Elektrotechnika "A" tételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektrotechnika "A" tételek"

Átírás

1

2 Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakításának szabályait! A2. Ismertesse a többfázisú rendszerek előállítását, jellemzőit és alkalmazási területeiket! Bizonyítsa a szimmetria előnyét a háromfázisú rendszerekben! Értelmezze a forgó mágneses mezőt! Térjen ki előállítására és alkalmazására! A3. Definiálja a villamos töltés, a feszültség és az áram fogalmát, adja meg mértékegységeiket! Mutassa be Kirchhoff I. és II. törvényét! Ismertesse a soros, párhuzamos és vegyes kapcsolású ellenállás-hálózatok eredőjének számításait! A4. Definiálja a mágneses térerősség, a mágneses indukció és a mágneses fluxus fogalmát! Írja fel az összefüggéseket ezen mennyiségek között! Ismertesse a gerjesztési törvényt! Soroljon példákat alkalmazására! A5. Értelmezze a háromfázisú rendszerek feszültségeinek és áramainak összefüggéseit csillagkapcsolású fogyasztócsoport esetén! Elemezze az aszimmetrikus terhelés következményeit! A6. Definiálja az egyenáramú villamos teljesítményt, a villamos munkát, a hatásfokot! Rajzoljon kapcsolási rajzokat a villamos teljesítmény és munka mérésére! Írja fel a villamos teljesítmény és munka számítására alkalmas összefüggéseket! Magyarázza el a teljesítményillesztést! A7. Ismertesse a kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolását! Magyarázza el a kondenzátorok töltési és kisütési folyamatait (készítsen ábrákat)! Definiálja az időállandót! A8. Ismertesse a villamos áram vegyi hatását, az elektrolízist és Faraday törvényeit! Térjen ki a vegyi hatás gyakorlati alkalmazására (galvánelemek, akkumulátorok)! Ismertesse a villamos áram hőhatását! Magyarázza a Joule-törvényt! Térjen ki a villamos áram hőhatásának gyakorlati alkalmazásaira! A9. Ismertesse az önindukciós tekercsek soros és párhuzamos kapcsolását! Ismertesse az önindukciós tekercset tartalmazó egyenáramú áramkör be- és kikapcsolási folyamatát! Értelmezze az időállandót! A10. Rajzolja fel az állandó mágnesek, az egyenes vezető, a szolenoid és a toroid mágneses terét! Írja fel a mágneses tereket jellemző összefüggéseket! Egy példán keresztül mutassa be a mágneses körök számítását! 2

3 A11. Ismertesse az elektromágneses indukció jelenségét és fajtáit! Lenz-törvényének felhasználásával magyarázza az indukált feszültség irányát! A12. Definiálja az egyfázisú váltakozó áram teljesítményeit, munkáit és a teljesítménytényezőt! Írja fel a teljesítmények, a munkák és a teljesítménytényező számítására alkalmas összefüggéseket! Rajzoljon a teljesítmény és a munka mérésére alkalmas kapcsolási rajzokat! A13. Definiálja a villamos feszültség fogalmát! Ismertesse a síkkondenzátor felépítését! Értelmezze a síkkondenzátor kapacitását! Mutasson rá a síkkondenzátor és a villamos tér energiája közötti összefüggésre! Magyarázza a villamos tér viselkedését különböző szigetelőanyagok jelenlétében! A14. Ismertesse az állandó mágneseket és kapcsolatukat a molekuláris köráramokkal! Magyarázza el a vas mágnesezését, a hiszterézis görbe tulajdonságait! Térjen ki az anyagok mágneses tulajdonságaik alapján történő csoportosítására (ferro-, para- és diamágneses anyagok)! A15. Ismertesse az időben váltakozó áramokat! Magyarázza el a szinuszosan váltakozó feszültség előállítását vezetőkerettel és többpólusú géppel! Ismertesse a szinuszosan váltakozó mennyiségek szinuszgörbékkel és forgóvektorokkal történő ábrázolását! Sorolja fel és értelmezze a szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemző értékeit! A16. Értelmezze a háromfázisú rendszerek feszültségeinek és áramainak összefüggéseit háromszög kapcsolású fogyasztócsoport esetén! Elemezze az aszimmetrikus terhelés következményeit! A17. Ismertesse a hatásos ellenállás, induktív- és kapacitív reaktancia soros kapcsolásainak jellemzőit (vektorábra, impedancia, admittancia, fázisszög)! Értelmezze a rezonancia fogalmát, és írja fel a Thomson képletet! Térjen ki az ideális és a valóságos rezgőkörökre! A18. Mutassa be a mágneses tér és az önindukciós tekercs mágneses energiája közötti összefüggést! Mutassa be az elektrodinamikai erők gyakorlati alkalmazását! (elektromágnesek, műszerek) A19. Definiálja és jellemezze a villamos teret! Mutassa be a villamos tér ábrázolásának módját! Ismertesse a Coulomb-törvényt! A20. Ismertesse a hatásos ellenállás, az induktív- és kapacitív reaktancia párhuzamos kapcsolásainak jellemzőit (vektorábra, impedancia, admittancia, fázisszög)! Értelmezze a rezonancia fogalmát, és írja fel a Thomson képletet! Térjen ki az ideális és a valóságos rezgőkörökre! 3

4 A21. Rajzoljon fel egy egyszerű áramkört, mutassa be alkotó elemeit! Definiálja az ellenállás és a fajlagos ellenállás fogalmát, térjen ki az ellenállások hőmérséklet függésére! Ismertesse az Ohm-törvényt! A22. Magyarázza el az ön- és a kölcsönös indukció jelenségét! Vezesse le az ön- és a kölcsönös indukciós tényezőket! Elemezze a mágneses csatolást! A23. Ismertesse az egyenáramú körökben használatos terhelt és terheletlen feszültségosztó kapcsolásokat! Mutassa be a voltmérő műszer méréshatár bővítésének módját! A24. Ismertesse az egyenáramú körökben használatos áramosztó kapcsolást! Mutassa be a fenti kapcsolás alkalmazásával az ampermérő műszer méréshatár bővítésének módját! A25. Definiálja a háromfázisú váltakozó áram teljesítményeit, munkáit és a teljesítménytényezőt! Rajzolja fel és magyarázza el a háromfázisú teljesítmények és munkák mérését, ill. számítását háromfázisú váltakozó áramú rendszerekben! 4

5 Elektrotechnika "B" tételek B1. Ismertesse az egy p-n átmenetes félvezető eszközök felépítését és működését! Térjen ki a szakterületen alkalmazott típusokra! B2. Ismertesse a bipoláris tranzisztorok felépítését és működését! Rajzolja fel a jellemző karakterisztikákat! Ismertesse a bipoláris tranzisztorok kapcsolóüzemű jellemzőit! B3. Ismertesse a térvezérlésű tranzisztorok felépítését és működését! Rajzolja fel a jellemző karakterisztikákat! Ismertesse a térvezérlésű tranzisztorok felhasználási területeit! B4. Rajzolja fel a tirisztor karakterisztikáját, magyarázza el működését! Ismertesse a fogyasztóra jutó villamos teljesítmény elektronikus úton történő változtatásának lehetőségeit! B5. Ismertesse az opto-elektronikai eszközök felépítését és működését! Csoportosítsa az eszközöket rendeltetésük alapján! Rajzolja le a jellemző karakterisztikákat és értelmezze a felhasználás szempontjából fontosabb paramétereket! B6. Rajzoljon fel bipoláris tranzisztorral felépített erősítő alapkapcsolásokat! Mutasson be munkapont-beállítási módokat! Elemezze váltakozó áramú működésüket! B7. Rajzoljon fel térvezérlésű tranzisztorral felépített erősítő alapkapcsolásokat! Mutasson be munkapont-beállítási módokat! Elemezze váltakozó áramú működésüket! B8. Ismertesse az erősítő fokozatok be- és kimenetén alkalmazott csatolási módok (galvanikus, kapacitív, induktív) jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit! Elemezze az erősítők frekvencia-menetét befolyásoló okokat! B9. Ismertesse az erősítőkben alkalmazott visszacsatolások fajtáit és jellemzőit! Mutassa be a negatív visszacsatolás megvalósításának konkrét lehetőségeit! B10. Ismertesse a csillapítatlan szinuszos jel előállításának lehetőségeit, értelmezze az oszcilláció feltételeit! Ismertesse a legjellemzőbb RC, LC és kvarc-oszcillátorok felépítését, működését! B11. Ismertesse a teljesítmény erősítők jellemzőit és megvalósítási lehetőségeit! Elemezze egy kiválasztott teljesítményerősítő működését! B12. Ismertesse a műveleti erősítők általános felépítését és a működését tömbvázlat alapján! Ismertesse a tömbvázlatban megadott egységek jellemzőit, működését! B13. Ismertesse a negatív visszacsatolás hatását a műveleti erősítők jellemzőire! Térjen ki a fázist nem fordító és a fázist fordító változatokra! Ismertesse az impulzustechnikai alkalmazásokat! Elemezze a komparáló, összeadó, kivonó kapcsolásokat! B14. Ismertesse az egyenirányítás és a szűrés elvét! Rajzoljon egyenirányító és szűrő kapcsolásokat! B15. Ismertesse a stabilizált tápfeszültség előállításának elvét! Mutassa be a lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok) felépítését és működését! B16. Ismertesse a feszültségszabályozáshoz szükséges referencia-feszültség előállításának lehetőségeit! Mutassa be a kapcsolóüzemű stabilizált tápegységek működését! 5

6 B17. Értelmezze a legfontosabb impulzusformák jellemzőit! Értelmezze a jelformálás elvét, valamint a differenciáló, az integráló és a vágó áramkörök felépítését és működését! Mutasson be műveleti erősítős alkalmazásokat is! B18. Ismertesse az impulzus-előállító áramkörök jellemzőit! Ismertesse egy konkrét kapcsolás működését! Térjen ki a logikai kapuáramkörös megoldásokra is! B19. Ismertesse az információ analóg és digitális leképezésének lehetőségeit! Értelmezze a logikai algebra szabályait és a logikai függvények jellemzőit! B20. Ismertesse a logikai kapuáramkörök fajtáit, igazságtáblázatát és szabványos jelölési módjait! B21. Értelmezze a kombinációs logikai hálózat fogalmát! Ismertesse a digitális jelek szétválasztását és egyesítését (kódátalakítók, multiplexer, demultiplexer)! B22. Értelmezze a szekvenciális logikai hálózat fogalmát! Ismertesse a bináris számlálók és a léptetőregiszterek működését! B23. Ismertesse az analóg és a digitális elektronika kapcsolati rendszerét! Ismertesse az A/D és a D/A átalakítók feladatait, mutasson be egy-egy konkrét megoldást! B24. Ismertesse a legfontosabb memóriatípusokat! Elemezze a ROM és a RAM működését! B25. Ismertesse a mikroprocesszorok elvi felépítését, működését blokkséma szintjén! Ismertesse egy egyszerű utasítástípus végrehajtásának menetét! 6

7 Elektrotechnika "C" tételek C1. Ismertesse az irányítás fogalmát, és egy mintapéldán keresztül elemezze az irányítás részműveleteit! Mutassa be az irányítási rendszerek ábrázolási módjait (szerkezeti-, működési- és hatásvázlat segítségével)! C2. Ismertesse a gázérzékelők működési elvét, és példán keresztül mutassa be az alkalmazását! Sorolja fel a nyomásérzékelők feladatát, felhasználási területét! Magyarázza el egy kiválasztott nyomásérzékelő működési elvét! C3. Csoportosítsa a vezérléseket a rendelkezés létrejötte szerint és a vezető jel alapján! Magyarázza el gyakorlati példákon a programvezérlést és a követővezérlést! C4. Ismertesse a szabályozási kör általános felépítését működési vázlat alapján! Elemezze a szabályozások zavarelhárító hatását! Sorolja fel és jellemezze a szabályozási körök szerveit, jeleit és jellemzőit! C5. Csoportosítsa a szabályozásokat a működés folyamatossága szerint! Jellemezze a folyamatos és az időszakos szabályozásokat! C6. Csoportosítsa a szabályozásokat a hatáslánc jeleinek folytonossága szerint! Jellemezze és hasonlítsa össze a folytonos és nem folytonos szabályozásokat! C7. Csoportosítsa a villamosiparban alkalmazott elektromechanikus reléket! Ismertesse rajzok segítségével felépítésüket és működési elvüket! Térjen ki felhasználási területük ismertetésére! C8. Rajzoljon le egy arányos szabályozót! Ábrázolja a különböző vizsgálójelekre adott válaszfüggvényeket! Foglalja össze az arányos szabályozók tulajdonságait és zavarelhárító hatását! C9. Jellemezze a differenciáló hatást a szabályozástechnikában! Elemezze a különböző vizsgálójelekre adott válaszfüggvényeket! Mutasson rá a differenciáló hatás jelentőségére! C10. Ismertesse az elmozdulás- és a forgásérzékelők működési elvét! Magyarázza el a helyzetérzékelők felépítését és működését! Soroljon fel néhány alkalmazási példát! C11. Rajzoljon le egy integráló szabályozót! Ábrázolja a különböző vizsgálójelekre adott válaszfüggvényeket! Ismertesse az integráló szabályozók tulajdonságait! C12. Ismertesse a relék műszaki jellemzőit! Csoportosítsa a reléket a működésüket kiváltó villamos jellemzők szerint! Térjen ki a relék ábrázolására! 7

8 C13. Ismertesse a vezérlés fogalmát, általános felépítését, szerveit, jeleit és jellemzőit! Rajzolja le a vezérlési vonal működési vázlatát! Mutassa be konkrét példán keresztül a vezérlés hatásláncát! C14. Ismertesse az arányos, az integráló, a differenciáló átviteli tagok jellemzőit! Magyarázza el a holtidős, a tárolós és a lengő tagok tulajdonságait! Rajzoljon egyszerűbb példákat a gyakorlati megvalósításukra! C15. Ismertesse a számítógépes folyamatirányítás jelentőségét! Magyarázza el az off-line, az on-line és a közvetlen digitális irányítás folyamatát egyszerű tömbvázlatok segítségével! C16. Rajzoljon le egy PI szabályozót! Ábrázolja a különböző vizsgálójelekre adott válaszfüggvényeket! Elemezze a PI szabályozók tulajdonságait! C17. Ismertesse a hőmérséklet érzékelésére alkalmas eszközöket! Magyarázza el a működési elvüket egyszerű vázlatok segítségével! Sorolja fel alkalmazási területüket! C18. Osztályozza a szabályozásokat az alapérték időbeli lefolyása szerint! Magyarázza el egyszerű példán keresztül az értéktartó szabályozások jellemzőit! Elemezze gyakorlati példa bemutatásával a követő szabályozások jellegzetességeit! C19. Ismertesse az elektropneumatikus vezérlések elemeinek feladatát, felépítését! Rajzolja le egy kettős működésű munkahenger folyamatos mozgatásának pneumatikus és áramutas rajzát! C20. Ismertesse a távadók feladatát, és sorolja fel a velük szemben támasztott követelményeket! Értelmezze a statikus és dinamikus jellemzőiket, hibáikat! Sorolja fel a távadók kiválasztásának szempontjait! C21. Ismertesse az alapjelképzők feladatát, jellemzőit és kiválasztásukhoz szükséges műszaki paramétereket! Részletesen elemezzen egy áram- vagy feszültségstabilizátor kapcsolást! C22. Ismertesse a beavatkozó- és végrehajtó szervek feladatát! Magyarázza el néhány egyszerű példán keresztül működési elvüket és alkalmazási területüket! C23. Jellemezze a PID szabályozókat! Ábrázolja a különböző vizsgálójelekre adott válaszfüggvényüket! Elemezze a zavarelhárító hatásukat gyorsaság és pontosság szempontjából! C24. Jellemezze a PD szabályozókat! Rajzolja fel a különböző vizsgálójelekre adott válaszfüggvényeiket! Térjen ki a zavarelhárító hatás részletezésére is! 8

9 C25. Sorolja fel a fény érzékelésére alkalmas eszközöket! Elemezze működési elvüket, mondjon példát alkalmazásukra! 9

10 Erősáramú szakismeretek "A" tételek A1. Ismertesse a villamos energia előállításának folyamatát gőzerőművekben! Mutassa be az energia átalakítási folyamat lépéseit! Ismertesse a gőzerőművek főberendezéseit és típusait! A2. Ismertesse a szinkrongenerátorok teljes védelmi rendszerét! Mutassa be a túláramvédelmét különbözeti védelemmel, független késleltetésű túláramidővédelemmel, impedancia csökkenési védelemmel! Magyarázza el az álló- és forgórész test- és menetzárlat védelmeit! A3. Sorolja fel a zárlati áram korlátozásának lehetőségeit! Ismertesse a zárlatkorlátozó fojtótekercs jellemzőit és méretezését! Mutassa be a zárlatkorlátozó automatika működését! A4. Indokolja a teljesítménytényező javításának szükségességét! Térjen ki a fázisjavítás lehetőségeire és módjaira! Ismertesse a fázisjavítás eszközeit! A5. Elemezze az energiaszolgáltatás automatizálásának szükségességét! Ismertesse az üzemzavari átkapcsoló automatikák (VTA, ETRA, ZKA) felépítését és működését! Térjen ki az alkalmazási területükre! A6. Sorolja fel a gyűjtősínek feladatait és jellemzőit! Részletesen ismertesse a villamos jellemzőket, az üzemi és zárlati melegedést! Mutassa be a gyűjtősín rendszereket és a gyűjtősín védelmeket! A7. Rendszerezze a nagyfeszültségű megszakítókat! Ismertesse az alkalmazott típusokat, a megszakítókban felhasznált oltóközegeket, működési (ívoltási) elveiket! Mutassa be a nagyfeszültségű megszakítók hajtásait! A8. Ismertesse a kisfeszültségű épületvillamossági szerelési módokat! A9. Ismertesse a magenergia hasznosítását az atomerőművekben! Sorolja fel a reaktor típusokat! Magyarázza el az energiaátalakítási folyamatot nyomott vizes reaktorral működő atomerőműben! 10

11 A10. Indokolja az energiaszolgáltatás automatizálásának szükségességét! Ismertesse az üzemzavari visszakapcsoló automatikák (EVA, HVA, KVA, FÁVA) felépítését és működését! Térjen ki alkalmazásuk területeire! A11. Csoportosítsa a hálózatokon megjelenő túlfeszültségeket, térjen ki keletkezésükre és jellemzőikre! Ismertesse a túlfeszültség védelmeket! Értelmezze a szigetelési szintek koordinálását! A12. Sorolja fel a szinkrongenerátorok automatikáit! Rajzolja fel és magyarázza a legerjesztő- gyorsrágerjesztő- és a szinkronozó automatika működését! A13. Ismertesse a transzformátorok külső és belső hibák elleni védelmi rendszerét! Ábrák segítségével magyarázza el a különbözeti védelem, a gázvédelem, a túláramidővédelem és a túlterhelés-védelem működését! A14. Ismertesse a hurkolt hálózatok rövidzárlatvédelmét távolsági védelemmel és szakaszvédelemmel! A15. Ismertesse a villamos ív keletkezését! Sorolja fel a villamos ív fajtáit és jellemzőit, rajzoljon ív-jelleggörbéket! Elemezze az ívoltó tényezők hatásait! A16. Soroljon fel és hasonlítson össze világítástechnikai berendezéseket, készülékeket, fényforrásokat! Ismertessen világítástervezési eljárást! A17. Ismertesse a kisfeszültségű vezetékek méretezését feszültségesésre és melegedésre! A18. Ismertesse az olvadóbiztosítók feladatát és működési elvét! Sorolja fel az olvadóbiztosítók jellemző adatait és típusait! A19. Jellemezze a szigetelt csillagpontú hálózat tartós és ívelő földzárlatát! Ismertesse a szigetelt csillagpontú hálózat kompenzálását, térjen ki a kompenzáló tekercs jellemzőire és méretezésére! A20. Ismertesse a szakaszolók, a szakaszolókapcsolók, kapcsolókészülék-kombinációk feladatát, felépítését, jellemzőit és működését! A21. Sorolja fel a villamos hálózatokon fellépő zárlatok fajtáit, jellemzőiket, romboló hatásaikat! Ismertesse a zárlatszámítás alapelveit! Térjen ki a zárlati teljesítmény és a zárlati áram meghatározására! 11

12 A22. Ismertesse a villamos energia előállításának módjait! Csoportosítsa az erőműveket a primer energiahordozók és az energiatermelésben betöltött szerepük szerint! Magyarázza a gázturbinás erőművek működését! A23. Ismertesse a túláram-idővédelmek alkalmazását sugaras és hurkolt hálózatokon! A24. Ismertesse és jellemezze a kisfeszültségű ipari motoros és hőfejlesztő fogyasztókat! A25. Ismertesse és jellemezze a háztartási hőfejlesztő- és hűtőkészülékeket! 12

13 Erősáramú szakismeretek "B" tételek B1. Ismertesse a nagy aszinkron motorok közvetlen indításának következményeit! Elemezze a közvetett indítási módokat! Milyen műszaki megoldásokat ismer az aszinkron motorok automatikus csillag-delta indítására? B2. Ismertesse az egyenáramú motorok üzemmódjait! Részletesen elemezze a fékezési lehetőségeket! Az M-n jelleggörbe alapján elemezze az egyenáramú motorok üzemét! B3. Ismertesse az egyfázisú aszinkron gépek működési elvét! Elemezze az üzemi- és az indítókondenzátoros kapcsolást! B4. Ismertesse a hengeres forgórészű szinkron gép vektorábráit az egyszerűsített helyettesítő vázlat alapján! Jellemezze az alul- és a túlgerjesztett, valamint a motoros- és a generátoros üzemállapotot! B5. Ismertesse a háromfázisú transzformátorok szerkezetét, a tekercsek elkötésének változatait és a fázisforgatást! Sorolja fel és indokolja a párhuzamos kapcsolás feltételeit! Hogyan oszlik meg a teljesítmény a párhuzamosan kapcsolt transzformátorok között? B6. Ismertesse az egyenáramú gépek szerkezeti felépítését és működési elvét! Ábra alapján hasonlítsa össze a különböző típusú armatúra tekercseléseket! B7. Ismertesse az aszinkron gép szerkezeti felépítését és működését! Definiálja a fontosabb üzemi jellemzőket! B8. Ismertesse, milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez! Mutassa be a szerkesztés menetét, a nevezetes vonalakat, metszékeket! A kördiagram felhasználásával rajzolja meg a teljes nyomatéki függvényt! B9. Ismertesse a transzformátorok felépítését és működési elvét! Értelmezze az üresjárási állapothoz tartozó villamos jellemzőket! B10. Definiálja a rövidrezárt forgórészű aszinkron motor fordulatszámát befolyásoló tényezőket, és adja meg a számításhoz szükséges összefüggést! Ismertesse a fordulatszám változtatás gyakorlatban alkalmazott módszereit! 13

14 B11. Vázlatos mechanikai és villamos rajzok alapján ismertesse a szinkrongép szerkezeti felépítését! Hogyan működik a gép, és mit okoz az armatúra-visszahatás? B12. Az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján vezesse le a transzformátor terheléstől függő feszültségváltozását meghatározó összefüggéseket! Elemezze a szekunder feszültség teljesítménytényezőtől függő változását! B13. Sorolja fel az aszinkrongépeket villamos fékezésének lehetőségeit! Hasonlítsa össze az egyes fékezési módokat! B14. Indokolja a szinkrongenerátorok hálózatra kapcsolásának feltételeit! Hogyan lehetséges a hálózattal párhuzamosan üzemelő generátor hatásos és meddő teljesítményét változtatni? B15. Ismertesse az áram -és feszültségváltók feladatát, szerkezeti felépítését, működési elvét! Hogyan kapcsolódnak a hálózathoz,és milyen előírások vonatkoznak a biztonságos üzemeltetésükre? Kiválasztásuknál milyen adatokat kell figyelembe venni? B16. Magyarázza el az egyenáramú gépek armatúra-visszahatását és a a kommutáció folyamatát! Mi a szerepe a segédpólusnak és a kompenzáló tekercsnek? B17. Ismertesse az aszinkron gép helyettesítő vázlatának származtatását! Milyen elhanyagolásokkal hozható létre az egyszerűsített változat? B18. Készítse el a párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor kapcsolási rajzát! Elemezze az indítás, fordulatszám változtatás és forgásirány változtatás lehetőségeit! B19. Magyarázza el, hogyan származtatható a transzformátor helyettesítő kapcsolási vázlata! Ismertesse a szekunder mennyiségek primer oldalra redukálását! B20. Elemezze, milyen előnyökkel jár, ha a csúszógyűrűs aszinkron motort a forgórészkörbe iktatott ellenállások segítségével indítjuk! Az M-n jelleggörbe segítségével grafikusan mutassa be, hogy az egyes ellenállásfokozatokat hogyan célszerű megválasztani! B21. Ismertesse az egyedüljáró szinkrongenerátor üzemi jellemzőit! Hogyan változik a kapocsfeszültség a terhelés függvényében? B22. Értelmezze a transzformátorok egyenlőtlen terhelését, és magyarázza el a következményeket! Ismertesse az aszimmetrikusan is terhelhető egy- és háromfázisú transzformátor kapcsolásokat! B23. Készítse el a soros egyenáramú motor kapcsolási rajzá, és ábrázolja az M = f(i), n = f(i), M = f(n) jelleggörbéit! Milyen műszaki előnyökre számíthatunk egy adott hajtás esetén, ha soros egyenáramú motort alkalmazunk? Mire kell figyelni a motor indításakor? Hogyan lehetséges a motor fordulatszámát és forgásirányát változtatni? 14

15 B24. Ismertesse a párhuzamos gerjesztésű egyenáramú generátor működését! Mi az öngerjedés elve? Mi a teendő, ha a gép nem gerjed? Milyen gyakorlati alkalmazásokat ismer? B25. Ismertesse a transzformátor rövidzárási áramának meghatározási módját az egyszerűsített helyettesítő vázlat alapján! Értelmezze a zárlati üzemmódhoz kapcsolódó további villamos jellemzőket! 15

16 Erősáramú szakismeretek "C" tételek C1. Sorolja fel és elemezze a fogyasztók hálózatra kapcsolásának feltételeit! C2. Ismertesse a fázisjavító kondenzátortelepek szerelésének biztonságtechnikai követelményeit! C3. Értelmezze a gazdasági társulás fogalmát! Mutassa be fontosabb fajtáit és ezek jogi szabályozásának alapelveit, illetve a vállalkozások indításának pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeit! A vállalkozási formák kapcsán értelmezze az alábbi fogalmakat: alapítás, státusz, felelősség! C4. Magyarázza el az áram-védőkapcsoló működési elvét, és mutassa be felépítését! Ismertesse alkalmazásának lehetőségeit és feltételeit! C5. Definiálja a közvetett érintés elleni védelmet! Ismertesse a feszültségekre, áramokra vonatkozó alapfogalmakat, meghatározásokat a hatályos szabvány alapján ( MSZ 2364 )! Csoportosítsa az érintésvédelmi módokat! C6. Ismertesse a táplálás önműködő lekapcsolásán alapuló érintésvédelmi módokat! Térjen ki alkalmazásuk lehetőségeire, feltételeire és korlátaira! C7. Értelmezze az alábbi fogalmakat a Munka Törvénykönyve alapján: munkaviszony létesítése és megszűnése, a munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei, érdekegyeztetési folyamatok, próbaidő, szabadság! Értelmezze a Kollektív Szerződés fontosabb tartalmi összetevőit! C8. Mit jelent az együttes védelem normál üzemre és szigetelési hiba esetére közvetlen és közvetett érintés ellen? Hogyan lehet megvalósítani az áramütés elleni védelmet normál üzemben? C9. Értelmezze a legfontosabb számviteli alapfogalmakat: mérleg, költség, árbevétel, nyereség, pénzgazdálkodás! C10. Ismertesse a villamos gyártmányok érintésvédelmi osztályba sorolását! C11. Sorolja fel és értelmezze a feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó előírásokat! Ismertesse a feszültség alatti munkavégzés megszervezését! C12. Értelmezze a legfontosabb adózási alapfogalmakat: adó, adóalap, csökkentő és növelő tényezők, kedvezmények, adómentesség, visszaigénylés! Ismertesse a társasági adó, az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó jellemzőit! 16

17 C13. Sorolja fel és egyenként részletesen magyarázza a feszültségmentesítés lépéseit! Ismertesse az üzembe helyezési eljárás lépéseit! Részletesen magyarázza az egyes lépéseket! C14. Ismertesse a piacorientáltság fogalmát, mint a termelés motiváló tényezőjét! Értelmezze a piackutatás, a piaci formák és a marketing tevékenység fogalmát! C15. Ismertesse a berendezések védettségét! Magyarázza a kötelező számjelek és a kiegészítő betűjelek jelentését! C16. Ismertesse a kisfeszültségű berendezések létesítésére vonatkozó hatályos szabvány felépítését, szerkezetét, kiterjedésének hatályát ( MSZ 2364 )! Sorolja fel a szabványlapok témaköreit! C17. Ismertesse a világgazdasági és a nemzetgazdasági folyamatok hatásait a hazai vállalkozások működésére! Értelmezze a munkanélküliség, az infláció, a szerkezetváltás és a privatizáció fogalmát! C18. Ismertesse a nagyfeszültségű berendezések létesítésére vonatkozó hatályos szabvány felépítését, szerkezetét, kiterjedésének hatályát! Sorolja fel a szabványlapok témaköreit! C19. Ismertesse az erősáramú berendezések üzemeltetési szabályzatának hatályát, felépítését, szerkezetét! Sorolja fel főbb fejezeteit! Definiálja a következő fogalmakat: üzemi személyzet, szakképzett személy, kioktatott személy! Csoportosítsa a munkavégzőket az erősáramú berendezéseken végzendő munkák alapján! C20. Értelmezze a politikai tényezők hatásait a gazdasági folyamatokra! Ismertesse az Európai Unióhoz és az Európai Monetáris Unióhoz való csatlakozás alapvető gazdasági és társadalmi feltételeit! Térjen ki a külkereskedelemnek a gazdaságban betöltött szerepére! C21. Ismertesse a villamos áram élettani hatásait! Értelmezze az áramütés fogalmát, elemezze az áramütés veszélyességét befolyásoló tényezőket! Ismertesse az áramütött kiszabadításának lehetséges módjait az áramkörből! Ismertesse az elsősegélynyújtást és az azt követő egészségügyi intézkedések fontosabb szabályait! C22. Értelmezze a vezetés fogalmát, a vezetés helyét és szerepét, a vezetés szintjeit, valamint a vezetést befolyásoló tényezőket! Ismertesse vezetési folyamat elemeit: célmeghatározás, információgyűjtés, tervezés, döntés előkészítés, feladatátadás, ellenőrzés! C23. Ismertesse a helyiségek csoportosítását a hatályos létesítési biztonsági szabvány szerint! Térjen ki részletesen a tűzveszélyességi osztályokra és a villamos veszélyességi fokozatokra! 17

18 C24. Értelmezze a döntést, mint a vezetési folyamat legfontosabb elemét! Ismertesse a döntési típusokat és a döntési folyamat szakaszait! Mutasson rá a döntésekkel járó felelősségre és a hibás döntések várható következményeire! C25. Ismertesse a következő érintésvédelmi módokat: védelem II. év. osztályú villamos szerkezet használatával, védelem a környezet elszigetelésével, védelem a földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel, védelem villamos elválasztással! 18

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

Villamos gépek és készülékek

Villamos gépek és készülékek Villamos gépek és készülékek 1. Definiálja és értelmezze a mágneses gerjesztés, térerősség, fluxus és indukció fogalmát! Ábrázolja egy tetszőleges villamos forgógép mágneses körét, ismertesse a gerjesztésigény

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,villamos

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik. 2 Méréstechnika 1. A méréstechnika tárgya, mérés célja. Mértékegységrendszer kialakulása, SI mértékegységrendszer felépítése, alkalmazása. Villamos jelek felosztása, jelek jellemző mennyiségei, azok kiszámítása.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései. Szakmai tétel A 1. a. Egyenáramú gép felépítése, működési elve. b. Szinkron generátorokkal kapcsolatos üzemviteli feladatok. A generátorok tipikus hibái, karbantartási munkái. 2. a. Egyenáramú gépek állórész

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés,

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés, Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés, lépcsőzés), tekercselések (hengeres, tárcsás) 9 4. Fő- és szórt

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés... 9

Tartalom. Bevezetés... 9 Tartalom Bevezetés... 9 1. Alapfogalmak...11 1.1. Az anyag szerkezete...11 1.2. A villamos töltés fogalma... 13 1.3. Vezető, szigetelő és félvezető anyagok... 15 1.4. Villamos feszültség és potenciál...

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A tételekhez

Részletesebben

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése Elektromechanika 5. mérés Egyenáramú motor mérése 1. Ismertesse az egyenáramú gépek kedvező tulajdonságait, adjon meg alkalmazási területeket! Egyenáramú gépek esetében mind az állórészt, mind pedig a

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

3. M. 1. L. 1. Bevezetés

3. M. 1. L. 1. Bevezetés 3. M. 1. L. 1. Bevezetés 3. M. 1. L. 1.1, A lecke célja, a villamos szakrajz szerepe a szakember tevékenységében Gondoltunk-e már arra, hogy milyen nagy és szép munkát végeztek a villanyszerelők, amikor

Részletesebben

Műszaki ismeretek Géptan

Műszaki ismeretek Géptan Műszaki ismeretek Géptan 1. Ismertesse a benzin- és diesel motorok szerkezeti felépítését, működését vázlatrajz segítségével! Hogyan határozhatjuk meg a motor effektív teljesítményét méréssel? 2. Ismertesse

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

1. tétel. 2. tétel - 2 -

1. tétel. 2. tétel - 2 - 1. tétel a) - Ismertesse a csúszó paraméteres leállás szükségességének okát, előkészületeit és a leállás menetét! Hol nem lehet alkalmazni a csúszó paraméteres leállítási vagy indítási módszert? - Milyen

Részletesebben

Szakmai elméleti ismeretek

Szakmai elméleti ismeretek I. 1. Ismertesse a villamos töltés, áram, feszültség fogalmait és mértékegységeiket! 2. Ismertesse az ohm törvényt, a Kirchhoff törvényeket és azok gyakorlati alkalmazását! 3. Ismertesse a kapacitás fogalmát,

Részletesebben

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat Villamosipar és elektronika ágazat Az érettségi vizsgakövetelmények átdolgozási kérdései Összeállította: Mészáros Miklós Villamosipar és elektronika ágazat 2016. február 11. ÁSZÉV 1 ÁSZÉV = Ágazati szakmai

Részletesebben

3.M. 2. L. 1, Bevezetés. 3.M. 2. L. 1.1, A mérés, mint szakmai tevékenység szerepe a villamos szakmák gyakorlatában

3.M. 2. L. 1, Bevezetés. 3.M. 2. L. 1.1, A mérés, mint szakmai tevékenység szerepe a villamos szakmák gyakorlatában 3.M. 2. L. 1, Bevezetés 3.M. 2. L. 1.1, A mérés, mint szakmai tevékenység szerepe a villamos szakmák gyakorlatában A villamos szakember munkatevékenységének szinte minden fázisában van valamilyen célú

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Villamos gépek fogalma, felosztása...3 Egyfázisú transzformátor felépítése...4

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A tételsor a Szakmai és vizsgakövetelmény 4. Szakmai követelmények című fejezetében megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza, hozzáigazítva a szakma munkaerő-piaci

Részletesebben

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. 1) Villamos töltések rekombinációja a) mindig energia felszabadulással jár; b) energia felvétellel jár; c) nincs kapcsolata

Részletesebben

4. Mérés Szinkron Generátor

4. Mérés Szinkron Generátor 4. Mérés Szinkron Generátor Elsődleges üzemállaot szerint beszélhetünk szinkron generátorról és szinkron motorról, attól függően, hogy a szinkron gé elsődlegesen generátoros vagy motoros üzemállaotban

Részletesebben

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek 2 1. Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei "A" tételek: 1. Az alapanyagok

Részletesebben

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések 2015-2016. tanév 1. félévtől Összeállította: Dr. Németh István, Tóth András, Püspöki János Az orientáló kérdések célja

Részletesebben

Készülékek és szigetelések

Készülékek és szigetelések Készülékek és szigetelések BMEVIVEM174 Koller, László Novák, Balázs Tamus, Ádám Készülékek és szigetelések írta Koller, László, Novák, Balázs, és Tamus, Ádám Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei HELYI TANTERV A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyi követelményeknek megfelelő

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

II. Zárthelyi feladat (1) Automatika c. tárgyból. 2. Rajzoljon le egy-egy 3 bites szinkron illetve aszinkron számlálót ütemdiagramjával együtt

II. Zárthelyi feladat (1) Automatika c. tárgyból. 2. Rajzoljon le egy-egy 3 bites szinkron illetve aszinkron számlálót ütemdiagramjával együtt 2000-2001. tanév 1 félév II. Zárthelyi feladat (1) 1. Adja meg az alábbi háromváltozós függvény: F=bc+ac PLC programját 2. Rajzoljon le egy-egy 3 bites szinkron illetve aszinkron számlálót ütemdiagramjával

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Környezetvédelemmel, biztonságtechnikával, tűzvédelemmel, egészségvédelemmel, kel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok, utasítások alapfogalmak, dokumentációk és eljárások

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

T Ö R P E M O T O R O K

T Ö R P E M O T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 T Ö R P E M O T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Törpemotorok fogalma...3 Reluktancia motor...3 Árnyékolt pólusú motor...3 Szervomotorok...4

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű kazán fűtői

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Faipari gépek és technológiák

Faipari gépek és technológiák 1. 2. 3. Faipari gépek és technológiák pont Technológia: az iparág gyártási eljárásai pont Anyagismeret: az anyagok, és alkalmazási eljárásai vagy géptan: - a gép helye a technológiában - a gép felépítése,

Részletesebben

Villamosgépek. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill.

Villamosgépek. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill. Villamosgépek összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill. mérnök 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Villamos forgógépek 2.1 Egyenáramú

Részletesebben

Villamosmérnöki BSc Záróvizsga tételsor Módosítva 2016. január 6. DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÉS ALKATRÉSZEK

Villamosmérnöki BSc Záróvizsga tételsor Módosítva 2016. január 6. DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÉS ALKATRÉSZEK DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÉS ALKATRÉSZEK 1. A Boole algebra axiómái és tételei. Logikai függvények megadása. A logikai függvények fajtái. Egyszerősítés módszerei. 2. A logikai függvények kanonikus alakjai. Grafikus

Részletesebben

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MECHATRONIKA, ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA

MECHATRONIKA, ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar BSc. faipari mérnöki alapszak Záróvizsga tételek 2014. MECHATRONIKA, ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA 1. A pneumatikus porelszívás rendszereinek kialakítása,

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

2 1.a) Milyen tűzelőanyagokat ismer? Sorolja fel azok legfontosabb jellemzőit! Melyek a szén éghető és nem éghető alkotórészei? b) Hogyan működik a mérőperem? Milyen mérőeszközökkel mérhetjük az áramló

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.M 1.L. 1.1, Villamos gépek fogalma Azokat a villamos berendezéseket, amelyek mechanikai energiából villamos energiát, vagy villamos energiából mechanikai

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök I. Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Pontszerű és merev test egyensúlya,

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben ElMe 6. labor 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültség-áram jelleggörbéjét! 5. Hogyan szokás közelíteni a számítások során a dióda karakterisztikáját? 4. Rajzolja fel a dióda karakterisztikáját,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati OKTATÁSI

Részletesebben

1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata.

1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata. Tartalom 1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata.... 2 2. Megszakítók feladatai, típusai, névleges értékei. Szakaszolók feladata, névleges értékei.... 4 3. Ismertesse az üresen

Részletesebben

Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek

Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek 1. A) Határozza meg az anyagi rendszer fogalmát és csoportosítsa az anyagi rendszereket! B) Ismertesse az antibiotikumok fogalmát, hatásmód szerinti csoportosításukat!

Részletesebben

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet - 1 - Anyagszerkezettan vizsgajegyzet Előadástémák: 1. Atomszerkezet 1.1. Atommag 1.2. Atomszám 1.3. Atomtömeg 1.4. Bohr-féle atommodell 1.5. Schrödinger-egyenlet 1.6. Kvantumszámok 1.7. Elektron orbitál

Részletesebben

Vizsgakérdések 2014/15, őszi félév

Vizsgakérdések 2014/15, őszi félév Vizsgakérdések 2014/15, őszi félév 1. Ismertesse a kar áttétel tulajdonságait, működését és elvi 2. Ismertesse a fogaskerék tulajdonságait, működését és elvi 3. Ismertesse a fogasléc-fogaskerék áttétel

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás)

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ-ELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ-ELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPSŐ-ELLENŐR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 521 01 2. szakképesítés megnevezése: Felvonó- és

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései 2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései 1. A rendelkezésre álló eszközökkel szemléltesse a hőtágulás jelenségét! Eszközök: Gravesande karika, üveg egy forintossal (és némi víz),

Részletesebben

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó Modern alkalmazások Aktuátorok Rendszerbe illesztés Modern alkalmazások Aktuátor (Munkahenger) Master KRC Servo Szelepegység Fő munkahenger Vezérlő egység Kiegyenlítő henger Kommunikációs kábelek Master

Részletesebben

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47 117-08 Robbanásbiztos berendezés kezelése A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

"A" tételek. 1. Sorolja fel az állami szervek típusait, röviden ismertesse azok feladatait! Mutasson rá a legfőbb közjogi méltóság szerepére!

A tételek. 1. Sorolja fel az állami szervek típusait, röviden ismertesse azok feladatait! Mutasson rá a legfőbb közjogi méltóság szerepére! "A" tételek 1. Sorolja fel az állami szervek típusait, röviden ismertesse azok feladatait! Mutasson rá a legfőbb közjogi méltóság szerepére! 2. Sorolja fel a jogalkotásra jogosult állami szerveket, és

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. FBE1302 áplálás FBE1302 Elektronika 2. Analóg elektronika Az analóg elektronikai alkalmazásoknál a részfeladatok többsége több alkalmazási területen is előforduló, közös feladat. Az ilyen

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. március 10. MA - 5. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/47 Tartalom I 1 Elektromos mennyiségek mérése 2 A/D konverterek

Részletesebben

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Huroktörvény általánosítása változó áramra Huroktörvény általánosítása változó áramra A tekercsben indukálódott elektromotoros erő: A tekercs L önindukciós együtthatója egyben a kör önindukciós együtthatója. A kondenzátoron eső feszültség (g 2

Részletesebben

Geoinformatika I. (vizsgakérdések)

Geoinformatika I. (vizsgakérdések) Geoinformatika I. (vizsgakérdések) 1.1. Kinek a munkásságához köthető a matematikai információelmélet kialakulása? 1.2. Határozza meg a földtani kutatás információértékét egy terület tektonizáltságának

Részletesebben