ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK"

Átírás

1 A ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖVÉNYEK Elektromos töltés, elektromos tér A kémiai módszerekkel tová nem ontható anyag atomokól épül fel. Az atom atommagól és az atommagot körülvevő elektronhéjakól áll. Az atommagot protonok és neutronok, az elektronhéjat pedig a mag körül keringő elektronok alkotják. A külső héjon levő elektronok a valencia vagy vegyérték elektronok, amelyeknek fontos szerepük van az atomok egymáshoz való kapcsolódásáan. Az elektron és a proton elektromos töltéssel rendelkező részecske. Az elektromos töltésű részecskék erőhatást gyakorolnak egymásra. Ez a protonnál és az elektronnál a tömegük különözősége ellenére egyenlő nagyságú, míg neutronnál nincs ilyen erőhatás. Elektromos töltések egymásra ható ereje lehet vonzó vagy taszító. Ennek megfelelően két különnemű töltést különöztetünk meg: pozitív és negatív töltést. Azonos nemű töltések taszítják, különneműek vonzzák egymást. Megállapodás szerint a protonok töltése pozitív, az elektronoké negatív. Az elektromos töltést rendszerint Q etűvel jelöljük. A töltés egysége [ Q] =coulom=c=as (amper szekundum). A protonnak és az elektronnak, mint legkise töltésnek az aszolút értéke Q=, C. Az atom semleges állapotan annyi elektront tartalmaz, ahány protont. Ha az elektronok száma tö vagy kevese a protonokénál, az atomot ionnak hívjuk. Az ion elektromosan nem semleges: elektronhiány esetén pozitív, elektrontölet esetén negatív töltésű. Az elektromos töltés tehát az elemi részecskék egyik jellemzője. Az anyagmegmaradás elve az elektromos töltés megmaradását is jelenti. Az elektromos töltések egymásra gyakorolt erőhatásán keresztül a töltés mérhető. Az elektromos jelenségekre vonatkozó legrégeen ismert összefüggés a Coulom-törvény mérések sorozatának általánosítása. E törvény szerint homogén izotróp közegen elhelyezkedő, nyugaloman levő két pontszerű Q, Q töltés által egymásra gyakorolt erő arányos mind a két töltéssel, fordítottan arányos a r távolságuk négyzetével és függ a teret kitöltő közegtől: Q Q F = 4 π ε r. Az erő iránya a két töltést összekötő egyenese esik. Az ε anyagjellemző neve permittivitás vagy (aszolút) dielektromos állandó. Az ε értékét valamely anyagra úgy adjuk meg, mint a vákuum ε 0 permittivitásának és az illető anyagnak a vákuumhoz viszonyított ε r relatív permittivitásának szorzatát: ε=ε 0. ε r, ahol ε 0 =0-9 /(4. π. 9) As/Vm, ε r pedig dimenzió nélküli szám. Az ismert anyagoknál ε r >, levegőnél ε r. Két pontszerű töltés egymásra gyakorolt erőhatását úgy is értelmezzük, hogy az egyik töltés maga körül E elektromos teret hoz létre és een a téren a másik töltésre erő hat. Ez az erő arányos a téren levő Q töltés nagyságával: F=Q. E Az E arányossági tényező jellemzi az elektromos teret, neve: elektromos térerősség. Az E vektoriális mennyiség. Ha a Q töltés pozitív, akkor a töltésre ható erő iránya megegyezik az E irányával. Az elektromos térerősség egysége [ E ] = N V =. As m

2 A Az elektromos áram Az elektromos töltések mozgása az elektromos áram. A kiszemelt A felületen áthaladó töltések i árama dq i =. dt Ha az A felület i árama idően állandó, akkor egyenáramnak nevezik és -vel jelölik. Ekkor Q =. t Vezetők, szigetelők és félvezetők Az elektromos téren való viselkedés szempontjáól az anyagok három csoporta oszthatók: vezetőkre, szigetelőkre és félvezetőkre. Vezető anyagok a fémek. Ezeken az atommaghoz szorosan kötődő törzselektronok és lazán kapcsolódó vegyérték- (valencia-) elektronok találhatók. A vegyértékelektronok az atomról termikus energiájuk hatására is leszakadhatnak. Így a vezetőken sok ún. szaad töltéshordozó van (cm 3 -enként ~0 ), amelyek elektromos tér hatására mozgása jönnek. deális vezetően a töltések mozgatása munkavégzést nem követel. Az anyagok másik csoportja a szigetelők, más néven dielektrikumok. Ezeken gyakorlatilag nincs szaad töltéshordozó. deális szigetelőken a töltések az elektromos tér hatására nem mozdulnak el. deális vezető és ideális szigetelő nincs. A valóságos fémeken a töltések mozgatása munkavégzést igényel és a valóságos szigetelőken a térerősség hatására a töltések elmozdulnak. Sok anyag azonan számos jelenségnél az ideális vezetőt, ill. szigetelőt jól közelíti. Félvezetőken közepes nagyságú a vezetésen résztvevő szaad töltések száma (~0 7 /cm 3 ). Félvezetőkől kialakított eszközöken az elektromos tér hatására különöző vezetési mechanizmusok alakulnak ki, amelyek sokszor kívülről adott energiával vezérelhetők (megindíthatók, ill. megszüntethetők). A vezetőket, félvezetőket és szigetelőket a fajlagos ellenállásuk alapján is megkülönöztethetjük. Így vezetőknél ρ= Ωm, félvezetőknél ρ=0-5 0 Ωm, szigetelőknél ρ= Ωm. Elektromos feszültség Elektromos teret létesíthet olyan erendezés, ún. generátor, amelyen valamilyen energia hatására (mechanikai, hő-, vegyi, fény ) a pozitív és a negatív töltések szétválnak és a generátor egyik sarkán, (kivezetésén, pólusán) pozitív, a másikon negatív töltésű részecskék vannak töségen. Ezek a töltések a pólusok között elektromos teret létesítenek. Fémes kötésű atomokól álló anyagan vezetően a valencia elektronok elektromos téren a térerősség irányával ellentétes irányan elmozdulnak. A generátor pólusait ilyen vezető két pontjával összekötve az tapasztalható, hogy a vezetően áram folyik. A generátor negatív töltésű pólusáól elektronok lépnek a vezetőe, a vezetőől pedig a pozitív töltésű póluson keresztül a generátora. A vezetően kialakuló i áram a generátoron át záródik, mert a generátor töltésszétválasztása folyamatos lesz. A töltések mozgatása munkavégzéssel jár. A Q töltésnek a vezető két pontja közötti mozgatásánál végzett munka arányos a töltéssel: W=Q. u,

3 A3 W ahol u a vezető két pontja közötti feszültség. Eől az u = az egységnyi töltés Q J u = = volt= V. As i mozgatásakor végzett munka. Egysége: [ ] + generátor, termelő i u i vezető, fogyasztó, terhelő ellenállás, terhelés i - A feszültségnek és az áramnak irányt is tulajdonítunk. A feszültség valóságos iránya megállapodás szerint a generátor pozitív töltésű pólusától a negatív töltésű felé, (a magasa potenciálú helyről az alacsonya potenciálú hely felé) mutat. Ez azt jelenti, hogy a generátoran a feszültség és az áram iránya ellentétes, a vezetően pedig azonos, mint ez az árán látszik. Az áram valóságos iránya megállapodás szerint a pozitív töltések mozgásirányával egyezik. (Vezetőken az elektronok mozgásával ellentétes.) A hálózatszámítás során mint látni fogjuk a feszültségek, áramok iránya az esetek egy részéen nem ismeretes, vagy az idő függvényéen változik. Ezért ezeket az összefüggések felírásánál gyakran nem a tényleges iránnyal, hanem a két pont közötti nyíllal jelölve önkényesen választott vonatkozási iránnyal (a referencia vagy mérő iránnyal) vesszük figyeleme, a tényleges irány pedig a számításól derül ki. Ha ugyanis a számítás eredménye egyes áramokra, feszültségekre pozitív, akkor ezek tényleges, vagyis elői megállapodásaink szerinti iránya a felvett vonatkozási iránnyal megegyezik, azon áramok, feszültségek iránya, amelyekre a számítás negatív értéket ad, a választott vonatkozási iránnyal ellentétes. Az Ohm- és a Joule-törvény Adott vezető i árama tapasztalat szerint sok eseten jó közelítéssel arányos a vezető két pontja közötti u feszültséggel. Ezt fogalmazza meg az u=. i Ohm törvény, ahol a vezető két pontja, két kivezetése közötti ellenállás (rezisztencia). Az ellenállás egysége [ ] = ohm= Ω= V/A. Minthogy 0, az ellenálláson a feszültség és az áram iránya minden pillanatan megegyező. Az Ohm-törvény azt fejezi ki, hogy a vezető anyaga az elektronok áramlásával szemen ellenállást fejt ki. Az ellenállás úgy magyarázható, hogy az elektromos tér hatására felgyorsult elektronok a vezető atomjaia ütköznek és energiájuk egy részét átadják az atomoknak. az anyag elektronáramlással szemen fellépő ellenállását fejezi ki. gyanakkora feszültség mellett annál kise az áram, minél nagyo értéke. Az =0 ellenállást rövidzárnak, az = -t szakadásnak mondjuk. Az ellenállás jelét az ára mutatja. =0 =

4 A4 Homogén anyagú, állandó keresztmetszetű egyenes vezetően az ellenállás értéke függ a vezető anyagától (ρ), arányos az l hosszával és az erre merőleges A keresztmetszetének reciprokával: l l = ρ =, A σ Α ahol ρ a vezető fajlagos ellenállása, σ=/ρ a fajlagos vezetése. Az egységek: [ ρ] = Ωm, [ σ] = Ω - m -. A vezető ellenállása helyett szokás ennek reciprokával, a G vezetéssel (konduktanciával) számolni: i G = = [ G ] = siemens = S= Ω -. u A vezetően mozgó, töltéssel író részecskék (pl. elektronok) energiájuk egy részét ütközések során a vezető atomjainak átadják és ez hőenergiává alakul, vagyis az áram a vezetőt felmelegíti. Egyenáram esetén a t idő alatt az átadott energia: W W=Q. =.. t, a hőteljesítmény pedig: P = =. Egysége: t [ P ]= W= watt. Az =. -t ehelyettesítve kapjuk, hogy P = = = 0. Ez a Jouletörvény. Az ellenállásnak két kivezetése, pólusa van. A továiakan más két pólussal író elrendezést is kétpólusnak nevezünk. Generátorok, források Az olyan eszközt, amely nem villamos energiát villamos energiává alakít át generátornak nevezzük. A generátorok gyakran kétpólusok. A generátor egyik pólusán pozitív, a másikon negatív töltések jelennek meg. Generátorok pl. az akkumulátorok, a száraz elemek, amelyek kémiai, a villamos forgógépek, amelyek mechanikai, a fényelemek, amelyek fényenergia villamos energiává alakítására alkalmasak. A generátorok két fajtája az ideális feszültséggenerátor vagy feszültségforrás, ill. az ideális áramgenerátor vagy az áramforrás. Az ideális feszültséggenerátor áll egy u g feszültségforrásól, amelynek feszültsége állandó, független a forráson átfolyó áramtól. Az u g vonatkozási irányát az egyik pólustól a másik felé mutató nyíllal jelöljük, a nyíl mellett pedig feltüntetjük az időfüggvényét, vagy jelölését. Az ideális áramgenerátor áll egy i g áramforrásól, amelynek árama állandó, független a feszültségétől. Az i g vonatkozási irányát egy üres háromszög nyíllal szokás jelölni. + + u g ideális feszültséggenerátor, i g vagy feszültségforrás ideális áramgenerátor, vagy áramforrás A gyakorlatan előforduló generátorok nem tekinthetők ideális forrásoknak. Viselkedésüket azonan jól megadja, jól modellezi ilyen források ellenállások vagy más kétpólusok összekapcsolásával nyert kétpólus. A valóságos generátort feszültségének és áramának kapcsolatával jellemezzük.

5 A5 Kondenzátor A kondenzátor olyan kétpólus, amely két, egymástól szigetelt vezetőől, elektródáól áll. Jele az árán látható. A kondenzátort állandó feszültségre kapcsolva az egyik + C - elektródán +Q, a másikon Q töltés halmozódik fel. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kondenzátoron a Q töltés és az elektródák közötti feszültség arányos egymással. Q=C.. A C arányossági tényező a kondenzátor kapacitása. Egysége: [ C] = As/V= farad=f. A gyakorlatan a kondenzátorok nagy része olyan, hogy a C kapacitás kizárólag a kondenzátor elektródáinak és szigetelő anyagának geometriai elrendezésétől, valamint a A szigetelőanyag ε r relatív permittivitásától függ. Síkkondenzátornál: C = ε r ε0, d ahol: A az elektródák felülete, d az elektródák közötti távolság. Ha a kondenzátorra kapcsolt u(t) feszültség az idően változik, akkor Q(t)=C. u(t), vagyis az elektródák töltése is idően változó. Az idően változó töltés áramot dq du eredményez: i(t) = = C, vagyis a kondenzátorhoz csatlakozó vezetőken áram dt dt folyik. A kondenzátor elektródáira töltést juttatva a kondenzátorral energiát közlünk. Ez az energia: Q W = = C = Q. C A kondenzátor elektromos energia tárolására alkalmas kétpólus. Mágneses tér Ha két vezetően áram folyik, akkor a tapasztalat szerint ezekre erő hat. Ezt a jelenséget úgy írjuk le, hogy az egyik vezetően folyó áram mágneses teret, B mágneses indukciót hoz létre. Az een a téren elhelyezkedő vezetően mozgó töltésre, (a másik vezetően folyó áramra, közvetve pedig a vezetékre) erő hat. Egyenáramtól átjárt, hosszú, egyenes vezető környezetéen a B indukció koncentrikus körvonalak mentén állandó, iránya az irányához a jocsavar-szaály szerint igazodik. A hosszú, egyenes vezető árama és mágneses tere között a B = µ kapcsolat r π van, ahol: µ=µ r. µ 0, µ r a relatív permeailitás, maximális értéke ferromágneses anyagoknál µ 0 a vákuumeli permeailitás, µ 0 =4. π. 0-7 Vs Am, r a vezetőtől számított távolság. (A para- és diamágneses anyagoknál gyakorlatilag µ r.) A B indukcióval jellemzett mágneses téren az árammal átjárt, l hosszúságú másik vezetőre, (az l áramvezetőre) ható erő, ha a B az l -re F=B. l Ezt Laplace erőtörvénynek nevezzük. Eől adódik a B mértékegysége: N Vs [ B] = = = tesla = T. Am m Két, párhuzamos, igen hosszú, és áramú vezetőpár l hosszúságú darajára ható erőt úgy is kifejezhetjük, hogy pl. az -es áramú vezető által létesített B mágneses

6 A6 l téren az re ható erőt fejezzük ki. Ekkor F = B l = µ. Ezt a képletet r π Ampère erőtörvényének nevezzük. A mágneses téren kijelölt egymenetű vezető által körülvett A felület és a rajta áthaladó B indukció szorzata a φ mágneses fluxus. A legegyszerű eseten: φ=b. A. Mértékegysége:[ φ ] = Vs = weer= W. Sokszor a mágneses teret az A felület fluxusával jellemezzük. Sora kapcsolt N menetű vezető esetén (pl. egy szolenoid) tekercs fluxusról eszélünk, amit ψ-vel jelölünk. ψ=n. B. A. Ha B-t a vezető saját árama hozza létre, a ψ (egyes esetektől eltekintve) arányos a vezető áramával: ψ=l., ahol L a vezető keret öninduktivitása (önindukciós tényezője). Vs Egysége: [ L] = = Henry = H. Szokásos jelölése az árán látható. L A Az l hosszúságú tekercs (szolenoid) önindukciós tényezője, ha l», mint a D átmérő: µ N A L =, ahol N a tekercs menetszáma. l Két (vagy tö) vezetőkeret egymás közötti induktivitását kölcsönös induktivitásnak hívjuk. Jelölése: L =L. A nyugalmi indukció jelensége Zárt vezetőkeretet (induktivitást) idően változó áram mágneses terée helyezve tapasztalható, hogy a kereten feszültség indukálódik. Ez a feszültség a felület ψ-t dψ fluxusáól számítható: u i =. Ez az összefüggés a Faraday-féle indukció törvény. dt A vezetően akkor is feszültség indukálódik, ha a vezető által körülvett felület idően változó mágneses fluxusát ennek a vezetőnek az árama hozza létre. Erre az esetre di ψ(t)=l. i(t) alakan írható. Ezzel: u i = L. Ez az összefüggés u i és i egymással dt ellentétes vonatkozási iránya esetén érvényes. lyen vonatkozási irány elsősoran generátoroknál szokásos. A következőken tárgyalásra kerülő hálózatszámítások során a ellenálláshoz és a kondenzátorhoz hasonlóan az induktivitás áramának és feszültségének a vonatkozási irányát egymással egyezőnek szokás felvenni. Az egyik vonatkozási irány megváltoztatása az egyenleten az illető mennyiség -gyel való szorzásának felel meg, vagyis ekkor di u L = L. Megkülönöztetésül u L -t induktív feszültségnek nevezzük. dt ψ Az áramú induktivitásan tárolt mágneses energia: W = L = ψ =. L A mozgási indukció jelensége A B homogén mágneses téren v seességgel mozgó vezetően levő töltött részecskékre erő hat. Ez az erő szétválasztja a töltéseket. A vezető egyik végén negatív töltések (elektronok) a másik végén pozitív töltések (elektron hiány) halmozódnak fel, a vezető két vége között feszültség keletkezik. Az l hatásos hosszúságú vezetően keletkező indukált feszültség, ha a B, l és v merőlegesek egymásra: u i =B. l. v. A Lenz-törvény szerint az indukált feszültség mindkét fajta indukciónál, (amelyek csak szemléleten különöznek) olyan irányú, hogy az általa létrehozott hatás (az általa

7 A7 létrehozott áram és a mágneses tér kölcsönhatása) az indukciót létrehozó változás ellen hat. Az áram hatásai Foglaljuk össze az áram hatásait: ) Hőhatás, fényhatás. Ezt a hatást fejezi ki Joule-törvény. Alkalmazási példák: rezsó, vasaló, izzó, ívhegesztés, villamos fűtésű kemencék, indukciós hevítés. ) Mágneses teret okozó hatás, ezáltal erőt (ill. nyomatékot) létrehozó hatás. Ezt fejezi ki a Laplace erőtörvény. Alkalmazás pl. villamos műszereken, és gépeken. 3) Vegyi hatás. Ezt fejezik ki az elektrolízisre vonaztozó Faraday törvények. Példák: elektrolízis alumínium gyártás, galvanizálás, szárazelemek, akkumulátorok. 4) Élettani hatás. Példák: hasznos gyógyászati alkalmazás (fizikoterápia, EKG, pacemaker), káros áramütés. Megelőzésével az áramütés elleni védelem foglalkozik. A felsoroltakól látszik, hogy legtöször az áramot ill. a hatásait hasznosítjuk. Nem véletlen tehát, hogy az elektrotechnikai számításoknál mindenekelőtt az áramok számítjuk ki. A villamos hálózat fogalma Egy villamos hálózat: aktív kétpólusokól, generátorokól és passzív kétpólusokól, ellenállásól, kondenzátoról, induktivitásól áll. lyen kétpólusokat sora, párhuzamosan vagy vegyesen kapcsolva kapunk egy hálózatot. Az alái tálázat összefoglalja, hogy a kétpólusok árama és feszültsége milyen fizikai kapcsolatan van. Jelölés A feszültség és áram kapcsolata Megnevezés u g i u g független az i-től feszültségforrás i g u i g független az u-tól áramforrás u, i u=. i ellenállás du i = C u, i kondenzátor C dt u, i L di u = L induktivitás dt

8 A8 Egyenáramú hálózatok Az egyenáramú hálózatok valamennyi árama és feszültsége idően állandó, így a tárgyalt hálózati elemek közül az induktivitás feszültsége és a kondenzátor árama nulla (lásd a tálázat), vagyis ez eseten az induktivitás rövidzárral, a kondenzátor szakadással helyettesíthető. Így az egyenáramú hálózat modelljéen csak az ellenállás jelenik meg, mint passzív elem. Az aktív elemeknek, a generátoroknak kétféle modellje van. A valóságos feszültséggenerátor (röviden csak feszültséggenerátor, a későieken Thevenin generátor) egy feszültségforrásól és vele sorosan kapcsolt első ellenállásól áll. A (valóságos) áramgenerátor (a későieken Norton generátor) pedig egy áramforrásól és vele párhuzamosan kapcsolt első ellenállásól. A két modell a generátorok kapcsaira nézve egyenértékű, ill. egymása átszámítható. Hálózatszámítási fogalmak Az ág a hálózatnak az a része, amelyiken ugyanaz az áram folyik. Pl. sora kapcsolt kétpólusok egy ágat alkotnak. A csomópont, ahol 3 vagy tö ág találkozik. A hurok. A hálózat egy pontjáól kiindulva az ágakon és a csomópontokon egyszer áthaladva, visszaérve a kiindulási ponthoz, az érintett ágak a hálózat egy hurokját alkotják. A hurkot egy körüljárási iránnyal jelöljük meg. eferencia, (vonatkozási, mérő) irányok. Az egyenletek felírásához előre fel kell venni az áramok és feszültségek vonatkozási irányát. Ha a számítás eredménye pozitív, akkor eltaláltuk a valóságos irányt. Ez azonan csak egyszerű hálózatoknál sikerül. Ha nem találtuk el a valóságos irányt, (ez nem aj,) akkor a negatív eredmény a helyes. Általáan a tálázata látható referencia irányokat célszerű felvenni, azaz passzív kétpólusoknál a feszültség és áram irányát egyezőre, aktív kétpólusoknál ellentétesre. Ha ismerjük a valóságos irányt, akkor persze ezt vesszük fel vonatkozási iránynak. Hálózatszámítási módszerek a Kirchhoff egyenleteken alapulnak. A csomóponti egyenlet: = 0. Egy csomóponta (a referencia irány szerint) efolyó és kifolyó áramok összege zérus. A csomóponti egyenlet a töltésmegmaradás (ezen keresztül az anyagmegmaradás) elvét fejezi ki. A hurok egyenlet: = 0. Egy zárt hurokan a körüljárási iránnyal megegyező és ellentétes (referencia) irányú feszültségek összege zérus. A hurok egyenlet az energiamegmaradás elvét fejezi ki. A Kirchhoff egyenletekkel mindenekelőtt onyolult hálózatok egyes ágaian folyó ismeretlen áramokat lehet meghatározni, ha ismerjük a hálózat kétpólusainak, (az ellenállásoknak és a generátoroknak) a paramétereit. A hálózat megoldása azt jelenti, hogy az ismeretlen áramú ágak számával megegyező számú, lineárisan független egyenletet kell felírni. Jelöljük az ismeretlen ágáramok számát -vel. Ennyi lineárisan független egyenletet kell tehát felírni a Kirchhoff egyenletekkel. Jelöljük a hálózat csomópontjainak számát n-nel. A lineárisan független csomóponti egyenletek száma (n-). A felírandó hurokegyenletek száma: m=-(n-).

9 A9 A hurokegyenletek akkor lesznek függetlenek, ha minden ág legalá egyszer egy hurokegyenleten szerepel, de hurok nem záródik g -t tartalmazó ágon, mert az g -s ág (soros) ellenállása, így az idegen áramokra szakadást jelent. A következő árán egy egyszerű áramkör látható. Az áramkör g ismert feszültségforrást és egyetlen hurkot tartalmaz. A hurokegyenlet: + ( + ) 0, -t g. =. = g = g g kifejezve = =, amiől látszik, hogy + e e = + +, azaz sora kapcsolt ellenállások eredője az összetevők összegével egyezik. Az =.-e -t ehelyettesítve és rendezve az ellenállás feszültségét kapjuk = g. Értelemszerűen = g + +. Ezek a feszültségosztó képletei. Egy másik egyszerű áramkör. g Ez az áramkör g ismert áramforrást,, ismeretlen áramot és csomópontot tartalmaz. Egy lineárisan független csomóponti egyenletet lehet felírni. (A másik egyenlet ennek --szerese, tehát nem független.) - g + + =0 A második egyenlet egy hurokegyenletet, (de a hurok nem záródhat az g -n) =0 Az Ohm-törvényt használva =. =. A harmadik egyenletől = =, de az első egyenlet szerint g + = g = + =, amiől = = azaz e e párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjének reciproka az összetevők reciprokának összege, amin az g áram folyik. Két ellenállás esetén = +. endezve e =, = e. g. e + Ezt felhasználva = g = =. Eől megkapjuk az + áramosztó képleteit = g és = g + + Az előző két áramkört kissé átalakítva és az indexeket megváltoztatva az ellenállással terhelt (valóságos) feszültséggenerátor és (valóságos) áramgenerátor modelljét kapjuk.

10 A0 Feszültséggenerátoros modell Áramgenerátoros modell g k k g Áramgenerátoros működés g k Feszültséggenerátoros működés g A erajzolt kis hurokól tt k =. k =. A nagy hurokól Áramosztóval g =.+. = g +.+. = g.. k -t helyettesítve és rendezve k t helyettesítve és rendezve k = g -. k =. g -. A két utolsó egyenlet és így a két modell egyenértékű, ha az azonos és az g =. g. Ez egyen a két modell átalakítási lehetőségét is megadja. Külső kapcsokon végzett mérések adataiól akár a feszültséggenerátoros, akár az áramgenerátoros modell előállítható. Mégis a gyakorlatan feszültséggenerátorról, ill. áramgenerátorról eszélünk. Feszültséggenerátorról (feszültséggenerátoros működésről) akkor eszélünk, ha k az g -hez képest a működés közen csak kicsit ( 0%-kal) csökken az. feszültségesés miatt. A felírt egyenletekől látszik, hogy ez akkor következik e, ha az «. Az =0 esetén ármilyen -nél k = g =áll. Ha =0 üresjárásról eszélünk. Természetesen ilyenkor is k = g, ezért az g -t üresjárási feszültségnek is nevezik és 0 -lal is jelölik. g övidzáráskor, a kapcsokat összekötjük, =0. Ekkor a rövidzárási áram z = = g, mint ez az előzőekől is következik. Az energetikai erendezéseknél, generátoroknál, akkumulátoroknál, telepeknél inká a feszültséggenerátoros helyettesítést használjuk. Ezeknél az. feszültségesés mértéke adott -nél megszaja az maximális értékét, és az «iztosítja a jó hatásfokot. Áramgenerátorról (áramgenerátoros működésről) akkor eszélünk, ha az g -hez képest a működés közen csak kicsit ( 0%-kal) csökken az felé elfolyó áram miatt. A felírt egyenletekől látszik, hogy ez akkor következik e, ha az». Az = esetén ármilyen k -nál = g =áll. Ez azt is jelenti, hogy az ideális áramgenerátoron csak az g folyhat, idegen áramok számára szakadást jelent. Ha k =0, rövidzárásról eszélünk. Természetesen ilyenkor is = g, ezért az g t rövidzárási áramnak is nevezik, és z -vel is jelölik. Üresjáráskor a kapcsok nyitottak, =. Ekkor az üresjárási feszültség 0 =. g = g, mint ez az előzőekől is következik. Az áramgenerátoros

11 A helyettesítés inká az elektronikáan használatos. Ezek zömmel kis teljesítményűek és a pontos információátvitel fontosa a hatásfoknál. Az egyenáramú teljesítmény Egy ellenálláson hővé váló teljesítményt P=. =. = >0 alakan számítjuk. Az. >0 megfelel annak az állapotnak, hogy az ellenállásokon az és az referencia irányai egyeznek. A teljesítményt egy generátor szolgáltatja. Az energiamegmaradás elve szerint egy zárt rendszeren az összes felvett és leadott teljesítménynek meg kell egyezni. Ezért szükséges, hogy a P g <0 legyen, ill. P+P g =0. A feszültséggenerátoros helyettesítő kapcsolásan látszik, hogy a generátoron az g és az referencia irányai ellentétesek. Ezt a generátorok teljesítmény kifejezéséen negatív előjellel vesszük figyeleme, vagyis P g =- g.<0. Általánosítva az elmondottakat ármely kétpólus esetén a teljesítményt P=. alakan számítjuk, ha az és az referencia irányai a kétpóluson egyeznek, és P=-. alakan számítjuk, ha az és az referencia irányai a kétpóluson ellentétesek. Ezt figyeleme véve ármelyik képletől a felvett (fogyasztott) teljesítmény >0-nak, a leadott (termelt) teljesítmény <0-nak adódik. Példa. Számítsuk ki az áramokat és az feszültséget, ha g =6 V g =5 A = Ω - + =0 Ω =0 Ω! Határozzuk meg az g.. ellenállások és generátorok teljesítményét! Az ismeretlen áramú ágak száma =3 + - A csomópontok száma n=, n = csomóponti egyenlet írható fel, és m= hurokegyenlet. Az egyenletek: Csomóponti ++ g =0 Hurok.. g =0.. =0 A megoldás: = 5 V =5,5 A = 0,5 A = 0,5 A P =60,5 W P =,5 W P =,5 W P = 88 W P =5 W P = 63W P g = 63W A P >0 azt jelenti, hogy az áramgenerátor most fogyasztó, hiszen a kivezetésein az feszültség valóságos iránya és az áramának iránya egyezik, (mint az ellenállásnál). Ennek ellenére továra is áramgenerátornak mondjuk. A szuperpozíció elve: Tö generátoról táplált hálózat ármely ágának árama (feszültsége) egyenlő azoknak az áramoknak (feszültségeknek) az összegével, amelyet egy-egy generátor hozna létre, ha a vizsgálat időtartama alatt a töi feszültségforrás helyét rövidrezárnánk, az áramforrás ágait pedig megszakítanánk. Számítsuk ki az elői példa áramait és az feszültséget a szuperpozíció elvének alkalmazásával.

12 A Az g működik. (A számított mennyiségeket -vel jelöljük.) ' Az kiszámításához az eredő ellenállást ' használjuk ' ' ' + = g =,333 ' A, + + ' ' majd az áramosztót alkalmazzuk. Pl. = + =-0,666 A =-0,666 A végül =. =-3,333 V g Az g működik. (A számított mennyiségeket -vel jelöljük.) Az -t az ellenállások eredője és az g szorzata adja. e =,666 Ω =8,333 V '' + Ezzel a részáramok =4, 66 A '' g =0,466 A =0,466 A '' és pl. az = + =-5 V - '' Thevenin és Norton tétele Tö generátoról és ellenállásól álló lineáris hálózat mindig helyettesíthető egyetlen Th feszültségű, és vele sora kapcsolt első ellenállású kétpólussal, az un. Thevenin generátorral, vagy egyetlen N áramú és vele párhuzamosan kapcsolt első ellenállású kétpólussal, az un. Norton generátorral. Ha a onyolult hálózat egyetlen ágának villamos állapotára vagyunk csak kíváncsiak, akkor a következő módon járunk el. Az adott ágat a hálózatól eltávolítjuk, és az így keletkezett két pontjára nézve a maradék (egyszerű) hálózatot helyettesítjük Thevenin vagy Norton generátorral. Ezeknek a paramétereit meghatározva az eltávolított ágat ide kapcsoljuk. Eől az egyszerű áramköről a kívánt áram vagy feszültség könnyen meghatározható. Eredeti hálózat, amelyen az 8 áramot kell meghatározni. A V Ω Ω a 8 Ω 8 Maradék hálózat az a, pontok közötti 0 üresjárási feszültséggel. A V Ω 0 a Ω Thevenin generátoros helyettesítő kép, amelynek 0 feszültsége meg kell, hogy egyezzen a maradék hálózat 0 feszültségével. Azaz mindkét hálózat a, (üresjárási) pontja között ugyanazt a feszültséget kell mérni! Th 0 a

13 A3 A Thevenin kép alapján pedig az Th = 0.Vagyis az Th feszültség a maradék hálózat üresjárási feszültségével egyezik. Az -nek a dezaktivizált hálózat eredő ellenállásával kell megegyezni. Azaz mindkét hálózatnál ugyanazt az ellenállást kell mérni az a, pontok között! Az eredeti hálózat Ω Ω a és a Thevenin generátor dezaktivizálva. a A Norton helyettesítő képhez a maradék hálózat a, pontjai közötti Z rövidzárási áramot kell meghatározni. A V Ω Z a Ω Norton generátoros helyettesítő kép, melynek, Z rövidzárási árama meg kell, hogy egyezzen a maradék hálózatéval. Azaz mindkét hálózat a, pontja között ugyanazt a rövidzárási áramot kell mérni. A Norton helyettesítő kép alapján pedig N = Z. Vagyis az N áram a maradék hálózat rövidzárási áramával egyezik. N Z a Az ellenállás meghatározása ugyanúgy történik, mint a Thevenin helyettesítésnél. Vagyis a Norton és a Thevenin generátor ellenállása megegyezik. Az 8 áram pl. a 8 Ω-os ellenállással kiegészített Norton helyettesítő kapcsolásól áramosztóval számítható. N a 8 Ω 8 A kétféle helyettesítő modell közül a kevese számítási munkát igénylőt célszerű meghatározni, mert aól a másik a feszültséggenerátoros ill. az áramgenerátoros modellnél mondottak alapján is meghatározható. A hurokáramok módszere Tö generátoról és ellenállásól álló hálózat minden áramának meghatározására a Kirchhoff csomóponti és hurokegyenletekől álló egyenletrendszer szolgál, amelyek száma az ismeretlen (kiszámítandó) áramok számával egyezik.

14 A4 Az ismeretlenek ill. az egyenletek számának csökkentésére töféle módszer ismert. Ezek közül a hurokáramok módszerét és a csomóponti potenciálok módszerét ismertetjük. A hurokáramok módszerénél az ismeretlenek száma, és így a felírandó egyenletek száma a Kirchhoff szerinti hurokegyenletek számával (m) egyezik. A feladat előkészítése is a Kirchhoff egyenletek felírásával egyezik, azaz fel kell venni az ágáramok (referencia) irányait, és kijelölni a hurkokat. Ezek körüljárási iránya lehetőleg azonos legyen. A továiakan egy példán követjük végig a módszert. Az egyenletek felírására előkészített hálózat 5 ismeretlen áramú ág =5 egyenlet kellene. n=3 csomópont, n-= csomóponti egyenlet m=-(n-)=3 hurok, a,,c 3 hurok egyenlet g a 3 3 g 4 c Felírjuk a Kirchhoff szerinti (a) g +. - g =0 hurokegyenleteket () g =0 (c) =0 Minden huroknak saját (fiktív) áramot tulajdonítunk. Ezeket a hurokáramokat ( a,, c ) az ágáramoktól való megkülönöztetésül kis etűkkel indexeljük. Kifejezzük az ágáramokat a hurokáramokkal, = a, = a -, 3 = a - c, amelyek a hurokáramok előjeles összege lesz. 4 =- + c, 5 =- c A hurokegyenleteke az ágáramok (a). a + 3. ( a - c) +. ( a - )= g - g helyére ehelyettesítjük a hurokáramokkal () -.( a - )- 4.(- + c )= g kifejezett értéküket. (c) - 3.( a - c )+ 4.(- + c )- 5.(- c )=0 endezés után megkapjuk a (a) ( ). a c = g - g hurokáramok egyenletrendszerét. () -. a +( + 4 ) c = g Ezt megoldva az ágáramokat is (c) - 3. a ( ). c )=0 kiszámítjuk. A hurokáramok ( ) a g - g egyenletrendszerét - ( + 4 ) - 4 = g mátrix alakan is ( ) c 0 felírjuk. Azt látjuk, hogy a mátrix egyenlet első sora a hurokáramos egyenletrendszer (a) egyenletének együtthatóit (ellenállásait) tartalmazza. Mégpedig az első tag az (a) hurokan lévő ellenállások összegét. A második tag az (a) és () hurok közös ágának ellenállását negatív előjellel, mert a két hurok irányítása a közös ágon ( -n) ellentétes irányítású. A harmadik tag az (a) és (c) hurok közös ágának ellenállása negatív előjellel, mert itt is ellentétes a két hurok irányítása a közös ágon ( 3 -on). Ha a közös ágon a

15 A5 hurkok irányítása azonos lenne, a közös ág ellenállását pozitív előjellel kellene a mátrixa eírni. A jooldalon lévő feszültségek előjele a hurokegyenletől követhető. Ha a hurokan lévő feszültség iránya a hurok körüljárási irányával egyezik, a hurokegyenleten az előjele pozitív. endezés után az egyenlet másik oldalán az előjel ellentétesre változik. A mátrix egyenletet kis rutin megszerzése után az előtte lévő levezetés nélkül is felírhatjuk, etartva az elő elmondott szaályokat. Ennek megoldása után a hurokáramokól az ágáramokat számíthatjuk. A hurokáramok módszere a feszültséggenerátorokat tartalmazó hálózatok esetén egyszerű. (A hurokegyenleten feszültségek vannak!) Amennyien a hálózatan Norton generátor fellelhető, ezt elő Thevenin generátorrá alakítjuk, és így végezzük a számítást. Ekkor azonan figyelni kell arra, hogy az átalakított rész árama egy csomóponti egyenleten keresztül kapcsolódik az átalakítás előtti rész áramaihoz. (Az átalakítás csak a külső kapcsokra nézve ekvivalens.) Ennek illusztrálására vizsgáljuk a mellékelt hálózatot. Az eredeti hálózatan az g áramforrás és az ellenállás Norton generátort képez, amit Thevenin generátorrá alakítunk. Ezután a fent írtak szerint járunk el. g a g a Az átalakított hálózat mátrix egyenlete az a, hurokáram rendszerrel, figyeleme véve, hogy g =. g. g g 4 ( ) ( + 3 ) ( + ) ( + + ) a = g g g Az eredeti áram a hurokáramokól kiszámított 3 árammal és az g -vel számítható: =- g - 3. A továi számításokat (pl. a teljesítmények számítását) már az átalakítás előtti hálózaton kell végezni. Ha a hálózat áramforrást is tartalmaz, feladatot a következőképpen is megoldhatjuk. Felveszünk egy olyan továi hurkot, ( c -t) amelyik az g -n záródik. Természetesen c = g. Erre a hurokra nem írhatunk fel egyenletet, (mert az 3 3 g -s ág az idegen áramokra szakadást jelent), a de az een a hurokan lévő ellenálláson, (most az -n) az g által okozott feszültséget figyeleme kell venni a töi -ezt az ágat érintő- g g hurokan ( a, -en). c Az a,, c -vel felírt hurokáramos egyenletek: 4 4

16 A6 ( ) a ( + 3 ) + g g = 0 ( + ) + ( + + ) 0, 3 a 3 4 g = amit összehasonlítva a mátrix egyenlettel az azonosság látható. Természetesen az c s hurkot más úton is felvehetjük. A csomóponti potenciálok módszere A csomóponti potenciálok módszerénél az ismeretlenek száma, és így a felírandó egyenletek száma a Kirchhoff szerinti csomópontok számával (n-) egyezik. tt is fel kell venni az ágáramok (referencia) irányát. Az n csomópontól egyet nulladiknak (0) választunk, és felvesszük a töi (),(),(3), csomópont felől a (0) csomópont felé mutató csomóponti feszültség irányait p,p,p 3,. A továiakat egy példán követjük. ( ) 3 3 ( ) n=3 csomópont, n-= csomóponti egyenlet g a p p c g d 4 4 Felírjuk a Kirchhoff szerinti () g =0 csomóponti egyenleteket () =0 Felveszünk olyan hurkokat, (szaggatottan (a) p = 0 vannak rajzolva) amelyeken csak egy () p p = 0 ismeretlen ágáram feszültsége szerepel, (c) + p 0 ( 0) g = a töi feszültségforrás és csomóponti potenciál. (d) 4 4 p = 0 p Ezekől kifejezzük az ágáramokat és = = p p p ehelyettesítjük a csomóponti egyenleteke. () + = g g p p p = p 4 = p g p p p () + + = 0 endezés után megkapjuk a csomóponti () ( + ) p p = g potenciálok egyenletrendszerét. () ( = Ezt megoldva a csomóponti potenciálokkal az ágáramokat is kiszámíthatjuk. A csomóponti potenciálok egyenletrendszerét mátrix alakan is felírjuk ( ) 3 3 g p + ( + + ) p ( + + ) p p = g g

17 A7 Azt látjuk, hogy a mátrix egyenlet első sora a csomóponti potenciálos egyenletrendszer () sorának együtthatóit ( = G, vezetéseit) tartalmazza. Mégpedig az első tag az ()-es csomóponthoz csatlakozó vezetések összegét, a második tag az () és ()-es csomópontot összekötő ág vezetését (mindig) negatív előjellel. A jooldalon lévő áramok előjele a csomóponti egyenletől követhető. A csomóponta efutó áram negatív. endezés után az egyenlet másik oldalán az előjel ellentétesre változik. A mátrix egyenletet kis rutin megszerzése után az előtte lévő levezetés nélkül is felírhatjuk, etartva az elő elmondott szaályokat. Ennek megoldása után a csomóponti potenciálokól az ágáramokat számíthatjuk. A csomóponti potenciálok módszere, áramgenerátorokat tartalmazó hálózatok esetén egyszerű. (A csomóponti egyenleteken áramok vannak!) Amennyien a hálózatan Thevenin generátor fellelhető, ezt elő Norton generátorrá alakítjuk és így végezzük a számítást. A módszer így könnyeen mechanizálható. Ekkor azonan figyelni kell arra, hogy az átalakított rész feszültsége egy hurokegyenleten keresztül kapcsolódik az átalakítás előtti rész feszültségeihez. A mátrixos egyenleteket a számítógépes megoldásoknál használhatjuk előnyösen. Amennyien a mátrix egyenletet Cramer szaállyal oldjuk meg, és csak egyetlen áramot akarunk kiszámítani, a kevese számítási munka érdekéen célszerű úgy felvenni a hurokáramokat, vagy a csomóponti potenciálokat, hogy csak egyetlen hurokáramot (amelyik éppen a keresett árammal egyenlő), vagy egyetlen csomóponti potenciált, (amelyől a kívánt áramot egyszerűen) kelljen kiszámítani. Ha a hálózat feszültségforrást is tartalmaz, mint amellékelt árán látható, a (0)-dik csomópontot úgy célszerű ( ) 3 3 g3 3 ( 0) felvenni, hogy az a feszültségforrás negatív végénél (nyilánál) legyen. Ekkor p ez egy ismert csomóponti potenciál g p = g3. Ezzel csökken az ismeretlen csomóponti potenciálok, és a felírandó p csomóponti egyenletek száma. Csomóponti egyenletet csak azokra a g csomópontokra írhatunk fel, amelyeket nem érint feszültségforrás. () - g =0 ( ) Az een lévő áramokat az ismert módon kifejezve és ehelyettesítve a csomóponti egyenlete a csomóponti potenciálokat (most p -t) kiszámíthatjuk. g3 g () ( + + ) p = g +, mert p = g3. A emutatott példáan a 4 4 feszültségforrás miatt csomóponti potenciálos (mátrix) egyenlet egyváltozóssá vált. g3 Felhasználva még, hogy 3 = az 3 () g =0 csomóponti egyenletől az 3 számítható, ezzel pl. az g3 teljesítménye. 4 4

18 A8 A hurokáramok a csomóponti potenciálok módszerét, a feszültségforrásokkal és az áramforrásokkal kapcsolatos megfontolásokat célszerű használni, mert a numerikus számítás egyszerűsödik. A szinuszos váltakozó áramú hálózatok Egy idően szinuszosan váltakozó áram kifejezése: i= max.sin(ωt-ψ i ), ahol max az amplitúdó, vagy csúcsérték, ω=. π. f a körfrekvencia, f = a frekvencia, T a T periódusidő, ψ i az áram kezdő fázisszöge. Sokszor a koszinusz függvényt használjuk, de akkor is szinuszos hálózatról eszélünk. T max Az áram effektív értéke (négyzetes középértéke): = i dt = T, ezzel i = sin( ωt ψi ). A váltakozó áram hatása legtöször az effektív értékével kifejezhető, ezért általáan elég ezt meghatározni. A váltakozó áramú hálózatokan valamennyi feszültségforrás, áramforrás és ezzel együtt minden egyes passzív elem árama és feszültsége ugyanazon körfrekvenciával az idően szinuszosan változik. dően változó így szinuszosan változó áramok esetén a hálózat passzív elemei közül az ellenállások mellett az ön és kölcsönös induktivitások, valamint a kondenzátorok hatását is figyeleme kell venni. Ennek megfelelően a szinuszos hálózat állandósult állapotának áramait és feszültségeit leíró Kirchhoffegyenleteket, és az eől származtatott egyszerű egyenleteket komplex számítási módszerrel, a komplex algera eszközeivel oldhatjuk meg. A komplex írásmód, komplex impedancia A továiakan a komplex mennyiségek etűjelét felülhúzással különöztetjük meg a valósétól. A komplex mennyiség aszolút értékét (effektív értékét) ugyanazon etűvel jelöljük, mint a komplex mennyiséget, de felülhúzás nélkül. Megjegyezzük, hogy a képzetes egységet a matematikáan i-vel,az elektrotechnikáan azonan j-vel szokás jelölni. 0 j j = = e = cos(90 ) + j sin(90 ) és j e j = = cos(90 ) j sin(90 ) Minden szinuszos i-nek (u-nak) megfeleltetünk egy komplex számot, fazort (régeen vektornak hívták). jψi Az i = sin( ωt ψi ) időfüggvényől = e komplex effektív értékű fazor lesz és fordítva. jψi Az = e a fazor exponenciális alakja. A komplex szám szorzásakor és osztásakor ezt az alakot célszerű használni. A komplex szám összeadása és kivonása a vektoroknál szokásos módon történik. Ehhez az algerai alak a célszerű. Az algerai alakhoz pedig a trigonometrikus alakon keresztül jutunk. 0 0

19 A9 m j Képzetes vagy imaginárius tengely k =-. sinψ i ψ i v =. cosψ i e -ψ i Valós vagy reális tengely j i Az = e ψ komplex szám exponenciális alakjáól az Euler-reláció felhasználásával a trigonometrikus alakhoz jutunk, eől az algerai alakhoz = (cosψ j sin ψ ) = + j. i Az utolsó alak az komplex szám algerai alakja, ahol az v =. cosψ i a valós rész, az k =-. sinψ i a képzetes rész. Az ára a komplex szám különöző alakjait és a köztük levő kapcsolatot mutatja. A komplex szám aszolutértéke = + a (valós) effektív érték. v k = Az a komplex konjugált érték, ami az valós tengelyre vett tükörképe. k A ψ i a komplex szám arkusza ψ i = arctg. Az algerai alakól az időfüggvényre v való visszatérés az exponenciális alakon keresztül történik. A fazorral történő szemléltetés igen előnyös, ha egy hálózat tö áramát és feszültségét kívánjuk egyetlen árán feltüntetni. Ezt a hálózat fazorárájának nevezzük. A fazor elnevezés is a fázis szóól ered. A fazorárán az egyes fazorok egymáshoz képesti fázishelyzete is követhető. Ez sokszor egyszerűsíti a számítást, mert komplex számok helyett geometriai számításokkal is eredményre jutunk. A korái tálázatól látszik, hogy időfüggő u és i esetén a hálózatan megjelenik a kondenzátor és az induktivitás árama és feszültsége is. Szinuszos áramok és feszültségek esetén a passzív elemek komplex értékei között az alái kapcsolatot kapjuk: ellenállásnál induktivitásnál kondenzátornál = L = j ω L C = j ω C Látszik, hogy a komplex feszültségek és áramok arányosak egymással. Az arányossági tényező neve (komplex) impedancia, jele: Z. Egysége: [ Z ] = Ω. Az ellenállás, az induktivitás és a kondenzátor impedanciája eszerint: Z =, aszolutértékük = ellenállás ZL = j ω L, jele és X L =ω. L induktív reaktancia ZC = j ω C elnevezése X C = kapacitív reaktancia. ω C Ennek alapján a komplex Ohm-törvény általános alakja: = Z. + j ψ Z Az eredő impedancia általáan komplex mennyiség: Z = + j X = Z e. A Kirchhoff-egyenletek, és az egyé módszerek (áramosztó, szuperpozíció-elv,) a fazorokkal, (komplex effektív értékekkel) végzett számításokra is igazak. Az egyenleteket most is a vonatkozási irányok figyelemevételével kell felírni, ár a pillanatértékek iránya egyik félperiódusan megegyező, a másik félperiódusan ellentétes a vonatkozási iránnyal. Az impedancia reciproka az admittancia. Jele: Y, egysége: [ Y]= = S= Siemens. Ω i v k

20 A0 A passzív elemek fazorárái Válasszuk az áram fazorját valósnak, azaz =, a passzív kétpólusokon az áram és a feszültség fázisviszonyait (fazoráráját) a fenti egyenletek alapján az árák mutaják. az ellenálláson az induktivitáson a kondenzátoron: m m m L e e e C Az ellenálláson a feszültség és áram fázisan van, az induktivitáson az áram ot késik a feszültséghez képest, a kondenzátoron pedig az áram ot siet a feszültséghez képest. Természetesen ezek a fázisviszonyok akkor is megmaradnak a kétpólusokon, ha az áram fazorja másmilyen komplex érték. Célszerűen az áram fázishelyzetét érdemes megjegyezni a késői felhasználás érdekéen. Példa C L L Határozzuk meg a szinuszos hálózat áramait, és az feszültséget! ajzoljon az olvasó fazorárát! Az adatok: =6 Ω, L=0,055 H, =,5 Ω, =3 Ω, L =0,07 H, C = F, =00 V, f=50hz, Számított értékek: ω=. π. f=00. π rad/s, ω. L=8 Ω, ω. L =4 Ω = 8 Ω ω C Az -es ág impedanciája Z = + j ( ω L ) = 3 j 4 ω C Ω, Z Az -es és -es ág eredője Z = = 3,05 j, 44 Ω, Z + Az egész kapcsolás eredője Ze = + j ω L + Z = 9,05 + j 5, 57 Ω, Az ohm-törvényől az eredő áram = = 8,0 j 4, 93 A, = = 9, 4 A Ze Áramosztóval pl. az áram = = 7,0 j, 6 A, =7,38 A + Z Csomóponti egyenletől az = = 0,99 j, 77 A =, 94 A, Az feszültség = =,4 j 34, 63 V =36,78 V. Egyéként az áramok kiszámításához 3 lineárisan független, komplex Kirchhoffegyenletet kell(ene) felírni és megoldani. Azonan egyszerű hálózatoknál, (mint a fenti) az egyszerű módszerek is célra vezetnek.

21 A Teljesítményviszonyok Szinuszos áramú hálózatan az áram és a feszültség az idően változik. Így a pillanatnyi teljesítmény is változik. Legyen az u pillanatértéke u= sinωt, a feszültség kezdő fázisszöge nulla. Az i pillanatértéke i=.sin(ωt-ϕ), áram kezdő fázisszöge ϕ, ez egyen a feszültség és az áram (fazorjai) közötti fázisszög is. Így a pillanatnyi teljesítmény p= sin ωt sin( ωt ϕ) Az egy periódus alatt átalakuló teljesítmény lineáris középértéke, amit hatásos teljesítménynek nevezünk és P-vel jelölünk: π = P ω = ϕ π pd( t) cos [ W], ha a vizsgált kétpóluson a feszültség és áram 0 referenciairányai egyeznek, és P=-.. cos[ W], ha a referenciairányok ellentétesek. A hálózat kapcsain jelen levő, összes, látszólagos teljesítmény S=. [VA] (=voltamper). P A teljesítménytényező cos ϕ = éppen annak mértéke, hogy a látszólagos teljesítmény S hányad része alakul át másfajta (hő-, mechanikai,) teljesítménnyé. A cosφ késő kifejezés azt jelenti, hogy az áram φ szöggel késik a feszültséghez képest. Az át nem alakuló, (a hálózaton lengő) meddő teljesítmény Q=.. sinϕ [VAr] (=volt amper reaktív). Komplex írásmóddal =, komplex látszólagos teljesítmény = e j ϕ S =, az áram konjugáltja = e j ϕ = (cosϕ + j sin ϕ) = P + j Q., ezzel a Passzív P>0 csak -en keletkezik elemeken Q>0 csak X L -en ill. L-en az un. reaktív Q<0 csak X C -n ill. C-n elemeken keletkezik. Egyenáramnál ϕ=0, cosϕ=, így P=, Q=0. A szinuszos áramú hálózatokra is érvényes az energia megmaradás elve, azaz összes termelt és fogyasztott hatásos és meddő teljesítményekre igaz, hogy P = 0 és Q = 0. Az előző példáan S = = 00 (8,0 + j 4,93) = 80 + j 493 S = P + j Q = 80+j. 493 [ VA] j ω L + ( ω L ω C ) = [ VA ]. Másként

22 A A háromfázisú villamos energiaellátó rendszer C C Cv C CA A A BC Av C B A AB A B B Bv N N N B Generátor Feltransz- Letransz- Fogyasztó oldali energiaellátó formálás formálás hálózat feszültségei és áramai Nagyfeszültségű hálózat A háromszög, vagy kapcsolású fogyasztó. C A B Cv CA Av BC AB Bv Z CA CA BC CA BC AB Z AB AB Z BC Láthatóan a fázis feszültségek és a vonali feszültségek azonosak f = v. Az fázis mennyiségeket (áramokat, impedanciákat és feszültségeket) kettős indexszel jelöljük. AB, BC, CA Z AB, Z BC, Z CA AB, BC, CA. Az impedanciáknak mindig csak fázisértékük van! A csillag, vagy Y kapcsolású fogyasztó. C A Cv CA C Z C Av A Z A C BC A Z B B AB Láthatóan a fázis és a vonali áramok megegyeznek f = v. A fázismennyiségeket (feszültségeket, impedanciákat, áramokat) egyes indexszel jelöljük A, B, C Z A, Z B, Z C A, B, C. B Bv B N N Nulla vezető, (a csillagponthoz) nincs minden eseten ekötve

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc.

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc. Vllamosságtan Dr. adács László főskola docens A3 épület,. emelet, 7. ajtó Telefon: -3 e-mal: Honlap: elkrad@un-mskolc.hu www.un-mskolc.hu/~elkrad Ajánlott rodalom Demeter Károlyné - Dén Gábor Szekér Károly

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Elektrotechnika jegyzet

Elektrotechnika jegyzet SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ATOMATIZÁLÁSI TANSZÉK Elektrotechnika jegyzet Elektrotechnika jegyzet Készítette: dr. Hodossy László fiskolai docens eladásai alapján Tomozi György Gyr, 4. - - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek

Részletesebben

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 2. (c) Elektromágneses hullámok - Hullámoptika Utolsó módosítás: 2015. január 17. 1 Az elektromágneses hullámok visszaverődési és törési törvényei (1) Kérdés: Mi történik

Részletesebben

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet udapest Műszaki Főiskola ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utechnikai ntézet Elektrotechnika 4. előadás Összeállította: Langer ngrid őisk. adjunktus Háromázisú hálózatok gyakorlatban

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! 1. sz. példány T 0900-06/2/20 1. feladat 16 pont Az alábbi táblázat különböző mennyiségek nevét és jelét, valamint mértékegységének nevét és jelét tartalmazza.

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben Bajor fizika érettségi feladatok (Tervezet G8 2011-től) Munkaidő: 180 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia. A két feladatsor nem származhat azonos témakörből.)

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 39-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...4

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

Biofizika tesztkérdések

Biofizika tesztkérdések Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!

Részletesebben

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió)

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió) 3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, R és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió Zoli 2009. október 28. 1 Tartalomjegyzék 1. Frekvenciafüggő elemek, kondenzátorok és tekercsek:

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés MÁGNESESSÉG A mágneses sajátságok, az elektromossághoz hasonlóan, régóta megfigyelt tapasztalatok voltak, a két jelenségkör szoros kapcsolatának felismerése azonban csak mintegy két évszázaddal ezelőtt

Részletesebben

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója? 1. Prefix jelentések. 10 1 deka 10-1 deci 10 2 hektó 10-2 centi 10 3 kiló 10-3 milli 10 6 mega 10-6 mikró 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 exa 10-18 atto 2. Mi alapján

Részletesebben

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Analízis I. példatár kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény Összeállította: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Miskolc, 013. Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai 1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai 1. feladat: Számítsuk ki egy cm átmérőjű, cm hosszú, 1 menetes tekercs fluxusát, ha a tekercsben,1 -es áram folyik! N I 1 3,1 H = = 5. l, m Vs B = µ H = 4π 5 = π. m Φ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája SOOS C-KÖ Ellenállás, kondenzátor és tekercs soros kapcsolása Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros - és soros C-körben egyértelművé vált, hogy a tekercsen késik az áram a feszültséghez képest, a

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

S T A T I K A. Az összeállításban közremûködtek: Dr. Elter Pálné Dr. Kocsis Lászlo Dr. Ágoston György Molnár Zsolt

S T A T I K A. Az összeállításban közremûködtek: Dr. Elter Pálné Dr. Kocsis Lászlo Dr. Ágoston György Molnár Zsolt S T A T I K A Ez az anyag az "Alapítvány a Magyar Felsôoktatásért és Kutatásért" és a "Gépészmérnök Képzésért Alapítvány" támogatásával készült a Mûszaki Mechanikai Tanszéken kísérleti jelleggel, hogy

Részletesebben

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet... Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata.......................... 2 2. Helmholtz-féle tekercspár.....................................................

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM aipari Mérnöki Kar Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet Dr Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I Sopron 9 javított kiadás TARTALOMJEGYZÉK I Bevezetés a mőszaki mechanika

Részletesebben

19. Az elektron fajlagos töltése

19. Az elektron fajlagos töltése 19. Az elektron fajlagos töltése Hegyi Ádám 2015. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Mérési összeállítás 4 2.1. Helmholtz-tekercsek.............................. 5 2.2. Hall-szonda..................................

Részletesebben

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése Elméleti alap: Atkins: Fizikai Kémia II, 187-188, 146, 1410, 152 158 fejezetek A gyakorlat során egy párosítatlan elektronnal rendelkező benzoszemikinon

Részletesebben

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Szigetelések feladatai, igénybevételei A villamos szigetelés feladata: Az üzemszerűen vagy időszakosan különböző potenciálon lévő vezető részek (fém alkatrészek

Részletesebben

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0)

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0) Elektromágneses terek 2011/12/1 félév Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0) 1 1 Bevezetés... 11 2 Vázlat... 11 3 Matematikai eszköztár... 11 3.1 Vektoranalízis... 11 3.2 Jelenségek színtere... 11 3.3 Mezők...

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 11 XI LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREk 1 LINEÁRIS EGYENLETRENDSZER A lineáris egyenletrendszer általános alakja: (1) Ugyanez mátrix alakban: (2), ahol x az ismeretleneket tartalmazó

Részletesebben

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Laboratóriumi gyakorlatok Mérési útmutató 3. Hall-szondák alkalmazásai a. Félvezető

Részletesebben

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása A testek elektromos állapotát valamilyen közvetlenül nem érzékelhető

Részletesebben

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok.

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok. A2) A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei 4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok. Transzformátorok. Önálló vizsgálati probléma, mert a transzformátor villamos energiát

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Integrált áramkörök termikus szimulációja

Integrált áramkörök termikus szimulációja BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Dr. Székely Vladimír Integrált áramkörök termikus szimulációja Segédlet a Mikroelektronika

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 1 Melléklet BM/10166/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 1 1 Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Jelfeldolgozás 1 Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 2 Bevezetés 5 Kérdések, feladatok 6 Fourier sorok, Fourier transzformáció 7 Jelek

Részletesebben

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR 5 IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR A koábbiakban külön, egymástól függetlenül vizsgáltuk a nyugvó töltések elektomos teét és az időben állandó áam elektomos és mágneses teét Az elektomágneses té pontosabb

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

Matematikai programozás gyakorlatok

Matematikai programozás gyakorlatok VÁRTERÉSZ MAGDA Matematikai programozás gyakorlatok 2003/04-es tanév 1. félév Tartalomjegyzék 1. Számrendszerek 3 1.1. Javasolt órai feladat.............................. 3 1.2. Javasolt házi feladatok.............................

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód:

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód: E-1 oldal Név:. EHA Kód: 1. Írja fel a tölté-megmaradái (folytonoági) egyenletet. (5 %)... 2. Határozza meg a Q = 6 µc nagyágú pontzerű töltétől r = 15 cm távolágban az E elektromo térerőég értékét, (

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak Fogaskeék hajtások I. alapfogalmak A fogaskeekek csopotosítása A fogaskeékhajtást az embeiség évszázadok óta használja. A fogazatok geometiája má a 8-9. században kialakult, de a geometiai és sziládsági

Részletesebben

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Analízisfeladat-gyűjtemény IV. Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

Perigal négyzete. oldalhosszúságú négyzetet. A három négyzetet úgy

Perigal négyzete. oldalhosszúságú négyzetet. A három négyzetet úgy Perigal négyzete Tuzson Zoltán tanár, Székelyudvarhely Henry Perigal (101-19) matematikus 17-an egy nagyon szemléletes izonyítást mutatott e a Pitagorasz-tételre. Een két kise négyzetet átdaraol egy nagyoá,

Részletesebben

8. előadás EGYÉNI KERESLET

8. előadás EGYÉNI KERESLET 8. előadás EGYÉNI KERESLET Kertesi Gábor Varian 6. fejezete, enyhe változtatásokkal 8. Bevezető megjegyzések Az elmúlt héten az optimális egyéni döntést elemeztük grafikus és algebrai eszközökkel: a preferenciatérkép

Részletesebben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Kondenzátorok. Fizikai alapok Kondenzátorok Fizikai alapok A kapacitás A kondenzátorok a kapacitás áramköri elemet megvalósító alkatrészek. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, feltöltődik. Egyenfeszültség esetén a lemezeken

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

Alapfogalmak Metrológia Metrológia: Általános metrológia Mérés célja Mérési elvek, mérési módszerek Mér eszközök konstrukciós elemei, elvei

Alapfogalmak Metrológia Metrológia: Általános metrológia Mérés célja Mérési elvek, mérési módszerek Mér eszközök konstrukciós elemei, elvei Alapfogalmak Metrológia, a mérés tudománya a mérési bizonytalanság meghatározásával együtt. Metrológia: alkalmazott tudomány, mely a kvantitatív ismeretszerzési folyamatok - tervezéséhez, - végrehajtásához

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat

Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat Sztochasztikus folyamatok 1. házi feladat 1. Egy borfajta alkoholtartalmának meghatározására méréseket végzünk. Az egyes mérések eredményei egymástól független valószínûségi változók, melyek normális eloszlásúak,

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01.

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. ANYAGOK FELÉPÍTÉSE Az atomok felépítése: elektronhéjak: K L M N O P Q elektronok atommag W(wolfram) (Atommag = proton+neutron protonok

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Gazdaságmatematika középhaladó szinten LINEÁRIS PROGRAMOZÁS Készítette: Gábor Szakmai felel s: Gábor Vázlat 1 2 3 4 A lineáris

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

2. Halmazelmélet (megoldások)

2. Halmazelmélet (megoldások) (megoldások) 1. A pozitív háromjegy páros számok halmaza. 2. Az olyan, 3-mal osztható egész számok halmaza, amelyek ( 100)-nál nagyobbak és 100-nál kisebbek. 3. Az olyan pozitív egész számok halmaza, amelyeknek

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A vezérelt források egyenletéhez jutunk sorra, ha az egyes paraméterek:

A vezérelt források egyenletéhez jutunk sorra, ha az egyes paraméterek: 31/1. Vezérelt generátorok. Az elektronikus hálózatokban gyakori a nonlineáris kétkapu. A nonlineáris kétkapu u1, i1, u2, i 2 mennyiségei között a kapcsolatot nonlineáris egyenletek adják meg. Ezen egyenletek

Részletesebben

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? 1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms c. 1mC 1 A = d. 1 ms A 1mC 1 m = 1 ns 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? ( q = 1,6 *10-16 C) - e

Részletesebben

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Huroktörvény általánosítása változó áramra Huroktörvény általánosítása változó áramra A tekercsben indukálódott elektromotoros erő: A tekercs L önindukciós együtthatója egyben a kör önindukciós együtthatója. A kondenzátoron eső feszültség (g 2

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

Komplex számok. 2014. szeptember 4. 1. Feladat: Legyen z 1 = 2 3i és z 2 = 4i 1. Határozza meg az alábbi kifejezés értékét!

Komplex számok. 2014. szeptember 4. 1. Feladat: Legyen z 1 = 2 3i és z 2 = 4i 1. Határozza meg az alábbi kifejezés értékét! Komplex számok 014. szeptember 4. 1. Feladat: Legyen z 1 i és z 4i 1. (z 1 z ) (z 1 z ) (( i) (4i 1)) (6 9i 8i + ) 8 17i 8 + 17i. Feladat: Legyen z 1 i és z 4i 1. Határozza meg az alábbi kifejezés értékét!

Részletesebben

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle

Részletesebben

Logaritmikus egyenletek Szakközépiskola, 11. osztály. 2. feladat. Oldjuk meg a következ logaritmikus egyenletet!

Logaritmikus egyenletek Szakközépiskola, 11. osztály. 2. feladat. Oldjuk meg a következ logaritmikus egyenletet! Logaritmikus egyenletek Szakközépiskola,. osztály. feladat. Oldjuk meg a következ logaritmikus egyenletet! lg(0x ) lg(x + ) = lg () Kikötések: x > 5 és x >. lg(0x ) lg(x + ) = lg () lg 0x (x + ) = lg (3)

Részletesebben

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga 10. évfolyamos vizsga A vizsga leírása: A vizsga csak szóbeli részből áll. A vizsgán két tételt kell húzni. Az A tétel a 9. évfolyam ismeretanyagára, a B tétel a 10. évfolyam ismeretanyagának a vizsga

Részletesebben

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása Váltakozó áram A váltakozó áram előállítása Mágneses térben vezető keretet fogatunk. A mágneses erővonalakat metsző vezetőpárban elektromos feszültség (illetve áram) indukálódik. Az indukált feszültség

Részletesebben