5. Mérés Transzformátorok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Mérés Transzformátorok"

Átírás

1 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia átalakításához időben váltakozó mágneses teret kialakítani, amelyet esetünkben az átalakítandó áram (a rákapcsolt feszültség által áthajtott áram) hoz létre egy tekercs segítségével. A tekercsre kapcsolt váltakozó feszültség hatására meginduló áram egy váltakozó mágneses teret gerjeszt, amelynek vezetését, záródását, a mágnesességet jól vezető vasanyaggal (vasmaggal) segítjük. Az így létrehozott váltakozó mágneses tér kapcsolódik az őt létrehozó tekercs meneteivel, és abban a nyugalmi indukció feszültséget indukál. Ezt a feszültséget indukált feszültségnek nevezzük, nagysága: (..-) Az így indukált feszültség a belső impedancián létrejövő feszültségeséseket leszámítva, egyensúlyt tart a tekercsre kapcsolt feszültséggel (..-. ábra.) Ha a tekercsre szinuszosan váltakozó feszültséget kapcsolunk, az általa áthajtott áram mínusz koszinuszos lefolyású lesz. A tekercs vasban haladó fluxus kapcsolódása így: Ψ cos amely fluxus változás indukálta feszültség: sin (..-)..-. ábra. A transzformátor működése

2 A vasban szinuszosan változó mágneses teret használjuk fel az energiaátalakításhoz, úgy, hogy a mágneses teret vezető vasmagra egy második (szekunder) tekercset helyezünk el. A változó fluxus abban is feszültséget fog indukálni az első (primer) tekercshez hasonlóan. Az indukált feszültség nagysága függ a szekunder tekercs menetszámától is, vagyis ha a második tekercs menetszáma eltér az első tekercs menetszámától, a benne indukált feszültség is eltérő nagyságú lesz. A két indukált feszültség aránya az! "!#$%&' ( "#$%&' (! " egyenlet alapján megegyezik a tekercsek menetszámainak arányával. Ezt az arányt kész transzformátoroknál a tekercsek üresjárási feszültségeinek mérésével meghatározhatjuk, és áttételnek nevezzük:!! " " (..-) A szekunder tekercsben indukált feszültséget feszültségforrásként hasznosíthatjuk. Terhelést kapcsolva a tekercsre az U i feszültség áramot indít az áramkörben. Ez a terhelőáram átfolyik a szekunder tekercs menetein olyan gerjesztést hoz létre, amely az őt létrehozó fluxust gyengíteni igyekszik (Lenz törvénye). Azonban az eredő fluxus terhelés hatására számottevően nem változhat, mivel akkor megbomlana az egyensúly a primer tekercsben indukált U i feszültség és az U kapocsfeszültség között. A primer tekercs áramfelvétele ezért megnő, és a főfluxus létrehozásához szükséges elhanyagolhatóan kis gerjesztés mellett gerjesztésének jelentős megnövelésével ellensúlyozza a szekunder tekercs * fluxuscsökkentő gerjesztését. A gerjesztések egyensúlya alapján felírható, hogy: *, *, ami alapján az áramáttételre a következőket kapjuk: -! -",! %.., -" -! (..-4) Ugyanerre az eredményre jutunk, ha energetikai oldalról vizsgáljuk a kérdést. Az átalakító szekunder oldalából kivett / * teljesítményt a primer oldalon bevitt / * teljesítménnyel kell fedezni. Ha az energiaátalakítás során keletkező veszteségektől eltekintünk, a két teljesítményt azonosnak vehetjük. *, * alapján.,!, -" " -!.. Szerkezeti felépítés A működési elv ismeretében a transzformátor a..-. ábrán látható főbb szerkezeti egységekre bontható: Primer tekercselés, melybe az átalakítandó villamos teljesítményt vezetjük, és amely létrehozza az energiaátalakításhoz szükséges mágneses teret. Vasmag, mely a váltakozó mágneses tér vezetését, záródását biztosítja. Szekunder tekercselés, amelyből az átalakított villamos teljesítményt nyerjük.

3 Egyéb szerkezeti elemek, nevezetesen: állványok, tartály, fedél, átvezető szigetelők, hűtőberendezések (radiátorok, ventillátorok, olajszivattyúk) stb A transzformátor szerkezetének részletes tárgyalásával nem foglalkozunk, csak a működés szempontjából leglényegesebb alkatrészeket említjük meg. a.) Tekercselések A tekercselések anyaga általában elektrolitikus vörösréz, ritkábban nagytisztaságú alumínium (Al 99,99 ). A tekercselő huzalokat hidegalakítással (hengerlést követő húzás) és hőkezeléssel állítják elő, ügyelve a vonatkozó szabványok által előírt jellemzők (keménység, szakítószilárdság) betartására. A huzalok általában kör keresztmetszetűek (kb.,5 mm átmérőig), de nagyobb keresztmetszet igény esetén készítenek téglalap alakú huzalt is. Ezeket "élére" vagy "lapjára" hajlítva használják. A kör keresztmetszetű huzalok szigetelése ma már jellemzően műanyagbázisú zománc. Nagyteljesítményű olajtranszformátoroknál a profilhuzalt szigetelik még vékony papírral (japánpapír, g/m), vagy száraztranszformátoroknál műanyag fólia (myoflex, hosztafán) szalagozással. A tekercselések geometriai kialakítása szerint megkülönböztetünk hengeres és tárcsás tekercselrendezést (..-. ábra). Hengeres tekercselrendezés..-. ábra. A transzformátor főbb szerkezeti egységei ) vasmag; ) nagyobb feszültségű tekercs ) kisebb feszültségű tekercs; 4) állvány; 5) tartály; 6) fedél; 7) átvezető szigetelők; 8) hűtőradiátorok; 9) olajtáguló edény (konzervátor) E tekercselési módra az a jellemző, hogy a menetek egymás mellett az egész oszlophosszt elfoglalják. Üzembiztosabb megoldás az lenne, ha a kívánt menetszám egymás felett, egy rétegben helyezkedne el az oszlopon. Ekkor az egyes menetek között nem lépne fel nagyobb

4 feszültség, mint a transzformátor menetfeszültsége. Ez azonban nem mindig érhető el, mert a járulékos veszteségek miatt a vezető sugárirányú mérete nem haladhatja meg a 0 mm-t. 4 a) b)..-. ábra Transzformátoroknál szokásos tekercselrendezések: a) hengeres tekercselrendezés; b) tárcsás tekercselrendezés ) vasmag; ) nagyobb feszültségű tekercs; ) kisebb feszültségű tekercs; 4) főszigetelés Ha a menetek nem férnek el egy sorban, több rétegben kell elhelyezni őket. Ekkor a rétegek közt fellépő rétegfeszültség igénybevétel elviselésére fóliaszigetelést is alkalmaznak. Tárcsás tekercselrendezés A..-b. ábrán látható tárcsatekercs fazonhuzalból készült, rétegenként egy-egy menettel. A tekercs készítéséhez szükséges huzalmennyiséget előre leszabják, majd a huzalszakasz közepén a tárcsák szélességének megfelelő, élére hajlított "S" átmenetet készítenek. Az átmenetet rögzítik a tekercselő dobon, és itt kezdik el a tekercselést. A dobot "előre" indítva, elkészítik az "e" jelű féltekercset, ez idő alatt a másik félhez szükséges huzalmennyiség ideiglenesen a dobhoz rögzítve, vele együtt forog. A féltekercs elkészülte után a másik féltekercshez szükséges huzal kerül a huzaleresztőre, és a dobot ellenkező forgásirányba, "hátra" indítva tekercselik fel a "h" jelű féltekercset. E bonyolultnak tűnő műveletsorral azt érjük el, hogy a tekercs mindkét kivezetése, "kezdete" és "vége" is felül van, és a tekercsbe áramot vezetve a két féltekercs azonos irányú gerjesztést hoz létre. Az egymásra esetleg különböző csoportosításban elhelyezett tárcsák kivezetett felső végeit megfelelően összekötve kapjuk a primer vagy szekunder tekercselést. A tárcsás tekercselrendezést nemcsak akkor használjuk, ha mindkét oldal tárcsákból áll, hanem akkor is, ha hengeres tekercselésnél egyetlen henger rétegfeszültsége túl nagyra adódna. Ilyenkor megosztjuk az egyetlen hengert több tekercsre, és ezeket a tekercseket külön szigeteljük szalagozással, csévékkel vagy cséveoldalakkal (szegletgyűrűkkel). A tekercsek megfelelő végeit összekötve kapjuk aztán a primer vagy szekunder tekercselést. 4

5 b.) Vasmag Az energiaátalakításhoz szükséges váltakozó mágneses teret a levegőnél nagyságrendekkel jobb mágneses vezetőképességű vasanyagban hozzuk létre. Mivel a váltakozó mágneses tér tömör vezetőanyagban örvényáramot indít, ennek csökkentésére a vasmagot egymástól elszigetelt lemezekből kell felépítenünk. A lemezelés azonban nem tudja megakadályozni a lemezen belüli örvényáramok kialakulását, így azt a lemezvastagság csökkentésével, és szilíciumötvözéssel igyekszünk a lehető legkisebb értékre szorítani. A jelenleg alkalmazott lemezvastagság erőátviteli transzformátoroknál: 0,5 mm, a fajlagos ellenállás növelésére alkalmazott szilíciumötvözés kb.,5...4%. A váltakozó mágneses tér a vasban az örvényáram okozta veszteségen kívül még egy más jellegű veszteséget is, az ún. hiszterézisveszteséget is okoz. A vasanyag elemi mágneses dipólusainak a mágneses térbe történő beállítása ill. az ellenkező irányúak átállítása is hatásos teljesítményt igényel. Mivel ennek nagysága az alkalmazott vasanyag átmágnesezési (hiszterézis) görbéjének területétől függ, hiszterézis veszteségnek nevezzük. a) b) c)..-4. ábra. Egyfázisú transzformátor vasmagtípusok a) láncszem- b) oszlop- c) köpeny típusú vasmag ) tekercselés; ) oszlop; ) járom A hiszterézis hurok területét radikálisabban a vasanyag széntartalmának minimális értéken tartásával csökkenthetjük. A rendkívül kis széntartalom mellett igen lényeges a kristályszerkezet felépítése. Ezt hidegalakítással és hőkezeléssel módosíthatjuk. A hőkezeléssel és hideghengerléssel irányított szemcseszerkezetű lemez mágneses tulajdonságaiban többszörösen felülmúlja az azonos vegyi összetételű melegen hengerelt lemezt. Ez utóbbi kijelentésnek sajnos van egy szépséghibája: csak akkor igaz, ha a felépítendő mágneses tér iránya megegyezik a hengerlés irányával. a) b)..-5. ábra Háromfázisú transzformátor vasmagtípusok a) mag típusú vasmag; b) köpeny típusú vasmag ) tekercselés; ) oszlop; ) járom 5

6 Az..-4. ábrán és az..-5. ábrán bemutatott hagyományos egy- és háromfázisú vasmagtípusok elterjedésüket egyszerű felépítésüknek és olcsó felszerszámozási igényüknek köszönhetik. A konstrukciók közös hátránya viszont, hogy a sarkokban a fluxusvezetés iránya eltér a hengerlés irányától, így hidegenhengerelt lemez alkalmazása esetén a járom és oszlop találkozásánál a sarkokban többletveszteség keletkezik. A transzformátor lemezeket ma már szalag alakban, a megrendelő által igényelt méretű, és tömegű tekercsekben, kétoldali szigeteléssel szállítják. Modernebb konstrukciós irányzat a tekercselt vasmagok alkalmazása. Ennél a megoldásnál biztosítani tudjuk, hogy a vasmag egész hosszában a hengerlés irányában haladjon a fluxus. Elmaradnak a sarkok és az élőmunka igényes lemezelés. A már korábban is alkalmazott kitűnő mágneses tulajdonságú, hidegenhengerelt lemezcsíkból felcsévélt ún. toroid vasmagoknál a tekercselés elhelyezése jelentett technológiai nehézséget. A zárt gyűrűre menetenként kellett a tekercselést felfűzni, ami korlátozta a konstrukció alkalmazhatóságát teljesítmény- és feszültségnagyságban egyaránt. Nagyobb helyigénye és gyártási költsége miatt csak különleges alkalmazási területeken terjedt el. A konstruktőrök azonban nem mondtak le a tekercselt vasmag kínálta előnyökről. Először különböző toroid tekercselőgépek alkalmazásával, majd a lemeztekercs szétvágásával, kísérelték meg a gyártási nehézségeket megoldani. Az..-6. ábrán ilyen tekercselt vasmagú transzformátort láthatunk. A 4 félből álló vasmagot a csévén lévő tekercselésbe illesztve, és bandázzsal összefogva a vasmagfeleket, megtakarítható az élőmunka igényes lemezelés ábra. Egyfázisú tekercselt vasmag kialakítása ) a transzformátor tekercselése csévén; ) hidegenhengerelt tekercselt vasmag, a lemezek egymáshoz ragasztva, majd a lemez-tekercs félbevágva; ) a vasmagfeleket összefogó bandázs, 4) bandázsrögzítő csavar, 5) köszörült illeszkedő felület (lehetőleg minél kisebb légrés) Jelenleg 0kVA teljesítményig sorozatban gyártott (pl. Vacuumschmelze) egyés háromfázisú tekercselt vasmagok vannak kereskedelmi forgalomban, de egyes cégek megrendelésre gyártanak nagyobb teljesítményű (MVA) transzformátorokat is ilyen technológiával. 6

7 .. Helyettesítő kapcsolási vázlat A helyettesítő vázlat bevezetésének célja egy olyan passzív elemekből álló kapcsolás létrehozása, melynek segítségével az adott villamos gép különböző terhelési állapota, viselkedése egyszerűen leírható. A transzformátor működési elvének tárgyalásakor láthattuk, hogy az energiaátalakításhoz váltakozó mágneses térre van szükség. E váltakozó mágneses tér feszültséget indukál az őt létrehozó primer tekercselésben, és az átalakított villamos energiát hasznosító szekunder tekercselésben is. Az átalakított energia hasznosításakor a szekunder tekercselésen átfolyó áram szintén létrehoz egy gerjesztést, mely a primer tekercs gerjesztése ellen dolgozik. Azt is láttuk, hogy a tekercsek közti mágneses kapcsolatot vasmag alkalmazásával segítjük elő. E kapcsolat gyakorlati megvalósításakor azonban találkozunk olyan jelenségekkel, melyeket eddig nem tárgyaltunk. A primer tekercseléssel létrehozott erővonalak között lesznek olyanok, melyek nem a vasmagban fognak záródni, hanem a levegőben nem kapcsolódnak a szekunder tekercs meneteivel ábra A valóságos transzformátorban kialakuló fluxusok és áramirányok N menetszámú primer és N menetszámú szekunder tekercselés, Φ főfluxus; Φ s és Φ s szórt fluxusok. Azon erővonalak összességét, amelyek csak az egyik tekercselés egyes meneteivel kapcsolódnak és az energiaátalakításban nem vesznek részt, szórt fluxusnak nevezzük. Mind a primer, mind a szekunder tekercselésnél találunk szórt fluxusokat. A szórt fluxusok igen jó közelítéssel egyenesen arányosak a tekercsen átfolyó áram nagyságával, így az általuk indukált feszültség nagyságát és irányát úgy vehetjük figyelembe, hogy hatásukat az időtartományból a komplex síkra áttérve helyettesítjük egy a tekercsből kiemelt reaktanciával (..-8. ábra). A szórt fluxusok által indukált feszültség ezek szerint: 7

8 0 * 0 és 0 * 0 (..-5) ahol: 0 0 a szórási reaktancia, 0 " Λ0 a szórási induktivitás, és Λ0 a szórt fluxus mágneses vezetőképessége ábra. A transzformátor idealizált tekercsekből és ellenállásokból felépített helyettesítő vázlata Mint minden valóságos tekercsnek, így a primer és szekunder tekercselésnek is van ohmos ellenállása. Azt a megállapításunkat tehát, hogy a tekercs kapcsain mérhető feszültséggel a tekercsben indukált feszültség tart egyensúlyt, ki kell egészítenünk, figyelembe kell vennünk a tekercs ohmos ellenállásának hatását is. Hasonlóan a szórási reaktanciákhoz, kiemelhetjük a tekercsek ohmos ellenállásait is, 5 * 6 és 5 * 6 (..-6) így kapjuk a..-8. ábrán idealizált tekercsekből és ellenállásokból felépített transzformátort. A primer és szekunder körben szereplő: N és N menetszámú idealizált tekercsekben a feltételezésünk szerint szinuszosan változó főfluxus #$%&78 pillanatértékű-, ill. a primer és a szekunder tekercsben: 9:0 (..-7) ill.: ";< " ";< " (..-8) (..-9) effektív értékű feszültséget indukál. Tételezzük fel, hogy a transzformátorunk szekunder menetszáma megegyezik a primer tekercs menetszámával, azaz áttétele: a=. E feltételezésnek megfelelő transzformátor szekunder mennyiségeit megkülönböztetésül, ezen túl lássuk el vesszős ( ' ) jelöléssel! 8

9 Ezek szerint N ' = N és U ' i = Ui. Könnyen belátható, ha a két tekercs menetszáma és feszültsége is azonos, akkor menetenként összeköthetők (..-9. ábra), és egy tekerccsel helyettesíthetők ( X lásd..-0. ábra). Ezáltal a két különálló áramkört egyesítettük, és Ü egyfajta indukált feszültségről beszélhetünk ábra. : áttételű transzformátor primer és szekunder áramkörének egyesítése Ha a terheletlen (üresjárás, amelyre utal az Ü index) transzformátor mágneses terét létrehozó gerjesztési áramon ( I g ), (gerjesztési teljesítményen) kívül a vastestben fellépő veszteségeket (örvényáram- és hiszterézis veszteség) is figyelembe akarjuk venni, akkor ezt az X reaktanciával párhuzamosan kapcsolt ( R ) ellenállással képezhetjük le. Ü Ü Megjegyzendő, hogy a..-0. ábra kapcsolási rajzával azonos a háromfázisú transzformátor egyfázisú helyettesítő vázlata, csak a feszültségek helyébe fázisfeszültség kerül, a teljesítmények számításánál pedig, a három fázist figyelembe kell venni. Például a háromfázisú transzformátor vasvesztesége: A B * B " 6 ü!..-0. ábra. A transzformátor egyfázisú helyettesítő vázlata Mi a helyzet általánosságban, ha tényleges, a N N = transzformátorról van szó? Át kell számítani a tényleges, a áttételű-, és nem : áttételű N N = áttételű transzformátor szekunder mennyiségeit egy képzeletbeli, : áttételű ( N = N ' ) transzformátorra! Ezt az átszámítást redukciónak nevezzük. A redukció alapvető feltétele, hogy az átszámítás során se a gerjesztési viszonyok, se a teljesítmény viszonyok ne változzanak meg (..-0.ábra). Ha a..-0. ábra impedanciáinak arányait a villamosenergia-átvitel szokásos transzformátoraira (00 kva és 00 MVA teljesítményhatárok között) megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy az üresjárási (párhuzamos ág) impedancia három nagyságrenddel (000 9

10 szerese) nagyobb, mint a rövidzárási (soros tagok) impedancia. Ezt figyelembe véve eltekintünk az energiaátalakításhoz szükséges mágneses tér létrehozásakor keletkező hatásos és meddő teljesítményektől, azaz a..-0. ábra áthidaló ágát elhagyjuk. Ha most a soros ellenállásokat és reaktanciákat összevonjuk, akkor egy egyszerű, a terhelési állapotok vizsgálatára könnyen használható négypólust kapunk (..-. ábra)...-. ábra. A transzformátor egyszerűsített helyettesítő vázlata A..-. ábra primer feszültségre vonatkozó, galvanikusan összefüggő helyettesítő vázlatában az R és X tag meghatározásához egy elkészült transzformátor rövidzárási mérésének eredményeit használhatjuk fel. 0

11 ..4 Állandósult üzemállapotok a.) Üresjárás TD00 HLA- (,A) LEWa (,5A;50V) AT000 L A W 90V N V 90V 4V V TR HLV- (00V) TR HLV- (60V). ábra. Kapcsolási vázlat egyfázisú transzformátor üresjárási méréséhez. A transzformátor üresjárási üzemállapotában a primer tekercselést névleges feszültségre kapcsoljuk, a szekunder kapcsokat üresen hagyjuk, így a szekunder tekercselés árammentes. A transzformátor által felvett áram, és teljesítmény a váltakozó mágneses tér felépítésére fordítódik. Az üresjárási villamos jellemzők mérésével a vasmag mágneses igénybevételéről, a vastestben keletkező veszteségekről kapunk információt. Az üresjárási mérés a tekercselésben keletkezett durva hibák (pl.: menetzárlat) felderítését is szolgálja. Üresjárásban a primer tekercselésbe indukált feszültség csak csekély mértékben különbözik a kapocsfeszültségtől, ezért a transzformátor áttételének meghatározása az üresen járó transzformátor primer és szekunder feszültségének mérésével történik. A transzformátor lemeztest mágneses igénybevételéről, a lemezelés minőségéről az egyszerű üresjárási mérésnél több információt adnak az üresjárási jelleggörbék (..-.ábra). A jelleggörbék a tápfeszültség függvényében ábrázolják az üresjárási áram és teljesítmény változását. Az üresjárási teljesítmény mérésével pontosan meghatározhatjuk, hogyan változik a vastestben keletkező veszteség a tápfeszültség függvényében. Az üresjárási teljesítménygörbe alakja jó közelítéssel másodfokú parabola. A vastestben váltakozó fluxus a feszültséggel egyenesen arányos, üresjárásban elenyésző mennyiségű fluxus kényszerül szórási utakra, így a feszültség az indukcióval is arányos lesz. Megállapíthatjuk, hogy a vasveszteség a feszültség (az indukció) négyzetével változik. cosϕ I 0 P 0 0 I 0 P0 I 0n P 0n cosϕ 0n cosϕ 0 U 0 U n..-. ábra. Transzformátor üresjárási jelleggörbéi

12 b.) Rövidzárás L N TD00 TE-0.9 HLA- LEWa (,5A;75V) (6A) (7 Ω; 5,6A) A W R V TR HLV- (60V). ábra. Kapcsolási vázlat egyfázisú transzformátor rövidzárási méréséhez. AT000 90V 4V 90V TR Ezen üzemállapot részletes tárgyalása előtt egy nagyon fontos dolgot kell tisztáznunk: A transzformátor rövidzárása és rövidzárlata két különböző fogalom! A transzformátor rövidzárása: egy szekunder oldalon rövidre zárt transzformátor csökkentett feszültségről történő táplálását jelenti, vizsgálati célból, amelynél a tekercselésben folyó áram nem, vagy alig lépi túl a névleges értéket. A transzformátor rövidzárlata: egy primer oldalon üzemszerűen névleges feszültségre kapcsolt transzformátor normálistól eltérő üzemállapota, amelynél a szekunder kapcsok véletlenszerűen egymással, vagy a földdel kis ellenálláson keresztül összeköttetésbe kerülnek. Ebben az esetben, a tekercselésben zárlati nagyságrendű áram a névleges áram több tízszerese folyik. A rövidzárási vizsgálat során a transzformátor tekercseléséről, annak ohmos ellenállásáról és szórási reaktanciájáról kapunk információt. Rövidzárási mérés eredményének ismeretében számolhatjuk a különböző terheléssel járó transzformátorokban fellépő feszültségeséseket, és párhuzamosan üzemelő transzformátorok között a terhelés eloszlást. A rövidrezárt transzformátort jó közelítéssel egy impedanciával helyettesíthetjük (..-. ábra), amelynek ohmos része a transzformátor primer- és szekunder tekercselésének azonos feszültségszintre redukált ellenállása; induktív jellegű reaktanciája, pedig a tekercselések szórási reaktanciáinak összege: ' ( ) Z = R + R + j( X + X ) = R + jx (..-0) ' s s s A transzformátor impedanciájára jutó rövidzárási feszültséget felbonthatjuk két összetevőre, az ellenálláson eső feszültségre és a szórási reaktancián keletkező feszültségesésre: U z = I z Z = I z R + jx = U R + U s (..-) ( ) Külön jelentőséget tulajdonítunk a névleges rövidzárási feszültségnek, amelynél a névleges áram folyik a rövidrezárt transzformátor tekercseléseiben. s

13 ..-. ábra. A transzformátor egyszerűsített helyettesítő vázlata és fazorábrája rövidzárásban A névleges rövidzárási feszültségnek a névleges feszültségre vonatkoztatott százalékos értékét dropnak nevezzük: E FG G 00% (..-) Névleges feszültség alatt természetesen annak az oldalnak a feszültségét kell érteni, amelyről a rövidrezárt transzformátort tápláljuk, ahol U értékét mérjük. A rövidzárási feszültséghez hasonlóan a dropot is felbonthatjuk két összetevőre az ellenállással arányos ε R, és a reaktanciával arányos ε s összetevőre: zn E J KE L " M E ' " (..-) A drop szokásos értéke a teljesítménytől függően: ε =...%. A drop értékéből következtethetünk a zárlati áram állandósult értékére. Mivel rövidzárásban (és jó közelítéssel zárlatkor is), a mágneses erővonalak szórási utakra kényszerülnek, a rövidzárási impedancia állandónak tekinthető. U zn U n = =, aminek alapján egy névleges feszültségre kapcsolt I I E közelítéssel élve: Z z n Z transzformátor állandósult zárlati áramának effektív értéke: * J G J( * (! N F * ( (..-4) A rövidzárási jelleggörbék felvételénél változtatható feszültségforrásról tápláljuk a szekunder oldalon rövidrezárt transzformátort, és mérjük a tápfeszültséget, valamint a transzformátor felvett áramát és hatásos teljesítményét, és a felvett áram függvényében ábrázoljuk a transzformátor rövidzárási feszültségét (amivel tápláljuk a rövidrezárt transzformátort), és a rövidzárási teljesítményt (..-4. ábra). A jelleggörbéket kiértékelve meghatározhatjuk a névleges áramhoz tartozó névleges rövidzárási feszültséget és a rövidzárási teljesítményt. Ezek az adatok szükségesek a transzformátor dropjának és a névleges áramhoz tartozó tekercsveszteségének meghatározásához.

14 cos ϕ P U z z z P z cos ϕ zn U P zn zn U z cos ϕ z I z I n..-4. ábra. A transzformátor rövidzárási jelleggörbéi A névleges rövidzárási adatok birtokában kiszámíthatjuk az egyszerűsített helyettesítő vázlat elemeinek adatait. A névleges rövidzárási teljesítményből és -áramból közvetlenül számítható az azonos feszültségszintre redukált tekercsellenállások összege: R ' P + R = I zn n (..-5) A..-. ábrán megadott helyettesítő vázlat soros reaktanciáját a rövidzárási meddő teljesítmény ismeretében számíthatjuk. A felvett rövidzárási látszólagos teljesítmény és a névleges rövidzárási hatásos teljesítmény ismeretében, a meddő teljesítmény egyszerűen számítható: Q = S P. (..-6) zn zn zn Ennek alapján az azonos feszültségszintre redukált szórási reaktanciák összege: ' Q X s X zn + s =. (..-7) I n Háromfázisú transzformátoroknál az egyfázisú helyettesítő vázlat elemeit az egy fázisra vonatkozó fázisértékekkel kell számolni! 4

15 c.) A transzformátor terhelése, feszültségváltozása A transzformátor üzemi viselkedésére jellemző adat a transzformátor szekunder oldali feszültségváltozása. Feszültségváltozás alatt a névleges feszültséggel táplált transzformátor szekunder üresjárási- ( U o ), és terhelési kapocsfeszültségének ( U ) különbségét értjük: U = Uo U (..-8) Terhelés hatására a transzformátor tekercselésén átfolyó áram annak ohmos ellenállásán és szórási reaktanciáján feszültségesést okoz. A feszültségesés miatt a terheléstől a terhelőáramtól függően változni fog a transzformátor szekunder feszültsége az üresjárásihoz képest, annak ellenére, hogy állandó primer tápfeszültséget biztosítunk. A terhelés, váltakozó áram lévén, nemcsak nagyságával, hanem fázishelyzetével is befolyásolja a szekunder feszültséget. Ugyanakkor a transzformátor Z z rövidzárási impedanciájának nagyságán kívül, annak összetevőitől, vagyis a rövidzárási teljesítménytényezőtől, a cosϕ z -től is függ. A terhelés hatására bekövetkező feszültségváltozás négy tényezőtől függ: a terhelő áram ϕ nagyságától (I t ) és fázishelyzetétől ( t ), valamint a transzformátor rövidzárási impedanciájától (Z z ) és annak belső szögétől (φ z ), vagyis a transzformátor soros R ohmos ellenállásának és X induktív reaktanciájának arányától. A gyakorlatban általánosan előforduló induktív terhelések esetén a feszültségváltozást: U = I t Z z cos ( ϕ ϕ ) összefüggés segítségével számíthatjuk ki. Azonban különbséget kell tennünk az induktív és kapacitív jellegű áramok között, ehhez a terhelés fázisszögét előjellel kell figyelembe venni. Ha a meddő teljesítmény induktív jellegű, akkor ϕ t pozitív előjelű, ha a meddő teljesítmény kapacitív jellegű (az áram siet a feszültséghez képest), ϕ t -t negatív előjellel kell figyelembe venni. z t..5 Mérőtranszformátorok Az áramváltó feladata, hogy a nagyfeszültségű leágazások áramát kisfeszültségű és arányos, de kis értékű (leginkább 5 A vagy A) árammá transzformálja. Az áramváltó alkalmazása révén lehetővé válik továbbá a nagyfeszültségnek a kezelőszemélyzettől való távoltartása, valamint olcsó, kis helyigényű műszerek alkalmazhatósága. Az áramváltó szekunder áramköréhez csatlakoznak az amper-, a watt- és a fogyasztásmérők, valamint az áramra reagáló védelmi és automatika-berendezések áramtekercsei. A feszültségváltó feladata a nagyfeszültséget a műszerek táplálására alkalmas kisfeszültségre (leginkább 00 V, vagy 00 / V) letranszformálni. A feszültségváltó révén az áramváltóhoz hasonlóan a nagyfeszültséget távol lehet tartani a kezelőszemélyzettől, valamint lehetővé lehet tenni kis helyigényű, olcsó műszerek alkalmazását. A feszültségváltó szekunder tekercsei a voltmérők, a wattmérők, és a fogyasztásmérők, valamint a feszültséget igénylő védelmi- és automatika-berendezéseket, azok feszültségtekercseit táplálják. 5

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Villamos gépek fogalma, felosztása...3 Egyfázisú transzformátor felépítése...4

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása 4.M 1.L. 1.1, Villamos gépek fogalma Azokat a villamos berendezéseket, amelyek mechanikai energiából villamos energiát, vagy villamos energiából mechanikai

Részletesebben

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet udapest Műszaki Főiskola ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utechnikai ntézet Elektrotechnika 4. előadás Összeállította: Langer ngrid őisk. adjunktus Háromázisú hálózatok gyakorlatban

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Miskolc-Észak 120/20 kv-os alállomásban teljesítménynövekedés

Részletesebben

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok.

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok. A2) A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei 4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok. Transzformátorok. Önálló vizsgálati probléma, mert a transzformátor villamos energiát

Részletesebben

Traszformátorok Házi dolgozat

Traszformátorok Házi dolgozat Traszformátorok Házi dolgozat Horváth Tibor lkvm7261 2008 június 1 Traszformátorok A traszformátor olyan statikus (mozgóalkatrészeket nem tartalmazó) elektromágneses átalakító, amely adott jellemzőkkel

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK A ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖVÉNYEK Elektromos töltés, elektromos tér A kémiai módszerekkel tová nem ontható anyag atomokól épül fel. Az atom atommagól és az atommagot körülvevő elektronhéjakól áll. Az atommagot

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 39-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...4

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Villamos Energetika gyakorlat Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Erőművek paraméterei Fajlagos hőfogyasztás A hőerőművek egyik legfontosabb műszaki-gazdasági jellemzője a fajlagos hőfogyasztás

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Különleges transzformátorok fogalma...3 Biztonsági és elválasztó

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! 1. sz. példány T 0900-06/2/20 1. feladat 16 pont Az alábbi táblázat különböző mennyiségek nevét és jelét, valamint mértékegységének nevét és jelét tartalmazza.

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései. Szakmai tétel A 1. a. Egyenáramú gép felépítése, működési elve. b. Szinkron generátorokkal kapcsolatos üzemviteli feladatok. A generátorok tipikus hibái, karbantartási munkái. 2. a. Egyenáramú gépek állórész

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ WREN 07IBT, 1IBT, 3IBT, 5IBT, 8IBT, 10IBT, 20IBT, 25IBT, 35IBT ÉS 50IBT NÉGYSZÖGKIHAJTÁSÚ HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCSOKHOZ Olvassa el ezt

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények MŐSZAKI LEÍRÁS a metró akkumulátorokhoz Mőszaki adatok A metró motorkocsikon kocsitípustól függıen két különbözı cellaszámú akkumulátortelep üzemel: a sorosan kötött cellák száma 54 (É-D-i vonalon), illetve

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész)

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész) 4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész) A 4.4. cikkünkben bemutatott zárásszög szabályzású, primeráram határolós gyújtóberendezések bár már jeladós gyújtások voltak, de az előgyújtásszög változtatását

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3 Természettudományos 11. ÉVFOLYAM FIZIKA Szerző: Pálffy Tamás Lektorálta: Szabó Sarolta Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Laborhasználati szabályok, balesetvédelem, figyelmeztetések... 4 A mágneses

Részletesebben

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése.

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. (Ezek Alkotó gondolatai. Nem tankönyvekbıl ollóztam össze, hanem leírtam ami eszembe jutott.) A teljességre való törekvés igénye nélkül, néhány praktikus

Részletesebben

Villamosgépek. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill.

Villamosgépek. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill. Villamosgépek összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill. mérnök 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Villamos forgógépek 2.1 Egyenáramú

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX.1. Az emberi szem felépítése A szem az emberi szervezet legfontosabb érzékelő szerve, mivel a szem és a központi idegrendszer közreműködésével az elektromágneses

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió)

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió) 3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, R és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió Zoli 2009. október 28. 1 Tartalomjegyzék 1. Frekvenciafüggő elemek, kondenzátorok és tekercsek:

Részletesebben

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK 4. ELŐADÁS Kondenzátorok Tekercsek Transzformátorok Az elektronikában az ellenállások mellett leggyakrabban használt passzív kapcsolási elem a kondenzátor.

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ Gönyû Pécs Jánossomorja Kiskunlacháza Mátraderecske Hajdúszoboszló Devecser Tartalom A LEIER KÉMÉNYEK KERESZTMETSZET-MÉRETEZÉSE......................... 4 A méretezés menete...........................................

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán GENERÁTOR Összeállította: Szalai Zoltán 2008 GÉPJÁRMŰ GENERÁTOROK CSOPORTOSÍTÁSA Működés elve szerint: - mozgási indukció: - mágnes áll, tekercs forog (dinamó) - tekercs áll, mágnes forog (generátor) Pólus

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

Elektrotechnika jegyzet

Elektrotechnika jegyzet SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ATOMATIZÁLÁSI TANSZÉK Elektrotechnika jegyzet Elektrotechnika jegyzet Készítette: dr. Hodossy László fiskolai docens eladásai alapján Tomozi György Gyr, 4. - - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

2.9.18. INHALÁCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA: A FINOMRÉSZECSKÉK AERODINAMIKAI VIZSGÁLATA

2.9.18. INHALÁCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA: A FINOMRÉSZECSKÉK AERODINAMIKAI VIZSGÁLATA 2.9.18. Inhalációs készítmények vizsgálata. Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.2-1 2.9.18. INHALÁCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA: A FINOMRÉSZECSKÉK AERODINAMIKAI VIZSGÁLATA 04/2005:20918 javított A vizsgálatot inhalációs

Részletesebben

Fizikai geodézia és gravimetria / 2. NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA

Fizikai geodézia és gravimetria / 2. NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA MSc Fizikai geodézia és gravimetria /. BMEEOAFML01 NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA A nehézségi erőtér mérésével kapcsolatos mérési módszerek és mérőműszerek három csoportba

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. MV E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Munkavédelmi fejezet közcélú szabadvezeték hálózatok létesítéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához Munkavédelmi kézikönyv A jelen rendelkezés a társaság szellemi

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

Készülékek és szigetelések

Készülékek és szigetelések Készülékek és szigetelések BMEVIVEM174 Koller, László Novák, Balázs Tamus, Ádám Készülékek és szigetelések írta Koller, László, Novák, Balázs, és Tamus, Ádám Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) 2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) A pótvizsgán, a felelő a 20. szóbeli feladatból húz egyszerre

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Huroktörvény általánosítása változó áramra Huroktörvény általánosítása változó áramra A tekercsben indukálódott elektromotoros erő: A tekercs L önindukciós együtthatója egyben a kör önindukciós együtthatója. A kondenzátoron eső feszültség (g 2

Részletesebben

Integrált töltőlevegő-hűtő

Integrált töltőlevegő-hűtő AUTÓTECHNIKA Integrált töltőlevegő-hűtő DR. NAGYSZOKOLYAI IVÁN A belső égésű motorok feltöltésének a célja az esetek döntő többségében a motormunka növelése. Ha a hengertöltet levegősűrűségét tudjuk növelni,

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Elektromágneses indukció, váltakozó áram Elektromágneses indukció, váltakozó áram Elektromágneses indukció: (tankönyv 84.-89. oldal) Ha tekercsben megváltoztatjuk a mágneses teret (pl. mágnest mozgatunk benne, vagy körülötte), akkor a tekercsben

Részletesebben

7 sávos, egyszerű, függőleges körsugárzó

7 sávos, egyszerű, függőleges körsugárzó 7 sávos, egyszerű, függőleges körsugárzó Dr. Gschwindt András HA5WH gschwindt@mht.bme.hu A rádióamatőröknek engedélyezett sávok száma és a meglevők szélessége az utóbbi évtizedekben örvendetesen növekedett.

Részletesebben