T Á R G Y S O R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát a Közigazgatási Hivatal Vezetője T Á R G Y S O R O Z A T Napirend előtt: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, egyéb tájékoztatások. / Előadó: polgármester / 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. / Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve / 2./ Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. / Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve / 3./ Egyebek / Előadó. Polgármester / Zárt ülés: 4./ Szociális igazgatás tárgykörébe tartozó kérelmek elbírálása, tájékoztatás átruházott hatáskörben hozott döntésekről. /Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve / Papos, május 2. Kállai Tibor Polgármester

2 -34- Készült: április 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Papos Község Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Kállai Tibor polgármester Juhász Miklós alpolgármester Illés Antal települési képviselő Kósa Csaba települési képviselő Kripák József települési képviselő Lévainé Kiss Kornélia települési képviselő Recsán György települési képviselő Varga Mihály települési képviselő Összesen: 8 fő Tanácskozási joggal jelen van: Veres Ágnes mb.jegyző Hornyákné Varga Judit gazdálkodási előadó Kállai Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban jelzett napirendet fogadja el. A képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendet fogadta el: N A P I R E N D 1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. / Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve / 2./ Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. / Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve / 3./ Egyebek / Előadó. Polgármester / Zárt ülés: 4./ Szociális igazgatás tárgykörébe tartozó kérelmek elbírálása, tájékoztatás átruházott hatáskörben hozott döntésekről. /Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve /

3 -35- Napirend előtt: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, egyéb tájékoztatások. / Előadó: polgármester / Kállai Tibor polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet: 1./ Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet az ügyiratkezelő és pénztárosi munkakör betöltésére kiírt pályázat eredményéről. Veres Ágnes: 6 pályázat érkezett az álláshely betöltésére. A képesítéséket, képzettségeket és az előző munkaviszonyokat figyelembe véve Kósa Csabáné pályázatát találtam a munkakör betöltésére a legmegfelelőbbnek. Így őt április 15-től kineveztem határozatlan időre köztisztviselőnek, mely az eskütétellel vált teljes értékűvé. A bemutatott okmányai alapján besoroltam a II. besorolási osztály, előadó 6. fizetési fokozatba. Ennek alapján, az e fokozathoz tartozó szorzószám és az illetményalap figyelembevételével az illetménye Ft-ban lett megállapítva. Ezenkívül őt is megilletik a köztisztviselőknek járó juttatások, természetesen időarányosan. Az eredménytelen pályázók a döntés után 8 napon belül értesítve lettek. Kállai Tibor: Az új létszám felvételéhez a technikai hátteret sikerült takarékosan kialakítani. A programok áttelepítése az új gépre megtörtént és a többi gép pedig hálózatba lett kötve, így nem kellett egy új nyomtatót vásárolnunk. Összességében ez Ft-os kiadást jelentett. 2./ Eredményesen és rendkívüli események nélkül zajlottak le a évi országgyűlési választások I. és II. fordulói. A Képviselőtestület előtt szeretném megköszönni a helyi választási iroda munkáját. 3./ április 25-én az Állami Számvevőszék tartott vizsgálatot, az önkormányzati intézményeket illetően a évi normatív állami hozzájárulás, valamint az ezekhez kapcsolt kiegészítő támogatások igénybevételének és elszámolásának rendjéről. Esetünkben az óvodát vizsgálták. Mindent rendben találtak és az adatok alapján az önkormányzat még jogosult Ft összegű támogatásra. A mai postával már meg is érkezett a jegyzőkönyv, melyet aláírás után postázunk vissza. 4./ A mozgáskorlátozottak támogatása 33 fő részére kifizetésre került, ez Ft-ot jelent. A visszaigénylés folyamatban van. 5./ A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, Sarka Attiláné 1 napos szakmai továbbképzésen vett részt Mátészalkán. 6./ 1 napos szakmai továbbképzésen vettek részt az óvónők is, ezért az nap szünet volt az óvodában. 7./ A soros kifizetések megtörténtek, számláink rendezettek, minden fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület a polgármester tájékoztatását 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

4 -36- Tárgy.1.tsp.: Rendeletalkotás az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. / Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve / Kállai Tibor: A évi zárszámadás elkészült, a TÁH már el is fogadta, minden rendben volt. Kérem a Képviselőtestületet, hogy a rendelet- tervezetet tárgyalja meg. Recsán György: Nem is igazán a zárszámadással kapcsolatos, de azt szeretném kérdezni, hogy a szippantó saját erejét terveztük -e a költségvetésben? Veres Ágnes: Igen, terveztük a Ft-ot. Kállai Tibor: Ha nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendeletet. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a következő rendeletét: 6/2002./V.15. / ÖKT. számú r e n d e l e t e Papos Község Önkormányzat évi. gazdálkodásának z á r s z á m a d á s á r ó l A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. /1/ Papos község Önkormányzatának évi egységes pénzalapját bevétellel kiadással /2/ Az /1/ bekezdés szerinti bevételből f o g a d j a e l 1000 Ft-ban Eredeti Teljesítés - működési jellegű bevétel felhalmozási jellegű bevétel /3/Az /1/ bekezdés szerinti kiadásból 1000 Ft ban Eredeti Teljesítés - működési jellegű kiadás felhalmozási jellegű kiadás

5 /1/Az 1. /1/ bekezdésben jóváhagyott bevételekből: Eredeti Teljesítés / Ezer forintban / - Intézményi működési bevételek / a teljesítés az összes bevétel 4.74 %-a / - Önkormányzatok sajátos működési bevétele / a teljesítés az összes bevétel 44.2 %-a / - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / a teljesítés az összes bevétel 0.6 %-a / - Állami hozzájárulás / a teljesítés az összes bevétel %-a / - Átvett pénzeszközök / a teljesítés az összes bevétel %-a / - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / a teljesítés az összes bevétel 6.3 %-a / /2/ Az 1. /1/ bekezdésében jóváhagyott kiadásokból: Eredeti Teljesítés / Ezer forintban / - Felhalmozási kiadások / a teljesítés az összes kiadás 6.57 %-a / - Személyi juttatások / a teljesítés az összes kiadás %-a / - Munkaadókat terhelő járulékok / a teljesítés az összes kiadás %-a / - Dologi kiadások / a teljesítés az összes kiadás %-a / - Támogatások és pénzeszköz átadások / a teljesítés az összes kiadás %-a / - Általános tartalék Felhalmozási céltartalék /1/ Az 1. /1/ bekezdésében jóváhagyott kiadásokból Eredeti Teljesítés / Ezer forintban / a./ reprezentáció b./ lakásépítők és vásárlók támogatása c./ kamatmentes kölcsönként nyújtott átmeneti segély keretösszege

6 -38- /2/A 2. /2/ bekezdésében elfogadott felhalmozási kiadásokból Eredeti Teljesítés / Ezer forintban / - Tárgyi eszköz beszerzése, és beruházás Értékpapír vásárlás /1/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését az 1. számú, a bevételek szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. /2/ Az önkormányzati igazgatási tevékenység feladatonkénti előirányzatait és teljesítéseit e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. /3/ A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások előirányzatainak és teljesítéseinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. /4/ A Napköziotthonos Óvoda intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéséinek részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. /1/Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak december 31-i állományát Ft-ban hagyja jóvá. 5. /2/Az Önkormányzat december 31-i vagyonmérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza. 6. /1/ A évi tárgyévi pénzmaradványát Ft-ban, a módosított pénzmaradványt Ft-ban hagyja jóvá. /2/ A pénzmaradvány elszámolását a 7. számú melléklet tartalmazza. 7. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

7 -39-1.számú melléklet Kiadások szakfeladatonként Ezer forintban Szakfeladat megnevezése Eredeti Teljesítés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati igazgatási tevékenység Intézményi vagyon működtetése Önkormányzatok elszámolásai Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Házi gondozás Családgondozás Eseti pénzbeni ellátások Rendszeres pénzbeni ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Művelődési házak feladata Közművelődési könyvtár Temetkezés és ehhez kapcs. szolg Máshová nem sorolt egyéb tevék Kiadások főösszege:

8 -40- Bevételek szakfeladatonként 2. számú melléklet 1000 Ft-ban Szakfeladat megnevezése Eredeti Teljesítés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Művelődési házak feladata Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek főösszege: számú melléklet Az Önkormányzati igazgatási tevékenység feladatonkénti előirányzatai és teljesítései 1000 Ft-ban Eredeti Teljesítés Gép, berendezés beszerzés Faluház pályázattal kapcs. feladat 40

9 -41- Föld, telek 413 Felhalmozás Áfa 559 Értékpapír vásárlás 277 Felhalmozási kiadások összesen: Non-profit szervezet átadás 36 Alapítványok támogatása Társadalmi szervezetek támogatása Lakásépítők és vásárlók támogatása Egyéb pénzeszk. átadás Pénzeszköz átadások összesen: Személyi juttatások TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő j. összesen: Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat, napilap Egyéb készlet beszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiküldetés, reprezentáció Adó, díjak, egyéb befizetések Gázenergia, villamos energia, vízdíj Üzemeltetési fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Gazdálkodási tartalék: Kiadások összesen:

10 számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítés 1000 Ft-ban Eredeti Teljesítés Intézményi műk. bev Önkorm. Sajátos műk. bevét / kivéve a komm. adót, társ. gazd. elm.50% / Állami hozzájárulás Működési célra átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Ft- ban Eredeti Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Lakosság szociális juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Általános tartalék 600 Működési célú kiadások összesen: Ft-ban Eredeti Teljesítés Kommunális adó Lakáshoz jutás normativája Társ-i, gazd-i,és infrastr. szemp.

11 -43- elmaradt tel. tám Értékpapír értékesítés Ingatlan értékesítés Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 52 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Felhalmozási célú bevételek összesen: Ft-ban Eredeti Teljesítés Gép, berendezés, beszerzés Ingatlan vásárlás Értékpapír vásárlása Lakossági közműfejl Lakásépítők támogatása Céltartalék Intézm. Beruh. Áfája 688 Felhalmozási célú kiadások összesen: Ft-ban Bevételek Kiadások Eredeti teljesítés Eredeti Teljesítés Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási Összesen:

12 számú melléklet Napköziotthonos Óvoda Papos intézmény bevételei és kiadásai 1000 Ft-ban Bevétel megnevezése Eredeti Teljesítés Ellátottak térítése ÁFA-val Alkalmazottak térítése ÁFÁ-val Bevételek összesen: Kiadás megnevezése Eredeti Teljesítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár Szakmai tevékenység dologi kiad Vásárolt élelmezés ellátottak Vásárolt élelmezés alkalmazottak Intézményüzemeltetés fenntartási kiad Udvari játék építése 202 Kiadások összesen:

13 -47- Tárgy. 2.tsp.: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. / Előadó: polgármester, előterjesztés mellékelve / Kállai Tibor: Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele adta meg az egyensúly feltételeit a költségvetés mérlegében. A bevételi oldalt Ft előző évi pénzmaradvány összege megemeli, azonban a kiadási oldalnál van még 2 kormányhatáskörös döntés ami csökkentő tényező, így tulajdonképpen Ft tartalékunk van amit a tervezetben felhalmozási céltartaléknak nevesítettünk. Illés Antal: Szeretném megkérdezni, hogy ki érte el a 35 éves jubileumi jutalomra jogosító időt? Veres Ágnes: A júliusában módosított Ktv újként építette be a köztisztviselők 35. éves jubileumi jutalomra jogosító idejét, mely rész vonatkozik a polgármesterekre is. Kállai Tibor polgármester évben vált jogosulttá a 35. éves jubileumi jutalomra. A TÁH felmérést készített ez ügyben, és a Kormány támogatta ezen intézkedés pénzügyi oldalát. Az Önkormányzat megkapta ennek az összegnek a teljes fedezetét a járulékokkal együtt. A jutalom kifizetésre került év végén, ezért a évi költségvetést terheli. A másik kormányhatáskörös döntés a közszféra egyszeri keresetkiegészítése, melyben részesült Lévai Ferenc mezőőr, Kósa Imréné és Varga Sándorné dajkák. Itt is a teljes összeget támogatták és ezt is kifizettük év végén, ezért ez is a évi költségvetést terheli. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a következő rendeletét: 7/2002.(V.15.)ÖKT. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2002.(1II.8.)ÖKT számú rendelet módosításáról A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2002.(III.8.)ÖKT. számú rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A évi bevételi előirányzatát Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzattal felemeli. (2) A Polgármesteri Hivatal címnél a kiadási előirányzatait az előző évi pénzmaradvány terhére, az alábbiak szerint módosítja: - Önkormányzati Igazgatási tevékenység szakfeladat Ft

14 -Személyi juttatások -Jubileumi jutalom Ft - Munkaadókat terhelő járulékok Ft összeggel megemeli - Máshová nem sorolható egyéb tevékenység szakfeladat Ft - Személyi juttatások - Egyszeri keresetkieg. mezőőr Ft - Munkaadókat terhelő járulékok Ft összeggel megemeli (3) Az óvodai nevelés címnél a kiadási előirányzatait az előző évi pénzmaradvány terhére, az alábbiak szerint módosítja: - Óvodai nevelés szakfeladat: Ft - Személyi juttatások - Egyszeri keresetkieg. dajkák Ft - Munkaadókat terhelő járulékok Ft összeggel megemeli (4) Kiadási oldalon Ft felhalmozási céltartalékot képez. 2. A rendelet 1. -ában engedélyezett pótelőirányzatok alapján a évi költségvetés előirányzatai Ft bevételi Ft kiadási főösszegre módosulnak. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Tárgy. 3.tsp.: Egyebek / Előadó: Polgármester / 1./ A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az IKB kiírt egy pályázatot az önkormányzatok informatikai infrastruktúrája fejlesztésének támogatására, megkérem a jegyzőasszonyt, hogy mondja el a részleteket.

15 -49- Veres Ágnes: Az Informatikai Kormánybiztosság a Széchenyi Terv keretein belül írta ki az említett pályázatát, amelyek között induló és emelt szintű van. Mi az előbbire adtuk be a pályázatunkat. A pályázónak legalább 20%-os önerőt kell biztosítani, ami a következőt jelenti: 2 db számítógépre és egy nyomtatóra pályáztunk, meg volt adva az ár, így egy számítógép Ft és a nyomtató Ft ba kerül, amelyek közbeszerzési eljárás keretében lesznek beszerezve. Az önerő összege esetünkben Ft-ot jelent. Előnyt élveznek azok a pályázók, ahol nem rendelkeznek megfelelő informatikai háttérrel, valamint a kis lélekszámú települések is ide tartoznak. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 99/2002.(IV.30.)KT. számú határozata SZT-IS-17-es pályázat beadásáról A Képviselőtestület: Támogatja az IKB által kiírt SZT-IS-17-es számú, Önkormányzatok infrastruktúrája fejlesztésének támogatása című pályázatát, mely április 18-án beadásra került. A pályázathoz vállalt 20%-os önrészt, Ft-ot a évi költségvetéséből fedezi. 2./ A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Sz-Sz-B. Megyei Közoktatási Közalapítványnál a tavalyi évhez hasonlóan ismét lehet pályázni taneszköz beszerzésre. Május 6. a beadási határidő, megkérem a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet. Veres Ágnes: A pályázat hasonló felépítésű, mint a tavalyi, azzal a különbséggel, hogy csak annyi támogatást lehet igényelni, amennyi a tervezett önerő mértéke. Esetünkben Ft önerő mellett Ft támogatást lehet pályázni. Ez csak taneszköz beszerzésére használnánk, ugyanis a bútorzatra külön keretet határozott meg a Képviselőtestület a költségvetésben. A bútorok és a fektető vászon Ft összegbe kerül. 100/2002.(IV.30.)KT. számú határozata Óvodai taneszköz beszerzési pályázatról A Képviselőtestület: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány által évben kiírt taneszköz beszerzési pályázatát a Napköziotthonos Óvodának támogatja. Az elnyert támogatás pályázati cél szerinti felhasználását biztosítja évi költségvetésében eszközbeszerzési pályázatra Ft saját erőt határozott meg és ezt az összeget biztosítani tudja, valamint nyilatkozik arról, hogy behajthatatlan köztartozása nincs.

16 -50-3./ Deckac pályázat A polgármester tájékoztatja a testületet: A Környezetvédelmi Minisztérium értesítette az Önkormányzatot, hogy a támogatási szerződést a Magyar Államkincstár Rt. nyíregyházi fiókja készíti el és ha elfogadjuk a DECKAC támogatás feltételeit, akkor 15 napon belül nyilatkoznunk kell. A támogatás Ft vissza nem térítendő, Ft visszatérítendő támogatás, mely utóbbi összeget 1 év türelmi idő után 3 év alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 101/2002.(IV.30.)KT. számú határozata A Képviselőtestület: Kijelenti, hogy a Traktorvontatású, 5 m 3 es, 1 tengelyes szippantó vásárlása megnevezésű fejlesztés támogatásáról szóló, március 7-i értesítésben foglalt ajánlatot elfogadja. 4./ TERKI pályázat A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy beszereztünk 1 db TERKI egységcsomagot a helyi önkormányzatok infrastrukturális és intézményfejlesztési célú támogatásához évben lehet pályázni az önkormányzati tulajdonú és alapfeladataihoz kapcsolódó intézmények beruházásaihoz, ezen belül a helyi védelmet élvező épületek, polgármesteri hivatalok rekonstrukciójához. A támogatás 70 %-os. Kérem a véleményeteket. Recsán György: Mindenképpen próbálkoznunk kell, valamerre el kell indulni. Évek óta csak várunk, és az a kis megtakarított pénzünk ami van, azt is feléljük. Kállai Tibor: A Széchenyi Terv pályázatairól is érdeklődtem, de azokkal az a baj, hogy utólagos finanszírozásúak. Több fórumon is jeleztem, a kisközségekben az a probléma, hogy nincs elég bevételük. Tervben van, hogy a Belügyminisztériumról az önkormányzati ágazatot leválasztják. Talán így más megítélése lenne az önkormányzatoknak. Kósa Csaba: Ha erre van pályázati lehetőség, meg kell lépni. Ezt az épületet mindenképpen fel kell újítani. Az ÖNHIKI-be sem lehet úgy bekerülni, hogy van tartalékunk. Kripák József: Ebben az egész épületben gondolkodjunk? Fel kell arra készülni, hogy ha az ingyenes étkeztetést bevezetik, akkor nem járhat át az egész alsó tagozat Jármiba, itt helyben kell megoldani az étkeztetést. Kósa Csaba: Erre lehet, hogy lesz pályázat. Juhász Miklós: Ezt a hivatalt meg kell vizsgáltatni, nagyon le van romolva, szinte rontja a faluképet. Kállai Tibor: Természetesen az egész épületben kell gondolkodni. Talán a ÁFÉSZ épület is alkalmas lehet étkeztetésre. Áldatlan állapot van ott, meg kellene szüntetni mielőbb. Recsán György: A megye árokba engedik a szennyvizet, lomos az udvar. Kállai Tibor: Ha az önkormányzat tulajdonába kerülne, akkor meg tudnánk oldani az étkeztetést és a napközit.

17 -51- Varga Mihály: Így az az épület csak el van pocsékolva, nem kocsmának való. Annak idején az úgy lett építve, hogy nyugodtan ki lehetne használni ebédlőnek. Kállai Tibor: Azt viszont át kell gondolni, hogy a hivatalt addig hová helyezzük át. Varga Mihály: Ha elkezdünk előbb építkezni, akkor miből marad saját erőre keret? Kállai Tibor: Addig semmiféleképpen nem kezdünk bele, amíg nem nyertünk. A Mátészalkai ÁFÉSZ elnökével, Nagy Dezsővel egyeztetni fogunk a kocsma ügyében. Ha el tudunk indulni ez ügyben, akkor az ebédlőt külön lehet választani a hivataltól. Illés Antal: Meg kellene nézni, hogy a Széchenyi Tervben nincs-e szigetelésre pályázati kiírás. Annyira még hitelképes az Önkormányzat, hogy ezt meg lehetne nézni. Kósa Csaba: Lautner Emőkét meg kell kérdezni, hogy mi a véleménye róla. Illés Antal: Át kell ezt jól gondolni, inkább a szeptemberi beadási határidőhöz kell alkalmazkodni. 5./ Hagyatéki teher A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Özv. Schwartzkopf Istvánné hagyatéki ügyében április 26-án tárgyalás volt a közjegyző előtt. Az időskorúak járadékának folyósítása hagyatéki teherként történő bejegyzést vont maga után. Az Önkormányzatot Ft illeti meg, mely összegből vissza kell fizetni a központi költségvetés részére az összeg 75%-át. Végül is megegyeztünk abban, hogy december 31-ig eladják az ingatlant és rendezik az Önkormányzat felé a tartozásukat. Nem tudtam eltekinteni tőle, mert ezt törvény írja elő. 6./ Egyéb kérelmek, támogatás kérések Kállai Tibor polgármester a következő kérelmeket terjeszti elő: a.) A Jármi-Papos Általános Iskola felső tagozatos tanulói részére szervezett, 2 napos tanulmányi kiránduláshoz kérnek anyagi támogatást a felső tagozat tanárai. Ha a buszköltséget átvállalná a két önkormányzat akkor a részvételi díj csökkenne, így több gyerek tudna részt venni a kiránduláson. A busz költség Ft. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 102/2002.(IV.30.)KT. számú határozata Tanulmányi kirándulás támogatásáról A Képviselőtestület: A Jármi-Papos Általános Iskola felső tagozatának (5-8. o.) 2 napos tanulmányi kirándulását támogatja Ft / azaz nyolcvankettőezer forinttal /, mely összeg a buszköltség fedezésére szolgál. A támogatás a számla megérkezése után házipénztárból kerül kifizetésre. b.) A Jármi-Papos Általános Iskola paposi alsó tagozata is tanulmányi kirándulást szervez, melyhez az Önkormányzat támogatását kérik. Ez csak egynapos kirándulás,

18 -52- de egyelőre úgy néz ki, hogy a negyedik osztály külön szervez magának egy zárókirándulást, és a 1-3. osztály meg szintén külön szervezés keretében oldaná meg. Illés Antal: Az alsó tagozat miért nem tud még konkrét tervet az uticélról? Azt hallottam, hogy a 4. osztály szülőkkel együtt szervezi a kirándulást. Hogy fogjátok a támogatást elosztani? Kósa Csaba: Azért nem tudunk még úticélt mondani, mert attól függ, hogy mennyi támogatást kapunk. Ha kevesebbet, nyilván nem megyünk nagyon messzire. A kapott támogatást pedig egyszerűen 4 felé osztjuk. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 103/2002.(IV.30.)KT. számú határozata Tanulmányi kirándulás támogatásáról A Képviselőtestület: A Jármi-Papos Általános Iskola paposi alsó tagozatának 1 napos tanulmányi kirándulását támogatja Ft / azaz egyszázezer forinttal /, mely összeg a költségek fedezésére szolgál. A támogatás a számla megérkezése után házipénztárból kerül kifizetésre. c.) A Napköziotthonos Óvoda szintén az év végi kirándulására szeretné kérni az önkormányzat támogatását az előző évekhez hasonlóan. A busz költség fedezését kéri. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 104/2002.(IV.30.)KT. számú határozata Óvodai kirándulás támogatásáról A Képviselőtestület: A Napköziotthonos Óvoda kirándulását támogatja a buszköltség fedezésével. A támogatás a számla megérkezése után házipénztárból kerül kifizetésre. d./ A paposi Nőegylet május 26-ára gyermeknapot szervez, ehhez kérik az Önkormányzat anyagi támogatását. Saját bevétellel rendelkeznek, de a teljes rendezvényt nem tudják finanszírozni. Illés Antal: Azt javaslom, hogy mivel Paposon 3 szervezet van, döntsünk most az éves támogatásról és ha szükség lesz rá csak elkérik.

19 -53- Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatokat hozta: 105/2002.(IV.30.)KT. számú határozata A paposi Nőegylet támogatásáról. A Képviselőtestület: A paposi Nőegyletet támogatja Ft / azaz ötvenezer forint / összeggel, melyet a költségeinek fedezésére használhat fel. Az összeg házipénztárból kerül kifizetésre. 106/2002.(IV.30.)KT. számú határozata A Hóvirág Idősek Klubja támogatásáról. A Képviselőtestület: A Hóvirág Idősek Klubját támogatja Ft / azaz ötvenezer forint / összeggel, melyet a költségeinek fedezésére használhat fel. Az összeg az igénybejelentés után házipénztárból kerül kifizetésre. 107/2002.(IV.30.)KT. számú határozata A paposi Polgárőr Szervezet támogatásáról. A Képviselőtestület: A paposi Polgárőr Szervezetet támogatja Ft / azaz ötvenezer forint / összeggel, melyet a költségeinek fedezésére használhat fel. Az összeg az igénybejelentés után, házipénztárból kerül kifizetésre. e.) A Szív a szívért alapítvány kér támogatást az Önkormányzattól a Mátészalkai Területi Kórház Gyermekosztálya részére életmentő műszerek megvásárlására. A műszerek átadása május 16-án kerül átadásra. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatoz hozta: 108/2002.(IV.30.)KT. számú határozata Szív a szívért alapítvány támogatásáról

20 -54- A Képviselőtestület: A Szív a szívért alapítványt Ft / azaz tízezer forint / összeggel támogatja, mely összeget a Mátészalkai Területi Kórház Gyermekosztálya részére életmentő műszerek beszerzésére kell fordítani. 6./ Egyebek A polgármester a következőkről tájékoztatja a testületet: - Egyszeri juttatás kifizetésére kerül sor május hónapban Ft támogatásban részesülnek azok, akik április hónapban részesültek szociális segélyben, JPT-ben, ápolási díjban, időskorúak járadékában. Ez kormányhatáskörös döntés. - Eb oltás lesz május 4-én óráig. - Lakatos Ferenc 50 nap közérdekű munkát fog végezni az önkormányzatnál, büntetés letöltése céljából. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárja és zárt ülést rendel el. Papos, április 30. P.H. Kállai Tibor polgármester Veres Ágnes mb.jegyző

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Monorierdő Község Önkormányzat 2009. augusztus 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 193-194 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. június 29-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 22-én a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános üléséről. Időpont: 2010. szeptember 13. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A 2009. évre várható bevételek és kiadások bemutatása. Tagintézmények költségvetési koncepciója III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója. Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs Az elõterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. november 20-án 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak:

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 7-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben