A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei"

Átírás

1 HELYI TANTERV A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyi követelményeknek megfelelő tananyagot tartalmazza. A tananyag elrendezése logikus, szemléletes legyen. Alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására. Szakközépiskolában igazodjon a közép-, illetve az emelt szintű érettségi követelményeihez. Gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon. A különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák elsajátítását. Adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre. Adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatásra. Alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására. Segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését. Jól látható, esztétikus fotókkal, ábrákkal stb. illusztrált legyen. Esztétikus, tetszetős megjelenése legyen. Elfogadható áron kínálják. Az egy évfolyamon tanítók lehetőség szerint azonos tankönyvből tanítsanak. A kiválasztott és alkalmazott tankönyvekről folyamatos a konzultáció a munkaközösség tagjai között. Új tankönyv, munkafüzet, taneszköz bevezetése előtt az azonos tantárgyat tanítók egyeztetnek. A tankönyvekről való tájékozódás forrásai: tanítási órával egybekötött tankönyvbemutatók, országos, (pl. EDUCATIO) megyei vagy városi tankönyvbemutatók a tankönyvkatalógusok, tankönyvjegyzékek továbbképzéseken, országos versenyeken és a módszertani folyóiratokból kapott információk a tankönyv.hu. oldalak A tankönyvek rendelését, árusítását a tankönyvfelelős végzi, akit az érvényes törvények alapján az igazgató bíz meg ezzel a feladattal.

2 HELYI TANTERV A tanulók évközi tankönyvigényét kielégítendő, a központi tankönyvtámogatás megfelelő részéből a hatályos jogszabályoknak megfelelően a könyvtárba tankönyveket vásárolunk kölcsönzés céljából. Egyéb tanulmányi segédletekből pl. angol és német középszótár, térképek (történelem, földrajz, irodalom), matematikai feladatgyűjtemény, irodalmi szöveggyűjtemény, művészettörténeti képes gyűjtemény, műszaki táblázatok a munkaközösségekkel, a szülői és a diák szervezettel történt egyeztetés szerint osztályok, csoportok számára biztosítunk elegendő példányt az órai munkához. A nem hagyományos ismerethordozók; videofilmek, CD-ROM-k az órai szemléltetéshez a könyvtárból kölcsönözhetők. Az eszközök kiválasztásában és beszerzésében a könyvtáros a szaktanárokkal egyeztet, ugyanazok az elvek és formák érvényesek, mint a tankönyvekre.

3 HELYI TANTERV A tanulók fizikai állapotának felmérése A közoktatásról szóló törvény 41 (5) kimondja az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. A tanulók általános fizikai teherbíró-képességének minősítéséhez az aerob kapacitás és az általános testi erő mérésére összeállított motorikus próbákban elért teljesítményt kell objektív módon mérni, értékelni. Testnevelés órán fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni kell azok mielőbbi felszámolására. A test általános izomerejét, erő- állóképességét hat motorikus próba alapján értékeljük. A tanulókat hét kategóriába sorolhatjuk teljesítményük alapján. o 1 igen gyenge, o 2 gyenge, o 3 kifogásolható, o 4 közepes o 5 jó o 6 kiváló o 7 extra Az elvégzendő gyakorlatok: 1. helyből távolugrás 2. lökés egy kézzel dobóterpeszből, tömöttlabdával 3. fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 4. tömöttlabda dobás hátra 5. hasonfekvésben törzsemelés hátra 6. hanyattfekvésből felülés

4 HELYI TANTERV Az aerob állóképesség mérését a Cooper-teszttel hajtjuk végre. Ezt a mérést csak azokkal a tanulókkal hajtjuk végre, akik nem tartoznak a gyógytestnevelésre és könnyített testnevelésre utalt tanulók körébe. Mindennapi testedzés végrehajtását szolgáló program: A tanulóknak minden évfolyamon heti 2 testnevelési órájuk van. A mindennapos testneveléshez ezen kívül a Diáksportkör keretében működő szakosztályok biztosítják a lehetőséget. A gyógytestnevelés heti óraszáma 3.

5 HELYI TANTERV Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei (bemenet - átjárhatóság - kimenet) Belépés az iskola első évfolyamába (a felvétel feltételei) Szakiskola 9. évfolyamára: az általános iskola 8. osztályának eredményes befejezése a jelentkezőket az általános iskolai 5-8. osztályos tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk a következő tantárgyak osztályzatait fegyelembe véve: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv Beiratkozáshoz szükségesek: az általános iskola 8. évfolyamának sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány személyi igazolvány adatlap speciális esetben egészségügyi igazolás Szakközépiskola 9. évfolyamára: az általános iskola 8. osztályának eredményes befejezése a jelentkezőket az általános iskolai 5-8. osztályos tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk a következő tantárgyak osztályzatait fegyelembe véve: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv nem mondtunk le a felvételi vizsga lehetőségéről sem; erről a tanulókat az adott tanévre vonatkozó beiskolázási tájékoztatónkban értesítjük Beiratkozáshoz szükségesek: az általános iskola 8. évfolyamának sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány személyi igazolvány adatlap A szakképzési évfolyamokra a felvétel előképzettségi feltételeit az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza, amely szerint iskolánk viszonylatában ez 3 féle lehet: alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítések a 10. osztály eredményes befejezéséhez kötött szakképesítések érettségi vizsgához kötött szakképesítések. A szakképzési évfolyamra való beiratkozáshoz szükséges: az előképzettséget igazoló bizonyítvány a szakmára való alkalmasság orvosi igazolása személyi igazolvány adatlap A második szakmára történő felvétel feltételei: a megfelelő előképzettséget igazoló bizonyítvány a szakmára való alkalmasság orvosi igazolása személyi igazolvány adatlap Az érettségi utáni szakképzésre történő felvétel feltételei: az előképzettséget igazoló érettségi bizonyítvány

6 HELYI TANTERV személyi igazolvány adatlap Fellebbezési lehetőségek és eljárások az adott tanév rendjét tartalmazó miniszteri rendeletben aktuálisan szabályozottak alapján történik. A tanulók felvételénél (illetve átvételénél) - ha a felvétel követelményeinek megfelelnek a hajdúböszörményi fiatalokat előnyben részesítjük. A felsőbb évfolyamra lépés feltételei: Mindenkori feltétel az előző évfolyam tanterveiben rögzített minimális követelmények legalább elégséges szintű teljesítése. Biztosítjuk az iskolatípusok (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) közötti átjárhatóságot különbözeti vizsgák segítségével, egyéni elbírálás alapján. Csak osztályismétléssel folytathatja tanulmányait az a tanuló: aki gyakorlati oktatásból - a tanév végén folyamatosan szervezett gyakorlati oktatást is figyelembe véve - elégtelen osztályzatot kapott aki a javítóvizsgán nem felelt meg, vagy a javítóvizsgán igazolatlanul nem jelent meg, akit jogerős fegyelmi büntetéssel a megkezdett tanév folytatásától eltiltottak ha a tanuló vagy gondviselője az osztályismétlést írásban az iskola igazgatójától kéri. Az évfolyam megismétlése a jogszabályban előírt életkori határon belül nem tagadható meg az iskolánkkal tanulói jogviszonyban álló tanulótól. Ha az évfolyamismétlésre a szakma megszűnése miatt nincs mód, akkor áthelyezéssel elő kell segíteni a tanulmányok folytatását. Az átjárhatóság biztosítása Hajdúböszörmény középiskolái között: Hajdúböszörmény Város Önkormányzat közoktatási intézményhálózatának Feladatellátási, működtetési és fejlesztési (intézkedési terve) 2005/2006-ig dokumentum alapján a város középiskolái közötti átjárhatóságot a gyakorlati alkalmazás szintjén biztosítjuk: minden kérelmet egyénileg bírálunk el megvizsgáljuk a tanuló átvétele esetén az addig elsajátított tudástartalmat különbözeti vizsgát szervezünk (elsősorban szakközépiskolai, de indokolt esetben egyes tantárgyak esetében szakiskolai osztályainkban is) a különbözeti vizsgát bizottság (legalább 3 szaktanár) előtt teszi az átvételét kérő tanuló. A Nevelési pedagógiai program ezen részét az iskola SZMSZ-ben a tanulókra (pl. tanulói jogviszony) vonatkozó szabályozás és a Házirend egészítik ki.

7 HELYI TANTERV

8 HELYI TANTERV Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei Ha a tanterv másképpen nem rendelkezik, valamennyi tantárgyat osztályozni kell. A heti 1-2 órás tantárgyak esetében legalább kéthavonta, a heti 3-4 órás tantárgyaknál havonta, a heti 5 vagy annál több órás tantárgyak esetében sűrűbben kell érdemjegyet adni a tanulónak. A testneveléséből felmentett, a gyógytestnevelésen részt vevő tanulót nem kell osztályozni, de értékelni szükséges. Minden tantárgyból legalább 3 érdemjegy szükséges a tanuló félévi illetve év végi osztályzatának megállapításához. Az iskolai beszámoltatás és ismeretek számonkérésének formái: órai szóbelis és írásbeli felelet dolgozat témazáró dolgozat gyakorlati feladat házi feladat projektmunka vizsgadolgozat szóbeli vizsgafelelet A tanuló teljesítménye értékelésének és minősítésének követelményei, formái Az értékelés legyen: objektív megbízható sokoldalú feleljen meg a tanuló életkori sajátosságainak ösztönző A tanulók teljesítményét év közben érdemjeggyel kell értékelni.

9 HELYI TANTERV Érdemjegyek: 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen) Az érdemjegy nem lehet fegyelmezési eszköz. A tanuló félévkor és tanév végén osztályzatot kap az ellenőrzőben, illetve bizonyítványban. Az osztályzat az évközi érdemjegyek alapján vagy osztályozó vizsgán, javítóvizsgán nyújtott teljesítmény alapján kell megállapítani. Év végén az éves teljesítmény alapján adjuk az osztályzatot, figyelembe véve a tanuló teljesítményének fejlődési trendjét. A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól engedélyezték számára a tanulmányi követelményeknek az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget mulasztása miatt nem osztályozható, de a nevelőtestület engedélyezte a vizsga letételét más oktatási tartalmú iskolából, szakmacsoportból átvétel útján került az iskolába, másik szakmacsoportba A tanuló javítóvizsgát tehet: ha valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott A kiemelkedő évközi teljesítmény és jeles osztályzat esetén a tanuló szaktárgyi dicséretben részesül. Legalább 4 szaktárgyi dicséret esetén a nevelőtestület általános dicséretben részesíti a tanulókat. Ha az év végi osztályzat lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érintett pedagógust, adjon tájékoztatást ennek okáról és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését vagy nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja (KT. 70.(4.).

10 HELYI TANTERV A tanuló magatartásának értékelése Példás (5): Tevékenyen részt vesz a közösség munkájában A házirendet következetesen betartja és betartatja társaival Segítőkész, társai elfogadják A feladatok megoldásában kezdeményező Felelősségteljesen végzi el a rábízott feladatokat Igazolatlan mulasztása nincs Jó (4): A közösségi életben szívesen vesz részt, de nem kezdeményező A házirend szabályait megtartja, viselkedésére nincs panasz A feladatok megoldásában elfogadja a kezdeményezést Egész évben egy szaktanári figyelmeztetésnél nagyobb büntetésben nem részesült Igazolatlanul egy óránál többet nem mulasztott Változó (3): Tudatosan nem árt a közösségnek, de nem mindig lehet rá számítani Megnyilvánulásaiban, cselekedeteiben nem mindig megbízható A házirend szabályait megsérti Osztályfőnöki figyelmeztetésnél nagyobb büntetésben nem részesült Igazolatlanul kettő, vagy annál több - de tíznél kevesebb- órát mulasztott Rossz (2): A házirendet szándékosan és tudatosan megsérti Megbízhatatlan, tetteiért nem vállalja a felelősséget Nincs benne együttműködési készség Többszöri szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetésben részesült Igazolatlanul tíz vagy annál több órát mulasztott A tanítási órát és tanuló társait sorozatosan zavarja

11 HELYI TANTERV A tanuló szorgalmának értékelése Példás (5): Céltudatos, igényes, folyamatosan dolgozik, pontos, megbízható, feladatot vállal Kötelességtudata magas fokú Érdeklődése széleskörű a tananyagon felül is produkál Képességeinek megfelelően tanul Jó (4): Átlagos tanulmányi munka, csak kötelező feladatokat vállal A tananyagon belül teljesít Az órákra rendszeresen készül Változó (3): Hullámzó teljesítményű, képességei alatt teljesít Kötelességtudata nem megfelelő Érdeklődése szétszórt, ingadozó Önállótlan, de a segítséget elfogadja Felszerelése hiányos Hanyag (2): Képességeihez mérten keveset tesz a tanulmányi fejlődése érdekében Nem törődik a kötelességeivel Munkájában megbízhatatlan, a gyakorlaton selejteket gyárt Egyáltalán nem vállal feladatokat Tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, az órai munkában egyáltalán nem vesz részt Felszerelése gyakran hiányos

12 HELYI TANTERV Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁS Formája Rendje Korlátai A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya FELELET 1 tanóra anyagából a Ha a tanuló hiányzott arról a tanóráról, melyen az 1 érdemjeggyel osztályozott feldolgozást követő tanórán DOLGOZAT 2-3 feldolgozott tanóra TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT anyagából íratható A témakör feldolgozása után íratható a tanulóknak bejelentett időpontban. Egy tanítási évben a tantárgy heti kötelező óraszámának megfelelő számú témazáró dolgozatot kötelező írni. adott tananyagot feldolgozták, 1 hetet kell adni számára, hogy pótolja a tananyagokat. Ha a tanuló hiányzott ezekről az órákról, 1 hetet kell adni számára, hogy pótolja a tananyagokat. Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál többet nem lehet íratni. Ha a tanuló a témakör feldolgozásának időszakában hiányzott, a hiányzás mértékének megfelelő, maximum 2 hetet kell adni számára, hogy pótolja a tananyagokat. A témazáró dolgozat ideje minimum egy, maximum 2 tanítási óra, amit a tanulókkal közölni kell. 1 érdemjegynyi súlya van a tanuló adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzatának megállapításakor 1 érdemjeggyel osztályozott 1 érdemjegynyi súlya van a tanuló adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzatának megállapításakor 1 (magyar nyelv és irodalomból 2) érdemjeggyel osztályozott. Az érdemjegynek kétszeres súlya van a tanuló adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzatának megállapításakor.

13 HELYI TANTERV Formája Rendje Korlátai A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya KISÉRETTSÉGI A kisérettségi Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, Egy érdemjeggyel osztályozottak. VIZSGADOLGOZAT vizsgaszabályzatunk rendje történelemből, élő idegen nyelvből, Az érdemjegy matematikából 50%-os súllyal, a SZAKKÖZÉPISKOLA szerint. informatikából és a szakmacsoportos alapozó többi tantárgy esetében 25 %-os súllyal számít be 10. ÉS 12. ismeretekből írják a tanulók. a tanuló félévi, illetve év végi osztályzatába. ÉVFOLYAMAIN 10. OSZTÁLYOS Záróvizsga szabályzatának Magyar nyelv és irodalomból és matematikából Matematikából 1 érdemjeggyel osztályozott, mely ZÁRÓVIZSGA- rendje szerint. írják a tanulók 50%-os súllyal számít be a tanuló év végi DOLGOZAT A osztályzatába. SZAKISKOLÁBAN Magyar nyelv és irodalomból 2 érdemjeggyel osztályozott, mely 25%-os súllyal számít a tanuló év végi osztályzatába. PRÓBAÉRETTSÉGI A tanulókkal előre kell Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 1 (magyar nyelv és irodalomból 2) érdemjeggyel DOLGOZAT A közölni időpontját. történelemből és élő idegen nyelvből írják a osztályozott. Az érdemjegy kétszeres súllyal SZAKKÖZÉPISKOLA tanulók. számít bele a tanuló év végi osztályzatába. 12. ÉVFOLYAMÁN PRÓBA SZAKMAI VIZSGADOLGOZAT A VÉGZŐS ÉVFOLYAMON Novemberben és decemberben; a tanulókat előre tájékoztatni kell az időpontjáról Szakmai elméletből és szakrajzból írják a tanulók. 1 érdemjeggyel osztályozott, melynek kétszeres súlya van a tanuló félévi osztályzatának megállapításakor

14 HELYI TANTERV Formája Rendje Korlátai A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya HÁZI DOLGOZAT A tanulókkal legalább két Magyar nyelv és irodalomból írják a tanulók. 1 érdemjeggyel osztályozott, mely 1 érdemjegynyi héttel hamarabb közölni kell a 1 tanévben maximum 1 házi dolgozat íratható a súllyal szerepel a tanuló félévi vagy év végi beadás határidejét. tantervben szereplő témakörökből választott osztályzatának megállapításakor. témából. PROJEKTMUNKA A tanulóval 1 hónappal előre kell közölni a beadás határidejét. Egy tanévben egy projektmunka készítését lehet 1 érdemjegynyi súllyal szerepel a tanuló félévi kérni a tanulótól minden tantárgyat figyelembe vagy év végi osztályzatának megállapításakor. véve. HÁZI FELADAT Tanórán feldolgozott A tankönyv és az órai feldolgozás alapján tananyagból illetve ahhoz megoldható feladat adható. kapcsolódva adható 1 érdemjegynyi súllyal szerepel a tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapításakor.

