ORFALU KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA"

Átírás

1 ORFALU KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta: Orfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2015. (VII.27.) képviselő-testületi határozatával

2 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 116. (5) bekezdése alapján Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot készíti a évi időszakra vonatkozóan. A gazdasági program általános célja, hogy az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a megyei területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, illetve a település fejlődjön. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testület feladata, hogy biztosítsa a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, valamint a szükséges anyagi forrásokat és eszközöket megteremtse. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: a Képviselő-testület elképzelései, polgármesteri program; a település lakossága által megfogalmazott elképzelések, igények, az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket. Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati lehetőségek feltárására, a település sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. Az elmúlt időszakban jelentős változások következtek be az önkormányzatok életében. Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, működése az elmúlt négy évben jelentősen megváltozott. A korábban önkormányzati feladatok és hatáskörök kerültek más szintre, tól megkezdték működésüket a járási hivatalok, az oktatás átszervezésének keretében az önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásba kerültek. Az oktatás átszervezése az önkormányzat esetében már július 1-jével megtörtént, az iskolát és a vele egy intézményt alkotó óvodát az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásába adtuk át. Fontos feladat megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, amely elősegíti a település fejlődését. A község jelenlegi anyagi helyzete stabil, de nagyobb fejlesztésre és beruházásra csak pályázati támogatás esetén van lehetősége. Az önkormányzat jelenlegi saját bevételei csak kisebb feladatok finanszírozására, valamint kisebb összegű pályázatok esetén az önerők biztosítására elegendőek. Egy előfinanszírozású pályázat megvalósítása kapcsán az önkormányzatnak már hitelt kellene felvennie.

3 Orfalu Község helyzetének feltérképezése 1.1. A település földrajzi elhelyezkedése, természeti környezete, infrastrukturális ellátottság, a gazdasági erő milyensége Magyarország nyugati régiójában, a magyar-szlovén határ mentén (Vendvidék) helyezkedik el Orfalu, a legkisebb szlovének lakta település. Első okleveles említése 1538-ból származik, régies helyesírással: Orfalw. Ekkor még Thurzó Sándor birtoka volt. Az 1608-ból származó dokumentum már a Szent Gotthárdi Monostor urbáriumaként említi. A török terjeszkedése a falut is elérte: 1625-ben, miután a török felégette a települést, Orfalu Memi agának hódolt meg, s fizetett adót. A Fekete-tó és környéke mely a falu határában helyezkedik el az Őrségi Nemzeti Park egyik legjelentősebb fokozottan védett területe. Magyarországi viszonylatban a Fekete-tó és a hozzá hasonló szigetszerűen előforduló tőzegmohás lápok flóra-fejlődéstörténeti kuriózumnak számítanak. A láp kialakulása az utolsó jégkorszakot követő lassan felmelegedő, hűvös klímához kötődik. A múlt századi úrbéres térképek még egyértelműen a Szala-patak forrásaként jelölik, azonban napjainkban már a láp és a patak között nincsen látható felszíni kapcsolat. A település gazdag természeti értékei kiegészülnek a népi építészet sajátosságait őrző épületekkel. Az építészeti emlékek egyik legszebb példája az 1823-ban épült kétoszlopos, alul teljesen zárt szoknyás harangláb, amelynek oszlopait lengésirányban két-két ferde támasz merevíti. A településre látogatók megtekinthetik a falu központjában található Füveskert és Teaházat. A gyönyörű természeti környezetben fekvő felújított épület egyike a vidék legszebb építészeti alkotásainak. Tartalmas szórakozást ígér a gyógynövény kiállítás, ahol élményszerűen ismerkedhetnek meg a gyógy- és fűszernövényekkel. Teaházban megkóstolhatják a különféle herbateákat és teakülönlegességeket. A szlovén Tájházban az érdeklődők a hagyományos népi mesterségekkel ismerkedhetnek meg. Az itt élő szlovénség, mint minoritás, etnikai sajátosságait, nyelvét a változó történelmi körülmények, a folyamatos asszimilációs törekvések között is megőrizte. A településen a vezetékes ivóvízhálózat a 1987-ben kiépült ki. A vezetékes telefonhálózat a 90-es évek elején vált elérhetővé, az internet elérés azonban csak korlátozott, mennyiségileg és átvitel tekintetében is. Vezetékes gáz, illetve szennyvíz-hálózat még nem került kiépítésre a településen. A szilárd, illetve folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás megoldott (jelenleg Kistérségi együttműködés keretében). Orfalu és a szomszédos szlovéniai Büdfalva között csupán az önkormányzat tulajdonában álló, kavicsozott út összeköttetés van. Az idei esztendőben kerül sor az optikai gerinc hálózat kiépítésére a faluban, ezt követően szeretnénk beruházót találni a hálózat kiépítésére az egész településen (2016-ban). A településen eddig sajnos nem sikerült térfigyelő rendszer kiépítését megvalósítani, mivel az eddig benyújtott pályázataink nem részesültek támogatásban, viszont önerőből az önkormányzat nem tudja a beruházást finanszírozni. A település tulajdonában álló, úszótelken található, "Orvosi rendelő" és "Bolt" megnevezésű épület-ingatlan, amely jelen állapotában használatra alkalmatlan. Az épületben található egy nem működő orvosi rendelő, egy önkormányzati iroda, egy korábbi bolt helyiségei és ez év áprilisáig egy könyvtár helyiség, amelyet a vizesedés miatt ki kellett üríteni. Az önkormányzat saját forrásból nem tudja az épületet felújítani, mivel a felújítás költsége

4 megközelíti egy kisebb, de a szükséges funkcióknak jobban megfelelő új épület építési költségét. Orfalu közigazgatási területe 694 ha, melyből a belterület 71,88 ha. Az állandó lakosok száma december 31-én 72 fő volt. A lakosságszám a településen évek óta csökkenő tendenciát mutat. A Helyi Esélyegyenlőségi Programban vizsgált öregedési index alapján elmondható, hogy a 65 év feletti lakosságnak a száma 13 fő, amely messze meghaladja a 0 14 év közötti korosztály számát (2fő), így az alacsony lakosságszám mellett is rendkívül elöregedett településről beszélhetünk. A településen elérhető szolgáltatások, közszolgáltatásokban dolgozókon kívül elsősorban az idegenforgalommal, mezőgazdasági termékek előállításával és értékesítésével, valamint szálláshely kiadással foglalkozó vállalkozások vannak, amelyek fejlesztésével munkahelyek létesültek, illetve létesülhetnek a jövőben. Orfalu Község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 2.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait kialakította a járásokat változtatta a jegyzői feladatkört a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló hivatalait megszüntette az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében - elvette a személyi jövedelemadó helyben maradó részét - elvonja gépjárműadó 60 %-t A ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány. Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések is A vagyoni helyzet Orfalu Község gazdasági helyzete és a várható változások Az Önkormányzat vagyona a évi zárómérleg szerint e Ft. Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen ezen belül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból és üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek jelenleg: az önkormányzat épülete, a volt tűzoltószertár, a harangláb és a Teaház. Az üzleti vagyon körébe forgalomképes vagyonelemek tartoznak, ilyenek például egy belterületi beépítetlen terület, az erdők és egyéb mezőgazdasági művelésű ingatlanok.

5 Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvíz-hálózati rendszer A pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az államtól származó bevételek, illetve a helyi adók, és egyéb bevételek szűkösen elegendőek a mindennapi működésre, ugyanakkor fejlesztésre csekély összeg jut A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése a következők szerint alakult: kiadási főösszege e Ft, bevételi főösszege e Ft. A költségvetési kiadások közül a következő években is várható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli: a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés.stb.) az emelkedő járulékok a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció (az elmúlt években minimális volt) csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás 3.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzéseit hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. A mindenkori költségvetési támogatási rendszer nyújtotta előnyöket az önkormányzat elképzeléseivel folyamatosan összhangba hozva kell kihasználni. Át kell tekinteni az önkormányzat meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Fel kell tárni az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit Az előző évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának értékelésre Az előző ciklus gazdasági programja az alábbi feladatokat határozta meg, illetve ezek az alábbiak szerint teljesültek: Infrastrukturális fejlesztések, közterületek fenntartása Az Orfalu Büdfalva út felújítása nem történt meg Önkormányzati tulajdonban lévő utak karbantartása folyamatos belterületi utak tulajdonviszonyának rendezése folyamatban van Szennyvízkezelés megvalósítása nem valósult meg; Közterületek fenntartása elsősorban a közfoglalkoztatási program keretében történik. Az intézmények felújítása, rendbetétele

6 A volt bolt és rendelő felújítása/új építése nem valósult meg; Köztisztaság, településtisztaság, illetve zöldterületek fenntartása területén a házhoz menő sárga zsákos szelektív gyűjtés bevezetése megtörtént, a közterületek fenntartásáról a közfoglalkoztatási program keretén belül folyamatosan gondoskodunk. Helyi tűzvédelem, a közbiztonság feladatainak ellátása területén sajnos nem történt érdemi előrelépés az önkéntes tűzoltóság és a polgárőrség nem szerveződött újjá. Helyi idegenforgalom területén megépült a Teaház. bakancsos turistautak kialakítása Regionális Operatív Programok pályázat keretében tanösvény kialakítására került sor Kerékpáros turistautak kiépítése Őrségi Nemzeti Parkkal közös pályázat előkészítése folyamatban Megépült a település központjában a gyógynövény bemutató kert Gondoskodás az alapfokú nevelésről, oktatásról Ez már nem önkormányzati feladat. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról - Az egészségügyi alapellátás biztosítása területén nem történt változás. Gondoskodás a szociális ellátásról Fontos változás volt, hogy a falugondnoki szolgáltatást, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést egyházi fenntartásba adta az önkormányzat. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása területén nem történt változás. Adópolitika nem történt változás Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: Az Önkormányzati vagyonnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban: A Belügyminisztérium részéről az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok részére nyújtott fejlesztési támogatásából a Huszász-patakon átívelő híd építése Hiteltörlesztés Az önkormányzat a korábban felvett hitelt 2009-ben visszafizette.

7 A gazdasági program Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket, illetve feladatokat határozza meg. 1. Településfejlesztés és településrendezés Az infrastrukturális fejlesztések elengedhetetlenek a település fejlődése érdekében, mivel a gazdaság fejlődés alapfeltételei közé tartozik, előmozdítja a turizmus bővülését, valamint lakosságmegtartó és letelepedést generáló hatása van. Az Önkormányzat fontosnak tartja a közúthálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését, az energiafelhasználás optimalizálását, a szennyvízkezelés megoldását, a közvilágítás fejlesztését, az optikai hálózat kiépítését, a volt Bolt és Rendelő épület teljes felújítását, vagy újjáépítését. b) A volt Bolt és Rendelő épületének felújítása/újjáépítése Az épület adna otthont az Orvosi rendelőnek, polgármesteri-hivatali irodának, a könyvtárnak, amely egyben közösségi térként is funkcionálna. A felújítás/újjáépítés során kerülne kialakításra a most teljes egészében hiányzó vizes blokk. Az épület mellett található volt tűzoltószertár és fatároló szintén felújításra szorul: az épületben kapna helyet a falugondnoki busz garázsa, fatároló, továbbá egy raktár. c) Telekommunikáció A leendő közösségi térben információs szoba működtetése; Az optikai hálózat; A települési honlap üzemeltetése, fejlesztése. d) Környezetvédelem Fontos cél továbbra is a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése, a közeljövőben kibővül a szelektív hulladékgyűjtés. Már elkészült a hulladék sziget, megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtő edények. Energia felhasználás optimalizálása. Az önkormányzati épületeknél az energiafelhasználás racionalizálása a fűtés-, a világítás- korszerűsítésével, energiahatékonyság növelése napelemek telepítésével, önkormányzati energiafelhasználás racionalizálása a közvilágítás korszerűsítésével. Szennyvízkezelési program kidolgozása. A település elhelyezkedése és szórvány jellege miatt csak egyedileg képzelhető el. Gazdaságosan nem csatlakozhatunk már meglévő működő rendszerekhez. Pályázatok útján a megvalósításra vonatkozó tervek elkészíttetése, majd a megvalósítás érdekében továbbra is folyamatosan figyelni kell a pályázati lehetőségeket. 2. Településüzemeltetési feladatok Az önkormányzat a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján gondoskodik. Elősegítve a szelektív hulladékgyűjtés

8 elterjedését, évente 1 alkalommal lomtalanítást és szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek bevonásával, rendszeresen gondoskodik a középületeknél lévő hulladékgyűjtők üríttetéséről, gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról. A település szórvány jellegéből adódóan viszonylag nagy hosszúságú önkormányzati úthálózat tartozik az önkormányzathoz. Ezek mentén lévő útpadkák és árkok karbantartása (kaszálása) is jelentős költség igényt jelentenek. A költségvetésünkben folyamatosan forrást kell biztosítani az önkormányzati tulajdonú zöldterületek karbantartására. Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat, Orfalu tulajdonában nincs temető, Apátistvánfalva által üzemeltetett köztemető fenntartási költségeihez járul hozzá.. A meglévő önkormányzati utak felújítása, a burkolat nélküli utak portalanítása. Felszíni vízelvezetés javítása áteresz cseréjével, javításával, Településtisztasággal kapcsolatos feladatokhoz a géppark modernizációja, bővítése (fűnyíró, fűnyíró traktor, motorfűrész, bozótvágó beszerzése). 3. Helyi idegenforgalom A településünk és tágabb környezete egyre népszerűbb turisztikai célpont a belföldi és külföldi turisták számára. A településnek az igényeket figyelembe véve tovább kell fejlesztenie a turisztikai kínálatát, a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. Az egyre nagyobb számban idelátogató turisták érdekében fontos a településen a Nemzeti Park által kialakított tanösvény és az információs táblarendszer karbantartása, pihenőhelyek kialakítása. Turisztikai látványosságok bővítése (pihenőhelyek, kerékpáros-, illetve túraútvonalak kialakítása, ennek elősegítése. A település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: önkormányzati tulajdonú épületek felújításával (volt boltépület, patak parti terület, határátkelési pont). 4. Művelődés és kultúra Az önkormányzat tulajdonában álló épület jelenlegi állapotában nem alkalmas semmilyen közösségi célú program megtartására. Az önkormányzat rendezvényeit a Teaházban tartja a jövőben is, csak úgy mint az elmúlt esztendőkben. A megyei Berzsenyi Dániel Könyvtár útján működtetett mozgókönyvtárnak is ebben az épületben biztosít helyet átmenetileg. A mozgókönyvtári hálózat működéséhez helyiség biztosítása, fenntartása és fejlesztése a volt boltépület felújítása vagy újjáépítése keretében. 5. Egészségügyi és szociális ellátások Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás, amely az apátistvánfalvai székhelyű háziorvosi szolgálat keretében biztosított. Az orvosi rendelő állapota miatt (vizesedés, mosdó helység hiánya, telefon és internet hiánya) a rendelés

9 szünetel, de a háziorvos igény esetén otthonában keresi fel a betegeket, illetve a falugondnoki szolgálat aktívan segíti a lakosságot ezen a területen is. A központi orvosi ügyeletről önkormányzati társulásban, Szentgotthárd Város Önkormányzata útján gondoskodunk. Az orvosi ügyelethez az önkormányzatnak további saját forrást kell biztosítania. Az önkormányzat fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. Önkormányzati társulás keretében gondoskodunk a társult önkormányzatokkal a szociális alapszolgáltatások közül: családsegítésről, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogató szolgálatról, közösségi pszichiátriáról, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatásról. A falugondnoki szolgálat, a házi gondozás és szociális étkeztetés fenntartását a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ látja el. A háziorvosi szolgálat működéséhez helyiség(ek) biztosítása, fenntartása és fejlesztése. A más szervezetek fenntartásában működő és a települést érintő egészségügyi (orvosi ügyelet) és szociális (falugondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés stb.) szolgáltatások működésének támogatása. 6. Vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása korlátozottan lehetséges, mivel a település az Őrségi Nemzeti Park területén fekszik. Az infrastruktúra hiányosságai miatt (elsősorban szélessávú internet hiánya, mobilhálózat részleges területi lefedettsége) a vállalkozások megtelepedése nehézkes, reményeink szerint a kiépülő optikai hálózat orvosolja ezt a problémát. Munkahelyteremtés lehetőségek szerinti elősegítése (pl.: közszolgáltatások megtartásával, bővítésével; a közfoglalkoztatási programokban való részvétellel; a helyi vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek segítése lehetőségeinkhez képest). Helyi adók szinten tartása; 7. Ifjúság politika Az egyik legnagyobb kihívás az ifjúság helyben tartása, a település népességének megtartása, növelése, ezt önkormányzatunknak lehetőségeihez képest segítenie kell. Letelepedésük segítése, ösztönzése. A felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül. 8. Helyi közbiztonság, tűz-, illetve katasztrófavédelemmel kapcsolatos célkitűzések Az Önkormányzat a helyi tűzvédelem és közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében ösztönözni kívánja helyi polgárőrség működtetését, újra szervezését a polgárőrségen belül tűzoltóraj létrehozását. Javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre. Települési térfigyelő rendszer kiépítése pályázati forrásból.

10 Jó együttműködés fenntartása a rendőrséggel. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Helyi tűz-, illetve katasztrófavédelmi feladatok ellátásának javítása (helyi egyesület szervezésének elősegítése). 9. Civil szervezetek A civil szerveződések a legtöbb esetben valamely meghatározott lakókörnyezet életfeltételeinek javítását tűzik ki célul. Ez az önkormányzatok egyik célja és feladata is. A közös cél alapján a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése elvi és gyakorlati alapon is indokolt, s ez az önkormányzatok számára többet jelenthet a civil kezdeményezések felkarolásánál. Helyi közbiztonsági, illetve tűz- és katasztrófavédelmi feladatok ellátására, segítésére civil szervezet létrehozásának ösztönzése 10. Önkormányzati Hivatal Az új önkormányzati törvény alapján a korábbi Körjegyzőségek március 1-jével megszűntek és közös önkormányzati hivatalt kellett létrehoznia az érintett önkormányzatoknak. Ez jelentős változást hozott településünk életében, március 1-jétől az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik Orfalu község. Kiemelt feladat a Közös Önkormányzati Hivatal a mindenkori előírások szerinti működtetése a fenntartó önkormányzatokkal közösen. Jó együttműködés kialakítása a hivatallal, a hivatali munka segítése. Kihelyezett heti ügyfélfogadás feltételeinek biztosítása. A Hivatal működési feltételei javításának elősegítése (épület-felújítás, technikai fejlesztés stb.). 11. Pénzügyi és adópolitika Az önkormányzat jelenleg is a költségvetésének egyensúlyban tartása érdekében helyi adók tekintetében már több éve bevezette a magánszemélyek által fizetendő kommunális adót, az itt tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adót, illetve az önkormányzatot illeti meg a helyi adóhatóság által kivetett gépjárművek teljesítménye után fizetendő adó 40 %-a is. További adónemek bevezetésekor figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási körülményeit és az adóalanyok teherviselő képességét is. Az önkormányzat tervezi az iparűzési adó bevezetését, azzal a céllal, hogy a befolyó összeget gazdaságfejlesztésre, infrastruktúra fejlesztésére fogja fordítani. Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az államtól kapott állandó bevételei, illetve a helyi adók, és egyéb bevételek szűkösen elegendőek a mindennapi működésre, ugyanakkor fejlesztésre csekély összeg jut. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlya takarékos gazdálkodással az elmúlt években biztosítva volt. Törekedni kell a helyi adó rendszer megtartására, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. Az önkormányzat figyelemmel kíséri a támogatásokat és az elképzeléseivel összhangba hozva próbálja kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.

11 A pályázati lehetőségek kihasználása. Évente a kisebb fejlesztésekhez, beruházásokhoz, pályázati önerőhöz forrás biztosítása. Dologi kiadások csökkentése takarékos, gazdaságos és megfontolt gazdálkodással. Meglévő helyi adók szinten tartása. Fel kell tárni az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit. 12. A helyi szlovén nemzetiségű lakosság jogai érvényesítésének biztosítása A településen Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat működik. A nemzetiségi önkormányzat székhelye is a Tájházban van. A szlovén nemzetiségi önkormányzat évente több rendezvényt szervez, amelyek egyben anyanyelvünk és identitástudatunk megőrzésében is fontos szerepet játszanak.

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Jászivány Községi önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

NEMESKÉR K Ö Z S É G

NEMESKÉR K Ö Z S É G NEMESKÉR K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 13. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról Előadó:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 Révfülöp Nagyközség Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. április 2-án tartandó ülésére. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 * Előadó: Miklós

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATÁ AK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91..(1) bekezdésében előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években B E S Z Á M O L Ó az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években Tisztelt Képviselő-testület! A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal és Vilonyai Kirendeltsége által végzett önkormányzati feladatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015.április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 201 április 28-án tartandó ülésének 6. számú Gazdasági Program felülvizsgálata, kiegészítése tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1 Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010.

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elõírásai szerint, az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016.

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016. Vezetői összefoglaló 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz Helyi Fejlesztési Stratégiánk hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é t ő l 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é t ő l 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat. Ötvöskónyi Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é t ő l 7511. Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710490, E-mail: otvos@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. március 28.-i

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2014-2019. Vigántpetend község Önkormányzata

GAZDASÁGI PROGRAM 2014-2019. Vigántpetend község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAM 2014-2019 Vigántpetend község Önkormányzata BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015. (VII.31.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről, valamint az útépítési érdekeltségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester,

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja Egyek Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja Bevezetés A gazdasági program az önkormányzat terveinek és szándékainak rendszerezett formába történő összefoglalását jelenti. A tervezés figyelembe

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 14. napján tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Melléklet: Adórendelet módosítása-egységes

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette törvényességi szempontból felülvizsgálta megjegyzés

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A megalapozó vizsgálatot

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben