A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei"

Átírás

1 HELYI TANTERV A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyi követelményeknek megfelelő tananyagot tartalmazza. A tananyag elrendezése logikus, szemléletes legyen. Alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására. Szakközépiskolában igazodjon a közép-, illetve az emelt szintű érettségi követelményeihez. Gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon. A különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák elsajátítását. Adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre. Adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatásra. Alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására. Segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését. Jól látható, esztétikus fotókkal, ábrákkal stb. illusztrált legyen. Esztétikus, tetszetős megjelenése legyen. Elfogadható áron kínálják. Az egy évfolyamon tanítók lehetőség szerint azonos tankönyvből tanítsanak. A kiválasztott és alkalmazott tankönyvekről folyamatos a konzultáció a munkaközösség tagjai között. Új tankönyv, munkafüzet, taneszköz bevezetése előtt az azonos tantárgyat tanítók egyeztetnek. A tankönyvekről való tájékozódás forrásai: tanítási órával egybekötött tankönyvbemutatók, országos, (pl. EDUCATIO) megyei vagy városi tankönyvbemutatók a tankönyvkatalógusok, tankönyvjegyzékek továbbképzéseken, országos versenyeken és a módszertani folyóiratokból kapott információk a tankönyv.hu. oldalak A tankönyvek rendelését, árusítását a tankönyvfelelős végzi, akit az érvényes törvények alapján az igazgató bíz meg ezzel a feladattal.

2 HELYI TANTERV A tanulók évközi tankönyvigényét kielégítendő, a központi tankönyvtámogatás megfelelő részéből a hatályos jogszabályoknak megfelelően a könyvtárba tankönyveket vásárolunk kölcsönzés céljából. Egyéb tanulmányi segédletekből pl. angol és német középszótár, térképek (történelem, földrajz, irodalom), matematikai feladatgyűjtemény, irodalmi szöveggyűjtemény, művészettörténeti képes gyűjtemény, műszaki táblázatok a munkaközösségekkel, a szülői és a diák szervezettel történt egyeztetés szerint osztályok, csoportok számára biztosítunk elegendő példányt az órai munkához. A nem hagyományos ismerethordozók; videofilmek, CD-ROM-k az órai szemléltetéshez a könyvtárból kölcsönözhetők. Az eszközök kiválasztásában és beszerzésében a könyvtáros a szaktanárokkal egyeztet, ugyanazok az elvek és formák érvényesek, mint a tankönyvekre.

3 HELYI TANTERV A tanulók fizikai állapotának felmérése A közoktatásról szóló törvény 41 (5) kimondja az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. A tanulók általános fizikai teherbíró-képességének minősítéséhez az aerob kapacitás és az általános testi erő mérésére összeállított motorikus próbákban elért teljesítményt kell objektív módon mérni, értékelni. Testnevelés órán fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni kell azok mielőbbi felszámolására. A test általános izomerejét, erő- állóképességét hat motorikus próba alapján értékeljük. A tanulókat hét kategóriába sorolhatjuk teljesítményük alapján. o 1 igen gyenge, o 2 gyenge, o 3 kifogásolható, o 4 közepes o 5 jó o 6 kiváló o 7 extra Az elvégzendő gyakorlatok: 1. helyből távolugrás 2. lökés egy kézzel dobóterpeszből, tömöttlabdával 3. fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 4. tömöttlabda dobás hátra 5. hasonfekvésben törzsemelés hátra 6. hanyattfekvésből felülés

4 HELYI TANTERV Az aerob állóképesség mérését a Cooper-teszttel hajtjuk végre. Ezt a mérést csak azokkal a tanulókkal hajtjuk végre, akik nem tartoznak a gyógytestnevelésre és könnyített testnevelésre utalt tanulók körébe. Mindennapi testedzés végrehajtását szolgáló program: A tanulóknak minden évfolyamon heti 2 testnevelési órájuk van. A mindennapos testneveléshez ezen kívül a Diáksportkör keretében működő szakosztályok biztosítják a lehetőséget. A gyógytestnevelés heti óraszáma 3.

5 HELYI TANTERV Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei (bemenet - átjárhatóság - kimenet) Belépés az iskola első évfolyamába (a felvétel feltételei) Szakiskola 9. évfolyamára: az általános iskola 8. osztályának eredményes befejezése a jelentkezőket az általános iskolai 5-8. osztályos tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk a következő tantárgyak osztályzatait fegyelembe véve: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv Beiratkozáshoz szükségesek: az általános iskola 8. évfolyamának sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány személyi igazolvány adatlap speciális esetben egészségügyi igazolás Szakközépiskola 9. évfolyamára: az általános iskola 8. osztályának eredményes befejezése a jelentkezőket az általános iskolai 5-8. osztályos tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk a következő tantárgyak osztályzatait fegyelembe véve: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv nem mondtunk le a felvételi vizsga lehetőségéről sem; erről a tanulókat az adott tanévre vonatkozó beiskolázási tájékoztatónkban értesítjük Beiratkozáshoz szükségesek: az általános iskola 8. évfolyamának sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány személyi igazolvány adatlap A szakképzési évfolyamokra a felvétel előképzettségi feltételeit az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza, amely szerint iskolánk viszonylatában ez 3 féle lehet: alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítések a 10. osztály eredményes befejezéséhez kötött szakképesítések érettségi vizsgához kötött szakképesítések. A szakképzési évfolyamra való beiratkozáshoz szükséges: az előképzettséget igazoló bizonyítvány a szakmára való alkalmasság orvosi igazolása személyi igazolvány adatlap A második szakmára történő felvétel feltételei: a megfelelő előképzettséget igazoló bizonyítvány a szakmára való alkalmasság orvosi igazolása személyi igazolvány adatlap Az érettségi utáni szakképzésre történő felvétel feltételei: az előképzettséget igazoló érettségi bizonyítvány

6 HELYI TANTERV személyi igazolvány adatlap Fellebbezési lehetőségek és eljárások az adott tanév rendjét tartalmazó miniszteri rendeletben aktuálisan szabályozottak alapján történik. A tanulók felvételénél (illetve átvételénél) - ha a felvétel követelményeinek megfelelnek a hajdúböszörményi fiatalokat előnyben részesítjük. A felsőbb évfolyamra lépés feltételei: Mindenkori feltétel az előző évfolyam tanterveiben rögzített minimális követelmények legalább elégséges szintű teljesítése. Biztosítjuk az iskolatípusok (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) közötti átjárhatóságot különbözeti vizsgák segítségével, egyéni elbírálás alapján. Csak osztályismétléssel folytathatja tanulmányait az a tanuló: aki gyakorlati oktatásból - a tanév végén folyamatosan szervezett gyakorlati oktatást is figyelembe véve - elégtelen osztályzatot kapott aki a javítóvizsgán nem felelt meg, vagy a javítóvizsgán igazolatlanul nem jelent meg, akit jogerős fegyelmi büntetéssel a megkezdett tanév folytatásától eltiltottak ha a tanuló vagy gondviselője az osztályismétlést írásban az iskola igazgatójától kéri. Az évfolyam megismétlése a jogszabályban előírt életkori határon belül nem tagadható meg az iskolánkkal tanulói jogviszonyban álló tanulótól. Ha az évfolyamismétlésre a szakma megszűnése miatt nincs mód, akkor áthelyezéssel elő kell segíteni a tanulmányok folytatását. Az átjárhatóság biztosítása Hajdúböszörmény középiskolái között: Hajdúböszörmény Város Önkormányzat közoktatási intézményhálózatának Feladatellátási, működtetési és fejlesztési (intézkedési terve) 2005/2006-ig dokumentum alapján a város középiskolái közötti átjárhatóságot a gyakorlati alkalmazás szintjén biztosítjuk: minden kérelmet egyénileg bírálunk el megvizsgáljuk a tanuló átvétele esetén az addig elsajátított tudástartalmat különbözeti vizsgát szervezünk (elsősorban szakközépiskolai, de indokolt esetben egyes tantárgyak esetében szakiskolai osztályainkban is) a különbözeti vizsgát bizottság (legalább 3 szaktanár) előtt teszi az átvételét kérő tanuló. A Nevelési pedagógiai program ezen részét az iskola SZMSZ-ben a tanulókra (pl. tanulói jogviszony) vonatkozó szabályozás és a Házirend egészítik ki.

7 HELYI TANTERV

8 HELYI TANTERV Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei Ha a tanterv másképpen nem rendelkezik, valamennyi tantárgyat osztályozni kell. A heti 1-2 órás tantárgyak esetében legalább kéthavonta, a heti 3-4 órás tantárgyaknál havonta, a heti 5 vagy annál több órás tantárgyak esetében sűrűbben kell érdemjegyet adni a tanulónak. A testneveléséből felmentett, a gyógytestnevelésen részt vevő tanulót nem kell osztályozni, de értékelni szükséges. Minden tantárgyból legalább 3 érdemjegy szükséges a tanuló félévi illetve év végi osztályzatának megállapításához. Az iskolai beszámoltatás és ismeretek számonkérésének formái: órai szóbelis és írásbeli felelet dolgozat témazáró dolgozat gyakorlati feladat házi feladat projektmunka vizsgadolgozat szóbeli vizsgafelelet A tanuló teljesítménye értékelésének és minősítésének követelményei, formái Az értékelés legyen: objektív megbízható sokoldalú feleljen meg a tanuló életkori sajátosságainak ösztönző A tanulók teljesítményét év közben érdemjeggyel kell értékelni.

9 HELYI TANTERV Érdemjegyek: 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen) Az érdemjegy nem lehet fegyelmezési eszköz. A tanuló félévkor és tanév végén osztályzatot kap az ellenőrzőben, illetve bizonyítványban. Az osztályzat az évközi érdemjegyek alapján vagy osztályozó vizsgán, javítóvizsgán nyújtott teljesítmény alapján kell megállapítani. Év végén az éves teljesítmény alapján adjuk az osztályzatot, figyelembe véve a tanuló teljesítményének fejlődési trendjét. A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól engedélyezték számára a tanulmányi követelményeknek az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget mulasztása miatt nem osztályozható, de a nevelőtestület engedélyezte a vizsga letételét más oktatási tartalmú iskolából, szakmacsoportból átvétel útján került az iskolába, másik szakmacsoportba A tanuló javítóvizsgát tehet: ha valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott A kiemelkedő évközi teljesítmény és jeles osztályzat esetén a tanuló szaktárgyi dicséretben részesül. Legalább 4 szaktárgyi dicséret esetén a nevelőtestület általános dicséretben részesíti a tanulókat. Ha az év végi osztályzat lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érintett pedagógust, adjon tájékoztatást ennek okáról és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését vagy nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja (KT. 70.(4.).

10 HELYI TANTERV A tanuló magatartásának értékelése Példás (5): Tevékenyen részt vesz a közösség munkájában A házirendet következetesen betartja és betartatja társaival Segítőkész, társai elfogadják A feladatok megoldásában kezdeményező Felelősségteljesen végzi el a rábízott feladatokat Igazolatlan mulasztása nincs Jó (4): A közösségi életben szívesen vesz részt, de nem kezdeményező A házirend szabályait megtartja, viselkedésére nincs panasz A feladatok megoldásában elfogadja a kezdeményezést Egész évben egy szaktanári figyelmeztetésnél nagyobb büntetésben nem részesült Igazolatlanul egy óránál többet nem mulasztott Változó (3): Tudatosan nem árt a közösségnek, de nem mindig lehet rá számítani Megnyilvánulásaiban, cselekedeteiben nem mindig megbízható A házirend szabályait megsérti Osztályfőnöki figyelmeztetésnél nagyobb büntetésben nem részesült Igazolatlanul kettő, vagy annál több - de tíznél kevesebb- órát mulasztott Rossz (2): A házirendet szándékosan és tudatosan megsérti Megbízhatatlan, tetteiért nem vállalja a felelősséget Nincs benne együttműködési készség Többszöri szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetésben részesült Igazolatlanul tíz vagy annál több órát mulasztott A tanítási órát és tanuló társait sorozatosan zavarja

11 HELYI TANTERV A tanuló szorgalmának értékelése Példás (5): Céltudatos, igényes, folyamatosan dolgozik, pontos, megbízható, feladatot vállal Kötelességtudata magas fokú Érdeklődése széleskörű a tananyagon felül is produkál Képességeinek megfelelően tanul Jó (4): Átlagos tanulmányi munka, csak kötelező feladatokat vállal A tananyagon belül teljesít Az órákra rendszeresen készül Változó (3): Hullámzó teljesítményű, képességei alatt teljesít Kötelességtudata nem megfelelő Érdeklődése szétszórt, ingadozó Önállótlan, de a segítséget elfogadja Felszerelése hiányos Hanyag (2): Képességeihez mérten keveset tesz a tanulmányi fejlődése érdekében Nem törődik a kötelességeivel Munkájában megbízhatatlan, a gyakorlaton selejteket gyárt Egyáltalán nem vállal feladatokat Tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, az órai munkában egyáltalán nem vesz részt Felszerelése gyakran hiányos

12 HELYI TANTERV Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁS Formája Rendje Korlátai A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya FELELET 1 tanóra anyagából a Ha a tanuló hiányzott arról a tanóráról, melyen az 1 érdemjeggyel osztályozott feldolgozást követő tanórán DOLGOZAT 2-3 feldolgozott tanóra TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT anyagából íratható A témakör feldolgozása után íratható a tanulóknak bejelentett időpontban. Egy tanítási évben a tantárgy heti kötelező óraszámának megfelelő számú témazáró dolgozatot kötelező írni. adott tananyagot feldolgozták, 1 hetet kell adni számára, hogy pótolja a tananyagokat. Ha a tanuló hiányzott ezekről az órákról, 1 hetet kell adni számára, hogy pótolja a tananyagokat. Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál többet nem lehet íratni. Ha a tanuló a témakör feldolgozásának időszakában hiányzott, a hiányzás mértékének megfelelő, maximum 2 hetet kell adni számára, hogy pótolja a tananyagokat. A témazáró dolgozat ideje minimum egy, maximum 2 tanítási óra, amit a tanulókkal közölni kell. 1 érdemjegynyi súlya van a tanuló adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzatának megállapításakor 1 érdemjeggyel osztályozott 1 érdemjegynyi súlya van a tanuló adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzatának megállapításakor 1 (magyar nyelv és irodalomból 2) érdemjeggyel osztályozott. Az érdemjegynek kétszeres súlya van a tanuló adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzatának megállapításakor.

13 HELYI TANTERV Formája Rendje Korlátai A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya KISÉRETTSÉGI A kisérettségi Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, Egy érdemjeggyel osztályozottak. VIZSGADOLGOZAT vizsgaszabályzatunk rendje történelemből, élő idegen nyelvből, Az érdemjegy matematikából 50%-os súllyal, a SZAKKÖZÉPISKOLA szerint. informatikából és a szakmacsoportos alapozó többi tantárgy esetében 25 %-os súllyal számít be 10. ÉS 12. ismeretekből írják a tanulók. a tanuló félévi, illetve év végi osztályzatába. ÉVFOLYAMAIN 10. OSZTÁLYOS Záróvizsga szabályzatának Magyar nyelv és irodalomból és matematikából Matematikából 1 érdemjeggyel osztályozott, mely ZÁRÓVIZSGA- rendje szerint. írják a tanulók 50%-os súllyal számít be a tanuló év végi DOLGOZAT A osztályzatába. SZAKISKOLÁBAN Magyar nyelv és irodalomból 2 érdemjeggyel osztályozott, mely 25%-os súllyal számít a tanuló év végi osztályzatába. PRÓBAÉRETTSÉGI A tanulókkal előre kell Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 1 (magyar nyelv és irodalomból 2) érdemjeggyel DOLGOZAT A közölni időpontját. történelemből és élő idegen nyelvből írják a osztályozott. Az érdemjegy kétszeres súllyal SZAKKÖZÉPISKOLA tanulók. számít bele a tanuló év végi osztályzatába. 12. ÉVFOLYAMÁN PRÓBA SZAKMAI VIZSGADOLGOZAT A VÉGZŐS ÉVFOLYAMON Novemberben és decemberben; a tanulókat előre tájékoztatni kell az időpontjáról Szakmai elméletből és szakrajzból írják a tanulók. 1 érdemjeggyel osztályozott, melynek kétszeres súlya van a tanuló félévi osztályzatának megállapításakor

14 HELYI TANTERV Formája Rendje Korlátai A tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya HÁZI DOLGOZAT A tanulókkal legalább két Magyar nyelv és irodalomból írják a tanulók. 1 érdemjeggyel osztályozott, mely 1 érdemjegynyi héttel hamarabb közölni kell a 1 tanévben maximum 1 házi dolgozat íratható a súllyal szerepel a tanuló félévi vagy év végi beadás határidejét. tantervben szereplő témakörökből választott osztályzatának megállapításakor. témából. PROJEKTMUNKA A tanulóval 1 hónappal előre kell közölni a beadás határidejét. Egy tanévben egy projektmunka készítését lehet 1 érdemjegynyi súllyal szerepel a tanuló félévi kérni a tanulótól minden tantárgyat figyelembe vagy év végi osztályzatának megállapításakor. véve. HÁZI FELADAT Tanórán feldolgozott A tankönyv és az órai feldolgozás alapján tananyagból illetve ahhoz megoldható feladat adható. kapcsolódva adható 1 érdemjegynyi súllyal szerepel a tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapításakor.

15 HELYI TANTERV Elvei: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladat megfelelően előkészített legyen Egyenletes legyen (ne rapszodikusan túl sok vagy túl kevés) Rendszeres legyen Segítse az új ismeretek megtanulását, megszilárdítását Segítse a differenciált oktatást Tegye lehetővé a korábban tanult ismeretek ismétlését Korlátai: Az órán tanult anyagokhoz kapcsolódjon A mindennapos, rendszeres házi feladat a tankönyv alapján megoldható legyen

16 VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM

17 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei gépészeti alapismeretekből A témakörök 1. A statika alaptételei, kényszerek Mit nevezünk erőnek? Jellemezze az erőt, mutassa be ábrázolását! Ismertesse az eredő erő fogalmát, az egyensúly fogalmát, az akció-reakció törvényét, az erők áthelyezésének megoldását! Ismertesse a statikai kényszereket: kötél, rúd, támasztás, csukló, befogás! Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! 2. Csavarok, csavarkötések Ismertesse a csavarmenetek származtatását, a menetprofilokat és alkalmazásaikat! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarmenetek jelképes ábrázolását, méretmegadását! Ismertesse a csavarkötések elemeit! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarok, csavaranyák fajtáit! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötéseket! Ismertesse alkalmazási területeiket! Ismertese a csavarbiztosítások fajtáit, alkalmazási területeiket! 3. Síkbeli erők felbontása összetevőkre Mutassa be a merőleges összetevőkre bontást! Mutassa be a tetszőleges összetevőkre bontást! Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! 4. Fékszerkezetek Ismertesse a fékek csoportosítását, feladatukat! Ismertesse vázlatrajzok segítségével a kúpos és tárcsás fékek szerkezeti kialakításait, működésüket! Ismertesse a fékezőnyomaték, a fék oldásához illetve zárásához szükséges erő számítását! 5. Koncentrált erővel terhelt tartók, konzolos tartók * Szerkessze meg a tartók vektorábráit, nyomatéki ábráit! * Ismertesse a reakcióerők meghatározását! * Mutassa be a nyíróerő ábra szerkesztését! Ismertesse a maximális hajlító nyomaték meghatározását! * Jelölje be a veszélyes keresztmetszetet! 6. Szegecsek, szegecskötések Ismertesse a szegecsek fajtáit, anyagait! Ismertesse a szegecskötés feladatait, fajtáit! Ismertesse vázlatrajzzal a szegecskötések kialakításait, a konstrukciós megoldásokat! Ismertesse a szegecskötések méretezését!

18 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei gépészeti alapismeretekből 7. Húzás, nyomás, nyírás * Mit nevezünk igénybevételnek, feszültségnek? Ismertesse a terhelési módokat, a megengedett feszültség fogalmát! * Jellemezze a húzó nyomó igénybevételt! * Ismertesse az alakváltozás számításának módját! * Ismertesse húzásra, nyomásra, nyírásra való méretezés elvét! 8. Siklócsapágyak Ismertesse a csapágyak feladatát, fajtáit! Ismertesse a súrlódási jelenségek formáit, a folyadéksúrlódás feltételeit! Ismertesse a siklócsapágyak típusait, szerkezeti kialakításukat alkalmazási területeiket! 9. Hajlítás * Ismertesse a hajlítás hatására ébredő igénybevételeket, feszültségeket! * Jellemezze a hajlítás alakváltozását! Ismertesse a hajlításra való méretezés elvét! 10. Fogaskerékhajtás Ismertesse a fogaskerékhajtás elvét, sajátosságait! Ismertesse a fogaskerekes hajtások fajtáit, alkalmazási területeiket! Mutassa be a fogaskerekek jellemző méreteit, géprajzi ábrázolásukat! Ismertesse a hajtás jellemző adatainak meghatározását! B témakörök 1. Vázolja fel az egymás tengelyét merőlegesen metsző kúp és henger áthatásait! 2. Mutassa be a mérethálózat kialakítását, felépítésének elveit, a bázisvonal, alapvonal fogalmát, alkalmazását! 3. Mutassa be a vas allotróp átalakulását lehűlési és hevítési görbéjével! 4. Csoportosítsa az acélokat összetétel és felhasználás szerint! 5. Ismertesse a homokformába történő öntés gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait! 6. Ismertesse az acél hőkezelési eljárások célját, a hőkezelő eljárások szakaszait! 7. Vázolja fel a transzformátor elvi felépítését és magyarázza el és működését! 8. Ismertesse kapcsolási rajz segítségével a párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor indítását! 9. Nevezze meg az ipari és a kommunális hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módjait, ismertesse a hulladékhasznosítás lehetőségeit! 10. Ismertesse a zaj fogalmát és a zaj hatásfok-befolyásoló hatását!

19 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből Elektrotechnikai elméleti témakörök 1. Villamos alapfogalmak A feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalma, jellemzői és mértékegységei. Átszámítások mértékegységekkel a prefixumok szerint. Az áram és a töltés közötti összefüggés értelmezése. Vezető és szigetelő anyagok összehasonlítása. 2. Villamos alapfogalmak Az ellenállás meghatározása paraméterei segítségével. Az ellenállások fajtái és katalógusadatai. Ellenállások szabványos jelölésmódjai. Ellenállások hőfoktényezője, negatív és pozitív hőfokfüggés. 3. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Az áramkör fogalma és részei. Ohm törvénye. Kirchhoff csomóponti- és hurok-törvénye. Az eredő ellenállás fogalma. Soros, párhuzamos és vegyes ellenállás hálózatok eredői. 4. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei A feszültségosztás és az áramosztás törvénye. Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd. Alapműszerek jellemzői, méréshatár kiterjesztései. Az előtét-, és a söntellenállások értelmezése. 5. A villamos áram hatásai Az áram hőhatásának okai. A villamos- és a hőenergia közötti kapcsolatok. A fajhő fogalma. A hőhatáson alapuló gyakorlati alkalmazások felsorolása. Az áram élettani, emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó hatásai. Az áramütés mértékét befolyásoló tényezők, az áramütés elleni védekezés lehetőségeinek felsorolása.

20 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 6. A villamos áram hatásai Az áram vegyi hatásának okai. A folyadékok vezetésére, az anyagok kiválasztására vonatkozó folyamatok. Faraday törvénye. Az elektrolízis folyamata és gyakorlati alkalmazásai. A korrózió fajtái és az ellenük történő védekezési lehetőségek felsorolása. Az áram mágneses hatásának okai. Az állandó mágnes és az árammal átjárt vezető mágneses tere közötti kapcsolat. Az áram mágneses hatása gyakorlati alkalmazásainak felsorolása 7. Energiaforrások A villamos munka és a villamos teljesítmény fogalma és mértékegységei. A hatásfok értelmezése és gyakorlati értékei. Ideális és valódi generátorok. A feszültség- és áramgenerátorok Thevenin és Norton helyettesítő képei, soros és párhuzamos kapcsolásai. Az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége. A szuperpozíció tételének értelmezése. 8. Villamos erőtér A villamos erőtér fogalma és jellemzői (töltés, erőtér, erő, térerősség feszültség). Coulomb törvénye. A villamos térerősség és az anyagok kapcsolata. A polarizáció, az átütés és a piezovillamos jelenségek értelmezése. A dielektromos állandó és a dielektromos veszteség értelmezése. 9. Mágneses erőtér A mágneses erőtér fogalma és jellemzői (térerősség, indukció, fluxus, gerjesztés). Anyagok viselkedése mágneses erőtérben. A mágnesezési görbék értelmezése, a mágneses permeabilitás fogalma. A hiszterézis jelenség értelmezése. Az indukció törvény értelmezése.

21 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 10. Szinuszos mennyiségek Váltakozó áramú áramkörök A szinuszos váltakozó jel jellemzői (amplitúdó, frekvencia, körfrekvencia, periódus idő, pillanatnyi érték, fázisszög). A vonaldiagram és a vektordiagram ábrázolási módszerek ismertetése. A szinuszos váltakozó jel középértékeinek ismertetése. Az induktív és a kapacitív reaktancia fogalma. Elektronikai témakörök: 1. Passzív elektronikai áramkörök Kétpólusok csoportosítása. Kétpólusok jellemzői: impedancia, admittancia, fázisszög helyettesítő kép. Négypólusok csoportosítása. Négypólusok Z-, Y- és H-paraméteres egyenletrendszere. Négypólusok csillapítása, a szintek fogalma. Szűrő áramkörök csoportosítása, átviteli karakterisztikáinak ábrázolása. Határfrekvenciák, sávszélesség. 2. Félvezető áramköri elemek A félvezetők fizikai alapjai. A félvezető dióda felépítése, működése, jellemzői és hőfokfüggése. A félvezető dióda karakterisztikája és jelképe. Egyszerű egyenirányító kapcsolások bemutatása. 3. Félvezető áramköri elemek A speciális diódák: Zener, varicap, alagút, Schottky, tűs és LED-dióda felépítése, működése és jellemzői. A speciális diódák karakterisztikái és jelképei. A speciális diódák gyakorlati alkalmazásai.

22 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 4. Félvezető áramköri elemek A bipoláris tranzisztorok felépítése, működése, jellemzői, feszültség- és áramviszonyai. Alapkapcsolások, tranzisztorhatás, áramegyenletek. A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi és jelképei. A bipoláris tranzisztor h-paraméteres helyettesítő képe. 5. Félvezető áramköri elemek Az unipoláris tranzisztorok csoportosítása, felépítése, működése, jellemzői, feszültségés áramviszonyai. Alapkapcsolások. Az unipoláris tranzisztor jelleggörbéi, a FET-ek és a MOSFET-ek jelképei. Az unipoláris tranzisztor y-paraméteres helyettesítő képe. 6. Félvezető áramköri elemek Az egyéb félvezetők: négyrétegű dióda, tirisztor, diac, triac, UJT és lézerdióda felépítése, működése és jellemzői. Az egyéb félvezetők karakterisztikái és jelképei. Az egyéb félvezetők gyakorlati alkalmazásai. 7. Tranzisztoros alapáramkörök A visszacsatolás tömbvázlata, elve és céljai. A visszacsatolás fajtái (negatív és pozitív, soros és párhuzamos, feszültség és áram). A visszacsatolás alapegyenlete, a visszacsatolási tényező és a hurokerősítés értelmezése. A visszacsatolások hatása az erősítő jellemzőire. Visszacsatolt erősítők jellemzőinek értelmezése. 8. Alapáramkörök alkalmazásai Szélessávú erősítők felépítése és jellemzői (erősítés, sávszélesség, sávjóság). Hangolt erősítők felépítése és jellemzői (rezonancia frekvencia, jósági tényező, sávszélesség, feszültségerősítés). Szélessávú és hangolt erősítők gyakorlati alkalmazásainak bemutatása.

23 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei elektronikai alapismeretekből 9. Impulzustechnikai alapáramkörök Az impulzus fogalma, fajtái és jellemzői (amplitúdó, periódusidő, impulzus idő, felfutási- és visszafutási idő, felfutási- és visszafutási sebesség és idő, tetőesés, túllövés, kitöltési tényező). Passzív jelformáló áramkörök (differenciáló, integráló, vágó) felépítése, működése és gyakorlati alkalmazási területei. 10. Digitális alapáramkörök A logikai függvény fogalma és leírási módjai (szöveges, igazság táblázat, logikai vázlat, algebrai alak). A Boole algebra alaptörvényeinek és alaptételeinek bemutatása. A logikai függvények algebrai és grafikus (Veitch-Karnough táblás) egyszerűsítési lehetőségeinek bemutatása.

24 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA HAJDÚBÖSZÖRMÉN Középszintű érettségi vizsga témakörei idegen nyelvből 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 2. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel - Női és férfi szerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, divat - Vásárlás, szolgáltatások (posta) - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek - A városi és vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok a környezetünkben - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

25 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA HAJDÚBÖSZÖRMÉN Középszintű érettségi vizsga témakörei idegen nyelvből 6. Életmód - Napirend, időbeosztás - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Ételek, kedvenc ételek - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben - Gyakori betegségek, sérülések, baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet - Kulturális események 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés - Nyaralás itthon, illetve külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

26 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikából 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Közhasznú információs források 1.2. Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete A modern információs társadalom jellemzői Informatika és etika Jogi ismeretek 2. Informatikai alapismeretek hardver 2.1. Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek Az adat és az adatmennyiség Bináris számábrázolás Bináris karakterábrázolás Bináris kép- és színkódolás Bináris hangkódolás 2.2. A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése Hálózatok 3. Informatikai alapismeretek szoftver 3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Állományok típusai, keresés a háttértárakon Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem 4. Szövegszerkesztés 4.1. A szövegszerkesztő használata A program indítása A munkakörnyezet beállítása A szövegszerkesztő menürendszere

27 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikából Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 4.2. Szövegszerkesztési alapok Szövegbevitel, szövegjavítás Karakterformázás Bekezdésformázás Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Oldalformázás 4.3. Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Körlevélkészítés Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk 5. Táblázatkezelés 5.1.A táblázatkezelő használata A program indítása A munkakörnyezet beállítása A táblázatkezelő menürendszere A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 5.2.A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 5.3.Adatok a táblázatokban Adattípusok Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás A cellahivatkozások használata Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 5.4.Táblázatformázás Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartomány-formázások Cellák és tartományok másolása 5.5.Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Formázási lehetőségek Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 5.6.Problémamegoldás táblázatkezelővel Tantárgyi feladatok megoldása A mindennapi életben előforduló problémák 6. Adatbáziskezelés 6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs 6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata Adattípusok Adatbevitel, adatok módosítása, törlése Adatbázisok létrehozása, karbantartása

28 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikából 6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés Összesítés 6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok Űrlapok használata Jelentések használata 7. Információs hálózati szolgáltatások 7.1. Kommunikáció az Interneten Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele WWW Keresőrendszerek Távoli adatbázisok használata 7.2. Weblap készítés Hálózati dokumentumok szerkezete Weblap készítése Web-szerkesztővel Formázási lehetőségek 8. Prezentáció és grafika 8.1. Prezentáció (bemutató) A program indítása A munkakörnyezet beállítása A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, dia-minta ) és formázása 8.2. Grafika A program indítása A munkakörnyezet beállítása A program menürendszere Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása Képek beillesztése, formázása 9. Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány A könyvtári szolgáltatások 9.2. Dokumentumok Nyomtatott dokumentumok Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) 9.3. Tájékoztató eszközök Katalógusok Adatbázisok Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép)

29 HELYI TANTERV

30 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei informatikai alapismeretekből 1. Hardver alapismeretek 1.1. Fogalmak 1.2. Eszközök 1.3. Lemezpartíciók használata 2. Szoftver alapismeretek 2.1. Fogalmak 2.2. Programok telepítése 2.3. Operációs rendszer használata 2.4. Állományok kezelése 2.5. Segédprogramok használata 3. Szövegszerkesztés 3.1. Szövegszerkesztő használata 3.2. Grafikai kiegészítő ismeretek 4. Táblázatkezelés 4.1. Táblázatkezelő használata 5. Informatikai alapismeretek 5.1. Számábrázolás, számrendszerek 6. Hálózati ismeretek 6.1. Hálózati alapok 6.2. Bejelentkezési környezet kialakítása 6.3. Hálózati operációs rendszer használata 6.4. Kommunikáció a hálózaton 7. Programozási alapismeretek 7.1. Programozási alapismeretek 7.2. Algoritmusok 7.3. A programkészítés környezete 7.4. Programnyelv ismerete 7.5. Programozási tételek 7.6. Hibakeresés, tesztelés, hatékonyság 7.7. Az objektumorientált programozás alapjai 8. Adatbázis kezelés 8.1. A relációs adatbázis kezelés alapfogalmai 8.2. Adatbázis-kezelő használata 8.3. Alapvető adatbázis kezelési műveletek 8.4. Az SQL nyelv használata

31 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelvtan 1.1. Ember és nyelv 1.2. Kommunikáció A jel, a jelrendszer Nyelvi és vizuális kommunikáció A nyelvhasználat mint kommunikáció Kommunikációs funkciók és közlésmódok Személyközi kommunikáció A tömegkommunikáció 1.3. A magyar nyelv története A magyar nyelv rokonsága Nyelvtörténeti korszakok Az írott nyelvi norma kialakulása Nyelvművelés 1.4. Nyelv és társadalom Nyelvváltozatok Kisebbségi nyelvhasználat A határon túli magyar nyelvűség Tömegkommunikáció és nyelvhasználat 1.5. A nyelvi szintek Hangtan Alaktan és szótan Mondattan A mondat szintagmatikus szerkezete A mondat a szövegben Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban Szókincs és frazeológia 1.6. A szöveg A szöveg és a kommunikáció A szöveg szerkezete és jelentése Szövegértelmezés A szöveg szóban és írásban Az intertextualitás

32 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar irodalom 1. Életművek 2. Portrék 3. Látásmódok, művek 4. A közelmúlt irodalmából 5. A kortárs irodalomból 6. Világirodalom 7. Korszakok, stílustörténet 8. Irodalomtörténet 9. Témák, motívumok 10. Műfajok, poétika 11. Az irodalom határterületei 12. Regionális kultúra

33 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei matematikából 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1. 1 Halmazok Halmazműveletek Számosság, részhalmazok 1.2 Matematikai logika 1.2.1Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 1.1 Kombinatorika 1.2 Gráfok 2. Számelmélet, algebra 2.1 Alapműveletek 2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek Oszthatóság Számrendszerek 2.3 Racionális és irracionális számok 2.4 Valós számok 2.5 Hatvány, gyök, logaritmus 2.6 Betűkifejezések Nevezetes azonosságok 2.7 Arányosság Százalékszámítás 2.8 Egyenletek, egyenletrend-szerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek Magasabb fokú egyenletek Négyzetgyökös egyenletek Nem algebrai egyenletek Abszolút értékes egyenletek Exponenciális és logaritmikus egyenletek Trigonometrikus egyenletek Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek 3. Függvények, az analízis elemei 3.1 A függvény 3.2 Egyváltozós valós függvények A függvények grafikonja, függvény transzformációk A függvények jellemzése 3.3 Sorozatok Számtani és mértani sorozatok Végtelen mértani sor Kamatos kamat, járadékszámítás 3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei Határérték, folytonosság Differenciálszámítás Integrálszámítás 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 4.1 Elemi geometria Térelemek

34 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei matematikából A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 4.2 Geometriai transzformációk Egybe vágósági transzformációk Síkban Térben Hasonlósági transzformációk Egyéb transzformációk Merőleges vetítés 4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok Síkbeli alakzatok Háromszögek Négyszögek Sokszög Kör Térbeli alakzatok 4.4 Vektorok síkban és térben 4.5 Trigonometria 4.6 Koordinátageometria Pontok, vektorok Egyenes Kör Parabola 4.7 Kerület, terület 4.8 Felszín, térfogat 5. Valószínűség számítás, statisztika 5.1 Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 5.2 A valószínűség számítás elemei

35 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei testnevelésből Gyakorlati vizsga: 1. Mászás, függeszkedés (állásból indulva) 1.1 Mászás a kötél teljes magasságáig (lányok) 1.2 Függeszkedés a kötél teljes magasságáig (fiúk) 2. Gimnasztikagyakorlat 48 ütemű egyénileg összeállított szabadgyakorlat bemutatása. (Tartalmi követelmények: minden főbb izomcsoportra tervezni kell gyakorlatot, változó kiinduló helyzeteket kell alkalmazni, legalább két nyolcütemű gyakorlat szerepeljen benne) 3. Torna 3.1 Talajgyakorlat az öt kötelező elemet tartalmazó önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása vagy szekrényugrás egy tanult támaszugrás bemutatása (nők minimum 4 részes keresztben, férfiak 5 részes hosszában felállított szekrényen) 3.2 Gyűrű (fiúk) a négy kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított gyűrűgyakorlat bemutatása vagy korlát (fiúk) a négy kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított korlátgyakorlat bemutatása 3.2 Felemás korlát (lányok) a négy kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított felemáskorlát gyakorlat bemutatása vagy gerenda (lányok) az öt kötelező elemet tartalmazó, önállóan összeállított gerendagyakorlat bemutatása 4. Labdajáték Egy választott labdajáték gyakorlatainak bemutatása. Választható labdajátékok: 4.1 Röplabda Kosárérintéssel a labda fej fölé játszása egy 2 m sugarú körben. (a labdát legalább 1,5 m-re a fej fölé kell játszani) Alkarérintéssel a labda fejfölé játszása egy 2 m sugarú körben. (a labdát legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani) Nyitás választott technikával a támadóvonal mögé, váltott térfélre. 8 kísérlet. 4.2 Kosárlabda Fektetett dobás (mindkét oldalra) félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés nélkül fektetett dobás. Jobb- és baloldalról is végre kell hajtani a feladatot. A 3-3 kísérletből minimum egy sikeres dobást kell végrehajtani Büntetődobás választott technikával, 10 kísérlet. 4.3 Labdarúgás Labdaemelgetés a földről felvett vagy feldobott labdát váltott lábbal történő érintéssel kell levegőben tartani. 3 kísérlet Szlalom labdavezetés 10 m hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett tömöttlabda (bója) között szlalom labdavezetés oda-vissza, kapura lövés 10 méterről. 3 kísérlet Összetett gyakorlat félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 8-10 méterre oldalt elhelyezett, ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó labda kapura rúgása. 3 kísérlet 4.4 Kézilabda Kapura lövés gyorsindítás után - saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló egykezes beugrásos kapura lövés. 3 kisérlet Büntetődobás egyenlő eloszlásban, a kapu két alsó sarkába elhelyezett zsámolyra 5 kísérlet Tetszőleges lendületszerzés után távolba dobás kézilabdával. 3 kísérlet.

36 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei testnevelésből 5. Atlétika m-es síkfutás vagy 2000 m-es síkfutás 5.2 Távolugrás választott technikával vagy magasugrás választott technikával 5.3 Súlylökés vagy kislabdahajítás 6. Úszás 6.1 Úszás 50 m megtétele egy választott úszásnemben szabályos rajttal és fordulóval, 25 m teljesítése másik választott úszásnemben szabályos rajttal Szóbeli vizsga: 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb eredményeinek ismerete. 2. A harmonikus testi fejlődés A testi fejlődés rövid jellemzése általános és középiskolás korban (magasság, testsúly, iskolaérettség mozgásos cselekvések). 3. Az egészséges életmód Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretekben. Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: rendszeres testedzés, optimális testsúly, aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése, egészségkárosító szokások (alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük. 4. Testi képességek Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése. A pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfejlesztés szabályai. 5. Gimnasztika A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon. Gyakorlatok javaslata az erő, a gyorsaság, az állóképesség fejlesztésére Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakorlatok 2-3 példa. Légzőgyakorlatok. A bemelegítés szerepe és kritériumai. 6. Atlétika A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege. 7. Torna A női és férfi tornaszerek ismertetése. A legfontosabb baleset-megelőző eljárások. Segítségadás gyakorlásnál. 8. Ritmikus gimnasztika Az RG szerepe a harmonikus mozgás kialakításában. A ritmikus gimnasztika versenyszámainak felsorolása, rövid bemutatása. 9. Küzdősportok, önvédelem Alsó, felső tagozatos és középiskolás tanulók részére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismertetése és a választás indoklása. 10. Úszás Az úszás higiénéjének ismerete. Az úszás az ember életében. 11. Testnevelési és sportjátékok Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal kapcsolatos három testnevelési játék ismertetése. Egy választott sportjáték alapvető szabályainak ismertetése (pályaméretek, játékosok száma, időszabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, a támadásra és védekezésre vonatkozó szabályok).

37 HELYI TANTERV 12. Természetben űzhető sportok Egy választott, természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.) Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről.

38 HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsga témakörei történelemből 1. Gazdaság, gazdaságpolitika 2. Népesség, település, életmód 3. Egyén, közösség, társadalom 4. A modern demokráciák működése 5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

39 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretekből 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 1.1. A vendéglátás alapjai 1.2. A vendéglátás tevékenységi körei 1.3. A vendéglátás üzlethálózata 1.4. A turizmus alapjai 1.5. A turizmus tevékenysége, tevékenységi formái, fajtái 1.6. A turizmus és környezet összefüggései 1.7. A vendéglátás és a turizmus kapcsolata 1.8. A turizmus, mint tevékenység feltételrendszere 1.9. A turizmus piaca A vendéglátás piaca Általános ügyviteli alapismeretek A turizmus és a vendéglátás ügyvitele 2. Szállodai alapismeretek 2.1. Szálláshelyek, szállodák és egyéb szálláshelyek 2.2. A szálloda és egyéb szálláshelyek működésének tárgyi feltételei 2.3. A szálloda és egyéb szálláshelyek működésének személyi feltételei 2.4. A szálloda és egyéb szálláshelyek ügyvitele 2.5. A szálloda és egyéb szálláshelyek gazdálkodása 2.6. A szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok, rendeletek és előírások 3. Marketing alapismeretek 3.1. A marketing fogalma, fejlődése 3.2. A piac, a piaci környezet elemzése 3.3. A fogyasztói magatartás 3.4. A piacszegmentálás, a célpiacok kiválasztása 3.5. A marketing információs rendszer 3.6. A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei 3.7. A termékpolitika, termékfejlesztés 3.8. Árpolitika, árstratégia 3.9. Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása A marketingkommunikáció eszközrendszere A reklám szerepe, tervezése A Public Relations Az eladásösztönzés és a személyes eladás Az image és az egyedi vállalati arculat Az egyéb piacbefolyásolási eszközök

40 HELYI TANTERV VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA Középszintű érettségi vizsga témakörei közgazdaságtanból a közgazdasági szakmacsoport számára 1) Mikroökonómiai alapismeretek és összefüggések 2) A fogyasztói magatartás és a kereslet 3) A vállalat termelői magatartása és a kínálat 4) A termelési tényezők piaca 5) Az externáliák és a közjavak 6) Makroökonómiai alapismeretek és összefüggések 7) A makrogazdasági egyensúly 8) Az állam gazdaságpolitikája 9) A külgazdasági kapcsolatok és nemzetgazdasági összefüggések Középszintű érettségi vizsga témakörei üzleti gazdaságtanból a közgazdasági szakmacsoport számára 1. Marketing és marketing gondolkodás 2. A vállalkozás és az államháztartás kapcsolatai 3. A pénzügyi műveletek 4. A vásárolt készletek 5. Az emberi erőforrás 6. Befektetett eszközök 7. A tevékenység költségei és az értékesítés 8. Az erőforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása 9. Zárás-éves beszámoló

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás 1.A tétel Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás Definiálja a feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, jellemzőit! Ismertesse a feszültség, az áram,

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA HELYI TANTERV BEVEZETÉS: 2009. SZEPTEMBER 1.

HATVANI KÖZÉPISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA HELYI TANTERV BEVEZETÉS: 2009. SZEPTEMBER 1. HATVANI KÖZÉPISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA HELYI TANTERV BEVEZETÉS: 2009. SZEPTEMBER 1. HELYI TANTERVÜNK A TANÍTÁSI TANULÁSI TEVÉKENYSÉG MEG- SZERVEZÉSE "Minden

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1.

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. A 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény illetve

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE 010 Az iskola helyi tantervei Az iskola egyes szakjain és évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

Az értékelés, beszámoltatás rendszere és az otthoni feladatok formái

Az értékelés, beszámoltatás rendszere és az otthoni feladatok formái HELYI TANTERV A helyi tantervek forrása 1. Kerettanterv és érettségi követelmények a szakközépiskolák számára, 2. Kerettantervek a szakiskolák számára, 3. A helyi tanterv készítéséhez, a Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni.

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. 10. évfolyam Óraszámok VIZSGASZINTEK TÉMÁK Középszint Emelt szint 20 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI 2007. Lovassy László Gimnázium Veszprém Tartalom BEVEZETÉS 3 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ CSOPORTOK SZÁMÁRA 7 9. évfolyam

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája AZ ISKOLA HELYI TANTERVE

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 2013 XIII. BEVEZETÉS...3 XIV. TANTÁRGYI RENDSZEREK A SZAKKÖZÉPISKOLA 9-12. ÉVFOLYAMAIRA...4 XIV.1. TANTÁRGYI

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv a 2013 szeptemberétől induló 9. osztályok számára, felmenő rendszerben

III/2. Helyi tanterv a 2013 szeptemberétől induló 9. osztályok számára, felmenő rendszerben III/2. Helyi tanterv a 2013 szeptemberétől induló 9. osztályok számára, felmenő rendszerben Közismeret 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HELYI TANTERVE KAZINCBARCIKA, 01. MÁRCIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV... 655. KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, MEGTANÍTANDÓ ÉS

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal B BEVEZETÉS 3. oldal I. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1. A TANÍTÁS TANULÁS SZERKEZETE. 5. oldal 1.1.1. Osztályszerkezet. 5. oldal 1.1.2. Csoportbontások. 6. oldal 1.1.3. Nem kötelező (szabadon választható)

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Bornemisza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger. Középszintű érettségi vizsga témakörei

Bornemisza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger. Középszintű érettségi vizsga témakörei Bornemisza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger Középszintű érettségi vizsga témakörei 1 A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga általános követelményei... 3 A matematika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. Az érettségi vizsgára való felkészítést ez a vizsgakövetelményrendszer

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA. I. Részletes érettségi vizsgakövetelmény

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA. I. Részletes érettségi vizsgakövetelmény AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA TARTALOM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY... 1 A) KOMPETENCIÁK... 2 Általános kompetenciák... 2 Tartalomorientált kompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai Programjának

Pedagógiai Programjának A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programjának mellékletei (3 9.) 1 Tartalomjegyzék 3.számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei. 2 4. számú melléklet Felkészítés

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Informatika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Informatika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Informatika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent László Általános Iskola helyi tanterve Iskolánknak a község területén ellátási kötelezettsége van. Mivel a gyerekek nagyon különböző kulturális, szociális és anyagi környezetből érkeznek, ezért az

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny., 9/AJTP

Részletesebben

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csanádi Zoltán munkaközösség-vezető

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

HELYI TANTERV. Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. HELYI TANTERV 1 Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények 1.1 Tantervek Az iskola egyes évfolyamain

Részletesebben