15 HELYI TANTERV Elvei: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladat megfelelően előkészített legyen Egyenletes legyen (ne rapszodikusan túl sok vagy túl kevés) Rendszeres legyen Segítse az új ismeretek megtanulását, megszilárdítását Segítse a differenciált oktatást Tegye lehetővé a korábban tanult ismeretek ismétlését Korlátai: Az órán tanult anyagokhoz kapcsolódjon A mindennapos, rendszeres házi feladat a tankönyv alapján megoldható legyen

16 VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM

17 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei gépészeti alapismeretekből A témakörök 1. A statika alaptételei, kényszerek Mit nevezünk erőnek? Jellemezze az erőt, mutassa be ábrázolását! Ismertesse az eredő erő fogalmát, az egyensúly fogalmát, az akció-reakció törvényét, az erők áthelyezésének megoldását! Ismertesse a statikai kényszereket: kötél, rúd, támasztás, csukló, befogás! Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! 2. Csavarok, csavarkötések Ismertesse a csavarmenetek származtatását, a menetprofilokat és alkalmazásaikat! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarmenetek jelképes ábrázolását, méretmegadását! Ismertesse a csavarkötések elemeit! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarok, csavaranyák fajtáit! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötéseket! Ismertesse alkalmazási területeiket! Ismertese a csavarbiztosítások fajtáit, alkalmazási területeiket! 3. Síkbeli erők felbontása összetevőkre Mutassa be a merőleges összetevőkre bontást! Mutassa be a tetszőleges összetevőkre bontást! Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! 4. Fékszerkezetek Ismertesse a fékek csoportosítását, feladatukat! Ismertesse vázlatrajzok segítségével a kúpos és tárcsás fékek szerkezeti kialakításait, működésüket! Ismertesse a fékezőnyomaték, a fék oldásához illetve zárásához szükséges erő számítását! 5. Koncentrált erővel terhelt tartók, konzolos tartók * Szerkessze meg a tartók vektorábráit, nyomatéki ábráit! * Ismertesse a reakcióerők meghatározását! * Mutassa be a nyíróerő ábra szerkesztését! Ismertesse a maximális hajlító nyomaték meghatározását! * Jelölje be a veszélyes keresztmetszetet! 6. Szegecsek, szegecskötések Ismertesse a szegecsek fajtáit, anyagait! Ismertesse a szegecskötés feladatait, fajtáit! Ismertesse vázlatrajzzal a szegecskötések kialakításait, a konstrukciós megoldásokat! Ismertesse a szegecskötések méretezését!

18 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei gépészeti alapismeretekből 7. Húzás, nyomás, nyírás * Mit nevezünk igénybevételnek, feszültségnek? Ismertesse a terhelési módokat, a megengedett feszültség fogalmát! * Jellemezze a húzó nyomó igénybevételt! * Ismertesse az alakváltozás számításának módját! * Ismertesse húzásra, nyomásra, nyírásra való méretezés elvét! 8. Siklócsapágyak Ismertesse a csapágyak feladatát, fajtáit! Ismertesse a súrlódási jelenségek formáit, a folyadéksúrlódás feltételeit! Ismertesse a siklócsapágyak típusait, szerkezeti kialakításukat alkalmazási területeiket! 9. Hajlítás * Ismertesse a hajlítás hatására ébredő igénybevételeket, feszültségeket! * Jellemezze a hajlítás alakváltozását! Ismertesse a hajlításra való méretezés elvét! 10. Fogaskerékhajtás Ismertesse a fogaskerékhajtás elvét, sajátosságait! Ismertesse a fogaskerekes hajtások fajtáit, alkalmazási területeiket! Mutassa be a fogaskerekek jellemző méreteit, géprajzi ábrázolásukat! Ismertesse a hajtás jellemző adatainak meghatározását! B témakörök 1. Vázolja fel az egymás tengelyét merőlegesen metsző kúp és henger áthatásait! 2. Mutassa be a mérethálózat kialakítását, felépítésének elveit, a bázisvonal, alapvonal fogalmát, alkalmazását! 3. Mutassa be a vas allotróp átalakulását lehűlési és hevítési görbéjével! 4. Csoportosítsa az acélokat összetétel és felhasználás szerint! 5. Ismertesse a homokformába történő öntés gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait! 6. Ismertesse az acél hőkezelési eljárások célját, a hőkezelő eljárások szakaszait! 7. Vázolja fel a transzformátor elvi felépítését és magyarázza el és működését! 8. Ismertesse kapcsolási rajz segítségével a párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor indítását! 9. Nevezze meg az ipari és a kommunális hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módjait, ismertesse a hulladékhasznosítás lehetőségeit! 10. Ismertesse a zaj fogalmát és a zaj hatásfok-befolyásoló hatását!

19 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből Elektrotechnikai elméleti témakörök 1. Villamos alapfogalmak A feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalma, jellemzői és mértékegységei. Átszámítások mértékegységekkel a prefixumok szerint. Az áram és a töltés közötti összefüggés értelmezése. Vezető és szigetelő anyagok összehasonlítása. 2. Villamos alapfogalmak Az ellenállás meghatározása paraméterei segítségével. Az ellenállások fajtái és katalógusadatai. Ellenállások szabványos jelölésmódjai. Ellenállások hőfoktényezője, negatív és pozitív hőfokfüggés. 3. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Az áramkör fogalma és részei. Ohm törvénye. Kirchhoff csomóponti- és hurok-törvénye. Az eredő ellenállás fogalma. Soros, párhuzamos és vegyes ellenállás hálózatok eredői. 4. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei A feszültségosztás és az áramosztás törvénye. Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd. Alapműszerek jellemzői, méréshatár kiterjesztései. Az előtét-, és a söntellenállások értelmezése. 5. A villamos áram hatásai Az áram hőhatásának okai. A villamos- és a hőenergia közötti kapcsolatok. A fajhő fogalma. A hőhatáson alapuló gyakorlati alkalmazások felsorolása. Az áram élettani, emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó hatásai. Az áramütés mértékét befolyásoló tényezők, az áramütés elleni védekezés lehetőségeinek felsorolása.

20 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 6. A villamos áram hatásai Az áram vegyi hatásának okai. A folyadékok vezetésére, az anyagok kiválasztására vonatkozó folyamatok. Faraday törvénye. Az elektrolízis folyamata és gyakorlati alkalmazásai. A korrózió fajtái és az ellenük történő védekezési lehetőségek felsorolása. Az áram mágneses hatásának okai. Az állandó mágnes és az árammal átjárt vezető mágneses tere közötti kapcsolat. Az áram mágneses hatása gyakorlati alkalmazásainak felsorolása 7. Energiaforrások A villamos munka és a villamos teljesítmény fogalma és mértékegységei. A hatásfok értelmezése és gyakorlati értékei. Ideális és valódi generátorok. A feszültség- és áramgenerátorok Thevenin és Norton helyettesítő képei, soros és párhuzamos kapcsolásai. Az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége. A szuperpozíció tételének értelmezése. 8. Villamos erőtér A villamos erőtér fogalma és jellemzői (töltés, erőtér, erő, térerősség feszültség). Coulomb törvénye. A villamos térerősség és az anyagok kapcsolata. A polarizáció, az átütés és a piezovillamos jelenségek értelmezése. A dielektromos állandó és a dielektromos veszteség értelmezése. 9. Mágneses erőtér A mágneses erőtér fogalma és jellemzői (térerősség, indukció, fluxus, gerjesztés). Anyagok viselkedése mágneses erőtérben. A mágnesezési görbék értelmezése, a mágneses permeabilitás fogalma. A hiszterézis jelenség értelmezése. Az indukció törvény értelmezése.

21 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 10. Szinuszos mennyiségek Váltakozó áramú áramkörök A szinuszos váltakozó jel jellemzői (amplitúdó, frekvencia, körfrekvencia, periódus idő, pillanatnyi érték, fázisszög). A vonaldiagram és a vektordiagram ábrázolási módszerek ismertetése. A szinuszos váltakozó jel középértékeinek ismertetése. Az induktív és a kapacitív reaktancia fogalma. Elektronikai témakörök: 1. Passzív elektronikai áramkörök Kétpólusok csoportosítása. Kétpólusok jellemzői: impedancia, admittancia, fázisszög helyettesítő kép. Négypólusok csoportosítása. Négypólusok Z-, Y- és H-paraméteres egyenletrendszere. Négypólusok csillapítása, a szintek fogalma. Szűrő áramkörök csoportosítása, átviteli karakterisztikáinak ábrázolása. Határfrekvenciák, sávszélesség. 2. Félvezető áramköri elemek A félvezetők fizikai alapjai. A félvezető dióda felépítése, működése, jellemzői és hőfokfüggése. A félvezető dióda karakterisztikája és jelképe. Egyszerű egyenirányító kapcsolások bemutatása. 3. Félvezető áramköri elemek A speciális diódák: Zener, varicap, alagút, Schottky, tűs és LED-dióda felépítése, működése és jellemzői. A speciális diódák karakterisztikái és jelképei. A speciális diódák gyakorlati alkalmazásai.

22 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 4. Félvezető áramköri elemek A bipoláris tranzisztorok felépítése, működése, jellemzői, feszültség- és áramviszonyai. Alapkapcsolások, tranzisztorhatás, áramegyenletek. A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi és jelképei. A bipoláris tranzisztor h-paraméteres helyettesítő képe. 5. Félvezető áramköri elemek Az unipoláris tranzisztorok csoportosítása, felépítése, működése, jellemzői, feszültségés áramviszonyai. Alapkapcsolások. Az unipoláris tranzisztor jelleggörbéi, a FET-ek és a MOSFET-ek jelképei. Az unipoláris tranzisztor y-paraméteres helyettesítő képe. 6. Félvezető áramköri elemek Az egyéb félvezetők: négyrétegű dióda, tirisztor, diac, triac, UJT és lézerdióda felépítése, működése és jellemzői. Az egyéb félvezetők karakterisztikái és jelképei. Az egyéb félvezetők gyakorlati alkalmazásai. 7. Tranzisztoros alapáramkörök A visszacsatolás tömbvázlata, elve és céljai. A visszacsatolás fajtái (negatív és pozitív, soros és párhuzamos, feszültség és áram). A visszacsatolás alapegyenlete, a visszacsatolási tényező és a hurokerősítés értelmezése. A visszacsatolások hatása az erősítő jellemzőire. Visszacsatolt erősítők jellemzőinek értelmezése. 8. Alapáramkörök alkalmazásai Szélessávú erősítők felépítése és jellemzői (erősítés, sávszélesség, sávjóság). Hangolt erősítők felépítése és jellemzői (rezonancia frekvencia, jósági tényező, sávszélesség, feszültségerősítés). Szélessávú és hangolt erősítők gyakorlati alkalmazásainak bemutatása.

23 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 9. Impulzustechnikai alapáramkörök Az impulzus fogalma, fajtái és jellemzői (amplitúdó, periódusidő, impulzus idő, felfutási- és visszafutási idő, felfutási- és visszafutási sebesség és idő, tetőesés, túllövés, kitöltési tényező). Passzív jelformáló áramkörök (differenciáló, integráló, vágó) felépítése, működése és gyakorlati alkalmazási területei. 10. Digitális alapáramkörök A logikai függvény fogalma és leírási módjai (szöveges, igazság táblázat, logikai vázlat, algebrai alak). A Boole algebra alaptörvényeinek és alaptételeinek bemutatása. A logikai függvények algebrai és grafikus (Veitch-Karnough táblás) egyszerűsítési lehetőségeinek bemutatása.

24 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA HAJDÚBÖSZÖRMÉN Középszintű érettségi vizsga témakörei idegen nyelvből 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 2. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel - Női és férfi szerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, divat - Vásárlás, szolgáltatások (posta) - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek - A városi és vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok a környezetünkben - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

25 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA HAJDÚBÖSZÖRMÉN Középszintű érettségi vizsga témakörei idegen nyelvből 6. Életmód - Napirend, időbeosztás - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Ételek, kedvenc ételek - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben - Gyakori betegségek, sérülések, baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet - Kulturális események 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés - Nyaralás itthon, illetve külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

26 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikából 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Közhasznú információs források 1.2. Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete A modern információs társadalom jellemzői Informatika és etika Jogi ismeretek 2. Informatikai alapismeretek hardver 2.1. Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek Az adat és az adatmennyiség Bináris számábrázolás Bináris karakterábrázolás Bináris kép- és színkódolás Bináris hangkódolás 2.2. A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése Hálózatok 3. Informatikai alapismeretek szoftver 3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Állományok típusai, keresés a háttértárakon Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem 4. Szövegszerkesztés 4.1. A szövegszerkesztő használata A program indítása A munkakörnyezet beállítása A szövegszerkesztő menürendszere

27 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikából Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 4.2. Szövegszerkesztési alapok Szövegbevitel, szövegjavítás Karakterformázás Bekezdésformázás Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Oldalformázás 4.3. Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Körlevélkészítés Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk 5. Táblázatkezelés 5.1.A táblázatkezelő használata A program indítása A munkakörnyezet beállítása A táblázatkezelő menürendszere A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 5.2.A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 5.3.Adatok a táblázatokban Adattípusok Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás A cellahivatkozások használata Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 5.4.Táblázatformázás Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartomány-formázások Cellák és tartományok másolása 5.5.Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Formázási lehetőségek Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 5.6.Problémamegoldás táblázatkezelővel Tantárgyi feladatok megoldása A mindennapi életben előforduló problémák 6. Adatbáziskezelés 6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs 6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata Adattípusok Adatbevitel, adatok módosítása, törlése Adatbázisok létrehozása, karbantartása

28 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikából 6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés Összesítés 6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok Űrlapok használata Jelentések használata 7. Információs hálózati szolgáltatások 7.1. Kommunikáció az Interneten Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele WWW Keresőrendszerek Távoli adatbázisok használata 7.2. Weblap készítés Hálózati dokumentumok szerkezete Weblap készítése Web-szerkesztővel Formázási lehetőségek 8. Prezentáció és grafika 8.1. Prezentáció (bemutató) A program indítása A munkakörnyezet beállítása A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, dia-minta ) és formázása 8.2. Grafika A program indítása A munkakörnyezet beállítása A program menürendszere Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása Képek beillesztése, formázása 9. Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány A könyvtári szolgáltatások 9.2. Dokumentumok Nyomtatott dokumentumok Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) 9.3. Tájékoztató eszközök Katalógusok Adatbázisok Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép)

29 HELYI TANTERV

30 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikai alapismeretekből 1. Hardver alapismeretek 1.1. Fogalmak 1.2. Eszközök 1.3. Lemezpartíciók használata 2. Szoftver alapismeretek 2.1. Fogalmak 2.2. Programok telepítése 2.3. Operációs rendszer használata 2.4. Állományok kezelése 2.5. Segédprogramok használata 3. Szövegszerkesztés 3.1. Szövegszerkesztő használata 3.2. Grafikai kiegészítő ismeretek 4. Táblázatkezelés 4.1. Táblázatkezelő használata 5. Informatikai alapismeretek 5.1. Számábrázolás, számrendszerek 6. Hálózati ismeretek 6.1. Hálózati alapok 6.2. Bejelentkezési környezet kialakítása 6.3. Hálózati operációs rendszer használata 6.4. Kommunikáció a hálózaton 7. Programozási alapismeretek 7.1. Programozási alapismeretek 7.2. Algoritmusok 7.3. A programkészítés környezete 7.4. Programnyelv ismerete 7.5. Programozási tételek 7.6. Hibakeresés, tesztelés, hatékonyság 7.7. Az objektumorientált programozás alapjai 8. Adatbázis kezelés 8.1. A relációs adatbázis kezelés alapfogalmai 8.2. Adatbázis-kezelő használata 8.3. Alapvető adatbázis kezelési műveletek 8.4. Az SQL nyelv használata

31 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelvtan 1.1. Ember és nyelv 1.2. Kommunikáció A jel, a jelrendszer Nyelvi és vizuális kommunikáció A nyelvhasználat mint kommunikáció Kommunikációs funkciók és közlésmódok Személyközi kommunikáció A tömegkommunikáció 1.3. A magyar nyelv története A magyar nyelv rokonsága Nyelvtörténeti korszakok Az írott nyelvi norma kialakulása Nyelvművelés 1.4. Nyelv és társadalom Nyelvváltozatok Kisebbségi nyelvhasználat A határon túli magyar nyelvűség Tömegkommunikáció és nyelvhasználat 1.5. A nyelvi szintek Hangtan Alaktan és szótan Mondattan A mondat szintagmatikus szerkezete A mondat a szövegben Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban Szókincs és frazeológia 1.6. A szöveg A szöveg és a kommunikáció A szöveg szerkezete és jelentése Szövegértelmezés A szöveg szóban és írásban Az intertextualitás

32 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar irodalom 1. Életművek 2. Portrék 3. Látásmódok, művek 4. A közelmúlt irodalmából 5. A kortárs irodalomból 6. Világirodalom 7. Korszakok, stílustörténet 8. Irodalomtörténet 9. Témák, motívumok 10. Műfajok, poétika 11. Az irodalom határterületei 12. Regionális kultúra

33 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei matematikából 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1. 1 Halmazok Halmazműveletek Számosság, részhalmazok 1.2 Matematikai logika 1.2.1Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 1.1 Kombinatorika 1.2 Gráfok 2. Számelmélet, algebra 2.1 Alapműveletek 2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek Oszthatóság Számrendszerek 2.3 Racionális és irracionális számok 2.4 Valós számok 2.5 Hatvány, gyök, logaritmus 2.6 Betűkifejezések Nevezetes azonosságok 2.7 Arányosság Százalékszámítás 2.8 Egyenletek, egyenletrend-szerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek Magasabb fokú egyenletek Négyzetgyökös egyenletek Nem algebrai egyenletek Abszolút értékes egyenletek Exponenciális és logaritmikus egyenletek Trigonometrikus egyenletek Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek 3. Függvények, az analízis elemei 3.1 A függvény 3.2 Egyváltozós valós függvények A függvények grafikonja, függvény transzformációk A függvények jellemzése 3.3 Sorozatok Számtani és mértani sorozatok Végtelen mértani sor Kamatos kamat, járadékszámítás 3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei Határérték, folytonosság Differenciálszámítás Integrálszámítás 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 4.1 Elemi geometria Térelemek

34 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei matematikából A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 4.2 Geometriai transzformációk Egybe vágósági transzformációk Síkban Térben Hasonlósági transzformációk Egyéb transzformációk Merőleges vetítés 4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok Síkbeli alakzatok Háromszögek Négyszögek Sokszög Kör Térbeli alakzatok 4.4 Vektorok síkban és térben 4.5 Trigonometria 4.6 Koordinátageometria Pontok, vektorok Egyenes Kör Parabola 4.7 Kerület, terület 4.8 Felszín, térfogat 5. Valószínűség számítás, statisztika 5.1 Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 5.2 A valószínűség számítás elemei

35 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei testnevelésből Gyakorlati vizsga: 1. Mászás, függeszkedés (állásból indulva) 1.1 Mászás a kötél teljes magasságáig (lányok) 1.2 Függeszkedés a kötél teljes magasságáig (fiúk) 2. Gimnasztikagyakorlat 48 ütemű egyénileg összeállított szabadgyakorlat bemutatása. (Tartalmi követelmények: minden főbb izomcsoportra tervezni kell gyakorlatot, változó kiinduló helyzeteket kell alkalmazni, legalább két nyolcütemű gyakorlat szerepeljen benne) 3. Torna 3.1 Talajgyakorlat az öt kötelező elemet tartalmazó önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása vagy szekrényugrás egy tanult támaszugrás bemutatása (nők minimum 4 részes keresztben, férfiak 5 részes hosszában felállított szekrényen) 3.2 Gyűrű (fiúk) a négy kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított gyűrűgyakorlat bemutatása vagy korlát (fiúk) a négy kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított korlátgyakorlat bemutatása 3.2 Felemás korlát (lányok) a négy kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított felemáskorlát gyakorlat bemutatása vagy gerenda (lányok) az öt kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított gerendagyakorlat bemutatása 4. Labdajáték Egy választott labdajáték gyakorlatainak bemutatása. Választható labdajátékok: 4.1 Röplabda Kosárérintéssel a labda fej fölé játszása egy 2 m sugarú körben. (a labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell játszani) Alkarérintéssel a labda fejfölé játszása egy 2 m sugarú körben. (a labdát legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani) Nyitás választott technikával a támadóvonal mögé, váltott térfélre. 8 kísérlet. 4.2 Kosárlabda Fektetett dobás (mindkét oldalra) félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés nélkül fektetett dobás. Jobb- és baloldalról is végre kell hajtani a feladatot. A 3-3 kísérletből minimum egy sikeres dobást kell végrehajtani Büntetődobás választott technikával, 10 kísérlet. 4.3 Labdarúgás Labdaemelgetés a földről felvett vagy feldobott labdát váltott lábbal történő érintéssel kell levegőben tartani. 3 kísérlet Szlalom labdavezetés 10 m hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett tömöttlabda (bója) között szlalom labdavezetés oda-vissza, kapura lövés 10 méterről. 3 kísérlet Összetett gyakorlat félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 8-10 méterre oldalt elhelyezett, ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó labda kapura rúgása. 3 kísérlet 4.4 Kézilabda Kapura lövés gyorsindítás után - saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló egykezes beugrásos kapura lövés. 3 kisérlet Büntetődobás egyenlő eloszlásban, a kapu két alsó sarkába elhelyezett zsámolyra 5 kísérlet Tetszőleges lendületszerzés után távolba dobás kézilabdával. 3 kísérlet.

36 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei testnevelésből 5. Atlétika m-es síkfutás vagy 2000 m-es síkfutás 5.2 Távolugrás választott technikával vagy magasugrás választott technikával 5.3 Súlylökés vagy kislabdahajítás 6. Úszás 6.1 Úszás 50 m megtétele egy választott úszásnemben szabályos rajttal és fordulóval, 25 m teljesítése másik választott úszásnemben szabályos rajttal Szóbeli vizsga: 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb eredményeinek ismerete. 2. A harmonikus testi fejlődés A testi fejlődés rövid jellemzése általános és középiskolás korban (magasság, testsúly, iskolaérettség mozgásos cselekvések). 3. Az egészséges életmód Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretekben. Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: rendszeres testedzés, optimális testsúly, aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése, egészségkárosító szokások (alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük. 4. Testi képességek Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése. A pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfejlesztés szabályai. 5. Gimnasztika A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon. Gyakorlatok javaslata az erő, a gyorsaság, az állóképesség fejlesztésére Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakorlatok 2-3 példa. Légzőgyakorlatok. A bemelegítés szerepe és kritériumai. 6. Atlétika A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege. 7. Torna A női és férfi tornaszerek ismertetése. A legfontosabb baleset-megelőző eljárások. Segítségadás gyakorlásnál. 8. Ritmikus gimnasztika Az RG szerepe a harmonikus mozgás kialakításában. A ritmikus gimnasztika versenyszámainak felsorolása, rövid bemutatása. 9. Küzdősportok, önvédelem Alsó, felső tagozatos és középiskolás tanulók részére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismertetése és a választás indoklása. 10. Úszás Az úszás higiénéjének ismerete. Az úszás az ember életében. 11. Testnevelési és sportjátékok Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal kapcsolatos három testnevelési játék ismertetése. Egy választott sportjáték alapvető szabályainak ismertetése (pályaméretek, játékosok száma, időszabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, a támadásra és védekezésre vonatkozó szabályok).

37 HELYI TANTERV 12. Természetben űzhető sportok Egy választott, természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.) Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről.

38 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei történelemből 1. Gazdaság, gazdaságpolitika 2. Népesség, település, életmód 3. Egyén, közösség, társadalom 4. A modern demokráciák működése 5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

39 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretekből 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 1.1. A vendéglátás alapjai 1.2. A vendéglátás tevékenységi körei 1.3. A vendéglátás üzlethálózata 1.4. A turizmus alapjai 1.5. A turizmus tevékenysége, tevékenységi formái, fajtái 1.6. A turizmus és környezet összefüggései 1.7. A vendéglátás és a turizmus kapcsolata 1.8. A turizmus, mint tevékenység feltételrendszere 1.9. A turizmus piaca A vendéglátás piaca Általános ügyviteli alapismeretek A turizmus és a vendéglátás ügyvitele 2. Szállodai alapismeretek 2.1. Szálláshelyek, szállodák és egyéb szálláshelyek 2.2. A szálloda és egyéb szálláshelyek működésének tárgyi feltételei 2.3. A szálloda és egyéb szálláshelyek működésének személyi feltételei 2.4. A szálloda és egyéb szálláshelyek ügyvitele 2.5. A szálloda és egyéb szálláshelyek gazdálkodása 2.6. A szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok, rendeletek és előírások 3. Marketing alapismeretek 3.1. A marketing fogalma, fejlődése 3.2. A piac, a piaci környezet elemzése 3.3. A fogyasztói magatartás 3.4. A piacszegmentálás, a célpiacok kiválasztása 3.5. A marketing információs rendszer 3.6. A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei 3.7. A termékpolitika, termékfejlesztés 3.8. Árpolitika, árstratégia 3.9. Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása A marketingkommunikáció eszközrendszere A reklám szerepe, tervezése A Public Relations Az eladásösztönzés és a személyes eladás Az image és az egyedi vállalati arculat Az egyéb piacbefolyásolási eszközök

40 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei közgazdaságtanból a közgazdasági szakmacsoport számára 1) Mikroökonómiai alapismeretek és összefüggések 2) A fogyasztói magatartás és a kereslet 3) A vállalat termelői magatartása és a kínálat 4) A termelési tényezők piaca 5) Az externáliák és a közjavak 6) Makroökonómiai alapismeretek és összefüggések 7) A makrogazdasági egyensúly 8) Az állam gazdaságpolitikája 9) A külgazdasági kapcsolatok és nemzetgazdasági összefüggések Középszintű érettségi vizsga témakörei üzleti gazdaságtanból a közgazdasági szakmacsoport számára 1. Marketing és marketing gondolkodás 2. A vállalkozás és az államháztartás kapcsolatai 3. A pénzügyi műveletek 4. A vásárolt készletek 5. Az emberi erőforrás 6. Befektetett eszközök 7. A tevékenység költségei és az értékesítés 8. Az erőforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása 9. Zárás-éves beszámoló

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat.

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A beszámoltatás célja: Olyan pedagógiai információk, adatok szerzése, amely tájékoztatást ad a tanulók tudásáról, annak

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat Villamosipar és elektronika ágazat Az érettségi vizsgakövetelmények átdolgozási kérdései Összeállította: Mészáros Miklós Villamosipar és elektronika ágazat 2016. február 11. ÁSZÉV 1 ÁSZÉV = Ágazati szakmai

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS ISKOLAI PROGRAMJA 9 12. évfolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. A szakmacsoportos

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 13. évfolyam (160 óra) Karbantartási gyakorlatok tantárgy:

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Beiskolázási tájékoztató 2016/2017-es tanév Általános információk Az iskola neve: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK TANFOLYAMI AJÁNLATUNK Én félek a számítógéptől, inkább hozzá sem nyúlok! Hányszor hallhatjuk ezt a mondatot az örökifjú korú társainktól, pedig nem ördöngösség, bárki megtanulhatja a legalapvetőbb funkciókat.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA MŰSZAKI SZAKTERÜLET ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Összeállította: az építész-

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat.

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat. A SÁRSZENTMIHÁLYI ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Létesítés adatok: Az iskola Fenntartója a Sárszentmihályi Községi Önkormányzat. Önálló gondnoksággal rendelkezik, ami

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Informatika a magyar közoktatásban. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatika a magyar közoktatásban Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Témavezető: Dr. Dömösi Pál Készítette: Orosz Csaba Gazdaságinformatikus

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben