JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN"

Átírás

1 JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN

2 Tartalomjegyzék A teljesítmény-értékelés tárgya 3. Törvényi meghatározás és kiegészítés a minősítésről 3. A teljesítmény-értékelés alapjai és összetevői 5. A teljesítményértékelés folyamata 6. Útmutató az éves értékelőlap kitöltéséhez 6. Az információgyűjtés folyamata 8. Pedagógusi minősítési lap pontjai és teendők 10. Az értékelés számítása számú melléklet az évi XXXIII. törvényhez - Minősítési lap 13. PEDAGÓGUS értékelő / önértékelő lap 15. Óramegfigyelés tapasztalatai 17. TANULÓI kérdőív 18. Kollégiumi PEDAGÓGUS értékelése / önértékelése 19. Kollégiumi TANULÓI kérdőív 21. A vezetők értékelése 22. VEZETŐ értékelése / önértékelése 23. Vezetői minősítési lap pontjai és teendők 24. Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok 24. Az értékelés számítása 25. A nem pedagógus dolgozók értékelése 26. A teljesítmény-értékelés alapjai és összetevői 26. NEM PEDAGÓGUS minősítési lap pontjai és teendők 27. Az értékelés számítása 29. Nem pedagógus értékelése / önértékelése 30. Az eredmények feldolgozása 32. Mellékletek: Minősítési lap PEDAGÓGUS értékelő/önértékelő lap Óramegfigyelés tapasztalatai TANULÓI kérdőív Kollégiumi PEDAGÓGUS értékelése/önértékelése Kollégiumi TANULÓ kérdőív VEZETŐ értékelése/önértékelése NEM PEDAGÓGUS értékelése/önértékelése 44. 2

3 A teljesítmény-értékelés tárgya A korrekt teljesítmény-értékelés eszköze a célok szellemében kialakított, a nevelőtestület által elfogadott elemekből áll, adatok szolgáltatására alkalmas területeket vizsgáló rendszer. Törvényi meghatározás és kiegészítés a minősítésről KJT /1992 (1) A közalkalmazottat a) kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a vezetői kinevezést vagy megbízást követő második év elteltével, valamint a határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal, b) a várakozási idő 65. (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező, d) a 66. (8) bekezdés (8) A (7) bekezdéstől eltérően, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél magasabb összegű illetmény megállapítható, azzal, hogy - az egy évet meg nem haladó időtartamú határozott idejű közalkalmazotti jogviszony kivételével - egy év elteltével a közalkalmazottat minősíteni kell. Ha ekkor a közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kapott, illetményét - e törvény erejénél fogva a besorolása szerinti - garantált mértékre kell csökkenteni. illetve e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, f) címadományozást megelőzően, illetve g) gyakornoki ideje alatt a 22. (15) bekezdésében foglalt esetben minősíteni kell. 22. (15) A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során a 40. -t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese véleménye mellett - ha személyük nem azonos - a szakmai segítő értékelését is köteles mérlegelni, valamint b) a minősítés eredményeként megfelelt és nem megfelelt eredmény adható. 3

4 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti a közalkalmazottat. (4) A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. (5) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A minősítést az 1. számú melléklet szerinti minősítési lap alkalmazásával kell elvégezni. A végrehajtási rendelet munkakörönként meghatározza a mellékletben foglaltakhoz képest az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó további, illetve a minősítésből kizárt szempontokat. (6) A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhatja. A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles. (7) A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat kell alkalmazni: a) kiemelkedő minősítés három pont, b) megfelelő minősítés kettő pont, c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, d) nem megfelelő minősítés nulla pont. (8) A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell megállapítani: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. (9) A közalkalmazottal minősítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetéskor a közalkalmazottnak át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza. 4

5 (11) A közalkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti. (12) Az e -ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a törvény a munka értékelésével kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak tekintetében, és a végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit. A teljesítmény-értékelés alapjai és összetevői Az értékelő-rendszerünk három egymást kiegészítő alapra épül: 1. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a pedagógus munkakör általános és személyre szóló elemeket tartalmazó munkaköri leírásra. 2. A munkaköri leíráson túlmutató, a pedagógusi munka szerepszintjeit átfogó képességeken és készségeken alapuló szelektív, de a vizsgált területeken kellően részletes norma kritériumrendszerére. 3. Az előző értékelési ciklus végén született egyénekre vonatkozó megállapítások, erősségek és fejlesztendő területek eredményei. 4. A teljesítmény-értékelés vizsgálandó területei: Az értékelés során az adott tanévre vonatkozó adatokat és tapasztalatokat használjuk fel: a tanórai oktató-, nevelőmunka, a pedagógus szakmai felkészültsége a tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények, események, versenyek eredményessége dokumentum-ellenőrzés tapasztalatai a pedagógus adminisztrációs feladatának ellátása a tanulók véleménye a tantárgy iránti attitűd-vizsgálat formájában a partnerekkel való együttműködés, kapcsolattartás (szülő pedagógus, pedagógus-pedagógus, pedagógus-vezető, pedagógus-tanuló, stb.) személyes tulajdonságok (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásban aktív, empátia) közösségalakító tevékenység (szabadidő szervezés, csoport-osztályintézményi szinten, tantestületben, konfliktuskezelés) munkakörhöz kapcsolódó megbízatások (munkaközösség-vezető, DÖK, osztályfőnök, stb.) 5

6 A teljesítményértékelés folyamata 1. Bevezető beszélgetés: a fejlesztés, az értékelés célja, szempontjai. 2. A dolgozó / pedagógus, vezető, technikai / önértékelésének előkészítése (formája, időpontja). 3. Önértékelés. 4. A dolgozó / pedagógus, vezető, technikai / értékelésének előkészítése (az egyénre vonatkozó követelmények, értékelési formák, módszerek, időpontok meghatározása). 5. Az értékelés lebonyolítása a minőségirányítási programban meghatározott szempontrendszer és eljárásrend alapján. 6. Értékelő beszélgetés: az önértékelés és az értékelés eredményeinek összevetése. 7. Fejlesztési-cselekvési terv készítése (értékelő és értékelt közösen). 8. A teljesítményértékelés megállapodás megkötése. 9. Utókövetés: a fejlesztési terv megvalósulásának követése, az eredmények rögzítése. 10. A megvalósulás értékelése: megerősítés vagy korrigálás. 11. Az értékelés dokumentálása. Útmutató az éves értékelőlap kitöltéséhez 1. Az értékelőlap kitöltés után szigorúan bizalmassá válik, tekintve, hogy az adatok egy része sértheti a személyiségi jogokat. 2. Az első oldalon szereplő kérdések értelemszerűen az elmúlt 12 hónapra vonatkoznak. Az elmúlt év teljesítményeinek felsorolásánál ki kell emelni azt, hogy volt-e olyan tevékenység amely különös erőfeszítést vagy kreativitást követelt meg a dolgozótól, mi volt az. A nyolcfokozatú skála kifejezi az egyéni különbségeket és a dolgozó fejlődését az utóbbi évek viszonylatában. A nyolcfokozatú skálán átlagértéket is számítunk, amit a következő lépésben átvezetünk a törvény által biztosított minősítő lapra. 3. Az összefoglaló javaslat, akcióterv a jövő évre vonatkozólag: Az értékelt személy mennyire felel meg a feladatoknak és követelményeknek? Milyen munka-feladatkör felelne meg, ha az eddigi munkaterületen nem felelt meg? Milyen további fejlődési lehetősége van a szervezetben? / magasabb szintű végzettség megszerzése, új képzési formákban tanítana-e? /pl. felnőttképzés-modul, rendszertávoktatás/. 6

7 Milyen irányban szükséges a magatartásának változtatása? Milyen irányban szükséges a továbbképzése? /nyelvtanulás, szaktantárgyi ismeretek, új munkamódszerek elsajátítása stb./ Milyen különleges kérése van az értékeltnek a szervezet tevékenységével kapcsolatban? Melyek az elkövetkező év fő feladatai? Melyek az elkövetkező év különleges feladatai, melléktevékenységei, munkakörön túli feladatai? Mennyiben kell, hogy hozzájáruljon az intézet image-ének javításához? 7

8 Információgyűjtés időterve: Pedagógus munkakör esetén Az információgyűjtés folyamata: S. sz. Feladat Módszer Értékelő Határidő Dokumentum Összegyűjtésért Eszköz felelős 1. Önértékelő lap kitöltése Minden Előző évre Értékelő Értékelő lap Önértékelés Szeptember 30. dolgozó vonatkozóan Óralátogatás Értékelő lap kitöltése Értékelő lap összesítése Óralátogatási lap Kitöltött kérdőív Dokumentumelemzés Pontszámító Microsoft exel táblázattal Igazgató,Reszortos ig.helyettes vagy Gyak.oktatási vezető vagy helyettese vagy Mk.- vezető Igazgató Igazgatóhelyettes vagy Gyak.okt vezető és helyettes/megbeszélés alapján/ Értékelők vagy Minőségirányítási felelős November 1-től május 15-ig Értékelő év Szeptember 30. Október 1-október Értékelő megbeszélés Interjú Igazgató Október 15- november A dolgozók 1/3- nak a kijelölése Kiválasztás Igazgató November 30-ig Kitöltött óralátogatási lap Kiértékelt kérdőív Kiértékelt értékelőlap Erősségek, fejlesztendő területek Minősítő lap kitöltése Tájékoztatás írásos formában Értékelő Minőségirányítási felelős Igazgató vagy Igazgatóhelyettes vagy Értékelő Minőségirányítási felelős Minőségirányítási felelős 8

9 1. Értékelt személyek megválasztása 2. Minden dolgozó kitölti az előző évi munkája alapján az önértékelő lapot 3. Óralátogatás: Az óralátogató tapasztalatot szerez a pedagógus által vezetett óra felépítéséről, szervezettségéről; a pedagógus által alkalmazott módszerekről; a tanulók munkájáról; magatartásáról; a nevelő munkájáról; egyéniségéről; a kitűzött cél eléréséről és az óra eredményességéről. A megfelelő eredmények érdekében az óralátogatást a szükségesnek tartott számban az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezető hajtja végre ( vagy az a személy, akit az értékeléssel megbíznak). - Az óralátogatást követően a legrövidebb időn belül, ha lehetséges még közvetlen az óra után vagy azon a napon megbeszélést kell tartani. - A meglátogatott óra értékelését az iskola pedagóguskollektívája által jól ismert és szakmailag jóváhagyott, óralátogatási lapon feltüntetett szempontok szerint kell végezni. Az óralátogató az óralátogatási lapon értékeli a tanárt. - Az óralátogatási lapot az óralátogató és a meglátogatott pedagógus is aláírja. 4. Az Értékelő az értékelt év vége előtt kitölti az értékelő lapot 9

10 Pedagógusi minősítési lap pontjai és teendők A szempontok szerinti részeredmények értékelése nyolcas skálán történik. Három kategóriában kap értéket minden kolléga. A kategóriák átlaga az alábbi súlyozás szerint számolandó: Vezetői értékelés: 60% Önértékelés: 30% Tanulói értékelés: 10% A közalkalmazott minősítésének szempontjai : 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Ennél a pontnál kell átvezetni az értékelő lap 1. számú szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát, a következő összefüggés alapján számoljuk: Értékelt önértékelésének átlaga x 3 + értékelő átlaga x 6 + tanulói értékelés átlaga x A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A 2. szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk: Értékelt önértékelésének átlaga x 3 + (Értékelő értékelése + Óramefigyelési lapok) átlagának átlaga x 6+ Tanulói értékelés átlaga X A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A 3. szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk: Értékelt önértékelésének átlaga x 3 + értékelő átlaga x 6 + tanulói értékelés átlaga x A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A 4. szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk: Értékelt önértékelésének átlaga x 3 + értékelő átlaga x 6 + tanulói értékelés átlaga x

11 3.5 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Az 5. szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk: Értékelt önértékelésének átlaga x 3 + értékelő átlaga x 6 + tanulói értékelés átlaga x A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok Értékelt önértékelésének átlaga x 3 + értékelő átlaga x 6 9 Amikor minden minősítési szempontot értékeltünk, a pontértékeket konvertáljuk, összeadjuk. Az elérhető maximális pontszám 18 pont. Ehhez az értékhez viszonyítjuk az elért összesített pontszámot és az arányt %-ban fejezzük ki: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan 11

12 Az értékelés számítása 1. lépés A nyolcfokozatú skála és súlyozás alapján: átlag megállapítása 2. lépés A nyolcfokozatú átlag konvertálása 0-3-es skálára 0-2,39 0 nem megfelelő 2,4-4,79 1 kevéssé megfelelő 4,8-6,39 2 megfelelő 6,4-8 3 kiemelkedő 3. lépés A minősítési lap átlagának meghatározása "a" 4. lépés A minősítés végső eredménye ha "a" értéke: 0-29% alkalmatlan 30-59% kevéssé alkalmas 60-79% alkalmas % kiválóan alkalmas 12

13 1. számú melléklet az évi XXXIII. törvényhez Minősítési lap 1. A közalkalmazott személyi adatai Neve (születési neve):... Anyja neve: Születési hely, idő: A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete:... A közalkalmazott besorolása:... A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:... A minősítés indoka: A közalkalmazott minősítésének szempontjai 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 13

14 Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok 4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések: A közalkalmazott minősítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) 7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel:... Dátum: 14

15 A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem a minősítést végző aláírása, beosztása a minősített aláírása 15

16 PEDAGÓGUS értékelő / önértékelő lap /. tanévről dátum: Pedagógus neve:... Készítette:... 3.Minősítési pont alapján 1. Szakmai ismeretek 1.2 A pedagógus végzettsége beosztásának megfelel 1.3 Szakmai ismeretek alkalmazása 1.4 Mobilizálhatósága végzettségei alapján 1.5 A tanulókat képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti 2. Végzett szakmai, gyakorlati munka 2.1 Az órák szerkezete, felépítése 2.2. A tanórákra szakszerűen felkészül, figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit. 2.3 A tanórákon biztosítja a megfelelő munkafegyelmet, az alkotó munkához szükséges légkört. 2.4 A feladatokat a tanóra céljainak megfelelően, változatos munkaformákat alkalmazva határozza meg 2.5 A tanulók ellenőrzést személyre szabott értékelés követi 2.6 Személyes példamutatása nevelő hatású a tanulók számára 2.7 Szakmai felkészültségét önképzéssel is fejleszti, követi a szaktárgyához kapcsolódó aktualitásokat 2.8 Munkaközösségén, szakmai csoportján belül önként vállal feladatokat 2.9 Foglakozik a tanulók egyéni problémáival, segíti a hátrányos helyzetű diákokat 2.10 Önként bekapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésébe, lebonyolításába 2.11 Az adminisztrációs tevékenységet határidőre, pontosan elvégzi 2.12 Az intézményi szintű feladatokban aktívan részt vesz Megfelelő partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, az intézmény minden dolgozójával 2.14 Konfliktustűrő és kezelő képessége kiváló 2.15 Az intézményen kívül is felelőséggel képviseli munkahelyét Informatikai (IKT) eszközök (számítógép, internet, stb.) használata a nevelő-oktató munkában, illetve a szolgáltató tevékenységek során 3. Szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 3.1 A pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel összefüggő problémakezelés 3.2 Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható, innovatív feladatmegoldásra 3.3 Az intézmény működését segítő tevékenységekben mutatott önállóság, és kreativitás, innováció 3.4 Partneri együttműködés előtérbe helyezése, konszenzuskeresés a problémahelyzetekben 3.5 Távollét idejére közreműködik a munkaszervezésében 3.6 Részvétel az ügyeleti, helyettesítési munkában 16

17 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 4.1 A pedagógiai elhivatottság a tanulók irányában 4.2 Az intézményi fejlesztő tevékenységhez való hozzáállása 4.3 Kapcsolattartás minősége a kollégákkal 4.4 Egymás munkájának elismerése, segítése 5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 5.1 Az intézményi dokumentumokban megfogalmazottak szerint pontosan kezdi meg és fejezi be a tanórákat, foglalkozásokat 5.2 Munkaidőkeret hatékony felhasználása 5.3 Adminisztrációs fegyelem, statisztikai adatszolgáltatás 5.4 Értekezleteken való aktív részvétel 5.5 A szabályozó dokumentumokban foglaltak következetes betartása, betartatása 6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: 6.1 Munkaköri leírását ismeri, pontosan betartja. Önként vállalt feladatok: 6.2 Tehetség-gondozási, felzárkóztatási tevékenység 6.3 A tanórán kívüli foglalkozások 6.4 Emelt érettségi felkészítés 6.5 Szakkör 6.6 Teremfelelős 6.7 DÖK- segítő 6.8 SZMK- segítő Egyéb megbízás teljesítése:

18 Óramegfigyelés tapasztalatai Az óralátogatással érintett: - pedagógus neve:... - osztály:... - tantárgy:... - az óra tárgya... - látogató:... - dátum: Célok, feladatok és megvalósulásuk Az óra célja egyértelmű volt A kitűzött nevelési oktatási cél a tanulók tudásszintjének megfelelt Megítélhető a felkészülés (tervezés, óravázlat-készítés) gondossága és célszerűsége Épít a tanulók előzetes tudására 2. A tanítás tartalma, szerkezete, időarányai A magyarázat szintje és a tanított anyag mennyisége megfelelt a tanulók felkészültségének Megfelelő volt a készségek, jártasságok fejlesztését szolgáló tevékenységek tartalma, sorrendje Az óra felépítését a tudatosság és a változatosság jellemezte Jutott elegendő idő az egyes szerkezeti egységek (didaktikai feladatok) eredményes megvalósítására Az óra szervezése Didaktikai módszereket és munkaformákat alkalmazott a nevelő Érthetőek voltak a feladatok a diákok számára Vázlatot írtak a tanulók, ebben segítette-e őket a tanár Megfelelt a munkamódszer az ismeretanyagnak Megvalósult az órán a tanár és a tanulók közötti kommunikáció Reagáltak a tanulók a tanár kezdeményezéseire Ellenőrizte, értékelte a tanulók munkáját 4. Tanár-diák viszony, együttműködés Az óra légköre, a tanulók hangulata Motiválta és aktivizálta a tanár a tanulókat Megteremtette és fenntartotta a figyelmet Hangneme, a tanulókhoz való viszonya A tanulók kapcsolatára az együttműködés, a versengés, a közöny vagy az agresszív attitűd volt-e jellemző? 5. A pedagógus viselkedése, magatartása A pedagógus mimikája, gesztikulációja Alkalmazott előadásmód Az információközlése A pedagógus testtartása Alkalmazott előadásmód Összesen Átlag: Összesen/ 26 18

19 TANULÓI kérdőív. /. tanév tantárgy: tanár:. osztály:.. dátum:.. 1. Az órán a tanár szakmai rálátása, hozzáértése a tananyag átadása során egyértelmű 1.1 Szeretem a tanár óráit 1.2 A tanár magyarázata érthető 1.3 A hatékony tanuláshoz szükséges rend és fegyelem biztosított a tanórán 1.4 A tanár mindig következetes 2 Átlag 2.1 Ésszerű mennyiségű és nehézségű házi feladatot ad 2.2 Az órán folyó munka felkelti érdeklődésemet 2.3 A tanár általában érdekes órákat tart 2.4 Az órai munka gondolkodásra késztet 2.5 A tanár jól ösztönzi a diákokat a jobb teljesítmény elérése érdekében 3. Átlag 3.1 Magas, de teljesíthető követelményeket támaszt 3.2 A tanítás/tanulás során felmerülő problémákat, panaszokat a tanárral közösen meg tudjuk oldani 3.3 Problémám esetén a tanáromhoz fordulok/fordulnék 4. Átlag 4.1 Szívesen veszek részt az órákon 4.2 Jó az együttműködés a tanár és az osztály között 4.3 Általában az egész osztály/csoport részt vesz az órai munkában 4.4 A tanár igazságosan osztályoz 4.5 A tanár segítőkész 4.6 Ismerem a munkám értékelési szempontjait 4.7 A tanár értékelése segít abban, hogy reálisabb képet alakítsak ki magamról 4.8 Hiányzás esetén a tanár lehetőséget biztosít a tananyag pótlására 4.9 A tanár az ígéreteit betartja 4.10 Véleményemet elmondhatom a tanárnak 4.11 Véleményemet érdemes elmondanom a tanárnak 5. Átlag 5.1 A tanár mindig pontosan kezdi, és fejezi be a tanórát 5.2 A dolgozatokat elfogadható idő alatt javítja ki 5.3 Mindig időben értesülök a témazáró dolgozatról 5.4 Mindig tudom, hogy mit kell megtanulnom a témazáróra 5.5 Mindig tudom, hogy mit kell megtanulni a következő órára 5.6 A tanár öltözéke, megjelenése rendezett 5.7 A közösen felállított követelményeket, szabályokat mindig betartja, betartatja 19

20 Kollégiumi PEDAGÓGUS értékelése / önértékelése /. tanévről dátum: Pedagógus neve:... Készítette:... 3.Minősítési pont alapján 1. Szakmai ismeretek 1.2 A pedagógus végzettsége beosztásának megfelel 1.3 Szakmai ismeretek alkalmazása 1.4 Mobilizálhatósága végzettségei alapján 1.5 A tanulókat képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti 2. Végzett szakmai, gyakorlati munka 2.1 Az foglalkozások szerkezete, felépítése 2.2 A foglalkozásokra szakszerűen felkészül, figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit 2.3 A foglalkozásokon biztosítja a megfelelő munkafegyelmet, az alkotó munkához szükséges légkört 2.4 A feladatokat a foglalkozás céljainak megfelelően, változatos munkaformákat alkalmazva határozza meg 2.5 A tanulók ellenőrzését személyre szabott értékelés követi 2.6 Személyes példamutatása nevelő hatású a tanulók számára 2.7 Szakmai felkészültségét önképzéssel is fejleszti 2.8 Szakmai csoportján belül önként vállal feladatokat 2.9 Foglakozik a tanulók egyéni problémáival, segíti a hátrányos helyzetű diákokat 2.10 Önként bekapcsolódik a foglalkozásokon kívüli tevékenységek szervezésébe, lebonyolításába 2.11 Az adminisztrációs tevékenységet határidőre, pontosan elvégzi 2.12 Az intézményi szintű feladatokban aktívan részt vesz 2.13 Megfelelő partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, az intézmény minden dolgozójával 2.14 Konfliktustűrő és kezelő képessége kiváló 2.15 Az intézményen kívül is felelősséggel képviseli munkahelyét Informatikai (IKT) eszközök (számítógép, internet, stb.) használata a nevelő-oktató munkában, illetve a szolgáltató tevékenységek során 3. Szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 3.1 A pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel összefüggő problémakezelés 3.2 Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható, innovatív feladatmegoldásra 3.3 Az intézmény működését segítő tevékenységekben mutatott önállóság, és kreativitás, innováció 3.4 Partneri együttműködés előtérbe helyezése, konszenzuskeresés a problémahelyzetekben 3.5 Távollét idejére közreműködik a munkaszervezésében 20

21 3.6 Részvétel az ügyeleti, helyettesítési munkában 4 A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 4.1 A pedagógiai elhivatottság a tanulók irányában 4.2 Az intézményi fejlesztő tevékenységhez való hozzáállása 4.3 Kapcsolattartás minősége a kollégákkal 4.4 Egymás munkájának elismerése, segítése 5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 5.1 Az intézményi dokumentumokban megfogalmazottak szerint pontosan kezdi meg és fejezi be a tanórákat, foglalkozásokat 5.2 Munkaidőkeret hatékony felhasználása 5.3 Adminisztrációs fegyelem, statisztikai adatszolgáltatás 5.4 Értekezleteken való aktív részvétel 5.5 A szabályozó dokumentumokban foglaltak következetes betartása, betartatása 6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: 6.1 Munkaköri leírását ismeri, pontosan betartja. Önként vállalt feladatok: 6.2 Tehetség-gondozási, felzárkóztatási tevékenység 6.3 A tanórán kívüli foglalkozások Egyéb megbízás teljesítése:

22 Kollégiumi TANULÓI kérdőív. /. Tanév Pedagógus neve:... csoport:.. dátum:.. 1. A pedagógus meg tudja szerettetni a kollégiumi életet A pedagógus mindig következetes Magas, de teljesíthető követelményeket támaszt A pedagógus magyarázata érthető 2. Átlag Ésszerű mennyiségű és nehézségű feladatot ad A foglalkozáson folyó munka felkelti érdeklődésemet Gondolkodásra késztet foglalkozásokon Jól tud fegyelmet tartani A pedagógus jól ösztönzi a diákokat a jobb teljesítmény elérésére 3. Átlag A pedagógus igazságosan értékel A tanulás során felmerülő problémákat, panaszokat a tanárral közösen meg tudjuk oldani 4. Átlag Jó az együttműködés a nevelő és a tanulók között Általában az egész csoport részt vesz a munkában A pedagógus segítőkész A diákokra, mint egyénekre figyel Olyan pedagógus, akinek véleménye nem tanulmányi ügyekben is mérvadó számomra A nevelő értékelése segít abban, hogy reálisabb képet alakítsak ki magamról A pedagógus hiányzás esetén segít a lemaradóknak 5. Átlag A pedagógus mindig pontosan kezdi, és fejezi be a foglalkozást A pedagógus öltözéke, megjelenése rendezett Segít az egyéni gondok és problémák megoldásában Ügyeletesi tevékenysége idején lehet rá számítani A pedagógus által szervezett rendezvények érdekesek, színvonalasak 22

23 A vezetők értékelése Vezetőn azt értjük, akit az intézmény szervezeti és működési szabályzata annak tekint. A legmagasabb vezetőt a fenntartó értékeli. Az intézményi vezetőket értékeli az intézményvezető. A vezetők teljesítményértékelés rendszere Vezető értékelő lap alapján történik. Ebben az esetben a minősítő lap 4. pontját vesszük figyelembe. Folyamata: 1. Értékelt személyek megválasztása 2. Minden dolgozó kitölti az előző évi munkája alapján az önértékelő lapot 3. Az Értékelő az értékelt év vége előtt kitölti az értékelő lapot Információ gyűjtés időterve: Vezető és Nem pedagógus munkakör esetén S. sz. Feladat Módszer 7. Önértékelő lap kitöltése Minden dolgozó 8. Értékelő lap Eszköz Önértékelés Értékelő lap kitöltése Kérdőív Igazgató Értékelő Határidő Dokumentum Összegyűjtésért felelős Minden év Szeptember 30. Értékelő év Szeptember 30. Előző évre vonatkozóan Előző évre vonatkozóan Értékelő Értékelő 9. Értékelőlap összesítése Dokumentumelemzés Pontszámító Microsoft exel táblázattal Értékelők vagy Minőségirányítási felelős 10. Értékelő megbeszélés Interjú Igazgató Felettes közvetlen vezető 11. A dolgozók 1/3- nak a kijelölése Kiválasztás Igazgató Október 1-október 15. Október 15- november 15. November 30-ig Kiértékelt értékelőlap. Erősségek, fejlesztendő területek Minősítő lap kitöltése Tájékoztatás írásos formában Igazgató vagy Igazgatóhelyettes Minőségirányítási felelős Minőségirányítási felelős 23

24 VEZETŐ értékelése / önértékelése. /. Tanév dátum: Az értékeléssel érintett vezető neve:... Készítette: 4..Minősítési pont alapján 1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala 1.1 Szakmailag felkészült, szakmailag nyitott 1.2 Kialakult értékrend vezeti, tisztességes, korrekt személyiség 1.3 Kész a kiállásra, még ha népszerűtlen dologról is van szó 1.4 Döntésre képes személyiség 1.5 Munkakörhöz tartozó ismeretek, szaktudás 1.6 Tettei és szavai összhangban vannak 1.7 Tevékenységközpontú, erős késztetése van teljesíteni és eredményt elérni 1.8 Nyilvánvaló elkötelezettséget tanúsít a minőségi munka iránt 1.9 Az emberekhez (kollégák, szülők, diákok) méltósággal és megbecsüléssel viszonyul 1.10 Őszinte érdeklődést tanúsít a kollégái, mint személyiségek iránt 1.11 Képes megérteni kollégái igényeit 1.12 A kollégáit ellátja pontos és teljes információval 1.13 Másokat motivál lelkesedésével és optimizmusával 1.14 Képes az emberekből a legjobbat kihozni 1.15 Adminisztrációs feladatok ellátása 1.16 Betartja a határidőket 1.17 Partnerkapcsolatokat ápol 1.18 Felelősségvállalás 1.19 Mindenkivel megtalálja a megfelelő hangot 2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése 2.1 Jól látja a szervezeti egysége működésének lényegét és haladásának módját 2.2 Képes a kritikus jelentőségű kérdésekre összpontosítani 2.3 Képes a szervezeti egysége részére új irányt jelölni 2.4 Meghatározza azt az átfogó célt, amely összefogja intézményegysége erejét 2.5 Folyamatok figyelemmel kísérése 2.6 Ellenőrzés 2.7 Értékelés 2.8 Munkatársak támogatása, motiválása 2.9 Jó hallgató, mások problémája iránt empatikus 2.10 Jól érzékeli az intézményre ható külső körülményeket 24

25 Vezetői minősítési lap pontjai és teendők A szempontok szerinti részeredmények értékelése nyolcas skálán történik. Három kategóriában kap értéket minden kolléga. A kategóriák átlaga az alábbi súlyozás szerint kerül kiszámításra. Vezetői értékelés: 60% Önértékelés: 40% Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok 4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala Értékelt önértékelésének átlaga x 4 + értékelő átlaga x A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Értékelt önértékelésének átlaga x 4 + értékelő átlaga x Amikor minden minősítési szempontot értékeltünk, a pontértékeket konvertáljuk, összeadjuk. Az elérhető maximális pontszám 6 pont. Ehhez az értékhez viszonyítjuk az elért összesített pontszámot és az arányt %-ban fejezzük ki. a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan 25

26 Az értékelés számítása 1. lépés A nyolcfokozatú skála és súlyozás alapján: átlag megállapítása 2. lépés A nyolcfokozatú átlag konvertálása 0-3-es skálára 0-2,39 0 nem megfelelő 2,4-4,79 1 kevéssé megfelelő 4,8-6,39 2 megfelelő 6,4-8 3 kiemelkedő 3. lépés A minősítési lap átlagának meghatározása "a" 4. lépés A minősítés végső eredménye ha "a" értéke: 0-29% alkalmatlan 30-59% kevéssé alkalmas 60-79% alkalmas % kiválóan alkalmas 26

27 A nem pedagógus dolgozók értékelése Az értékelőnek az értékelés előtt össze kell gyűjtenie minden olyan információt, amely pontossá, árnyalttá teheti az értékelést. A teljesítmény-értékelés alapjai és összetevői: Az értékelő-rendszerünk három egymást kiegészítő alapra épül: 1. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a nem pedagógus munkakör általános, személyre szóló elemeket tartalmazó munkaköri leírásra. 2. A munkaköri leíráson túlmutató, a munka szerepszintjeit átfogó képességeken és készségeken alapuló szelektív, de a vizsgált területeken kellően részletes norma kritériumrendszere alapján vizsgálja a teljesítményt. 3. Az előző értékelési ciklus végén született egyénekre vonatkozó megállapítások, erősségek és fejlesztendő területek eredményei. 4. A teljesítmény-értékelés vizsgálandó területei: - Az értékelés során az adott évre vonatkozó adatokat és tapasztalatokat használjuk fel. Folyamata: 1. Értékelt személyek megválasztása 2. Minden dolgozó kitölti az előző évi munkája alapján az önértékelő lapot 3. Az Értékelő az értékelt év vége előtt kitölti az értékelő lapot 27

28 Nem pedagógus minősítési lap pontjai és teendők A szempontok szerinti részeredmények értékelése nyolcas skálán történik. Két kategóriában kap értéket minden kolléga. A kategóriák átlaga az alábbi súlyozás szerint számítandó. Vezetői értékelés: 60% Önértékelés: 40% A közalkalmazott minősítésének szempontjai: 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Ennél a pontnál kell átvezetni az értékelő lap 1. számú szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát, a következő összefüggés alapján számoljuk: Értékelt önértékelésének átlaga x 4 + értékelő átlaga x A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A 2. számú szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk Értékelt önértékelésének átlaga x 4 + értékelő átlaga x A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A 3. számú szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk, Értékelt önértékelésének átlaga x 4 + értékelő átlaga x A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A 4. számú szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk, Értékelt önértékelésének átlaga x 4 + értékelő átlaga x

29 3.5 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Az 5. szempontrendszer kérdéseire adott értékek átlagát a következő összefüggés alapján számoljuk, Értékelt önértékelésének átlaga x 4 + értékelő átlaga x A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok Az értékelő az értékelési ciklus elején megbeszéli az értékelésre kijelölt dolgozóval az adott munkakörre vonatkozó specialitásokat. Ezeket a kritériumokat felvezeti az értékelő lap 6. pontjába. Amikor minden minősítési szempontot értékeltünk, a pont értékeket konvertáljuk, összeadjuk. Az elérhető maximális pontszám 18 pont. Ehhez az értékhez viszonyítjuk az elért összesített pontszámot és az arányt %-ban fejezzük ki. a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan 29

30 Az értékelés számítása 1. lépés A nyolcfokozatú skála és súlyozás alapján: átlag megállapítása 2. lépés A nyolcfokozatú átlag konvertálása 0-3-es skálára 0-2,39 0 nem megfelelő 2,4-4,79 1 kevéssé megfelelő 4,8-6,39 2 megfelelő 6,4-8 3 kiemelkedő 3. lépés A minősítési lap átlagának meghatározása "a" 4. lépés A minősítés végső eredménye ha "a" értéke: 0-29% alkalmatlan 30-59% kevéssé alkalmas 60-79% alkalmas % kiválóan alkalmas 30

31 NEM PEDAGÓGUS értékelése / önértékelése. /. tanév dátum: Értékelt dolgozó:... Készítette: Minősítési pont alapján 31

32 1. Szakmai ismeretek 1.1 Munkakörhöz megfelelő végzettséggel rendelkezik 1.2 Munkakörhöz szükséges szakmai hozzáértés jellemzi 1.3 Képzési kötelezettségnek eleget tesz 1.4 Feladatkörhöz tartozó jogszabályokat, belső szabályokat ismeri 1.5 Végzettsége, képzettsége alapján mobilizálható 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati 2.1 Hatékonyan végzi feladataimat 2.2 A munkatársakkal jól együttműködik 2.3 A saját terület feladatait átlátja 2.4 Csapatmunka kialakításában hatékonyan vesz részt. 2.5 Szükség esetén a munkakörbe nem tartozó feladatokat is ellát 2.6 Átadja a szükséges információt 2.7 Pontosan, igényesen dolgozik. 2.8 Munkaidőn túl plusz feladatokat vállal 2.9 A munkavédelmi szabályokat betartja 3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 3.1 Felismeri a feladatokat 3.2 Önállóan dolgozik 3.3 Rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz 3.4 Van javaslata a problémák megoldására az iskola működésével kapcsolatban 3.5 A konfliktusok megoldására törekszik 3.6 Fogékony az új dolgokra. 4. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 4.1 Stílus, hangnem, együttműködési készség példamutató. 4.2 Ismeri saját adottságait, lehetőségeit, korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja a munkámban 4.3 Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott ) 4.4 Feladatvállalásban aktív vagyok 4.5 Tiszteletben tartja mások (pedagógusok, tanulók, szülők, munkatársak) emberi méltóságát. 5. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 5.1 A kollégákkal, tanulókkal, külső partnerekkel és az iskola vezetésével megfelelő a stílusa 5.2 A munka eredményessége érdekében szükség esetén kollégáival szívesen konzultál 5.3 A működési feltételek megteremtésében részt vesz 5.4 Vigyáz az iskola vagyonára 5.5 Azonnal javítja, javíttatja az üzemeltetési hibákat, informálja a felettesét 5.6 Pontos, alapos és gyors 5.7 Közösségépítő magatartás jellemzi 5.8 Segítőkész és készséges 5.9 Az eredményes munkavégzéshez szükséges maximális megértés és együttműködés jellemzi munkatársaival kapcsolatban 5.10 Kommunikációm nyílt, világos, érthető 5.11 A kollégákkal, tanulókkal, külső partnerekkel és az iskola vezetésével megfelelő a stílusom A munka eredményessége érdekében szükség esetén kollégáimmal szívesen konzultálok A működési feltételek megteremtésében részt veszek Az iskola jó hírét kelti Intézményi titoktartás jellemzi. 6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: Egyéb kritériumok:

33 33

34 Az eredmények feldolgozása Az értékelőlapokat a vezetés bizalmasan kezeli, feldolgozás után azokat lefűzzük és megőrzzük egy jól zárható, biztonságos helyen. A dokumentumokba ezután csak az intézmény vezetője és helyettesei tekintethetnek be. Visszacsatolásként minden értékelt dolgozó megkapja kritériumonként és a kritériumok átlagában is az intézményi és a saját átlagokat. A dokumentumokat az intézményünket elhagyó, más munkahelyre távozó kolléga nem viszi magával. A minősítést a Kjt. 1. számú melléklete szerinti minősítési lap alkalmazásával végezzük, melyet a személyi anyagban helyezünk el. Baja, április Királyné Koszter Mária igazgató.. Soósné Fehér Angéla minőségirányítási felelős A nevelőtestület nevében:.. Rajcsitsné Balázs-Piri Zsuzsanna.. Király Attila 34

35 Mellékletek

36 1. számú melléklet az évi XXXIII. törvényhez Minősítési lap 1. A közalkalmazott személyi adatai Neve (születési neve):... Anyja neve: Születési hely, idő: A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete:... A közalkalmazott besorolása:... A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:... A minősítés indoka: A közalkalmazott minősítésének szempontjai 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő

37 Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok 4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések: A közalkalmazott minősítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) 7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel:... Dátum:

38 A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem a minősítést végző aláírása, beosztása a minősített aláírása

39 PEDAGÓGUS értékelő / önértékelő lap /. tanévről dátum: Pedagógus neve:... Készítette:... 3.Minősítési pont alapján 2. Szakmai ismeretek 1.2 A pedagógus végzettsége beosztásának megfelel 1.3 Szakmai ismeretek alkalmazása 1.4 Mobilizálhatósága végzettségei alapján 1.5 A tanulókat képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti 2. Végzett szakmai, gyakorlati munka 2.1 Az órák szerkezete, felépítése 2.2. A tanórákra szakszerűen felkészül, figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit. 2.3 A tanórákon biztosítja a megfelelő munkafegyelmet, az alkotó munkához szükséges légkört. 2.4 A feladatokat a tanóra céljainak megfelelően, változatos munkaformákat alkalmazva határozza meg 2.5 A tanulók ellenőrzést személyre szabott értékelés követi 2.6 Személyes példamutatása nevelő hatású a tanulók számára 2.7 Szakmai felkészültségét önképzéssel is fejleszti, követi a szaktárgyához kapcsolódó aktualitásokat 2.8 Munkaközösségén, szakmai csoportján belül önként vállal feladatokat 2.9 Foglakozik a tanulók egyéni problémáival, segíti a hátrányos helyzetű diákokat 2.10 Önként bekapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésébe, lebonyolításába 2.11 Az adminisztrációs tevékenységet határidőre, pontosan elvégzi 2.12 Az intézményi szintű feladatokban aktívan részt vesz Megfelelő partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, az intézmény minden dolgozójával 2.14 Konfliktustűrő és kezelő képessége kiváló 2.15 Az intézményen kívül is felelőséggel képviseli munkahelyét Informatikai (IKT) eszközök (számítógép, internet, stb.) használata a nevelő-oktató munkában, illetve a szolgáltató tevékenységek során 3. Szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 3.1 A pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel összefüggő problémakezelés 3.2 Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható, innovatív feladatmegoldásra 3.3 Az intézmény működését segítő tevékenységekben mutatott önállóság, és kreativitás, innováció 3.4 Partneri együttműködés előtérbe helyezése, konszenzuskeresés a problémahelyzetekben 3.5 Távollét idejére közreműködik a munkaszervezésében 3.6 Részvétel az ügyeleti, helyettesítési munkában

40 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 4.1 A pedagógiai elhivatottság a tanulók irányában 4.2 Az intézményi fejlesztő tevékenységhez való hozzáállása 4.3 Kapcsolattartás minősége a kollégákkal 4.4 Egymás munkájának elismerése, segítése 5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 5.1 Az intézményi dokumentumokban megfogalmazottak szerint pontosan kezdi meg és fejezi be a tanórákat, foglalkozásokat 5.2 Munkaidőkeret hatékony felhasználása 5.3 Adminisztrációs fegyelem, statisztikai adatszolgáltatás 5.4 Értekezleteken való aktív részvétel 5.5 A szabályozó dokumentumokban foglaltak következetes betartása, betartatása 6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: 6.1 Munkaköri leírását ismeri, pontosan betartja. Önként vállalt feladatok: 6.2 Tehetség-gondozási, felzárkóztatási tevékenység 6.3 A tanórán kívüli foglalkozások 6.4 Emelt érettségi felkészítés 6.5 Szakkör 6.6 Teremfelelős 6.7 DÖK- segítő 6.8 SZMK- segítő Egyéb megbízás teljesítése:

41 Óramegfigyelés tapasztalatai Az óralátogatással érintett: - pedagógus neve:... - osztály:... - tantárgy:... - az óra tárgya... - látogató:... - dátum: Célok, feladatok és megvalósulásuk Az óra célja egyértelmű volt A kitűzött nevelési oktatási cél a tanulók tudásszintjének megfelelt Megítélhető a felkészülés (tervezés, óravázlat-készítés) gondossága és célszerűsége Épít a tanulók előzetes tudására 2. A tanítás tartalma, szerkezete, időarányai A magyarázat szintje és a tanított anyag mennyisége megfelelt a tanulók felkészültségének Megfelelő volt a készségek, jártasságok fejlesztését szolgáló tevékenységek tartalma, sorrendje Az óra felépítését a tudatosság és a változatosság jellemezte Jutott elegendő idő az egyes szerkezeti egységek (didaktikai feladatok) eredményes megvalósítására Az óra szervezése Didaktikai módszereket és munkaformákat alkalmazott a nevelő Érthetőek voltak a feladatok a diákok számára Vázlatot írtak a tanulók, ebben segítette-e őket a tanár Megfelelt a munkamódszer az ismeretanyagnak Megvalósult az órán a tanár és a tanulók közötti kommunikáció Reagáltak a tanulók a tanár kezdeményezéseire Ellenőrizte, értékelte a tanulók munkáját 4. Tanár-diák viszony, együttműködés Az óra légköre, a tanulók hangulata Motiválta és aktivizálta a tanár a tanulókat Megteremtette és fenntartotta a figyelmet Hangneme, a tanulókhoz való viszonya A tanulók kapcsolatára az együttműködés, a versengés, a közöny vagy az agresszív attitűd volt-e jellemző? 5. A pedagógus viselkedése, magatartása A pedagógus mimikája, gesztikulációja Alkalmazott előadásmód Az információközlése A pedagógus testtartása Alkalmazott előadásmód Összesen Átlag: Összesen/ 26

42 TANULÓI kérdőív. /. tanév tantárgy: tanár:. osztály:.. dátum: Az órán a tanár szakmai rálátása, hozzáértése a tananyag átadása során egyértelmű 1.2 Szeretem a tanár óráit 1.3 A tanár magyarázata érthető 1.4 A hatékony tanuláshoz szükséges rend és fegyelem biztosított a tanórán 1.5 A tanár mindig következetes 2 Átlag 2.1 Ésszerű mennyiségű és nehézségű házi feladatot ad 2.2 Az órán folyó munka felkelti érdeklődésemet 2.3 A tanár általában érdekes órákat tart 2.4 Az órai munka gondolkodásra késztet 2.5 A tanár jól ösztönzi a diákokat a jobb teljesítmény elérése érdekében 3. Átlag 3.1 Magas, de teljesíthető követelményeket támaszt 3.2 A tanítás/tanulás során felmerülő problémákat, panaszokat a tanárral közösen meg tudjuk oldani 3.3 Problémám esetén a tanáromhoz fordulok/fordulnék 4. Átlag 4.1 Szívesen veszek részt az órákon 4.2 Jó az együttműködés a tanár és az osztály között 4.3 Általában az egész osztály/csoport részt vesz az órai munkában 4.4 A tanár igazságosan osztályoz 4.5 A tanár segítőkész 4.6 Ismerem a munkám értékelési szempontjait 4.7 A tanár értékelése segít abban, hogy reálisabb képet alakítsak ki magamról 4.8 Hiányzás esetén a tanár lehetőséget biztosít a tananyag pótlására 4.9 A tanár az ígéreteit betartja 4.10 Véleményemet elmondhatom a tanárnak 4.11 Véleményemet érdemes elmondanom a tanárnak 5. Átlag 5.1 A tanár mindig pontosan kezdi, és fejezi be a tanórát 5.2 A dolgozatokat elfogadható idő alatt javítja ki 5.3 Mindig időben értesülök a témazáró dolgozatról 5.4 Mindig tudom, hogy mit kell megtanulnom a témazáróra 5.5 Mindig tudom, hogy mit kell megtanulni a következő órára 5.6 A tanár öltözéke, megjelenése rendezett 5.7 A közösen felállított követelményeket, szabályokat mindig betartja, betartatja

43 Kollégiumi PEDAGÓGUS értékelése / önértékelése /. tanévről dátum: Pedagógus neve:... Készítette:... 3.Minősítési pont alapján 1. Szakmai ismeretek 1.2 A pedagógus végzettsége beosztásának megfelel 1.3 Szakmai ismeretek alkalmazása 1.4 Mobilizálhatósága végzettségei alapján 1.5 A tanulókat képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesíti 2. Végzett szakmai, gyakorlati munka 2.1 Az foglalkozások szerkezete, felépítése 2.2 A foglalkozásokra szakszerűen felkészül, figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit 2.3 A foglalkozásokon biztosítja a megfelelő munkafegyelmet, az alkotó munkához szükséges légkört 2.4 A feladatokat a foglalkozás céljainak megfelelően, változatos munkaformákat alkalmazva határozza meg 2.5 A tanulók ellenőrzését személyre szabott értékelés követi 2.6 Személyes példamutatása nevelő hatású a tanulók számára 2.7 Szakmai felkészültségét önképzéssel is fejleszti 2.8 Szakmai csoportján belül önként vállal feladatokat 2.9 Foglakozik a tanulók egyéni problémáival, segíti a hátrányos helyzetű diákokat 2.10 Önként bekapcsolódik a foglalkozásokon kívüli tevékenységek szervezésébe, lebonyolításába 2.11 Az adminisztrációs tevékenységet határidőre, pontosan elvégzi 2.12 Az intézményi szintű feladatokban aktívan részt vesz 2.13 Megfelelő partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, az intézmény minden dolgozójával 2.14 Konfliktustűrő és kezelő képessége kiváló 2.15 Az intézményen kívül is felelősséggel képviseli munkahelyét Informatikai (IKT) eszközök (számítógép, internet, stb.) használata a nevelő-oktató munkában, illetve a szolgáltató tevékenységek során 3. Szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 3.1 A pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel összefüggő problémakezelés 3.2 Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható, innovatív feladatmegoldásra 3.3 Az intézmény működését segítő tevékenységekben mutatott önállóság, és kreativitás, innováció 3.4 Partneri együttműködés előtérbe helyezése, konszenzuskeresés a problémahelyzetekben 3.5 Távollét idejére közreműködik a munkaszervezésében

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, kompetenciamérés, ellenőrzés

A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, kompetenciamérés, ellenőrzés A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, kompetenciamérés, ellenőrzés IMIP MELLÉKLET OM azonosító: 031202 Készítette: Fekete József igazgató Debrecen,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2 (31). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a Foglalkoztatási követelményrendszer 1. sz. mellékleteként a 23-2006./2007. sz. (2006. 12.12.)

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010.

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010. KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010. Tartalom KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA IMIP MELLÉKLETEK... 4 1. számú melléklet... 4 TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

GYAKORMOKI SZABÁLYZAT

GYAKORMOKI SZABÁLYZAT GYAKORMOKI SZABÁLYZAT érvényes: 2008. január 1.-től Magyar Margit igazgató A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Pedagógus teljesítményértékelés gyakorlata

Pedagógus teljesítményértékelés gyakorlata Pedagógus teljesítményértékelés gyakorlata Kiskrös 2010 teljesítményértékelésnek lehet motiváló hatása, ha segít megértetni és elfogadtatni a beosztottakkal az elvárt teljesítményszintet. Igen lényeges

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 138/199 (X.8.) kormányrendelet 4/B -ának (1) bekezdésében az intézmény vezetőjének

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Gyakornoki Szabályzata 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...3 3. A szabályzat

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 29.097/2010. Javaslat korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére és intézményvezetői pályázat kiírására Tisztelt Közgyűlés! Murányi

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek MUNKÁLTATÓ Név Joggyakorló MUNKAKÖRI LEÍRÁS I.. intézményvezető 1. sz. Függelék MUNKAVÁLLALÓ Név Született Anyja neve Lakcíme Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: Egyéb juttatások a törvényi szabályozás,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

1. Az iskolavezetés önértékelése [5]

1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 5. Igen; (teljes mértékben) igaz. 4. Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok. 3. Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok. 2. Részben igaz, de

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2008. január 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22 (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat.

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat. A SÁRSZENTMIHÁLYI ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Létesítés adatok: Az iskola Fenntartója a Sárszentmihályi Községi Önkormányzat. Önálló gondnoksággal rendelkezik, ami

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01.

2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01. 2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01. Tartalomjegyzék Az intézmény alapadatai... 3 Bevezetés... 4 Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 1 A CÉLJA:... 3 2 A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2008 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben