JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl"

Átírás

1 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: Rendeletek száma: 5-7.

2 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl 4. oldal 43/2012.(IV.25.) ÖH. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 51. oldal 44/2012.(IV.25.) ÖH. Dolgozói ebéd térítési díjának emelésérıl 53. oldal RENDELETEK: 5/2012.(..) önkormányzati rendelet a évi zárszámadásról 6/2012.(.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(IX.02.) rendelet módosításáról 7/2012.(...) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 5. oldal 42. oldal 53. oldal 2

3 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület április 25-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Varga Ferencné alpolgármester Csertı István Nyerges Zoltán képviselık Vincze Jánosné jegyzı Nagy Klára fıtanácsos Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı Patkós Zsolt polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, Besesek Béla alpolgármester, Mucsi László, Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl. Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselıket javasolta. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Patkós Zsolt polgármester Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 4. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására pályázat benyújtásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 3

4 NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A beszámolót írásban mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló beszámolót. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a évi belsı ellenırzés végrehajtásáról és tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı NAPIREND 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Az elıterjesztés tartalmaz szöveges elıterjesztést, rendelet-tervezetet és annak mellékleteit, a könyvvizsgáló jelentését. A mőködési költségcsökkentı intézkedések eredménnyel jártak. A évet pozitív pénzmaradvánnyal zártuk. A befektetett eszközök összege 270 millió forinttal nıtt. Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Írásban részletes jelentést nyújtott be, ahhoz nem volt kiegészítése. Patkós Zsolt polgármester A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 4

5 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(..) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ben (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. Szank Községi Önkormányzat évi összesített egyszerősített könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 2. Szank Községi Önkormányzat évi költségvetési fıösszegeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 3. Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi bevételek összege e forint, a kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összege e forint. Az önkormányzat bevételei mindösszesen e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen e forint, a kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összege e forint. Az önkormányzat kiadásai mindösszesen e forint. 4. Szank Községi Önkormányzat évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát ezer forintban határozza meg. Az önkormányzat által visszafizetendı központi költségvetési kiutalt támogatás összege ezer forint. Az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát ezer Ft-ban határozza meg. 5. Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Elızı években képzett tartalék nincs. 6. Szank Községi Önkormányzat évi egyszerősített eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat (adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 8. Szank Községi Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott ezer Ft fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik, amelybıl fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részlete e Ft, a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány összege e Ft. Szank Községi Önkormányzat e Ft rövid lejáratú, mőködési célú hitelkeret igénybevétellel rendelkezik. 9. Szank Községi Önkormányzat évben a 16. számú melléklet szerinti Uniós támogatásokban részesült. 10. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 5

6 Szank Községi Önkormányzat 1.sz.melléklet Egyszerősített mérleg év me: ezer Ft Megnevezés Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközökl V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások E) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda december 31-i összevont mérlege Adatok ezer Ft.-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D. SAJÁT TİKE I. Immateriális javak I. Induló tıke II. Tárgyi eszközök II. Tıkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 904 III. Értékelési tartalék - IV. Üzemeltetésre átadott eszközök E. TARTALÉKOK B. FORGÓESZKÖZÖK I. Költségvetési tartalékok I. Készletek - II. Vállalkozási tartalékok - II. Követelések III. Értékpapírok - F. Kötelezettségek összesen IV. Pénzeszközök I. Hosszúlejáratú kötelezettségek V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

8 2. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat vagyona Megnevezés ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat összesen A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 * szellemi termékek - bruttó érték nettó érték Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték nettó érték * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték nettó érték B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték nettó érték Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték Megnevezés Polgárm.Hiv. 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték nettó érték Jármővek - bruttó érték nettó érték Tenyészállatok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 8

9 5. Beruházások, felújítások ig leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK Részesedések Hosszú lejáratú kölcsönök 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön 0 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték nettó érték BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért) B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TİKE Induló tıke Tıkeváltozások E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú költelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 Szank Községi Önkormányzat 3.sz. melléklet könyvvizsgáló Egyszerősített pénzforgalmi jelentés év me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek bıl likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések bıl önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

11 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Kv-i pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen Kv-i bevételek és kiadások különbözete Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye

12 Szank Községi Önkormányzat évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei 4. számú melléklet ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú hitel felvétel (5) Kiegy., átfut. Függı bevét össz (6) költségvetési fıösszeg (7) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési (2) Mőködési célú hitel törlesztés (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú lízingdíj törlesztés (5) felhalmozási célú hitel törlesztés (6) Kiegy., függı átfutó kiadások (6) Költségvetési fıösszeg (7) ebbıl mőködési céltartalék (8) ebbıl általános tartalék (9) ebbıl felhalmozási céltartalék (10) ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. 210 Kiadásai (11) Mőködési hiány (12) Felhalmozási hiány

13 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei forrásonként. 5. számú melléklet Elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek ,00 Piac, vásár, búcsú bevételek ,00 Kamatbevételek ,53 Továbbszámlázott telefon ,83 Kisbíró újság bevétele ,20 Szank Története Könyv elıfizetés ,00 ÁFA bevételek ,20 Étkeztetés bevételei ,20 Egyéb mőködési bevételek ,64 Polg.Hiv. intézményi mőköd. bevét.össz ,62 Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel ,00 ÁFA bevételek ,73 Egyéb mőködési bevételek ,87 ÁMK intézm.mőköd. Bevét. Össz ,00 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek ,00 Egyéb mőködési bevételek ,03 ÁFA bevételek ,88 Gy.Szabó B.Ált.Isk.Intézm. mőköd.bevét ,01 Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz ,62 Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó ,94 Termıföld bérbead-ból SZJA ,00 Gépjármőadó ,00 Idegen adó bevétel ,00 SZJA átengedett ,00 Jövedelm különbség mérséklés ,00 Lakbérek ,29 Bérleti díjak ,24 Bírság ,00 Pótlékok ,85 Sajátos mőködési bevételek össz: ,39 13

14 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Fókusz Tak.Szöv. Mőköd.cél.Pénze.átv ,00 Méz-és Meggyfesztivál támogatásai ,00 Osztálykir. Pályázat támog. Reál Élelmisz ,00 Közmővelıdés támogatása ,00 OFA Közfogl.támogatás ,00 Mőködési célú pénzeszköz átv. Össz ,00 I. Mőköd. bevételek Összesen: ,22 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog ,00 Feladat mutatóhoz kötött norm. tám ,00 Központosított elıirányzatok ,00 ÖNHIKI támogatás ,00 Vis Major tartalékból támogatás ,00 Normatív kötött felhaszn. támogatás ,00 Egyéb költségvetési támogatás ,00 Költségv. támogatások összesen: ,00 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. Önkormányzati lakások értékesítése ,00 Önkormányzati földterület és ingatlan ért Koncessziós díj ,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét ,15 IV. Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet ,00 Szociális támog 70 %-80%-90%-a Mezııri szolgálat ,00 Pénzbeli támogatás egyszeri GYVT ,00 Szociális továbbképzés Népszámlálás ,00 Munkatapaszt.szerz. Szolg.támog ,00 Fókusz Tak.Szöv. Támogatás Belvízvédekezés Kisebbség mőköd. ésfeladatalapú támog ,00 Mozgáskorlátozottak támogatása ,00 Településırök támogatása ,00 TKT-tól gyógytestnevelésre ,00 Közcélú fogl. Támog hó Rövidtávú közfoglalkoztatás ,00 Hosszútávú közfoglalkoztatás ,00 Falunap támog BKKM-i Közgyőlés ,00 Állami támogatás visszatérülés ,00 Támogatásért. mők.bevét össz ,00 Támog. értékő felhalm. Bevét. 14

15 TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás ,99 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Könyvtáriszolg.fejl. TIOP TIOP Digitális táblák ,00 KEOPİszirózsa Idısek Otthona energiarac ,00 KEOP Óvoda energiaracionalizáció ,99 KEOP Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentl.összekötı út építés ,00 DAOP Vörösmarty utca támogatás ,00 Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét ,00 IV. Támog.értékő bevételek öszesen ,00 Pénzforgalmi bevételek összesen: ,87 V. HITELEK FELVÉTELE Fejlesztési hitel felvétel ,00 Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN ,00 Önkormányzat bevételei összesen ,82 Kiegyenlítı átfutó függı bevételek Önkormányzat bevételei mindösszesen ,29 15

16 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6. számú melléklet évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként Ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások ,23 Munkaadókat terhelı járulékok ,02 Dologi kiadások ,74 Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,96 Áll.házt.kívülr.végleges pénzeszköz átadás ,28 Mőködési fenntart. kiadások ,80 Általános Mővelıdési Központ Személyi juttatások ,99 Munkaadókat terhelı járulékok ,86 Dologi kiadások ,01 ÁMK mőködési elıir.össz ,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvod. Személyi juttatások ,75 Munkaadókat terhelı járulékok ,92 Dologi kiadások ,38 Gy.Szabó B. Ált.Isk.ésÓ.mőköd.ei.össz ,52 Mőködési elıirányzatok mindösszesen: ,60 Felhalmozási elıirányzatok Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó.felülvizsgálati dokumentáció ,73 Immateriális javak összesen ,73 Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r ,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar ,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac ,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás ,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin ,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés ,00 Tornacsarnok felújítás tervek ,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen: ,72 Beruházások 16

17 TIOP Digitális táblák szállítói finansz ,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás ,00 Vonalkód leolvasó vásárlás ,00 Beruházások összesen ,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás ,00 Részesedések összesen ,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés ,00 Lízingdíj törlesztés összesen ,00 Felhalmozási kiadások összesen ,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz ,03 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi Kiadások összesen ,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzat mindösszesen ,02 17

18 7. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ, Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda évi kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Ezer Ft % I. Polgármesteri Hivatal 1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) ,06 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás ,51 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése ,99 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása ,05 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ,00 6. Óvodai intézményi étkeztetés ,00 7. Iskolai intézményi étkeztetés ,00 8. Építményüzemeltetés ,52 9. Általános épülettakarítás , Zöldterület-kezelés , Önkormányzati jogalkotás , Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége , Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , Közvilágítás , Város- Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások , Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai , Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása , Rendszeres szociális segély , Idıskorúak járadéka , Lakásfenntartási támogatás normatív alapon , Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás , Ápolási díj alanyi jogon , Átmeneti segély , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás , Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások , Közgyógyellátás , Köztemetés , Támogatások pénzeszköz átadások , Szociális étkeztetés , Házi segítségnyújtás , Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás , Rövididıtartamú közfoglalkoztatás , Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010.dec.) , Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás ,13 18

19 35. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése , Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart , Könyvtári szolgáltatások(iskolai felad.is ellát) , Múzeumi kiállítási tevékenység , Múzeumi közmőv. közönségkapcs. tev Közmőv.intézm., közösségi színterek mőköd , Sportinfrastruktúra fejlesztés rövididıtart. Közf , DAOP Jászszentlászlói összekötı út , Statisztikai tevékenység Polgármesteri Hivatal mők.kiad.össz.: ,80 II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Általános iskolai napközi otthoni nevelés , Általános iskolai tanulószobai nevelés , Fejlesztı felkészítés , Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Közmőv.intézm. Közösségi színterek mőködt , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása , Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) , Múzeumi kiállítási tevékenység , Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések ,56 ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: ,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartási kiadásai 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) ,29 19

20 72. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Általános iskolai napközi otthoni nevelés , Általános iskolai tanulószobai nevelés , Fejlesztı felkészítés , Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev Gy.Szabó B. Ált.Isk. és Óvoda fenntartási kiadásai ,52 Mőködési fenntartási kiadások összesen , Felhalmozási kiadások Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülv.dokumentáció ,73 Immateriális javak összesen ,73 Felújítás KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r ,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar ,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac ,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás ,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin ,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés ,00 Tornacsarnok felújítás tervek ,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen ,72 Beruházások TIOP Digitális táblák szállítói finansz ,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás ,00 Vonalkód leolvasó vásárlás ,00 Beruházások össz.: ,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás ,00 Részesedések összesen ,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés ,00 Lízingdíj törlesztés összesen ,00 Felhalmozási kiadások összesen ,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz ,85 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése

21 Finanszírozási kiadások összesen ,88 Pénzforgalmi Kiadások összesen ,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok mindösszesen (Polgármesteri Hivatal+ÁMK+Gy.Szabó Béla Általános iskola) ,02 Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés 28. Támogatások pénzeszköz átadások Eredeti Módosított Ezer Ft % - Közösmőködt.tábor Kunfehértó ,50 - Polgárvédelmi iroda támog ,00 - Közös mőködt.tábor Vakáció Kht ,87 - Szabadidısport támog Vállalkozó orvosok támogatása ,00 - Bursa Hungarica ösztöndíj ,00 - Arany János tehetséggond. Program ,00 - Szank Közbiztonságáért alapítvány ,00 - Olajbányász SE támog ,00 - Nyugdíjas Klub támogatása ,00 - Micimackó Alapítvány támog ,00 - Talentum Alapítvány támogatása ,72 - Rendırség támogatása ,00 - Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támog ,00 - Támogatások tartaléka Támogatások pénzeszköz átadások össz ,39 21

22 MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi MÉRLEGE FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ 8. számú melléklet ezer Ft-ban ÖSSZESEN I. Mőködési bevételek Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos mőköd. bev Munkaadókat terhelı jár Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám Dologi kiadások Államházt. Kív.végl.mők.pénze I. Mőködési bevételek Mőköd.célú támogért.kiadások II. Támogatások Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad Normatív hozzájárulások Mőködési elıirányzatok össz.: Központosított elıirányzatok Felhalmozási célú elıirányzatok Norm. kötött felhaszn. tám Felújítások ÖNHIKI támogatás Felhalmozási kiadások Vis major támogatás Egyéb költségvetési támogatás II. Támogatások össz: Felhalm.célú támog.ért. Kiadás III. Felhalm. és tıke jell. bev Felhalm. célú elıirányz. össz: IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev Hitel törlesztések Pénzforgalmi bevételek Kiadások összesen: Hosszú lej.hitelek felvétele Kiegy.átfutó, függı bevét Kiegyenlítı függı átfutókiadások Mindösszesen Mindösszesen: gazdálkodási bevétel gazdálkodási kiadás finanszírozási bevétel finanszírozási kiadás ebbıl: Pmaradvány ebbıl hitel : hitel Mindösszesen: Mindösszesen:

23 Szank Községi Önkormányzat 9. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel Módosított pénzmaradvány bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány

24 Szank Községi Önkormányzat 10. számú melléklet Egyszerősített eredménykimutatás év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés T a r t a l é k b a helyezhetı összeg

25 11. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat intézményeinek évi létszámkerete Polgármesteri Hivatal Engedélyezett létszámkeret 2011 évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikai állományi létszám évre (fı) Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Mezıır 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,5 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 1,00 1,00 0,5 1,00 Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 3 fı x 12 hó 3,00 2,5 Építményüzemeltetés 3,00 3,00 2,5 2,00 Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 fı x 12 hó 4,00 4 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 2 x 0,5 fı x 12 hó 0,50 0,5 Általános épülettakarítás 4,50 5,00 4,5 4,00 Önkormányzati jogalkotás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs Polgármester 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 Önkormányzati jogalkotás 1,00 1,00 1,00 1,00 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Jegyzı 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 25

26 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı I. besorolás 3 fı x 12 hó 3,67 3,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı II. besorolás 8 fı x 12 hó 8,67 8,67 Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı II. besorolás 2 fı x 0,75 x 12 hó 0,50 0,50 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13,84 14,00 13,17 13,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Védını 2 fı x 12 hó (F kategóriás) 2,00 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 2,00 2,00 2,00 2,00 Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,50 Szociális étkeztetés 0,50 1,00 0,50 1,00 Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,25 Házi segítségnyújtás 1,50 1,00 0,75 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás) 2,00 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2,00 2,00 1,00 1,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közfogl. 20 fı x 2 hó+24 fıx3hó+36fıx4hó 10,67 4,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás 2,00 4,00 Közmunka (településırök) 2,00 2,00 4,00 4,00 26

27 Egyéb közfoglalkoztatás Teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás Közfogl. 19 fı x 1 hó 3,00 1,00 Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl.47 fı x 1 hó 2,94 - Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 11 hó 0,50 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások összesen 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal Polgármester 1,00 1,00 1,00 1,00 Jegyzı 1,00 1,00 1,00 1,00 Köztisztviselı 12,84 13,00 13,17 13,00 Közalkalmazott 7,00 7,00 6,00 6,00 Takarítók 4,50 5,00 4,00 4,00 Karbantartók 3,00 3,00 2,00 2,00 Rövididıtartamú közfoglakoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 2,00 2,00 4,00 4,00 Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Településır 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal össz.: 47,03 49,00 37,17 37,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és óvoda Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Gondozónı 1fıX8hó(D kategóriás) 0,67 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,24 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás) 0,50 0,75 27

28 Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 8,50 8,00 11,49 11,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás) 3,33 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 3,33 3,00 5,00 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás) 4,00 4,30 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,69 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,47 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás) 0,60 0,44 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,50 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 9,93 10,00 12,40 12,00 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 2 fı x 8 hó (F kategóriás) 1,33 1,70 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 1,33 1,00 1,70 2,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 1 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,67 1,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés 0,67 1,00 1,00 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Közm. szervezı 0,5 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,50 0,50 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 0,50 1,00 1,00 1,00 28

29 Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1,00 1,00 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység 1,00 1,00 1,00 1,00 Fejlesztı felkészítés gyógytestnevelık Megbízásos jogviszony Gyógytestnevelık 3 fı 0,12 1,00 0,18 - Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott 24,00 24,00 30,43 Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott 2,26 2,00 2,66 Megbízásos jogviszony 0,12-0,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda össz.: 26,38 26,00 33,09 34,00 29

30 12. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 30 Pénzkészlet összesen január 1-én: 326 Bevételek összesen Bevételi fıösszeg: Kiadások összesen Kiadási fıösszeg: Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 14 Pénzkészlet összesen december 31-én:

31 13. számú melléklet A közvetett támogatások évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* %-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* *Az évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/ (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4. lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany részére, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tanulók általános tankönyv támogatása

32 14. számú melléklet KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban Döntés megnevezése Indítás éve Teljesítés elıtt Elıirányzat Teljesítés Záróáll Iskola bıvítése Mővelıdési Ház átalakítás Községháza felújítás Tornacsarnok Hosszú lejáratú fejl. Hitel 5. törl Hosszú lejáratú fejl. Hitel 6. törl Energiarac. KEOP Óvoda Energiarac. KEOP Idısek 7. O DAOP Kült.összekötıút 8. felúj KEOP Energia rac. iskola Összesen: A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi. 32

33 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 16. sz. melléklet Tájékoztató évben lehívott uniós támogatások összegérıl Sor szá m. Támogatás megítélésének idıpontja Forrás neve Támogatás célja Ft-ban Támogatás összege UMFT-TÁMOP Kompetencia alapú oktatás UMFT-TIOP Digitális táblák UMFT-KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálás elıleg UMFT-KEOP Óvoda energiaracionalizáció elıleg UMFT-DAOP Jászszentlászlói összekötı útépítés UMFT-DAOP Vörösmarty utca útépítés Összesen NAPIREND 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A költségvetési rendelet módosítását írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 41

42 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2012.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23. (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel (3) felhalmozási (4) költségvetési fıösszeg Megnevezés Kiadások ezer Ft-ban (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hitel törlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék 800 (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása (9) mőködési hiány (10) felhalmozási hiány (2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési elıirányzatokra vonatkozóan a mőködési hiány összege e Ft, a felhalmozási hiány összege e Ft. A továbbiakban a mőködési hiány megszüntetésére ÖNHIKI támogatás, a felhalmozási hiány megszüntetésére fejlesztési hitel felvétel jelenthet forrást. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a mőködési hiány megszüntetésére a 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján Szank Községi Önkormányzat nyújtson be pályázatot az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatásának elnyerésére. 42

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 27-28. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 27/2009.(III.31.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 12/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. október 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 50-52. TARTALOMJEGYZÉK 50/2012.(X.24.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. szeptember 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. szeptember 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. szeptember 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-76. Rendelet száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2009. február 09-én megtartott közmeghallgatásáról

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2009. február 09-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2009. február 09-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE J E G

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 41-63. Rendeletek száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. január 17-én megtartott rendkívüli ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. január 17-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. január 17-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-15. Rendeletek száma: 1-3. H A

Részletesebben

Szank Község Önkormányzat. 1.számú melléklet Egyszerősített mérleg 2009. év ezer Ft-ban

Szank Község Önkormányzat. 1.számú melléklet Egyszerősített mérleg 2009. év ezer Ft-ban Szank Község Önkormányzat 1.számú melléklet Egyszerősített mérleg 2009. év ezer Ft-ban Megnevezés Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben