ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI"

Átírás

1 ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Erdésztechnikus 3. Hozzárendelt FEOR szám: Szakképzési évfolyamok száma: 3 5. Képzési idő, maximális óraszám: 6. Elmélet aránya: 50% 7. Gyakorlat aránya: 50% II. A SZAKKÉPESÍTÉS TOVÁBBI ADATAI 8. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: érettségi vizsga 9. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie: szakmai alkalmasság 10. Előzetes szakmai gyakorlat: 11. Előírt gyakorlat: 12. Szakmai alapképzés időtartama: 13. Szintvizsga: III. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3125 Erdő- és természetvédelmi technikus 2. A munkaterület rövid, jellemző leírása Az erdésztechnikus feladata az erdőgazdálkodással kapcsolatos minden középfokú végzettséget igénylő tevékenység ellátása a maggazdálkodás, a csemetetermesztés, az erdőművelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdei termékek értékesítése, a vadgazdálkodás és az alapvető fafeldolgozás területén. A felsorolt tevékenységek irányítása, szervezése vagy az azokban történő vállalkozás. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Dísznövénytermelő Faiskola-kezelő Faiskolai szaporítóanyag-előállító Dísznövénykertész Kertépítő és -fenntartó Mezőgazdasági gépész

2 Mezőgazdasági gépkezelő Környezetvédelmi technikus IV. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A foglalkozás gyakorlása során elvárt kompetenciák A szaporítóanyag termelés. Az erdőtelepítés. Az erdőfelújítás. Az erdőnevelés. Az erdőhasználat. A vadgazdálkodás. Az erdőmérés. Az erdőrendezés. A fafeldolgozás. Az erdővédelem. A faanyagmozgatás, szállítás, értékesítés. Az irányítási, szervezési feladatok. Az önálló vállalkozás fenntartása a munkaterületen. 2. Elméleti követelmények Ökológia terén - meg tudja jelölni az ökológiai tényezők helyét az erdei ökoszisztémákban, - fel tudja sorolni az élővilág szerveződési szintjeit, és meg tudja magyarázni azok tartalmát, - definiálni tudja az ökológiai alapfogalmakat, használni tudja a szakkifejezéseket, - önállóan el tudja magyarázni az élő és élettelen környezetben lejátszódó anyag- és energiaforgalmat, - önállóan el tudja magyarázni az ökoszisztéma jellemzőit, működésének alapelveit. Termőhelyismeret terén - ismeri az erdő életében döntően érvényesülő éghajlati és talajtényezőket, - definiálni tudja a termőhely és a termőhelytípus fogalmát, - ismertetni tudja a termőhelyi tényezőket (domborzat, klíma, hidrológiai viszonyok, genetikai talajtípus), - be tudja sorolni az erdőterületeket az erdészeti klímaértékelés kategóriáiba, - érti a talajok genetikai kialakulását, - ismeri a talajok genetikai osztályozását (romtalajok, klímahatásra kialakult talajok, vízhatásra kialakult talajok), - felismeri a fontosabb talajtípusokat, be tudja sorolni őket a talajosztályozásba, - fel tudja sorolni a hazai erdőgazdasági tájakat. Erdészeti növénytan terén - biztonságosan ismerjék fel az erdei fa és cserjefajokat, önállóan tudják ismertetni azok felismerési bélyegeit, - biztonságosan tudja ismertetni a főfafajok termőhelyi igényét és elterjedését, - ismerje a kísérő fafajok és cserjék termőhelyi igényét s elterjedését, - ismerje fel az erdőben előforduló gyakoribb, vízgazdálkodást jelző és védett lágyszárú növényeket, - tudja azonosítani a fontosabb növénytársulás-csoportokat és tudja ismertetni azok összetételét, - lássa az összefüggéseket a társulások kialakulása és a termőhelyi viszonyok között, - ismerje fel a lágyszárú növények vízgazdálkodást és talaj-kémhatást jelző tulajdonságát és ennek erdészeti jelentőségét, - tudja azonosítani a növények rendszertani helyét. Erdészeti állattan terén - biztonságosan ismerje fel a vadászható, a gyakoribb védett, és a jelentős erdőgazdasági kártevő állatokat, - tudja ismertetni a tanult állatfajok életmódját, élőhelyi igényét, az ökoszisztémában betöltött szerepét, gazdasági jelentőségét, védelmének okát, vagy kártételét, - határozók segítségével tudja azonosítani a gyakoribb, erdőben élő egyéb állatokat, - tudja azonosítani az állatok rendszertani helyét. Erdőmérés terén

3 - tudja definiálni és értelmezni a faállomány-szerkezeti alapfogalmakat, - ismerje a faállomány élőfa-készletének meghatározására szolgáló módszereket (teljes felvételezés, mintaterületes eljárások, átlagfás mintavétel), és a fatérfogat kiszámítására szolgáló módokat, - legyen képes a faállomány, vagy az egyes fák fatérfogatának önálló meghatározására. Munka-, tűz- és környezetvédelem, terén - ismerje a biztonságos munkavégzés általános feltételeit, a foglalkozási ártalmakat, - ismerje fel a munkahelyi környezet védelmének jelentőségét, ismerjék a tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait és azok megelőzésének lehetőségeit, - biztonsággal ismerje fel a tűzveszélyt jelentő tényezőket, és tudják azok elhárításának módjait, - ismerje a munkavédelem, környezetvédelem és tűzelhárítás jogi szabályozását, - ismerje és tudja értelmezni az Erdészeti Balesetelhárítási Szabályzat (EBSz) tartalmát, - biztonsággal tudja ismertetni és alkalmazni az egyes munkafolyamatokra vonatkozó munkavédelmi szabályokat. Gépkezelés terén - ismeri a gépészet alapanyagait, azok jellemzőit és felhasználói körét, - azonosítani tudja a gépelemeket, - ismeri az erőgépek működési elvét és szerkezeti felépítését, - körül tudja írni az erdőgazdasági gépek alkalmazási területeit, a velük szemben támasztott követelményeket, - ismeri a fontosabb erdőgazdasági gépek működési elvét és szerkezeti felépítését, - meg tudja magyarázni a fontosabb erdőgazdasági gépek kezelését, karbantartását, egyszerű hibák elhárítását, - ismeri a közlekedés szabályait. Vadgazdaság terén - ismeri a vadászati szempontból fontos állatfajok életmódját és élőhely igényét, - ismeri a vadgazdaság helyét és szerepét az erdő- és mezőgazdaságban, - felismeri a vadgazdaság és a természetvédelem kapcsolatát, - értékelni tudja az egyes vadfajok természetben betöltött szerepét, - jellemezni tudja a vadfajokra jellemző trófeák fejlődési szakaszait, - felismeri az élőhely gazdálkodás, vadföld gazdálkodás és vadtakarmányozás jelentőségét, - ismeri a zárttéri vadtenyésztést, a vadbefogás lehetséges módjait, - ismeri a mesterséges apróvadtenyésztés technológiáját, - meg tudja nevezni a vadbetegségeket, - azonosítani tudja a vadfajokat, - ismeri az állományszabályozás alapelveit, - önállóan alkalmazni tudja a vadkárelhárítás és a vadvédelem különböző módszereit, - bírálni tudja a vadfajok trófeáit, - biztonságosan ismeri a vadászfegyverek kezelését, - alkalmazni tudja a vadászati módokat, - ismeri a vadászati jogszabályokat. Erdőművelés terén - legyen képes önállóan ismertetni, megtervezni és végrehajtani: - a maggazdálkodás és csemetetermesztés, - az erdőtelepítés, - a természetes és mesterséges erdőfelújítás, - az erdőnevelés, - a különleges termőhelyi viszonyokon (homokterület, ártér, láp, kopár, szik) történő erdősítés munkafolyamatait, - ismerje a sarjerdő-gazdálkodás módszereit és lehetőségeit, - ismerje a rontott erdők átalakításának módjait, - ismerje az erdőgazdasági üzemmódok lényegét, és magyarországi alkalmazásának lehetőségeit, - ismerje a közjóléti, védelmi, kutatás-oktatási célú erdők létesítését, kezelését, - ismerje az erdészeti növénynemesítés céljait, módszereit, a nemesítés eredményének ellenőrzését, a fajtaelismerés szabályait, - ismerje az erdőművelés és természetvédelem kapcsolatát és a természetszerű gazdálkodás lehetőségeit, módszereit. Az erdőhasználat terén

4 - felismeri a fahibákat, - jellemezni tudja a fa fizikai tulajdonságait, - ismeri a fahasználat tevékenységi körét, - elemezni tudja a fakitermelés munkaműveleteit, - ismeri a fahasználatban alkalmazott gépi eszközök működését és alkalmazási lehetőségeit, - ismeri a faanyagmozgatás végrehajtását, - meg tudja nevezni a fakitermelés munkahelyeit, - meg tudja nevezni az erdei választékokat, - ismeri az erdei választékok előállításának szabványait, valamint az Európa országaiba irányuló feldolgozatlan fa szabványát, - ismeri a fahasználat tervezésének alapvető lépéseit, - ismeri a választéktervezés módszereit, - ismeri a fahasználati munkarendszereket és azok alkalmazási lehetőségeit, - ismeri az erdei termékek és mellékhaszonvétel előállítási módjait. Gazdasági és vezetési ismeretek terén - ismeri a közgazdasági alapfogalmakat, - meg tudja nevezni a gazdálkodási formákat, - ismeri a gazdálkodás szabályozását, - körül tudja írni a gazdálkodási folyamatokat, - ismeri az erdőről és az erdő védelméről, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényeket, - ismeri a vállalkozások létrehozásának feltételeit. Fafeldolgozás terén - ismeri a fafeldolgozás alapfogalmait, - ismeri a fűrészipar, lemezipar gyártástechnológiáit, - ismeri a faipar helyét és kapcsolatát az erdőgazdálkodással, - körül tudja írni az erdei termékek minőségi követelményei és a faipari termékek előállítása közötti összefüggéseket. Erdőrendezés terén - ismeri az Állami Erdészeti Szolgálat szervezetét, - ismeri az erdőállomány-gazdálkodás tervezését, - ismeri az átfogó erdőterv szintű tervezést, - önálló alkalmazás szintjén ismeri az erdőterv használatát és vezetését, - ismeri a geodéziai alapfogalmakat, - biztonsággal ismeri a térképészeti jeleket, jelöléseket, - önálló végrehajtás szintjén ismeri az erdőgazdasági területek határainak kitűzését, - azonosítani tudja az erdészeti üzemi térképek fajtáit, - el tudja végezni az erdő határainak megállapítását és megjelölését. Erdővédelem terén - tudja értelmezni az erdő megbetegedésének fogalmát, ismerje annak lehetséges módjait, a kór- és kárláncolat, gradáció és járvány kialakulását, - ismerje a betegségek elleni védekezés általános módszereit (megelőző, megszüntető), - ismerje az előrejelzés kárfelmérés módjait, legyen képes az egyszerűbb előrejelzési módok önálló alkalmazására, - ismerje a növényvédelmi technológiákat, és azok erdőben való alkalmazásának lehetőségeit, - tudja csoportosítani a növényvédőszereket, tudja elhelyezni a rendszerbe az erdőgazdaságban használt gyakoribb növényvédőszereket, - ismerje a növényvédelmi munkák végzésének biztonsági szabályait, - önállóan ismerje fel a gyakoribb erdei károsítókat és kórokozókat, - ismerje a fontosabb károsítók, kórokozók életmódját és az életközösségben betöltött helyét, szerepét, - az életmód figyelembevételével önállóan tudja megállapítani a fontosabb károsítók és kórokozók ellen alkalmazható védekezési technológiát. 3. Gyakorlati követelmények Erdei életközösség ismerete terén

5 - önállóan és biztonsággal ismerje fel, - - az erdei fa és cserjefajokat, - a vadászható állatokat, - a fontosabb erdei kórokozókat és károsítókat, - a fontosabb védett növényeket és állatokat, - ismerje fel, határozók segítségével azonosítsa, - a gyakoribb gyomnövényeket, - a vízgazdálkodást és kémhatást mutató típusjelző növényeket, - a gyakrabban előforduló egyéb növényeket, állatokat, ehető és mérgező gombákat, - ismerje fel a fontosabb növénytársulás-csoportokat, meg tudja mutatni az arra jellemző fajokat, - ismerje fel a fontosabb genetikai talajtípusokat, tudja besorolni azokat a talajrendszerbe, - meg tudja határozni a talaj fontosabb fizikai és kémiai mutatóit, - meg tudja mérni a fontosabb éghajlati tényezők értékét, - legyen képes a termőhely értékelésére és a termőhelytípus meghatározására, - tudja elmagyarázni a termőhely és a rajta élő társulás összefüggéseit. A műszaki ábrázolás, erdőmérés, földmérés és erdőrendezés terén - tudja önállóan használni a rajzeszközöket, ismerje a tömbírást és a műszakirajz szabályait, - tudjon rajzeszközökkel és szabadkézzel térképet másolni, és térképvázlatot készíteni, - le tudja rajzolni az egyszerűbb gépészeti elemeket és szerkezeteket, - önállóan és biztonsággal tudja olvasni az erdőtervi térképet, - erdőtervi térkép segítségével önállóan tudja azonosítani és jelölni az erdőrészlethatárokat, - a hagyományos geodéziai eszközök segítségével el tudjon végezni távolságmérést, területfelmérést, területkitűzést, - önállóan, biztonságosan képes legyen a fakészlet meghatározási módszerek alkalmazására, meg tudja állapítani a faállomány élőfa készletét, az álló és fekvő fa térfogatát, - ismerje az erdőterv tartalmát, ki tudja olvasni abból az erdőrészlet adatait, tudjon erdőrészlet leírást készíteni L -lapon. A munka- tűz- és környzetvédelem terén - a balesetelhárítási, környezetvédelmi és tűzmegelőzési szabályok ismeretében, feladatait képes legyen biztonságosan elvégezni, - képes legyen megszervezni, megteremteni a biztonságos munkavégzés feltételeit, - tudjon munkavédelmi oktatást tartani és arról jegyzőkönyvet készíteni, - ismerje fel a veszélyhelyzeteket, és legyen képes azok elhárítására. Gépészet, gépkezelés terén - ismerje fel, be tudja mutatni a gépelemeket, - tudja elmagyarázni a belsőégésű motorok működési elvét, ábrákon, modelleken, valódi motorokon be tudja mutatni azok szerkezeti felépítését, - önállóan tudja használni a motorfűrészeket és annak kisegítő eszközeit, adaptereit, el tudja végezni ezek karbantartását és egyszerűbb hibaelhárítását, - el tudja magyarázni az erőgépek működését, be tudja mutatni a szerkezeti egységeit, - önállóan tudja kezelni a közelítőgépeket és az erdészeti rakodógépeket, ismeri működési elvüket, szerkezeti felépítésüket, el tudja végezni ezek karbantartását és egyszerűbb hibaelhárítását, - ismeri az erdőművelés, erdőhasználat, anyagmozgatás, növényvédelem munkagépeit, el tudja magyarázni a működését, be tudja mutatni szerkezeti elemeit. Vadgazdaság terén - önállóan és biztonságosan tudja használni a vadászfegyvereket, el tudja végezni a szét és összeszerelését, karbantartását, - ismeri a vadászati módokat, önállóan részt tud venni egyéni és társas vadászatokon, - el tudja végezni vadászatok tervezését, szervezését, végrehajtását, - ismerje a vadgazdálkodási terv tartalmát, tudja használni a tervet, legyen képes abból az adatokat kiolvasni, - tudja elvégezni a vadlétszám becslését, és részt tudjon venni az állományszabályozási terv és a vadgazdálkodási terv elkészítésében, - képes legyen a vadgazdasági berendezések készítésére, elhelyezésére.

6 Erdőművelés terén - az erdőművelési munkák elvégeztetésére és ellenőrzésére. Erdőhasználat terén - tudjon vágásszervezési tervet készíteni, - el tudja végezni a fadöntést, gallyazást, darabolást, felkészítést, - önállóan, biztonsággal el tudja végezni a választékolást, készletezést, számbavételt, - képes a fakitermelési munkák megszervezésére, végrehajtatására és ellenőrzésére, - tudjon erdei melléktermékeket gyűjteni (gyűjtetni) és kezelni, - el tudja végezni a faanyag közelítését, gépi rakodását és a rakodó rendezését. Gazdasági és vezetési ismeretek terén - legyen képes az erdőgazdasági munkák középszintű előkészítésére, szervezésére, elvégeztetésére, ellenőrzésére és értékelésére, - tudjon munkanaplót, szolgálati naplót és raktárkönyvet vezetni, ki tudja tölteni a munkák elvégzéséhez tartozó bizonylatokat, - legyen képes az erdészeti munkák végzésére önálló vállalkozóként, - munkájához tudjon számítástechnikai eszközöket alkalmazni. Fafeldolgozás terén - ismeri és el tudja magyarázni a fafeldolgozás technológiáit, be tudja mutatni a technológiákhoz tartozó gépeket, eszközöket, azok működési elvét és szerkezeti felépítését. Erdővédelem terén - ismerje fel az erdőben előforduló betegségeket, - az egyszerűbb előrejelzési módok alkalmazásával tudjon rövidtávú előrejelzést adni a betegség lefolyására, - tudjon kárfelmérést készíteni, - a kórokozók és károsítók életmódjával összefüggésben tudjon javaslatot tenni az alkalmazható védekezési technológiára. 4. Személyi követelmények A munkaterület jellemzéséhez igazodó szakmai, egészségügyi alkalmasság határozza meg a beiskolázási feltételeket. Az erdésztechnikus rendelkezzen általános és szakmai műveltséggel, amely alapot ad a folyamatos önművelésre, a szakma szeretetére. Alakuljon ki benne a szakmai és társadalmi problémák iránti nyitottság, valamint a jó vezetői készség. Az erdésztechnikus rendelkezzen jó koordinációs készséggel és fizikai állóképességgel az időjárás viszontagságai között végzett munkához. Alakuljon ki benne az alkalmazkodó képesség, a pontos, precíz munkavégzés igénye, a munkavégzéshez - különösen a gépjármű vezetéséhez - nélkülözhetetlen figyelemmegosztás képessége, valamint az önálló vállalkozó készség. Tevékenységét tudja összehangolni környezetének fenntartható állapotával. V. A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele A vizsgára az jelentkezhet, aki az erdésztechnikus szakmai képzést eredményesen elvégezte, vagy a vizsga megkezdéséig várhatóan elvégzi. Mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító hatósági vizsga a külön jogszabályokban előírtak szerint történik. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben a járműkategóriához előírt életkor. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: T kategóriára, vagy B kategóriára érvényes járművezetésre jogosító okmány megléte. A jogosítvány a szakmai vizsgára történő felkészítéssel együtt is megszerezhető. Iskolai rendszerű képzés esetén a járművezető képzés kötelező részét képezi az oktatásnak. A képzés alatt szervezett járművezető képzés esetén a jármű kategóriájának megfelelő egészségügyi alkalmasság. Amennyiben a képzést folytató intézmény pedagógiai programjában előírta szakdolgozat készítését, a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a pedagógiai programban meghatározott követelmények szerint legalább elégséges szinten elkészítse dolgozatát.

7 A szakmai vizsgát a vonatkozó hatályos rendelet előírásai alapján kell végrehajtani. Köztes vizsga: 2. A szakmai vizsga részei - Írásbeli vizsga - Szóbeli vizsga - Gyakorlati vizsga A szakmai vizsga során az írásbeli vizsgarész előzze meg a többi vizsgarészt. A vizsga további sorrendjét a vizsgabizottság elnöke határozza meg Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama Az írásbeli vizsga feladat két részből áll. A feladat első része egy összefüggő dolgozat, amelyet a tanulónak esszé formájában önállóan kell kidolgoznia. A második rész egy feladatlap, amely objektíven értékelhető feladatokból áll (egyszeres választás, többszörös választás, relációanalízis, kakukktojás, felsorolás, szöveg kiegészítés, egyszerű számítás stb.) Az első feladatrész lehet önálló erdőművelési, vagy erdőhasználati téma, illetve lehet olyan komplex feladat, amelynél az említett két tantárgyból adott alapfeladat kidolgozásához szükség lehet az erdészeti növénytan, az erdőbecslés, az erdőrendezés és a gazdasági és vezetési ismeretek témakörök egyes részeinek alkalmazására. A második feladatrész (feladatlap) összeállításában az egyes szakmai ismeretek a következő javasolt arányokban szerepelnek: Tantárgy Javasolt pontszámarány - erdészeti növénytan, termőhelyismeret, 30% erdőművelés, erdővédelem: - erdőhasználat, fafeldolgozás: 30% - erdőmérés, erdőrendezés: 10% - géptan: 10% - gazdasági és vezetési ismeretek: 10% - erdészeti állattan, vadgazdálkodás: 10% Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama A gyakorlati vizsga két részből áll: felismerés, gyakorlati feladat. a) felismerés A vizsgázónak erdei fafajokat, cserjéket, fontosabb társulást, vízgazdálkodást jelző és védett lágyszárú növényeket, vadnyomokat, vadászati, erdő-és természetvédelmi szempontból fontosabb állatokat kell megismernie preparátum, metszet, teljes növény, hajtás, termés, mag formájában. Segédeszközként csak kézi nagyító használható. A felismerési részben a tanulónak azokat a fajokat kell ismernie, amelyeket az erdészeti növénytan és erdészeti állattan tantárgyakban az FVM által kiadott központi program szerint tanultak. A vizsgázónak növényt és állatot kell felismernie. A felismerésre szánt anyagot a központi programban meghatározott fajokból a vizsgát szervező intézmény állítja össze. b) gyakorlati feladat A vizsgázó az FVM által jóváhagyott tételsorból húzva egy konkrét gyakorlati feladatot kap, amelyet végre kell hajtania. A tételsor az erdőművelés, termőhelyismeret, erdővédelem, erdőhasználat, vadgazdálkodás, géptan, gazdasági ismeretek, erdőmérés, erdőrendezés témakörében tanult gyakorlati ismereteket foglalja magába.

8 A gyakorlati vizsga időtartama legfeljebb 300 perc A szóbeli vizsga tantárgyai - erdőműveléstan, - erdőhasználattan, - gazdasági és vezetési ismeretek. Az erdőművelés vizsgatárgy: - az állományalkotó főfafajok és a fontosabb kísérő fafajok ismertetése, - a gyakoribb erdőtársulás-csoportok jellemzése, - a termőhely fogalma és tényezőinek ismertetése, - az erdészeti talajrendszer 9 fő típusa, azok kialakulásának körülményei és a fő típusokba tartozó, gyakoribb erdészeti jelentőséggel bíró genetikai talajtípusok rövid jellemzése, - a maggazdálkodás, csemetetermesztés ismeretei, az erdőtelepítés, az erdő mesterséges és természetes felújítása, a különleges termőhelyi viszonyok közötti erdősítés módjai, - erdőnevelés ismeretei, - a sarjerdő-gazdálkodás és a rontott erdők átalakításának ismeretei, - az erdőgazdasági üzemmódok, - a természetközeli erdőkezelés elvei, - az a közjóléti, védelmi és oktatás-kutatási célú erdők létesítésének, kezelésének ismeretei, - az erdészeti növénynemesítés ismeretei. Az erdővédelemtan tantárgy: - az általános erdővédelemtan, - az általános erdővédelmi technológia, - a részletes erdővédelemtan, - a részletes erdővédelmi technológia ismereteit, témaköreit foglalja magába. Az erdőhasználattan vizsgatárgy: - az erdőhasználattan fogalma, felosztása, a fahasználat tevékenységi köre, - a faanyag tulajdonságai, a fahibák, - a fakitermelés végrehajtását, munkarendszerei, - a faanyagmozgatás végrehajtása, - az erdei választékok szabványai, méreti és minőségi követelményei, az Európa országaiba irányuló feldolgozatlan faanyag szabványa, - az erdei melléktermékek termelése, - a fahasználat tervezése témaköröket foglalja magába. A gazdasági és vezetési ismeretek vizsgatárgy: - a közgazdasági alapfogalmak, - a gazdálkodási formák, - a gazdálkodási folyamat, ennek szabályozása és értékelése, - a jogi ismeretek, - a vállalkozói ismeretek, - a vezetési ismeretek témaköröket foglalja magába. A szóbeli vizsgán az FVM által jóváhagyott és kiadott tételeket kell alkalmazni. 3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével 3.1. Az írásbeli vizsga tartalma - esszé jellegű kidolgozás erdőművelési, erdőhasználati, vagy ezekre alapuló (növénytannal, erdőbecsléssel, erdőrendezéssel, gazdasági és vezetési ismeretekkel) komplex téma ismertetése. - feladatlap kitöltése egy az erdészeti növénytan, erdészeti állattan, termőhelyismeret, erdőművelés, erdővédelem, vadgazdálkodás, erdőhasználat fafeldolgozási alapismeretek, erdőbecslés, erdőrendezés, géptan, gazdasági és vezetési ismeretek, témakörök ismeretanyagából 3.2. A gyakorlati vizsga tartalma

9 - felismerés, erdei fafajok, cserjék, fontosabb társulást, vízgazdálkodást jelző és védett lágyszárú növények, vadászati, erdő-és természetvédelmi szempontból fontosabb állatok felismerése segédeszköz nélkül, preparátum, metszet, teljes növény, hajtás, termés, mag formájában, - magtermés becslésének, gyűjtésének, kezelésnek elvégzése, a mag minőségének megállapítása, - csemetekerti vetésterv készítése, magszükséglet és területigény számítása, - vetés, dugványozás, csemetenevelési feladat elvégzése, - erdősítés és erdősítés ápolás elvégzése, - erdősítési terv készítése, - fiatalos ápolás elvégzése, - nevelővágások jelölése, - erdőtársulás-csoportok felismerése a terepen, jellemző faji összetételének, védett és jelző (vízgazdálkodást és talajkémhatást) lágyszárú növényeinek bemutatása, - talaj-és termőhelytípus, valamint a hozzá köthető célállomány meghatározása terepen, - az erdő betegségeinek felismerése terepen, és a javasolható védekezési technológia meghatározása, - fadöntés végrehajtása különböző helyzetű fákon, - gallyazás, választékolás végrehajtása, - fahasználati tervek (választékterv, vágásszervezési terv) készítése, - faanyagmozgatás tervezése, - faanyagmozgatás: közelítés, gépi rakodás, rönkrendezés elvégzése, - vadállomány-szabályozási terv tartalmának ismertetése, tervrészlet elkészítése, - vadászati terv készítése, - vad trófeájának értékelése, - motorfűrész és adaptereinek üzemeltetése, hibaelhárítása, karbantartása, láncélezésének elvégzése, - dízel- és Ottó-motorral felszerelt erőgép, vagy személygépkocsi karbantartása, üzembe helyezése és működtetése, - az erdőgazdaságoknál használatos nyomtatványok kitöltése, - csemete- és faanyag-készlet felvételezése és bizonylatolása, - munkanorma megállapítása, - gazdasági mutatók (termelési érték, ráfordítás, termelékenység, hatékonyság, gazdaságosság) számítása, - költségek tervezése és meghatározása, - álló fa és faállomány fatérfogatának meghatározása különböző becslési módokkal, - erdőrészlet területének meghatározása, kitűzése és térképi ábrázolása, - erdőleírási jegyzőkönyv ( L -lap) készítése, - az erdőterv részeinek ismertetése, a benne szereplő adatok kiolvasása A szóbeli vizsga tartalma - az állományalkotó fő fafajok és a fontosabb kísérő fafajok ismertetésére, - a gyakoribb erdőtársulás-csoportok jellemzésére, - a termőhely fogalmának és tényezőinek ismertetésére, - az erdészeti talajrendszer 9 főtípusának és azok kialakulásának ismertetésére, a főtípusokba tartozó gyakoribb erdészeti jelentőséggel bíró genetikai talajtípusok rövid jellemzésére, - a maggazdálkodás, csemetetermesztés munkafolyamatainak ismertetésére, - az erdőtelepítés, az erdő mesterséges és természetes felújításának, a különleges termőhelyi viszonyok közötti erdősítés módjainak ismertetésére, - az erdőnevelés ismertetésére, - a sarjerdő-gazdálkodás és a rontott erdők átalakításának ismertetésére, - az erdőgazdasági üzemmódok jellemzésére, - a természetközeli erdőkezelés alapelveinek ismertetésére, - a közjóléti, védelmi és oktatás-kutatási célú erdők létesítésének, kezelésének ismertetésére, - az általános és részletes erdővédelemtan és erdővédelmi technológia ismereteinek elmondására, - az erdészeti növénynemesítés céljának és módszereinek ismertetésére, - az erdőhasználattan fogalmának, felosztásának, a fahasználat tevékenységi körének ismertetésére, - a faanyag tulajdonságainak jellemzésére, a fahibák ismertetésére, - a fakitermelés végrehajtásának, munkarendszereinek ismertetésére, - a faanyagmozgatás eszközeinek, módszereinek ismertetésére,

10 - az erdei választékok szabványainak, méreti és minőségi követelményeinek, valamint az Európa országaiba irányuló feldolgozatlan fa szabványának ismertetésére, - az erdei melléktermékek termelésének ismertetésére, - a fahasználati tervezés ismertetésére, - a közgazdasági alapfogalmak ismertetésére, - a gazdálkodási formák ismertetésére, - a gazdálkodási folyamat leírására, a folyamat szabályozásának és értékelésének ismertetésére, - a gazdálkodási és szakmai tevékenység jogi szabályozásának ismertetésére, - a vállalkozás kialakításának és működtetésének ismertetésére, - a vezetési ismeretek elmondására. 4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei A vizsga alóli felmentés a hatályos vizsgarendelet figyelembe vételével a vizsgakövetelmények teljes megfelelése esetén adható. Ilyen esetben a vizsgarész vagy tantárgy osztályzatát, illetőleg érdemjegyét a másik szakmai vizsgán elért eredmény alapján kell megállapítani. Mentesül az adott vizsgarészben, illetőleg tantárgyban a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. Ilyen esetben a vizsgarész vagy tantárgy osztályzatát, illetőleg érdemjegyét a tanulmányi verseny kedvezményezettjeire vonatkozó szabályozás szerint kell megállapítani. 5. A szakmai vizsga értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján - szakmai elméletből és - szakmai gyakorlatból kap osztályzatot. A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni Az írásbeli vizsga értékelése Az írásbeli feladatot pontozással kell javítani. A feladatra adható összes pontszám 100 pont, amelyből az első feladatrész és a feladatlap aránya kb %. A feladatlap pontozását a az FVM által kiadott értékelési útmutató szerint kell elvégezni. A kapott pontszámok alapján a tanuló a szakmai írásbelire egy érdemjegyet kap a következők szerint: 0-30 pont = elégtelen (1) pont = elégséges (2) pont = közepes (3) pont = jó (4) pont = jeles (5) A szóbeli vizsgán a vizsgázó teljesítményét tantárgyanként külön-külön 1-5-ig terjedő érdemjeggyel kell osztályozni. Elégtelenre kell minősíteni a jelölt szóbeli vizsgaeredményét, ha bármely tantárgyra elégtelen érdemjegyet kapott. A gyakorlati vizsgán tantárgyanként (feladatonként) külön-külön 1-5-ig terjedő érdemjeggyel kell osztályozni. Elégtelenre kell minősíteni a jelölt gyakorlati vizsgaeredményét, ha bármely gyakorlati tantárgyra elégtelen érdemjegyet kapott A szakmai elméleti vizsga értékelése A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli vizsgarészen kapott érdemjegy és a szóbeli vizsgarészen tantárgyanként külön-külön kapott érdemjegyek (3 db) számtani átlagolásával kell meghatározni. (Kerekítési tényezőként az írásbeli vizsgarész eredményét kell figyelembe venni.) Eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizsgát, ha a jelölt az írásbeli vizsgájára, vagy a szóbeli vizsga tantárgyainak bármelyikére elégtelen érdemjegyet kapott. Ha a részjegyek átlaga 2,5, 3,5 vagy 4,5, akkor a kerekítés a szóbeli osztályzatok átlagának irányába történik A szakmai gyakorlati vizsga értékelése A felismerést úgy kell értékelni, hogy aki

11 - a felismerés feladatban szereplő fajok számának 40%-át nem ismeri fel, vagy azt meghaladóan hibázik, az elégtelen osztályzatot kap; - a felismerés feladatban szereplő fajok számának 30-40%-a között hibázik, annak osztályzata elégtelen, de a vizsgabizottság számára póttételként egy másik felismerési kollekciót jelöl ki. Ha a tanuló ezt megoldja, akkor a második kollekcióban bármilyen elégtelennél jobb eredményt ér el, a felismerési feladatra elégséges osztályzatot kaphat. A felismerés érdemjegyének megállapítására javasolt értékelés: 0-7% hiba jeles (5), 8-14% hiba jó (4), 15-21% hiba közepes (3), 22-29% hiba elégséges (2). A gyakorlati feladat értékelését a vizsgabizottság a hagyományos osztályzatokkal végzi. A szakmai gyakorlat végső osztályzatának megállapítása a két vizsgarész érdemjegyeinek egyszerű összevetésével történik. Ha a két részjegy átlaga 2,5, 3,5 vagy 4,5, akkor a kerekítés a gyakorlati feladat osztályzatának irányába történik. Ha a vizsgázó bármelyik részjegye elégtelen, akkor a végső osztályzata is elégtelen lesz. Ha a tanuló a gyakorlati vizsga során saját, vagy más testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát meg kell szakítani és a jelölt elégtelen osztályzatot kap. A szóbeli vizsga értékelését a vizsgabizottság tantárgyanként a hagyományos osztályzatokkal végzi A szakmai vizsga értékelése Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból a vizsgakövetelményeket teljesítette. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészen, továbbá ha a szóbeli vizsgarészen bármelyik szakmai elméleti tantárgyból elégtelen érdemjegyet, illetőleg osztályzatot kapott. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell tenni, amelyből a vizsgázó tudását elégtelenre minősítették. A sikertelen szakmai vizsga, a pótló vizsga és a javító vizsga a vizsga időpontjában érvényes vizsgakövetelmény szerint megismételhető. 6. A vizsgáztatás sajátságos feltételei A szóbeli és a gyakorlati vizsgarész egy vizsganapon csak kis létszámú csoportnál és csak a szakképesítésért felelős minisztérium külön engedélye alapján szervezhető. A sikeres szakmai vizsgát tett erdésztechnikusok a végzettségüket igazoló szakmai bizonyítvánnyal a külön jogszabályban meghatározott intézménynél igényelhetik az FVM által kiadott motorfűrészek közelítőgépek és erdészeti rakodógépek kezelésére jogosító gépkezelői jogosítványt, amely tartalmazza a gépkezelő fényképét, személyi adatait (név, anyja neve, születési év), a kiállítás dátumát, a gép megnevezését, és az egészségügyi alkalmasságot. Az egészségügyi alkalmasságot a külön jogszabályban előírt időközönként kell érvényesíteni. Szakmai elmélet Ökológiai alapismeretek Erdészeti állattan Erdészeti növénytan Termőhelyismerettan Erdőméréstan Munka-, tűz- és környezetvédelem Géptan Vadgazdaságtan Erdőműveléstan Erdőhasználattan Gazdasági és vezetési ismeretek VI. EGYÉB TUDNIVALÓK Javasolt tantárgyak (modulok)

12 Fafeldolgozási alapismeretek Erdőrendezéstan Erdővédelemtan Európai Uniós ismeretek (modul) Szakmai gyakorlat Tantárgyi gyakorlatok - A tanév rendjébe beépített, a szakmai elméleti oktatás tantárgyaihoz kapcsolódó gyakorlatok. Összefüggő gyakorlatok - A szakképző évfolyamokon a tanév szorgalmi ideje alatt tartott 5-10 napos folyamatos, komplex fakitermelési, vagy erdőnevelési gyakorlat. Nyári üzemi gyakorlat - Nyári tanítási szünetben tanévenként 3-4 hét időtartamú, erdészeti üzemben eltöltött gyakorlat. Ebből egy-egy heti időszak, az iskola szervezésében lebonyolított tanulmányút, a hazai erdőgazdasági tájak és az ott folyó gazdálkodási munkák sajátosságainak megismerésére. Naposi - hetesi szolgálat - A szakképző évfolyamokon a tanévi óraszám terhére szervezett, 1-6 fős kiscsoportos foglalkozások, szolgálati jellegű, naponként, vagy hetenként váltó beosztásban. Szakdolgozat

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai 0000-12 Erdészeti és alapismeretek Elhelyezi az erdő- és vadgazdálkodást az agrár ágazatban Elkülöníti az erdei növényeket

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 75. sorszámú Parképítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 02

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

Az 54. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 54. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 54. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 1.2.

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

A 83. sorszámú Sütő - és cukrászipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 83. sorszámú Sütő - és cukrászipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 83. sorszámú Sütő - és cukrászipari szak megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 541

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Útépítő 3. Szakképesítések

Részletesebben

A 25. sorszámú Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet egyes vízjogi engedélyezési, valamint ekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés d) pontjában

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakképzés szakmai programja

Szakképzés szakmai programja Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54. 06-63/444-188,

Részletesebben

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Borász 3.

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁDÁR, OGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 31 543 04 Kádár, bognár 3. 3.1

Részletesebben

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ERDÉSZETI GÉPEK I. MG2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Kreditpont: 3 5. 14 1 1 14 14 Összesen. 14 14 MG1305 Az oktatás célja az, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök erdészeti gépesítési szakirányt tanuló

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

A 21. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 863 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02 Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A

Részletesebben

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2011.07.22 2012.01.01 33 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 863 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 25 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Színesfém-feldolgozó

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása

FELHÍVÁS. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására. A Felhívás címe: Erdősítés támogatása FELHÍVÁS Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására A Felhívás címe: Erdősítés támogatása A Felhívás kódszáma: VP5-8.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 195. sorszámú Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 195. sorszámú Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 195. sorszámú Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 542 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Pék 4 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3.

Részletesebben

A 57. sorszámú Műanyagfeldolgozó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 57. sorszámú Műanyagfeldolgozó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 57. sorszámú Műanyagfeldolgozó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 06 1.2.

Részletesebben

A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 22. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PORCELÁN- ÉS EDÉNYÁRU-ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM GYENGÉNLÁTÓ (LÁTÁSSÉRÜLT) TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TETŐFEDŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3. Szakképesítések

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 167. sorszámú Nyomdaipari gépmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 83. sorszámú Műtárgyvédelmi munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 83. sorszámú Műtárgyvédelmi munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 83. sorszámú Műtárgyvédelmi munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 211 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról 2003. évi XXIX. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

PÉK-CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉK-CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉK-UKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék-cukrász

Részletesebben

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOHÁSZTI NYGELŐKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 16 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kohászati

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 38. sorszáma alatt kiadott fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 38. sorszáma alatt kiadott fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 38. sorszáma alatt kiadott fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 2. Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés Szemere

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

A 30. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 30. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 30. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 01 2. A szakképesítés megnevezése: Állatgondozó

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

Képzési és vizsgasza ályzat

Képzési és vizsgasza ályzat KÉPZÉSI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Képzési és vizsgaszaályzat MTM HUNGÁRIA EGYESÜLET AB/AE MTM Hugária Egyesület Budapest, Csengery u. 78. AL-494 száú. Akkredittált Felőttképzési Itézéy 0/24 www.mtm-hungaria.hu

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ács,

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet. a növényvédelmi tevékenységről 1. oldal 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2) bekezdésének 8., 9. és 11. pontjában foglalt

Részletesebben

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. ja Készítették: Árvai Zsolt Badics Tünde Horváth Miklósné igazgató 2013. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. Az intézmény

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben