Igazgató kérdőív 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgató kérdőív 2001"

Átírás

1 iskola sorszáma Igazgató kérdőív 2001 Település neve:. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám Kérdezés kezdete: hó...nap...óra...perctől

2 Kistérség kutatás 2 TÁRKI Rt. 1. Milyen oktatási, képzési programok vannak az Önök iskolájában? 01 óvoda 02 általános iskola 1-4 évfolyam 03 Általános iskolai 1-8 évfolyam évfolyam 05 Általános iskolai felnőttoktatás 06 4 évfolyamos gimnázium évfolyamos gimnázium 08 szakközépiskola 09 szakiskola 10 felnőttoktatás (esti /levelező) 9 2. Hány évfolyamos az Önök iskolája? évfolyamos X A TOVÁBBI KÉRDÉSEKET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁRA VONATKOZÓAN KELL MEGVÁLASZOLNI! 3. Van-e az Önök iskolájában van nincs a. normál osztály? 1 2 X b. kisegítő osztály? 1 2 X c. felzárkóztató osztály? 1 2 X d. emelt szintű oktatás? 1 2 X e. kisebbségi, nemzetiségi program? 1 2 X 4. HA VAN EMELT SZIŰ OKTATÁS Milyen tárgyból van emelt szintű oktatás? 1 testnevelés 2 nyelv 3 ének-zene 4 matematika 5 egyéb X 5. HA VAN KISEBBSÉGI, NEMZETISÉGI PROGRAM Milyen anyanyelvű kisebbségeknek nyújtják a nemzetiségi programot? 1 szerb 2 szlovén 3 horvát 4 román 5 német 6 szlovák 7 cigány 8 egyéb X 6. Egy évfolyamon általában hány párhuzamos osztály van?.. párhuzamos osztály X

3 TÁRKI Rt. 3 Igazgatói kérdőív 7. Van-e az iskolában összevont évfolyammal működő osztály? 1 van 2 nincs 9 - RE X 8. Hányadik évfolyamok vannak összevonva? ÍRD LE! X 9. Ki az iskola fenntartója? 1 helyi önkormányzat 2 önkormányzatok társulása 3 megyei (városi) önkormányzat 4 egyház 5 alapítvány 6 magánszemély 7 egyetem, iskola 8 egyéb, éspedig:. X 10. Az iskola fenntartója az iskola településével azonos, vagy más településen van? 1 az iskola településével azonos 2 más településen van 3 az iskola közös fenntartású 11. Az iskola igazgatási státusza önálló vagy tagiskola? 1 önálló 2 önálló iskola tagiskolával 3 tagiskola 12. Részt vesz-e az iskola szakmai társulásban, szakmai jellegű együttműködésben más intézményekkel? 1 igen 2 nem 14 - RE X 13. Mi az együttműködés célja? Az Ön iskoláján kívül kik vesznek benne részt? ÍRD LE! Az együttműködés célja résztvevők 1. X X 2. X X 3. X X 4. X X

4 Kistérség kutatás 4 TÁRKI Rt. 14. Hogyan ítéli meg, az iskola a településen ill. a környéken lévő iskolák között milyen helyet foglal el? Kérem, hogy az 1. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 1 ez a legjobb iskola a településen (környéken) 2 a jó iskolák közé tartozik 3 az átlagos színvonalú iskolák közé tartozik 4 a gyengébb iskolák közé tartozik 5 ez a legrosszabb iskola a településen (környéken) 6 nincs másik iskola a környéken 15. Ön hány éve tölti be jelenlegi hivatalát?. éve X HA KEVESEBB, MI 1 ÉVE: 0-T ÍRJ! 16. Kérem, osztályozza le, hogy mennyire tartja fontosnak a következő tevékenységeket. Az 5-ös jelentse azt, hogy nagyon fontosnak tartja, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem tartja fontosnak! (Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja.) nagyon fontos egyáltalán nem a. Iskola képviselete az önkormányzatban X b. Tanítás, szakmai munka X c. Szakmai munka értékelése X d. Szülőkkel való kapcsolattartás X e. Tanulókkal való személyes törődés X f. Pedagógusok továbbképzése X g. Pedagógiai fejlesztési tevékenység X h. Kedvező kép kialakítása az iskoláról X i. Egyéb, éspedig: X 17. Mennyi volt az iskolában dolgozó összes pedagógus és ezen belül a állású pedagógusok létszáma a következő tanévekben? ebben a tanévben még nem működött az iskola összesen ebből állású a. 1991/ X 99 X b. 1993/ X 99 X c. 1995/ X 99 X d. 1997/ X 99 X e. 2000/01 99 X 99 X

5 TÁRKI Rt. 5 Igazgatói kérdőív 18. Az elmúlt 1999/2000-es tanévben az összes pedagógusból hány volt összesen a. az összes pedagógus? 99 X b. foglalkozású teljes munkaidős? 99 X c. foglalkozású részmunkaidős? 99 X d. óraadó? 99 X e. megfelelő képesítéssel nem rendelkező pedagógus? 99 X f. képesítés nélküli pedagógus? 99 X 19. Milyen az iskolában a szakosan leadott órák aránya? 1 100%-os, 21 - RE 2 90% feletti a szakosan leadott órák aránya, vagy 3 ennél rosszabb? 20. Milyen tárgyak esetében nincs megfelelő képesítéssel rendelkező tanár? 01 magyar nyelv és irodalom 02 más nyelv, éspedig: más nyelv, éspedig: történelem 05 matematika 06 fizika 07 kémia 08 biológia 09 technika, számítástechnika 10 ének-zene 11 testnevelés 12 rajz 13 egyéb, éspedig: A 2. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy az iskolában tanító tanárok milyen jellegű továbbképzéseken vettek részt az elmúlt két évben? 1 szaktárgyi jellegű továbbképzés 2 módszertani jellegű továbbképzés 3 pedagógiai értékeléshez kapcsolódó továbbképzés 4 tantervkészítés, tananyagfejlesztés 5 speciális tanulói igényekhez igazodó módszerek 6 romológiai ismeretek 7 egyéb, éspedig: A pedagógiai munkát segítők között a tantestületben van-e van nincs a. Pszichológus? X b. Logopédus? X c. Konduktor? X d. Szabadidő-szervező? X e. Oktatástechnikus? X A TÁBLÁZAT A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK

6 Kistérség kutatás 6 TÁRKI Rt. ELŐZŐ TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA: van nincs f. Gyermekvédelmi felelős? X g. Fejlesztő pedagógus? X h. Pedagógiai asszisztens? X i. Könyvtáros? X j. Egyéb? X 23. Kérem, mondja meg a 3. VÁLASZLAP segítségével, hogy ki foglalkozik az Önök iskolájában nincs ilyen 3. VÁLASZLAP 1 - önálló státuszú munkatárs 2 - részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs 3 - pedagógus munkaidőkedvezménnyel 4 - pedagógus munkaidőkedvezmény nélkül a. pályaválasztási tanácsadással? X b. nevelési tanácsadással? X c. gyermekvédelemmel, szociális kérdésekkel? X 24. Mennyi számítógép van az iskola használatában?.. db Használják-e a számítógépet igen nem a. iskolai adminisztrációra? 1 2 X b. tanári oktatómunkára? 1 2 X c. diákok órai munkájára? 1 2 X d. könyvtári nyilvántartásra? 1 2 X 26. Van az iskolának van nincs a. számítógépes helyi hálózata? X b. számítógépes külső kapcsolata? X c. internet hozzáférése? X d. zártláncú tv, videó hálózata? X e. nyelvi laborja? X f. tornaterme? X A TÁBLÁZAT A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK

7 TÁRKI Rt. 7 Igazgatói kérdőív ELŐZŐ TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA: van nincs g. technika terme? X h. könyvtára? X i. műhelye? X 27. Kérem, mondja meg, hogyan alakult a tanulók száma az elmúlt években a következő bontásban? 1991/ / / / /00 a. Tanulók száma összesen b. 1. osztályos tanulók száma c. 8. osztályos tanulók száma d. Magántanulók száma e. Helyi lakóhellyel rendelkezők száma f. A környező településekről bejáró tanulók száma g. körzeten kívüli tanulók száma 0 - még nem működött 0 - még nem működött 0 - még nem működött 0 - még nem működött 28. Hány településről vannak bejáró tanulóik?.. településről A bejárók kb. átlagosan hány kilométerről jönnek?.. km-ről Részt vesznek-e a tanulók vagy képviselőik igen nem a. az iskola helyi tantervének kialakításában? X b. az iskola nevelési tervének kialakításában? X c. az iskola házirendjének kialakításában? X d. a tanórán kívüli ill. a szabadidős tevékenységek kialakításában? X A TÁBLÁZAT A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK

8 Kistérség kutatás 8 TÁRKI Rt. ELŐZŐ TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA: igen nem e. fegyelmi kérdések elbírálásában? X f. fiatalabb tanulók segítése a tanulásban? X g. Egyéb? X 31. A 4. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy ismeretei szerint a tanulók között milyen arányban vannak. Nincs ilyen Csak 1-2 gyerek 1-5% 5-10% 10-25% 30-50% több a. hátrányos helyzetű tanulók? X b. veszélyeztetett tanulók? X c. általános iskolai végzettséggel nem rendelkező szülők gyermekei? X d. munkanélküli szülők gyermekei? X e. cigány származású tanulók? X f. csonka családban élő gyermekek? X g. elvált szülők gyerekei? X h. óvodába nem járt tanulók? X i. nem magyar anyanyelvű tanulók? X j. tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek? k. egészségi problémákkal küzdő tanulók? l. viselkedési problémákkal küzdő tanulók? X X X 32. Alkalmazták-e az elmúlt 5 évben az Önök iskolájában a következő szankciókat? igen nem a. megrovás X b. áthelyezés más tagozatra X c. áthelyezés más osztályba X d. áthelyezés más iskolába X e. áthelyezés kisegítő iskolába X f. kizárás az iskolából X g. egyéb szankció, éspedig: X

9 TÁRKI Rt. 9 Igazgatói kérdőív 33. Előfordult-e az elmúlt 5 évben, hogy fegyelmi eljárást indítottak tanulóik ellen? 1 igen 2 nem 35 -RE X 34. Hány alkalommal? alkalommal Milyen gyakran kell az iskola dolgozóinak a következő viselkedésformákkal foglalkozniuk a felső tagozaton? Osztályozzon úgy, hogy ötöst ad, ha nagyon gyakran és egyest ha soha! nagyon gyakran soha a. rendszeres (igazolatlan) hiányzás X b. rongálás X c. fizikai bántalmazás gyerekek között X d. iskola dolgozóinak a bántalmazása X e. alkoholfogyasztás X f. drogfogyasztás X g. lopás X h. gondatalan károkozás X 0 nincs az iskolában felső tagozat 37 - RE 36. Hogyan alakult az iskola végzõs tanulóinak száma és továbbtanulásuk a következő tanévekben? a. 1991/92 végzős tanulók száma nem tanult tovább gimnáziumban tanult tovább EBBŐL: szakközépben tanult tovább szakiskolában tanult tovább b. 1993/94 c. 1995/96 d. 1997/98 e. 1999/00

10 Kistérség kutatás 10 TÁRKI Rt. 37. Hogyan alakult az évismétlők és a lemorzsolódók száma a következő tanévekben? 1995/96-os tanév 1997/98-as tanév 1990/00 tanév a. több tárgyból bukott tanulók száma b. egy tárgyból bukott tanulók száma c. évismétlők száma d. túlkoros tanulók száma e. kimaradók száma 99 - X X X X X X X X X X X X X X X Az évismétlések okai között mekkora szerepet játszanak a következők? Osztályozzon úgy, hogy az 5-ös azt jelentse meghatározó szerepet játszik, az egyes pedig, hogy egyáltalán nincs szerepe. Tehát mekkora szerepet játszanak az évismétlés okai között meghatározó szerepet játszik egyáltalán nincs szerepe a. a tanulmányi nehézségek az adott tantárgyból? X b. figyelemzavar általában? X c. viselkedési problémák? X d. hiányzások? X e. egyéb, éspedig: X 39. Egy átlagos napon átlagosan a tanulók hány százaléka hiányzik? %-a Tapasztalnak-e nehézségeket az oktatás során a következő okokból? HA IGEN: Az alsó tagozaton tanuló gyerekek hány százalékát érinti ez a probléma? És felső tagozaton? alsó tagozaton HA IGEN felső tagozaton igen nem százalék százalék a. tanulók viselkedési problémái 1 2 X % 99 X % 99 X b. tanulók nyelvi nehézségei 1 2 X % 99 X % 99 X c. tanulók motivációs problémái 1 2 X % 99 X % 99 X d. tanulók egészségügyi gondjai 1 2 X % 99 X % 99 X e. tanulók anyagi gondjai 1 2 X % 99 X % 99 X f. egyéb 1 2 X % 99 X % 99 X 0 - nincs felső tagozat

11 TÁRKI Rt. 11 Igazgatói kérdőív 41. Milyen mértékben játszik szerepet a problémás gyerekek oktatásában a szülők érdektelensége? Az 5-ös azt jelentse, hogy meghatározó szerepet játszik, az egyes pedig, hogy egyáltalán nincs szerepe. És milyen mértékben játszik szerepet meghatározó szerepet játszik egyáltalán nincs szerepe a. A SZÜLŐK ÉRDEKTELENSÉGE X b. a pedagógiai módszer alkalmatlansága? X c. a szakmai felkészültség hiánya? X d. az iskola és a család kapcsolata? X e. az ingerszegény környezet? X f. az anyagi helyzet, lakáskörülmények? X g. a szülők iskolázatlansága? X h. a hiányos szókincs, nyelvi gondok? X i. a hiányzás? X j. egyéb? X 42. A problémás tanulókkal való foglalkozást hogyan igyekeznek megoldani? 1 Tanórai differenciálással, 2 egyes tárgyakból csoportbontással vagy 3 külön osztályba szervezik a nehézségekkel küzdő tanulókat? 4 egyéb, éspedig: És mi jellemzi a túlkoros tanulókkal való foglalkozást az iskolában? 1 Normál osztályokban, integráltan foglalkoznak velük, 2 gyengébb normál osztályba helyezve őket, integráltan foglalkoznak velük, 3 kisegítő osztályba helyezik őket, vagy 4 magántanulóként foglalkoznak velük? 5 egyéb, éspedig:... 0 nincs túlkoros tanulójuk 44. Milyen indokok alapján kerültek a tanulóik magántanulói státuszba? 1 Tanulmányi nehézségek, 2 viselkedési problémák, 3 egészségügyi gondok, vagy 4 családi gondok miatt? 5 egyéb, éspedig:. 0 nincs magántanulójuk

12 Kistérség kutatás 12 TÁRKI Rt. 45. Mit tekint az iskola legfontosabb céljának? RÉSZLETESEN ÍRD LE! Az iskola tartalmi munkájának kialakításánál milyen mértékben veszik figyelembe a szülők igényeit? Az ötös jelentse azt, hogy jelentős mértékben, az egyes, hogy egyáltalán nem. jelentős mértékben egyáltalán nem a. A SZÜLŐK IGÉNYEIT X b. a gyerekek saját igényeit, érdeklődési körüket? X c. a fenntartó igényeit? X d. az országos oktatáspolitikai elképzeléseket? X e. a várható munkaadói igényeket, amivel a végzett tanulók találkozni fognak majd? f. a tanulók képességfejlesztését, az élethosszig tartó tanulási képesség megalapozását? X X g. más iskolák oktatási kínálatát? X h. A középiskolák elvárásait? X 47. Válassza ki az 5. VÁLASZLAP -ról azokat a sajátos képzéseket, amik az előző tanévben működtek az Önök iskolájában! működött nem működött HA MŰKÖDÖTT: Milyen évfolyamokon? Résztvevők száma a. Emelt szintű oktatás. 1 2 X X 999 X b. Speciális képzés 1 2 X X 999 X c. Etnikai felzárkóztató program 1 2 X X 999 X d. Iskolaotthonos oktatás 1 2 X X 999 X e. Felzárkóztató osztály 1 2 X X 999 X f. Korrekciós osztály 1 2 X X 999 X g. egyéb 1 2 X X 999 X

13 TÁRKI Rt. 13 Igazgatói kérdőív 48. A hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás formái együttesen a diákok hány százalékát érinti az Önök iskolájában? %-át Kérem, válassza ki a 6. VÁLASZLAP -ról azokat, amelyek működnek az Önök iskolájában! választotta nem választotta a. csoportos korrepetálás tanórán kívül 1 2 b. egyéni korrepetálás 1 2 c. konzultációs lehetőség biztosítása 1 2 d. egyéni fejlesztési terv kidolgozása 1 2 e. speciális fejlesztő eszközök alkalmazása 1 2 f. mentori rendszer 1 2 g. iskola-előkészítő osztály 1 2 h. felzárkóztató foglalkozás 1 2 i. egyéb A tehetséggondozás formái együttesen a diákok hány %-át érintik az Önök iskolájában? % Milyen tárgyakból vannak bontott csoportok? ÍRD LE! 52. Milyen nyelveket oktatnak az iskolában? 1 angol 2 német 3 francia 4 olasz 5 orosz 6 cigány 7 nemzetiségi nyelv, éspedig: 8 egyéb nyelv, éspedig:

14 Kistérség kutatás 14 TÁRKI Rt. 53. Kérem, mondja meg a 7. VÁLASZLAP segítségével, hogy van-e az iskolában lehetőség a. a helyi hagyományok, és a helytörténet oktatására? b. kisebbségi népismeret oktatására? tanrendi órában integráltan tanórán kívüli foglalkozás nincs, de lenne rá igény nincs rá igény X X c. képzőművészeti nevelésre? X d. mozgásfejlesztésre? X e. egyéb X 54. Válassza ki a 8. VÁLASZLAP -ról, hogy az iskola milyen tanórán kívüli, illetve szabadidõs tevékenységeket kínál? MIUTÁN VÁLASZTOTT: Ennek anyagi forrásait ki biztosítja? A fenntartó, az iskola maga gazdálkodja ki, vagy más forrásból teremtik elő? HA VÁLASZTOTTA: választotta nem választotta fenntartó iskola maga más forrás a. napközis foglalkozás 1 2 X X b. tanulószoba 1 2 X X c. énekkar 1 2 X X d. diáksportkör 1 2 X X e. színjátszó kör 1 2 X X f. zenekar 1 2 X X g. kézműves foglalkozás 1 2 X X h. gyermektánc 1 2 X X i. önképzőkör 1 2 X X j. hittan 1 2 X X k. nyári tábor 1 2 X X l. szünidei kirándulás 1 2 X X m. tantárgyi szakkör 1 2 X X n. munkavégzés 1 2 X X o. egyéb 1 2 X X

15 TÁRKI Rt. 15 Igazgatói kérdőív 55. Milyen szociális jellegű szolgáltatásokat biztosit az iskola? A 9. VÁLASZLAP -ról válaszoljon! MIUTÁN VÁLASZTOTT: Ennek anyagi forrásait ki biztosítja? A fenntartó, az iskola maga gazdálkodja ki, vagy más forrásból teremtik elő? választotta nem választotta HA VÁLASZTOTTA: fenntartó iskola maga más forrás a. délelőtti étkezés 1 2 X X b. ebédelési lehetőség 1 2 X X c. uzsonna 1 2 X X d. délutáni ügyelet 1 2 X X e. ösztöndíj 1 2 X X f. segélyezés kezdeményezése g. egészségügyi vizsgálatok 1 2 X X 1 2 X X h. iskolabusz 1 2 X X i. ingyenes buszbérlet 1 2 X X j. ingyenes étkezés 1 2 X X k. ingyenes tankönyvcsomag 1 2 X X l. tankönyvtámogatás 1 2 X X m. tartós tankönyv 1 2 X X n. egyéb:. 1 2 X X o. egyéb:. 1 2 X X 56. Milyen másfajta szociális szolgáltatásra volna még igény? RÉSZLETESEN ÍRD LE! 0 semmire 57. Milyen módon értékelik a tanulók tanulmányi előrehaladását? A 10. VÁLASZLAP -ról válaszoljon! 1 osztályzattal 2 nem osztályozott felméréssel 3 írásbeli szöveges értékeléssel 4 különböző tanulói képességek mérésével 5 egyéb módon, éspedig:...

16 Kistérség kutatás 16 TÁRKI Rt. 58. Gyakran, ritkán vagy sosem vesznek részt a tanulók HA RÉSZT VESZNEK: Gyakran, ritkán vagy sosem érnek el helyezést? HA RÉSZT VESZNEK gyakran ritkán soha gyakran ritkán soha a. helyi tanulmányi versenyeken? X X b. térségi tanulmányi versenyeken? X X c. megyei tanulmányi versenyeken? X X d. országos tanulmányi versenyeken? X X 59. Önálló gazdálkodó-e az iskola 1 igen 2 nem X 60. Részt vesz-e az iskola az önkormányzat költségvetésének kialakításában? 1 igen 2 nem X 61. Milyen formában kapja meg az iskola az önkormányzattól a kiegészítő közoktatási támogatásokat? 1 A költségvetés a kiegészítő támogatások mértékével nő, 2 a költségvetés a kiegészítő támogatások mértékéhez közeli összeggel csökken, vagy 3 a költségvetés a kiegészítő támogatások teljes összegével csökken? 4 egyéb válasz 62. Vannak-e az iskolának a fenntartótól függetlenül szerzett bevételei a 11. VÁLASZLAP -on felsorolt forrásokból? van nincs a. tandíjak X b. alapítványi befizetések X c. pályázati összegek X d. ingatlan vagy részei bérbeadása X e. felszerelések bérbeadása X f. oktatási célú szolgáltatás X g. egyéb szolgáltatás X h. egyéb X

17 TÁRKI Rt. 17 Igazgatói kérdőív 63. Mekkora volt az iskola évi költségvetése ezekben az években? költségvetés a. 1995/96 ezer Ft 9 X b. 1997/98 ezer Ft 9 X c. 2000/01 ezer Ft 9 X 64. Az iskola évi költségvetésének kb. hány %-a származott az következő forrásokból az elmúlt pár évben? 1995/ / /2001 a. Fejkvóta % 99 X % 99 X % 99 X b. Fejkvóta helyi kiegészítése % 99 X % 99 X % 99 X c. Kiegészítő támogatások együtt (etnikai normatíva, felzárkóztató normaivá, stb.) % 99 X % 99 X % 99 X d. Pályázat % 99 X % 99 X % 99 X e. Iskolai alapítványba fizetett összeg % 99 X % 99 X % 99 X f. Egyéb % 99 X % 99 X % 99 X 65. Az elmúlt 3 évben együttesen kb. hány pályázatot adtak be, és milyen sikerrel? a. Beadott pályázatok száma db 99 X b. Elnyert pályázatok száma db 99 X c. Elnyert összeg Ft 9 X 0 nem pályáztak 67 - RE 66. A 12. VÁLASZLAP -on felsoroltak közül mely alapoknál próbálkoztak? 01 KOMA 02 SOROS 03 Szak1999, Szak PHARE 05 KFA 06 PSZM 07 Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 08 egyéb országos, területi alapok 09 helyi alapok 10 egyéb alap 9

18 Kistérség kutatás 18 TÁRKI Rt. 67. Mondja meg a 13. VÁLASZLAP segítségével, hogy milyen célra használják a kiegészítő normatívát? választotta nem választotta a. korrepetálás 1 2 b. speciális program 1 2 c. népismeret oktatása tanórán 1 2 d. népismeret oktatása szabadidőben 1 2 e. egyéb szabadidős program 1 2 f. szakanyag pedagógusoknak 1 2 g. bérkiegészítés 1 2 h. gyerekétkeztetés 1 2 i. szociális juttatás 1 2 j. egyéb: Az iskola évi költségvetésének kb. hány %-át költötték az következő dolgokra az elmúlt 4 évben? 1995/ / /2001 a. Dologi kiadások együtt % 99 X % 99 X % 99 X b. Beruházás % 99 X % 99 X % 99 X c. Pedagógusbérek, járulékokkal % 99 X % 99 X % 99 X d. Szakmai anyagok beszerzése % 99 X % 99 X % 99 X e. Egyéb % 99 X % 99 X % 99 X 69. Megítélése szerint milyen az iskola kapcsolata a fenntartóval? Osztályozzon úgy, hogy az ötös jelentse azt: nagyon jó, az egyes, hogy nagyon rossz! És a nagyon jó nagyon rossz nincs kapcsolat a. A FENARTÓVAL X b. a szülőkkel? X c. a munkaadókkal a településen? X d. a szociális, gyermekjóléti intézményekkel? X e. a település más általános iskoláival? X f. a település középiskoláival? X g. más település iskoláival? X h. a térségben működő családsegítő központtal? X A TÁBLÁZAT A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK

19 TÁRKI Rt. 19 Igazgatói kérdőív ELŐZŐ TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA: nagyon jó nagyon rossz nincs kapcsolat i. a térségben működő nevelési tanácsadóval? X j. térségben működő pályaválasztási tanácsadóval? X k. a megyei pedagógiai intézettel? X l. egyébbel? X 70. Mit mondana, gyakran, ritkán, vagy szinte sosem fordul elő az, hogy gyakran ritkán soha a. a szülők részt vesznek az iskolai rendezvények előkészítésében? X b. a szülők részt vesznek az iskolai rendezvényeken? X c. a szülők támogatják az iskolai alapítványt? X d. a szülők rendszeres társadalmi munkát végeznek? X e. szülői munkaközösségben tevékenykednek? X f. szülői értekezletre eljárnak? X g. az osztálynök jár családlátogatásra? X 71. Részt vesznek-e itt ezen a településen, vagy a térségben működő a településen igen nem nincs ilyen a térségben igen nem nincs ilyen a. Igazgatói munkaközösségben? X X b. Szaktanári munkaközösség(ek)ben? X X c. Pályaválasztási, gyermekvédelmi munkaközösségekben? X X d. Más munkaközösségben? X X 72. Szervez-e az iskola a helyi felnőtt lakosság számára HA IGEN: Milyen gyakran vannak a foglalkozások? Hetente többször, havonta többször, vagy ennél ritkábban? a. Általános iskolai végzettséget adó tanfolyam felnőttek számára igen nem hetente többször HA IGEN havonta többször ritkábban 1 2 X X b. Számítástechnikai tanfolyam 1 2 X X c. szakképesítést adó tanfolyam felnőttek számára d. szakképesítést nem adó tanfolyam felnőttek számára A TÁBLÁZAT A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK 1 2 X X 1 2 X X

20 Kistérség kutatás 20 TÁRKI Rt. ELŐZŐ TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA: igen nem hetente többször HA IGEN havonta többször ritkábban e. Sportfoglalkozás 1 2 X X f. Női torna, aerobic 1 2 X X g. Szülők iskolája 1 2 X X h. Egyéb 1 2 X X 73. Milyen módon játszik szerepet az iskola a település életében? A 14. VÁLASZLAP -ról válassza ki az Önökre jellemzőket! választotta nem választotta a. a település ünnepeinek megszervezése az iskola feladata 1 2 b. a település ünnepeinek színhelye az iskola 1 2 c. egyéb rendezvények (előadások, kiállítások, színházi előadás, kórus) megszervezése az iskola feladata d. egyéb rendezvények (előadások, kiállítások, színházi előadás, kórus) helyszíne az iskola e. egyéb módon, éspedig: Kérem, válassza ki a 15. VÁLASZLAP -ról azt a hármat, ami Ön szerint az általános iskola legfontosabb feladata! MAX. 3 VÁLASZ LEHET! 1 Tanítsa meg a gyerekeket írni, olvasni, számolni 2 Tanítsa meg a gyerekeknek a legfontosabb ismereteket 3 Segítse abban a gyerekeket, hogy felnőttként megállják majd a helyüket 4 Ébressze fel a gyerekek kíváncsiságát, tanulás iránti kedvüket 5 Tanítsa meg a gyerekeket rendesen viselkedni 6 Segítsen a pályaválasztásban 7 Tanítson szakmát a gyerekeknek 8 Mást tartok fontosnak, éspedig:...

21 TÁRKI Rt. 21 Igazgatói kérdőív 75. Milyen mértékben befolyásolja az iskola helyzetét az oktatás tárgyi feltételrendszere? Osztályozzon úgy, hogy az 5-ös azt jelentse azt: jelentős mértékben befolyásolja, az egyes pedig, hogy egyáltalán nem! És milyen mértékben befolyásolja az iskola helyzetét jelentős mértékben egyáltalán nem a. AZ OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERE? X b. Az iskola szakostanár ellátottsága? X c. Az iskola anyagi lehetőségei? X d. Az oktatási program kínálata? X e. A tanulók társadalmi összetétele? X f. A tanulói fegyelem? X g. A pedagógusok felkészültsége? X h. A munkahelyi légkör? X i. A tanulmányi eredmények? X j. Az oktatás szakmai színvonala? X 76. Kérem, hogy osztályozza is le az iskola helyzetét ezekből a szempontokból! Az 5-ös jelentse azt, hogy nagyon jó, az 1-es pedig, hogy nagyon rossz! nagyon jó nagyon rossz a. Az oktatás tárgyi feltételrendszere X b. Az iskola szakostanár ellátottsága X c. Az iskola anyagi lehetőségei X d. Az oktatási program kínálata X e. A tanulók társadalmi összetétele X f. A tanulói fegyelem X g. A pedagógusok felkészültsége X h. A munkahelyi légkör X i. Tanulmányi eredmények X j. Az oktatás szakmai színvonala X

22 Kistérség kutatás 22 TÁRKI Rt. 77. Kérem, mondja meg a 16. VÁLASZLAP segítségével, hogy az elmúlt 5 évben történtek-e lényeges változások a következő területeken, és ha igen, akkor milyen irányú volt ez a változás? sokat javult nem változott sokat romlott a. Az oktatás tárgyi feltételrendszere X b. Az iskola szakostanár ellátottsága X c. Az iskola anyagi lehetőségei X d. Az oktatási program kínálata X e. A tanulók társadalmi összetétele X f. A tanulói fegyelem X g. A pedagógusok felkészültsége X h. A munkahelyi légkör X i. Tanulmányi eredmények X j. Az oktatás szakmai színvonala X 78. Az elmúlt 10 évben a térségben / a településen az iskolák közötti különbségek hogyan változtak ezeken a területeken? Kérem, hogy a 17. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! nagymértékben csökkentek kismértékben csökkentek nem változott kismértékben növekedtek nagymértékben növekedtek a. Az oktatás tárgyi feltételrendszere X b. Az iskola szakostanár ellátottsága X c. Az iskola anyagi lehetőségei X d. Az oktatási program kínálata X e. A tanulók társadalmi összetétele X f. A tanulói fegyelem X g. A pedagógusok felkészültsége X h. A munkahelyi légkör X i. Tanulmányi eredmények X j. Az oktatás szakmai színvonala X 79. Hogy tudja, mennyire elégedettek az iskola jelenlegi működésével, színvonalával az itt dolgozó pedagógusok? Az 5-ös jelentse azt, hogy teljes mértékben, az egyes, hogy egyáltalán nem! teljes mértékben egyáltalán nem a. AZ ITT DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK? X b. a szülők? X c. a tanulók? X d. a fenntartó? X

23 TÁRKI Rt. 23 Igazgatói kérdőív 80. Megítélése szerinti milyen mértékben jellemzik az önkormányzati vezetők felkészültségét a következők? Az ötös jelentse azt, megfelelő a szakmai felkészültségük, az egyes, hogy egyáltalán nem megfelelő! És milyen a felkészültségük megfelelő egyáltalán nem a. SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉG X b. Jogi ismeretekből? X c. Pénzügyi ismeretekből? X d. Vezetői képességekből? X 81. Milyen mértékben ért egyet a következő kijelentésekkel? Az ötös jelentse azt, hogy teljes mértékben, az egyes pedig, hogy egyáltalán nem! teljes mértékben egyáltalán nem a. Az esélyegyenlőség megteremtése az iskolák közt alapvető jelentőségű. b. A versenyhelyzet kialakítása az iskolák között meghatározó fontosságú. c. Az esélyegyenlőség megteremtése a tanulók közt alapvető jelentőségű. d. A versenyhelyzet kialakítása a tanulók közt meghatározó fontosságú. e. Az iskola feladata a tanítás, a nevelés a család dolga. f. Az iskolának nagyon fontos nevelési feladatokat is el kell látnia. g. Az iskolának a tananyagra kell elsősorban koncentrálnia. h. Az iskolának fokozott mértékben oda kell figyelnie a környező társadalmi és gazdasági folyamatokra X X X X X X X X 82. Kérem, hogy a 18. VÁLASZLAP segítségével minősítse az önkormányzat munkáját! A válaszlapon olvasható állítások a skála két végpontját jelentik. Kérem, hogy attól függően, melyik végponthoz áll közelebb az Ön véleménye válasszon egy osztályzatot! A. B. C. túl keveset költ az oktatásra túl sokat költ az oktatásra túl keveset költ az egészségügyre túl sokat költ az egészségügyre túl keveset költ szociálpolitikára túl sokat költ a szociálpolitikára

24 Kistérség kutatás 24 TÁRKI Rt. D. túl keveset költ infrastrukturális beruházásokra túl sokat költ infrastrukturális beruházásokra Most a decentralizált (önkormányzati) oktatásrányitássak kapcsolatban szeretném megismerni az Ön véleményét! Válaszadáshoz a 19. VÁLASZLAP -ot használja! A. javított az oktatás általános színvonalán rontott az oktatás általános színvonalán B. segítette a helyi igények hatékonyabb kielégítését C. D. E. nem segítette a helyi igények hatékonyabb kielégítését megnövelte a települések közötti különbségeket csökkentette a települések közötti különbségeket rontott a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésen javította a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést növelte az iskolák közötti különbségeket csökkentette az iskolák közötti különbségeket F. növelte a tanulók közötti esélykülönbségeket csökkentette a tanulók közötti esélykülönbségeket Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! KÉRDEZÉS VÉGE:.... óra... perc

ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002.

ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002. iskola sorszáma ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002. Tisztelt Pedagógus! Az Oktatási Minisztérium megbízásából a Társadalomkutatási Intézet Rt. olyan kutatást végez, ahol azt szeretnénk megtudni, hogy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Kedves nyolcadik osztályos fiatal!

Kedves nyolcadik osztályos fiatal! iskola sorszáma kérdőív sorszáma A kódkockákat hagyd üresen! Kedves nyolcadik osztályos fiatal! Az Országos Közoktatási Intézet megbízásából a környéken több általános iskolás osztályt is megkeresünk ezzel

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Osztálytanító, Nap- végző

Osztálytanító, Nap- végző Pedagógus képesítés OSAINT. oldal a0t Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő

Részletesebben

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Tarnaörs-Boconád ÁMK különös közzétételi listája A 32/2008.(XI.24.) Nevelési Oktatási Intézmények Működéséről szóló Oktatási rendelet alapján az alábbi

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 40. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése 2010. T ARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK... 1 2. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK... 1 3. VIZSGALEÍRÁSOK...

Részletesebben

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete Kódszám Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV A középfokú oktatás helyzete - tanári kérdőív 2003 1 Tisztelt Tanárnő / Tanár úr!

Részletesebben

középiskolai tanár egyetem főiskola egyetem középiskolai tanár, egyetem, szakvizsga intézményvezetőhelyettes egyetem, szakvizsga középiskolai tanár

középiskolai tanár egyetem főiskola egyetem középiskolai tanár, egyetem, szakvizsga intézményvezetőhelyettes egyetem, szakvizsga középiskolai tanár , munkaközösség-vezető, intézményvezetőhelyettes, szakvizsga, szakvizsga ,, szakvizsga ének-zene, szakvizsga , szakvizsga, szakvizsga, intézményvezetőhelyettes, szakvizsga intézményvezető, szakvizsga testnevelő

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 2000 2001 2002 2003 2004 * 2005 * 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,9

1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 2000 2001 2002 2003 2004 * 2005 * 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,9 9. Mellékletek 1. sz. melléklet: Oktatásstatisztikai adatok 9.1.1. Általános statisztikai adatok 1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 * Becslés. 2000 2001 2002

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Jutalmazás Szabályzata 2015.

Jutalmazás Szabályzata 2015. Jutalmazás Szabályzata 2015. Szakmai Program 7. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Jutalmazás Alkalmazott jogszabályok: 1/2015.(I.14.) EMMI rendelet 35. ; 2013.évi CCXL tv. 373., 1. A jutalmazás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

SORSZÁM: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010

SORSZÁM: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010 OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. SORSZÁM: Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010 MEGJEGYZÉS: EZT AZ OLDALT A KÉRDEZŐBIZTOS TÖLTI KI! Település:... Az iskola neve:...

Részletesebben

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal Tanulói kérdőív Országos kompetenciamérés 0 Oktatási Hivatal Tisztelt Szülő, Kedves Tanuló! Az alábbiakban tájékoztatjuk a jelen kérdőív céljáról, kitöltési és kezelési módjáról, a benne szereplő adatok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere Vezetői pályázat Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Benyújtás helye: KLIK XXII. Tankerülete 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. Pályázati

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-OS TANÉV Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1 (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A betöltött munkakörök

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

Beszámoló a Móra Ferenc

Beszámoló a Móra Ferenc Beszámoló a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2013-2014-es tanév/nevelési évben végzett munkájáról 1 Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu Web: http://www.btk.unideb.hu

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Nyírbátori Református Általános Iskola Székhelye: Nyírbátor, Fáy András u. 17 sz.

Nyírbátori Református Általános Iskola Székhelye: Nyírbátor, Fáy András u. 17 sz. Nyírbátori Református Általános Iskola Székhelye: Nyírbátor, Fáy András u. 17 sz. végzettség szakképzettség Oklevél kiállítója Beosztás, megbízás Tanít Egyetemi-mester, orosz, könyvtár speciális, Orosz

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

A KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA A KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 5 éves intézményvezetői beszámolója 2000-2005. Készítette: Tariné Lantos Piroska igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető Az intézmény küldetése Az intézmény környezete, partnerek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 11 iskolaotthonos osztály (2 osztálytanító) Magyar tanítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros LORÁNTFFY 2013/14 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros LORÁNTFFY 2013/14 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ LORÁNTFFY KÉPZÉSI Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros 2013/14 TÁJÉKOZTATÓ LORÁNTFFY Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros Köszönettel

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján)

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján) A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján) 1. Beiskolázás Jelentkezettek, felvettek Árpád iskola: 50fő Babay iskola: 26 fő Bárdos

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2010/2011 tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013.

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. szeptember 01-től önálló intézményként működik a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, melynek feladat ellátási helye: a Könyvtár és a Tájház. Személyi feltételek:

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől iskola sorszáma pedagógus sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 alsó tagozatos tanár 2 felső tagozatos tanár Tankönyv-választás A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szakmai beszámolója. a 2011-2012-es tanévről

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szakmai beszámolója. a 2011-2012-es tanévről Az szakmai beszámolója a 2011-2012-es tanévről Tartalom 2 1. Működési feltételek 1.1. A pedagógusok iskolai végzettsége és feladatai a 2011/2012-es tanévben 1.2. Tanulólétszám, a tanulócsoportok beosztása

Részletesebben

be/sfp-10446/2015/mlsz

be/sfp-10446/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SZADA SE A kérelmező szervezet rövidített neve SZADA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1254 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 1 16 évnél fiatalabb (Wip 19. kérd.) 2 18 évnél fiatalabb 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak?

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Iskolánk neve: TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM Mottója: Minden gyerek

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823 - megnevezése:

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben