ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA"

Átírás

1 ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1

2 Napirendi pontok 1. Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló a Társulás évi tevékenységérıl Nógrádi Zoltán 3. Éves Ellenırzési Jelentés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnál és költségvetési intézményeinél évben elvégzett ellenırzések tapasztalatairól Nógrádi Zoltán, Juhász Róbert 4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ elsı negyedéves beszámolója Csótiné Ördög Edit 5. A pedagógiai szakszolgálat elsı negyedéves beszámolója Porkoláb Mihály 6. Üllés-Bordány kerékpárút szerzıdésmódosítási kérelme szóbeli elıterjesztés 7. Üllés - Bordány kerékpárút építésével kapcsolatos kiadások finanszírozása - Nógrádi Zoltán 8. Közbeszerzésekkel kapcsolatos döntés Matula Anikó 9. A települések LEADER pályázati elképzeléseinek összehangolása Jójárt Edit 10. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által mőködtetett bordányi családsegítı és gyermekjóléti feladatok kistérségi ellátásának megszüntetése Nógrádi Zoltán 11. A Társulás kulturális stratégiájának megvitatása Törökné Kiss Bernadett Egyéb aktuális kérdések 2

3 ELİTERJESZTÉS AZ I. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv alapján a munkaszervezet vezetıje által elkészített egyszerősített tartalmú, éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény kimutatást a Társulási Tanács elnökének kell a költségvetési évet követı 4 hónapon belül Társulási Tanács elé terjeszteni. I. Intézményi mőködési bevételek Pénzügyi beszámoló Bevételi források és azok teljesítése 1. Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételünk összege e Ft. 2. Kamatbevételek A számlavezetı pénzintézetnél elhelyezett pénzeszközeink kamatából 717 e Ft egyéb bevételünk származott. II. Központi költségvetésbıl kapott költségvetési támogatás 1. többcélú kistérségi társulások normatív mőködési támogatása A Társulás éves elıirányzott e Ft összegő normatívája az alábbi tételekbıl tevıdik össze: - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 94 e Ft, - Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása e Ft, - közoktatási feladatok ellátása (pedagógiai szakszolgálat és közoktatási intézményi feladat) e Ft, - szociális alapszolgáltatási feladat támogatása e Ft - gyermekjóléti alapellátás e Ft, - belsı ellenırzés feladatainak támogatása e Ft - családsegítés és gyermekjóléti feladat ellátás (3. sz. melléklet szerint) e Ft összegben érkeztek a társulás számlájára. 2. központosított elıirányzatok A Társulás az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ alkalmazásában álló családgondozók részére e Ft bérfejlesztési támogatást, valamint a közösségi busz beszerzésére e Ft támogatást, a GVOP optikai pályázatra pedig e Ft BM önerıt kapott. 3. központosított elıirányzatok A Társulás az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ közalkalmazottai részére a Magyar Államkincstár összesen e Ft támogatást nyújtott a 13. havi illetmény és keresetkiegészítés finanszírozására. III. Támogatások, kiegészítések és mőködési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól: A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium e Ft mőködési hozzájárulást biztosított a társulás eredményes mőködtetéséhez. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a regisztrált munkanélküliek foglalkoztatását támogató 2008/10 téli közmunka programra e Ft támogatást folyósított. 3

4 Kistérségi Támogató Szolgálat bıvítése elnevezéső (SZOC-ITKR-07-B-0339) projekt megvalósítására a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 414 e Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült a Társulás. A projekt utófinanszírozása végett a támogatási összeg csak 2008-ban érkezett meg a Társulás bankszámlájára. A támogatási összeg üzemanyag költségekre (100 e Ft), valamint 4+3-as biztonsági rendszer kialakítására (314 e Ft) lett fordítva. Az Önkormányzati Minisztérium a Kistérségi Sportpályázatok megvalósítására e Ft támogatást nyújtott. Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból: A többcélú társulás a központi orvosi ügyelet mőködtetéséhez e Ft bruttó köri támogatást folyósított a társulás bankszámlájára. Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalapból: A többcélú társulás az Integrált Szociális Központ 2 alkalmazottja után összesen 350 e Ft munkaügyi támogatásban részesült. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl: A többcélú társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges települési hozzájárulások mértéke e Ft volt. Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl: A többcélú társulás által megpályázott GVOP Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt támogatására e Ft-ot kapott a társulás. Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléstıl: A többcélú társulás által megpályázott Üllés-Bordány kerékpárút projekt megvalósítására a támogató e Ft elıleget folyósított. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl: A többcélú társulás a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól a kistérségi szakszolgálati feladatellátás fejlesztésére e Ft támogatást, valamint a Magyar Diáksport Szövetségtıl a kistérségi diáksport projekt programjaira 200 e Ft vissza nem térítendı programfinanszírozást kapott. Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébıl: A többcélú társulás által megpályázott GVOP Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt támogatására e Ft-ot kapott a társulás az uniós keretbıl. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele államháztartáson belülrıl: A pályázatok utófinanszírozása végett a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának I. félévében likviditási nehézségei keletkeztek. A likviditási problémák leküzdése érdekében a Társulás a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásától e Ft, a Homokhát Eurointegráció Kht-tól pedig e Ft eseti likvid kölcsönt kapott. Mórahalom Város Önkormányzata a KEOP vízügyi monitoring pályázat utófinanszírozása végett a projekt I. fordulójának megvalósításához e Ft likvid kölcsönt nyújtott a Társulás részére. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól: A GVOP optika pályázat utófinanszírozása miatt a Társulás februárjában e Ft rövid lejáratú hitelt vett igénybe az OTP Bank szegedi fiókjától. 4

5 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele A 2007.évi e Ft pénzmaradvány igénybevételére az elıirányzat szerint 100 %-ban sor került, így az elızı évrıl áthúzódó feladatokat teljes mértékben sikerült végrehajtani(optikai hálózatépítés befejezése). Kiadások alakulása I. Mőködési kiadások Homokháti Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre: Az éves, fıbb igazgatási feladatok költségei az alábbiak voltak: Személyi juttatások: e Ft Munkaadókat terhelı járulékok: e Ft Dologi kiadás: e Ft Ebbıl: készlet e Ft szolgáltatás e Ft áfa e Ft egyéb dologi kiadás e Ft adók, díjak, egyéb befizetések 981 e Ft kamatkiadás e Ft Támogatásértékő mőködési kiadás: a központi orvosi ügyeletet ellátók vállalkozások részére a társulás e Ft vállalkozói díjat fizetett ki. Mőködési célú pénzeszközátadás: a társulás által felvállalt szociális alapszolgáltatási, valamint a közoktatási (közoktatási alapellátás és pedagógiai szakszolgálat) feladatellátás biztosítására az érintett gesztoroknak e Ft normatívát adott át. Likvid kölcsön törlesztése: a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által nyújtott e Ft, valamint a Homokhát Eurointegráció Kht. által nyújtott e Ft eseti likvid kölcsön visszafizetését tartalmazza. Hiteltörlesztés: a februárjában felvett e Ft rövid lejáratú hitel visszafizetése 100%- ban megtörtént. II. Fejlesztési kiadások Az intézményi beruházási kiadások értéke 2008-ban e Ft volt. Beruházási kiadások: - GVOP Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt e Ft építési beruházása - GVOP Homokháti kistérség településeit összekötı szélessávú közmő, optikai hálózat kiépítése c. projekt e Ft eszköz beszerzés - Vízhálózat felújítás és tisztító berendezés 282 e Ft - Gépi sövénynyíró 145 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Motoros főkasza 156 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Hómaró 210 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Főnyíró kasza 157 e Ft (2008/10 téli közmunka program keretében került beszerzésre) - Memória kártya 154 e Ft 5

6 A pénzmaradványok tartalma és okai A Társulás a költségvetési évet e Ft pénzmaradvánnyal zárta, mely feladattal terhelt. Az e Ft pénzmaradványból e Ft az Integrált Szociális Központot illeti meg, a fennmaradó e Ft pedig a többcélú társulás pénzmaradványa, mely a közösségi buszbeszerzésre, az Üllés-Bordány kerekpárútra és a közmunka programra átutalt támogatási összegekbıl tevıdik össze. A vagyon alakulása A Társulás vagyona év végére e Ft-ról e Ft-ra nıtt, amelynek két fı összetevıje: - beruházások e Ft növekedése - pénzeszközök e Ft növekedése A pénzeszközök e Ft-os fıösszege a közösségi busz pályázati támogatási összegével, az Üllés-Bordány kerékpárút és a 2008/10 téli közmunka program pályázati elılegével (amelyek ban csak részben kerültek felhasználásra), valamint a évi normatíva elıleg folyósításával indokolható. A Többcélú Társulás és részben önálló intézménye által foglalkoztatott dolgozók száma: január 01-én 22 fı december 31-én 20 fı 6

7 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi normatívája Normatíva évi jogcímei adatok Ft-ban évi eredeti elıirányzat évi módosítás elıirányzat összesen: normatíva mutatószám elıirányzat összesen: megnevezés normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás b) Közösségi ellátások c) Támogató szolgálat d) Családsegítés A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó)

8 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/ Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/ Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása összesen: A Magyar Államkincstártól egyéb jogcímen kapott támogatások az alábbiak: Központosított elıirányzat: * illetménynövekedés támogatása * közösségi busz beszerzés támogatása * GVOP optikai pályázat BM önerı Egyéb központi támogatások: * 13. havi illetmény támogatása * keresetkiegészítés támogatása A Magyar Államkincstártól mindösszesen kapott kistérségi támogatás (normatíva+egyéb):

9 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi bevételi terve évi eredeti elıirányzat évi módosítás évi tényadatok rendes elıirányz at rendkívül i elıirányz at elıirányz at összesen rendes elıirányz at rendkívül i elıirányz at elıirányz at összesen 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel ,9% Kamatbevételek ,4% Normatív támogatások ,9% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól ,3% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól ,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl ,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl ,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele ,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel ,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány ,0% Mőködési bevételek összesen: ,7% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzatoktól ,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Összesen: ,2% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Kamatbevételek ,0% Mőködési bevétel ,8% Mők.c.tám.értékő bevétel más önkormányzattól ,6% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól ,0% Mőködési bevételek összesen: ,5% tény eltérés teljesítés %-ban 9

10 Intézmény finanszírozás/családsegítıs normatíva ,2% Összesen: ,3% 3. Többcélú Társulás és intézménye mindösszesen: Mőködési bevételek ,5% Kamatbevételek ,4% Normatív támogatások ,0% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól ,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól ,2% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól ,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl ,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl ,0% Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele ,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel ,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány ,0% Mőködési bevételek összesen: ,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól ,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8% 10

11 Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának évi kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat évi módosítás évi tény adatok rendes elıirányzat 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,7% Dologi kiadás ,1% Pe. átadás, egyéb támogatás ,4% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet ,3% Tartalék ,0% Likvid kölcsön törlesztése ,8% Hiteltörlesztés ,0% Mőködési kiadások összesen: ,7% rend kívüli elıirányzat elıirányzat összesen rendes elıirányzat rend kívüli elıirányzat elıirányzat összesen tény eltérés teljesítés %- ban Felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási kiadások összesen: ,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Összesen: ,1% Költségvetési létszámkeret ,0% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Személyi juttatások ,5% Munkaadókat terhelı járulékok ,8% Dologi kiadás ,8% Pénzeszköz átadás Mőködési kiadások összesen: ,1% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

12 Összesen: ,6% Költségvetési létszámkeret ,0% 3. Többcélú Társulás összesen: Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,4% Dologi kiadás ,5% Pe. átadás, egyéb támogatás ,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet ,3% Tartalék ,0% Likvid kölcsön törlesztése ,8% Hiteltörlesztés ,0% Mőködési kiadások összesen: ,0% Felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási kiadások ,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen: ,2% Költségvetési létszámkeret ,3% 12

13 2008. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve évi eredeti elıirányzat évi módosítás évi tényadatok rendes elıirányzat rendkívüli elıirányzat elıirányzat összesen rendes elıirányzat rendkívüli elıirányzat elıirányzat összesen tény eltérés teljesítés %- ban 3. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel ,5% Kamatbevételek ,4% Normatív támogatások ,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól ,2% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól ,0% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól ,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl ,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl ,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele ,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel ,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány ,0% Mőködési bevételek összesen: ,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól ,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8% 13

14 Többcélú Társulás kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat módosítás 2008.évi tény adatok rendes elıirányzat rend kívüli elıirányzat 3. Többcélú Társulás: Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,4% Dologi kiadás ,5% Pe. átadás, egyéb támogatás ,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet ,3% Tartalék ,0% Likvid kölcsön törlesztés ,8% Hiteltörlesztés ,0% Mőködési kiadások összesen: ,0% elıirányzat összesen rendes elıirányzat rend kívüli elıirányzat elıirányzat összesen tény eltérés teljesítés %- ban Felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási kiadások összesen: ,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások ,0% Kiadások összesen: ,2% 2008.évi pénzforgalom egyeztetése adatok eft-ban nyitó egyenleg bevételek kiadások pénzmaradvány igénybevétele záró egyenleg

15 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi összevont mérlege adatok eft-ban E s z k ö z ö k január december F o r r á s o k január december 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 1. 1.Indulo töke (411) Kisérleti fejlesztés aktivált ér 2. 2.Tökeváltozások (412) Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 3. 3.Értékesitési tartalék(417) Szellemi termékek (1114,1124) D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN ( ) Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 5. 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) Immat.javak értékhely.(119) 6. - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) I.Immateriális javak ( ) elözö évi ktgv.tartalék(4214) Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) Költségv-i pénzmaradvány(4212) Gépek,berend,felsz.(1311,1312) Kiadási megtakaritás(425) Jármüvek (1321,1322) Bevételi lemaradás(426) Tenyészállatok (141,142) Elöirányzat-maradvány (424) Beruházások,felujitások I.Ktgv-i tartalék össz( ) Beruh-ra adott elölegek Vállalk.tartaték elszám.(74+75) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) tárgyévi váll.tartalék(4221) Tárgyi eszközök értékhelyesbitése elözö évi váll.tartalék(4224) 75. II.Tárgyi eszközök össz( ) Vállalkozási tev.eredménye(4222) Egyéb t.részesedés(171,1751) Vállal.tev.kiadási megtak.(427) T.hit.értékpapir( ,1752) Vállal.tev.bev.lemaradása(428) Tartosan adott kölcsön( bı 19. II.Váll.tartalék össz ( ) Hosszu lejáratu bankbetétek(178) 20. E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Egyéb hosszu lejáratu követelések Hosszu lejár.kölcsönök(4351,4361) Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341- III.Befekt.pü-i eszk.össz( ) bıl) Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) Koncesszióba átadott eszközök ( ) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, bıl, 4331-bıl) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27. I.Hosszu lejáratu köt.( ) Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszkközök ( Rövid lejár.hitelek (4511,4521,

16 A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Kötelez.(szállito)( )(91+92) Anyagok (21,241) tárgyévi szállito.köt Bef.-len term,félk.term.(253,263) t.évet köv.év szállitoi köt Növendék-,hizo állat.(252,262) Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449, Késztermékek (251,261) 34. -váltótartozások /a Áruk közv.szolg munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek /b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. I.Készletek összesen ( ) iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek Követelés áru.sz.(vevö)(282,283, helyi adó fúlfizetés Adosok (281,2881) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 40. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok 4.Egyéb követelések ( , tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet 42. -támogatási program elılege 43. -támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. II.Követelések össz ( ) következı évet terhelı törlesztı részletei mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı törlesztı részeltei 105. tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb részesedés(2951,298-bol) Forg.célu hitelvisz.értékpapirok 47. -egyéb különféle kötelezettségek 107. III.Értékpapirok összesen (46+47) II.Rövid lejáratu köt. ( ) Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) Ktgv-i passziv függö elszám. ( Költségvetési bankszámlák (34) Ktgv-i passziv átfuto elszám. ( Elszámolási számlák (35) Ktgv-i passziv kiegy.elszám. ( Idegen pénzeszközök (36) ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. ( IV.Pénzeszközök összesen ( ) Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol Ktgv-i aktiv függı elszámol. ( Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol Ktgv-i aktiv átfutó elszám. (392,396, 398.) III.Egyéb passziv elsz. ( ) Ktgv-i aktiv kiegyenlitı elsz. (394.) 56. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások (399.) 57. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) V.Egyéb aktiv pü-i össz ( ) B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59)

17 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi normatíva alakulása Normatíva évi jogcímei adatok Ft-ban évi igénylés megnevezés normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás 2008.évi beszámoló alapján véglegesen járó normatíva elıirányzat összesen: normatíva mutatószám elıirányzat összesen: különbözet (visszafizetendı ill.utólag igényelhetı) a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás b) Közösségi ellátások c) Támogató szolgálat d) Családsegítés e) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 8.sz.melléklet szerint) , pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 3.sz.melléklet szerint) A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet )

18 Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı 16 gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/ Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/ Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása összesen:

19 Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a benyújtott pénzügyi beszámolót vitassa meg, és fogadja azt el. Határozati javaslat 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 79 paragrafusa alapján a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt e Ft bevételi fıösszeggel e Ft kiadási fıösszeggel e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 2. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek. A központi költségvetésbıl származó bevételek terv szerint alakultak. 3. A évi beszámolóhoz nyújtott tagtelepülések által leadott normatíva adatok alapján megállapításra került, hogy a Többcélú Társulásnak évre vonatkozóan ,- Ft normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstár felé. Ebbıl Ft pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásából, ,-Ft jelzırendszeres házi segítségnyújtásból, és ,- Ft az intézményi társulások oktatási normatívájából keletkezett. Plusz igénylésként a szenvedélybetegek nappali intézményére igényelhettünk ,-Ft-ot, így a Magyar Államkincstárnak ténylegesen visszafizetett összeg ,- Ft. 4. A feladatonkénti tételes lebontásról készült jegyzıkönyvet az érintett gesztor önkormányzatok részére eljuttatjuk, mely alapján a települések kötelesek a jogtalanul igénybe vett normatívát visszafizetni a Többcélú Társulás részére. Errıl értesítést kap: 1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2. Társulási Tanács elnöke 3. Munkaszervezet vezetıje 4. Mórahalom Város Önkormányzata 5. Ásotthalom Község Önkormányzata 6. Ruzsa Község Önkormányzata 7. Üllés Község Önkormányzata 8. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 9. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Mórahalom, március 17. Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 19

20 ELİTERJESZTÉS A II. NAPIRENDI PONTHOZ Tárgy: Beszámoló a Társulás évi tevékenységérıl Nógrádi Zoltán B E S Z Á M O L Ó A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL I. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei április 30-án önálló jogi személyiséggel rendelkezı többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, és Zákányszék. A Többcélú Társulás célja, hogy - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszerének, - az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, mőködtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), - a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése, - közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása, - térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: - önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, mőködtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, - államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, - térségfejlesztés: - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) - településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatban a Társulás vállalja: - a társulási tanács (2004. CVII. törvény) a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el; - vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; - kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenırzi azok megvalósítását; 20

21 - a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével elızetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérıl benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, - megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, - pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elısegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását; - közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; - koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil szervezetekkel; - a kistérségben összegyőjti és további elıkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; - folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; II. A TÁRSULÁS ÁLTAL 2008-BAN ELLÁTOTT FELADATOK 1. Pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a mórahalmi Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ közremőködésével az alábbi feladatokat látta el: Pedagógiai szakszolgálati feladatok: A évben megvalósult szakszolgálati ellátás: korai fejlesztés 2 település, 4 fı logopédiai ellátás 5 település, 205 fı nevelési tanácsadás 9 település, 350 fı pályaválasztási tanácsadás 9 település, 281 fı A évben többletszolgáltatásként megvalósított ellátás: óvodai szőrıvizsgálat 242 fı részére szeptember 1. december 31. között 9 településen (a többletszolgáltatásként megvalósított ellátási óraszám összesen 242 óra) Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok: évben megvalósult szakmai szolgáltatási feladatok: Pedagógiai szaktanácsadás 12 szakmai mőhelyfoglalkozás, workshop Pedagógiai tájékoztatás 2 szakmai konferencia, 500 pedagógus A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 15 kistérségi verseny, kistérségi karácsony, színházlátogatás Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat regionális tini-parlament szervezése. 21

22 2. Szociális alap- és szakszolgáltatási feladatok Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A feladatellátás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízis helyzetek elhárítására irányul. A Homokháti Kistérség valamennyi települése nagy külterülettel, tanyavilággal, többnyire magányosan, izoláltan élı idısödı népességgel rendelkezik. A szociális szolgáltatások között ezért rendkívül nagy jelentıségő a jelzırendszeres házi szociális gondozás kiépítése és mőködtetése. A társult települések közigazgatási területén élı bármely idıskorú és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt rászorult személy igényelheti a szolgáltatás biztosítását. Közösségi ellátás Közösségi ellátás tekintetében létrehozott mikrotársulások gesztor települések: Ásotthalom és Üllés - feladata a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetében történı gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése érdekében való együttmőködés. A gesztor települések vezetésével valamennyi településen szakképzett dolgozók foglalkoztak I. féléve folyamán a pszichiátriai és szenvedélybetegekkel. A szolgáltatás célja: az ellátást igénylı személy minél további megtartása az eddigi életterében. Segítség, illetve támogatás nyújtása a kliens és szőkebb környezete részére. Ebben a speciális ellátási típusban a különbözı szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megkeresı programok, az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidı hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcsolatának követése, kapcsolattartás más szolgáltatási intézménnyel (munkaügyi központ), reintegráció, illetve a környezetben való megtartás, a pszicho-szociális tanácsadás jelenik meg. Támogató szolgálat Támogató szolgálat esetében két gesztor település Ásotthalom és Bordány - által irányított mikrotársulások feladata a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsıdlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatás révén, a fogyatékkal élı ember aktív közremőködésével hozzájárulunk az esélyegyenlıség megteremtéséhez, életminıségük javításához, a személyi szükségleteik kielégítéséhez a fizikai, egészségügyi ellátás, mentális gondozás során. A szolgáltatás az életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. A gesztor települések (Ásotthalom, Bordány) vezetésével I. félévében mind a 9 településen szakképzett dolgozók foglalkoztak a fogyatékos személyekkel. Családsegítı és Gyermekjóléti Központ illetve az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátásai A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ célja, hogy az ellátottak számára biztosítsa - szociális ellátás keretében - azokat a feltételeket, melyek szükségesek az egészségügyi, szociális helyzetet figyelembe véve az élet sajátos szakaszához. A feltételek biztosítása során figyelemmel kell lennünk az egyéni, (családi) szükségletek kielégítésére is. Az egyént és/vagy a családot segíteni kell hozzájutni ezekhez a szükségletekhez. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelızése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezése. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével 22

23 (szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint a helyettes szülıi hálózatnak a szervezésérıl, mőködtetésérıl, vagy az önálló helyettes szülık foglalkoztatásáról. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével (szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint önálló helyettes szülıi férıhely mőködtetésérıl. Családsegítı szolgálat: Családsegítı szolgálatnál foglalkoztatott családgondozók száma: 5 fı, melybıl 3 fı szakképzett 1 fı a szakmai végzettség megszerzése érdekében felsıfokú fıiskolai tanulmányokat folytat ban a szolgáltatást igénybevevık száma a Homokháti Kistérség területén: 1236 fı A családsegítı szolgálat által kezelt problémák típusai: Életviteli probléma: 196 esetben Családi- kapcsolati problémák: 263 esetben Családon belüli bántalmazás : 24 esetben Lelki- mentális esetkezelés: 113 alkalommal Gyermeknevelési probléma: 173 esetben Anyagi probléma: 344 esetben Foglalkozással kapcsolatos problémák: 1004 esetben Egészségkárosodás következménye: 125 esetben Ügyintézésben segítségnyújtás: 249 alkalommal Információhiány esetén segítségnyújtás: 229 esetben Egyéb szolgáltatás: 58 esetben Krízishelyzetben segítségnyújtás: 65 esetben Problémakezelés összesen: 2778 esetben Több probléma együttes elıfordulása: 377 kliens esetén Egyéb tevékenységek: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: 488 fınek Dologi javak közvetítése és nyújtása: 496 fınek Redszeres Szociális segélyezettek beilleszkedési programja: 413 fınek Mediáció és konfliktuskezelés: 34 fınek Gyermekjóléti Szolgálat: Gyermekjóléti szolgálatnál foglalkozatott családgondozók száma: 5 fı, ebbıl a szakképzettek száma: 3,25 fı, 0,5 fı a szükséges szakképesítés megszerzése érdekében fıiskolai tanulmányokat folytat ban a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma a Homokháti Kistérségben: 342 fı Életkor szerinti bontásban: 0-5 éves: 97 fı 6-13 éves: 155 fı éves: 90 fı 23

24 Gondozási forma szerint: Alapellátásban történı gondozás:250 fı Védelembe vett: 88 fı Utógondozott szakellátásból kikerült gyermek: 4 fı A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák típusai: Anyagi probléma: 451 esetben Gyermeknevelési probléma: 193 esetben Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 30 esetben Magatartás, teljesítményzavar:162 esetben Családi konfliktus:180 esetben Szülık család életvitele: 205 esetben Szülıi elhanyagolás:117 esetben Családon belüli bántalmazás: 42 esetben Fogyatékosság, retardáció: 28 esetben Szenvedélybetegség:146 esetben A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek: Információnyújtás: 346 esetben Tanácsadás: 351 esetben Segítı beszélgetés: 533 esetben Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében: 219 esetben Családlátogatás: 1086 esetben Közvetítés más szolgáltatásba: 71 esetben Kapcsolattartási ügyelet: 13 esetben Konfliktuskezelés: 28 esetben Esetmegbeszélés: 99 esetben Esetkonferencia:25 esetben Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés: 3 esetben Egyéb tevékenyég:328 esetben Szenvedélybetegek nappali ellátása: október 1-jétıl az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre bıvült szenvedélybetegek nappali ellátásával. A szolgáltatás nyújtását biztosító telephely címe: 6782 Mórahalom, Bercsényi u. 564/17. Szenvedélybetegek nappali ellátása feladaton dolgozó kollégák: 1 fı pszichológus, 1 fı heti 30 órában addiktológiai konzultáns, 1 fı heti 35 órában szenvedélybeteg gondozó képzés folyamatban. Ellátottak száma év folyamán: 11 fı. Biztosított szolgáltatások köre: nappali ellátás, étkezés, tisztálkodási lehetıség, mentálhigiénis tanácsadás, terápia. 3. Központi orvosi ügyelet A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Országos Mentıszolgálat közötti megállapodás tartalmazza. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területén a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása, a Ruzsai Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés települések 24

25 vonatkozásában - és a Mórahalmi Ügyeleti Központokban Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Bordány települések vonatkozásában -, mint feladat-ellátási helyeken történik. 4. Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze, és eredményességét növelje. Homokháti Kistérség Többcélú Társulás évtıl végzi a belsı ellenırzési feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás a belsı ellenırzési feladat ellátásáról saját munkaszervezeti feladatellátás keretében gondoskodik 1 fı fıállású pénzügyi ellenır alkalmazásával. A függetlenített belsı ellenırzés jogszerő mőködésének a szervezeti keretei biztosítva vannak. (Megfelel a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendeletben foglalt elıírásoknak.) A belsı ellenırzési feladatok ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által 2007-ben elfogadott valamennyi településre kiterjedı Belsı ellenırzési kézikönyv tartalmazza. A belsı ellenırzési egység évben Az alábbiak szerint alakult: 1 fı teljes munkaidıs belsı ellenır, aki egyben belsı ellenırzési vezetı feladatokat is ellátja ben a növekvı szakmai követelményeknek megfelelı felkészültséget továbbképzések keretében biztosítottuk. Az ellenırzésekhez alapvetıen szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így Az ellátottság is folyamatosan javuló, bıvülı tendenciát mutat. A évi ellenırzések száma: Áthúzódó 2007-rıl 2008-ban elvégzett, lezárt évi összes Tervbıl 2009-re átütemezett Fentiek alapján 1 ellenırzés elvégzésére ami áll tervezés, szervezés, felkészülés, helyszíni ellenırzés, jelentés lezárása, intézkedések nyomon követése - átlag 4 nap jutott. A belsı ellenır az ellenırzések végzése mellett a különféle szakmai kérdések megoldását tanácsadással segítette. 5. Területfejlesztési feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a területfejlesztési feladatok ellátása során a kistérség területének összehangolt fejlesztését kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a Társulás folyamatos kapcsolatot tartott fenn a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi koordinátorokkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében ban kidolgozásra és elfogadásra került a Dél-alföldi Regionális Operatív Program évekre vonatkozó regionális akcióterve, melyet a Társulás munkaszervezete a kistérségi területfejlesztési alapdokumentumok és a konkrét önkormányzati fejlesztési célok elıtérbe helyezésével véleményezett. Segítséget nyújtottunk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára egy felmérés elkészítésében, melynek célja a vállalkozások jövıbeni munkaerıigénynek feltérképezése volt, azért, hogy a képzési igényeket is annak megfelelıen tudják alakítani (erre a felmérésre 2009-ben is sor kerül) végén döntött a Társulási Tanács egy javaslattételi jogosultsággal rendelkezı Fejlesztési Bizottság felállításáról. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, melynek révén 65 álláskeresı térhetett vissza a munka világába. A sportpályázatok terén is aktív volt a Társulás, ezt több pályázati támogatásból lebonyolított program bizonyítja. 25

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti ív szerint. Az igazgatóság részérıl: - Visztenvelt Károlyné elnök - Halmai István - dr.

Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti ív szerint. Az igazgatóság részérıl: - Visztenvelt Károlyné elnök - Halmai István - dr. Közgyőlési jegyzıkönyv amely készült az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 2010. május 20-án tartott éves rendes közgyőlésérıl, és megismételt közgyőlésérıl. Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet. Gazdasági beszámoló 2007. ÉV

Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet. Gazdasági beszámoló 2007. ÉV Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet Gazdasági beszámoló 2007. ÉV Szervezeti változások bemutatása A MTA Világgazdasági Kutatóintézet ebben az évben is változatlan szervezeti felépítésben

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben