Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben"

Átírás

1 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják össze Az Eget s a Világot. /Albert Camus/

2 2 A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelzőrendszer működése A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXl. törvény rögzíti a jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, feladataikat a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat elsődleges prevenciós feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetetése. Ennek érdekében koordinálja a szakembereknek az együttműködését, akik bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. Az észlelő-és jelzőrendszerben résztvevők részben a törvényben szabályozott és meghatározott feladatot látnak el, a gyermekvédelem rendszeréhez kapcsolódó területen, részben pedig különböző szolgáltatásokat nyújtanak a családok és azon belül a gyermekek részére. A gyermekjóléti szolgálatok feladata a jelzőrendszer működtetésén túl az esetmegbeszélések, esetkonferenciák, illetve szakmaközi tanácskozások megszervezése és lebonyolítása. A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy az évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) ban foglalt gyermekjóléti feladatok ellátása biztosított legyen. E szolgáltató tevékenység arra hivatott, hogy a gyermek jólétét, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását előmozdítsa. Az észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének alapja, az abban résztvevők korrekt együttműködése. Ez feltételezi a gyermek érdekeit és a szakmai kompetenciákat figyelembe vevő kölcsönös tájékoztatást. A gyermekvédelem, gyermekjólét kizárólag abban az esetben lehet hatékony, amennyiben jelzőrendszerét az adott cél érdekében együttműködő szakembereket köztes azaz intermedier célcsoportnak tekinti olyan embereknek, akiken keresztül a gyermekvédelmi beavatkozásnak hatnia kell. A jelzőrendszer a gyermekvédelmi folyamat másképpen, egy adott gyermek életébe való segítő beavatkozás programjának elindítója. Az együttműködés nem veleszületett, hanem tanult képesség. Az észlelő és jelzőrendszeri tagok feladatai: - kísérje figyelemmel a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, az életformákat, a közösségi viszonyokat, az ellátó intézményeket - ismerje fel és tárja fel a gyermekeket, veszélyeztető okokat, megoldásukhoz nyújtson segítséget - nyújtson segítséget a szükséges eljárások érdekében Az észlelő és jelzőrendszer tevékenységének alapelvei: Önrendelkezés A jelzőrendszer működtetésének egyik alapfeltétele az együttműködési motiváció megteremtése, illetve fejlesztése. E feltétel megteremtése során is figyelemmel kell lenni a

3 3 felhasználó (ez esetben a jelzőrendszeri tag) önrendelkezésének, autonómiájának támogatására. Részvétel A jelzőrendszer működtetése minden elemében a felhasználó (ez esetben a jelzőrendszeri tag) aktív részvételére épül és épít mind a tervezés, mind a megvalósítás, mind pedig az értékelés szakaszában. Érdekérvényesítési esélyek növelése A jelzőrendszeri tagok a gyermekvédelem helyi rendszerének aktív tagjaként szinte minden esetben szembekerülnek saját ágazatuk érdekeivel, elvárásaival (nem engedik el képzésre, nem mindig támogatják jelzési szándékát, nem engedik el esetkonferenciára, stb.). Így érdekérvényesítési esélyeik növelése is a jelzőrendszer működtetésének egyik eleme. Eredményesség A jelzőrendszer működésének magas színvonalát tükrözi, ha a településen élő gyermekek legjobb érdekeinek megfelelően zajlik a jelzőrendszeri tagok közti információcsere: minden szükséges esetben megszületik a jelzés, magas színvonalon zajlanak az esetkonferenciák. A legkisebb beavatkozás elve A gyermekvédelem minden szintjén, úgy az alap-, mint a szakellátásban (a gyermek legjobb érdekének való megfelelőség mellett) mindenkor úgy kell tanácsot adni, segítséget nyújtani, ellátást biztosítani, hogy az csak a lehető legkisebb mértékben tegyen bármit a felhasználók jelen protokollban a jelzőrendszeri tagok - helyett, illetve ellenében. Számukra a maximális véleményalkotási, döntési lehetőséget kell biztosítani. Tevékenységének mindig a gyermekek, és a családok érdekeit kell, hogy szolgálja a jelzőrendszer valamennyi munkatársát titoktartási kötelezettség terheli nagyon fontos, hogy a jelzőrendszeri tagok tevékenysége nem hatósági jellegű. A jelzőrendszer tagjai kötelesek: az észlelt probléma esetén jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé (nagyon fontos, hogy mindig írásban kötelesek ezt megtenni!), ha az adott probléma úgy indokolja, hatósági intézkedést kezdeményezni egymással együttműködni kölcsönösen tájékoztatni egymást Éves gyermekvédelmi tanácskozás célja Az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek, saját tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését. Összefogóan át kell tekinteni a település gyermekvédelmi rendszerének működését, mely megbeszélésen jelen kell lenniük a településen gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek és a jelzőrendszer tagjainak.

4 4 Értékeljék az éves munkájukat, számoljanak be arról, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel, hogy mi nehezítette, mi segítette a munkájukat. Egymás munkájának értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgozzanak ki a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény ában felsorolt, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények, szervezetek, személyek a gyermekjóléti szolgálat felé jelzési kötelezettséggel tartoznak, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét észlelik. Az észlelő- és jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálat legfontosabb alappillére, feltáró, informatív és segítő szociális kapcsolatrendszer, amelyet a gyermekjóléti szolgálat működtet. A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek gyermekekkel. Szervező, koordináló tevékenységgel teszi lehetővé a team munka kialakulását és működését. Ennek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, a maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Az észlelő és jelzőrendszer lehetővé teszi a családokat, gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint a veszélyeztetettség időben történő felismerését. Figyelemmel kíséri a lakosság életkörülményeit és szociális helyzetét, alap-és szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. A jelzőrendszer véleményt nyilvánít az ellátások szükségességéről, bővítéséről a segítő beavatkozások módjáról a hatósági beavatkozások fontosságáról. Közreműködik a dokumentációs rendszer adatlapjainak kitöltésében, a gondozási tervek elkészítésében. Az észlelő-jelzőrendszer tagjai Egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnő, háziorvos) Családsegítő Szolgálat Járási gyámhivatal, helyi önkormányzat jegyzője Közoktatási intézmények: iskola, óvoda Rendőrség Ügyészség, Bíróság, Pártfogó Felügyelői Szolgálat, Áldozatsegítés feladatait ellátó szerveztek Társadalmi szervezetek, közművelődési intézmények, egyházak, civil szervezetek képviselői

5 5 Egyértelműen érzékelhető, hogy a jelzőrendszeri tagok számára fontos a velük kapcsolatba kerülő veszélyeztetett gyermekek sorsa. Ez jó alap az együttműködéshez. Egymás megismerése, a különböző szakmák más-más problémaközelítése, ötlete gazdagíthatja és formálhatja, közelebb hozhatja az eltérő álláspontokat. Az a jelentős szaktudás, amely összeadódik olyankor, amikor esetmegbeszélő csoporton találkoznak, és együtt gondolkodnak a megoldásokon, rendelkezésre áll és elérhető a jelzőrendszer tagjai számára akkor is, amikor a felelősség megosztásának kérdése merül fel. A gyakran nyomasztó felelősségvállalás kérdése egy-egy olyan ügy kapcsán is megosztható lehetne, amely már a jelzés megadáskor, illetve meg nem adásakor felmerül, akár egy előzetes esetmegbeszélésen. Azt gondolom, a gyermek ügyében érintett összes szereplőt be kell vonni ebbe a munkába és együtt élni a jelzéssel. Természetesen a jelzés felelőssége alól senki sem vonhatja ki magát. Több megfogalmazódó kétség és kétely, amely jelen van a jelzés körüli dilemmákban (mi történik, ha jelzek, vajon jót teszek-e ezzel a gyereknek, nem lesz-e rosszabb a helyzet, mi történik velem), könnyebben feloldható lenne, ha a gyerekkel kapcsolatban állók már a jelzést megelőzően megosztanák egymással az információkat. Ez több jelzőrendszeri tag esetében már működik (védőnő, háziorvos, iskola gyermek és ifjúság védelmi felelőse) és már a jelzést megelőzően tájékoztatjuk egymást, ezáltal időben megkapja a segítséget a család vagy gyermek. Arra a tényre kell támaszkodni az együttműködés során, hogy a potenciális vagy veszélyeztetett klienskörre egyetlen szakember sem láthat rá teljes mértékben, viszont mindenki rálát bizonyos mértékben. A hálózati működés mintegy keretbe foglalja a helyi gyermekvédelmi szereplők észlelő- jelzőrendszerként való működésének folyamatát. A jelzés Az észlelő és jelzőrendszer alapvető feladata nevéből is kiolvasható: észlel, vagyis felismer, és jelez, vagyis segítséget kér a probléma megoldására. Le kell szögezni, hogy a tagok feladata nem az, hogy mindig azonnal jelezzenek a gyermekjóléti szolgálat felé, amennyiben problémát érzékelnek. A tagok alapvető feladata az, hogy a gyermeket érintő, veszélyeztető probléma észlelésekor saját szakmai eszköztárukat mozgósítva avatkozzanak be, saját szakterületük szabályait és a gyermek legjobb érdekét szem előtt tartva! Amennyiben olyan, a gyermeket veszélyeztető problémát érzékelnek, melynek megoldásában nem kompetensek, haladéktalanul jelzéssel kell élniük a gyermekjóléti szolgálat felé, akkor is, ha annak csak a gyanúja áll fenn (pl. bántalmazás) Az elhamarkodott jelzés, az a jelenség, amikor a jelzőrendszer valamely tagja a probléma megoldására tett különösebb erőfeszítések nélkül szignálja rá az ügyet a gyermekjóléti szolgálatra. Ez esetben a gyermekjóléti szolgálat utólag is bevonhatja az addig be nem avatkozó jelzéstevőt a probléma megoldásába; továbbá a helyi gyermekvédelmi szereplők kompetenciáját növelve megnőhet az előzetes beavatkozások gyakorisága és hatékonysága. A másik véglet a jelzés teljes elmaradása. A jelzés sarkalatos pontjai:

6 6 érkezzen a megfelelő személyhez, a megfelelő időben, a jelzést fogadó reagáljon rá A jelzést tevő feladata nem szűnik meg a jelzés megtevését követően. A problémafeltárás, és problémamegoldás folyamatába be kell vonni a jelzőrendszeri tagokat. A személyes munkakapcsolat kialakítását segítheti, ha a jelzőrendszer tagjai megismerik egymás munkáját, tevékenységét. Ennek igénye meg is fogalmazódott a tagokban, ezért a 2015-ben több jelzőrendszeri tag bemutathatta saját szakterületét. A jelzőrendszer tagjai közül nincs mindenki tisztában azzal, hogy más szakmák képviselői akik szintén a rendszer tagjai miként is oldanak meg különböző, a jelzéshez kapcsolódó feladatokat, miként jeleznek, milyen dilemmákkal küszködnek. Egymás kölcsönös segítése, valamint a közös cél a gyermekek védelme akkor tud megvalósulni, ha sikerül leépíteni a társszakmák egymással szemben táplált, és akár kimondva, akár kimondatlanul, de alkalmanként megjelenő ellenérzéseit, esetleges előítéleteit. A gyermekjóléti szolgáltatás évi tevékenysége Ellátási terület, ellátottak köre: Szakoly település közigazgatási területén valósult meg. A gyermekjóléti feladatokat 1 fő családgondozó látta el az elmúlt évben. Sándor Ágnes gyermekjóléti családgondozónk július végén jelezte, hogy nem tudja tovább vállalni a feladatellátást, így augusztus 4-től más családgondozó látja el ezen a településen a családgondozói feladatokat. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek érdekeinek védelmében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek alkalmazásával nyújtott személyes szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatás céljai: a gyermek testi- lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése. A munkavégzés során törekszünk az életfeltételek javításának elősegítésére, a gyermekek érdekeinek védelmére, az anyagi-, lakhatási-, szociális- és pszichés problémáinak megoldására, a kiszolgáltatottság érzésének enyhítésére. A gyermekjóléti szolgálat által biztosított szolgáltatások térítésmentesek. Tevékenységünk nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapul. A segítségnyújtás főbb fajtái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyek intézése, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás.

7 7 A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében Szolgálatunk családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében: támogatják a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyiségének kedvező irányú fejlődésében, segítik a szülőket, útmutatást adnak a gyermek neveléséhez, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében. A gyermekjóléti szolgálat által biztosított ellátási formák Gyermekjóléti alapellátás A gyermekjóléti alapellátás, a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló, önkéntes együttműködés alapján családgondozással segítik a támogatást kérő családokat, gyerekeket. A gyermekek jogainak érvényesülése érdekében egyrészt azon családok támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. A gyermekek harmonikus felnevelkedése közös érdeke a társadalomnak és a gyermekeket nevelő családoknak. A gyermekek harmonikus fejlődéséért elsősorban családjuk a felelős, de a felnövekvő nemzedékért viselt általános társadalmi felelősség letéteményeseként az állam egyrészt gondoskodik azokról a feltételekről, amelyek támogatják a családokat gyermeknevelési feladataik teljesítésében, másrészt szolgáltatásaival, illetve szükség esetén hatósági beavatkozással védelmet biztosít a gyermekek számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Szakoly településen a családgondozó 19 alapellátás keretében gondozott gyermekkel működött együtt az elmúlt évben. Ebben az ellátási formában, - mely részben az önkéntességen alapul-, a legfontosabb az okok mielőbbi feltárással, a megoldási alternatívák felállítása, a további társproblémák kialakulásának megelőzése. A családdal az együttműködés ebben (6 hónapos családgondozás) az ellátási formában általában kétheti (igény szerint gyakrabban) személyes találkozás során valósult meg, azonban a szakember a probléma típusának megfelelően kapcsolatban volt a gondozásba bevont egyéb intézményekkel is (pl.: óvoda, iskola, háziorvos, védőnő, stb.). 7 gyerek esetében eredményes volt az alapellátásban való gondozás, ezért megszüntetésre kerültek. Védelembe vétel A védelembe vétel hatósági intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul. Az alapellátási gondozási forma eszközei ezen esetben már nem elégségesek a probléma megoldásához. Amennyiben az alapellátás nem érte el a célját, illetve, ha rendőrségtől, bíróságtól érkezett a jelzés, vagy jelentős számú iskolai mulasztással bírt a gyermek a hatósági intézkedéssel járó védelembe vételre tett javaslatot a családgondozó ben 9 gyermeknél vált indokolttá a védelembe vétel keretei között történő (általában 1 éves időtartamra szóló) gondozás. A védelembe vételi tárgyalásra a családgondozóink minden esetben felkészülten érkezik továbbá a családokat is felkészíti arra, hogy mire számíthatnak a meghallgatás során. A szakember a javaslat elkészítése előtt és a gyámhivatali felkérés

8 8 esetében is felveszi a kapcsolatot (szóban, és írásban is) az érintett jelzőrendszeri tagokkal, frissítették az törvény által előírt adatlapokat, elősegítve ezzel a saját- és a hatóság munkáját is. A tárgyalás megtörténte után, szintén minden érintett bevonásával elkészítették a későbbi gondozás alapjául szolgáló gondozási-nevelési tervet is. Nevelésbe vétel Nevelésbe vételre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét előidéző problémák az alapellátás vagy védelembe vétel keretében nem orvosolhatók. A gyermekek legalapvetőbb érdeke, hogy saját családjukban, szeretetkapcsolatban nevelkedjenek fel, mert csak a bensőséges szülő-gyermek kapcsolat teremthet megfelelő alapot a gyermek felnevelkedéséhez. Ezért a gyermekvédelmi ügyekben eljáró szakembereknek nagyon körültekintően kell eljárniuk. A veszélyeztetés gyanújának felmerülése esetén figyelembe kell venniük a szülő-gyermek kapcsolat sajátosságait, a család értékrendjét, nem indulhatnak ki a saját Gyermekjóléti alapellátás értékrendjükből. Így a gyermeket a családjából kiemelni csak a veszélyeztetés nagyon súlyos, kezelhető szintre nem csökkenthető helyzeteiben, illetve a család és a gyermek közötti viszony ellehetetlenülése esetében lehet. Mindez azt a kötelezettséget jelenti, hogy a gyermekvédelmi munkában a gyermeket körülvevő világot a gyermek szempontjából kell szemlélni, értelmezni és értékelni. A fent leírtak mellett a tavalyi év során veszélyeztetés okán gyermek családból történő kiemelésére nem került sor. Nevelésbe vett gyermekek száma 23. Családgondozónk az érintett szülőkkel, a nevelőkkel, nevelőszülőkkel, gyermekvédelmi gyámokkal közösen azon munkálkodtak, hogy a gyermekek ismét visszahelyezhetőek legyenek a családjukba. Adott esetben félévente vagy évente felülvizsgálták a nevelésbe vételt, kapcsolattartásokat (szabályozott és rendkívüli) koordináltak, mentális segítséget nyújtottak a szülőknek. Jelzőrendszer által küldött jelzések Szolgálatunkhoz a tavalyi év során is számos jelzés érkezett oktatási intézményekből. A magatartásproblémák mellett azon gyermekekről is, akiknek igazolatlan óráik száma meghaladta a 10, 30 vagy 50 órát. Emellett jelzett problémát az egészségügyi szolgáltató részéről a védőnő, más gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyámhivatal is. Az állampolgári jelzések kevésbé jellemzőek, kis településről lévén szó, még név nélkül sem vállalják a jelzést. A helyi szinten túlmenően rendszeresen kapunk jelzéseket a környékbeli középfokú oktatási intézményektől, az általuk észlelt, főleg igazolatlan hiányzással kapcsolatos problémákról. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2015-ben összesen 55 volt. Az érkezett jelzések többsége (45) a közoktatási intézményekből, 4 darab az egészségügyi szolgáltatótól védőnő, gyermekjóléti szolgálat 3 valamint 3 a gyámhivataltól érkezett. Minden esetben írásban történt a visszajelzés a jelzést tevő felé. Szolgálatunk munkatársa az esetek többségében információnyújtás és tanácsadás keretében nyújtott segítséget. A kliensek részéről jelentős igény mutatkozott a segítő beszélgetésekre, valamint a hivatalos ügyek intézésében történő közreműködésre. A családgondozó által nyújtott szakmai tevékenységek esetében növekedés volt megfigyelhető a 2014-as évhez képest.

9 9 A gondozásban részesülő gyermekek, családok érdekében rendszeres esetmegbeszélésekre és esetkonferenciákra került sor, amelyen a családdal kapcsolatban álló szakemberek vesznek részt. A családok anyagi-megélhetési problémái gyakoriak, ez szinte minden településen elmondható. Az anyagi probléma sajnos sok más problémának az okozója, ebből adódhat a szülői elhanyagolás is. Az anyagi okok miatt sok családnak nincs megfelelő élelmiszere, ruházata. A gondozott családoknál a szülőknek nincs munkahelyük, esetleg közfoglalkoztatásban dolgoznak. Alkalmi munkát vállalnak, amely bizonytalan, időjárás és évszakfüggő. Amikor a családok pénzhez jutnak, nem tudják beosztani, mert nem alakult ki náluk a tudatos vásárlás. Sajnos a gyermekek számára ez a minta. Nem alakul ki a tudatosság arra, hogy a munka érték, amely a jobb megélhetést biztosítja. A munkavégzés által érezhetjük értékesnek magunkat, ami önbizalmat adhat. A munka valamennyi kultúrában a gazdasági rendszer alapja. A munka fontos tényezője életünknek, hiszen szükségleteinket ezen keresztül tudjuk kielégíteni. Még azokét is, akik nem dolgoznak, hiszen őket más munkájából látja el a család vagy a társadalom. Sajnos a gyermekek azt látják, hogy a szülők reggel nem igyekeznek munkába, nincs napirend, nincs motiváció. Így ahogy idősebbek lesznek, felső tagozatosok és középiskolások, kihal belőlük az igyekezet, egyre több az igazolatlan hiányzás. Elmondható, hogy egyre több azoknak a tanköteles gyermekek száma, akik nem teljesítik e faladatukat, kimaradnak az iskolából. Jellemző ez a tendencia a középiskolát elkezdő fiúkra, de az általános iskola felső tagozatában évről-évre egyre magasabb az igazolatlan hiányzások miatti jelzés. Folyamatosan hangsúlyozzuk a szülőknek és a gyermekeknek is a tanulás fontosságát. Aki nem végzi el a 8 osztályt, esélye sincs a munkavállalásra. Általánosan elmondható, hogy a fiatalabb gyermekek gondozására a szülői magatartásból kifolyólag, a nagyobb gyermekeknél pedig a saját maguk veszélyeztető viselkedése miatt került sor. A településen élő gyermekek helyzetéről elmondható, hogy ténylegesen nem csökkentek a problémás esetek. Tapasztalataim szerint a családokban nagyobb a feszültség, türelmetlenebbek a szülők, illetve nagyon hiányzik a megfelelő példamutatás. A nagyobb gyermekeknél súlyos probléma a motiválatlanság, hiányzik a jövőképük, a szülők vagy nem nyújtanak megfelelő példát saját magatartásukkal, vagy nincs kellő ráhatásuk a gyermekekre, következetlen szülői nevelést folytatnak. A jelzés és felelősség témaköre összefüggésbe hozható az együtt működés, jó kapcsolat kérdésével is. Prevenciós tevékenység A gyermekjóléti szolgálat, gondozási tevékenysége mellett fontos szerepet tölt be a megelőző, prevenciós szolgáltatás is. A nyári gyermekétkeztetés megszervezésében évek óta jogszabályi előírásnak megfelelően részt vett a szolgálat. Elmondható, hogy egyre nagyobb igény mutatkozott rá. Míg pár évvel ezelőtt szinte rá kellett beszélni a családokat az ingyenes ebéd lehetőségére, addig az utóbbi években maximálisan kihasználták a rendelkezésre álló keretet. Szabadidős programok helyszíne az intézmény területén lévő rendezett udvar, filagóriával, rossz idő esetén az épületben rendelkezésre álló helyiség ad lehetőséget. A szabadidős programok szervezése a gyermekek életkorához igazodtak. A legkisebbek számára elsősorban a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházakat szerveztünk. Az

10 10 általános iskolák főként a tantárgyakhoz kapcsolódó szakköröket működtetnek, de több alkalommal szerveznek sportprogramokat. A közművelődési intézmények esetében igen széles a választási lehetőség. Játszóházak, kirándulások, ismeretterjesztő előadások, sportrendezvények. Egész évben folyamatosan működik a ruhaadományok osztása és fogadása, melyre nagy igény mutatkozik. A tavalyi év során több alkalommal került adományozásra, a juttatások főképp ruhaneműk, tanszerek és játékok jelentették. A családgondozó a gondozások és kapcsolattartások és egyéb tevékenységek mellett jelentős adminisztrációt végzett. Napi munka nagy részét a forgalmi napló vezetése, a feljegyzések készítése, a gyermekjóléti GYSZ adatlapok vezetése, a hivatalos levelezés és ügyintézései, a KENYSZI-TEVADMIN rendszerben történő napi szintű jelentés, a kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, szolgáltatókkal tették ki. A KSH részére minden évben statisztikát készítünk a szakmai munkánkról. Egészségügyi szolgáltatók, mint jelzőrendszeri tagok: Védőnői szolgálat A településeken nagyon jó kapcsolat alakult ki a területi védőnővel, a jelzés-visszajelzés odavissza működik, szóban, írásban és telefonon egyaránt. Az elmúlt évben a jelzéseik száma 4 volt. A jelzőrendszer első lépcsőjét ő alkotja, ugyanis ő találkozik először a kisgyermekek körül kialakult problémával. A jelzései kapcsán többször közösen látogatják a családgondozóval a családokat, mely a kapcsolattartás gyakoriságának és rendszerességének eredménye, így még a probléma elmélyülése előtt látókörükbe kerülnek a gyermekek. A gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat szorosan együttműködve, egymás munkáját segítve működik közre a veszélyeztetettség megelőzéséért. Hetente legalább egyszer beszélgetés során a szóban forgó családokkal kapcsolatos újabb információkat közösen megbeszélik. Problémát jelent számunkra, hogy a szülő nem minden esetben működik együtt a védőnővel, pl: státuszvizsgálatok során, ha elváltozást tapasztalnak a gyermeken, ellátják a szükséges beutalóval, de a szülő nem viszi el kivizsgálásra. A védőnő felhívja a szülők figyelmét a gyermek bántalmazásának elkerülésére, ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét, a megfelelő táplálásra, testi higiéné biztosítására, egészség elhanyagolására, védőoltások beadásának fontosságára. Jelzéssel él várandós anya szociális válsághelyzete esetén, hisz a gyermek egészséges megszületését is figyelemmel kíséri évben gondozott családok száma: ben a születések száma:32 Koraszülöttek száma:4 Védőnői támogatást nem igénylők száma:0 Intézeten kívül szülések száma:0 Otthon tervezett szülések száma: ben gondozott várandós anyák száma:39

11 11 Szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma:6 Kiskorú várandós anyák száma:2 0-6 évesek:197 Szociálisan fokozott gondozást igénylő 0-6 évesek száma: évesek:113, fokozott gondozott:37 Az év folyamán beiskolázandók száma: hónaposak:29, fokozott gondozott: hónaposak:55, fokozott gondozott:19 Az iskolában végzett iskolai egészségügyi munkát a háziorvossal együtt végzik: valamennyi tanuló szűrővizsgálata: látásélesség, hallás, színlátás, vérnyomás, testsúly, testmagasság, mozgásszervi elváltozás. kiszűrt gyermekek szakrendelésre irányítása, gondozásba vétele. tisztasági szűrővizsgálat Az egészséges életmód kialakításához szükséges ismereteket a Baba-mama klubon keresztül 25 alkalommal és a tanácsadásokon hetente kerül sor. Segítséget nyújt továbbá magatartási zavarok, helytelen szokások, káros szenvedélyek megelőzésében iskolai előadásokon évente egyszer és tanácsadáson hetente. Családi életre való felkészítés, családtervezés, fogamzásgátlás témában, egészséggel kapcsolatos ismeretek átadása előadás formájában 6 alkalommal történt Pályaválasztással kapcsolatban minden 8. osztályos tanulóval személyes beszélgetés keretében évente egyszer. A gyermekvédelemmel kapcsolatban az éves védőnői értekezleten vett részt. Háziorvosok A ll. számú körzetbe tartozó gyermekek száma 270 fő. Gyermekvédelmi ügyekben elsőként a védőnővel beszélik át a felmerülő problémát, ha szükséges a jelzés megtétele közösen jeleznek, vagy a védőnő teszi meg a jelzést. Sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani a háziorvosokkal, szakmaközi tanácskozásokon lehetőségeikhez mérten részt vesznek. A gyermek veszélyeztetése miatt megtartott esetkonferenciákon, érintettség esetén meghívást kapnak, a gyermek érdekeit szem előtt tartva észrevételeiket elmondják, nyíltan felvállalják döntéseiket. A háziorvosok munkájuk során tapasztalják, hogy a településen élő gyermekekre többségében jellemző a helytelen táplálkozásból és kevés testmozgásból adódó elhízás, de a minőségi illetve mennyiségi alultápláltság is nagy gond a térségben. A hiányos tisztálkodásból adódó rüh illetve ótvar előfordulása jelent gondot, valamint a mentális elhanyagolás leggyakrabban felső légúti megbetegedések fordulnak elő. A betegségek okaiként az elhanyagolást, gondatlan ápolást, egészségügyi ismeretek hiányát, anyagi problémákat, elégtelen/helytelen táplálkozást jelölik meg. Szakolyi Micimackó Óvoda A jelzőrendszer második lépcsője az óvoda, ami a gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszere, hiszen a gyermekek minden problémája itt érzékelhető a legjobban, mert a gyermekek a családból először kikerülve itt töltik a nap legnagyobb részét. Az óvodák beszámolói alapján a pedagógusok munkájának köszönhetően kevés a megoldandó probléma,

12 12 ami gyermekvédelmi intézkedést vonna maga után. A problémák előfordulásának okai a higiéniai hiánya, (ápolatlanság), fejtetvesség, fertőző bőrbetegség, éhség reggelente és idült hurutos megbetegedések okozzák, ami gyakori hiányzásokat okoz. A szülők az igazolásokat minden esetben átadják az óvodának. Ennek megoldása érdekében tett intézkedéseik: folyamatos megfigyelés, ellenőrzés, szülők tájékoztatás, figyelem felhívása, amelyet helyi szinten tudunk kezelni, mivel a szülőkkel napi kapcsolatban állunk. Hatékony együttműködésről számolnak be az egészségügyi intézményekkel, Gyermekjóléti Szolgálattal, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, Polgárőrséggel, Rendőrséggel oktatási intézménnyel és a Gyerekházzal. Ezek nagyobb részt közös programok megvalósításában mutatkozik meg. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek fejlődéséhez szükséges szakértők bevonására, pl. logopédus, aki heti egy alkalommal áll a gyermekek rendelkezésére, viszont sokkal több időre lenne szükség. A gyermekvédelmi feladatok ellátásában minden óvónő a saját csoportjában korrigálja, esetenként jelzi a megoldandó problémákat. Ehhez elengedhetetlen a szülővel való kapcsolattartás, amiben a szülő partner, hajlandó az együttműködésre. Az esetkonferenciákon rendseresen részt vett az intézményvezető, óvodapedagógus, gyermekés ifjúságvédelmi felelős. Az óvoda, mint jelzőrendszer szorosan együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal. A kölcsönös információáramlás és tájékoztatás, hatékony és eredményes munkát biztosít az intézmények között (esetmegbeszélések, egyéni konzultációk) Családlátogatást végeznek az óvodapedagógusok az óvodás gyermekek családjánál. A szülőkkel rendszeres és megfelelő a kapcsolattartás. Ebben az óvodában is emelkedőtendenciát mutat a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek száma, e miatt gondos odafigyelésre, és együttműködésre van szükség a jelzőrendszer tagjaival. A hátrányos helyzet kialakulásának döntő okai: alacsony jövedelem, szülők alacsony iskolázottsági szintje, elhanyagoló nevelés-gondozás, rossz lakáskörülmények. Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium Az Általános Iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat együttműködése eredményesnek, szakmailag megalapozottnak és rendszeresnek ítélhető meg. Folyamatos az információ csere az intézmények között, ami segítette az intézmény és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának munkáját. A jelzett eseteik mindegyikében elsődleges veszélyeztetettségi tényező a szülők elhanyagoló, következetlen nevelési módszerei miatt fordult elő. Az észlelt problémák jellege: iskolai hiányzás, magatartási problémák, agresszív magatartás, a tanítási óra rendjének megzavarása, szökés. Esetkonferencián többször vett részt az iskola intézményvezetője, intézményvezető helyettese, pedagógusai és az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. Rendőrkapitányság A Rendőrség rendszeres kapcsolatot létesít a lakossággal. Fogadja az állampolgárok bejelentéseit, azokat kivizsgálja és intézkedéseket foganatosít. A jelzőrendszer felé megteszi a jelzést, ha olyan körülményt, eseményt észlel, ami ezt szükségessé teszi, de a jelzőrendszeri tevékenységük során ritkán fordul elő, hogy jelzéssel kelljen élni évben nem élt írásos jelzéssel a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Szakoly településen gyermekkorú és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések és bűncselekmények nem jellemzőek. A Balkányi Rendőrőrs a

13 13 Szolgálat által szervezett szakmaközi megbeszéléseken lehetőségükhöz mérten részt vesznek. Az elmúlt évben hivatalos elfoglaltság miatt ez több esetben elmaradt. Pártfogói Felügyelő A Szabolcs-Szatmár-Berg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata tájékoztatása alapján a 2015-ös évben egy esetben kellett ellátni pártfogói felügyeletet. Értékelése alapján a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű fiatalok gondozása, segítése, megelőző tevékenységek magas színvonalon zajlik, ezt mutatja, hogy a településen a pártfogolt fiatalok gondozására elenyésző számban van szükség. Fiatalkorú bűnözés szempontjából nem fertőzött terület Szakoly a környező településekhez képest, ahol viszont kiemelkedő a közrend elleni bűncselekmény, garázdaság. A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan segíti munkánkat, a szükséges írásos tájékoztatást tartalmasan, határidőre megküldik. A környezettanulmányok elkészítéséhez a Szolgálat segítségéért fordulunk. A pártfogoltak lakóhelyüket önkényesen elhagyják, a felkutatásuk nehézséget okoz, amiben szintén a Szolgálat jól használható információkkal szolgál. Kéz a Kézben Biztos Kezdet Gyerekház 2010 óta működik a településen A Biztos Kezdet program hitvallása az, hogy a társadalmi kirekesztődés megelőzésének kulcsa a kora gyermekkori (0-5 éves korban történő) integrált, komplex fejlesztés a család és a tágabb környezet aktív részvételével. A koragyerekkori esélyteremtésben kulcsfontosságú. A Biztos Kezdet Gyerekház olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatás, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez, és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. A kötelező óvodáztatás kezdetének leszállításával a Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban a 3 év alatt gyerekekre koncentrál, hiszen egyik célja az óvodára való felkészülés támogatása. A szolgáltatások a kisgyermeket nevelő családok számára jól megközelíthetőek (babakocsi/bicikli távolság vagy más módon megoldott megközelítés. A Gyerekház nyitva tartása folyamatos és rendszeres a munkanapokon, a szolgáltatás ingyenes. A program a település összes kisgyerekes családja számára nyitott. A szolgáltatás a képességek kibontakozását segítő személyi és tárgyi környezetet biztosít állandó szakember vezetése mellett, rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez és biztosítja a választás lehetőségét. Olyan családias légkört alakítunk ki, amely a szeretetről és biztonságról tanúskodik a szülők felé, amiből tanulva ezt a tudást adhatják át gyermekeiknek. A szeretet peagógiája a gondoskodás, feltétel nélküli elfogadás, a felelősség gyermekeik iránt, a másik ember megismerésének igénye jellemez. Szülőkkel való együttműködés:

14 14 A program meghatározó eleme a szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői kompetenciák megerősítése, a családok egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése. Az együttműködés célja továbbá a tanulási motiváció felkeltése, a képzettség hiánya miatt a munkaerő-piacról kiszoruló fiatal szülők foglalkoztathatóságának javítása. Szakmaközi együttműködés: Az alapellátásokhoz és a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása egyaránt fontos a hátrányos helyzet újratermelődésének megtörése érdekében. A korai felismerés és az esetleges fejlődési elmaradások kezelése érdekében is elengedhetetlen a különböző szakmák közötti együttműködés. A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával. A gyermekek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése. A gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése. Azonosított fejlődési zavar, elmaradás, vagy annak gyanúja esetén a gyermeknek és szüleinek fejlesztő szakemberhez történő eljuttatása vagy a hozzáférés Gyerekházban történő biztosítása, valamint a kezelés nyomon követése. Rendszeres team-megbeszélések a helyi szakemberek között. A szülőkre irányuló szolgáltatások A korszerű gyermeknevelési alapelvek közvetítése a gyerekekkel való foglalkozások során. Ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése. Szülésre, gyerek fogadására való felkészülés, családtervezési ismeretek. Gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos csoportos szülői beszélgetések. Egyéni konzultációk a szülőkkel. A gyermek otthonának felkeresése. A hátrányos helyzetű családok fokozott bevonása. A szülőkre irányuló szolgáltatások során olyan partneri kapcsolat kialakítása a cél, amely lehetőséget ad a szülők nevelési kompetenciáinak bővítésére, formálására, valamint a felnőttek egyéni jólétének, jövőképének pozitívabb irányú befolyásolására (például: kreatív szabadidős elfoglaltságok lehetőségének megteremtése, munkaképessé válásban való segítés, egészségneveléssel összefüggő tevékenységek, háztartási, gazdálkodási ismeretek.) A társszakmák közötti együttműködést segítő szolgáltatások A partnerekkel szakmai kapcsolattartás biztosítása, rendszerszerű, folyamatos együttműködésük megszervezése. Esetmegbeszélések kezdeményezése és lebonyolítása A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások

15 15 A testileg egészségesen született gyermekek fejlődését alapvetően két tényező befolyásolhatja negatívan: a nem megfelelő érzelmi, nevelési légkör (például elhanyagolás, türelmetlenség, gondozási ismertek hiánya), valamint a család anyagi, szocio-kulturális körülményei által kiváltott, tárgyi, objektív ingerszegény környezet (pl. nem megfelelő mozgástér, játékok hiánya, stb.) Mindkét tényező időben és hatékony módon történő felismerését negatívan befolyásolhatja, ha az adott helyszínen a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai kevésbé, vagy egyáltalán nincsenek jelen valamilyen oknál fogva, de a család és a szolgáltató részéről is lehetnek felismerést gátló akadályok. A Gyerekházakba rendszeresen, a család és a szolgáltatást nyújtó számára is tervezhető módon lehetőséget teremtenek a hiányzó szolgáltatások gyakorlati megvalósítására (például: védőnői munka, babamasszázs, mozgásos, nyelvi, zenés játékok.) A hátrányos helyzetű családok megszólítása és a közös munkába való bevonása érdekében a Gyerekház dogozói rendszeresen családlátogatásokat szerveznek, először lehetőleg még a kisbaba születése előtt. A kölcsönös, személyes kapcsolat kialakítása a cél, például a vendégvárás-vendégfogadás dinamikájának kialakításával. A helyi közösségre irányuló szolgáltatások és a közösségi rendezvényekkel kapcsolatos elvárások. A Gyerekház dolgozói a helyi informális, formális társadalmi folyamatokat és maximálisan támaszkodnak rá (például: helyi szokások, helyi és országos vagy nemzeti ünnepek.) Természetesen ez nem csak adaptivitást, hanem közösségformálást is jelent. A Gyerekházak bekapcsolódnak a települési rendezvényekhez, programokhoz, a helyi intézményekhez, civil szervezetekhez, nemzetiségi önkormányzatokhoz és szaktudásukkal, ügyességükkel gazdagítják a helyi közösség életét. Így felkelthető az érdeklődés, ha megmutatják magukat : mit és hogyan csinálnak és gondolnak. A különböző generációk párhuzamos megszólítása szintén pozitív hatású, az egyéni és közösségi szinteken egyaránt. Azaz a Gyerekház tevékenységébe bevonták azokat a generációkat is, amelyek közvetlenül nem érintettek a ház alaptevékenységében (például: sokféle élettapasztalattal rendelkező idősek, a gyereknevelésben, családalapításban még nem érintett ifjúsági korosztály) A helyben élő, különböző méretű és összetételű közösségek közötti kohéziót növeli, ha például egy gyermek, vagy a szülő születésnapjának megünneplésének teret, lehetőséget adnak a Gyerekházban. A társszakmák közötti együttműködés segítése A Gyerekház céljai megvalósulásának elengedhetetlen előfeltétele a program szolgáltatásainak a meglevő intézményrendszerekkel és más szolgáltatókkal történő

16 16 összehangolása. A Gyerekház munkájának megtervezése során, ezért érdemes nagy figyelmet fordítani a szakmailag összehangolt munka megteremtésére. Partnereik: Családsegítő, Gyermekjóléti szolgálat munkatársa Fejlesztő- és gyógypedagógus Háziorvos Korai fejlesztő Óvodapedagógus Pszichológus Védőnő Helyi formális és informális civil szervezetek Roma Nemzetiségi Önkormányzat A közös étkezések szervezésének célja az étkezésre vonatkozó helyes szokások alakítása, kézmosás, asztalnál étkezés, stb.a táplálék minőségének megválasztásában való befolyásolás, pl. zöldségek, gyümölcsök rendszeresítése, egészséges táplálkozásra való nevelés, konyhai műveletek bevezetése, tanítása, pl. közös főzés. otthoni tartósítás, befőzés, stb. A közös étkezések generálták a Gyerekház konyhakertjében való gazdálkodást, ahol sok egészséges alapanyagot megtermelnek. A Gyerekházban nyújtott étkezés keretében a nem közétkeztetésről van szó. A tízórai (uzsonna) lehet szendvics, gyümölcs, tejtermék. Rendszeresen részt vesznek a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett programokon, szakmaközi megbeszéléseken, illetve az idősek klubjának tagjaival közös eseményekre kapnak meghívásokat. Jelentős eredményeket tudnak felmutatni, amelyek a következőkben nyilvánul meg: a szülők elégedettsége a gyermek fejlődési útmutatóinak növekedése helyi szakemberekkel és partnerekkel való hatékony együttműködés rendezvényeik széleskörű látogatottsága a fenntartó törekvése a további fenntartásért Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015 évben, sokrétű, tartalmas munkát végzett, (kulturálisés gyermekprogramok, stb.). Kulturális és hagyományápoló rendezvényeink a roma közösség társadalmi integrációjának elősegítésére, a roma hagyományok és kultúra bemutatására épül, melyek hidat képeznek a nemzetiségek és a többségi társadalom között. Programjainkkal törekszünk arra, hogy rendezvényeinken megjelenjenek a nem roma kulturális értékek is. Az elmúlt években egyértelműen kijelenthetjük, hogy rendezvényeinken egyre nagyobb számban vesznek részt a helyi hátrányos helyzetű nem roma lakosok is önfeledt szórakozást, jó hangulatú, nosztalgikus beszélgetést biztosított a jelenlévőknek. Programjainkkal erősítettük a gyermekek kulturális identitását, valamint újabb ismeretekkel vérteztük fel őket.

17 17 Személyiségük fejlesztésével egyéni életüket, önismeretüket, identitástudatukat formáltuk. Említést kell tenni a Vadvirág tánccsoportról, amely roma gyerekekből áll, a településen megrendezésre kerülő programokon mutatják meg tehetségüket. A nyári tábor minden évben negyven hátrányos helyzetű roma gyermek kikapcsolódását biztosította Tiszalökön. A táboroztatáshoz a helyi Önkormányzattól kapunk támogatást. Elmondható és az Önkormányzatnak köszönhetően az elmúlt évben is nagy számban vesznek részt a közfoglalkoztatási programban a roma felnőtt lakosság. Ez valamelyest enyhít a megélhetésükön, a gyermekeik megfelelő ellátásában, hiszen a segélytől nagyobb összegből gazdálkodhatnak a családok. A jelzőrendszer működése A hatékonyabb együttműködés feltételeként az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg: közös családlátogatások, esetmegbeszélések, együttgondolkodás, a feladatok tartalmának pontosabb kijelölése a gyermekvédelmi törvényben történt változásokról való tájékoztatás, gyorsabb és kölcsönösebb információ átadás. agresszió kezelési és kompetencia fejlesztési tréning megtartására az egyes települések Család-és Gyermekjóléti Szolgálata helyet adhatna Váljanak rendszeressé az esetmegbeszélések. Kapjanak a résztvevők lehetőséget arra, hogy problémáikat időszakonként egy- egy téma köré szervezve be tudják hozni a megbeszélésekre. Kapjon további prioritást az együttműködés fontossága. (Nyári programok jó alkalmat jelenthetnek a közös felelősségvállalásra.) A szakmaközi megbeszéléseket tovább kell folytatni. A helyi szükségletekhez igazodó fejlesztésekben támogatni kell a településeket (egészségügyi szűrőprogram, csellengő projekt, gyerekház szolgáltatást igénybevevők körének folyamatos bővítése), szerepet kell kapniuk a tervezésben is. Minden szolgáltatás helyi képviselőjének folyamatosan tájékoztatnia kell a szakmaközi megbeszélés résztvevőit az aktuális történésekről, tervezett fejlesztésekről. Ez megalapozhatja a közös gondolkozást a munka leghatékonyabb folytatásáról és az esetleges közös tevékenységekről. Célok megjelölése Meghatározott eljárásrend kidolgozása a Család-és Gyermekjóléti szolgálat és az egyes jelzőrendszeri tagok közötti együttműködés javítása céljából. A veszélyeztetettség jeleinek felismerését segítő anyagok eljuttatása egyes intézményekbe. A speciális feladatok erősítése A tapasztalat szerint jó az együttműködés a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer tagjával, de a szülőkkel a kapcsolattartást erősíteni kell. Néha a szülők távolságtartóak, ezt kell feloldani.

18 18 A szakmaközi tanácskozások hatékonysága és hasznosíthatósága érdekében javasolja a Szolgálat, hogy a jelzőrendszeri tagok bátran éljenek témajavaslatokkal. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat koordinálja és működteti a jelzőrendszer munkáját, azonban szeretnénk kérni a jelzőrendszeri tagokat, hogy vegyenek részt aktívabban a tanácskozásokon. A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer évi munkájának összefoglaló értékelése A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlel és Jelző Rendszer működése megfelel a Gyvt évi XXXI. Tv., illetve a 259/2002. (XII.18.) korm. Rendelet előírásainak. A jelzőrendszer tagjai írásos tájékoztatóban számoltak be gyermekvédelmi tevékenységükről, valamint a gyerekjóléti szolgálattal történő együttműködésről. Ezek alapján megállapítható, hogy a gyermekjóléti szolgálat mind belső, intézményen belüli, mind külső társintézmények vonatkozásában a koordinációs feladatokat eredményesen látta el. A koordinátori értekezletek témái érintették mindazokat a területeket, amelyek a jelzőrendszerben résztvevő társintézmények speciális problémáira vonatkoznak. A jelzőrendszer tagjainak írásos beszámolói visszajelezték az adott intézmények sajátos problémáit, a gyermekvédelmi tevékenységet illetően megfogalmazódtak olyan észrevételek is, melyek a kihelyezett koordinációs értekezletek lehetőségét, illetve az esetkonferenciák helyszínen történt megtartását szorgalmazzák (Általános Iskola) A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer működése az utóbbi évek hagyományainak és tendenciáinak megfelelő mértékben változott és folyamatosan tartós színvonalon működik. Szükséges azonban, hogy a jelzőrendszerben résztvevő tagintézmények markánsabban fogalmazzák meg esetleges szakmai igényeiket és kezdeményezzék adott esetben saját területükön is ilyen típusú tanácskozások megszervezését. A jelzőrendszer tagjai eleget tesznek együttműködési feladataiknak. Minden eszközzel és lehetőséggel elő kell segíteni, hogy a gyermekek minél nagyobb hányadban, családban tudjanak nevelkedni és az a környezet számukra veszélytelen, támogató, fejlődésüket elősegítő legyen, az elérhető legjobb ellátásban részesüljenek, és egészséges felnőtteké váljanak. Végül beszámolómat a következő gondolatokkal zárnám: Ha összejövünk, az a kezdet, Ha együtt maradunk, az már haladás, Ha együtt dolgozunk az a siker! ( Henry Ford)

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve. Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015.

A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve. Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015. A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015. Tartalomjegyzék I. ÓVODÁNK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 3 1.1. ADATLAP...

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős A MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS SZINTJEI 1. minden gyermeknek és családnak járó ellátás - univerzalitás 2. speciális ellátás gyerekeknek,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199

Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 2008-2009. TANÉV OKTATÁSI BESZÁMOLÓJA Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet OM azonosító: 200199 Czikkely Erika intézményvezető Gyomaendrőd, 2009. július 15. 1. Gazdálkodás, tanügyigazgatás TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából Debrecen megyei jogú város Önkormányzata szociális bizottsága 1995 áprilisában megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben