Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének március 30 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében."

Átírás

1 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének március 30 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében. ülésén, Jelen vannak: Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvezető : Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 3 tagú képviselő-testületből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Ismerteti az ülés napirendjét: 1. Körjegyzőség évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 2. Salföld Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. 3. Salföld Önkormányzat évi költségvetés teljesítésének elfogadása évi Közbeszerzési Terv elfogadása. 5. Csatlakozás a évi közmunkaprogramhoz. 6. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának szociális ellátásra vonatkozó ellenőrzéssel összefüggő visszafizetési kötelezettség kamatvonzatáról fizetési felhívás. 7. Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása. 8. Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése szakvélemény segítségével. 9. A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 11/2007. /VII.26./ rendelet felülvizsgálata. 10. Szerencse Lajos kérelmező beadványa a telekadó rendelettel kapcsolatban. 11. Révfülöpi önkormányzat kérelme az óvoda támogatásához. 12. Vegyes ügyek. 13. Tájékoztató : állami tulajdon átvételével kapcsolatban. / 53/1.hrsz. út/ Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el, azzal, hogy egészítsék ki a közművelődés érdekeltségnövelő támogatás napirenddel. Kéri a testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.

2 Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 20/2012. (III. 30. ) Kt. határozat Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a március 30.-i nyilvános ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1. Körjegyzőség évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 2. Salföld Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. 3. Salföld Önkormányzat évi költségvetés teljesítésének elfogadása évi Közbeszerzési Terv elfogadása. 5. Csatlakozás a évi közmunkaprogramhoz. 6. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának szociális ellátásra vonatkozó ellenőrzéssel összefüggő visszafizetési kötelezettség kamatvonzatáról fizetési felhívás. 7. Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása. 8. Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése szakvélemény segítségével. 9. A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 11/2007. /VII.26./ rendelet felülvizsgálata. 10. Szerencse Lajos kérelmező beadványa a telekadó rendelettel kapcsolatban. 11. Révfülöpi önkormányzat kérelme az óvoda támogatásához. 12. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás. 13. Vegyes ügyek. 14. Tájékoztató : állami tulajdon átvételével kapcsolatban. / 53/1.hrsz. út/ Felelős: Határidő: azonnal Körjegyzőség évi költségvetés teljesítésének elfogadása. A képviselők az írásos anyagot megkapták az alábbiak szerint: A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva január 1-től a köztisztviselői illetményalap Ft, ennek megfelelően kerültek kiszámításra az alapilletmények, mely tervezettnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 2 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48 (6) bekezdés alapján, alanyi jogon jár. Az egyéb kötelező illetménypótlék a Ktv. 46. (4) bekezdés a. pontja szerinti vezetői illetménypótlékot és a Ktv. 46. (6) bekezdés b pontja szerinti körjegyzőségi illetménypótlékot foglalja magába. Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét foglalja magában, mely nem a ténylegesen felmerült összes költséget jelenti, hanem a hatályos adótörvényben foglalt normatívák alapján kerül kifizetésre, mely a tervezettnek megfelelően alakult. Egyéb költségtérítés címén költségátalány került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra. A szociális juttatások címén lakásépítési támogatás került kifizetésre 1 fő részére. A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetésre kerül a Körjegyzőség részére. Cafetéria rendszer keretében a dolgozók által jogszabályban nevesített juttatások, kerültek kifizetésre, amely összeg tartalmazza a 25%-os személyi jövedelemadót is. Az állományba nem tartozók megbízási díjai a évi népszámlálás népszámláló biztosainak megbízási díjait tartalmazza. Ez az összeg, a megbízási díjak, illetve a népszámlálás további felmerült költségei (postaköltség, anyagköltség, üzemagyag elszámolás) a bevételi oldalon 100 %-ban megjelenik, működési célú bevételként központi költségvetési szervtől. A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék, mely összességében nézve időarányosan alakult.

3 3 A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, gémkapocs, iratfűző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár, nyomtatópatron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek. Könyv, szakkönyv költségen szabályzat minták című kiadvány került megvásárlásra valamint a évi számlatükör. Folyóiratok között a törvénytár került megvásárlásra, valamint a közbeszerzési eljárások című kiadvány. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzésnél bluetooth és számítógép valamint RAM memória kártya, pendrive, adatkábel került beszerzésre. A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Balatonrendes Község Önkormányzata, Salföld Község Önkormányzat, Ábrahámhegyi Viziközmű Társulás, továbbá a dolgozói körben használt telefonok számláját tartalmazzák). A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az előfizetési díjak és a telefonszámla teljes összegei kerültek továbbszámlázásra. Karbantartási, kisjavítási költségek telefon javítást foglalja magába. Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és szállítási szolgáltatása, csomagolási és szállítási költséget, amelyek összesen 57 e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 30 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 75 e Ft került kifizetésre. A postaköltség teljesítése meghaladta a tervezettett amely az idegenforgalmi adó épületek után adónem megszüntetése és a helyette új adónemként bevezetésre kerülő építmény adóval kapcsolatosan kiküldött levelek nagy mennyiségének köszönhető (megszüntető határozatok, bevallások, hiánypótlások és az új határozatok kiküldése). A számítástechnikai szolgáltatások költségei között az eseti számítógépes karbantartások, illetve a Katawin rendszer (Önkormányzatok és a Körjegyzőség Ingatlan-Vagyon nyilvántartására szolgál) telepítése szerepel. Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 43 e Ft, konferencia díja 45 e Ft, Szakmai képzés díja 208 e Ft, egyéb díjak 79 e Ft. A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 215 e Ft, bankkezelési költséget 59 e Ft, illetve IRMA iktató rendszer havidíját tartalmazza 120 e Ft. A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a tervezettet. A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség Immateriális javak beszerzésére126 e Ft-ot költött, a gépek berendezések vásárlására szánt összegből 432 e Ft került kifizetésre, megtörtén a kihelyezett ügyfélszolgálathoz szükséges rendszer kiépítése, amely 365 e Ft-ba került, valamint kimutatásra került a beszerzések ÁFA tartama 231 e Ft-ban. Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik. A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik. Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat utal a bankszámlára. A felhalmozási kölcsön visszatérítés évben 4 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. Működési célú bevétel központi költségvetési szervtől a már említett népszámláláshoz kapott pénzeszköz. Összességében megállapítható, hogy a Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult pénzkészlete is, amely december 31-én e Ft volt. A körjegyzőség évben jól gazdálkodott. Javasolja, hogy a körjegyzőség évi költségvetési teljesítését fogadják el. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 21/2012. /III. 30. / Kt. határozat Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség évi költségvetés teljesítését megismerte és e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszeggel, valamint e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző Határidő: azonnal.

4 2. Salföld Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. Salföld Község Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítása az év végi beszámoló készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt szükséges. Az alábbi bevételek kerültek módosításra: Eredeti Módosított Helyi adók: 2260e Ft 3700 e Ft Átengedett központi adók: 1943e Ft 1993 e Ft Egyéb bevételek: 20e Ft 85 e Ft Felhalm. és tőke jell. Bev: 110e Ft 0 e Ft Intézményi, műk.bev. 790e Ft 850 e Ft Normatív hj: 6008 e Ft 6008 e Ft Hitel.: 1982 e Ft 0 e Ft Támogatásértékű bev. 540e Ft 2076 e Ft 13653e Ft e Ft A kiadási oldalon történt változás. Személyi jutt.: 2418e Ft 3018 e Ft Járulékok: 725e Ft 745 e Ft Dologi kiadások: 5475e Ft 4461 e Ft Ellátottak pbeli jutt.: 1078e Ft 434 e Ft Egyéb támogatás: 3707e Ft 3107 e Ft Beruházások: 250e Ft 125 e Ft Hitel törlesztés: 0e Ft 2822 e Ft 13653e Ft 14712e Ft 4 Javasolja, hogy az Önkormányzat évi költségvetés módosítását e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszeggel fogadják el és a rendeletet a tervezet szerint fogadják el. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi 3/2012. /IV. 5. / rendeletét az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011. /II.14./ rendeletének módosításáról. 1. sz.mell. 3. Salföld Önkormányzat évi költségvetés teljesítésének elfogadása. Az évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79..(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat éves helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. Az alapilletmények a 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott személy bérét tartalmazza illetve a év 12. hónapról áthúzódó dolgozók munkabérét valamint kimutatásra került 1fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkabére, aki közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazunk. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás évről áthúzódó körjegyzőség alakítása előtti polgármesteri hivatal dolgozójának étkezési hozzájárulását foglalja magába. Az állományba nem tartozók juttatása a polgármester tiszteletdíját foglalja magába, valamint ide tartozna a képviselők tiszteletdíja is, ha azt felvennék a képviselők. Az állományba nem tartozók egyéb juttatása az

5 5 alpolgármester asszony kiküldetési rendelvényeinek költségét foglalja magába. Alkalmi munkavállalói bér a könyvtár takarítására megbízott dolgozó részére kifizetett munkabért tartalmazza. A személyi juttatások teljesítése teljesült. A járulékok a személyi juttatások után fizetendő közterheket foglalja magába ennek teljesítése szintén teljesült. A dologi kiadásoknál történt vásárlások: Irodaszer, nyomtatvány beszerzése során másolópapír, tintapatron, számlatömb, menetlevél került beszerzésre (teljesítés: 38 e Ft) Könyv vásárlása során szakkönyv került beszerzésre (teljesítés: 8 e Ft) Üzemanyag a falugondnoki buszba valamint a fűnyíráshoz használt gépekbe lett vásárolva (teljesítés: 384 e Ft) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása során beszerzésre kerültek az alábbiak telefon, nemzeti színű zászló, MTD fűnyíró, lámpa, kisbuszba ülés magasító (teljesítés: 129 e Ft) Egyéb anyag beszerzés során tisztítószer, képkeret, papírkosár, öntözőkanna, WC papír, virág, metszőolló, Transporter javítása során felhasznált anyagok, elem, festék, lakat, pléd, szőnyeg, karnis, alkatrész fűnyíróhoz, felmosó fa, fűkaszához damil, festék, gyertya, teamécses, számítógép alkatrészek lettek vásárolva (teljesítés: 292 e Ft). A teljesítés meghaladta a tervezetett. Telefondíj az orvosi rendelő telefondíját, polgármester telefondíját és az alpolgármester telefondíjának egy részét tartalmazzák (teljesítés: 160 e Ft) Szállítási szolgáltatás a Somló Volán Rt. részére havi rendszerességgel fizetett közlekedési önköltség kiegészítést foglalja magába, amely szolgáltatást lemondott az Önkormányzat szeptember 15-tel. (teljesítés: 126 e Ft) Közüzemi számlák (gáz, villany, víz) tekintetében jelentős megtakarítás mutatható ki. Karbantartási és kisjavítási munkákra az alábbiak kerültek könyvelésre: gázkonvektor javítás, ablaküvegezés, transporter javítás, számítógép javítás, út felújítás, zár csere, transporter kerék csere, kisgépek javítása. (teljesítés: 96 e Ft) Továbbszámlázott szolgáltatásra a évi 12. havi szemétszállítás számlája lett könyvelve. Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek magukba foglalják a tűzoltó készülékek ellenőrzését, KATAVIN program díját, tárhely szolgáltatást, villanyszerelést, weboldal karbantartást, szennyvíz szállítás költségét, fakivágás, kéményellenőrzés díját (teljesítés 287 e Ft). A teljesítés meghaladta a tervezettett. ÁFA a dologi kiadások után fizetett általános forgalmi adó összege (teljesítés: 618 e Ft) Belföldi kiküldetés (teljesítés 248 e Ft) amely évben került kifizetésre. Reprezentáció a rendezvényeken felhasznált étel és italvásárlás foglalja magába (teljesítés: 174 e Ft) a teljesítés meghaladta a tervezettett. Reklám és propaganda kiadások teljesítése nulla Egyéb dologi kiadások a gyereknapi rendezvény során pólófestésre kiszámlázott összeget jelenti. (teljesítés 41 e Ft) Adók díjak, kifizetése tartalmazza a bank költségeket, biztosítási díjakat, Shell kártya díját, szerzői jogdíjakat munka egészségügyi ellátást, üdülési csekkel kapcsolatos partner kapcsolati díjat és jutalékot valamint a földhasználati díjat foglalja magába. (teljesítése: 419 e Ft) Működési kamat kiadás a folyószámla hitellel kapcsolatos díjakat tartalmazza. A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest megtakarítást mutatnak. Felhalmozási kiadások között a Települési Szennyvízkezelés Program részszámlájára 100 e Ft+ÁFA összeg került kifizetésre. Pénzeszköz átadásra került sor Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére a Körjegyzőség fenntartására (teljesítése: e Ft). Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal részére iskolafenntartói hozzájárulás (teljesítése: 464 e Ft) fizet az Önkormányzat, valamint megállapodás megkötése után támogatja a háziorvost (teljesítése: 130 e Ft). Orvosi ügyelet fenntartásához támogatása fizet az Önkormányzat a Tapolcai Kistérség Társulásnak lakosságszám arányosan (teljesítése: 41 e Ft). Szintén a Kistérségi Társulásnak pedagógiai szakszolgálat ellátására 21 eft hozzájárulást fizet az Önkormányzat. Az Ábrahámhegyi Polgárőr egyesületet támogatta az Önkormányzat 30 e Ft-tal. Az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése a mellékletben felsoroltak alapján került kifizetésre melynek teljesítése a tervezetthez nagymértékben elmaradt (teljesítés: 199 e Ft).

6 Bevételek: A vendégház bevétele 442 e Ft volt, amely teljesítése meghaladta a tervezettett. A terület bérleti díjak teljesülése 307 e Ft volt. A szemétszállítási díjból befolyt bevételek az előző évek során kiszámlázott és be nem fizetett hátralékok, befizetéséből adódik. (teljesítése 100 e Ft) A helyi adók bevétele meghaladta a tervezett amely annak köszönhető hogy az elmúlt években keletkezett hátralékokat a fizetési felszólítóknak köszönhetően az adózók nagy része befizette. A késedelmi pótlék bevételek is meghaladták a tervezettet mivel a több éves hátralékok befizetésével együtt a felszámított késedelmi pótlékokat is kifizették az adózók. Az átengedett központi adók bevétele teljesült, amelyet a Magyar Államkincstár minden hónap elején egyenlő arányban utal az Önkormányzat számlájára. Az átvett pénzeszközök a mellékletben felsoroltak szerint teljesültek. A szociális támogatások a lakásfenntartási támogatás és bérpótló jutatás kifizetése után a Magyar Államkincstártól leigényelt támogatás összege. A munkaügyi központ támogatása soron a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozó bére után járó támogatás összege látható. Mozgókönyvtári feladatokra 394 e Ft-ot kapott az Önkormányzat a Tapolcai Kistérségi Társulástól, amely elmaradt a tervezettől. Terület alapú támogatás az MVH által kiutalt összeg, amelyet évre kaptunk. Szerviz kártya bevétele, amely ebben az évre került bevételezésre ennek összege 312 e Ft. Az Önkormányzat pénzkészlete december 31-én 433 e Ft volt melyből a pénztár egyenlege 0 e Ft a bank egyenlege 192 e Ft, a szerviz kártyán nyilvántartott egyenleg 241 e Ft. Jelentősen spóroltak a villannyal és a gázzal. A körjegyzőség az elmaradt adót behajtotta, így a költségvetésük kezdett rendbe jönni és az önkormányzatnak maradt pénzkészlete. Somogyi Márk képviselő órakor megérkezett. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester A falugondnoki normatíva hol van benne? Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten sor tartalmazza a falugondnoki normatívát. Javasolja, hogy az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszeggel fogadják el. megalkotta az alábbi 4/2012. /IV. 5. / rendeletét az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. 2. sz. mell évi Közbeszerzési Terv elfogadása. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján: A 6. (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

7 7 A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvény 70. -a szerint a közbeszerzési értékhatár árubeszerzés esetén 8 millió Ft, építési beruházás esetén 15 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetén pedig 8 millió Ft. Salföld Község Önkormányzat költségvetésében nem szerepel olyan beruházás, mely az értékhatárok alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására lenne kötelezett, így közbeszerzési terv készítése nem szükséges. 5. Csatlakozás a évi közmunkaprogramhoz. Tájékoztatom, hogy évben a mai napig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium az előző évekhez hasonló és olyan közmunkaprogram pályázati felhívást nem tett közzé, melyhez Salföld Község Önkormányzat csatlakozni tudna. Az előző évek folyamán a közvetlen Balaton parti települések csatlakozhattak a programba, melyet a PROBIÓ Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) koordinált. Salföld Önkormányzat a közmunkaprogramhoz nem csatlakozhatott, de a településen élő egy fő munkanélküli személy közmunkaprogramba történő foglalkoztatása Ábrahámhegyen megvalósult. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester Hány főt foglalkoztatnak és mikortól? Két főre pályáztak napi 6 órás munkaidőben és 5 hónapra, de nem a PROBIÓ Zrt. keretében hanem közhasznú foglalkoztatás keretében. 6. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának szociális ellátásra vonatkozó ellenőrzéssel összefüggő visszafizetési kötelezettség kamatvonzatáról fizetési felhívás március 5. napján a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás szociális ellátásra vonatkozó ellenőrzéssel összefüggő visszafizetési kötelezettség kamatvonzatáról fizetési felhívást küldött az Önkormányzat részére. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával telefonon történt egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelen fizetési felhívás a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás által jogosulatlanul igénybe vett normatíva kamatterheit tartalmazza. A kamatteher részletes tartalmához tájékoztatót a Többcélú Társulás küldött meg az Önkormányzat részére. A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulással kapcsolatban kérte a Kistérségi Társulást, hogy vizsgálatot folytasson, az anyagot megkapták, de felelőst nem állapítottak meg. A Kistérségi Társulás az Államkincstár felé visszafizette az összeget, most a kamatterhet kéri az önkormányzattól, hogy ezt a gesztornak fizesse meg. Salföld önkormányzatot felelősség nem terheli, Badacsonytomajé a felelősség. A badacsonytomaji újságban egy képviselői levélben írják, hogy az ügy kivizsgálása folyamatban és nyomozati szakaszban van. Somogyi Márk képviselő Az eredeti összegben nem szerepel Salföld önkormányzat és ezért a kamatteher sem hárul rá, ennek így kell logikusnak lenni. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester Tájékoztatót és éves összefoglalót nem kaptak a szociális ellátásokról.

8 8 Javasolja, hogy ne fizessék meg a kamatterhet és a felelősséget nem tudják elvállalni. Ha a kamatterhet kifizetek, elvállalják a felelősséget is. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester Miért a Kistérségi Társulás Elnöke bocsáthat ki fizetési felhívást? Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos Badacsonytomaj önkormányzat mint gesztor felé is kellene fizetni, és a Kistérség felé is a kamatterheket. Javasolja, hogy az alábbiakat foglalják határozatba: Salföld Község Önkormányzat felelősségét a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás vizsgálata és bírósági döntés nem állapította meg, így kamatteher fizetési kötelezettség sem hárul rá. 22/2012. /III. 30. / Kt. határozat Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosulatlanul igénybe vett normatíva és a keletkezett kamatteher megfizetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: Salföld Község Önkormányzat felelősségét a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás vizsgálata és bírósági döntés nem állapította meg, így a normatíva kamatteher fizetési kötelezettsége sem hárul rá. Felelős: Határidő: azonnal 7. Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása. Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereste Salföld Község Önkormányzatát, hogy a fogorvosi alapellátás és a gyermekorvosi ellátás a Kormányhivatal Egészségpénztáránál Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld és Balatonrendes települések vonatkozásában egy finanszírozási körzetet alkot. Fogorvosi ellátást dr. Szörtsey Zoltán, a gyermekorvosi ellátást dr. Sellyei Ferenc végzi. Az orvosi rendelők fenntartását Badacsonytomaj Város Önkormányzata finanszírozza január 1-től a rendelők fenntartását, a közös feladat ellátására tekintettel Badacsonytomaj Város Önkormányzata társulás útján kívánja működtetni. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1125/2011. (XI.25.) számú határozatában az alábbiakról döntött: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -ának rendelkezése alapján a fogorvosi alapellátás és gyermekorvosi ellátás közös fenntartására szóló megállapodás 3.1 és 3.2 pontjaiban foglalt költségviselés tekintetében egyeztetést folytat. Badacsonytomaj Város Polgármestere kérte fenti tárgy felülvizsgálatát. Szerény összeget tudnak felajánlani, közös társulás létrehozásában nem gondolkodtak. Javasolja, hogy 30 e. Ft támogatást nyújtsanak évre.

9 23/2012. /III. 30. / Kt. határozat 9 Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -ának rendelkezése alapján a fogorvosi alapellátás és gyermekorvosi ellátás közös fenntartására szóló megállapodást nem fogadja el. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten évre Ft összegű támogatást nyújt. Felelős: Határidő: azonnal 8. Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése szakvélemény segítségével. Salföld község Önkormányzatának a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanban ( volt szolgáltató területe) 8/1000 tulajdoni hányada van. Az ingatlannal kapcsolatban Szekeres Norbert tulajdonostárs kérelmére Badacsonytomaj Város Jegyzője 2010 október 28.-án kelt 3/21-11/2010 számú határozatával telekalakítási engedélyt adott ki, melyet Ábrahámhegy Község Önkormányzata megfellebbezett. A megfellebbezett határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal helybenhagyta. Az ingatlan megosztásával kapcsolatban Gelencsér Mihály ügyvéd megkereste a tulajdonostársakat, az ingatlan felosztása érdekében. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2011 (X. 27.) számú határozatot hozta. A határozat alapján az ügyvéd értesítése, valamint a társtulajdonos Önkormányzatokkal való egyeztetés megtörtént. Léránt Sándor képviseletében Dr. Gelencsér Mihály keresetet nyújtott be a Tapolca Városi Bírósághoz a közös tulajdon megszüntetésére. A Bíróságon 2012 február 14 én tárgyalás került lefolytatásra. A tárgyalás folytatására 2012 április 10-én kerül sor amennyiben a felek között nem születik peren kívül egyezség. A peren kívüli egyezségi javaslat alapján az érintett Önkormányzatok felajánlják megvételre a területrészüket, melyhez a vagyonrendeleteik alapján hat hónapnál nem régebbi értékbecslés szükséges. A megállapított ár megküldésre kerül a felperesnek és jogi képviselőjének. Legutóbb két éve 107. e. Ft összegű ajánlatot küldtek. Az értékbecslő Ft összegre értékelte. Árengedményt javasol értékesítsék 600. e. Ft-ért. Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat vagyonrendelete szerint az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítésekor amennyiben annak nyilvántartási értéke a Ft-ot meghaladja az értékbecslés, 6 hónapnál nem régebbi alapján kell az értéket megállapítani. Ha alatta kívánja eladni újabb értékbecslés szükséges. Javasolja, hogy a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanban lévő 8/1000-ed tulajdoni hányadot Ft összegben ajánlják fel. 24/2012. /III. 30. / Kt. határozat Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanban lévő 8/1000-ed tulajdoni hányadát Ft összegben felajánlja megvételre Léránt Sándor tulajdonostársnak. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Léránt Sándort (8261 Badacsony, Panoráma u. 6) és jogi képviselőjét Dr. Gelencsér Mihály ügyvédet (8300 Tapolca Ady E. u.8/1) értesítse, valamint a Tapolca Városi Bíróságnak küldje meg.

10 Felelős: Határidő: április A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 11/2007. /VII.26./ rendelet felülvizsgálata. A rendelet felülvizsgálat szükségessége felmerült, mivel a szabálysértési tényállást ki kell venni az önkormányzati rendeletből a szabálysértésekről szóló 2012.évi II. törvény /bekezdés szerint: Az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009./IX. 29./ Kormányrendelet szerinti változások átvezetése szükséges a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 11/2007. /VII. 26./ rendeletbe, mivel Kővágóörs Község Önkormányzata nem aktualizálta, valamint fenti rendelet módosításra került a 7/2008. /VIII. 01./ rendelettel, így azok is átvezetésre kerültek bekezdésében, /bekezdésében, 3. sz. melléklet g./ pontjában 210/2009. /IX. 29./ Korm. rendeletszám feltüntetése. - módosul a rendelet szerint az 1. sz.melléklet, amely felsorolja a közterületen árusítható termékek körét sz. melléklet i./ pontja: a mozgóbolt kereskedési forma megmaradt, a mozgóárusítás fogalom nincs a jogszabályban helyette közterületi értékesítés megnevezés alkalmazható, így kivételre kerül, mivel a táblázat felsorolja az értékesítés formáit. - mozgóárusítás helyett közterületi értékesítés: bek., bek., /e.pont bek. j.pont mozgóbolt fogalma bek. maradjon-e, illetve a közterülethasználati díjakat a képviselő-testület kívánja-e változtatni. Javasolja, hogy a bekezdését vegyék ki és a díjakat ne módosítsák. megalkotta az alábbi 5/2012. /IV. 5. / rendeletét A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről. 3. sz.mell. 10. Szerencse Lajos kérelmező beadványa a telekadó rendelettel kapcsolatban. Szerencse Lajos Salföld, Petőfi u.3. szám alatti lakos 2012.március 19. napján beadvánnyal élt Salföld Község Önkormányzata felé, melyben Salföld Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének módosítását kérte. Sérelmesnek találja, hogy állandó lakosú kisnyugdíjasként telekadót kelljen fizetnie kertje és a házához tartozó udvara után. Egyben kérte a telekadó mértékének felére csökkentését. A helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény tartalmazza a helyi adókra vonatkozó szabályokat és annak felhatalmazása alapján hozta meg az Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2011.(XII.22) számú helyi adókról szóló rendeletét.

11 11 A helyi adótörvény a telekadóra vonatkozó rendelkezéseit az Országgyűlés alapjaiban megváltoztatta. A törvény 2012.január 1.napjától lépett hatályba. A korábbi szabályozás értelmében a telekadó hatálya alá a belterületi beépítetlen földrészletek tartoztak. Ez a fő szabály megváltozott, az 1990.évi C.törvény 17. -a alapján adókötelesek lettek az önkormányzat illetékességi területén lévő telkek. Több hiányosság merül fel a levéllel kapcsolatban, és nem javasolja a telekadó csökkentést. A kérelmező olyan ingatlanban lakik, aminek négy helyrajzi száma van, amennyiben egy helyrajzi szám alá vonja ingatlanát ez megoldódik. Válaszlevélben fogja megírni, hogy egy helyrajzi számra vonja össze az ingatlanát. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester Az adórendeletet a módosítását alaposan megfontolták, 9 éven keresztül nem emeltek és a környező településekhez képest még kisebb az összege. A kérelmezőnek a törvényi változás miatt kell fizetnie, ezen nem tudnak változtatni. Somogyi Márk képviselő Ezt egyértelműnek tartja. Javasolja, a képviselő-testület egyetértése alapján, hogy a telekadó rendeletet ne módosítsák és a mértékét ne csökkentsék. 25/2012. /III. 30. / Kt. határozat Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 15/2011.(XII.22.) számú rendeletét nem módosítja, a telekadó évi 30/Ft m2-es mértékét nem csökkenti. Felelős: Határidő: 2012.április Révfülöpi önkormányzat kérelme az óvoda támogatásához. Révfülöp Nagyközség Polgármestere a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás nevében kereste meg Önkormányzatukat, hogy az Óvoda fenntartási költségeihez létszámarányosan járuljanak hozzá, és vizsgálják felül egy esetleges révfülöpi óvodai társulásban történő részvételüket évben a Révfülöpi Óvoda részére fenntartói hozzájárulás nem lett kifizetve. Salföldről a Révfülöpi Óvodába 2 fő jár évben a Badacsonytomaji Iskola részére 2 fő után Ft fenntartói hozzájárulás került kifizetésre. Jogos igény mutatkozik arra, hogy megnöveljék, de a támogatást elosztják két felé. Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos évi adat szerint a környező településeken egy főre Ft/hó összegű fenntartási költség esett. Javasolja, hogy Salföld község Ft/fő összeget fizessen, eddig negyedévente fizették. Révfülöpre és Badacsonytomajra is fizessenek Ft lenne Révfülöpre az óvoda. Javasolja, hogy szeptembertől fizessenek Ft/fő/hó összeget. Badacsonytomajra az iskola Ft/fő/hó, függetlenül attól, hogy mennyit kérnek.

12 12 26/2012. /III. 30. / Kt. határozat Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 1. napjától a Révfülöpi óvodába járó gyermekek után Ft/fő/hó összeget, a Badacsonytomaji általános iskolába járó gyermekek után Ft/hó/fő fenntartói hozzájárulást fizet. Felelős: Határidő: április Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás. Pályázat benyújtására van lehetőség a közművelődés érdekeltségnövelő támogatás tekintetében. Az önkormányzatnak a évi költségvetésben nevesítve, elkülönítve tartalmazni kell a támogatásra jóváhagyott összeget. Szavazásra bocsátja aki támogatja azt, hogy az önkormányzat 1/2012. /II. 15./ költségvetési rendeletében szereplő gépek, berendezések tervezett Ft összegéből kerüljön Ft elkülönítésre, az kézfeltartással szavazzon. 27/2012. /III. 30. / Kt. határozat Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása című pályázat keretében a pályázat önrészeként megjelölt Ft összeget, mint saját erő összegét a évi költségvetéséről szóló 1/2012. /II. 15./ rendeletének 4.számú mellékletének 1.pontjában meghatározott gépek, berendezések beszerzéséhez hozzárendelt Ft összegből elkülöníti. Felelős: Határidő: azonnal. 13. Vegyes ügyek. a. / Salföld Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatás március 22.-i állapot alapján Költségvetési számla: Pénztár: Gépjárműadó számla: Késedelmi pótlék: Építményadó számla: Telekadó számla: Iparűzési adó számla: Összesen: Rendelkezésre álló hitelkeret: Ft, ehhez még hozzá sem nyúltak.

13 Az Önkormányzatnak lejárt határidejű, kifizetetlen számlája nincs. Kifizetésre váró számlák: Gázenergia: Fizetési határidő: Villamosenergia: Fizetési határidő: Gázenergia: Fizetési határidő: Összesen: b. / A április 27-i képviselő-testületi ülésre meghívják a Nemzeti Park Igazgatóját, levelet küld a Nemzeti Park Igazgatóságának e tárgyban. c. / A Salföld Élni Akar Alapítvány az alapító okiratát megváltoztatta és a képviselő-testületi tagokat kivonták. A Tapolcai Városi Ügyészség levele alapján tájékoztatott, hogy a Salföld Élni Akar Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökéhez jelzés ügyészi intézkedést nyújtott be, a kuratórium működésének az alapító okiratban foglaltaktól eltérő volta, valamint a és a években a közhasznúsági jelentés elkészítésének elmaradása miatt. d. / A Szép Kártya elfogadóhely ügyében az OTP ajánlata kártyaleolvasó berendezés telepítésére Ft/kártya/hó. Megvárják a többi ajánlatot is, ha sok lesz az összeg le kell mondani a kártya használatáról. e. / A nem dohányzók védelméről szóló törvény alapján április 1-től egészségvédelmi bírságot lehet kiszabni. Dohányozni tilos táblákat kellett elhelyezni. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester Az egészséges életmóddal kapcsolatban pályázati lehetőség van. Az egészséges élettel kapcsolatban támogatják az önkormányzatot. Biokertet kellene megpályázni, ami 100 %-ban támogatott. A finanszírozással kapcsolatban még tovább érdeklődik. 14. Tájékoztató állami tulajdon átvételével kapcsolatban. / 53/1.hrsz. út/ Salföld Község Önkormányzata évek óta próbálkozik a Salföld Kossuth utcához tartozó nem út területek megszerzésével. A képviselő-testület a megszerzés érdekében a 91/2011. (VIII. 17.) Kt határozatával döntött az érintett leválasztott 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, hrsz-ú ingatlanok tekintetében azok átminősítéséről az 1988 évi I törvény 32. (3)bekezdése alapján, valamint a felmerülő költségek viseléséről. A napirendi pont tárgyalása során jelezte a hivatal, hogy a jogszabály nem egyértelmű, ezért megkeresésre került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége állásfoglalás kérése céljából, hogy a Közútkezelő tájékoztatásában kiadott eljárás lefolytatása szükséges-e. A hatóság VE/ÚT/500/3/2011 számú végzésével az állásfoglalás kérési eljárást megszüntette arra való hivatkozással, hogy a hatóságnak az átminősítést tekintve nincs hatásköre, mivel az ingatlan nyilvántartás tartalma szerint az érintett ingatlanok közterületek, és a hatóság csak a közút besorolását (országos, helyi) tudja megváltoztatni. A végzés megküldésre került a közútkezelőnek. A kezelő kérte az Önkormányzatot, hogy az átadáshoz szükséges Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulását szerezze be. Tárgyi ügyben a Vidékfejlesztési Minisztérium hozzájárulása még nem érkezett meg. Az ülést 9.45 órakor bezárja.

14 k.m.f. 14 Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos Fábián Gusztáv polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 27-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-175/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 6-41/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld Község Faluház hivatali helyisége,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testületének 2007. március 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. N a p i r e n d 1. A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervének megtárgyalása

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4% Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat 2013.11.21. ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-118 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17 - i

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyói Gábor és Nagy Madari Pál képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008. október 15-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Göblyös Gáborné Gyói Gábor Madari Pál Nagy Lászlóné

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-10/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án /kedden/ 18.00 órai

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai 230/2015.(IX.08.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 30- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben