BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról"

Átírás

1 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. Közszolgáltatási feladataink ellátásáról: - Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetését a DMRV Zrt. végzi. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kivételével. - Az önkormányzat szennyvízelhelyezést- és kezelést is végez a tulajdonát képező kazettás rendszerű szennyvíztelepen. A telep a környezetvédelmi előírások betartásával, ellenőrzötten, jogszerűen működik. A december 31-ig érvényes környezetvédelmi működési engedélyben előírt feltételek (kikötések) teljesítése megtörtént. Az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kérdését a szennyvíz-telep korszerűsítésével párhuzamosan célszerű kezelni. - A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A 2012.évre tervezett Orgona utca felújítási munkálatai a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt áthúzódtak évre. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen szakfeladatnál a közcélú foglalkoztatás támogatási lehetőségének minél nagyobb fokú kihasználása a cél. - Az óvodai nevelés a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájában helyben biztosított, ezzel kihasználásra kerültek a társulási működéssel járó anyagi előnyök. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás is folyik, ezáltal a szlovák kisebbség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 48 %-os, 2012-ben évi átlagban 12 fő gyermeklétszámot lehetett érvényesíteni a normatíva elszámolásánál. Óvoda felszereltségével és a szakmai színvonalával a környező településekről is vonz gyermekeket, mindezzel együtt azonban évről-évre csökken a gyermeklétszám. - Az általános iskolai oktatás biztosítása - az alacsony gyermeklétszám és a gazdálkodás racionalizálása érdekében Rétság Város és Tolmács Község Önkormányzatával kötött intézményi társulás útján volt biztosított. Az intézmény részben a normatív állami támogatásból és a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatásból fedezte működési kiadásait. A napközi otthoni ellátás működési kiadásaihoz az ellátotti létszám alapján, az intézményi költségvetés elfogadásakor megállapított fix norma összeggel járult hozzá önkormányzatunk. A támogatás utalása havi részletekben történt. Az iskolások utaztatása a Rétság Önkormányzata által fenntartott iskolabusszal történt. - Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az intézmény, illetve a háziorvos részére. - A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett körzetébe való csatlakozással biztosított. A működéshez évben sem kellett hozzájárulást fizetni. - A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az 1

2 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról ellátotti létszám éves szinten 12 fő. A házi segítségnyújtást Rétság Többcélú Kistérségi Társulása működtette, Bánk községben 1 fő szociális gondozó látta el a feladatot. - A gyermekjóléti és családsegítő feladatok a Nagyoroszi székhellyel működő Társulás révén kerülnek ellátásra. A családgondozó folyamatosan figyelemmel kísérte a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. - A Községi Könyvtár látogatottsága igen alacsony. A könyvtár évtől nem önálló könyvtárként üzemel, hanem a megyei mozgókönyvtári hálózatához tartozik, melyhez a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásától támogatást kapott az önkormányzat. - A korábbi ifjúsági klub helyiséget a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat használatában áll. A helyszín több kulturális rendezvénynek, foglalkozásnak ad otthont. - A Bánki Nyár rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta az idelátogató közönséget. Az előadások sokszínűek voltak, valamennyi korosztály számára programot kínált. Az immáron évről-évre megrendezésre kerülő Jazz Fesztiválnak is a tópart ad otthont, melynél a helyszín (víziszínpad) biztosításában nyújt segítséget az önkormányzat. Ezen kívül élő koncertek, a megyei szervezésű, és helyi közreműködéssel megvalósuló Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó, valamint szabadtéri mozi várta az idelátogatókat. Örömmel nyugtáztuk, hogy határainkról túlról is érkeztek vendégek a rendezvényekre. - A Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásban a környező községekkel közös problémák, feladatok megoldása a cél. A Társulás évben a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz adott át állami támogatást a bánki önkormányzat számára. - A Sportegyesület működését évben is támogatta az önkormányzat, egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. - A nemzetségi érdekek érvényesítésére alakult Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben is. Elsősorban a kulturális programok (pl. gyermeknap, szüreti felvonulás) szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. - Az önkormányzat évben is támogatta a bánki Evangélikus Egyházat, a működési költségekhez történő hozzájárulással, valamint az egyházi gyermekek táboroztatásának és a templom ajtó felújításának támogatásával. - A Polgárőr Egyesület a működési kiadásaikhoz szintén támogatásban részesült az év folyamán. Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására évtől körjegyzőséget működtetett Tolmács községgel történő együttműködésben. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt. A bánki hivatalban egy korszerű, akadálymentesített épületben intéződtek a lakosok és az önkormányzat ügyei. A Tóparti Üdülőház fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe is igen jelentős, és eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos önkormányzati érdek a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül ésszerű és takarékos gazdálkodással kell folytatni a tevékenységet. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. 2

3 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról I. Bánk Község Önkormányzata A bankszámlánk és a pénztár nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft, a záró egyenleg december 31-én ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 225 ezer Ft. Ebből 106 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 119 ezer Ft a hivatal által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatnál maradó része. Az előirányzott 206 ezer Ft-hoz képest 109 %-os a teljesítés. Saját működési bevételünk előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés aránya 101%. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk ezer Ft, a teljesítés 94 %. - Fénymásolásból 24 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 69 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 502 ezer Ft. A beszállítások megszűnése miatt az előirányzatot jelentősen csökkentettük év közben, a módosított előirányzathoz képest 100% a teljesítés. - Szemétszállítási díjból 334 ezer Ft bevételt értünk el a behajtási munka eredményeként. A módosított előirányzathoz képest 98%-os a teljesítés. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán ezer Ft bevételünk keletkezett. Az eredeti előirányzatot csökkentettük év közben a teljesítéshez igazodva, így a teljesítési arány 100%. - Egyéb bevételünk összege 534 ezer Ft, mely a DMRV Zrt. által beszedett - részünkre járó közműfejlesztési hozzájárulás összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, valamint az orvosi rendelő és Tóparti Üdülőház büféjének közüzemi számláinak - továbbszámlázásából fakadó - megtérítése által keletkezik, összege ezer Ft. - A Bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele ezer Ft, a teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 101 %. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege ezer Ft, a teljesítés 107 %-os. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból keletkezik. A bevételi teljesítés 59 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100%. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 106 ezer Ft, ebből 40 ezer Ft végrehajtási költség térítése, 66 ezer Ft a Magyar Államkincstár forgótőke visszautalása. Kamatbevétel 933 ezer Ft, mely a folyamatosan lekötött pénzbetétből a bankszámlára visszavezetett kamat. Áfa bevételünk ezer Ft, a teljesítés 106 %-os. Sajátos működési bevétel összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 110 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétele ezer Ft, a teljesítés 105 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túli tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárásunk eredményeként a teljesítés kiváló. - Magánszemélyek kommunális adójából 626 ezer Ft bevételt keletkezett, ami a tervezett bevétel 89 %-a. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 141%. 3

4 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 152%. - Késedelmi pótlékból és bírságból 417 ezer Ft bevétel realizálódott, ami az éves terv 146%- a. A magas teljesítési arány elsősorban a helyi adóhatóságunk által hathatósan behajtott késedelmi pótlékok és az adókötelezettségüket nem teljesítő adóalanyokkal szemben kivetett és behajtott adóbírságból keletkezett. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 100%-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 102 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevétel 61 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 270 ezer Ft a tényleges bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 90 %. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 38 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevétel ezer Ft, melynek teljesítési aránya 100 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege ezer Ft. - Központosított támogatásként a közszférában dolgozók decemberi kereset kiegészítésének összege került folyósításra, 16 ezer Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft összegben. - Egyéb központi támogatás összege ezer Ft. Részleteiben nézve: a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez ezer Ft összegben folyósítottak támogatást, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására 35 ezer Ft. Erzsébet utalvány formájában. Az 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja keretében ezer Ft állami támogatásban részesült az önkormányzat a fejlesztési hitel visszafizetéséhez. Szociális célú tüzifa vásárláshoz 30 ezer Ft támogatást utaltak részünkre. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevétel a használaton kívüli vizibiciklik értékesítéséből keletkezett 100 ezer Ft összegben. d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközök összege ezer Ft. A teljesítési arány 101 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 184 ezer Ft, Közmű hozzájárulásként 56 ezer Ft bevétel keletkezett. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 41 ezer Ft, Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, MVH Leader forrásból térségi kiadvány elkészítéséhez ezer Ft, nemzetiségi naphoz kapcsolódó táncoktatás kiadásaira 250 ezer Ft a támogatás, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 100 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege ezer Ft, Tanulóbérlet árának térítésére átvett pénzeszköz Rétság Önkormányzattól 95 ezer Ft, 4

5 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 540 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege ezer Ft. - Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök az alábbiak szerint alakultak: Hősök tere kialakítására MVH falumegújítás és -fejlesztés forrásból ezer Ft támogatási bevétel keletkezett, a teljesítési arány 100 %. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 423 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés aránya 225%-os, mivel egy támogatott a futamidő előtt, egy összegben visszafizette a támogatást. g) Pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány igénybevételének technikai elszámolása megtörtént, az elszámolt összeg ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 102 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 102 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 94 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 85 %-a került felhasználásra. - Gyógyszer kiadások összege 6 ezer Ft, - Vegyszer beszerzésre fordított összeg 47 ezer Ft, a felhasználás aránya 59 %. Ez a készlet a Bánki-patak és a Hősök tere vegyszerezéséhez került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 200 ezer Ft, a tervezett összeg 43 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 315 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás aránya 87 %-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 87 %-a, 713 ezer Ft került felhasználásra. - Az óvoda részére szakmai anyag beszerzésére 32 ezer Ft kiadás keletkezett, a módosított előirányzat 71%-a. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 332 ezer Ft-ot tesz ki. Az előirányzott összeg 370 ezer Ft, a felhasználás 90 %-os. Beszerzett eszközök: tóparti vüdülőházba műanyag bútorok 19 ezer Ft-ért, mobil telefon a hivatalba 15 ezer Ft-ért, függönykarnis 2 ezer Ft-ért, szivattyú 40 ezer Ft-ért, magasnyomású mosó 42 ezer Ft-ért, a rendezvényekhez előírt információs táblák 118 ezer Ft-ért, a tájékoztatást szolgáló megafon 20 ezer Ft-ért, vírusvédelmi program 47 ezer Ft-ért, számlázó program 12 ezer Ft-ért, Makita fúrógép 17 ezer Ft-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése 104 ezer Ft, a tervezett összeg 116 %-a került kifizetésre, mivel 1 fővel magasabb volt a foglalkoztatotti létszám, mint a tervezett. 5

6 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg ezer Ft, a teljesítés 98 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok, fűmag, vasanyagok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 641 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 751 ezer Ft-hoz képest 85 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés és honlap fenntartás és üzemeltetés költségeit. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft kiadással a módosított előirányzat 111 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Bérleti díj kiadás 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja, a teljesítés 84 %-os. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege ezer Ft, a módosított előirányzathoz, ezer Ft-hoz képest 95 %-os a teljesítés. - Karbantartási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 90 %. Részleteiben nézve: szennyvíz hálózat karbantartása 83 ezer Ft; Tóparti üdülőházban számítógép javítás és kisebb javítások 43 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 184 ezer Ft, hivatal épületének külső lábazat javítása 99 ezer Ft; dugulás elhárítás orvosi rendelőben 25 ezer Ft, a Község kezdetét jelző Bánk tábla beszerzése, üdülőövezeti tábla és információs táblák festéséhez anyag 101 ezer Ft; traktor javítás 65 ezer Ft; fűnyírók és eszközök javítása 301 ezer Ft; Lókos híd festése anyag költséggel 183 ezer Ft, hirdetőtábla kihelyezése Rétságon 99 ezer Ft; óvodai karbantartások 75 ezer Ft, lelátó karbantartás és villanyszerelés 36 ezer Ft, temetőbe vizeskanna tartó 31 ezer Ft, karácsonyi világítás javítása 32 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 95 %. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 520 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 603 ezer Ft; Bánki Nyár fellépti díjak ezer Ft, posta költség 531 ezer Ft; ügyvédi kiadások 234 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 360 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős megbízási díjára fizetett összeg, 412 ezer Ft a szennyvíztelep monitoring kút vízvizsgálati díja, 30 ezer Ft a környezetvédelmi tanácsadó megbízási díja); Földhivatali költségek, földút kimérése 66 ezer Ft; műszaki tanácsadás a Hősök tere kialakítása során 400 ezer Ft; rendezési terv módosítása 80 ezer Ft, egyéb kisebb kiadások összege ezer Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás és nyári többlet hulladék a tó körül, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként ezer Ft kiadás jelentkezett. A mobil telefonok használati díja és az orvosi rendelő rezsi kiadása jelentkezik itt, ezek továbbszámlázással megtérülő kiadások. - Pénzügyi szolgáltatások, banki kiadások összege 471 ezer Ft, a teljesítés 86%. - Szakmai szolgáltatás kiadásaként jelentkezik az óvodai logopédia és közoktatási szakértő díja, együtt 95 ezer Ft összegben. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 96 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 8 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 20 %-os. - Reprezentációs kiadásaink összege 158 ezer Ft, a teljesítés 57 %-os. - Reklám és propaganda kiadásaink összege ezer Ft, ebből a Bánki Nyár kapcsán 512 ezer Ft kiadásunk jelentkezett, tóparti üdülőház hirdetésére 25 ezer Ft, a Jazzfesztiválról szóló könyvben hirdetési felületre 200 ezer Ft, Térségi turisztikai kiadványra ezer Ft került kifizetésre. Az eredeti előirányzathoz képest igen magas a teljesítési arány, mivel a Jazzfesztiválról szóló könyv és a turisztikai kiadvány kiadása az eredeti költségvetésben nem szerepelt. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 87 %. Előző évi központi forrásból igényelt szociális támogatás önrevíziózására került sor, ezáltal 112 ezer Ftot kellett visszafizetni. (Ehhez kapcsolódóan a szociális ellátás összege is visszafizetésre került.) A szociális célú tüzifa vásárlásra kapott 30 ezer Ft támogatási összeget visszautaltuk, mivel a támogatás minimális, és egyrészt nem állt arányban a szükséges adminisztrációval, másrészt a támogatás alacsony összege miatt a rászorulók közötti igazságos és érdemi segítséget jelentő elosztás nem volt megoldható. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 214 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. 6

7 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen ezer Ft kiadást jelentett. Ebből jelentős összeg a viziszínpadhoz kapcsolódóan szükségessé váló, a nagyobb elektromos terhelést biztosító elektromos hálózatfejlesztési hozzájárulásként az Émász részére kifizetett 410 ezer Ft. Kamatkiadásként 301 ezer Ft kiadás jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 109 %-os. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 548 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 450 ezer Ft, - Normatív ápolási díj ezer Ft, - Méltányossági ápolási díj ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 530 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 158 ezer Ft, - Temetési segély 210 ezer Ft, - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 40 ezer Ft, Erzsébet utalvány formájában 35 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, beiskolázási segély 329 ezer Ft, tanulóbérlet támogatás 119 ezer Ft, idősek részére karácsonyi vásárlási utalvány 581 ezer Ft kiadás, egyedül élő idős lakosok szemétszállítási díjának átvállalása (2011. évről) 445 ezer Ft, - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 275 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 77%. - Felújítási kiadások összege ezer Ft. Tóparti Üdülőház: nyílászáró csere kiadása ezer Ft kiadást jelentett. Szennyvíztelepen kazetta rendezési munkák ezer Ft-ba kerültek. Juhász Gyula utcánál járda építése: 311 ezer Ft. Községháza: beépített konyhabútor készítése 178 ezer Ft összegben. Nagyterem felújítása: ezer Ft. Viziszínpad lelátó melleti terület gyepráccsal történő lefedése: ezer Ft. Orvosi rendelő akadálymentesítése kapcsán 72 ezer Ft tervezési kiadásunk keletkezett, ez a felújítás befejezetlen beruházásként szerepel éves záró mérlegünkben. - Beruházási kiadások összege ezer Ft. Hősök terén a parókiához vezető út rész-tulajdonának vásárlása: 174 ezer Ft kiadást jelentett. Orgona utca és buszöböl építés tervezési kiadása és az első részkifizetés együtt 431 ezer Ft kiadást jelentett. A beruházást befejezetlen beruházásként vettük fel a vagyonmérlegbe, az időjárási viszonyok miatt a beruházást április 30-ig kell elvégezni. Falufejlesztési terv készítéséért 635 ezer Ft került kifizetésre, ez az első részkifizetés összege, a terv befejezetlen szellemi termékként szerepel vagyonmérlegünkben. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Pályázat útján történő napkollektorok beszerzésére és a pályázat benyújtására a pályázat kiírásának elmaradása miatt nem került sor. 7

8 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról h) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege ezer Ft, a teljesítés 103 %. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 103 %. Rendőrség kerítés építés - támogatására 50 ezer Ft, Orvosi ügyelet fenntartására 310 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 281 ezer Ft, Rétság Általános Iskola napközi ellátásának évi elszámolásából adódóan 217 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához történő hozzájárulás ezer Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához fizetett hozzájárulás 956 ezer Ft, Óvodai mikulás ünnepség támogatására 20 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Őrs megalakulásához adott támogatás 27 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 104 %. Egyház támogatása 400 ezer Ft, Egyház ajtó beruházás támogatására 100 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Sportegyesület támogatása ezer Ft, Alapítványi támogatások 10 alkalommal, együtt 60 ezer Ft Bánki lovasnap támogatására 100 ezer Ft. Felhalmozási céllal átadott pénzeszközök összege 250 ezer Ft, a teljesítés 50%. - Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatási kiadás összege 250 ezer Ft, mely az első lakáshoz jutás támogatására megítélt összeg. i) Hitelek A hitel törlesztésre eredetileg tervezett ezer Ft teljes egészében átutalásra került. Az MFB-s fejlesztési hitel kapcsán december 8-án fennállt ezer tőke tartozást a Magyar Állam adósságkonszolidáció keretében átvállalta és kiegyenlítette, ezáltal a hitel törlesztésre kifizetett összeg ezer Ft és a évi záró mérlegben nincs hitel tartozás. j) Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatására 250 ezer Ft kölcsönt folyósítottunk az év során, ez a keret összeg 50%-a. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege ezer Ft. l) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás összege ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 104 %-a került elszámolásra. A magasabb teljesítési arány abból adódik, hogy a Körjegyzőség évi költségvetésben a december havi bér nem került tervezésre, az évben jelentkezett volna, azonban a Körjegyzőség december 31. napjával történt megszűnése miatt az utolsó működési hónap kiadásai decemberben, a múlt év terhére elszámolásra került, hogy a könyvelés még tárgyévben lezárható legyen m) Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott pénzeszköz Jogszabályi változások következtében a nemzetiségi önkormányzatok költségvetései évtől nem képezik részét a települési önkormányzat költségvetésének, így a Nemzetiségi Önkormányzat decemberi záró pénzkészlete átadásra került a Nemzetiségi Önkormányzat részére, 722 ezer Ft összegben. 8

9 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bánk Község Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata az önkormányzat működésével, valamint a jogszabályban előírt helyi közigazgatási feladatok ellátásával, döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, közhatalom gyakorlásával, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának bonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátására január 1. napjától társulási megállapodás megkötésével - körjegyzőséget hozott létre és tartott fenn. A körjegyzőség a társulási megállapodásnak megfelelően működött: A körjegyzőség székhelye Bánk, Tolmács településen a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége működött. A körjegyzőség 1 fő körjegyzővel és 7 fő ügyintézővel működött évben (ebből 2 fő ügyintéző részmunkaidős foglalkoztatott). Elmondható, hogy a körjegyzőség személyi állományát tekintve a dolgozók stabil, gyakorlott, jó szakmai felkészültséggel rendelkező (teljesítményértékelésük minősítése jó, illetve kiváló) munkaerőnek tekinthetők, feladataik ellátására kiválóan alkalmasak. A 7 fő köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat a körjegyző gyakorolta, a körjegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Bánk község polgármestere, illetve akadályoztatása esetén Tolmács község polgármestere gyakorolta. A Körjegyzőség munkaszervezete a következő volt: A körjegyzőség székhelyén és a kirendeltségen is azonosan, minden nap volt ügyfélfogadás, hétfőtől csütörtökig 8.30 tól óráig, pénteken pedig 8.30-tól óráig. A Körjegyzőségben az ügyiratkezelés, iktatás és irattározás a székhelyen is és a kirendeltségen is helyben, egységesen, azonos elvek alapján, azonos szoftverrel történt, a Körjegyzőség egy ügyiratkezelési szabályzattal rendelkezett. Bánk községben egy fő gyermekszülési szabadsága miatt - 4 fő köztisztviselő látta el a munkaköri leírásában meghatározott, valamint a körjegyző által adott utasítások szerint feladatát. A körjegyzőség székhelyén is, és a kirendeltségen is valamennyi közigazgatási ügy (pl. szociális ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyi ügyek, hagyatéki ügyek, anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek, népesség-nyilvántartás, helyi adó) helyben intéződnek, így az állampolgárok az ügyeiket helyben tudták intézni. Mind a székhelyen, mind a kirendeltségen működött házi pénztár, így az önkormányzat készpénzes kifizetései szintén helyben rendezhetők voltak. A számviteli feladatok (könyvelés, költségvetés, beszámoló, stb.) mindkét tag-önkormányzatra vonatkozóan a székhelyen kerültek ellátásra, mellyel koncentráltan, kiváló szakmai munka valósult meg. A feladatok az időnként felcsúcsosodó munkafeladatok ellenére határidőre, pontosan ellátásra kerültek. A körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők részére a jogszabályban előírtak alapján megállapított évi rendes szabadság valamennyi alkalmazott részére a jogszabályban előírt határidőben kiadásra került, a szabadságok kiadása ütemezetten, szervezetten történt, így a munkafeladatok folyamatos, határidőben történő ellátása és az ügyfélfogadás tekintetében fennakadást nem okozott. Megállapítható, hogy a körjegyzőség székhelye és a kirendeltség közötti együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékonyan működött, sikerült megvalósítani az egy-szervezet tudat elvét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése január 1-jén lépett hatályba, mely szerint az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Möt. 85. (1) bekezdése kimondja, hogy közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amely községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A Mötv. 85. (2) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 9

10 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról A Körjegyzőségben részt vevő két település (Bánk és Tolmács) önkormányzatának tehát közös önkormányzati hivatalt kellett létrehozni, és mivel együttes lakosságszáma nem érte el a kétezer főt, ezért a két település nem hozhatta létre a közös önkormányzati hivatalt január 1-jétől megalakításra került a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal, így az azonos funkciót betöltő körjegyzőségi szervezetet a jogszabály erejénél fogva december 31. napjával megszüntetésre került. A szervezeti átalakulás zökkenőmentesen megtörtént. A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látta el. A Körjegyzőség költségvetése és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló a székhely (Bánk) önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be, a tagönkormányzatok előzetes jóváhagyásával. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok együttes, egybehangzó, határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges. A Körjegyzőségi beszámoló tehát tagönkormányzatok elfogadását követően - beépül Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe. Bánk-Tolmács Körjegyzőség január 1-i bankszámla egyenlege 267 ezer Ft, december 31-i záró bankszámla egyenlege 0 ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből ezer Ft, 104 % teljesült, a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. A túlteljesítés a december havi bérek elszámolásából keletkezett, mivel azt az eredeti költségvetés nem tartalmazta. b) Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzkészlet pénzmaradványként történő igénybevétele megtörtént, összege 59 ezer Ft. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 106 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 96 %. Egy dolgozó gyermekvállalás miatti távolléte, valamint betegség miatti távollétekből adódóan bérmegtakarítás keletkezett, ugyanakkor a december havi bérkiadások elszámolása megtörtént, így a teljes bérmegtakarítás összege nem mutatkozik a rendszeres juttatásoknál. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók évi bérkompenzációja és az év végi jutalom kifizetések miatt keletkezett. Jutalom kifizetés a bérmegtakarítás terhére történt. A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. A költségtérítések terén 83 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, valamint a munkába járással kapcsolatos kiadások. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 108 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. 10

11 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen 442 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 54 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). Megtakarítás elsősorban a továbbképzésekre tervezett összegnél, valamint a földhivatali adatok lekérésére tervezett kiadásoknál és a belföldi kiküldetés kiadásainál jelentkezett. d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 196 ezer Ft összegben, a teljesítés 84%. Pénzügyi elszámolás A Körjegyzőség működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A évre hatályos társulási megállapodás alapján Tolmács Község Önkormányzatát terheli a Körjegyzőség kiadásainak a saját bevétellel és az állami támogatás összegével csökkentett összeg 30 %-a. Körjegyzőségi kiadások ezer Ft - előző évi pénzmaradvány felhasználás 59 ezer Ft - állami támogatás ezer Ft - állami támogatás bérkompenzációhoz 693 ezer Ft Nettósított körjegyzőségi kiadás: ezer Ft ezer Ft 30 %-a: ezer Ft, tehát a tény adatok alapján Tolmács Község Önkormányzatának a évi hozzájárulása ezer Ft. A év folyamán Tolmács Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg (előleg) ezer Ft, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján 294 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezik Tolmács Község Önkormányzatának. Összességében elmondható, hogy a körjegyzőségi működés személyi és dologi háttere biztosított volt a feladatok színvonalas ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak. Kérjük, hogy a Körjegyzőség évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. 11

12 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról Központi forráshoz kapcsoló bevételek elszámolása (5. melléklet) I. SZJA Bánk Község Önkormányzatát alanyi jogon a helyben képződő SZJA 8%-a illette meg, ennek összege ezer Ft. Ez az összeg az év folyamán utalásra került. A települések közötti jövedelemkülönbségek mérséklésére a települések részére a beszedett helyi iparűzési adóhoz mérten további SZJA támogatásban részesült az önkormányzat, ennek összege ezer Ft. II. Normatív állami támogatás Különféle gazdálkodási feladatokhoz a lakosság és az ellátott feladatok arányában támogatásra volt jogosult az önkormányzat. Ezek: igazgatási feladatok, körjegyzőség fenntartása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, szociális juttatások támogatása, közoktatás. Üdülőhelyi feladatokhoz a beszedett idegenforgalmi adó összegének másfélszeresét az állam támogatásként nyújt. Az év során előlegként megkért és megkapott támogatást a költségvetési előirányzatként tervezett 2 millió Ft idegenforgalmi adó (továbbiakban: IFA) bevételhez került igénylésre. A ténylegesen beszedett IFA összege ezer Ft. A különbözetként jelentkező ezer Ft állami támogatás kiutalására évben kerül sor. A szociális étkezők száma alapján 12 fő részére járt állami támogatás, itt az ellátotti létszám 2 fővel alacsonyabb, mint az év során tervezett létszám, ezáltal 111 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Összességében a normatív támogatás tekintetében ezer Ft kiutalatlan támogatás jár az önkormányzat részére. III. Központosított támogatások A évi bérkompenzáció kifizetése központi forrás támogatásával történt, ennek összege 16 ezer Ft. IV. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Különböző normatív módon megállapított szociális ellátások központi forrásból kerültek támogatásra. 75%-os támogatottságú az ápolási díj, 90%-os támogatás jár a lakásfenntartási támogatáshoz és a rendszeres szociális segélyhez; az állam 80%-ban téríti meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. A lehívott támogatási összeg együttesen: ezer Ft. V. Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás összege ezer Ft. Részleteiben nézve: a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez ezer Ft támogatás, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására 35 ezer Ft, Erzsébet utalvány formájában. Az 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációja keretében ezer Ft állami támogatásban részesült az önkormányzat a fejlesztési hitel visszafizetéséhez. Szociális célú tüzifa vásárláshoz 30 ezer Ft támogatásban részesült a település. Az éves elszámolás révén összesen ezer Ft kiutalatlan támogatás jár az önkormányzat részére. Pénzmaradvány alakulása (6. melléklet) I. Önkormányzat ei záró bankszámla és pénztár egyenleg ezer Ft. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege ezer Ft. 12

13 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról (Ez a december hónapra elszámolt bér jellegű járandóság és a december hónapban keletkezett függő bevétel különbözete, mely a következő évet terheli). Az önkormányzat részére járó támogatás a évi támogatások elszámolása révén ezer Ft. Költségvetési pénzmaradvány összege ezer Ft. II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség ei záró bankszámla egyenleg 0 Ft. Költségvetési záró pénzmaradvány összege 0 Ft. Vagyon alakulása (7. melléklet) I. Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege december 31-én ezer Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték ezer Ft. - Meglévő tárgyi eszközöknél a beruházás értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt változás. - Pénzügyi eszközöknél a közös önkormányzati alapítású Kft. tulajdonrész értéke 140 ezer Ft, és a hosszútávra adott lakáskölcsönök 190 ezer Ft-os összege szerepel. - Üzemeltetésre átadott eszközként a viziközmű vagyon szerepel, melyet DMRV Zrt. vett át kezelésre. Követelések összege: Szolgáltatási kiadásokból számla kintlévőség összege ezer Ft. Az adóhatóságilag nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi kötelezettségből adódóan értékvesztéssel kell elszámolni, a nettó adókövetelés értéke ezer Ft. Bankszámla és pénztár egyenleg ezer Ft. Aktív pénzügyi elszámolás összege 999 ezer Ft, ez a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése évben történik. Saját tőke összege a mérlegben ezer Ft. Költségvetési tartalék összege ezer Ft, mely a tárgyévi gazdálkodás eredményeként képződött. Hosszú lejáratú kötelezettségek a beruházási és fejlesztési hitel kapcsán 0 Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek összege ezer Ft, mely az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolás egyenlege ezer Ft, a függő bevétel rendezése januárjában történt. II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség vagyonmérlegének főösszege december 31-én 0 Ft. Záró vagyonnal nem rendelkezik a körjegyzőség. 13

14 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról Előzetes hatástanulmány Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére szöveges indoklással - tájékoztatásul be kell mutatni: a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásait, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, a helyi önkormányzat adósságának állományát, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A tervezett rendelet várható következményei, hatásai: - a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs - a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs - a rendeletnek költségvetési hatása van, a záró pénzmaradvány jóváhagyásával a következő költségvetési évben igénybe vehető költségvetési tartalék kerül meghatározásra - a rendeletnek környezeti hatása nincs - a tervezetnek egészségi hatása nincs - a tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs - a jogalkotás elmaradásának várható következményei: ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül - A rendelet alkalmazása, módosítása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel, többletköltség nem merül fel - a rendelet a már meglévő állapotokat rögzíti. III. ÖSSZEGZÉS Összességében a évi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszik. Fontos cél a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának további megtartása. Kérem a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, április 19. Ivanics András polgármester 14

15 2. Napirend Beszámoló a évi gazdálkodásról../2013. (IV...) Képviselő-testületi határozati-javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a évi bevételek teljesítését ezer Ft, a kiadások teljesítését ezer Ft összeggel elfogadja Köztisztviselők alapilletménye Ft Köztisztviselők nyelvpótléka Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Ft Köztisztviselők jutalma Ft Köztisztviselők egyéb munkavégzési juttatása Ft Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Ft Köztisztviselők üdülési hozzájárulása Ft Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Ft Köztisztviselők étkezési hozzájárulása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulás Ft 5432 Irodaszer, nyomtatvány Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Ft Egyéb üzemeltetési kiadás Ft 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Ft Belföldi kiküldetés Ft Munkáltató által fizetendő SZJA Ft Kiadások összesen: Ft 981 Pénzmaradvány igénybevétele Ft Normatív feladatalapú támogatás Ft Körjegyzőség állami támogatása Egyéb központi támogatás Ft Bérkompenzáció támogatása Intézmény finanszírozás Ft Körjegyzőség finanszírozása Tolmács Intézmény finanszírozás Ft Körjegyzőség finanszírozása Bánk Bevételek összesen: Ft Határidő: azonnal Felelős: polgármester 15

16 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (IV...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről (tervezet) Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdésében és ban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 1. Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2. A költségvetési bevételek és kiadások címenkénti pénzforgalmi zárómérlegeit az 1a, 1b mellékletek tartalmazzák. 3. A bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 4. A kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve és a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5. A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését ezer Ft összegben, felhalmozási célú hitelek törlesztését ezer Ft összegben, felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadásait 250 ezer Ft összegben, a felhalmozási célú kölcsönök kiadásait 250 ezer Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 6. Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7. Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 8. Az Önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát 7a. melléklet a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. Bánk-Tolmács Körjegyzőség december 31-ei állapot szerinti záró vagyonmérlegét a 7b. melléklet szerint hagyja jóvá. 9.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, április. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: április -én. Torma Andrea jegyző

17 az /2013.(IV...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt bemutatni. 6. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

18 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,22 Szolgáltatások ellenértéke ,28 ebből: Szállásdíj bevétel ,35 Fénymásolás bevétele ,57 Szennyvíz elhelyezési díj ,40 Szemétszállítási díj ,24 Bánki Nyár bevételei ,00 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek ,00 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,05 Bérleti és lízingdíjbevételek ,04 Intézményi ellátási díjak ,79 Alkalmazottak térítése ,00 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei ,00 Saját bevétel ,73 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,30 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek ,30 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,75 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,83 Építményadó ,93 Magánsz. kommunális adója ,43 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,26 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,04 Pótlékok, bírságok ,32 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,86 Termőföld bérbeadásából szárm. adó ,08 Talajterhelési díj bevétele ,00 Egyéb sajátos bevételek ,00 Önk. sajátos működési bev ,12 Működési bevételek összesen: ,52 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 1. oldal

19 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 2885 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,06 Működési célú pe. átvétel ,04 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,00 Felhalmozási célú pe. átvétel ,00 Átvett pénzeszközök összesen: ,46 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,06 Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: , , ,04 2. oldal

20 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,68 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,90 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,16 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,34 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,39 Részm.időben fogl.költségtérítései ,12 Külső személyi juttatások ,22 Személyi juttatások ,32 Szociális hozzájárulási adó ,80 Egészségügyi hozzájárulás ,93 Táppénz hozzájárulás 1 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,90 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,75 Irodaszer, nyomtatvány ,88 Könyv ,19 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó ,67 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,95 Szakmai anyag ,11 Kisértékű tárgyi eszköz ,19 Munkaruha ,56 Egyéb készlet beszerzése ,95 Nem adatátviteli távközlési díjak ,09 Adatátviteli távközlési díjak ,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,13 Vásárolt élelmezés ,08 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,99 Áram szolgáltatás díja ,54 Víz- és csatorna díjak ,14 Karbantartási szolgáltatás ,17 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,64 Ebből: Mosodai kiadások ,67 Kulturális rendezvények ,64 Bánki Nyár ,00 Posta ktg ,80 Ügyvédi kiadások ,69 Továbbképzések ,03 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,84 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,04 Egyéb kisebb kiadások ,20 Közvetített szolgáltatások ,48 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,22 Szakmai szolgáltatások kiadásai ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,34 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,78 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés ,05 Reprezentáció ,45 Reklám és propaganda kiadások ,04 Dologi kiadások ,47 3. oldal

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években B E S Z Á M O L Ó az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években Tisztelt Képviselő-testület! A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal és Vilonyai Kirendeltsége által végzett önkormányzati feladatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Horváth Miklós polgármester Dr. Görög István körjegyző, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Velem községi Önkormányzat évi költségvetése Horváth Miklós

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a zárszámadási rendelet megalkotására

Javaslat az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a zárszámadási rendelet megalkotására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 3. napirend Javaslat az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a zárszámadási rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre.

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre. 2 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet a 2006. évi LV. törvénnyel jött létre a Belügyminisztérium fejezet bázisán. A kormányzati szerkezetátalakítás jelentős változásokat eredményezett

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma:

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. április 24-i ülésére. 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. április 24-i ülésére. 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester beszámolója az Ország Közepe Többcélú Kistérségi

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30 - i nyilvános

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. pályázathoz

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben