VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ"

Átírás

1 VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

2 VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

3 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági felülvizsgálatában résztvevő szakértőket és titulusukat. 3

4 Tartalomjegyzék Aláírólap... 3 Tartalomjegyzék KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A stratégiai fejlesztési célok meghatározása Városi szintű középtávú tematikus célok Városrészi szintű területi célok A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával A település egésze szempontjából jelentős fejlesztések Egyéb fejlesztési projektek A településfejlesztési beavatkozások vázlatos pénzügyi terve, fejlesztések ütemezése ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM (amennyiben a településen található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület) Területek bemutatása Elmúlt években megvalósított beavatkozások A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása) A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Külső összefüggések Belső összefüggések Városrész szintű területi célok és adottságok kapcsolata A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek meghatározása Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok Ingatlangazdálkodási koncepció Partnerség Monitoring rendszer kialakítása

5 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 1.1 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása A város jövőképe A stratégiai tervezés első mérföldköve a jövőkép meghatározása; azé a vízióé, amely elérését a város célként tűzi maga elé. A jövőkép egy ideális állapotot vetít előre, hosszú távra tervez, és figyelembe veszi a megalapozó vizsgálatban feltárt jelen társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyokat, valamint az adottságokban rejlő potenciálokat. Vésztő Városa a gyarapodó, értékteremtő társadalom és a versenyképes, helyi adottságokra épülő gazdaság jövőképével 2030-ra pozícionálni kívánja magát a helyi térségi és megyei szerepkörben, valamint a hazai és külföldi piacon egyaránt. A jövőkép két fő területet ölel fel; a Szerethető város képe a társadalom megújulását és gazdasági aktivitásának növekedését, közösségbeli és szellemi gyarapodását, életminőségének javítását foglalja magában. Az Élhető város egy dinamikus, a mindenkori piaci viszonyokra reagáló, helyi értékekre és adottságokra építő települési gazdaság képe, amely új munkahelyek teremtésével mind az ipar, mind a mezőgazdaság, szolgáltatás és turizmus területeiből profitál. Vésztő, a szerethető város Olyan város megteremtése, amely kvalifikált, nyitott, fejlődésre képes és motivált, együttműködő lakóközösséggel rendelkezik. Vésztő célja, hogy biztosítsa lakosságának megfelelő szintű életminőségét a jövőben, törekedve annak fenntartására és folyamatos javítására. Aktív társadalmi párbeszédet valósít meg a felek közötti összefogások generálására, az érintettekkel együttműködve foglalkozik a közösség tiszta és rendezett környezetének, lakhatásának, mobilitásának, kiszolgálásának és kikapcsolódásának kérdéseivel. Vésztő szerethető, lakható várossá képes válni, ha törődik jelenlegi lakosságának felkarolásával és megtartásával, és ideális, vonzó környezetet teremt potenciális, új lakói számára is. Vésztő, az élhető város Olyan város megteremtése, amely tisztában van lehetőségeivel és a benne rejlő potenciálokkal; felvázolt céljainak eléréséhez stratégiát állít fel és hajt végre a társadalom, a gazdaság és a környezet fejlesztésének érdekében. Törekedik megyei és térségi szerepkörének pozicionálására és erősítésére, valamint új kapcsolatrendszerek kiépítésére, új fejlődési irányok feltérképezésére is az országon belül és az országon kívül is. Szerepköreinek és elérhető céljainak ismeretében feltérképezi a számára érdekelt célcsoportokat, és lépéseket tesz azok érdekeltté tételére és bevonzására. Gazdaságának fejlesztésében célként magasan kvalifikált munkaerőt alkalmazó, versenyképes, dinamikusan fejlődő és a mindenkori piaci viszonyokhoz alkalmazkodó, hozzáadott értéket teremtő 5

6 rendszert határoz meg, melyet a felek közti folyamatos párbeszéd és kooperáció működtet. Az értékteremtő helyi gazdaság eléréséhez elengedhetetlen a magasan kvalifikált, képzett munkaerő megteremtése a helyi lakosságban rejlő lehetőségek kiaknázásával és a potenciális munkavállalók bevonzásával. A szerethető és élhető város jövőképéhez egyaránt hozzátartozik a tiszta, rendezett, igényeket kiszolgáló infrastruktúrával ellátott környezet megteremtése, mind az épített, mind a természeti elemek esetében; a gondozott, vonzó település képe ajánlólevele és egyben élő képeslapja is a városnak. Az említett célok elérése mellett kiemelten fontos a települési arculat megtervezése és kommunikációja mind a városon belül, mind a kívánt célcsoportok felé. 1.2 Városi szintű középtávú tematikus célok Stabil gazdasági háttér és kvalifikált munkaerő Vésztő tematikus céljainak megfogalmazása előtt felmérte, milyen veszélyekkel és gátló tényezőkkel kell számolnia, valamint a lehetőségei és adottságai ismeretében a jövőben hova a szeretne eljutni. A város életében sok évre visszamenő kedvezőtlen tendenciájú folyamat a népesség fogyása és a társadalom degradációja, a képzett munkaerő, fiatalok elvándorlása. Éppen ezért egyik fő feladataként a népesség megtartását és bevonzását tűzte ki a város, mely közvetve a magasan kvalifikált, legalább általános vagy szakmai érettségivel rendelkező munkavállalót alkalmazó és magával hozó, meglévő és bevonzott vállalkozások hosszú távon való helyben tartását jelenti. A meglévő vállalkozások esetében elsődleges cél a helyi szereplők megismerése és bennük rejlő lehetőségek feltérképezése az együttműködési lehetőségek megvizsgálásával együtt. A potenciális, új vállalkozások esetében a város elvárása a hozzáadott érték előállítása, amely a bevételek növekedéséhez járul hozzá. Vésztő második célja az adóbevételek növelése, amely az önkormányzati adórendszer átalakításával, a költségvetési támogatási rendszer nyomon követésével, a város meglévő vagyontárgyainak optimális hasznosításával és pályázati források bevonásával érhető el; utóbbi nem csak az önkormányzat, hanem vállalkozások, egyéb szervezetek esetében is. A tematikus célok ezen elképzelések, és az elvégzett vizsgálatok fényében kerültek megfogalmazásra: 6

7 A város jövőképének eléréséhez megfogalmazott tematikus célok négy fő csoportra bonthatóak: Az első célcsoport (T1), a már a jövőképből ismerős Szerethető város megteremtése címet bír, mely a helyi lakosok és a potenciális, új lakók mobilitásának, lakhatásának és kiszolgálásának biztosítására, egy nyitott, fejlődőképes, motivált lakóközösség kialakítására helyezi a hangsúlyt. A célcsoport alcéljai a szociális ellátás és települési szolgáltatások fejlesztésének, a közlekedési- és közműhálózatok fejlesztésének, valamint a kultúra, sport és szórakozás területén megjelenő elképzelések témaköreivel foglalkozik. A második célcsoport (T2), az első csoport kiegészítéseként az Élhető Város megteremtése nevet kapta, melyben a település gazdaságának és környezeti adottságainak fejlesztése kap kiemelt szerepet. A cél egy karakteres, jövőképe eléréséhez tudatosan tervező és potenciáljai kihasználásához integrált szemléletet megvalósító települési gazdaság megteremtése, és hosszú távú, fenntartható működtetése. A célcsoport alcéljai a gazdaság és a környezet fejlesztése, kiegészülve a gazdaságfejlesztést támogató tevékenységek megvalósításával. A harmadik célcsoport (T3) az Önkormányzat szerepvállalását foglalja magában, amely azokat a célokat gyűjti tematikus rendbe, amelyek kifejezetten a városi önkormányzat önálló tevékenysége nyomán lépnek működésbe. A negyedik, egyben utolsó célcsoport (T4), a Településmenedzsment, mely egyfajta keretet szolgáltat az első három megvalósulásához, és a település önképének kialakítását, fókuszpontjainak megtalálását és külső kommunikációjának fejlesztését foglalja magában. Szociális ellátás fejlesztése A szerethető város megteremtése Települési szolgáltatások fejlesztése Közlekedés- és közműfejlesztés Kultúra, sport, szórakozás VÉSZTŐ TEMATIKUS CÉLJAI Az élhető város megteremtése Önkormányzati szerepvállalás Gazdaságfejlesztés Gazdaságfejlesztést támogató intézkedések Környezet fejlesztése Településmenedzsment 1. ábra: Vésztő tematikus céljainak rendszere 7

8 T1. CÉLCSOPORT: A SZERETHETŐ VÁROS MEGTEREMTÉSE Szociális ellátás fejlesztése Települési szolgáltatások fejlesztése A szerethető város megteremtése Kultúra, sport, szórakozás Közlekedésés közműhálózat fejlesztése T1.1 Szociális ellátás fejlesztése A szociális ellátások fejlesztése a már Helyi Esélyegyenlőségi Programban feltárt hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének és esélyeinek javítását célozza meg a meglévő szolgáltatások elérhetőségének fejlesztésével, és új szolgáltatások kialakításával. A tématerület éppúgy fókuszál a település idősödő lakosságának fizikai és szellemi, lelki igényeinek kiszolgálására, mint a családok támogatásának keretében a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra való visszatérési esélyének javítására, a gyermekekkel való foglalkozásra, mint a mélyszegénységben élők és romák képzésével, munkaerő-piacra való visszavezetésével és a fogyatékkal élők életszínvonalának emelésével. A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: szociális boltrendszer kialakítása szociális földprogram folytatása segélyezés természetbeni juttatásainak megvalósítása Borostyánkő Idősek Otthona igény szerinti bővítése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének bővítése igény esetén idősek nappali ellátásának fejlesztése közétkeztetés egyedül élő idős emberek segítése a támogató szolgálat fejlesztése a helyi intézmények bevonásával éjjeli melegedő és átmeneti szállás kialakítása intézményi, közterületi akadálymentesítés 8

9 A szociális ellátás fejlesztése az Európai Unió EFOP és TOP pályázatainak forráskeretéből valósulhat meg, az idős emberek ellátásának esetében a helyi fiatalok önkéntes feladatellátásával kiegészülve. T1.2 Települési szolgáltatások fejlesztése A szolgáltatások keretén belül a település nyújtotta szolgáltatások, az egészségügyi ellátás fejlesztése, a közbiztonság javítása és az oktatási infrastruktúra fejlesztése a fő területek. A cél teljesülésével javulni fog a nyújtott szolgáltatások minősége, elérhetősége, az egészségügyi fejlesztések nyomán megoldódik a szakemberhiány a lakosság kielégítőbb ellátásban fog részesülni az intézmények funkció- és kapacitásbővítése nyomán; az oktatási fejlesztések javítani fogják az intézmények közötti együttműködéseket, valamint bővítik a mostani fiatal és felnőtt képzési támogatási rendszer nyújtotta lehetőségeket, és az épületállomány infrastrukturális ellátottságát. A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: Települési szolgáltatások új temetőrész kialakítása temető kerítés építése bevásárló központ építésének szorgalmazása helyi kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése, kereskedő centrum létrehozása korszerű postaépület létrejöttének szorgalmazása lakossági szolgáltatások fejlesztése intézményi rendszeren belül helyi közétkeztetés és szociális étkeztetés-fejlesztés Monostor étterem többcélú hasznosítása és szolgáltatásainak bővítése Egészségügyi ellátás szakember utánpótlás hosszú távú biztosítása szakrendelés beindítása igény és lehetőség szerint lakossági tájékoztatás, egészséges életmód programok új egészségügyi centrum kialakítása új védőnői, háziorvosi és szakorvosi rendelőkkel Közbiztonság Oktatás térfigyelő kamerarendszer kiépítése lakossági tűz és betörésjelző rendszer kiépítése igény esetén (KTV hálózaton) közbiztonságot felügyelő szervezetek munkájának összehangolása, tárgyi felügyeleteinek javítása iskola felújítás II. ütem megvalósítása 9

10 oktatási intézmények együttműködésének fokozása ösztöndíjrendszer bővítése és a helyi vállalkozások bevonása a fiatalok itthon maradása érdekében esti és felnőttképzés biztosítása helyben Sinka István Népfőiskola létrehozása A szolgáltatások fejlesztésébe az önkormányzattal együttműködésben érdemes bevonni a vállalkozásokat, kiemelten a felnőttoktatás terén a piacorientált képzés megvalósítása érdekében, és ösztöndíjalap létrehozásában. A fiatalok számára az önkormányzat BURSA HUNGARICA támogatást is nyújthat. Az európai uniós források közül a TOP forrásai alkalmasak a tervezett fejlesztések finanszírozására. T1.3 Közlekedés- és közműhálózat fejlesztése Vésztő gazdasági növekedésének egyik legnagyobb akadálya a település perifériális helyzete és a helyi közlekedési hálózat térszerkezete. A vasúthálózat leépítése, valamint a közúthálózat hiányossága és állapota miatt Vésztő kiesik a megye és a térség gazdasági vérkeringéséből. A közlekedési hálózat kiemelten a térségi turizmus és a helyi lakosság mobilitása szempontjából is jelentős kerékpárút-hálózat fejlesztése elengedhetetlen a térség társadalmi és gazdasági helyzetének javítása érdekében. A település közműhálózatának területi lefedettsége a térségen belül is jónak mondható, a tervezett gazdasági- és társadalmi növekedés kiszolgálására rendelkezik tartalékkapacitással; szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózata állapota miatt rekonstrukcióra szorul. A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: Kerékpár: Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (Vásártér) Mágor- Szeghalom közötti kerékpárút megépítése belterületi leromlott állapotú kerékpárutak felújítása további kerékpártárolók kihelyezése KRESZ gyakorlópálya kiépítése Tömegközlekedés tömegközlekedés összehangolásának szorgalmazása közlekedési szabályozás felülvizsgálata, szükséges fejlesztése Gyoma-Nagyvárad vasúti felújítás szorgalmazása Vésztő- Békés- Szeghalom- Okány közutak felújításának szorgalmazása Vésztő- Kőrösladány út megépítésének szorgalmazása Parkolóhelyek számának növelése meglévő belterületi kövesutak felújítása, kátyúzása (ha munkahelyi mobilitás) önkormányzati külterületi földutak karbantartása 10

11 Közmű járdásítás Vasút állomás és a kapcsolódó terület városi hasznosítása, rendezése barnamező hiányzó buszvárók megépítése (Wesselényi, Vásártér) közlekedési szabályozás felülvizsgálata, szükséges fejlesztése A biztonságos közlekedés érdekében átépíteni a Wesselényi- Kossuth és a Kóti-Bartók utca csomópontokat meglévő belterületi kövesutak felújítása, kátyúzása (ha gazdasági terület, munkahely irányában van) hiányzó területekre szennyvíz pályázat benyújtása igény esetén ivóvízellátás minőségének fejlesztése csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója ingyenes WIFI pontok kialakítása a mobil internet és kommunikáció érdekében Az európai uniós források közül a TOP és KEHOP forrásai alkalmasak a tervezett fejlesztések finanszírozására. T1.4 Kultúra, sport, szórakozás A helyiek szellemi és lelki igényeinek kielégítésére, a várost lakó közösséggé kovácsolására Vésztőnek elengedhetetlen a rekreációs és kulturális szolgáltatásokat nyújtó kapacitásainak és adottságainak fejlesztése. A kulturális-, sport- és egyéb szórakozási lehetőségek fejlesztése és bővítése kiemelkedő eszköz a város kezében, mivel jellegéből fakadóan a társadalom teljes spektrumát képes elérni, kortól és nemtől független csoportok életminőségét tudja javítani. A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: Közművelődés Sport a könyvtár épületének teljes felújítása, bővítése és akadálymentesítése helyi kiadványok elektronikus megjelenésének biztosítása Sinka Múzeum és Metykó Múzeum létrehozása lakóházaik felújításával tájház és környezetének fejlesztése sportcsarnok és tanuszoda áttervezése sportcsarnok megépítése kézilabda és kosárlabda pálya megépítés a sporttelepen futópálya felújítása a sportpályán streetball és gördeszka pálya építése a Művelődési Központ mellett 11

12 biztonságos játszótéri elemek kihelyezése az iskolákba és óvodákba, valamint további két játszótér kialakítása grund focipályák kialakítása a város több pontján sporttelep fejlesztése (lelátó, pályavilágítás, parkoló, fásítás) új sport szakosztályok megalakulásának támogatása helyi sportutánpótlás nevelés megszervezése Ifiklub kialakítása a Művelődési Központ előterében Az európai uniós források közül a TOP és EFOP, valamint a Vidékfejlesztési Program forrásai alkalmasak a tervezett fejlesztések finanszírozására. T2. CÉLCSOPORT: AZ ÉLHETŐ VÁROS MEGTEREMTÉSE Az élhető város megteremtése Gazdaságfejlesztés Gazdaságfejlesztést támogató tevékenységek Környezet fejlesztése T2.1 Gazdaságfejlesztés Vésztő települési gazdaságának fejlesztését két fő pillérre helyezi: az egyik az ipari tevékenység fokozása, vagyis a meglévő üzemek kapacitásának és termékskálájának bővítése és fejlesztése, valamint új vállalkozások bevonzása és letelepítése; a másik a település és a térség egyedi természeti és kulturális adottságaira épülő, családközpontú turisztikai szolgáltatás kiépítése és működtetése. 12

13 Vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés Vésztő vállalkozások fejlesztésének vonatkozásában a település hagyományaiból és adottságaiból adódóan a mezőgazdaság, valamint a mezőgazdaság és az ipar közötti kapcsolatok kiaknázására helyezi a hangsúlyt, továbblépve azon az úton, amelyen az elmúlt években elindult. A város kiemelkedő eredményeket ért el autóiparban hasznosított rostnövények (kender és csalán) termesztésében, mely kapacitását a jövőben bővíteni kívánja. Az építőiparban szintén rostnövények felhasználásával, természetes alapanyagokból készülő, ún. biotégla készítésével kíván megjelenni. Az elkövetkező években a gomba- és gyógynövénytermesztés megkezdését, valamint az üvegházas növénytermesztés fejlesztését tervezi. A település szintű fejlesztések mellett, a helyi lakosok megélhetését támogatva, külön célként nevesíti a háztáji gazdálkodás (növénytermesztés és állattartás) szélesebb körű elterjesztését, kultúrájának megteremtését is. A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: közmunkaprogram hatékonyságának fokozása külterületi öntöző csatornahálózat kiépítésének szorgalmazása háztáji állattartás elősegítése, helyi feldolgozásának fejlesztése ipari rostnövény termesztés és feldolgozás fejlesztése zöldségtermesztés, feldolgozás fejlesztése (szabadföldi és hidrokultúrás) helyi savanyító és konzerv üzem elindítása ipari csarnokok, inkubátorház, szolgáltatóház igény szerinti létrehozása állatrakodó felújítása Családbarát turizmus fejlesztése Vésztő adottságaira építve családközpontú kerékpáros turizmust kíván kiépíteni a környező önkormányzatokkal való együttműködésben. A tervek szerint a térségi és települési turizmus fő fizikai vázát a térségi kerékpárút-hálózat, valamint a hálózat célszerű működését kiszolgáló infrastruktúra (szerviz, kerékpárbérlés, pihenőhely, busz+kerékpártároló, vasút+kerékpártároló, stb) hálózat alkotja. A kerékpárút-hálózat feladata a turisztikai látványosságok felfűzése, és a kínálat bekapcsolása az országos kerékpárút-hálózatba. A kerékpárút-hálózat turisztikai jelentősége mellett, nagyban hozzájárul a lakosság mobilitásának javításához is. A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: Bagolyvár: idegenforgalmi információs és szolgáltató szervezeti iroda kialakítása Vésztő-Mágor fejlesztése csónakázó tó kialakítása 13

14 turisztikai marketing fokozása turisztikai beruházások ösztönzése, szolgáltatások fejlesztése kapcsolódó kerékpáros közlekedési fejlesztések a T1.3 Közlekedésés közműhálózat fejlesztése című célcsoportból T2.2 Gazdaságfejlesztést támogató tevékenységek A gazdaságfejlesztés célzott tevékenységei mellett szükség van olyan intézkedésekre is, amelyek a konkrét feladatok megvalósulásához járulnak hozzá, és/vagy folyamatukat gyorsítják. Ezen intézkedések csoportjáért, jellegéből fakadóan elsősorban az önkormányzat a felelős, az érintett szereplőkkel (bevont szakemberek, helyi vállalkozások) együttműködve. A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: munkahelyteremtő támogatási rendszer továbbfejlesztése kedvezményes önkormányzati telekbiztosítás beruházáshoz a munkahelyteremtés érdekében támogatni a helyi és ide érkező vállalkozásokat a hamarosan megnyíló uniós támogatások felhasználásával, térségi pályázatíró iroda létrehozása befektetők felkutatása a Vésztői Szociális Szövetkezet keretein belül felvásárló, feldolgozó és értékesítő hálózat kialakítása mezőgazdasági termelő és feldolgozó hálózat létrehozása megüresedett önkormányzati épületek vállalkozási célú hasznosítása piac fejlesztése Mind a gazdaság fejlesztéséhez, mind a támogató tevékenységek megvalósításához számos lehetőség van önkormányzat számára. A pénzügyi forrás mellett, mentori és mecénási, egyéb tanácsadói szolgáltatás is rendelkezésre áll attól függően, hogy az adott tevékenység milyen szintű beavatkozást vagy típusú erőforrást kíván. A beruházások támogatására különböző bankok, alapok, hazai és külföldi magánbefektetők, európai uniós (Vidékfejlesztési Program, GINOP, TOP) programok forrásai vehetők igénybe. T2.3 Környezet fejlesztése A települési környezet fejlesztése közvetetten, de hozzájárul a gazdaság fejlesztéséhez a környezet minőségének javításával, egy élhetőbb, tisztább település megteremtésével. A város különösen a szélsőséges időjárás okozta változásokra érzékeny természeti elemeinek, országos szempontból is jelentős értékeinek védelme, a környezetvédelmi szempontból is fenntartható, energiahatékony- és takarékos működésének biztosítása (háztáji és települési szinten) mind a célcsoport kiemelt intézkedései. 14

15 A cél támasztott feltételeinek teljesüléséhez az alábbi feladatokat tűzte ki a város: Cifra-ági holtág és Holt-Sebes-Körös rekonstrukciójának szorgalmazása Holt-Sebes-Körös belterületi szakaszainak hullámterében sétány kialakítása Holt-Sebes-Körös vízutánpótlásának szorgalmazása megújuló energiaforrások használatának elősegítése, intézményi energiahatékonyság fokozása napcellás intézményi energiaellátás kiépítése elektromos iskolabusz és kukásautó beszerzése a környezetvédelem érdekében fásítási, virágosítási program folytatása Kertészeti csemetekert létrehozása és fejlesztése a városi fásítás érdekében kóbor ebek folyamatos ellenőrzése elhanyagolt telkek tereprendezése, törmelék elhordása utáni hasznosítás (lucerna, grund focipálya) biogazdálkodás és biotermelés fejlesztésének ösztönzése ökológiai gazdálkodás szelektív hulladékgyűjtés megszervezés a házaktól a szemétszállítási díj csökkentése érdekében komposztáló megépítése régi dögkút rekultivációja A célok európai uniós források (TOP, KEHOP, Vidékfejlesztési Program) valamint települési szereplők (civil szervezetek, vállalkozások) bevonásával valósulhatnak meg. T3 Önkormányzati szerepvállalás Az önkormányzat, mint a település irányítója, vezetői és koordinátori szerepkörben kell, hogy támogassa a település fejlődésének ügyét. Vésztő önkormányzata legfontosabb feladatainak tűzte ki a település bevételeinek növelését valamint a vállalkozások fejlesztését, szem előtt tartva a település lakosságának életszínvonalának emelését is. Ezen célok eléréséhez számos beavatkozási lehetősége van, melyeket erőforrásai függvényében, akár együttműködésben is megvalósíthat: Általános célok Az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátása Társadalmi részvétel fokozása a beruházások és az egyenlő közteherviselés meghatározása során 15

16 Önkormányzati gazdálkodás Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítása intézményi hatékonyság növelése, szükséges átszervezések végrehajtása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységének fejlesztése saját bevételek növelése Helyi adórendszer átalakítása Önkormányzat egyéb feladatai civil szervezetek működési támogatásán túl céltámogatási rendszer folytatása helyi kommunikáció fejlesztése külön koncepció alapján városrendezési terv aktualizálása, átdolgozása Lakhatás, letelepedés támogatása szükséglakás és szociális bérlakás kialakítása fiatalok ingyenes építési telekhez juttatása fészekrakó önkormányzati bérlakás program Nemzetiségi Önkormányzatok: Német- és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttműködés fokozása, szakmai és pénzügyi támogatás nyújtása A célok forrásigényét jellegéből adódóan, az önkormányzat biztosítja, esetben (pl. szociális bérlakás kialakítása) külső forrás (pl. európai uniós) bevonásával. T4 Településmenedzsment A településmenedzsment eszköztára a település önképének kialakítását, fókuszpontjainak megtalálását és külső kommunikációjának fejlesztését szolgálja, mely közvetetten járul hozzá a települési gazdaság fejlesztéséhez. 16

17 1.3 Városrészi szintű területi célok A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása A városi célok a város egészére alkalmazandó kitűzések, míg a területi célok az egyes városrészekre vonatkoztatva, az adott környezeti, gazdasági és társadalmi adottságokat figyelembe véve fogalmaznak meg feladatokat, amelyek megvalósításával elért részcélok szervesen illeszkednek a város szintű tematikus célokhoz, együttesen támogatva a kitűzött jövőkép elérését. A városrész szintű területi célok a Helyzetértékelő munkarész városrész elemzése alapján kerültek megfogalmazásra. VR1: Belvárosi rész: nyújtott szolgáltatások fejlesztése és települési funkciók bővítése VR2: Kisvárosi rész: gazdaságfejlesztési beruházások megvalósítása VR3: Kertvárosi rész: leromlott állapotú lakóterületek rehabilitációja és zöldfelületek fejlesztése VR1: Belvárosi rész: A városrész a városra vonatkozó tematikus célok közül a települési szolgáltatások, a sport, gazdaságfejlesztést támogató tevékenységek és a környezet fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A belvárosi városrész magában foglalja a legtöbb közfunkciót magába tömörítő településmagot, valamint a központ körüli közvetlen lakóterületeket; funkcionálisan és szerkezetileg is a legfejlettebb városrész, külön értéke a történeti szerkezetet őrző utcahálózat és utcaképek, középületek, valamint a központi kiterjedt zöldfelületek a Művelődési ház és a Református templom körül. A területen a város tengelyét alkotó Kossuth Lajos út halad át. A belváros elsődleges területi céljai a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése és a területi potenciálok kiaknázása a gazdaság fejlesztése érdekében. A városrészben megvalósítható fejlesztések között barnamezős beruházás, helyi gazdaságélénkítő beavatkozás, játszótér fejlesztés, lakóhely megújítás, sportterület- és közintézmény fejlesztés is található. VR1.1 Sportcsarnok fejlesztése a Vörösmarty és Eötvös utcák közötti barnamezős területen, a település nyújtotta szolgáltatások bővítése, és az életminőség színvonalának emelése érdekében VR1.2 Közintézmények fejlesztése: könyvtár funkcióbővítő és energetikai korszerűsítése, Városháza energetikai korszerűsítése VR1.3 A helyi gazdaság élénkítése érdekében a piacterület fejlesztése a helyi termelők támogatására, lehetőségeik javítására 17

18 További kapcsolódó fontosabb, intézkedések: Játszóterek fejlesztése (Művelődési ház mögött és Bartók Béla tér mellett) Utcafásítás Járdásítás Közintézmények és közterületek akadálymentesítése Közlekedési csomópontok közlekedésbiztonsági átépítése Parkolók számának növelése, hiányzó buszvárók megépítése a Wesselényi és Vásártér utakon VR2: Kisvárosi rész A városrész fő tematikus célterületei a gazdaságfejlesztés és a gazdaságfejlesztést támogató tevékenységek, emellett kiemelt szerepet kap a környezet fejlesztése is. A kisvárosi városrész, mely körülöleli a belvárosi magot, ad teret elsősorban a település hosszú távú gazdaságélénkítő fejlesztéseinek. A terület változatos funkciókkal rendelkezik; északi részén A Holt-Sebes Körös medre húzódik, valamint itt találhatóak a Kós Károly tervezte Bagolyvár és Faksz házak is. A déli részen kiterjedt, ipari gazdasági területek húzódnak; a fejlesztések megvalósításához ezek mellett zöld- és barnamezős területek is rendelkezésre állnak. A gazdaságfejlesztési tevékenység mellett, a déli részen zöldfelületi fejlesztés, északon pedig szolgáltatásfejlesztés is megvalósulhat. VR2.1: Barnamezős és zöldmezős beruházások: barnamezős beruházás a Móra és Kóti iskola, valamint az egykori Állatvásártér, zöldmezős beruházás megvalósítása a Kinizsi út melletti területen VR2.2: Holt-Sebes Körös medrének karbantartása és kísérő zöldfelületek környezetrendezése VR2.3: Iparterületek fejlesztése: A déli városrészen részben már hasznosított, bővíthető gazdasági területek fejlesztése, befektetők és vállalkozók számára kedvező környezet kialakítása További kapcsolódó fontosabb, intézkedések: A Móra, Kóti iskolák, illetve Állatvásártér területe alkalmas lehet egy jövőbeli naperőmű létesítésére. Szigetszerű zöldfelületek fejlesztése Játszóterek fejlesztése (Szabadság tér mellett, Szillér és Munkás utcában) Bagolyvár fejlesztése, funkcióbővítése Utcafásítás Járdásítás Közintézmények és közterületek akadálymentesítése 18

19 VR3: Kertvárosi rész A városrész a tematikus célok közül a szociális ellátás, lakhatás és a települési szolgáltatások fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, emellett kiemelt szerepet kap a gazdaságfejlesztés és az önkormányzat is. A kertvárosi városrész a település perifériális részein, a város D-Dny-i részén, valamint keleten, a Szillér utcától délre található. A területen elsősorban a lakófunkció dominál; keleten a holtág, a mesterséges tó és a kapcsolódó zöldfelületek fekszenek. A déli részen, a Békési út mellett kiterjedt, gazdasági célú hasznosításra alkalmas terület húzódik. A város délnyugati pereme, valamint keleten a Nagy Sándor utca erősen leromlott állapotú területek. VR3.1: Leromlott állapotú lakóterületek megújítása VR3.2: Iparterület fejlesztése a déli városrészen VR3.3: A holtágak és a mesterséges tó medrének karbantartása és a kísérő zöldfelületek környezetrendezése, fenntartása További kapcsolódó fontosabb, intézkedések: Játszóterek fejlesztése (Liszt Ferenc és Mikes Kelemen utcában) Utcafásítás Járdásítás Közintézmények és közterületek akadálymentesítése 19

20 2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások esetében az alábbi projekttípusok kerültek lehatárolásra: Akcióterületi projektek (AT1; AT2; AT3) Település egésze szempontjából jelentős fejlesztések Egyéb projektek 2. ábra: Akcióterületi projektek (forrás: saját szerkesztés) 20

21 AT1 akcióterület Az első akcióterület a belvárosi városrész Kossuth út menti területét foglalja magába; a helyszínen megvalósuló fejlesztések a település egésze szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak; elsősorban a szolgáltatások és a környezet fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, de szerepet kap a gazdaságfejlesztést támogató tevékenységek megvalósítása is. 1. Sportcsarnok fejlesztése 2. Meglévő játszótér fejlesztése (Kossuth u ) 3. Meglévő játszótér fejlesztése (Bartók Béla tér) 4. Piac fejlesztése 5. Könyvtár funkcióbővítése: konferenciatermek és népfőiskola kialakítása 6. Meglévő önkormányzati ingatlan megújítása, funkcióváltása (Kossuth Lajos u. 77.) AT2 akcióterület A második akcióterület az összehangolt gazdaságfejlesztési projektekre koncentrál, emellett északi részén, mely a városközponthoz csatlakozik, zöldterületi fejlesztésen belül játszótér megújítását is tervezi a város. 1. Meglévő játszótér fejlesztése (Szabadság tér) 2. Móra iskola területének hasznosítása 3. Zöldmezős beruházás megvalósítása a Kinizsi utca mellett (inkubátorház, ipari park kialakítása) 4. Meglévő gazdasági ipari terület fejlesztése AT3 akcióterület A harmadik akcióterület a másodikhoz hasonlóan a gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítására koncentrál, ehhez a már meglévő területek fejlesztésével, és újak kijelölésével járul hozzá. 1. Állatvásártér területének gazdasági ipari célú hasznosítása 2. Déli ipari terület fejlesztése, üres gazdasági épület hasznosítása AT4 akcióterület A negyedik akcióterület a város déli részén fekvő kiterjedt, szegregációval érintett városrészt foglalja magába. Az akcióterület előzetes lehatárolását rendelkezésre álló adatai alapján a települési önkormányzat végezte el, amely a Központi Statisztikai Hivataltól megkért adatok alapján felülvizsgálatra és pontosításra fog kerülni. Az akcióterület a Kinizsi- 21

22 Bezerédi-József Attila-Okányi-Rozgonyi-Mikes Kelemen- belterület DK-i határa-bezerédi- Andrássy-Jósika-Ábrány és Köröslaányi utcák közötti városrészt öleli fel. A városrész összetett környezeti és társadalmi problémáira a stratégiában megfogalmazott Anti-Szegregációs Program nyújt megoldást A település egésze szempontjából jelentős fejlesztések Iparterületek fejlesztése: az iparterületek fejlesztése kiemelt jelentőségű Vésztő jövője szempontjából. A vállalkozások letelepedésének előfeltétele a megfelelő vállalkozó környezet kialakítása. Az iparterület fejlesztés az első és második akcióterületeket érinti, emellett kapcsolódik hozzá a kisvárosi városrész északi területén található Kóti iskola, valamint potenciális fejlesztési területként a Nagy Sándor utca is. Piac területének fejlesztése a helyi gazdaság fejlesztéséhez járul hozzá, támogatva a helyi termelők piacra jutását és a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok kialakítását. Hálózatos elemek fejlesztése: a hálózatos elemek fejlesztése a település egésze szempontjából fontosak, mert nyújtott szolgáltatásukkal a település jelentős részére kiterjednek. Intézmények energetikai korszerűsítése o Idősek Otthonának épületének hőszigetelése, nyílászárócseréje, fűtéskorszerűsítése és napelemmel való felszerelése o Városháza: nyílászáró csere és napelem felszerelése o Könyvtár épületének hőszigetelése, nyílászárócseréje, fűtéskorszerűsítése és napelemmel való felszerelése Közlekedés fejlesztése o Járdásítás o Vásártér úti kerékpárút fejlesztése, leromlott állapotú kerékpárutak fejlesztése, további kerékpártárolók kihelyezése o Wesselényi, Kossuth és Bartók utcai csomópontok átépítése közlekedésbiztonsági szempontok szerint o Belterületi kövesutak felújítása o parkolóhelyek számának növelése, Wesselényi és Vásártér úti buszvárók megépítése Közműfejlesztés o Szennyvízhálózat rekonstrukciója, fejlesztése o Csapadékvíz-elvezető rendszer és csatornahálózat fejlesztése Zöldfelület fejlesztése o Holt-Sebes Körös medrének és partvonalának rendezése o Belterületi csatornákat kísérő zöldfelület rendezése o Sporttelep melletti területen található gyümölcsös átalakítása zöldterületté o Utcafásítás a település teljes területén o Meglévő játszóterek fejlesztése és új játszóterek kialakítása Meglévő játszóterek: Szillér utca Új játszóterek: Munkás utca (914/2 hrsz.), Móricz Zsigmond és Mikes Kelemen u. (2491 hrsz.), Liszt Ferenc utca és Kossuth Lajos út sarka) 22

23 o új temetőrész kialakítása Épített örökség védelme o Bagolyvár funkcióbővítése o Sinka István és Metykó Múzeum létrehozása Közintézmények és közterületek akadálymentességének biztosítása 2.5 Egyéb fejlesztési projektek Szelektív hulladékgyűjtés: a szelektív hulladékgyűjtésének programja jelenleg folyamatban van; a város a lakosság körében a szelektív gyűjtés elterjesztését tervezi, valamint inert hulladék gyűjtését és egy komposztáló kialakítását kívánja megvalósítani. A város kiemelt programja a helyi lakosok életminőségének és munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatására a települési identitástudat erősítése, a szemléletformálás és a foglalkoztatottság elősegítése. Kiemelt feladat a szegregációval érintett területek szociális városrehabilitációja és az érintett lakosság helyzetének javítása speciális intézkedések nyomán, a lakókörnyezet fejlesztésével, az elérhető szolgáltatások és mobilitás javításával, képzés megvalósításával, foglalkoztatottság elősegítésével természetbeni juttatás, szociális bolthálózat és földprogram kialakításával. AT4 akcióterület megújítása Szociális bérlakások kialakítása a Balassa utcában 23

24 2.3. A településfejlesztési beavatkozások vázlatos pénzügyi terve, fejlesztések ütemezése Szociális ellátás fejlesztése Meghatározott feladatok (prioritás: 1-2-3) Szociális ellátás: - szociális boltrendszer kialakítása (2) - szociális földprogram folytatása (1) - segélyezés természetbeni juttatásainak megvalósítása (1) - Borostyánkő Idősek Otthona igény szerinti bővítése (3) - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerének bővítése igény esetén (2) - idősek nappali ellátásának fejlesztése (2) - egyedül élő idős emberek segítése a támogató szolgálat fejlesztése a helyi intézmények bevonásával (1) A szerethető város Forrás Az EMMI szociális földprogramra hirdetett pályázatot (SZOC-FP-15-KOZ), de Vésztő nem szerepel a jogosultak között. Szociális boltrendszer: az önkormányzat és a MAGOSZ összefogásában. Természetbeni juttatás: Önkormányzat, gazdák, erdészet együttműködésében. TOP Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: a) férőhely bővítése, b) átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is), c) új szolgáltatás létrehozása, d) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése, e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése, f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható: a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, c) járműbeszerzés. EFOP : Védőháló a családokért ( ) A fiatalok családi életre való felkészítése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló 24

25 Települési szolgáltatások fejlesztés Meghatározott feladatok (prioritás: 1-2-3) Települési szolgáltatások - új temetőrész kialakítása (2) - temető kerítés építése (2) - bevásárló központ építésének szorgalmazása (2) - helyi kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése, kereskedő centrum létrehozása (2) - korszerű postaépület létrejöttének szorgalmazása (3) - lakossági szolgáltatások fejlesztése intézményi rendszeren belül (2) - helyi közétkeztetés és szociális étkeztetésfejlesztés (2) - Monostor étterem többcélú hasznosítása és szolgáltatásainak bővítése (2) programok Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés) Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, A fenti témakörökhöz kapcsolódó helyi szintű közösségi programok, tájékoztatók, információs események szervezése EFOP : Tanoda programok támogatása ( ) EFOP Ifjúsági programok támogatása ( ) (felfüggesztve) Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése Forrás Ösztöndíjrendszer bővítése és vállalkozások bevonása: vállalkozások és önkormányzat együttműködésében, közös ösztöndíj alap létrehozása, és pályakezdő stratégia kidolgozása, BURSA HUNGARICA Felnőttképzés: vállalkozókkal, befektetőkkel együttműködve TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a) Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő jelenleg más funkciót betöltő épületben történő kialakítása, valamint új helyiség/épület építése. Kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható. TOP Helyi gazdaságfejlesztés ( ) A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása o Piaci terület üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése. o Meglévő piaci terület, üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, 25

26 Egészségügyi ellátás - szakember utánpótlás hosszú távú biztosítása (1) - szakrendelés beindítása igény és lehetőség szerint (1) - lakossági tájékoztatás, egészséges életmód programok (2) - új egészségügyi centrum kialakítása új védőnői, háziorvosi és szakorvosi rendelőkkel (1) Közbiztonság - térfigyelő kamerarendszer kiépítése (1) - lakossági tűz és betörésjelző rendszer kiépítése igény esetén (KTV hálózaton) (2) - közbiztonságot felügyelő szervezetek munkájának összehangolása, tárgyi felügyeleteinek javítása (1) Oktatás - iskola felújítás II. ütem megvalósítása (2) - oktatási intézmények együttműködésének fokozása (2) - ösztöndíjrendszer bővítése és a helyi vállalkozások bevonása a fiatalok itthon maradása érdekében (1) - esti és felnőttképzés biztosítása helyben (1) - Sinka István Népfőiskola létrehozása (2) felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása. B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája) o Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. o Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. o Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése. C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel o A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként történő biztosítása. o Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése). Választható tevékenységek o A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill. közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. o Megújuló energiaforrások részarány-növelése. TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével ( )(Óvodák, bölcsődék részére) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: o férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is); o új telephely/szolgáltatás létesítése; o udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése); 26

27 Közlekedés- és közműfejlesztés Meghatározott feladatok (prioritás: 1-2-3) Kerékpár: - Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (Vásártér) (1) - Mágor-Szeghalom közötti kerékpárút megépítése (1) - belterületi leromlott állapotú kerékpárutak felújítása (2) - további kerékpártárolók kihelyezése (2) Forrás o bezárt telephely újranyitása; o szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése; o tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. Eszközbeszerzés, beleértve: o a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan; o az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését. Választható tevékenységek: o tanmedence felújítása, bővítése; o gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése; o a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható o a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet); o járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei kapacitásbővítéshez kapcsolódóan); o megújuló energiaforrások alkalmazása. TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés ( ) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Ökoturisztikai fejlesztések Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések o Kerékpáros turizmus fejlesztése Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai 27

28 - KRESZ gyakorlópálya kiépítése (2) Tömegközlekedés - tömegközlekedés összehangolásának szorgalmazása (1) - közlekedési szabályozás felülvizsgálata, szükséges fejlesztése (2) - Gyoma-Nagyvárad vasúti felújítás szorgalmazása (1) - Vésztő-Békés-Szeghalom-Okány közutak felújításának szorgalmazása (1) - Vésztő-Kőrösladány út megépítésének szorgalmazása (1) - Parkolóhelyek számának növelése (2) - meglévő belterületi kövesutak felújítása, kátyúzása (2) - önkormányzati külterületi földutak karbantartása (2) - járdásítás (1) - Vasút állomás és a kapcsolódó terület városi hasznosítása, rendezése (2) - hiányzó buszvárók megépítése (Wesselényi, Vásártér) (2) - közlekedési szabályozás felülvizsgálata, szükséges fejlesztése (2) - A biztonságos közlekedés érdekében átépíteni a Wesselényi-Kossuth és a Kóti- Bartók utca csomópontokat (2) - meglévő belterületi kövesutak felújítása, kátyúzása (1) Közmű - hiányzó területekre szennyvíz pályázat benyújtása igény esetén (1) - ivóvízellátás minőségének fejlesztése (1) hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket összekötő turisztikai célú kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése. Választható tevékenységek o Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása. TOP Fenntartható közlekedésfejlesztés Kerékpárosbarát fejlesztés Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés TOP Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés ( ) 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése Választható tevékenységek o 4 és 5 számjegyű utak csomópontjainak a fenntartható közlekedés előnyben részesítésével és a közlekedésbiztonság érdekében történő átalakítása. o Olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtőutak vagy csomópontok építése, felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése, melyek a településeket összekötő állami tulajdonú 4 és 5 számjegyű utak gazdasági területek irányába tartó közvetlen vagy közvetett útvonali folytatását és vagy a munkahelyek irányába tartó forgalom útvonalát képezik. o Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók és B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, és egy kerékpárosbarát kiegészítők beszerzése és elhelyezése. Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni. Beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése. o Szükséges infrastrukturális munkák, az útberuházásához kapcsolódó (utak alatt, felett és mellett található) infrastrukturális elemek, forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, 28

29 - csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója (1) - ingyenes WIFI pontok kialakítása a mobil internet és kommunikáció érdekében (2) o o o o o o lőszermentesítés, régészet, stb.). Zöldterület-építési, átalakítási munkák a tevékenységek helyrajzi számain (növénytelepítés és árnyékolástechnika, stb). Autóbuszöblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, váróhelységek, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése. Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk és vagy szigetek kiépítése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és, vagy optikai fék a település bejárata előtt, forgalomvonzó létesítményekhez, az úthoz közvetlenül kapcsolódó parkolóhelyek kialakítása az átkelési szakaszok esetén, stb.), csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése. Balesetveszélyes közútszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója. Kerékpáros átvezetések kialakítása. Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése. Közút szegélyén belül kiépítésre vagy kijelölésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: kerékpársáv, vagy koppenhágai típusú kerékpársáv, stb.) kialakítása. Amennyiben a kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonalvezetése szükségessé teszi, a kialakításra kerülő kerékpáros útvonal az indokolt részeken (pl.: ívek, keresztezések, keresztmetszeti vonalvezetési adottságok, stb. okok miatt) közúttól elválasztott kerékpárforgalmi létesítményként is kiépülhet. Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és, vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében. 29

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája 2016 március Készült: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben készült és 2015 októberében

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ keretében megvalósuló "JNSZ Megyei Integrált Területi Program /ITP/ 2014-2020" VÉGREHAJTÁSA - PROJEKTFEJLESZTÉS - megyei keret: 53,78 milliárd Ft

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. MÁJUS 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer...5

Részletesebben

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA ORFALU KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Orfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2015. (VII.27.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata 1 KÉSZÍTETTE Kistelek Város Önkormányzata Városi koordinátor Mészáros Gábor Városfejlesztési projektek, helyi televízió Hellné

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. Preambulum A Forrásközpont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október ISZEF előadás munkacsoportok 2013. október A stratégia célrendszere 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi fenntarthatóság, jogszabályi környezet) Adminisztráció egyszerűsítése

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 Jövőkép: 1. Helyi gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés: a hozzáadott érték növelése, alternatív jövedelemszerző tevékenységek Helyi mező- és erdőgazd. állatteny.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek!

Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek! Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Itt a helyünk értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek! HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Közgyűlés által jóváhagyott végleges

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben