PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MÁJUS 11.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer Az ITP célrendszere, célkitűzései Az ITP forrásallokációja Az MJV fejlesztési csomag az ITP indikátorvállalásai az ITP ütemezése Mellékletek

3 Bevezető Az ITP alapadatai Az ITP megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 31,4 Mrd Ft. Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, valamint az indikátorokat és az ütemezést tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat! Módszertani bevezető, a tervezés körülményei A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. Az ITP feladata, hogy meghatározza az MJV számára a kormányhatározatban lefektetett TOP forráskeret felhasználásának rendszerét, és biztosítsa, hogy az MJV a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP indikátorok célértékeinek megvalósulásához. Pécs MJV Önkormányzata a közötti időszakban az IVS stratégiai és operatív céljaihoz illeszkedve az ITP keretében az alábbi célokat kívánja elérni-megvalósítani: 3

4 - Elsődleges cél a város gazdasági potenciáljának az erősítése, amely egyszerre jelenti a tőkevonzó képesség növelését, a munkahelyteremtő beruházások Pécsre történő vonzását és a város termelési-foglalkoztatási helyzetének a javítása elsősorban a helyi KKV szektor működési körülményeinek javításán keresztül. - Pécs az ITP megvalósításával hozzá kíván járulni az Európa 2020 program céljaihoz, illetve a Partnerségi Megállapodásban és a TOP-ban rögzített nemzeti szintű vállalásokhoz, melyek a munkahely-teremtési célok mellett elsősorban klímavédelmi- és adaptációs, zöld gazdasági és társadalmi fejlesztéseket jelentenek a városi terek hosszú távú versenyképessége és gazdasági-társadalmi-ökológiai fenntarthatósága érdekében. - Pécs az ITP megvalósításával fentiekhez illeszkedve egy gazdaságfejlesztési célú, környezettudatos, a társadalom minden szegmense számára érezhető eredményeket kínáló programot kíván megvalósítani, melynek eredményeként foglalkoztatásigazdasági, életminőségi és környezeti szempontból sikeres várossá válik. Az ITP-t megalapozó stratégiai dokumentumokat (Pécs MJV városfejlesztési koncepcióját, amely a város közép- és hosszú távú koncepcionális fejlesztési irányait határozza meg, illetve a rövid távú célokat összegző integrált városfejlesztési stratégiát) Pécs MJV közgyűlése a 261/2014.(09.25.) számú határozatával fogadta el. Az ITP valamennyi intézkedése és fejlesztési célja fenti két dokumentumból került levezetésre. Pécs számára kiemelten fontos volt, hogy egy helyi társadalmi-gazdasági szempontból beágyazott ITP kerüljön elfogadásra, amely az érintettek lehető legszélesebb rétegével a különböző szakmai szempontú elvárásoknak megfelelően egyeztetésre került. Ennek keretében az alábbi fő egyeztetési folyamatokat szükséges kiemelni: Pécs2020 címmel a városvezetés konzultációt folytatott le a pécsi lakossággal, társadalmi szervezetekkel és a gazdasági élet képviselőivel, melyben a fő fejlesztési irányok kerültek megvitatásra. Ennek keretében minden pécsi háztartást kérdőívvel keresett meg a városvezetés, melyben a jövőre vonatkozó fejlesztési prioritások közös meghatározása volt a fő kérdés. Pécs MJV novemberben és márciusban két közmeghallgatás keretében is vitára bocsájtotta a fejlesztési elképzeléseket, melyek beépültek a végleges ITP fejlesztési céljaiba. Az ITP megalapozása érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nzrt. minden 100 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozással személyes konzultációt folytatott a fejlesztési lehetőségekről és szükségletekről, melyek alapján az igényeik beépítésre kerültek az ITP végleges változatába. 4

5 Pécs MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer Pécs Megyei Jogú Város az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. A területi szereplő (Pécs MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok: Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat II.1. Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz Alaphelyzet: Pécs városa 2014-ben fogadta azt az ITS-t, melyben a város középtávú stratégiai céljai, illetve területi céljai nevesítésre kerültek. A város az ITP keretében rendelkezésre álló forrásból kizárólag olyan projektet kíván megvalósítani, amely az ITS-hez illeszkedik, illetve, amely bizonyítható módon hozzájárul az ITS-ben foglalt területi és ágazati célok eléréséhez. Illeszkedő ITS cél (ok): Pécs valamennyi ITS-ben megfogalmazott célja illeszkedik jelen kritériumhoz. II.3. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Alaphelyzet: Pécs város hatályos ITS-ében kiemelt hangsúlyt kap a városrészek közötti különbségek mérséklése, melynek társadalmi-, gazdasági-, ökológiai vetülete az ITS operatív céljai között, mint nevesített fejlesztési területek jelennek meg. A város az ITP forrásaiból ezen különbségeket mérsékelni kívánja azzal, hogy olyan fejlesztéseket valósít meg, melyek valamennyi városrész lakói és gazdálkodói számára vonzó körülményeket-feltételeket eredményeznek. Illeszkedő ITS cél (ok): valamennyi ITS cél, kiemelve a Kompakt város kiegyensúlyozott térszerkezet kialakítása címet viselő stratégiai célt. II.5. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez Alaphelyzet: Pécs számára a közötti források felhasználása szempontjából a legfontosabb operatív cél a gazdasági növekedés beindítása, a munkahelyteremtés, illetve ezeken keresztül a város lakosságának jövedelmi viszonyainak fejlesztése, a városban működő vállalkozások működési feltételeinek a javítása, illetve a város vonzóvá tétele termelő tevékenységet folytató vállalkozások-befektetők számára. Ennek megfelelően kiemelt projekt kiválasztási szempont egy adott fejlesztés esetében, 5

6 hogy az hogyan járul hozzá a gazdasági növekedéshez. Illeszkedő ITS cél (ok): Valamennyi ITS cél, kiemelve A város gazdasági alapjainak újjáépítése című stratégiai célt. 2. Az ITP célrendszere, célkitűzései 2.1. Pécs MJV Integrált Területi Programjának hozzájárulása a város integrált településfejlesztési stratégiájában (ITS) megfogalmazott célrendszerének megvalósulásához, eléréséhez Az integrált településfejlesztési stratégiában azonosításra kerültek egyrészt a stratégiai (tematikus és területi) célok, amelyek elérését a stratégiában felvázolt településfejlesztési akciók szolgálják, továbbá szintén minden cél esetében kijelölésre kerültek a kapcsolódó EU-s tematikus célkitűzések. Ennek megfelelően jelen ITP keretében kijelölhetőek azon ITS keretében meghatározott stratégiai célok, melyek elérés a TOP eszközrendszerével biztosítható és így e célok jelenthetik egyben az MJV ITP célrendszerét. Ahhoz, hogy meghatározható, súlyozható legyen az ITS célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához, meg kell vizsgálni az egyes célok TOP 6. prioritása alatti intézkedésekkel való kapcsolati rendszerét is, amelyet az alábbi táblázat foglal össze. A következő táblázatokban a célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pl. pipa) mérete jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi. A táblázat alapján egyértelműen látható, hogy az ITP az ITS-ben foglalt célok elérésének az eszköze (kvázi finanszírozási forrása), illetve látható, hogy Pécs MJV ITP-je a TOP 6. prioritásban megfogalmazott célokhoz mérhető módon járul hozzá. Az európai uniós dokumentumokhoz való illeszkedésen túl látható, hogy Pécs az ITP végrehajtásával nemcsak megfelel, hanem hozzá is járul az OTFK céljaihoz, más szóval Pécs MJV ITP-je az OTFK egyik végrehajtási eszközeként is funkcionál. 6

7 (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása (4) az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban (9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem TOP 6.1 TOP 6.2 TOP 6.3 TOP 6.4 TOP 6.5 TOP 6.6 TOP 6.7 TOP 6.8 TOP 6.9 TOP 6. prioritás alatti intézkedések Tematikus CÉLOK ITS Stratégiai célok Pécs MJV Egészséges környezet biztosítása Fenntartható, fejlődő társadalom A város gazdasági alapjainak újjáépítése Kompakt város kiegyensúlyozott városszerkezet A kormányzás mozgásterének bővítése 1. táblázat: Pécs MJV stratégiai céljainak illeszkedése a TOP intézkedés- és célrendszerhez 7

8 Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának célrendszere Forrás: Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája , Célrendszer, 14. oldal Pécs 2014-ben elfogadott integrált településfejlesztési stratégiája a város szükségletein alapulva határozta meg a város stratégiai és operatív fejlesztési céljait, melyek nem a TOP forrásallokációja alapján orientálták a város jövőjének tervezését. A TOP prioritásrendszere és intézkedései alapján, az ITP alapvetően az ITS elsődleges megvalósítási eszköze, azonban nem kizárólagosan az ITP forrásaira alapozva tervezi Pécs a 2020-ig tartó városfejlesztési folyamatok megvalósítását. Az ITP kiemelten fontos a város gazdasági alapjainak újjáépítése stratégia cél, valamint a kompakt város kiegyensúlyozott városszerkezet stratégiai cél megvalósításához, ezen célok elérésének az elsődleges, azonban nem kizárólagos eszköze. A magántőke munkahelyteremtő beruházásai mellett, az ITS megvalósításának fontos eszközei-forrásai az ágazati operatív programok, melyek kapcsolódásai a stratégiai célokhoz a TOP intézkedésekhez való illeszkedéssel együtt az alábbiak szerint valósulnak meg: A tervezett stratégiai célok: - Egészséges környezet biztosítása stratégiai cél, jól illeszthető a TOP 6.3 és 6.4 és közvetetten a 6.5 intézkedéséhez. Ennek kapcsán kiemelt figyelmet a levegőtisztaság és zajterhelés javítása kaphat. Az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági korszerűsítése közvetett módon járul hozzá a város környezetterhelésének csökkentéséhez. 8

9 - A fenntartható, fejlődő társadalom célkitűzés az alacsony iskolázottságú lakosság fejlesztésével, magasabb hozzáadott értéket előállító, képzett munkaerő biztosításával és az inaktív lakosság munkaerőpiacra történő visszaintegrálásával érhető el, amely közvetlenül kapcsolódik a TOP 6.2 és 6.8 intézkedéseihez, valamint közvetetten a TOP 6.1 és 6.9 intézkedésekhez. A TOP eszközei mellett az EFOP és az RSZOP forrásainak hasznosításával kívánja Pécs elérni az ITS ezen stratégiai céljának megvalósítását. - A város gazdasági alapjainak újjáépítése közvetetten kapcsolódik a TOP 6.1 és TOP 6.8 intézkedéseihez, azzal együtt, hogy a TOP 6.1 intézkedés során a gazdaságfejlesztés infrastrukturális háttere támogatható. Közvetett módon járul hozzá a cél eléréséhez a TOP 6.2 intézkedése, a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. A cél megvalósításának elsődleges eszköze a magántőke munkahelyteremtő beruházásai, melyeket facilitáló (másszóval közvetett módon támogató) eszköze a TOP forrás. Pécs kiemelt célja, hogy a TOP-os projektek keretében megvalósuló fejlesztésekre épülő magánerős beruházások esetében a GOP-os lehetőségek kihasználásának maximalizálja a munkahelyteremtő hatásokat, illetve a város részére keletkező termelés alapú bevételeket (HIPA). - Kompakt város kiegyensúlyozott városszerkezet stratégiai cél teljes összhangban áll a TOP 6.3 intézkedéssel. Az ITS részletesen megfogalmazza és ábrázolja (18. ábra) a kiegyensúlyozott várostestet és ehhez kapcsolódó infrastruktúra hálózatot. Forrás: Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája , 18. ábra 9

10 A célkitűzéshez közvetett módon a TOP 6.7 intézkedése is hozzájárul, hiszen a kiegyensúlyozott városszerkezet eléréséhez a szociális városrehabilitáció projektjeinek megvalósulása is szükséges lesz a szegregáció oldásával és a leszakadó városi területek fejlesztésével. A kompakt város megteremtéséhez kiemelten fontos, hogy a város a vasút általi kettéosztottságot az intermodális közösségi központ megvalósításával enyhítse, melyet az IKOP keretében tervez Pécs megvalósítani. - A kormányzás mozgásterének bővítése célkitűzés illeszthető a legkevésbé a TOP intézkedéseihez. A célkitűzés során fontos a helyi szervezetekkel való együttműködés megteremtése, javítása. A cél elérésében a TOP 6.9 intézkedése segítheti a helyi civil szervezetek megerősítését és a végrehajtott akciók során, közvetett módon a helyi kormányzó szervezetek és civilek, lakosság közös gondolkodását. Pécs Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája a stratégiai célokat 13 meghatározott városrész kapcsán külön-külön is elemzi. Az ITS az alábbi 13 városrészt különbözteti meg: 1. Belső városrészek A területen kiemelt fontosságú a városi klíma javítása, a zöldfelületek intenzitásának növelésével, zajvédő fal építésével (felüljárón) és további zöldfelületek, rekreációs célú területek létrehozásával. Az elöregedő demográfiai sajátossággal bíró terület. Iparfejlesztés nem célszerű, cél a turisztikai attrakciók és az egyetemi infrastruktúra erősítése. Szükséges a funkciók változatosságának biztosítása, a déli irányú kiterjesztés, tömegközlekedés fejlesztése. Az ITP keretében a belső városrészek fejlesztését elsősorban a TOP 6.3 és 6.4 intézkedések keretében tervezi Pécs, kiemelve a használaton kívüli önkormányzati ingatlanok gazdaságélénkítő fejlesztéseit (az ún. intézményi barnamezős fejlesztéseket), illetve a közlekedési kapcsolatok javítását, tekintettel arra, hogy a városban a legtöbb munkahely továbbra is a városmagban található. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében megkezdett kulturális turisztikai fejlesztések befejezését tervezi Pécs egy-egy hiányzó funkció-attrakció megteremtésével a TOP 6.3-as intézkedés kínálta lehetőségek hasznosításával az ITPben. 2. Nyugati városrészek A város határán lévő szántók erdősítése javíthatja a városi klímát. Közösségi terek fejlesztése, Műjégpálya és a Sportcsarnok környékének revitalizációjával. Az ipar fejlesztése a területen nem első számú cél. Cél az épületek és közterületek általános állapotának javítása, kerékpáros közlekedés javítása és a köz- és magánbiztonság javítását szolgáló épületek. A város kiemelt célja, hogy a nyugati városrészekben a TOP 6.2, 6.5 és 6.6. intézkedéseinek megfelelően a közszolgáltatásokat fejlessze, 10

11 annak érdekében, hogy Uránváros egyértelműen a sikeres városrészek közé kerüljön, ezzel befejezve a városrész újra-pozícionálását, stratégiai fejlesztését. 3. Mecsek-nyugat A települési klíma a városrészen megfelelő, problémát a villámárvizek okoznak, cél a csapadék-visszatartás, csapadékgyűjtők kialakításával. További beépítést korlátozni kell, a zöldfelületeket intenzifikálni szükséges. Gazdaságfejlesztés szempontjából csak kisebb üzemek lehetnek érintettek. A Mecsek-nyugat esetében a TOP 6.3-as intézkedéshez illeszkedve kiemelten fontos a mecseki erdők fejlesztése, az erdőpusztulás megállítása. 4. Mecsek-közép A klímaváltozás hatásai közül a villámárvizekkel érintett elsősorban, amit a csapadékvíz elvezető és visszatartó rendszer fejlesztésével lehet megoldani, enyhíteni. A PTE épülettömbjei körül intenzív növénytelepítés ajánlott. A városrész gazdaságfejlesztés szempontjából nem érintett. Az ITP-ben a TOP 6.3 intézkedéshez illeszkedve a zöld város megteremtése és a csapadékvíz elvezetés fejlesztése a legfontosabb beavatkozások ebben a városrészben a közötti időszakban. Pécs kiemelt célja, hogy a Mecsek mint turisztikai övezet további fejlesztések területévé váljon a TOP 6.3-as intézkedés előírásainak megfelelően. 5. Mecsek-kelet A klímaváltozás hatásai közül a villámárvizekkel érintett elsősorban, amit a csapadékvíz elvezető és visszatartó rendszer fejlesztésével lehet megoldani, enyhíteni. További feladat a zöldfelületek minőségi javítása és a bányaterület rekultiváció. A területen fontos az elöregedő lakosság és az alacsony társadalmi státuszú lakosság életminőségének javítása. Gazdaságfejlesztés szempontjából a bányaterület rekultiváció után a területek hasznosíthatók lesznek. Az ITP-ben a TOP 6.3 intézkedéshez illeszkedve a zöld város megteremtése (erdőpusztulás megállítása) és a csapadékvíz elvezetés fejlesztése a kiemelten fontos beavatkozások a közötti időszakban. 6. Keleti városrészek Fontos a Gesztenyés - Czerék völgy - Névtelen utca - Meszes dűlő területein egy intenzív, összefüggő zöldfelület kialakítása a Meszes patak revitalizációjával együtt. Cél a Puskin tér revitalizációja, valamint a Zsolnay út tehermentesítése és ezzel a lég és zajszennyezés csökkentése. A területen fontos az elöregedő lakosság és az alacsony társadalmi státuszú lakosság életminőségének javítása. Gazdaságfejlesztés szempontjából a 6-os és 66-os út miatt kedvező terület. Elsősorban a szolgáltató funkciók hiányosak a területen. A pécsi ITP-ben a TOP 6.7-es leromlott városi területek rehabilitációját célzó fejlesztések első és legfontosabb célterülete a keleti 11

12 városrész, ahol a már megkezdett szociális célú városrehabilitációs programok folytatása kiemelt prioritás. 7. Újhegy Cél a meglévő zöldfelületi arányok megőrzése. A városrész az iparfejlesztés kiemelt területe és a felhagyott iparterületek hasznosítása is fontos. 8. Keleti gazdasági terület Cél a Zsolnay út tehermentesítése a Tüskésrét felé új, kelet-nyugati irányú út megépítésével. Az alacsony lakosságszám miatt társadalomfejlesztő programok nem tervezettek. Az ipartelepítés kiemelt helyszíne. Szükséges a területen a megközelítés mellett a telek és tulajdonviszonyok újrarendezése is. Pécs kiemelt célja a TOP 6.1 forrásaiból az ITP keretében új ipari területek kialakítása ebben a városrészben. 9. Pécsi-víz mente Fontos a Kisbalokány Balokány Tüskésrét Észak-megyer Szigeti tanya Nyugati ipari út Füzes összefüggő, intenzív növényállományának fennmaradása és pótlása. A Pécsi Víz mentén csapadékvíz tározók építésével cél a vízvisszatartás növelése. A felüljárók esetében zajvédő fal építése javasolt. Az alacsony lakosságszám miatt társadalomfejlesztő programok nem tervezettek. Az ipartelepítés kiemelt helyszíne. Meg kell szüntetni a város északi és déli része közötti szétválasztó városrész funkciót. Pécs kiemelt célja a TOP 6.1 forrásaiból az ITP keretében új ipari területek kialakítása, mellyel a városban lévő legnagyobb foglalkoztatók további fejlesztéseit szeretnénk megalapozni. Összegezve kijelenthető, hogy a pécsi ITP legfontosabb beavatkozási területe a Pécsi-víz mente, ahol is elsősorban gazdaságfejlesztési projektek megvalósítása a cél a TOP 6.1-es intézkedéseinek megfelelően. 10. Nyugati gazdasági terület A beépített területeket övező mezőgazdasági területeken erdősávok telepítése javasolt a teleülési klíma javítása érdekében. A bevásárlóközpontok körül a zöldfelületek intenzifikálása a cél. Az alacsony lakosságszám miatt társadalomfejlesztő programok nem tervezettek. Az ipartelepítés kiemelt helyszíne. Pécs kiemelt célja a TOP 6.1 forrásaiból az ITP keretében új ipari területek kialakítása, mellyel a városban lévő legnagyobb foglalkoztatók további fejlesztéseit szeretnénk megalapozni. 11. Déli városrészek Zöldfelületek revitalizációja és ezek funkcióbővítése a cél, úgy hogy minden korosztály számára legyenek elérhető rekreációs célú funkciók. A Megyeri út és a Nagy Imre út tehermentesítése, valamint kerékpáros infrastruktúra javítása megoldandó feladat. Itt a legnagyobb a város népsűrűsége, amely indokolja a 12

13 társadalmi konfliktusforrások feloldására irányuló programok megvalósítását és a civil szerveződések erősítését. Városi alközponti funkciók erősítése is a célok között szerepel a belvárostól való távolság és elszakítottság miatt (vasút és Pécsi víz által). A városrészben kiemelten fontos a TOP 6.2, 6.3, 6.5 és 6.6 intézkedéseihez illeszkedő közösségi szolgáltatások fejlesztése, a lakhatási és életkörülmények javítása. A városrész mint az ország egyik legnagyobb lakótelepe a társadalmi kohéziót célzó helyi programok (TOP 6.9.) kiemelt célterülete lesz. 12. Somogy Vasas - Hird Vasason a külfejtés rekultivációja fontos feladat. A várostól lévő földrajzi távolsága, valamint az itt található szegregátumok miatt kiemelt fontosságú a társadalmi akciókon, programokon keresztül az integráció segítése és a pécsi identitás növelése. A TOP 6.7 intézkedéshez illeszkedve szociális célú városrehabilitációs projektekkel, valamint a társadalmi kohéziót erősítő ESZA típusú fejlesztésekkel szerepel a városrész elsősorban a pécsi ITP fejlesztései között. 13. Déli gazdasági terület Cél a terület beépítése és ezzel együtt intenzív zöldfelület kialakítása. Az alacsony lakosságszám miatt társadalomfejlesztő programok nem tervezettek. Kiemelt gazdaságfejlesztési terület és potenciális logisztikai központ. Pécs kiemelt célja a TOP 6.1 forrásaiból az ITP keretében új ipari területek kialakítása, mellyel a városban lévő legnagyobb foglalkoztatók további fejlesztéseit, illetve új vállalatok letelepedését szeretnénk megalapozni. A fentiek alapján elmondható, hogy az ITS céljai illeszkednek a TOP intézkedésekhez. A kormányzás megerősítésének bővítése célkitűzés az, amelyik a TOP-hoz csak közvetetten kapcsolható, azonban a TOP 6.9 intézkedések között várhatóan lehetőség lesz olyan programok, akciók lebonyolítására, amelyek az ITS ezen céljához is hozzájárulnak majd A megyei jogú város (MJV) és a megye fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok az OFTK-ban rögzített országos középtávú fejlesztési célokkal Pécs Megyei Jogú város és Baranya megye fejlesztési irányaiban meglevő szinergiák feltárásához első közelítésben az ITS célrendszerének a megyei területfejlesztési programban lefektetett célokkal való kapcsolatrendszerét szükséges bemutatni. Ennek eredményeként láthatóvá válnak az ITP célokként azonosított MJV fejlesztési célokhoz leginkább kapcsolható megyei célok, így beazonosíthatóvá válnak azon fejlesztési területek, ahol az ITP 13

14 végrehajtása során beavatkozási szinten is szorosabb együttműködés kialakítása célszerű a megyével. Baranya megye területfejlesztési program célrendszere és Pécs MJV ITS-ben meghatározott fejlesztési céljai közti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix mutatja: 14

15 Egészséges környezet biztosítása Fenntartható, fejlődő társadalom A város gazdasági alapjainak újjáépítése Kompakt város kiegyensúlyozott városszerkezet A kormányzás mozgásterének bővítése Stratégiai célok Pécs MJV ITS Tematikus specifikus célok Baranya megye Helyi gazdaságok fejlesztése Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés Társadalmi felzárkózás elősegítése Stratégiai erőforrások fenntartható használata Elérhetőség és mobilitás javítása Nagytérségi csomóponttá válás 2. táblázat: Baranya megye és Pécs MJV specifikus céljainak illeszkedése Pécs Megyei Jogú Város tervezett fejlesztési irányai és a Baranya megyei ITP kapcsolatára a fentieken túl az alábbi térség- és téma specifikus megállapítások fogalmazhatók meg: A megyei és városi célok nincsenek minden esetben teljes átfedésben, azonban ez az adott célok specialitásából ered. - A megyei program kiemelt fontosságúnak tartja, a helyi gazdaságok fejlesztését, amely elsősorban a kisebb lakosságszámú települések mezőgazdasági termelésének fejlesztését jelenti és ez az MJV céljai közé nem illeszthető be. Közvetett módon azonban mégis megvan a kapcsolat, hiszen a helyi gazdaságok által termelt termékek legnagyobb felvevő piaca a megyeszékhely lakossága lesz. A megyeszékhely várható fejlesztései (pl. új vásárcsarnok) hozzájárulnak a megye céljaihoz is. - A megye célja a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése, amely a megyeszékhely gazdaságfejlesztési céljával összhangban áll. Közvetett módon kapcsolódhat ehhez Pécs fenntartható, fejlődő társadalom célkitűzése is, amelynek része a magasabb hozzáadott értéket előállító képzett munkaerő biztosítása. - A megye tartós növekedésre képes gazdaság megteremtésének célkitűzése szorosan kapcsolódik az előbb is említett pécsi célhoz, amely a társadalomfejlesztést célozza az alacsonyan iskolázott réteg felemelésével és magasabb hozzáadott értéket előállító munkaerő biztosításával. A megye gazdaságának tartós növekedése nem működhet Pécs gazdaságának megerősödése nélkül. 15

16 Egészséges környezet biztosítása Fenntartható, fejlődő társadalom A város gazdasági alapjainak újjáépítése Kompakt város kiegyensúlyozott városszerkezet A kormányzás mozgásterének bővítése - A megye stratégiai erőforrások fenntartható használatának célkitűzése közvetett módon kapcsolódik a megyeszékhely céljaihoz elsősorban a vízgazdálkodás területén, hiszen az közös kezelést és megoldásokat igényel. - A megye elérhetőség és mobilitás javítása célkitűzése szintén közvetett kapcsolatban áll Pécs céljaival. Pécs számára fontos az átmenő forgalom csökkentésével a levegő és zajszennyezés csökkentése, amelyhez egy elkerülő út és a megyei közösségi közlekedés fejlesztése jelentősen hozzájárulhat. - A megye nagytérségi csomóponttá válás célkitűzése közvetett kapcsolatban áll a megyeszékhely gazdaságfejlesztési céljával, hiszen a csomóponttá válás során több városi termelő és szolgáltató gazdasági társaság kerülne előnyösebb helyzetbe. Az integrált településfejlesztési stratégia célrendszerének az ágazati fejlesztési célokat országos szinten megfogalmazó OFTK középtávú céljaival való kapcsolatrendszerét az alábbi mátrix mutatja be. Stratégiai célok Pécs MJV ITS OFTK középtávú céljai Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé Útban az energiafüggetlenség és hatékonyság felé Népesedési és közösségi fordulat Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 3. táblázat: Az OFTK középtávú céljainak és Pécs MJV stratégiai céljainak illeszkedése 16

17 3. Az ITP forrásallokációja 17

18 TOP 6. prioritás intézkedései A TOP 6. Prioritás intékedésenké nt rögzített belső aránya (%) MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%) 6.1 Gazdasá g- fejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatás ok fejlesztése 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejleszt és 6.4 Fenntarthat ó városi közlekedésfejlesztés 6.5 Önkormányzat ok energiahatékonyságán ak és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatás ok fejlesztése 6.7 Leromlott városi területek rehabilitáció ja 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatá s-fejlesztés 6.9 Társadal mi kohéziót célzó helyi programo k 29,82% 7,76% 18,61% 8,90% 15,83% 5,41% 2,37% 8,35% 2,95% 29,82% 7,76% 18,61% 9,50% 15,00% 5,41% 2,55% 8,35% 3,00% 18

19 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%) MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%) 19

20 A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve: TOP 6. prioritáso n belüli intézkedés ek 6.1 Gazdasá g- fejleszté s 6.2 Családbará t, munkába állást segítő intézmény ek, közszolgáltatá sok fejlesztése 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesz tés 6.4 Fenntarth ató városi közlekedé s- fejlesztés 6.5 Önkormányza tok energiahatékonyságá nak és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatá sok fejlesztése 6.7 Leromlott városi területek rehabilitáci ója 6.8 Gazdaságfejlesztéshe z kapcsolódó foglalkoztat ásfejlesztés 6.9 Társadal mi kohéziót célzó helyi program ok Forráskeret felhasználá si módok MJV önkormányzat projektjei 75% 48% 90% 80% 80% 70% 70% 40% 30% MJV tartalék (átcsoportosíth ató) 5% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% Kiemelt kedvezményez etti csoport 10% 12% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 30% kerete Egyéb területi szereplők számára 10% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 40% 40% pályázható Ellenőrzés: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20

21 21

22 A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen: 22

23 23

24 4. Az MJV fejlesztési csomag Intézkedés megnevezése 6.1 Gazdaság-fejlesztés Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Új ipari- és logisztikai terület kialakítása az M60- as autópályához kapcsolódóan nagyfoglalkoztatók fogadására Barnamezős iparterület kialakítása, ipari telephelyek kialakítása a város kelet-nyugati tengelyében a Pécsi víz és a vasút mentén Északmegyer barnamezős fejlesztése, a pécsi vásártér áttelepítése új belső ipari terület kialakítása céljából, kapcsolódó közlekedési és telephely beruházási elemekkel A Pécsi Ipari Park fejlesztése, bővítése, új telephelyek létesítése Rövid ellátási lánc központjának kialakítása Pécsett a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködésben Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és épületek munkahelyteremtő KKV beruházásoknak történő bérbeadása céljából Helyi piacok fejlesztése a HGF és a REL szempontoknak megfelelően A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft) Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap) ,

25 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Óvodafelújítási- és bővítési program Pécsett Bölcsődefelújítási és bővítési program Pécsett Átadott óvodai közszolgáltatások fejlesztési programja az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Munkahelyteremtő funkcióbővítő városrehabilitáció Pécsett - önkormányzati intézményi barnamezős ingatlanok gazdasági célú fejlesztése Széchenyi tér turisztikai vonzerőfejlesztése - Régészeti Múzeum rekonstrukciója Minina tető turisztikai fejlesztése Kreatív Pláza kialakítása a belvárosban a helyi kulturális-kreatív ipari vállalkozások fejlesztése érdekében "Pécs a Zöld Város" Klímaadaptációs zöldfelületi fejlesztések, városi zöldterület fejlesztési program, a mecseki erdők rehabilitációja Belterületi csapadékvíz elvezetési fejlesztések a villámárvizek hatásainak mérséklése az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen Kerékpárút-hálózat fejlesztés Kelet-nyugati közösségi közlekedési-tengely kialakítása (buszfolyosó, , , ,

26 kerékpárút) 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése Gazdaságélénkítő barnamezős közlekedési tengely kialakítása (Verseny utca-északmegyer dűlő- Füzes dülő térségének közlekedési fejlesztése a vállalkozások jobb működési feltételeinek biztosítása) Közösségi közlekedés gördülőállomány fejlesztése tiszta üzemű buszokkal Önkormányzati üzemeltetésű utak felújítása az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Naperőmű létesítése a Tüskésréten (8X499 kwh teljesítménnyel) Intelligens ledes közvilágítási rendszer bevezetése II. ütem Jókai utcai iskola energetikai korszerűsítése Tüzér utcai szociális otthon energetikai korszerűsítése Bánki Donát utcai iskolaóvoda energetikai korszerűsítése Sziebert Róbert Általános Iskola energetikai korszerűsítése Belvárosi Iskola energetikai korszerűsítése az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Egészségügyi alapellátást (háziorvos, gyermekorvos, fogoros, védőnő) végző önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítása , ,

27 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Leromlott városi területek rehabilitációja az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Szociális városrehabilitációs program folytatása Pécs- Keleten Szociális városrehabilitációs projekt megvalósítása Pécs- Kertvárosban , az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés Gépipari foglalkoztatási paktum Informatikaiszolgáltatóipari foglalkoztatása paktum Elektronikai ipari foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási paktum a hagyományos iparágak (elsősorban könnyűipari) vállalkozások igényei alapján , Társadalmi kohéziót célzó helyi programok az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen Bűnmegelőzási, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági program Pécsett "Tüke Pécs" helyi identitást erősítő közösségfejlesztési partnerségi-szabadidős programsorozat , Pécsi ösztöndíjprogram

28 28

29 5. az ITP indikátorvállalásai 29

30 30

31 31

32 6. az ITP ütemezése 32

33 7. Mellékletek 33

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE KONCEPCIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI II. Átfogó cél: Egészséges és megújuló társadalom - egészségügyi és szociális ellátórendszer

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

3. számú Integrált Területi Beruházási programcsomagja. Gazdaságfejlesztés

3. számú Integrált Területi Beruházási programcsomagja. Gazdaságfejlesztés Szeged Megyei Jogú Város 3. számú Integrált Területi Beruházási programcsomagja Gazdaságfejlesztés Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája 2016 március Készült: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben készült és 2015 októberében

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013 Készült

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/ ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZACSEGE 2012-2020 1.2 Tiszacsege polgárainak bevonásával 2012. november 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 7 1.1. Hosszú távú jövőkép... 8 1.2. Tiszacsege, az

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

Dátum: 2015. november 05.

Dátum: 2015. november 05. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok Program keretén belül megvalósítandó, kisvállalkozásokat támogató Vállalkozói falu projekt elindítására irányuló tanulmány 30 Dátum: 2015. november

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK A HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSAINAK ÉS JÓ GYAKORLATAINAK GYŰJTÉSE SORÁN FELTÁRT PÉLDÁK ALAPJÁN 1.1. Helyi termék

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Ócsa Város Önkormányzat 2364 Ócsa Bajcsy Zsilinszky út 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1927 ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft.

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft. RÁKOSMENTE 2015 2020 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE a PEST-BUDAPEST konzorcium részéről: URBANITÁS Kft. Berényi Mária Vojnits Csaba Ferenc Felelős tervező településtervező Településtervező

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése és közterület-parkosítás 2016. február 29. Heves Város Önkormányzata Fejlesztési és Koordinációs

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció

Településfejlesztési Koncepció Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös Fő tér 13. Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálatok Egyeztetési verzió Készítette: 2015 Bevezetés Gyöngyös Város Önkormányzata 2015-ben döntött a

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2016. február Urban-Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19-21. Tel: +36

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28.

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Szobi kistérség Szobi kistérség - népmozgalom Zebegény 10% Bernecebaráti 8% Ipolydamásd 3% Ipolytölgyes 3% Tésa

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában Turóczy László helyettes államtitkár Budaörs, 2016. május 5. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben