...~l! (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...~l!...1... (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: 26548/ Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez - Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző...~l! (. ~.I~...!.l. ~~:: :... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság c N Y IREGYHALA.HIJ

2 NYíREGYHÁZA 4401 NvíREGVHJÍ.ZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékiete részletesen meghatározza a települési önkormányzat által készítendő értékelés tartalmi követelményeit január l-től a gyermekvédelem rendszerét érintő változások következtében az éves átfogó értékelés tartalma is módosult. A gyámhatósági intézkedések, valamint a gyermekvédelmi szakellátás a jogszabályi előírás alapján nem képezik a települési önkormányzat által készített beszámoló részét. Az Önkormányzat beszámolójában többek között demográfiai mutatók, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosításának formái, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása, bűnmegelőzési tevékenység és a civil szervezetekkel történő együttműködés szerepel. Az értékeléshez felhasználtuk az éves jelzőrendszeres tanácskozásra készített jelentéseket, intézmények beszámolóit valamint az Önkormányzat rendelkezésére álló adatokat, információkat. Mindezeket kiegészítettük a Központi Statisztikai Hivatal adataival. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és amellékelt határozat - tervezetet elfogadni szíveskedjen! Nyíregyháza, május 17., Tisztelettel:! dr. Krizsai Anita osztályvezető AlA.HlJ REGYHÁZA

3 NyíREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: S24'S8Si FAX: ' 586 E MAfl: Melléklet a 26548/ számú előterjesztéshez HATÁROZAT- TERVEZET NYíREGYHÁZA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013. (V. 30.) számú határozata az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 4400 Nyíregyháza, Hősök tere eu NY HU

4 NYíREGYHÁZA TELEFON: i FAX: Bevezetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékiete részletesen meghatározza a települési önkormányzat által készítendő értékelés tartalmi követelményeit, amely módosítást tartalmaz az előző évekhez képest. A módosítás okai a január l-től bekövetkezett változások a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok rendszerében. A törvényben szabályozott valamennyi gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés a járási hivatalok feladatkörébe kerültek, valamint a gyermekvédelmi szakellátási feladatok kötelezettsége megszűnt a megyei jogú városok számára. Ennek alapján a beszámolóban nem szerepelnek a 2012 évben végzett gyámhatósági intézkedések, valamint a szakellátás vonatkozásában sem jelennek meg adatok és összegzés. A Gyvt. alapján Önkormányzatunk kötelezettsége a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a gyermekjóléti alapellátás biztosítása. Ezen túlmenően önként vállalt feladatként több ellátást biztosít Önkormányzatunk a rászoruló gyermekek és családjaik számára. A szükségletek meghatározása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakosság demográfiai, foglalkoztatottsági és szociális jellemzőit. Az UNICEF 2012-ben kiadott ifa gyermekszegénység mérése" című éves jelentése felhívta a figyelmet, hogy a gyermekek jóllétét veszélyeztető kockázati tényezők közül a szülők alacsony iskolázottsága, a munkanélküliség és az egyszülős családmodell hazánkban kiemelkedően magas kockázatot jelent. Ahogy egy korábbi UNICEF jelentés fogalmazott: ifa születéskori helyzet olyan árnyékot vet a gyermekre, ami alól élete végéig nem tud kikerülni - legnagyobb eséllyel abban a hátrányos, kiszolgáltatott társadalmi helyzetben marad, amibe beleszületett." "A gyermekek helyzetével, az ö jóllétükkel való foglalkozás azért is alapvető, mert egy ország állapota valójában azon mérhető le, mennyire vannak jól a gyermekek. Az ő egészségük, biztonságuk, anyagi jóllétük, a (társadalmon és a családokon belül) feléjük irányuló tisztelet, megbecsülés, elfogadás és szeretet mutatja meg egy nemzet valódi erejét. Ma már nem kérdés, hogya legnagyobb (és legköltségesebb) hiba, amit egy társadalom elkövethet, az a gyermekek jóllétéről való gondoskodás elmulasztása. Az ilyen közösségeknek igen nagy árat kell fizetniük. Ez csökkenő versenyképességben, teljesítőképességben és termelékenységben, az általánosa n romló egészségügyi állapotban, növekvő munkanélküliségben és fokozódó társadalmi kirekesztettségben jelenik meg. Társadalmi és gazdasági szempontból tehát igen egyszerű a helyzet: mindent meg kell tenni a gyermekek jóllétéért - kiszolgáltatottságuk és nélkülözésük megelőzéséért. Ezen túlmenően még egy nagyon fontos érvet szem előtt kell tartanunk minden olyan kérdésben, ami gyermekeket érint. Ez pedig a gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen volta. Az a tény, hogy minden gyermeknek csak egyetlen esélye van arra, hogy egészségesen és megfelelő módon nőjön fel, fejlődjön testileg és lelkileg. Ahogy Rob Reiner és a Wisconsini Egyetem kutatói fogalmaztak: "Az első évek mindörökké tartanak." Életünk végéig magunkkal hordozzuk azok emlékét, lenyomatait a fejünkben, a szívünkben, a zsigereinkben. Nagyon fontos tehát - ha szabad így fogalmaznunk: minőségbiztosítási szempontból -, hogyan telnek az első évek, és minden lehetősége megvan-e a gyermeknek arra, hogy kibontakoztassa a benne rejlő képességeket és tehetséget."l 1 Te hogy vagy? Az UNICEF Magyar Bizottság Gyermekjólléti jelentése, Kutatási zárójelentés (unicef.hu/-/minden-2 magyar-gyermek-veszelyben eu NY

5 NyíREGYHÁZA TELEFON : i FAX: Jelen beszámolóban a gyermekek jólléte érdekében végzett múlt évi tevékenységeket, eredményeket foglaljuk össze a jogszabályban meghatározott tartalmi elemek mentén. I. Demográfiai jellemzők Nyíregyházán A statisztikai adatok szerint Nyíregyháza lakónépessége január l-én fő, a gyermekek aránya 19,8 % ( fő). A gyermekek 20 % -a O-3 éves, 16 %-a óvodáskorú, 64 %-a iskoláskorú. Gyermekek száma között Nyíregyházán 1. ábra Életkor O-3 éves éves éves éves Gyermek (kiskorú) összesen Gyermekek 25 % 21,7 % 20,4 % 19,8% aránya az összlakossághoz viszonyította n Forrás: KSH, 2012 A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján család él Nyíregyházán. A gyermekes családok (21999) többsége egy gyermeket nevel (54 %), kétgyermekes a családok 36 %-a, három vagy több gyermeket a családok 10 %-a nevel Nyíregyházán. A családok 30%-a egyszülős, amelynek 10 %-ában az édesapa neveli gyermekét. A családokat sújtó egyik legjelentősebb probléma a munkanélküliség, ami hatványozottan növeli a gyermek nélkülözésének kockázatát. A nyilvántartott álláskeresők éves átlagos száma Nyíregyházán 7330 fő 2012 ben, a relatív mutató 9 %. Statisztikai adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők 23 %-a 8 általános végzettséggel vagy 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezik. A Háztartáspanel kutatás 2012 évi felmérése vizsgálta a gazdasági aktivitást. A városban mért ráta meghaladja az Észak-Alföldi régió és a megye értékeit. Ugyanakkor 2012-ben mind a régióba n, mind a c N Y REGYHÁ Z A inww. NYIR EG YHAZA. HU 5

6 NyíREGYHÁZA TELEFON: i FAX: megyében kedvezőbb helyzet mérhető, mint a megelőző években. Nyíregyháza város helyzete javult ebből a szempontból 20lO-hez képest, 2012-ben az országoshoz képest is kedvezőbb volt ábra A foglalkoztatottság aránya (%) o EU 27 Ország Város Régió Megye (Nemzetközi és országos adatok forrása : KSH, 2013) A statisztikai adatok alapján a gyermekek 26 %-a hátrányos helyzetű. Hátrányos helyzetű (HH) gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) az a gyermek, tanuló, akinek szülője óvodás gyermek esetén a gyermek hároméves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek. A rendelkezésre álló adatok szerint az óvodáskorúak közül 982 fő HH (151 fő HHH) általános iskolások közül 2193 HH (434 HHH) a középiskolás korúak közül 3042 fő HH, ezen belül 349 fő halmozottan hátrányos helyzetű. II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása Önkormányzatunk részben törvényi szinten (Gyvt.) részben helyi szinten, rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal segíti a rászoruló gyermekeket és családjaikat. A támogatások fedezetét ennek megfelelően részben Magyarország mindenkori költségvetési törvényének mellékletében megállapított normatív állami hozzájárulás, részben az önkormányzati saját forrás biztosítja. 211Nyíregyháza Város életminősége - Háztartáspanel" nyomonkövetéses (kétévente ismétlendő) szociológiai felmérés, N Y

7 NYíREGYHÁZA TELEFON: i FAX: A családok szamara több segély típusú ellátás jelent segítséget. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény többfajta jogosultságot teremt. Egyrészt a bölcsödétől a nyolcadik osztályig ingyenesen vehetik igénybe a gyerekek a gyermekintézményi étkeztetést, másrészt kétszer egy évben forint pénzbeli támogatás ra (egyszeri támogatás), valamint ingyenes tankönyveilátásra jogosultak. A jogosultság jövedelem - és vagyonvizsgálathoz kötött. A jövedelmi feltétel azt jelenti, hogya gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhat ja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 % ( Ft) illetve 140 %-át ( Ft). A statisztikai adatok alapján kedvezményben 5675 gyermek (2807 család) részesült 2012-ben. a) A rászoruló családok esetében kiemelkedően fontos az intézményi étkeztetés. Az ingyenes hozzáférés az utóbbi években folyamatosan bővült, minden évben egy évfolyammal többet fogadott be a rendszer től a bölcsődétől a nyolcadik általános végéig biztosított az ingyenes hét közbeni étkezés a rászorulónak tekintett gyerekek számára, illetve több gyermek 50 %-os kedvezményben részesült. Nyilvántartásunk szerint bölcsődében, óvodában és általános iskolában összesen gyermek részesült kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésben. b) "Egyszeri támogatás" jogcímen augusztusban 5791 gyermek részesült, fejenként Ft összegben októberétől a pénzbeli ellátás természetbenivé vált, Erzsébet-utalványban részesültek a rászoruló családok, ami jogszabályi rendelkezés szerint a fogyasztásra készétel mellett ruházatra, valamint tanszer vásárlására használható fel. Összesen 5687 gyermek részesült Ft összegű utalványban ( Ft összegben). c) Ingyenes tankönyveilátásban 7886 gyermek részesült az elmúlt évben A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetenként igényelhető a tanuláshoz szükséges eszközök beszerzése, betegséggel kapcsolatos többletkiadások vagy egyéb anyagi nehézségek miatt ben összesen 2970 esetben került sor támogatás megállapítására. A támogatásra kifizetett összeg éves szinten Ft volt A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodába íratásakor a szülőt egy alkalommal magasabb összegű ( Ft) támogatás, s az óvoda i ellátás rendszeres igénybevétele esetén évente további egy alkalommal Ft összegű támogatás illeti meg. Az elmúlt évben Ft összegű óvodáztatási támogatás megállapítására 88 gyermek esetében került sor. A rendszeres óvodába járás folytán júniusban 190 fő, decemberben pedig 180 fő részesült Ft összegű támogatásban. A támogatásra kifizetett összeg 2012-ben Ft volt Az elmúlt évben a helyi szinten szabályozott ellátások közül a helyi autóbusz közlekedésre jogosító havi bérletjegy ellenértékének 30 %-át térítjük meg. E támogatásra kifizetett összeg Ft volt Önkormányzatunk évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Éves szinten 239 hallgatát támogat az önkormányzat havi Ft-os támogatással, amelyet a Minisztérium egészít ki. Az ösztöndíj elméletileg három forrásból épül fel : települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat azonban a 2011 és évi pályázati fordulóban nem nyújtott megyei kiegészítő támogatást a települések által támogatott pályázóknak. IREGYHAZA.HU C.,J ~ N Y 7

8 NYíREGYHÁZA 4401 NvíREGVH,ó,ZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Az intézményi étkeztetés mellet fontos a nyári szünidő alatt történő étkeztetés biztosítása. Önkormányzatunk szinte minden évben - lehetőségeihez mérten megszervezte a nyári gyermekétkeztetést. Az elmúlt évben pályázati forrás igénybevételével támogattuk a rászoruló gyermekeket. A 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet alapján meghirdetett pályázat keretében 1292 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek számára biztosítottuk a napi egyszeri meleg ételt június 25-től augusztus 31-ig terjedő időszakban 49 munkanapon keresztül. A pályázati úton elnyert támogatás összege Ft volt, amely teljes egészében fedezte a kiadásokat ben helyi rendeletben új támogatási formaként került bevezetésre az üdültetési támogatás. A jogszabály alapján a nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik, évente egy alkalommal Ft összegű üdültetési támogatásra jogosult, melyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában levő önkormányzati gyermeküdülőben (Szigligeten) történő üdüléshez lehet felhasználni. Az elmúlt nyáron 164 nyíregyházi általános iskoláskorú tanuló részesült üdültetési támogatásban. III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszere Nyíregyháza, mint megyei jogú város kötelezettsége 2012-ben a gyermekjóléti alapellátás (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti elhelyezése) valamint a gyermekjóléti szakellátás rendszerébe tartozó otthont nyújtó ellátás és az utógondozó ellátás biztosítása volt. A jogszabályban meghatározott feladatokat részben saját fenntartású, részben többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő intézmények szervezeti kereteiben, részben ellátási szerződések útján biztosítottuk ben jelentős változások történtek a nyíregyházi gyermekvédelem rendszerében, amelyet részben a racionálisabb működés, részben a jogszabályok módosításai indokoltak ben az önkormányzati fenntartású bölcsődék az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság szervezeti keretében működtek. A Közgyűlés a 245/2011. (XI1.15.) számú határozattal döntött elsősorban szakmai indokok alapján a strukturális változásokról. Ennek alapján január 31-től a bölcsődék a Gyermekjóléti Központ (2013. február l-től Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ) szervezeti keretében működnek ben a bölcsődék ellátási területét is növeltük Nyírpazony területével. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. (1) bekezdése szerint január l-ől az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési alapfeladatot ellátó intézmény január l-jével - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (továbbiakban: KIK) történő beolvadással - az állam fenntartásába került. Tekintettel az Nkt. rendelkezésére, mely szerint a közfeladat-ellátás átadásra került a KIK részére január l-jével, Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában a fenntartásában működő Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona alapító okiratának módosítása volt szükséges, mivel nevelési - oktatási feladatokat ellátó és gyermekjóléti alapellátásként átmeneti elhelyezést nyújtó intézményként működött. Az iskola szervezeti keretében 16 férőhelyes Gyermekek Átmeneti Otthona a jogszabály alapján önállóan és gazdálkodó költségvetési szervvé alakult január 1. napjától január 31. napjáig, február l-től pedig a Nyírségi lj (j.j N Y 8

9 NYíREGYHÁZA TELEFON: '585; FAX: ' 586 E MAIL: Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ telephelyeként működik tovább. Ezzel a változással Nyíregyházán egy intézmény keretében működik valamennyi gyermekjóléti alapellátási forma, ez szakmailag és várhatóan gazdaságilag is hatékonyabb forma. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény alapján január l-vel a törvény erejénél fogva az államra száll át a települési önkormányzat tulajdonában átvett feladatot ellátó szociális, gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban szellemi és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat. A törvény 1. -a rendelkezik az átvett feladatról. Átvett feladat többek között a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény. Tekintettel arra, hogya Önkormányzatunk feladat ellátási kötelezettségének ellátási szerződéssel tett eleget (Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ, Szent Lukács Görög katolikus Szeretetszolgálat), az ellátási szerződéseket közös megegyezéssel megszüntettük december 31. napjával. Tekintettel arra, hogya szakellátási feladatok kötelezettsége megszűnt, jelen beszámolóban már nem szerepelnek az elmúlt évre vonatkozó adatok. A 149/1997. (IX.lO.) Korm. rendelet 10. mellékiete alapján a megyei kirendeltség feladata a szakellátást nyújtó intézményhálózat bemutatása. A gyermekjóléti alapellátás a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működtetett ellátások útján biztosított. Nyíregyházi A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekjóléti szolgáltatás b) gyermekek napközbeni ellátása c) gyermekek átmeneti gondozása Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás, mint alapellátási forma gyermekjóléti központokban valósul meg. A Gyvt. alapján a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat, így utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát és készenléti szolgálatot biztosít. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében 3 gyermekjóléti központ működik. Az Északi Gyermekjóléti Központ (Nyíregyháza, Tas u. 2.) a város közigazgatási területének északi részén (Bethlen Gábor és a Bocskai István utcától északra eső területen, valamint Nyírszőlős, Sóstógyógyfürdő, Sóstóhegy, Oros területén) és Nyírpazony területén látja el a tevékenységét. A Déli Gyermekjóléti Központ (Nyíregyháza Vécsey u. 15.) alatt fogadja közigazgatásilag a város déli területén élő klienseket. Ellátási területünk még a városhoz tartozó külterület egy része is (Kistelekiszőlő, Borbánya, Butykatelep, Császárszállás, Nyírjes, Nagyszállás, Rozsrétszőlő). IREGYHAZA.HU 1' '-. / } 1 Ny í R E G Y HÁ Z A

10 NyíREGYHÁZA TELEFON: ; FAX: A Huszár-telepi Gyermekjóléti Központ (Nyíregyháza, Huszár tér S.) látja el a Huszár lakótelep, Kertváros, Hímes, Felsősima, Alsó és Felsőbadur, Bokor tanyák, a Belváros, Ferenc krt. Vasvári Pál utca és a Tokaji út felé eső részek. 3. ábra A gyermekjóléti központok által gondozott gyermekek száma 2012-ben Északi Gyermekjóléti Déli Gyermekjóléti Huszár telepi Központ Központ Gyermekjóléti Központ gyermek család gyermek család gyermek család Alapellátás Védelembe vétel Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Utógondozás összesen Gondozást nem igénylő esetek összesen Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ gondozott gyermekeinek száma évben összesen: 1706 gyermek, 966 család. A családok különböző problémával fordulnak az intézményhez, egyre több esetben fordul elő az anyagi probléma a családoknál, illetve az ebből adódó konfliktusok. A szülők esetében gyakran előforduló problémaforrás a pszichiátriai betegség. A hatékonyabb szakmai munka érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény a Talentum Alapítvány, az Adalante Alapítvány és a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ pszichiátriai közösségi ellátást nyújtó szakembereivel. Az elmúlt években több esetben foglalkoztak olyan jó vagy rendezett anyagi körülmények között élő családokkal, akiknél a válás (a vagyonmegosztás és a gyermekelhelyezés, valamint láthatás) folyamatban van és bírósági döntés nélkül a felek nem tudnak megegyezni, ami a gyermekeket kedvezőtlenül érinti. A szakemberek folyamatosan fejlesztik készségeiket, képességeiket, kompetenciáikat, hogy minél hatékonyabb segítséget tudjanak nyújta ni a családok számára. N Y 10

11 NyíREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Gyermekek veszélyeztetettségének okai (halmozott adat) 4. ábra Sorszám Megnevezés Kezelt problémák száma Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.) Gyermeknevelési Gyermekintézményekbe való beilleszkedési nehézség lviagata rtászavar, teljesítményzava r Családi konfliktus Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) Fogyatékosság, retardáció Szenvedé ly betegsége k Összesen Forrás : Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Az intézmény számos szakmai -a szakemberek munkáját segítő - programot szervezett. Rendszeresen tartottak, szerveztek egy-egy gyermek, család ügyében esetkonferenciákat, amelyen az ügyben érintett gyermekjekj, családjokj, illetve szakemberek és a természetes támogató közeg ből a potenciális segítségnyújtók vettek részt. Hat esetben hívtak össze szakemberek által tapasztalt, illetve nehézséget jelentő témákban szakmaközi konferenciát, melyek témái a következők voltak: a külföldi állampolgárságú gyermekek helyzete a gyermekvédelem rendszerében, a házi gyermekorvosok szerepe az észlelő- és jelző rendszer működésében, a városban lévő családi napközik működése, új szemlélet a középiskolákban végzett szociális munkában, új szemlélet az általános iskolákban végzett szociális munkában, új szemlélet az óvodákban végzett szociális munkában. A kliensek, segítségre szoruló gyermekek, családok részére is több programot szervezett a Központ. A 2009-ben alakult Kalamolók ifjúsági zenekar rendszeresen próbál a Huszár Várban kialakított próbateremben, több fellépésük volt. A gyerekek részéről igény van a közös zenélésre, felnőtt segítségére, bár egyre inkább önállósodnak, önállóan alakít ják a műsoraikat. Segítségre igazából a fellépések szervezésébe és a fellépések helyszínére való eljutásban igényelnek. A fiatalok felléptek a "Demecseri Káposztás Napok"-on, a NyírVV Nonprofit Kft. által, a rászoruló családok számára szervezett karácsonyi ünnepségen, minden alkalommal nagy sikert arattak a közönség előtt. A 6 napos Erzsébet-táborban Vajtán a Központ szervezésével 36 gyermek gazdagodhatott élményekkel, emlékekkel. WWW. NYI REGYHAZA.HU G N Y 11

12 NYíREGYHÁZA TELEFON: i FAX: Fentieken kívül rajzpályázatot hirdettek, ruhabörzét tartottak, baba-mama klubot szerveztek, részt vett az intézmény a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában, a téli krízis időszakban aktívan közreműködtek a krízis elhárításában stb. A gyermekjóléti központ feladata az észlelő-jelzőrendszer működtetése, amelynek tagjai a védőnői hálózat, gyermekorvosok, rendőrség, ügyészség, oktatási-nevelési intézmények, civil szervezetek. Nyíregyházán és Nyírpazonyban összesen 2492 jelzés érkezett ben. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 5. ábra Jelzőrendszer tagja 2012 Egészségügyi szolgá Itató ebből védőnő 128 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 27 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 28 Átmeneti gondozást biztosítók 134 Közoktatási intézmény 971 rendőrség 104 Ügyészség, bíróság 10 Társadalmi szervek, egyházak 20 Áldozatsegítők, pártfogó felügyelők 176 állampolgár 109 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 604 Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ Módszertani feladatok A Központ módszertani intézményként a megyében működő szolgáltatók ellenőrzésében vett részt, kistérségi továbbképzés tartott, és az országos módszertani csoport két munkacsoport jában vállalt feladatot ben 15 település szakmai ellenőrzését végezte el a módszertani munkatárs. A minden évben megrendezésre kerülő "kistérségi továbbképzésen" 189 fő vett részt. A továbbképzés a hagyományoknak megfelelően a megye hat településén valósult meg, a már jól bevált "kistérségi központokban". A képzés a résztvevő családgondozók számára térítésmentes, a Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Főosztályának kormánytisztviselői előadóként vettek részt. A kistérségi továbbképzésen a köznevelési törvény változása, hatása a gyermekjóléti szolgálat feladatellátására - iskolai hiányzás és következményei - tankötelezettség - magántanulói státusz, valamint a járási kormányhivatalok szervezetrendszere témakörökben kaptak értékes és hasznos tájékoztatást a résztvevők. HV N Y 12

13 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: s24-s8si FAX: Az országos módszertani csoport két munkacsoport jában vállalt feladataik: az egyik az iskolából igazolatlanul mulasztó gyermekek problémájával - "lébecolók" - foglalkozik, a másik témája a "prevenció lehetősége" a gyermekjóléti szolgálatok munkájában. A munkaanyagok készítése elkezdődött. A évi CXCII. törvény 67. (2) bekezdése alapján a szakmai módszertani feladatokat január 1 től- az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv látja el, így valamennyi módszertani intézmény kijelölése a törvény erejénél fogva december 31-el megszűnt Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátása kilenc bölcsődében biztosított a város területén. A bölcsőde a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Az elmúlt években folyamatosan a rendkívül magas kihasználtság volt jellemző a bölcsődékben. Ezt a demográfiai adatok is indokolják, mivel a gyermekek közül a O-3 éves korosztály aránya növekedett az elmúlt 10 évben. A több helyszínen megvalósuló infrastrukturális fejlesztésnek, valamint a jogszabályi változások eredményeként a zsúfoltság megszűnt. Természetesen a város területén megjelenő új szolgáltatók is hozzájárultak ahhoz, hogy több férőhelyen nyílik lehetőség a napközbeni ellátás igénybevételére ben a kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítottan 66,29 % (előző évi adat 72,65 %), a beírt gyermekek arányához viszonyítottan pedig 91,13 % (az elmúlt évi adat 101,7 %). 6. ábra A bölcsődék kihasználtsága I Bölcsőde neve Engedélyezett I, Kihasználtság. a Kihasználtság férőhelyek száma (fő) I gondozott gyermekekhez beíratott viszonyítva (%) gyermekekhez viszonyítva (%) 5. Őzike 76 73,78 98,52 6. Napsugár 24 59,15 86,38 7. Hóvirág 40 76,64 99,46 8. Nefelejcs ,55 97, ,45 81,88 9. Micimackó 50 72,98 101, Katica ,63 88, Babaház ,39 87, Bóbita 80 61,94 93, Aprajafalva ,65 82,89 Összesen ,29 91,13.' a Forrás : Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ A statisztikai adatok alapján a nyíregyházi O-3 éves korosztály 15 %-a veszi igénybe az ellátást. A bevezetőben említett UNICEF jelentés szerint a szülők alacsony iskolázottsága, a munkanélküliség és az egyszülős család model I hazánkban kiemelkedően magas kockázatot jelent a gyermekek számára. A bölcsődei statisztikai adatok alapján a szülők 17 %-a alapfokú végzettséggel, 42 %-a középfokú és 41 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A munkanélküliséggel érintett családok a gyermekek családjainak 8 % a. Ez leképezi a városi átlagot, ahol a relatív mutató 9 % volt az elmúlt évben. REGYHAl.A.HU N Y

14 NYíREGYHÁZA TELEFON: '585i FAX: A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel segíti a családokat. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein. E szolgáltatás igénybevételénél a szülő nem köteles munkáltatói igazolást benyújtani a bölcsőde részére. A szülő az időszakos gyermekfelügyeletet egy hónapban 10 nap alkalmával veheti igénybe. Ennek a szolgáltatásnak külön díjazása van. A 2012-es évben a Bóbita és a Katica Bölcsődében vették igénybe ezt a szolgáltatást. Külön szolgáltatások a böicsődékben A bölcsőde szolgáltatásként nyújtja a só szoba igénybevételének lehetőségét, mely szolgáltatásban a bölcsődei ellátottak ingyenesen vehetnek részt. A só szobában a gyermekek a gondozónők segítségével alkotójátékokat valósítanak meg. A téli időszakban a só szoba kihasználtsága gyakrabban érvényesül ben a Nefelejcs Bölcsődében valósult meg a só szoba kialakítása. A Nefelejcs Bölcsődében játszószoba működik, melyet a gyerekek a gondozónők felügyelete alatt vehetnek igénybe. Angol és zene külön foglalkozásra van lehetőség a Katica Bölcsődében. Hetente egyszer, fél óra keretében angol, illetve zenepedagógus látja el ezt a feladatot. Ez a szolgáltatás nem kötelező, előre felmérés alapján, a szülők kérésére vesznek rajta részt a gyermekek. A gondozónők minden alkalommal elkísérik a gyermekeket ezekre a foglalkozásokra, a bölcsődén belül az erre kialakított helyiségbe. A szolgáltatásnak külön díja van Gyermekek átmeneti elhelyezése A gyermekek átmeneti elhelyezése Nyíregyházán a családok átmeneti otthonaiban és egy gyermekek átmeneti otthonában történhet Az anya-gyermek illetve szülő-gyermek együttes elhelyezése a családok átmeneti otthonában lehetséges. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működő 40 férőhelyes Családok Átmeneti Otthonában (Nyíregyháza, Tokaji u. 3.) élő családok számára elérhető szolgáltatások életvitelszerű tartózkodás lehetősége, tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség, szükség esetén textíliával, élelmiszerrel való ellátás, elsősegélyhez szükséges felszerelések, a szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte esetén segítség a gyermeke ellátásához, gondozásához, pszichológiai és fejlesztőpedagógiai tanácsadás, szabadidős programok. Az otthon kihasználtsága 2021 évben 95 %-os volt. Összesen 92 főt láttak el, ez 27 család, 41 felnőtt 51 gyermek. 14 teljes család,12 gyermekét egyedül nevelő anya,l gyermekét egyedül nevelő apa, 1 válsághelyzetben lévő várandós anya. A gyermekek többsége a 6-tól 14 éves és a O-tól 3-éves korosztályba sorolható. a~ NY 14

15 NyíREGYHÁZA MEGYEi JOGÚ VÁROS TELEFON: i FAX: ben 13 család költözött be, előző évről áthúzódó gondozás 14 családot érintett ben kiköltözött 14 család. Közülük 3 család kapott önkormányzati lakást, 7 család albérletbe, 2 család rokonokhoz, 2 család férjéhez-élettársához, saját házukba költözött vissza. Az 51 gyermek közül 10 védelembe vett, 1 gyermek került átmeneti nevelésbe. A bekerülés jellemző okai a család megélhetési (anyagi, életvezetési) és lakhatással összefüggő problémái (krízis elhelyezés, hajléktalanná válás, elégtelen, egészségtelen lakhatási körülmények), a szülők egészségi problémái, szenvedélybetegség a családban, bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki), családi konfliktusok (szülők egymás közötti, szülők-gyermek közötti), a gyermek(ek) magatartási és tanulási problémái voltak. Az esetek többségében ritkán fordul elő egyetlen ok, mely miatt az intézmény szolgáltatását kérik a szülők, sokkal inkább jellemző a problémák halmozott, komplex megjelenése. A családok jövedelme alacsony, gyakori, hogy nehéz körülmények között élnek, családi rokoni kapcsolataik nem működnek. A szülők alul iskolázottak, leggyakrabban nyolc általános iskolai végzettségük van, ritka a szakmunkás illetve a középfokú végzettség. A biztos jövedelem többnyire gyermekekhez kapcsolódó ellátások (családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás). A 2012-ben ellátott 41 felnőtt ketten rendelkeztek tartós bejelentett munkaviszonnyal. közül mindössze Az "élvezeti cikkek" fogyasztása kísérő jelenségként van jelen többnyire minden családnál, és nemcsak a szülőknél, hanem gyerekeknél is (elsősorban a dohányzás) előfordul. Gyakori, hogy erről a szülők is tudnak, engedélyezik, és gyakran ők adnak rá pénzt. Folyamatos problémát jelent ez az otthonon belül, mivel a Házirend tiltja a használatukat. Az év során, akárcsak a korábbi években, az ellátás kezdeményezői leggyakrabban maga a szülő, vagy a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ családgondozói voltak A gyermek átmeneti elhelyezésére a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthonában (Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) nyílik lehetőség. Az Otthona célja, hogy teljes körű ellátást biztosítson a krízishelyzetben lévő és számos más problémával küzdő gyermekek számára, ezzel is megelőzve a családból való kiemelésüket. Az otthon 16 férőhellyel működik. Széles korhatárú befogadásra ad lehetőséget, mely 6-18 éves korig terjedhet, s a testvéreket sem kell elszakítani egymástól. Az átmeneti gondoskodás - a Gyvt. szerint legfeljebb 12 hónapig tart, ha ez alatt az idő alatt nem szűnik meg a gondozásba vétel alapjául szolgáló ok, úgy az átmeneti gondozás 6 hónappal meghosszabbítható. Ez a szabályozás az előző 6+3 hónappal szemben kedvezőbb, hiszen azokban az esetekben, ahol családterápiát kell folytatni több hónap (8-10) is szükséges a sikeres munkához. Bizonyítja a hosszabb időt az is, hogy emelkedett a bent tartózkodás ideje. Egy gyerek átlagosan 7-8 hónapot tölt az intézményben, sőt nem ritka a 12 hónapot meghaladó időtartam sem. Ezekben az esetekben a megfelelő lakhatás hiánya párosul a munkanélküliséggel. A statisztikai adatok szerint a jellemző bekerülési okok a következők: 15

16 NyíREGYHÁZA TELEFON: ; FAX: családi konfliktusok, válás okozta krízisek (új apuka, anyuka), szülő (szülők) tartós betegsége, kórházi ápolása, szenvedély betegségek, munkanélkülivé, hajléktalanná válás kommunikációs zavarok a szülő-gyermek viszonyban, kamaszkori krízisek ben a gondozottak száma 33 fő, 22 fő érkezett, 22-en távoztak (17 fő visszakerült a családjába, 3 gyermek nevelőszülőhöz, 1 fő az édesapjával a Családok Átmeneti Otthonába és ideiglenes hatályú elhelyezésbe került 1 fő). Kihasználtságunk 80%-os volt, az átlaglétszám pedig 12 fő. A gondozással párhuzamosan 6 esetben védelembe vételre is szükség volt, mert a szülő vagy a gyermek nem működött együtt a gyermekjóléti központtal, illetve az intézménnyel. Számos esetben ez eredményre vezet, s rendeződik a helyzet. IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása A Gyvt. alapján a működést engedélyező szerv évente ellenőrzi, hogyaszolgáltatótevékenység megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogya szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belső szabályzatokkal. Az elmúlt évben több esetben került sor a működési engedélyek módosítására, így az eljárás során a személyi és tárgyi feltételek, valamint a szakmai alap dokumentumok vizsgálata megtörtént. Külön szakmai ellenőrzés nem történt. V. A Nyíregyháza területén működő nem állami szervekkel történő együttműködés A gyermekjóléti ellátások biztosításában a város területén több egyházi és nem állami fenntartó vesz részt szolgáltatásaival. Az Önkormányzat a gyermekek alternatív napközbeni ellátását a Periféria Egyesülettel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja. Az alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az óvodai, iskolai napközi nem működik, vagy azok nyitvatartási idejében, illetőleg azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolákban. Az Egyesület gyermekprogramjának elsődleges célja a hátrányos helyzetben lévő, tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok elérése, problémáik azonosítása, valamint számukra célzott segítségnyújtás. A szolgáltatás célcsoport jai elsősorban az óvodás korú gyermekek és az általános iskolai korosztály. A gyermekek átmeneti elhelyezése ellátási szerződés keretében a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában levő 36 férőhelyes Családok Átmeneti Otthonában (Nyíregyháza, Csillag u. 4-6.) is biztosított. Az ellátott családok összetett problémákkal küzdenek. Kiemelkedő a bántalmazás elől menekülő anyák és gyermekeik száma. Az intézményben átlagosan eltöltött idő itt is a maximális időtartamig (12+6 hónap) terjed. Az ellátást a fenntartó az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja. G N Y

17 NYíREGYHÁZA TELEFON: Si FAX: A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével 2009-ben kötött ellátási szerződés keretében az Egyesület fenntartásában kezdte meg működését a Félutas Kiléptető Ház. Célja, hogya krízisközpontból, majd családok átmeneti otthonából kikerült bántalmazott családok számára lakhatást és az életvezetéshez szükség szerinti segítséget biztosítson. Hidat képez az átmeneti gondozás és a társadalomba való vissza illeszkedés között. A bekerülés feltétele, hogy az anya képes legyen az önálló életviteire és az önfenntartásra. A programban jelenleg egy család vesz részt. A fentieken kívül törekszünk a szakmai együttműködése k előmozdítására. Feltérképezzük azokat a lehetőségeket, ahol közösen dolgozhatunk együtt, amelyek segítik az együttműködést. Nyertes pályázatunk a TÁMOP "Modellkísérleti program Nyíregyházán", amelynek egyik kiemeit célja a város területén működő szolgáltatókkal való együttműködés erősítése az ellátottak érdekében (a projekt keretében tervezett interaktív honlap létrehozásával kívánjuk az együttműködést erősíteni). VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása A Nyíregyházi Járásbíróság, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és az Igazságügyi Szolgálat éves jelzőrendszeri tanácskozásra készített beszámolói alapján a fiatalkorúak bűnözését továbbra is a vagyonelleni illetve az erőszakos és a garázda jellegű bűncselekmények dominanciája jellemzi. A statisztikai adatok alátámaszt ják, hogya bűnmegelőzési tevékenységnek fontos szerepe van. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a korábbi évekhez hasonlóan tovább folytatja prevenciós programjait, így a DADA-t, ifjúsági, bűnmegelőzési és kábítószer ellenes előadásokat tartanak az iskolákban és folytatódott az ovizsaru program. Ezen kívül együttműködik a Nyíregyházi Kábítószer Egyeztető Fórummal (NvíRKEF) évben több olyan rendezvényen vettek részt, amely a KEF égisze alatt szerveződött. Ilyen volt pl. a Drogvilágnapi rendezvény, melyen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság is képviseltette magát. A Rendőrség részt vesz önkormányzati pályázatok megvalósításában, amelyben a rendőrség által megvalósított programoknak a célja az áldozattá válás megelőzése, továbbá az óvodás korosztályt kivéve az elkövetővé válás elkerülése a cél. VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása VII.l. Az Önkormányzat feladata a rászoruló gyermekek és családok segítése, támogatása. A kötelező feladatokon túl önként biztosítunk számos szolgáltatást, programot a jövőben is. Ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges a város területén működő szervezetekkel való együttműködés jelenleg és jövőben is. V11.2. Évek óta szerepel célkiwzésként szerepelt a gyermekjóléti alapellátás keretébe tartozó gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Tokaji u. 3.) infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése. A TIOP /1 pályázati konstrukció keretében lehetőségünk nyílik erre. Az Önkormányzat sikeres pályázat keretében Ft támogatást nyert a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás pedig a Családok Átmeneti Otthona felújítására Ft. A támogatási szerződések megkötése folyamatban van, a beruházás a szerződés megkötését követően kezdődik. VIRE GY HAl.A.HU N Y

18 NyíREGYHÁZA TELEFON: i FAX: VII.3. A demográfiai és társadalmi változások indokolják, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a gyermekek elhelyezését biztosító intézmények kihasználtságára. AZ Önkormányzat biztosítja a gyermekvédelem rendszerébe tartozó bölcsődék és az oktatási- nevelési intézmények közül az óvodák fenntartását és működtetését. Mind a bölcsődékben, mind az óvodákban magas kihasználtság jellemző, ugyanakkor vannak változások is, amelyeknek hatására módosulnak a mutatók. Ezek között említhetők az új szolgáltatók megjelenése, jogszabályi változások (pl.: kötelező óvodai ellátás 3 éves kortól) stb. Mindezeket a folyamatokat figyelemmel kell kísérni és a szükséges intézkedésekre fel kell készülni. VII.4. A gyermekjóléti alapellátást nyújtó Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik. A Társulás illetve Munkaszervezete tekintetében változások várhatóak 20B-ban, amelyek érintik az intézményt (működési engedélyek, szakmai dokumentumok stb.). Természetesen mindezen változások mellett törekednünk kell a szakmai munka zavartalan biztosítására. REGYHAZA.HU N Y 18

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

BEIRATKOZÁSI LAP. A beiratkozási lapot géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyes okiratok alapján kérjük kitölteni!

BEIRATKOZÁSI LAP. A beiratkozási lapot géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyes okiratok alapján kérjük kitölteni! BEIRATKOZÁSI LAP A beiratkozási lapot géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan a személyes okiratok alapján kérjük kitölteni! OM azonosító szám: (az iskola tölti ki) A tanuló adatai: Neve: Születési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Gyermekvédelem, gyermekjog

Gyermekvédelem, gyermekjog Gyermekvédelem, gyermekjog Intézményi szintű feladatok és kötelezettségek a gyermekvédelmi és gyermekjogi vonatkozású esetekben Készítette: Sziráki György pedagógiai szakértő, oktatásjogi szakértő gyorgy.sziraki@lutheran.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

(2) A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Készítette: Horváth Katalin intézményvezető 1 Tartalom Szivárvány Bölcsőde és védőnői Szolgálat...1 I. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK...4 1.Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. III. negyedévi gyakorlásáról.

Részletesebben