SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium * 3360 Heves, Dobó u. 29. (/ Fax: 36/ , 36/ ejk@eotvos-heves.sulinet.hu OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2

3

4 1. Intézményi alapadatok Eötvös József Református Oktatási Központ a évi CXC. törvény 97. (4) bekezdése alapján felülvizsgált állapot szerint egységes szerkezetbe foglalva Preambulum A Tiszáninneni Református Egyházkerület az egyházakról szóló évi CCVI. törvény 12. (1) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, továbbá a Magyarországi Református Egyház közoktatásáról szóló évi II. törvénnyel módosított évi I. törvényben foglaltak alapján az Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1.) Az alapító neve: Tiszáninneni Református Egyházkerület Az alapító székhelye: 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17. Jelen alapító okirat száma: 794/ ) A fenntartó/működtető neve: Tiszáninneni Református Egyházkerület A fenntartó/működtető székhelye: 3525 Miskolc, Kossuth L. u ) Az intézmény hivatalos neve: Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Rövidített név: Eötvös József Református Oktatási Központ 4.) Az intézmény OM azonosító száma: ) Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény Az intézmény intézményegységei 1. összetett iskola (gimnázium, székhely 3360 Heves, Dobó u. 29. szakközépiskola, szakiskola) 2. Kollégium telephely 3360 Heves, Gyöngyösi u Eötvös József Református Oktatási tagintézmény 3360 Heves, Szerelem Központ Tündérkert Óvodája 4. Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája 6.) Az intézmény működési területe: Heves megye Alfréd u. 19. tagintézmény 3371 Átány, II. Rákóczi F. u

5 7.) Az intézmény alapfeladatai: Óvodai nevelés Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Óvodája tagintézmény (3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19.) A évi CXC. törvény pontja szerinti alapfeladata Óvodai nevelés. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. - Alapfokú oktatást megelőző nevelés (óvodai nevelés). - Kijelölt intézményként a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: - mozgásszervi zavarral küzdők, akik önálló helyváltoztatásra képesek, s gondozási feladatokat nem igényelnek, - érzékszervi zavarral küzdő (azon belül hallássérült, nagyothalló, látássérült, gyengénlátó), - beszédfogyatékos, - enyhe értelmi fogyatékos, - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása (2011.évi CXC. törvény pont). Szakfeladata jogszabály szerinti megnevezése 851 ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ OKTATÁS Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközi Egyéb szolgáltatások Egyéb feladata Sport, szabadidős képzés 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Korai fejlesztés, gondozás 8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 5629 Egyéb vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Egyéb étkeztetés Közfoglalkoztatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 5

6 9491 Egyházi tevékenység - Bejáró tanulók ellátása. - Szervezett intézményi étkeztetés. - Vendégétkeztetés - Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szolgálat - Városi-, és együttműködési megállapodás alapján a Dél-Heves Megyei Kistérségi Többcélú Társulás logopédiai és gyógytornai ellátása. Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az intézményben: Családi napközi működtetése (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás). A tevékenység szakágazat száma: Családi napközis ellátás Családi napközi alaptevékenység körében végzett fő feladata: A 20 hetestől -14 éves korú gyermekek napközbeni ellátása gondozása az életkori és egyéni fejlődési ütemnek szem előtt tartásával. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával családias hangulatban. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és ebben a családi napközi kiegészítő szerepet és segítséget vállal. A családi napközis csoportok száma: 2 csoport. A maximális létszám 14 fő, egy csoportban a férőhelyek száma: legfeljebb 7 fő. Gyermekjóléti feladat normatíva igénylési létszáma: max. 14 fő. Az intézmény alap- és egyéb feladatainak sajátosságai, célok: Az óvodai nevelés keretében a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, családi napköziben 20 hetes kortól 14 éves korig az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a tevékenységek során, keresztyén értékrenden alapuló nevelés, iskolai életmódra való felkészítés. A keresztyén értékek megismertetése és átadása annak érdekében, hogy a gyermekek tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká, Istenhez és hazájukhoz hű emberekké váljanak. Általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája tagintézmény (3371 Átány, II. Rákóczi F. u ) A évi CXC. törvény pontja szerinti alapfeladata Általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása. 6

7 Általános iskolai nevelés és oktatás: Az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. Ez lehetővé kell, hogy tegye a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. Szorosan együttműködik a családdal a 6-14 éves korosztály nevelésének, képzésének, művelődésének érdekében. Sokoldalú együttműködéssel meg kell teremteni a közéleti nevelés lehetőségeit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával. Fel kell tárni az óvoda és iskola egymásra épülésének módjait, folytatni az óvoda felzárkóztató tevékenységét, gondoskodni a tehetségek fejlesztéséről és a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról. Tanulóit művelt, jellemes keresztény emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges, áldozatkész polgáraivá nevelje, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni. Feladata továbbá, hogy felkészítse a tanulókat az érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelő továbbtanulásra, miután biztosította az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást. Biztosítja továbbá a tanulók napközi otthonos ellátását is. Kijelölt intézményként a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátása, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: - enyhén értelmi fogyatékosok, - beszédfogyatékosok, - érzékszervi fogyatékosok közül az enyhe fokban hallássérültek, akik külső hallókészülékkel, vagy cohlearis implantacióval jól hallanak, - autizmus spektrum zavarral - vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók - különleges bánásmódot igénylő, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek - nevelése, oktatása. Ezen kívül az intézmény felvállalja a - tehetséggondozást; - a különleges helyzetben lévő tanulók nevelését- oktatását, fejlesztő, és felzárkóztató oktatását. Alapfokú művészeti nevelés és oktatás Alapfokú művészeti nevelés-oktatás, a zene, táncművészet, néprajz, népművészet területén ismertesse meg tanulóival az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit. Alapozza meg a művészeti kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotófantáziáját és fejlessze improvizációs készségeiket. Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve művészeti önképzőkör, együttesek munkájába való bekapcsolódásra. Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. A művészeti iskolában folyó képzés lehetőséget kell, hogy nyújtson az esztétikai érzékenység, fogékonyság alapítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a művészeti ismeretek elsajátítására, az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 7

8 Az intézményben az alapfokú művészeti oktatás és nevelés évfolyamon folyik, alapfokú művészetoktatási képzéssel (előképző, alapfokú, továbbképző), a tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. Szakfeladata jogszabály szerinti megnevezése Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskolai nevelése-oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskolai nevelése-oktatása ( 5-8 évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Egyéb feladata Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Közösségi, társadalmi tevékenységek 9491 Egyházi tevékenység Az alapfeladatokon kívül - az előzőekben felsoroltakon túl - kiegészítő tevékenységet a fenntartó előzetes jóváhagyásával folytathat. Gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás A évi CXC. törvény pontja szerinti alapfeladata Kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, nemzetiség szakközépiskolai nevelésoktatása, nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása. - A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére és a munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás folyik 6, illetve 4 évfolyamon, nappali tagozaton; ellátja a felzárkóztatással és tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. Ellátja a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező tanulók érettségire való felkészítését évfolyamon, nappali tagozaton. 8

9 - A szakközépiskolában érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányok megkezdésére, a szakképzésbe történő bekapcsolódásra felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelésoktatás, valamint elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás folyik a évfolyamon, nappali tagozaton. Ellátja a felzárkóztatással és tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. A szakképzési évfolyamokon szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. - A szakiskolában általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szolgáló pályaorientáció, szakmai előkészít ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik a 10. évfolyamon, nappali tagozaton, az Országos Képzési Jegyzékben foglalt, államilag elismert szakmák tekintetében, figyelembe véve térségünk nemzetgazdasági szerepét, a munkaerő-piaci igényeket, az intézmény tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeit. Ellátja a felzárkóztatással és tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. A szakképzési évfolyamokon szakmai vizsgára való felkészítés folyik. A 9. évfolyamon ellátja az előrehozott szakképzés feladatait nappali tagozaton. - A tanműhelyben és a tangazdaság területén a szakmai alapképzéshez szükséges körülmények között történő gyakorlati képzés folyik. - Az intézmény kollégiumi ellátást, nemzetiségi kollégiumi ellátást, szervezett iskolai és kollégiumi étkeztetést, valamint kollégiumi szállást biztosít az arra igényt tartó, illetve rászoruló tanulók számára, a lehetőségek figyelembe vételével, elősegíti a tanulók egyéni képességének, fejlődésének kibontakozását. - Az iskola valamennyi képzési formában esti, levelező és tanfolyami oktatást végezhet, valamint felsőfokú akkreditált szakképzést folytathat. Az iskola valamennyi képzési formában ellátja a nemzetiség nevelésével-oktatásával kapcsolatos feladatokat is. Kijelölt intézményként a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátása, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: - mozgásszervi zavarral küzdők, akik önálló helyváltoztatásra képesek, s gondozási feladatokat nem igényelnek, - érzékszervi zavarral küzdő (azon belül hallássérült, nagyothalló, látássérült, gyengénlátó), - beszédfogyatékos, - enyhe értelmi fogyatékos, - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátása (2011.évi CXC. törvény pont). 9

10 Szakfeladata jogszabály szerinti megnevezése Szakágazat megnevezése: általános középfokú oktatás szakmai középfokú oktatás Szakfeladatok megnevezése: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyamon) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyamon) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyamon) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 10

11 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Oktatott szakmák a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelettel módosított 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján nappali munkarend szerint (OKJ szám): Szerkezetlakatos ( ); Kőműves ( ); Festő, díszítő, mázoló és tapétázó ( ); Női szabó ( ); Élelmiszer- és vegyi áru eladó ( ); Cukrász ( ); Növénytermesztési gépüzemeltető és gépkarbantartó ( ); Épületasztalos ( ); Pék-cukrász ( ); Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ); Autószerelő ( ). Oktatott szakmák a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján szeptember 1-jétől, nappali munkarend szerint (OKJ szám): Asztalos ( ); Autószerelő ( ); Cukrász ( ); Eladó ( ); Épület- és szerkezetlakatos ( ); Festő, mázoló, tapétázó ( ); Kőműves és hidegburkoló ( ); Mezőgazdasági gépész ( ); Mezőgazdasági gépésztechnikus ( ); Női szabó ( ); Pék ( ). Egyéb feladata Növénytermesztési szolgáltatás Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Közúti áruszállítás, költöztetés Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 11

12 Mezőgazdasági támogatások Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Közfoglalkoztatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Az intézmény az alaptevékenységgel megegyező, az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból végzett tevékenységeket folytathat. 8.) Az intézmény alap- és egyéb feladatainak sajátosságai, célok: I. Általános elvek A Magyarországi Református Egyház - Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján - köznevelési intézményeket tart fenn. Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami (önkormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. 12

13 A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmények célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet, hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni; református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább. II. A református iskola nevelési elvei A Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata Jézus Krisztus missziói parancsa: "...tegyetek tanítványokká minden népeket..." (Máté 28,19) nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermek kereszteléskor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, "hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt". A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás; elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást, tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. Magyar reformátusokat, azaz olyan kálvinistákat, akik a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat - megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják, ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit; szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. 13

14 Öntudatos magyar reformátusokat, azaz olyan magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek, képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni, törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására; jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére; a valódi értékek felismerésére és tiszteletére; a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére; testilelki-szellemi harmóniában történő életvitelre; embertársaik segítésére; a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére; felelős helytállásra. A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival; a hiteles Krisztus-követés vonzó, személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét; növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének fontosságára; a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a felelős cselekvés képességét; gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat; megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út; rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé. A Magyarországi Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknekeszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől. 9.) Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: 1. Fenntartói felügyelet: A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint fenntartó általános felügyeletet gyakorol az egyházkerületi közgyűlésnek beszámolni köteles igazgatótanácson keresztül (törvényességi, tanügy-igazgatási, pedagógiai, gazdasági felügyelet). A fenntartó jogosítványai közül az alap fenntartói jogosítványokat (intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése, az igazgató megbízása, kinevezése és felmentése, illetve a megbízással vagy kinevezéssel egyidejűleg munkaviszony létesítése illetve megszüntetése, a költségvetés elfogadása és a költségvetési beszámoló elfogadása) az egyházkerületi közgyűlés gyakorolja. 14

15 2. Törvényességi felügyelet: A működést engedélyező szerv. 10.) Az óvodai csoportok száma: 3 csoport (kis-, középső-, nagy csoport) 11.) Az intézmény iskolatípusai és az évfolyamok száma: - általános iskola: 8 évfolyam - alapfokú művészeti iskola: évfolyam (2 év zenei előképző+ 6 év alapfok + 4 év továbbképző) - Gimnáziumi képzés: 6 évfolyamos (egy osztály) 4 évfolyamos (két osztály) 2 évfolyamos (egy osztály) - Szakközépiskolai képzés: 4 évfolyam Szakképzés: Két évfolyamos képzés: 4 évfolyam Három évfolyamos képzés: 2 évfolyam Szakiskolai három évfolyamos képzés: 3 évfolyam 12.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek/tanuló létszám: 1450 fő Az összes intézményi létszámból az egyes feladat-ellátási helyeken felvehető maximális gyermek/tanuló létszám: a./ Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Óvodája tagintézmény Heves, Szerelem Alfréd u fő Normatíva jogcímenként: Óvodai nevelés, alap hozzájárulás: max. 90 fő Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás: gyógypedagógiai ellátás, alap hozzájárulás max. 9 fő Sajátos nevelési igényű gyermekek (nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont) ellátása max. 9 fő Egyéb differenciált hozzájárulások Bejáró tanulók ellátása max. 30 fő Gyermekvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások: Intézményi közétkeztetés Normatív térítési díj kedvezményre nem jogosult max. 90 fő 50%-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult max. 30 fő 100%-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult max. 30 fő Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz max. 12 fő Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez max. 90 fő Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása max. 12 fő Egyházi kiegészítő normatív támogatás max. 90 fő 15

16 b./ Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája tagintézmény Átány, II. Rákóczi F. u Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: - általános iskola: 160 fő (nappali rendszerű iskolai nevelés, oktatás) - alapfokú művészeti iskola: 180 fő (nappali rendszerű nevelés, oktatás) Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágai és a tanszakok megnevezése az ehhez kapcsolódó maximális tanulói létszámmal: Művészeti ág: zeneművészeti ág (ezen belül zenei előképző - 60 fő) Tanszakok: fúvós- fafúvós - furulya 20 fő - fuvola 20 fő - klarinét 20 fő fúvós-rézfúvós - trombita 20 fő - harsona tenorkürt baritonkürt 20 fő billentyűs: - zongora 20 fő elmélet: - kötelező szolfézs tárgy Összesen: 180 fő Igényelendő támogatási jogcímek, maximális tanulói létszámok: Nappali rendszerű iskolai oktatás: - Iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 80 fő - Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 80 fő - Gyógypedagógiai oktatás (konduktív nevelés) 20 fő - Általános iskolai napközis foglalkozás 160 fő - Iskolaotthonos oktatás 80 fő - Kulturális, egyéb szabadidős feladatok ellátása 160 fő - Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 160 fő - Intézményben szervezett étkeztetés 160 fő - Intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés 160 fő - Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (általános) 160 fő - Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (kiegészítő) 160 fő - Minőségfejlesztési feladatok 16 fő - Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 160 fő - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 16 fő - Szakmai és informatikai fejlesztés 160 fő 16

17 c./ Összetett iskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) székhely Heves, Dobó u. 29. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: - összetett iskola: 950 fő (nappali rendszerű iskolai oktatás) Egyéb létszámok állami normatív támogatás igényléséhez, jogcímenként: - Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás max. 90 fő - Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok max. 950 fő - Diáksporttal kapcsolatos egyéb feladatok max. 950 fő - Intézményben szervezett étkeztetés max. 950 fő - Intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés max. 950 fő - Kiegészítő hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvellátáshoz max. 950 fő - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele max. 950 fő - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása max. 70 fő - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok max. 950 fő - Érettségi vizsga max. 200 fő - Bejáró tanulók támogatása max. 750 fő Egyházi kiegészítő normatív támogatás max. 950 fő d./ Kollégium telephely Heves, Gyöngyösi u kollégium: 70 fő 13.) Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személyiségű egyházi intézmény. Az intézmény felelős vezetője és képviselője a mindenkori igazgató, aki önálló aláírási joggal képviseli az intézményt a fenntartó utasításai szerint. 14.) Az intézmény szakmai jogállása: Az intézmény pedagógiai-szakmai tekintetben önálló. 15.) Az intézmény gazdálkodási jogállása: Az intézmény naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. 17

18 16.) Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon, az azzal való rendelkezés joga: Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Óvodája A hevesi 795 helyrajzi számú, természetben 3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19. szám alatt található, óvoda megnevezésű ingatlan tulajdonosa Heves Város Önkormányzata, amely a fenntartóval kötött szerződésben biztosítja a jogszabályi előírásnak megfelelő időtartamra a rendelkezési jogot. Az ingatlanhoz tartozó földrész nagysága 3509 m 2, melyen egy 404 m 2 hasznos alapterületű üres főépület és egy 34 m 2 alapterületű üres melléképület található. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott ingatlan vagyont rendeltetésszerűen köteles használni. Nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, nem terhelheti meg kölcsönnel, és nem kínálhatja fel biztosítékként. A feladat ellátást szolgáló vagyon továbbá a működtetéshez rendelkezésre bocsátott ingóság (eszközök, felszerelések, egyéb), a fenntartó szükség szerinti anyagi támogatása az óvoda fenntartásához és működtetéséhez, az igényelhető állami normatív támogatás, az óvoda saját bevételei, az egyházi kiegészítő támogatás. Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Az átányi 4 helyrajzi számú, természetben 3371 Átány, II. Rákóczi F. u szám alatt található, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan tulajdonosa 85/100-ad tulajdoni hányadban az Egervölgyi Református Egyházmegye, 15/100-ad tulajdoni hányadban pedig Átány Község Önkormányzata, amelyek a fenntartóval kötött szerződésekben biztosítják a jogszabályi előírásnak megfelelő időtartamra a rendelkezési jogot. A korábban az átányi 5 helyrajzi számon felvett ingatlant a fentebb már megjelölt helyrajzi számú ingatlannal a Hevesi Körzeti Földhivatal 32577/2007 számú határozata alapján összevonták. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott ingatlan vagyont rendeltetésszerűen köteles használni. Nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, nem terhelheti meg kölcsönnel, és nem kínálhatja fel biztosítékként. A feladat ellátást szolgáló vagyon továbbá a működtetéshez rendelkezésre bocsátott ingóság (eszközök, felszerelések, egyéb), a fenntartó szükség szerinti anyagi támogatása a nevelési-oktatási intézmény fenntartásához és működtetéséhez, az igényelhető állami normatív támogatás, az óvoda saját bevételei, az egyházi kiegészítő támogatás. Összetett iskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) és kollégium A természetben 3360 Heves, Dobó u. 29., továbbá 3360 Heves, Gyöngyösi u szám alatt található, az oktatási, képzési, kollégiumi feladatok ellátására alkalmas felépítményeket magában foglaló ingatlanok tulajdonosa Heves Város Önkormányzat, amelyek a fenntartóval kötött szerződésben biztosítja a jogszabályi előírásnak megfelelő időtartamra a rendelkezési jogot. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott ingatlan vagyont rendeltetésszerűen köteles használni. Nem idegenítheti el, nem terhelheti meg kölcsönnel, és nem kínálhatja fel biztosítékként. A feladatellátást szolgáló vagyon továbbá a működtetéshez rendelkezésre bocsátott ingóság (eszközök, felszerelések, egyéb), a fenntartó szükség szerinti anyagi támogatása a nevelési-oktatási intézmény fenntartásához és működtetéséhez, az igényelhető állami normatív támogatás, az iskola saját bevételei, az egyházi kiegészítő támogatás. 18

19 17.) A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje: Az intézmény a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, a Magyarországi Református Egyház gazdálkodására vonatkozó egyházi törvények, valamint a fenntartó által elfogadott költségvetés alapján köteles gazdálkodni. Az éves költségvetési tervezetet az intézmény készíti el, az igazgató terjeszti a fenntartói Igazgatótanács elé előzetes jóváhagyásra, majd az igazgatótanács jóváhagyásra az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti. Az egyházkerületi közgyűlési jóváhagyás előtt a költségvetést az Egyházkerületi Iskolaügyi Bizottság is véleményezi. 18.) Ellátható vállalkozási tevékenység meghatározása: Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak a fenntartó külön írásbeli engedélyével végezhet. 19.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezető kinevezése vagy megbízása a Magyarországi Református Egyház évi II. törvénnyel módosított közoktatási törvénye (1995. évi I. törvény) alapján történik. Az intézményvezető fölött a munkáltatói jogokat az egyházkerület elnöksége gyakorolja. 20.) A feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai-pedagógiai, költségvetésigazdálkodási beszámolók készítésének rendje: Az intézményt működéséről, gazdálkodásáról féléves és éves beszámolási és elszámolási kötelezettség terheli. Az éves szakmai és költségvetési-gazdálkodási beszámolót a fenntartói Igazgatótanács felterjesztése alapján a fenntartó fogadja el. 21.) Speciális, egyedi rendelkezések: Az intézményi dokumentumok elkészítése, módosítása a mindenkori hatályos törvények értelmében, valamint a fenntartó hatályos határozatai és rendeletei szerint az intézmény vezetőjének feladata. 22.) Záró rendelkezések: Az alapító okiratot felül kell vizsgálni, ha erre a fenntartót jogszabály kötelezi, illetve ha az intézmény szervezetében és működésében változtatást tervez. Az alapító okirat négy eredeti példányban készült. Az eredeti példányokat az alábbiak kapják: Fenntartó (2), Intézmény, Heves Megyei Kormányhivatal. Miskolc, május 24. PH Ábrám Tibor főgondnok Csomós József püspök 19

20 2. A gazdasági szervezet felépítése 2.1 Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre és munkaköre Gazdasági vezető a vezetőség tagja, aki o részt vesz az operatív munkában, o beszámolni tartozik a munkájáról a főigazgatónak. A mindenkor hatályos rendelkezések, utasítások alapján elkészíti és az főigazgatónak jóváhagyásra, előterjeszti o az intézmény költségvetését, o számviteli politikáját összes mellékletével együtt. o megszervezi, koordinálja az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtását a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának munkatársaival, o külön pénztári szabályzatban kiadott rendelkezéseknek a vertikális folyamatok szerint megfelelően szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján végzi a pénztári be- és kifizetéseket. o gondoskodik a pénzeszközök felvételéről, az előírt pénzkészlet betartásáról. o A leltározás és selejtezés lebonyolítását a leltározási és selejtezési szabályzatban rögzítettek szerint megszervezi. Könyvelő /gazdasági vezető helyettese számviteli ügyekben/ o A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel szabályainak megfelelően könyveli a bevételeket és kiadásokat. o Ellátja az év közbeni előirányzat változásból eredő könyvviteli feladatokat. o Minden hó végén a lekönyvelt havi forgalom után elkészíti a havi pénzforgalmi jelentést. o A gazdasági vezetővel együtt elkészíti a féléves és éves beszámolót. o Elkészíti a negyedéves költségvetési- és mérlegjelentéshez szükséges könyvelési feladatokat. 20

21 o Vezeti az intézmény tulajdonát képező tárgyi eszközök analitikáját, átvezeti a leltározásból, selejtezésből adódó állományváltozásokat. o Vezeti a kötelezettségvállalás analitikáját. Az étkezési ügyintéző o Az intézmény tanulóinak menza ügyeinek intézése az igény felvételétől kezdődően az ebéd megrendelésekig. o Gondoskodik arról, hogy a kedvezményes étkezésben részesülők a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat leadják, azok lejáratát /pl. gyermekvédelmi támogatás/ figyelemmel kíséri. o Havonta elkészíti a kimutatást a normatív támogatás elszámolásához a teljes térítéses és az étkezési támogatásban részesülők létszámáról. A kiadásokat és bevételeket befolyásoló feltétel és követelményrendszer Az intézmény gazdálkodása a pénzeszközökben és minden más tulajdonában/használatában lévő vagyontárgy tervszerű felhasználását jelenti. A vagyontárgyak tervszerű felhasználása a folyamatos feladatellátást biztosítja. Az intézmény gazdálkodásának alapja a költségvetés - ami egy adott időszak pénzügyi terve -, a kiadások és bevételek számbavételét, megfeleltetését jelenti. Az éves költségvetést tartalommal azok a kiadások töltik ki, amelyek az intézmény működtetéséhez, ellátásokhoz és fejlesztésekhez kapcsolódnak. A költségvetés tervezése a feladatok értékelését, számbavételét és végrehajtásuk szabályozását is tartalmazza, amelyeket a következő tényezők befolyásolnak: 1./ Költségvetés tervezésének módszerei o bázis alapú tervezés és a feladatfinanszírozás kombinációja 2./ A tervezés alapjául szolgáló mutatószámok o állami támogatásokat, hozzájárulásokat meghatározó feladatmutatók o normatív állami hozzájárulás mértéke 3./ A fenntartó pénzügyi lehetőségei 4./ Az intézmény saját bevételszerző képessége o az alaptevékenység körében végzett szolgáltatási tevékenysége o a vállalkozás bevételei 21

22 5./ Megalapozott létszámgazdálkodás keretében o az előírt létszám megléte, a képzettség, a szakképzettség, teljes- és részmunkaidősök összetétele o besorolás szerinti létszámösszetétel, o engedélyezett-tényleges létszám alakulása, munkaerő-forgalom, o illetmény besorolások, rendszeres- nem rendszeres juttatások, költségtérítések, o munkajogi- és megbízásos jogviszonyban lévők költségei 6./ Vagyongazdálkodás terén o ingatlanok hasznosításából származó bérleti díjbevétel alakulása. 2.2 Az intézmény feladatellátásával kapcsolatos iratok, dokumentumok aláírásának rendje 1. Főigazgató 1.1 Tanulói jogviszonnyal összefüggő iratok Általános iskolai és érettségi bizonyítványok, belső okmányok, tanulói áthelyezéssel összefüggő iratok, tanügyi nyilvántartások, tanügyigazgatással összefüggő jegyzőkönyvek, hivatalos iratok; ( a főigazgató akadályoztatása esetén az iskolatípus igazgatóhelyettese, valamint a tagintézmény vezetője) 1.2 Munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő iratok A munkavégzésre irányuló okmányok, kinevezések, átsorolások, a munkaviszony megszűntetésére vonatkozó iratok, tanulmányi szerződések, minősítések, jutalmazások, kitűntetésre való felterjesztések; 1.3 Intézmény üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő iratok Közüzemi szerződések, külső szervezetekkel történő megállapodások, vállalkozói szerződések, számlavezető pénzintézetnél bejelentett módon a bankszámla-szerződés mellékletében meghatározottak szerint - a kötelezettségek banki átutalással történő teljesítését, valamint az intézmény egészét érintő, a fenntartó által kért adatszolgáltatásokra vonatkozó iratok aláírását végzi. 22

23 2. A főigazgató közvetlen helyettesei (tagintézmény-vezető, óvodavezető, igazgatóhelyettesek, kollégium-vezető) A főigazgató közvetlen helyettesei az intézményvezető távollétében, illetve akadályoztatása esetén a főigazgató szóbeli, vagy írásbeli rendelkezésére, általános helyettesként - írhatnak alá. A főigazgató tartós távolléte esetén /legalább 2 hét/ a főigazgató külön írásban rendelkezik a 1.1, 1.2., 1.3. pontban felsorolt iratok aláírásának jogosultságáról. Ebben az esetben az /tanügyigazgatással, szervezéssel, tanulói áthelyezéssel, dolgozókra vonatkozó adatokat tartalmazó/ iratokat a megbízott illetékes főigazgató-helyettes a főigazgató neve fölött helyettesként írja alá. A számlavezető pénzintézetnél bejelentett módon a bankszámlaszerződés mellékletében meghatározottak szerint - a kötelezettségek banki átutalással történő teljesítését a gazdasági vezető, mint megbízott illetékes főigazgató-helyettes írhatja alá, elektronikus és nem elektronikus módon egyaránt. 3. Iskolatitkár Az intézmény képzésében résztvevő valamennyi nappali tagozaton tanuló hallgatónak illetve tanulónak iskolalátogatási igazolását, különféle igazolásokat, szükséges nyomtatványokat aláírhat. 4. Osztályfőnökök Ügyintézőként szerepelhetnek minden tanulókkal kapcsolatos értesítésen, de az aláíró csak a főigazgató, vagy az illetékes intézményegység-vezető lehet. 5. Egyéb A nyári szabadságidő alatt az intézmény vezető beosztású dolgozói (főigazgató, intézményegység-vezetők, igazgató helyettesek, gazdasági vezető) mind a tanügyigazgatással, mind a gazdálkodással kapcsolatosan aláírhatnak, de minden esetben kötelesek egymást, illetve a főigazgatót aláírásukról tájékoztatni. 23

24 2.3 Költségvetés tervezésének szakaszai, feladatai 1./ A fenntartó költségvetési koncepciójának elkészítéséhez adatok szolgáltatása egyrészt a o a tárgyévi várható teljesítésről, másrészt o a következő év szerkezeti változásokkal, szintrehozással módosított várható összege kiemelt előirányzatonként. 2./ Elemi költségvetés elkészítése E szakaszban, szakfeladatonkénti bontásban, és kiadásnemenkénti részletezettséggel készül el az elemi költségvetés. Az elemi költségvetésben javasolt előirányzat tartalmazza o a megszűnő feladattal összefüggő előirányzat-változást, o a feladat átadás-átvételéből, a intézmény korszerűsítéséből adódó előirányzatváltozásokat, o a nem egyszeri jellegű előirányzatokat és az automatikus többleteket, o a bevételi előirányzatok változását, o a töredék évi előirányzat szintrehozását, de nem tartalmazhatja: o az egyszeri jellegű előirányzatokat, és az o előző évi pénzmaradványt. 3./ Feladatfinanszírozási táblák elkészítése o oktatási feladatok, óraszámok, létszámok, bérek o iskolai dolgozók létszáma, bére o órakedvezmények, pótlékok, szociális és egyéb juttatások o energiafelhasználás /gáz, olaj, szén/ o villamos energia o vízfogyasztás, o szemétszállítás, o működési költségek elnevezésű adatlapok kitöltése. Az adatok valamennyi sorát dokumentumokkal kell alátámasztani. 24

25 2.4 Pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendje A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma a) A kötelezettségvállalás tartalma A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget von maga után. Olyan felelősség, amelynek során, ha a kötelezettségvállalásban megjelölt feltétel teljesül, akkor az abból adódó kötelezettségeket viselni kell. A kötelezettségvállalás során tehát az arra jogosult személy, intézkedést tesz a munka, szolgáltatás elvégzésére, áruszállítás megrendelésére és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve szolgáltatás teljesítése után, annak átvételét követően a megállapodás szerinti ellenértéket kiegyenlíti. A kötelezettségvállalásra jogosult kötelezettséget csak a fenntartó által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben foglalt feladatainak: - célszerű és - hatékony ellátására figyelemmel vállalhat. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. Az előirányzat-felhasználási terv készítéséért a szerv gazdasági vezetője a felelős. Az előirányzat-felhasználási terv tartalmazza: az intézmény évközi gazdálkodásának alakulását, az év várható bevételi és kiadási előirányzat teljesülését havi és halmozott adatokkal. A költségvetési gazdálkodás során a leggyakrabban előforduló kötelezettség-vállalási formák a következők: o megállapodás, o alkalmazási okirat, o megrendelés, o vállalkozási, szállítási szerződés. Kötelezettséget vállalni csak írásban lehet. A kötelezettségvállalás csak ellenjegyzés mellett jogszerű. 25

26 b) Az érvényesítés tartalma Ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek, illetve egyéb kötelezettségvállalást nem igénylő pénzforgalmi gazdasági esemény történt, akkor - a teljesítés szakmai igazolása során - meg kell vizsgálni a kiadások és bevételek: o jogosultságát, o összegszerűségét, o a fedezet meglétét, valamint azt, hogy o az előírt alaki követelményeket betartották-e. A jogosultság vizsgálata során meg kell győződni arról, hogy: o a bevétel ténylegesen megilleti-e az intézményt, o a kiadás ténylegesen az intézmény működése, gazdálkodása során merült-e fel. A teljesítésről, ha lehet, minőségi, mennyiségi átvétellel kell meggyőződni. Ha ez a teljesítés jellegéből adódóan nem lehetséges, más megfelelő módon kell megbizonyosodni a jogosultságról. Az összegszerűség ellenőrzése során vizsgálni kell mind a bevételek, mind a kiadások érvényesítendő összegének: o kötelezettségvállalást jelentő dokumentumon szereplő összeggel való összehasonlítását, o a nem kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kiadásoknál és bevételeknél a vonatkozó alapdokumentumon, illetve jogszabály alapján meghatározott összeggel való összehasonlítását. Vizsgálni kell a számlával igazolt kiadásokat abból a szempontból, hogy: o a számla (illetve a kötelezettségvállalás szerint) történt-e a teljesítés, o a kiadás jogszabály szerinti követelés-e, o a teljesítés megfelel-e a kötelezettségvállalás szerinti leírásnak. A fedezet megléte tekintetében ellenőrizni kell, hogy az adott kiadás pénzügyi teljesítéséhez a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll-e, figyelembe véve más rendszeres, illetve "kötelező" kiadásokat is. 26

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. / Fax: 47/311-039/ 47/311-720 E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu OM azonosító: 039227 SZERVEZETI

Részletesebben

A Gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2217 Gomba, Iskola u. 2. / Fax: 29/433-261 E-mail: iskola@gomba.hu A Gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2014 186 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Református Általános Iskola és Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Református Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Református Általános Iskola és Óvoda CEGLÉD Átdolgozva: 2014. szeptember Érvényes: 2014. október 20. Kúti László igazgató Tartalomjegyzék ALAPÍTÓ OKIRAT...6 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA... 13

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Bevezető A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának pedagógiai programja 2015 Boldog az ember, aki megtalálta

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1. Intézmény neve: PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON - rövid neve: PIARISTA

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 031015 4100 Berettyóújfalu Kálvin Tér 4. Tel/Fax: 06-54-402 039 Elfogadás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: KLIK Zalaszentgróti Tankerülete OM azonosító: 200407 Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ

Bocskai István Református Oktatási Központ Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben