkatrészekrıl szabványos rajzokat készíteni. Készítette: KJ

14 143/2.2/ Mechanikai és elektromos kötések készítése Automatikai mőszerész Mechanikai és elektromos kötések készítése ~56óra 20/ Kiscsoportos szakmai munkavégzés Kötési módok és csoportosításuk irányítással, Csavarkötés, menetkészítés, kötıelemek: 10/Mőszaki rajz értelmezése, A menetkészítés eszközei és szerszámai. 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása. Menetes alkatrészek ábrázolása 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Csavarok fajtái, adatai Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai. 50/Mőveletek gyakorlása. Szerelési gyakorlat Szegecskötések, kötıelemek: A szegecs alakja, méretei, anyaga. A szegecselés mővelete, szerszámai. Szegecselési gyakorlat. Ragasztott kötés: Ragasztott kötések jellemzıi. Ragasztóanyagok fajtái. Ragasztási eljárások. Ragasztási eljárások gyakorlása. Forrasztott kötés, lágyforrasztás: A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés. A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. A forrasztás mővelete. Forrasztási gyakorlat. Vezetékek, kábelek, huzalozás: Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzıik. Huzal-elıkészítés, szigetelés eltávolítása. A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. Elektromechanikus csatlakozók. Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. Csatlakózók kialakítása. Csatlakozó kábelek készítése, ellenırzése. Ismerje meg és alkalmazza a gyakorlat során használt berendezéseket, szerszámokat és mérıeszközöket, és helyesen tudja ezeket kiválasztani munkafolyamataihoz. Mőszaki rajzokat, dokumentumokat olvasson, értelmezzen, készítsen. Tudjon munkájához mőveleti sorrendet készíteni, a szükséges anyagot, anyagmennyiséget meghatározni, szerszámot, eszközt kiválasztani. Legyenek képesek egyszerőbb munkadarabokat kézi megmunkálással elkészíteni, munkáját a tőz-, környezet-, és balesetvédelmi elıírásoknak megfelelıen, biztonságosan elvégezni. Ismerje az elektronikában leggyakrabban alkalmazott rögzítés, kötési módokat, és tudja ezeket elkészíteni. Ismerje és tudja használni a leggyakrabban alkalmazott elektromechanikus alkatrészeket, csatlakozókat. Tudjon különbözı vezetékeket elıkészíteni, egyszerő áramkörök huzalozását elkészíteni. Ismerje és alkalmazza a forrasztás anyagait, eszközeit, tudjon forrasztott kötést létrehozni. Tudjon analóg és digitális multiméterrel villamos anyagmennyiséget mérni, a méréshatárt és üzemmódot beállítani, a méréshez mőszert választani. A projektfeladatok elkészítése során alkalmazza a tanult mőveleteket, módszereket, technológiákat. Tudja elvégzett feladatát dokumentálni. Tudjon egyszerő mechanikus és elektromechanikus alkatrészekrıl szabványos rajzokat készíteni. Ismerje meg, és alkalmazza munkája során a szabványokat. Alkalmazza a szabványos jelöléseket, a szabványos rajzjeleket. Tartsa be a munka-, baleset-, tőz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó elıírásokat. Készítette: KJ

15 Mőszaki dokumentáció 9. évfolyam: 2óra/hét csoportbontásban (2 csoportban) Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN A Mőszaki rajzok készítése tananyagelem oktatása egyszerő rajzok alapján, hagyományos tantermi körülmények között történik Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat 143/1.1/ Mőszaki rajzok készítése Rajzdokumentáció, mérési jegyzıkönyv készítésének elsajátítása 74 óra Mérések végzésekor mérési jegyzıkönyvet készít Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítést végez) Mőszaki rajz-készítı programot használ A mőszaki rajzzal kapcsolatos alapfogalmak: Rajzszabványok, rajzeszközök. Síkmértani szerkesztések. Ábrázolási módok: vetületi és axonometrikus ábrázolás. Méretezés, méretek megadása. Metszeti ábrázolás. Egyszerősített ábrázolási módok. Az ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete. A kapcsolási vázlat készítésének szabályai Mőszaki dokumentáció készítése, segédeszközök használata Alkalmazza a számítógépes tervezı programokat (CAD) A CAD fogalma, CAD programok jellemzıi. Egy CAD program megismerése, alkalmazása. Egyszerő rajzok készítése mechanikus és elektromechanikus alkatrészekrıl. Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20% Mőveletek gyakorlása 30% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30% Ismerje meg, és tudja alkalmazni munkája során a mőszaki rajz készítésére vonatkozó legfontosabb szabványokat, a rajzeszközöket, a vonaltípusokat, síkmértani szerkesztésre vonatkozó szabályokat, a szabványos ábrázolási módokat. Alkalmazza a szabványos jelöléseket, a szabványos rajzjeleket. Tudjon egyszerő mechanikus és elektromechanikus alkatrészekrıl szabványos rajzokat készíteni. Tudjon mőszaki rajzot értelmezni. Ismerje és alkalmazza a mőszaki dokumentációra vonatkozó elıírásokat. Ismerje a CAD fogalmát, alkalmazásának feltételeit. Ismerje meg a szimuláció alkalmazásának lehetıségét, a szimulációs eljárásokat. Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelı üzemmódot, eljárást megválasztani. Tudja elektronikus áramkör dokumentációját elkészíteni. Készítette: KJ

16 1 0. é v f o l y a m Elektrotechnika 10. évfolyam: 3óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 111, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Villamos alapfogalmak: ~8óra Feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetıképesség definíciók. Nagyságrendek, prefixumok, mértékegységek. Alapvetı ellenállás számítások. Ellenállások hıfokfüggése (NTK, PTK). Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek. 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30/Tesztfeladat megoldása 20/Információk önálló rendszerezése Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések. ~20óra Az áramkör fogalma, az egyenáramú hálózatok alaptörvényei (Ohm törvény, Kirchhoff törvény). Ellenállás hálózatok, eredı ellenállás számítások. Az alaptörvények igazolása. Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd. Méréshatár kiterjesztés, elıtét- és sönt ellenállások. Energiaforrások: ~20óra A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai. A hatásfok fogalma, számítása, villamos készülékek jellemzı hatásfokai, az ellenállások terhelhetısége. Ideális és valódi generátorok, belsı ellenállás, forrásfeszültség, kapocsfeszültség. A feszültség- és áramgenerátorok helyettesítı képei (Thevenin, Norton), soros, párhuzamos és vegyes kapcsolása A szuperpozíció tétele. Generátorok teljesítménye és hatásfoka, az illesztés fo- 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Tesztfeladat megoldása 25/Feladattal vezetett szerkezetelemzés 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30/Tesztfeladat megoldása 20/Információk önálló rendszerezése 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldol- Számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit. Ismerje és értelmezze a vezetı és a szigetelıanyagok jellemzıit. Számításokban és mérési feladatokban biztosan alkalmazza az áramköri Ohm-, és Kirchhoff törvényeket, tudja meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, az ellenállás hálózatok eredıjét, a feszültség-, és áramosztót, mőszerhez elıtét-, és söntellenállást; helyesen értelmezze az ellenállások hıfokfüggését. Ismerje a valós és ideális generátor helyettesítı képeit, tudja értelmezni üzemi állapotait és megmagyarázni a valós generátor viselkedését a különbözı üzemi állapotokban, a generátor hatásfokának és teljesítményének összefüggését. Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s ismerje annak gyakorlati vonatkozásait. Legyen képes egyszerőbb kétpólus Thevenin-, és Norton helyettesítı képének meghatározására. Jellemezze az elektromos áram hı-, vegyi, élettani és mágneses hatását. Tudja felsorolni a hı- és a vegyi hatás jellemzı alkalmazásait, tudja megmagyarázni a galvánelemek és az akkumulátorok mőködését, felsorolni és értelmezni jellemzıiket. Készítette: KJ

17 Többfázisú hálózatok: ~6óra A többfázisú rendszer fogalma. A háromfázisú rendszer lényege és jellemzıi. A csillag- és háromszögkapcsolás jellemzıi, teljesítmények, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés. A villamos gépek mőködési elve: ~10óra A transzformátor alkalmazásának szükségessége, fel- galma és gyakorlati jelentısége. A villamos áram hatásai. ~4óra gozása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Tesztfeladat megoldása 25/Feladattal vezetett szerkezetelemzés A villamos-, és mágneses terek jellemzıi. ~22óra A villamos tér fogalma, jellemzıi és szemléltetése. Erıhatások villamos mezıben. Anyagok viselkedése villamos térben. Kondenzátorok, kapacitások. Töltés, kisütés, energia. A mágneses tér fogalma, jellemzıi és szemléltetése. Erıhatások mágneses erıtérben. Anyagok viselkedése mágneses térben. Egyszerő mágneses körök. Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során. Ismerje a korrózió okait, tudja felsorolni és értelmezni a korrózió elleni védekezési eljárásokat. Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzıit. Tudja értelmezni, jellemezni az erıhatásokat, az anyagok viselkedését villamos illetve mágneses térben. Értelmezze a kondenzátorok jellemzıit, tudja megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési folyamatát, tudjon elektromos jellemzık alapján katalógusból kondenzátort választani, eredı kapacitásokat kiszámítani. Indukciós jelenségek: ~10óra Mozgási-, nyugalmi-, ön-, és kölcsönös indukció. Induktivitás, tekercsek. Be-, és kikapcsolási jelenségek. A mágneses tér energiája. Váltakozó mennyiségek jellemzıi. ~38óra Egyszerő és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzıi. Soros és párhuzamos R-L kapcsolás. Soros és párhuzamos R-C kapcsolás. Valóságos kondenzátorok és tekercsek, veszteségek. Soros és párhuzamos R-L-C kapcsolások, rezgıkörök. Váltakozó áramú teljesítmények. A teljesítménytényezı fogalma, a fázisjavítás szükségessége és jellemzı megoldásai. Számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit. Számításokban és mérési feladatokban biztosan alkalmazza az áramköri Ohm-, és Kirchhoff törvényeket, tudja meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot. Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzıit. Tudja értelmezni, jellemezni az erıhatásokat, az anyagok viselkedését villamos illetve mágneses térben. Ismerje és értelmezze a mágneses kölcsönhatásokat, az indukció fajtáit, számítsa ki a villamos-, és mágneses mezı, az egyszerő mágneses körök jellemzıit, a mágneses kör energiáját. Értelmezze, alkalmazza a váltakozó jel jellemzıit, középértékeit. Tudja meghatározni és értelmezni a tisztán ohmos, az induktív-, és a kapacitív fogyasztó fázisszögét és teljesítményét, az impedancia, az admittancia, a határ-, és a rezonancia frekvencia fogalmát, megmagyarázni a rezgıkörök mőködését. Készítette: KJ

18 használása, elvi felépítése, mőködése. Az egy- és háromfázisú váltakozó áramú generátorok mőködési elve, jellemzı felhasználása. Az egyenáramú generátorok szerkezete és mőködése, Ismerje a többfázisú hálózatok jellemzıit, a villamos energia elıállításának lehetıségeit, az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetıségeit, távlatait. gerjesztési megoldások, jellemzı alkalmazások. Értelmezze a transzformátor mőködését, áttételeit, tudja megmagyarázni a transzformátor Az egyenáramú motorok szerkezete és mőködése, gerjesztési megoldások, jellemzı alkalmazások. Váltakozó áramú motorok: forgó mágneses tér, háromfázisú szinkron- és aszinkron motorok szerkezete és mőködése, jellemzı alkalmazások. A villamos energia elıállítása, szállítása és elosztása. ~4óra Hagyományos és alternatív energiaforrások. ~6óra Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során. veszteségeit, a veszteségek csökkentésére szolgáló megoldásokat. Tudja csoportosítani a villamos gépeket, ismertetni azok felépítését, megmagyarázni mőködésüket. Legyen képes felsorolni a villamos gépek legfontosabb jellemzıit és alkalmazási lehetıségeit. Ismerje a villamos áram elıállításának elvét, a legfontosabb energiaforrásokat. Készítette: KJ

19 Mőszaki alapgyakorlatok (Villamos mőszerek és mérések) 10. évfolyam: 2óra/hét csoportbontásban (2 csoport) Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Megjegyzés 143/1.1/ Villamos hibafeltárási mőveletek Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% A mőszerekkel végzett Villamos hibafeltárási mőveletek és a Villamos hibajavítási mőveletek tananyagelemek oktatását Mőveletek gyakorlása 20% egymásra kell építeni Információk önálló rendszerezése 20% Elektrotechnikai és elektronikai alapismeretek (a szabadsávból Információk feladattal vezetett rendszerezése kiegészíthetı) 20% A villamos méréstechnikában alkalmazott mérıeszközök és mérımőszerek ~20óra - megismerése - szakszerő használata - üzembe helyezése - kiválasztásának szempontjai. Méréstechnikai alapfogalmak. Elektromechanikus mőszerek. Elektronikus mőszerek. Korszerő méréstechnikai eszközök alkalmazása. Mérési módszerek, eljárások. ~54óra Ellenállásmérések Teljesítménymérések Fogyasztásmérések Érintésvédelmi mérések Hálózati analízis Ismerje és alkalmazza a villamos méréstechnikában alkalmazott analóg és digitális mérımőszerek jellemzıit, felépítésüket, alkalmazásuk lehetıségeit. Tudjon az adott mérési feladathoz megfelelı mőszereket, berendezéseket kiválasztani. Ismerje a elektromechanikus és elektronikus mőszerek felépítését és alkalmazási lehetıségeit, különféle mérési módszereket. Ismerje és tudja alkalmazni a mérési módszereket. Készítette: KJ

20 143/3.1/ A munka minısége Munkaszervezés 10. évfolyam: 2óra/hét csoportbontásban (2 csoportban) Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN A munkavégzés szabályai és a minıség biztosítása, szabványok alkalmazása 143/3.2/ A munkahely és környezet védelme Minıségbiztosítás: ~37óra Alapfogalmak, meghatározások A minıségirányítás és minıségbiztosítás fogalmai, rendszerelemei A minıségügyi rendszerre vonatkozó szakkifejezések. Termékek, szolgáltatások minıségi jellemzıi Minıségellenırzés, minısítés feladatai, módszerei, végrehajtása A mérési adatok feldolgozása. A munkahely és környezet védelmére vonatkozó elıírások megismerése és a felelısségérzet kialakítása Munka és környezetvédelem: ~37óra Általános munkavédelem Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai Érintésvédelem Villamos gépek biztonságtechnikája Elsısegélynyújtási ismeretek Általános tőzvédelmi ismeretek Tőzoltó berendezések, eszközök Környezetvédelmi ismeretek Veszélyes hulladékok kezelése 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20/nformációk feladattal vezetett rendszerezése 10/Tesztfeladat megoldása 10% 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 210/nformációk feladattal vezetett rendszerezése 20/Tesztfeladat megoldása 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása Ismerje és értelmezze: A minıségirányítás, minıségbiztosítás alapfogalmait, szakkifejezéseit. A termékek, szolgáltatások minıségi jellemzıit. A minıségellenırzés, minısítés feladatait, módszereit. Ismerje és tudja alkalmazni: A mérési adatok feldolgozását. Ismerje és tudja alkalmazni: A munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó elıírásokat. A munka-, tőz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásának és dokumentálásának elıírásait. A munka-, tőz és balesetvédelmi eszközöket és azok használatát. A tőz jelzésének, tőz oltására, a mentésre, elsısegélynyújtásra vonatkozó elıírásokat. A szelektív és veszélyes hulladékgyőjtés szabályait. A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elıírásokat. A mérési adatok feldolgozását. Készítette: KJ

21 1 1. é v f o l y a m Elektrotechnika 11. évfolyam: 3óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 111, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30/Tesztfeladat megoldása 20/Információk önálló rendszerezése Az elektronika passzív és aktív alkatrészei, szabványos jelölésük, jellemzıik, felhasználásuk analóg áramkörökben. ~12óra Két-, és négypólusok. Félvezetı áramköri elemek. A tipikus analóg alapáramkörök felépítése, jellemzıi és mőködése. Erısítı alapkapcsolások. ~8óra Többfokozatú (csatolt) erısítık. ~4óra Visszacsatolások, visszacsatolt erısítık. ~4óra Hangolt -, szélessávú-, és nagyjelő erısítık. ~4óra Tápegységek. ~4óra Oszcillátorok. ~4óra Egyszerő áramkörök méretezése számítással. Mőveleti erısítık: ~16óra Mőveleti erısítı felépítése, jellemzıi, alapkapcsolások. Mőveleti erısítıvel felépített áramkörök méretezése, alkalmazásuk (pl. mőveletvégzı áramkörök, oszcillátorok, impulzustechnikai áramkörök). Egyszerő áramkörök méretezése számítással. Egyéb analóg integrált áramkörök. ~2óra Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítık. ~4óra Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök. ~4óra Impulzustechnikai áramkörök: ~8óra Impulzus fogalma, impulzusjellemzık. Aktív és passzív jelformáló áramkörök. Impulzus elıállító áramkörök. Számítási méretezési feladatok megoldása. Alkatrészek szabványos jelölése. 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Tesztfeladat megoldása 25/Feladattal vezetett szerkezetelemzés Legyen képes a különbözı szempontok alapján a kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a kétpólus és a négypólus paramétereket értelmezni, átviteli jellemzıket számolni és ábrázolni. Ismerje a félvezetı fizika alapjait, a félvezetı dióda mőködését, a félvezetık hıfokfüggését, a félvezetı dióda karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi jelölését. Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor mőködését, értelmezze jelleggörbéiket. Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket, szerezzen gyakorlatot a katalógusok használatában. Értelmezze az erısítık egyenáramú beállításának jellemzıit, rajzolja fel a kapcsolásokat, tudja definiálni az erısítıvel kapcsolatos alapfogalmakat, s megmagyarázni az erısítı alapkapcsolások mőködését. Tudja számítással meghatározni az erısítı alapkapcsolások egyen- és váltakozó áramú jellemzıit. Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az erısítık jellemzıire. Ismerje fel és azonosítsa az erısítı áramkörök visszacsatolásait, tudja kiszámítani a visszacsatolt erısítık jellemzıit. Ismerje az erısítı fokozatok összekapcsolásának lehetıségeit, tudja meghatározni jellemzıiket. Készítette: KJ

22 Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése. Ismerje a mőveleti erısítık felépítését, jellemzıit, felépítését, alapkapcsolásait. Tudja a mőveleti erısítıvel felépített egyen-, és váltakozó áramú erısítık és mőveletvégzı áramkörök jellemzıit, tudja azok jellemzıit számítással meghatározni.. Ismerje és értelmezze a zajok és torzítások jellemzıit, tudja megmagyarázni a zajok és torzítások okait, ismertetni a zajok és torzítások csökkentési megoldásait. Ismerje a hangolt-, és szélessávú erısítık mőködését és jellemzıit, jellegzetes alkalmazási lehetıségeit. Tudja definiálni a nagyjelő erısítık jellemzıit, megnevezni felhasználási területeit, értelmezni munkapont beállításait, megmagyarázni a teljesítményerısítık vezérlési módjait. Tudja definiálni és értelmezni a pozitív viszszacsatolást, s annak jellemzıit. Ismerje a gyakorlati rezgéskeltı kapcsolásokat, felsorolni az oszcillátorok kiválasztási és felhasználási lehetıségeit. Értelmezze a stabilizátorok jellemzıit, oldjon meg elemi stabilizátoros feladatokat. Ismerje a tápegységek jellemzı kapcsolásait, a felépítésüket, értelmezze legfontosabb paramétereiket. Ismerje a teljesítményelektronikai elemek felépítését, mőködését, jellemzıit, alkalmazási lehetıségeit. Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális megjelenítık felépítését, mőködését, jellemzıit, alkalmazási lehetıségeit. Legyen képes az impulzus fogalmának és jellemzıinek értelmezésére, az impulzusfajták felsorolására. Tudja értelmezni a jelformálók jellemzıit, legyen képes felsorolni a passzív és aktív jelformálók alkalmazási területeit. Tudja elmagyarázni az impulzus elıállító áramkörök mőködését. Készítette: KJ

23 Géptan 11. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM ~ 38 óra A mőszerekkel végzett Hidraulikus és pneumatikus hibafeltárási mőveletek és a Hidraulikus és pneumatikus hibajavítási mőveletek tananyagelemek oktatását egymásra kell építeni 143/1.2/ Hidraulikus és pneumatikus hibafeltárási mőveletek 143/3.2/ Dokumentálási mőveletek (villamos terület) ~ 12 óra Az ellenırzött, kijavított villamos készülékek/berendezések teljes körő dokumentálása A villamos készülék/berendezés laborba szállításának elıkészítése Dokumentálja az elvégzett hibajavítást Elıkészíti a készüléket a laborba szállításhoz Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Mőveletek gyakorlása 20% Információk önálló rendszerezése 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Mőveletek gyakorlása 20% Információk önálló rendszerezése 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Ismerje a folyadékmozgások csoportosítását. Értse a hidraulikus sugár kiszámítási módját trapéz ill. körszelvényő gravitációs csatornák esetén. Ismerje a sebességtényezı meghatározásának legalább két módját. Legyen képes alkalmazni a Chezy képletet és a folytonossági (kontinuitás) egyenletet. Értse hogy milyen tényezıktıl függ a sebesség alakulása gravitációs vízmozgás esetén. Ismerje a nyomás alatti vízmozgás esetén fellépı veszteségeket és ezek kiszámítási módját. Értse és tudja alkalmazni a Bernoulli egyenletet. Ismerje a nyomócsövek ellenırzésének és méretezésének elvét. Képes elkészíteni a hidraulikus, pneumatikus és villamos alapkapcsolásokat Mérési adatai alapján fel tudja rajzolni a Q-Hgörbét Képes a szivattyú paramétereit meghatározni Meg tudja határozni a veszteségeket Méri a feszültséget, áramerısséget, ellenállást, villamos teljesítményt, helyesen alkalmazza a mértékegységeit Képes a hatásfokot kiszámítani 143/3.3/ Dokumentálási mőveletek (hidraulikus terület) ~ 12 óra Az ellenırzött, kijavított hidraulikus készülékek/berendezések teljes körő dokumentálása Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Mőveletek gyakorlása 20% Felismeri az irányítástechnikai jeleket, jelhordozókat Felismeri a vezérlést és szabályozást Készítette: KJ

24 A hidraulikus készülék/berendezés laborba szállításának elıkészítése Információk önálló rendszerezése 20% Felismeri a hidraulikus, pneumatikus villamos Információk feladattal vezetett rendszerezése irányítás elemeit Dokumentálja az elvégzett hibajavítást 20% Elıkészíti a készüléket a laborba szállításhoz 143/3.4/ Dokumentálási mőveletek (pneumatikus terület) ~ 12 óra Az ellenırzött, kijavított pneumatikus készülékek/berendezések teljes körő dokumentálása A pneumatikus készülék/berendezés laborba szállításának elıkészítése Dokumentálja az elvégzett hibajavítást Elıkészíti a készüléket a laborba szállításhoz Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% Mőveletek gyakorlása 20% Információk önálló rendszerezése 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Készítette: KJ

25 Pneumatika alapjai A sőrített levegı fizikai tulajdonságai A levegı összetétele és tulajdonságai A levegı állapotjelzıi Állapotváltozások, gáztörvények Technikai normál állapot A levegı áramlástörvényei Áramlási törvények valóságos gázok esetében A sürített levegı elıállítása és elıkészítése Alapfogalmak A kompresszorok jellemzıi (kiválasztás, szabályozás, hőtés) A sürített levegıt szolgáltató rendszer (elıkészítés, szőrés, szárítás, nyomásszabályozás, ködolajozás) Pneumatikus motorok A pneumatikus motorok feladata és felosztása Lineáris pneumatikus motorok Léghengerek felépítése és mőködése Léghengerek dinamikus jellemzıi Léghengerek terhelési modelljei (mozgásegyenlet, energiaegyenlet, tömegáramlás meghatározássa) Léghengerek mozgásfolyamata Léghengerek kiválasztása (méretezés, kiválasztási diagramok) Korlátozott elfordulási szögő forgatómotorok Pneumatikus léptetımotorok Korlátlan szögelfordulású pneumatikus motorok Szelepek Szelepek felosztása Az áramlás irányát meghatározó szelepek (útszelepek) Zárószelepek Mennyiségszabályozó szelepek Az áramló levegı nyomását meghatározó szelepek Idıkésleltetések, idıszelepek Pneumatikus rendszerek tartozékai Csövek, csıcsatlakozók Alaplapok, a csoportos szerelés elemei Hangtompítók, látjelzık, nyomásmérık, nyomáskapcsolók Hidraulika alapjai A hidraulika fizikai alapelvei Nyomás, nyomásterjedés Erıátalakítás, útátalakítás, nyomásátalakítás Térfogatáram, kontinuitási egyenlet Nyomásmérés, hımérsékletmérés, térfogatáram mérése Áramlásfajták Súrlódás, hı, nyomásesés Energia és teljesítmény Kavitáció Fojtási helyek Készítette: KJ

26 A munkafolyadék A berendezés ábrázolása Az energiaellátó rész részegységei Meghajtás, szivattyú Tengelykapcsoló, tartály, szőrı Hőtı, főtés Szelepek Általános tulajdonságok Névleges értékek, építési módok Ülékes,- tolattyús szelepek Tolattyútúlfedés, vezérlıélek Nyomásirányító szelepek Útszelepek Zárószelepek Áramlásirányító szelepek Hidraulikus munkahengerek Hidromotorok Hidraulika rendszer tartozékai Tömlık, csıvezetékek, alaplapok Légtelenítı szelep Nyomásmérés, nyomásérzékelés, átfolyásmérés Jegyzetek (tankönyvek) Problémamegoldási technikák gyártási környezetben PR3000 Hatékonyság növelése a berendezés folyamatos ellenırzésével - Pneumatika alapismeretek gépkezelıknek P100 Hatékonyság növelése a berendezés folyamatos ellenırzésével - Hidraulika gyakorlati ismeretek gépkezelıknek H100 (FESTO) Dr. Elek Hudáky : Az ipari pneumatika alapjai Vezérléstechnika oktatási rendszer Hidraulika (alapfok) TP501 tankönyv (FESTO) Készítette: KJ

27 Alapgyakorlatok 11. évfolyam: 5óra/hét csoportbontásban (3 csoport) Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 185, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN ~74 óra Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással. 143/2.1/ Villamos hibajavítási mőveletek A mőszerekkel végzett Villamos hibafeltárási mőveletek és a Villamos hibajavítási mőveletek tananyagelemek oktatását egymásra kell építeni 50% Mőveletek gyakorlása 30% Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése Mőszeres hibajavítást és ellenırzést végez 20% Villamos hibajavítást végez Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli 143/2.2/ Hidraulikus és pneumatikus hibajavítási mőveletek A tanulók megismerkednek a hibakeresés felderítésének és rangsorolásának különbözı módszereivel. Ezek segítségével kielemezhetik a munkájuk során fellépı problémákat és hibalehetıségeket. Megismerik az egyszerő problémamegoldás lépéseit és a team-munka összehangolásának lehetıségeit. Tartalom: Hiba felderítésének és rangsorolásának módszerei. Alkalmazási példák bemutatása. Hibakeresési elemzések (Isikava, Pareto, hibafa, stb.) Hibakeresés standardizálása (checklista készítése). Zavaró tényezık a csoporton belüli és csoportok közötti együttmőködésben. ~74 óra A mőszerekkel végzett Hidraulikus és pneumatikus hibafeltárási mőveletek és a Hidraulikus és pneumatikus hibajavítási mőveletek tananyagelemek oktatását egymásra kell építeni Mőszeres hibajavítást és ellenırzést végez Hidraulikus hibajavítást végez Pneumatikus hibajavítást végez Behatárolt hibás egységet, modult kicseréli Behatárolt hibás alkatrészt kicseréli A tanulók megismerkednek a hibakeresés felderítésének és rangsorolásának különbözı módszereivel. Ezek segítségével kielemezhetik a munkájuk során fellépı problémákat és hibale- Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50% Mőveletek gyakorlása 30% Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% Készítette: KJ

28 hetıségeket. Megismerik az egyszerő problémamegoldás lépéseit és a team-munka összehangolásának lehetıségeit. Tartalom: Hiba felderítésének és rangsorolásának módszerei. Alkalmazási példák bemutatása. Hibakeresési elemzések (Isikava, Pareto, hibafa, stb.) Hibakeresés standardizálása (checklista készítése). Zavaró tényezık a csoporton belüli és csoportok közötti együttmőködésben. Tartalom: (pneumatika) Egyszerő pneumatikus és elektropneumatikus vezérlések értelmezése. A végrehajtó részek munkasebességének befolyásolása. Mely okok milyen hibákat okoznak? Hogyan tudjuk a hibákat a lehetı leggyorsabban elhárítani? Mit tegyünk, hogy a gépek és berendezések lehetıleg hiba nélkül üzemeljenek? Az üzemi nyomás helyes beállítása. A szivárgások lelkiismeretes megszüntetése. A beszennyezıdött pneumatikus hajtások rendszeres tisztítása. Célul kell kitőzni, hogy a tanulók (munkatársak) felelısséget érezzenek a gépük iránt! Tartalom: (hidraulika) A hidraulika feladata a termelı-berendezésen. A hidraulika biztonságos elindítása. Sebesség- és nyomásbeállítás a hidraulikus berendezésen. Az olajhımérséklet, a szőrıszennyezıdés és az olajállapot felügyelete. Olaj- és szőrıcsere. Az elszennyezıdés és elhasználódás okozta hibák felismerése és kiértékelése. A berendezés nem várt leállása - mit tegyünk? Készítette: KJ

29 143/3.1/ Ellenırzési mőveletek ~37 óra Az Ellenırzési mőveletek során a kiszerelt és megjavított készülék/berendezés Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40% visszaellenırzését és visszaszerelését is el Mőveletek gyakorlása 20% kell végezni A teljeskörő ellenırzés funkciópróbának számít Információk önálló rendszerezése 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% Jegyzetek (tankönyvek) Problémamegoldási technikák gyártási környezetben PR3000 Hatékonyság növelése a berendezés folyamatos ellenırzésével - Pneumatika alapismeretek gépkezelıknek P100 Hatékonyság növelése a berendezés folyamatos ellenırzésével - Hidraulika gyakorlati ismeretek gépkezelıknek H100 (FESTO) Dr. Elek Hudáky : Az ipari pneumatika alapjai Vezérléstechnika oktatási rendszer Hidraulika (alapfok) TP501 tankönyv (FESTO) 3 csoport Villamos (erısáram, elektronika) Pneumatika Hidraulika Pneumatika Alapvetı pneumatikus kapcsolások Az impulzusvétel módja Szimbólumok és rajzjelek Vezérlési módok Léghengerek dugattyúmozgási sebességének szabályozása A dugattyú hatóerejének szabályozása (nyomásszabályozás) Több munkahelyes mőködtetés Kétkezes (biztonság) indítások Sorrendvezérlések kialakítása (útfüggı, nyomásfüggı, idıfüggı) Pneumatikus rendszerek szerelése és üzemeltetése Pneumatikus rendszerek szerelése (elıkészítés, szerelés) Pneumatikus rendszerek üzembe helyezése és karbantartása Hibakeresés, hibaelhárítás módszerei és és segédeszközei (léghengerek, szelepek, élettartam) Hidraulika A hidraulikus berendezés feladatai A hidraulikus berendezés alkotórészei Munkafolyadék, szelepek, munkahengerek Szimbólumok és rajzjelek A hidraulikus berendezés felépítése és a kapcsolási rajz Vezérlı rész, energiaellátó rész, kapcsolási rajz A vezérlési feladat megoldásának lépései Elızetes megoldások Elméleti felépítés A berendezés megépítése A berendezés tesztelése, az eredmények kiértékelése A berendezés tápellátása Készítette: KJ

30 Mozgások Egyszeres mőködéső munkahenger vezérlése Kettıs mőködéső munkahenger vezérlése 4/3 útszelep A sebesség befolyásolása A nyomás befolyásolása Villanyszerelési ismeretek ~37óra Világítási áramkörök Villamos rajzok (egyvonalas, szerelési áramutas) Villamos szerelési anyagok Vezetékek Villamos kötıelemek Védıcsövek Kábelcsatornák Kábeltálcák Dobozok Rögzítıanyagok Villamos szerelvények Kapcsolók. Csatlakozók Lámpatestek Villamos készülékek Relék (impulzusrelék, idırelék) Mágneskapcsolók Túláramvédelmi készülékek Túlfeszültségvédelmi készülékek Érintésvédelmi készülékek Épületek világítási áramköreinek kialakítása ~17óra Egysarkú kapcsolás Kétsarkú kapcsolás Háromsarkú kapcsolás Csillárkapcsolás Váltókapcsolás Keresztváltó-kapcsolás Világítási és áramkörök és dugaszoló aljzatok. Összetett világítási áramkörök Villamos rajzok olvasása, értelmezése, készítése (egyvonalas, szerelési áramutas) Impulzusrelével megvalósítható kapcsolások ~9óra Egyszerő impulzusrelék Integrált funkciójú impulzusrelék Impulzusrelé kiegészítık Idırelékkel megvalósítható feladatok ~9óra Bekapcsolás-késleltetések Készítette: KJ

31 Kikapcsolás-késleltetések Univerzális idırelék Erısáramú villamos csatlakozók szerelése (4 óra) Különféle vezetékek, szigetelt vezetékek elıkészítése a csatlakozók felszerelésére. Különféle csatlakozók felszerelése forrasztással, szigetelıcsövek használata. Gyorscsatlakozók szereléstechnológiája. Szorítópántos, csavaros (akkumlátor csatlakozó) csatlakozók szerelése. Erısáramú hálózati csatlakozók szerelése. Különleges csatlakozók (mőszerkábelek, sorkapcsok, panelcsatlakozók) szerelése. Kábelek szabályos összekötése, toldása. Kábelkötegek készítése. Védelmi berendezések szerelése elosztószekrényekben (20 óra) Túláram- és túlfeszültség-védelmi készülékek szerelése olvadóbiztosítók és tartozékaik szerelése kismegszakítók és tartozékaik szerelése túlfeszültség-védelmi készülékek szerelése Készítette: KJ

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat Villamosipar és elektronika ágazat Az érettségi vizsgakövetelmények átdolgozási kérdései Összeállította: Mészáros Miklós Villamosipar és elektronika ágazat 2016. február 11. ÁSZÉV 1 ÁSZÉV = Ágazati szakmai

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat.

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL 54 525 01 AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ a gépjármű akkumulátorokat azok tulajdonságainak ismeretében összehasonlítani, a járműspecifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben