AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest január 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest 2012. január 25."

Átírás

1 AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL Budapest január 25. 1

2 I. FEJEZET AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS DOKUMENTUMAINAK KÖRE 1. A hatályban lévő 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról bekezdése alapján az Országgyűlési Könyvtárban muzeális dokumentumnak minősítjük: az 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentumokat, az 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumokat, az 1851 előtt külföldön megjelent hungarikumokat, továbbá az olyan dokumentumokat, amelyek jogszabály vagy a könyvtár gyűjtőköri szabályzata szerint végleges megőrzési (archiválási) kötelezettséggel találhatók a könyvtár gyűjteményében. A 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 3. bekezdése alapján muzeális dokumentum lehet az a könyvtári dokumentum is, amely tartalmi vagy alaki szempontból jelentős történeti értékű, olyan kézirat, illetve kéziratos hagyaték, személyi irattár, gyűjtemény vagy egyéb dokumentum, amelynek írója (alkotója) a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális vagy tudományos életben jelentős szerepet töltött be, előállítása körülményeire, technikájára (kiállítása, írásanyaga, írásformája, illusztrációi, könyvdíszei, kötése stb.), illetve tulajdonosára tekintettel tudományos értékű, megjelenése helyétől, időpontjától függetlenül különlegességnek vagy ritkaságnak számít, muzeális dokumentum lehet az a könyvtárban őrzött hang-, kép-, film- és video dokumentum, továbbá elektronikus dokumentum is, amely a rendelet (3) bekezdésében felsoroltak közül valamelyik feltételnek megfelel. 2. A könyvtári dokumentum muzeálissá minősítését a MÉD-őrök, és a feldolgozó munkatárs együttesen döntik el. A MÉD-őrökhöz a könyvtár bármely munkatársa indokolással ellátva benyújthat muzeálissá minősítési javaslatot. 2

3 II. FEJEZET A MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS ÁLLOMÁNYBA VÉTELE 1. A könyvtár a muzeális dokumentumok feldolgozását, nyilvántartását és állományba vételét a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 2. -a alapján végzi. 2. A könyvtárban az arra kijelölt munkatárs a muzeális könyvtári dokumentumokról külön nyilvántartást vezet a Hunpak adatbázisban. 3. A nyilvántartás tartalmazza - az egyedi nyilvántartású dokumentumokra vonatkozó adatokon felül - az egyes példányokra vonatkozó részletes leírást, valamint a dokumentum muzeális jellemzőit. 4. A folyamatos feldolgozási munka során a dokumentumok nyomon követhetősége érdekében a muzeális raktári mozgásról külön jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben minden egyes dokumentum leltári száma mellett szerepelnie kell az átadási és visszavételi dátumnak, valamint a feldolgozó munkatárs és a MÉD-őr aláírásának is mind az átadáskor, mind az átvételkor. E jegyzőkönyveket a feldolgozó munkatárs vezeti és őrzi. 5. A más raktári részekből kiválogatott muzeális kötetek csak feldolgozás után kerülhetnek a muzeális raktárba. 6. A könyvtár a muzeális dokumentumok nyilvántartott adatait, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat évente elküldi a Szegedi Egyetem MOKKA-R adatbázisába. 7. A muzeális dokumentumok fokozott megóvása érdekében a dokumentumokon csak a könyvtár tulajdonbélyegzője, körbélyegzője és a raktári jelzet kerül a könyvtárak állományba vételéről rendelkező szabvány előírása szerint. A dokumentumok test részén és kötéstábláján semmilyen más bélyegző, felirat, nyilvántartási szám és ceruzás bejegyzés nem alkalmazható. A bélyegzéseket fekete párnafestékkel kell elvégezni. A dokumentumokat a vonatkozó könyvtári rendelkezés alapján ún. állományvédő mágneses szállal is el kell látni. A 2005 után muzeális állományba vett dokumentumok vonalkóddal is rendelkeznek. 8. Az új szerzeményként beérkezett muzeális dokumentum állományba vételét és feldolgozását egy munkanapon belül el kell végezni. Ez alatt az idő alatt a dokumentumért a feldolgozásért felelős osztály vezetője tartozik felelősséggel. A dokumentum átadásáról és átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A feldolgozás után a dokumentumot haladéktalanul el kell helyezni a muzeális gyűjtemény raktárában. Az elhelyezés tényét a Muzeális naplóban (a továbbiakban: Napló) is rögzíteni kell. 3

4 III. FEJEZET A MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK TÁROLÁSA 1. A könyvtár a muzeális gyűjteményt a törzsraktár területén elhelyezkedő ún. Muzeális raktárban raktározza, amely mozgásérzékelővel van ellátva. 2. A Muzeális-gyűjtemény raktározására szolgáló helyiségnek rendelkeznie kell mindazokkal a feltételekkel (hőmérséklet, páratartalom, világítás), amelyeket a vonatkozó szabványok a muzeális-dokumentumok tárolására előírnak. A raktár hőmérsékletét és páratartalmát Testo automata mérőeszköz méri, a mérési adatokat havonta kinyomtatják a MÉD-őrök. 3. A muzeális dokumentumok tárolására kijelölt helyen csak állományba vett, leltározott muzeális-állományt szabad elhelyezni. Fertőzött vagy akár fertőzés-gyanús (rovar, penész stb.) dokumentumot ugyanazon a tároló térben elhelyezni, akár ideiglenesen is, tilos. Fertőzés-gyanús dokumentum észlelését a könyvtár munkatársai kötelesek azonnal jelenteni a főigazgató-helyettesnek, aki intézkedik a fertőzés elhárítása érdekében. 4. Fokozott figyelmet kell fordítani a helyiség tűz-, víz és behatolás elleni védelmére. A tároló helyen a teljes áramtalanítást biztosítani kell. A helyiség bejáratánál oltókészüléket kell elhelyezni. 5. Amennyiben a gyűjtemény tárolásában e szabályozástól eltérő feltételeket tapasztalnak a gyűjtemény kezelésével megbízott MÉD-őrök, vagy a gyűjtemény épségét, biztonságát veszély fenyegeti, kötelesek azt azonnal a könyvtár főigazgató-helyettesének jelenteni, aki köteles haladéktalanul intézkedni. Ha a veszély elhárítása a könyvtár saját keretein belül nem megoldható, a főigazgató köteles haladéktalanul jelentést tenni a felügyeleti szervnek. IV. FEJEZET A MUZEÁLIS-GYŰJTEMÉNYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ÉS KEZELÉSI DOKUMENTUMAI 1. Az Országgyűlési Könyvtár muzeális dokumentumainak kezelésével a könyvtár főigazgatója két köztisztviselői munkakörben dolgozó munkatársat bíz meg (továbbiakban: MÉD-őrök). A MÉD-őrök megbízási idejük alatt a Muzeális-gyűjteményt kizárólagos őrizetükben tartják (felelősségük a muzeális állományért teljes és egyetemleges). A megbízás ténye a két MÉD-őr kinevezési okiratában és munkaköri leírásában is szerepel. A két MÉD-őr, jelen szabályzatban rögzített feladataik/kötelezettségeik ellátása során a könyvtár főigazgató-helyettesének közvetlen felügyelete alatt állnak. E 4

5 feladatuk/kötelezettségeik ellátása során a könyvtár főigazgató-helyettesének tartoznak beszámolási, jelentéstételi kötelezettséggel. Munkájukról, és a muzeális gyűjteménnyel kapcsolatos történésekről kötelesek évenként egyszer február 20-ig a főigazgatóhelyettesnek írásban beszámolni. A MÉD-őrök megbízása 3 évre szól. A megbízás lejárta egybeesik a 3 évenként esedékes állományellenőrzés befejezésével. A MÉD-őrök megbízása meghosszabbítható. 2. A muzeális raktárban elhelyezett muzeális gyűjteményt két különböző zárral (és az egy-egy zárhoz tartozó külön-külön kulccsal) felszerelt bejáratát a MÉD-őrök közösen nyitják és közösen zárják. A záraknak MABISZ-minősítéssel kell rendelkezniük. A nyitásokról és zárásokról - a forgalmazástól független - jegyzőkönyvet kell vezetni. A MÉD-őrök bármelyikének távolléte esetén a muzeális raktárt kinyitni, illetve abból forgalmazni nem lehet. 3. A muzeális raktár bejáratát nyitó 2 zár kulcsainak 5-5 példánya a MÉD-őrök kizárólagos kezelésébe (birtokába) kerül. A kulcsok esetleges átadás-átvételét a titkárságon használt Kulcsnyilvántartó naplóban rögzíteni kell. 4. A gyűjtemény elhelyezésére szolgáló zárt területen harmadik személy kizárólag a két MÉD-őr együttes felügyelete mellett tartózkodhat. Harmadik személy bent létéről és annak okáról a jegyzőkönyv bejegyzése tanúskodik. 5. A muzeális-állomány kezelési dokumentumai: Muzeális-kérőlap, Jegyzőkönyv, Napló Muzeális kérőlap (1. számú melléklet) 5.2. Jegyzőkönyv A gyűjtemény elhelyezésére szolgáló zárt területre történő belépésről vezetett jegyzőkönyvet a MÉD-őrök őrzik és vezetik. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: - a gyűjteményt tartalmazó helyiség nyitásának/zárásának időpontja, a nyitást/zárást végző MÉD-őrők, a helyiségbe belépő egyéb személyek megjelölésével és aláírásával, - az aktuális időponthoz kapcsolódó nyitás okának pontos megjelölése, - amennyiben a nyitás oka dokumentum-szolgáltatás, illetve szolgáltatást követő visszahelyezés, kötelező a muzeális kérőlap(ok) sorszámának feltüntetése, valamint a fel kell tüntetni a napló adott eseményhez kapcsolódó tételszámát/számait Napló A muzeális-állományból történő dokumentum-forgalmazásról Naplót kell vezetni. A naplót a MÉD-őrök vezetik és őrzik. Forgalmazás esetén a napló követi a forgalmazott dokumentum mozgását. 5

6 A napló és a jegyzőkönyv vezetését a főigazgató-helyettes félévente, a főigazgató évente ellenőrzi. A Naplónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 1. A dokumentum leltári száma. 2. A dokumentum szerzője, címe. 3. A raktárból történő kivitel ideje: kötelező a dátumbélyegző használata (év, hó, nap) és a pontos idő (óra, perc) feltüntetése. 4. MÉD-őr aláírása átadáskor: a MÉD-őr aláírásával igazolja, hogy átadta a könyvet a Deáktermi ügyeletesének. 5. A könyvet átvevő könyvtáros olvasható aláírása: a könyvet a MÉD-őrtől átvevő Deák-termi ügyeletes könyvtáros olvasható aláírása. Az átvételt igazoló aláírással az átadás időpontjától kezdődően megszűnik a MÉD-őr dokumentum feletti kizárólagos őrizete. Ettől az időponttól kezdődően a dokumentumért való teljes felelősség beleértve az anyagi kártérítési felelősséget is az átvevő munkatársat terheli. 6. Az átvétel időpontja: kötelező a dátumbélyegző használata (év, hó, nap) és a pontos idő (óra, perc) feltüntetése. 7. Olvasó neve, aláírása: a beiratkozott olvasó, vagy az olvasó könyvtári munkatárs aláírása a könyv átvételekor. 8. Olvasó aláírása visszaadáskor: a beíratkozott olvasó, vagy az olvasó könyvtári munkatárs aláírása a könyv visszaadásakor. 9. A dokumentum visszavételének időpontja: kötelező a dátumbélyegző használata (év, hó, nap) és a pontos idő (óra, perc) feltüntetése. 10. A visszaadó könyvtáros aláírása: a könyvet a MÉD-őrnek visszaadó Deák-termi ügyeletes könyvtáros olvasható aláírása. 11. Visszavevő MÉD-őr aláírása: a könyvet a Deák-termi ügyeletes könyvtárostól átvevő MÉD-őr aláírása. A dokumentumot a munkatárstól visszavételező MÉD-őr átvételt igazoló aláírásával a visszavétel időpontjától kezdődően megszűnik a könyvet átvevő munkatársnak az afölötti kizárólagos őrizete. Ettől az időponttól kezdődően a dokumentumért való felelősség visszakerül az átvevő MÉD-őr(ök)höz. 12. Raktárba visszahelyezés időpontja: kötelező a dátumbélyegző használata (év, hó, nap) és a pontos idő (óra, perc) feltüntetése. 13. A MÉD-őr lezáró aláírása: a raktárba visszahelyezés igazolása a MÉD-őr aláírásával. A MÉD-őrök egyedi elbírálása alapján fel kell még tüntetni a dokumentum darabszámát, mellékleteinek számát. A lapokból álló, nem bekötött dokumentum esetén kötelező feltüntetni 6

7 a lapok számát. Amennyiben észlelik, hogy a dokumentum sérült, a lapok lazák, annak tényét és darabszámát is kötelező rögzíteni. V. FEJEZET A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY HASZNÁLATA, A DOKUMENTUMOK SZOLGÁLTATÁSA 1. Muzeális dokumentumot tároló helyéről kihozni csak az erre a célra rendszeresített megkülönböztető kérőlap benyújtásával lehet. A muzeális köteteket előzetesen, a használat előtt egy nappal kell igényelni az 1. számú mellékletben található kérőlapon. A kérőlapot le lehet adni személyesen, vagy elküldeni elektronikusan az címre. 2. Muzeális dokumentumot csak beiratkozott olvasó vagy az Országgyűlés Hivatalának munkatársa számára lehet szolgáltatni. A muzeális dokumentumok nem kölcsönözhetők. Kivételes esetben sor kerülhet muzeális értékű dokumentum más könyvtár, más intézmény számára történő kölcsönadására. A felmerülő költségek a kölcsönzőt terhelik. A kölcsönadáshoz a MÉD-őrök véleményének meghallgatása és a fejezet gazdasági főigazgatójának jóváhagyását követően írásos főigazgatói engedély szükséges. Szállítása csak a könyvtár egyik munkatársának kísérete és felügyelete mellett lehetséges. A felügyelő munkatárs felel a dokumentum épségéért. Tartós például kiállításra történő kölcsönzés esetén a kölcsönző írásos felelősségnyilatkozata szükséges, melynek tartalmaznia kell a kölcsönzés célját és időtartamát, a kiállítás módját, a dokumentum megállapítható forgalmi értékét. 3. Muzeális értékű dokumentum semmiféle fénymásoló eljárással vagy vakuval működő fényképezőgéppel nem többszörözhető. A muzeális dokumentumok szkennelésére csak a MÉD-őrök jóváhagyásával kerülhet sor, mely során a dokumentumot semmilyen károsodás nem érheti. Fokozott figyelmet kell fordítani e tekintetben a kézi festésű dokumentumokra és a tintával írt vagy széljegyzetelt kéziratokra, melyek fény hatására erősen fakulnak. 4. A szkennelés csak a könyvtár területén végezhető, az egyik MÉD-őr felügyelete mellett. A másolás felügyeletét ellátó, vagy a másolást végző munkatárs felelős a dokumentum épségéért. A muzeális dokumentumot a MÉD-őr még ugyanazon a napon köteles visszajuttatni zárt tároló helyre (trezorba, vagy a Muzeális raktárba). 5. A muzeális szobában elhelyezett dokumentumok kizárólag a Deák-teremben olvashatók annak nyitva tartási ideje alatt. Ez az előírás a kutatói igényekre is érvényes. A dokumentum átvételét a Deák-terem ügyeletes munkatársa köteles a naplóban aláírásával igazolni. A munkatárs a használat alatt felelős a dokumentum épségéért és köteles azt még 7

8 ugyanazon a napon a trezorba elzárni, vagy a helyére visszajuttatni. E feltételek betartásáért a szolgálatban lévő tájékoztató könyvtáros a felelős. A dokumentum használatba vételekor fel kell hívni az olvasó figyelmét a dokumentum muzeális jellegére. Az olvasói használat során a dokumentum épségéért a szolgálatban lévő munkatársat terheli a felelősség, aki a dokumentum visszavételekor köteles ellenőrizni annak épségét és hiánytalanságát. 6. A Muzeális gyűjtemény megóvásáért a MÉD-őrök a felelősek, akik kötelesek megtartani és megtartatni e szabályzat előírásait. 7. Kivételes esetben, az általános szabályoktól eltérő használatra a főigazgató adhat engedélyt, aminek tartalmaznia kell a szabályozástól eltérő használat indokát, időtartamát és időpontját, és az eljárásban érintett személyek megnevezését. A munka megkezdése előtt az írásos engedélyt a MÉD-őröknek kell megkapniuk. A kivételes esetben alkalmazott eljárásbeli eltérés nem érintheti a Muzeális-gyűjteményhez való hozzáférés szabályait. 8. Könyvtári kiállítás alkalmával a muzeális dokumentum csak lezárt tárlóban helyezhető el. A kiállított dokumentum épségéért a kiállító munkatárs felelős. 9. Csoportok látogatásakor muzeális értékű dokumentumot nem mutat be a könyvtár. Kivételes esetben főigazgatói engedéllyel, e szabályzatnak megfelelő óvóintézkedések és kijelölt felügyelő mellett bemutathatók a gyűjtemény egyes darabjai. A felügyelőnek azonban biztosítania kell azt, hogy a látogatók ne vehessék kézbe a dokumentumokat. Amennyiben a kézbevétel szükségesnek mutatkozik, azt kizárólag csak az erre a célra rendszeresített kesztyűben lehetséges. 10. Kiállítás, csoportoknak történő bemutatás céljára a továbbiakban az eredeti dokumentum ún. nemes másolattal, vagy digitalizált formában történő kiváltására kell törekedni. VI. FEJEZET A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÁLLOMÁNYVÉDELME, RESTAURÁLÁSA 1. A gyűjtemény dokumentumainak restaurálására a MÉD-őrök, és a muzeális állományt feldolgozó munkatárs tesz javaslatot, amit a főigazgató hagy jóvá. A jóváhagyott javaslat tényét a HUNPAK-adatbázisban rögzíteni kell. 2. A muzeális dokumentumok állományvédelmét, restaurálását csak szakképzett restaurátor végezheti. A dokumentumok restaurálásra való átadása és visszavétele jegyzőkönyv alapján történik, mely tartalmazza a dokumentumok leltári jelzetét, címét, darabszámát. A restaurátor munkalapon írja le az elvégzett munkafolyamatokat, felhasznált anyagokat, vegyszereket és 8

9 vizsgálati eredményeket. A munkalapokat a muzeális raktárban kell őrizni. A restaurálás tényét és évét a HUNPAK-adatbázisban rögzíteni kell. 3. A restaurálás alatt a dokumentum állapotáért, a restaurálás szakszerű elvégzéséért a munkát végző restaurátor a felelős. VII. FEJEZET A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÁLLOMÁNYELLENŐRZÉSE 1. A 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet rendelkezik a muzeális dokumentumok leltári számbavételéről. A vonatkozó rendelet (5) -a alapján az Országgyűlési Könyvtárban jelenleg ( muzeális kötet alatti mennyiségnél) 3 évenként kell elvégezni a leltárt. Amennyiben a feldolgozott muzeális dokumentumok száma meghaladja a kötetet, 5 évenként kell leltározni. A leltározásnak a könyvtár teljes muzeális állományára ki kell terjednie. 2. Muzeális dokumentumot az állomány-nyilvántartásból akkor lehet törölni, ha (idézett rendelet 6. (1) bekezdése: a) közgyűjteménybe kerül, vagy b) megsemmisült. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a törléshez a könyvtár fenntartójának egyetértése szükséges. Az erre vonatkozó nyilatkozat megadása előtt a fenntartó a kár értéke és a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot folytat, amelynek eredményéről és a megtett intézkedésekről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet csatolni kell a muzeális dokumentumok nyilvántartásához. 3. A Muzeális-gyűjtemény állományellenőrzését csak névre szóló, írásos főigazgatói engedéllyel rendelkező személyek végezhetik. 4. Az ellenőrzés a Hunpak adatbázisból kiíratott lista alapján történik. Az új kiírású listát össze kell vetni az előző teljes állományellenőrzés alkalmával az állományellenőrzési jegyzőkönyvhöz csatolt listával. Ezt követően kerül sor a kiíratott gépi listának a dokumentumokkal történő egyeztetésére. 5. Az ellenőrzésnek különös figyelmet kell fordítania a kolligátumokra, a példányok hiányaira, a mellékletekre, a dokumentumok állapotára. Amennyiben ezek nem egyeznek a regisztrált adatokkal, az ellenőrzést végzők kötelesek írásban jelenteni az állományellenőrzésért felelős munkatársnak. 6. A muzeális dokumentumon az állományellenőrzés tényét igazoló bélyegző nem helyezhető el. 9

10 7. Az állományellenőrzéskor tapasztalt változásokat a dokumentumok terjedelmét és állapotát illetően az állományellenőrzést vezető jegyzőkönyvbe foglalja és rögzíti a katalógusadatbázisba. 8. A MÉD-őrök személyében történt változás alkalmával, vagy ha a gyűjtemény bármely ok miatt kikerül a személyes őrizetük/ellenőrzésük alól, el kell rendelni a Muzeális-gyűjtemény soron kívüli állományellenőrzését. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép életbe. 2. Ezzel egyidejűleg a könyvtár 1/2004. szabályzata A muzeális értékű dokumentumok (MÉD) különgyűjteményének kezeléséről és az 1/2006 A muzeális dokumentumok használati szabályzata hatályát veszti. Ambrus János főigazgató 10

11 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KÉRŐLAP A MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK KÉRÉSÉHEZ ŐRJEGY Raktári jelzet:... Olvasó neve:... Olvasójegy száma:... A kérés dátuma: KÉRŐLAP MUZEÁLIS DOKUMENTUMOK KÉRÉSÉHEZ A kérés dátuma:... Olvasó neve:... Telefon száma:... cím: Olvasójegy száma:... Kutatási téma: Raktári jelzet:... A könyv szerzője:... Címe: Átadó MÉD-őr:... Átvevő könyvtáros:... A kiadás dátuma:... MÉD-őr engedélye:... A könyv állapota átadáskor: A használati feltételeket megismertem és tudomásul veszem:... (olvasó aláírása) A könyv állapota átvételkor: Átadó könyvtáros:... Átvevő MÉD-őr:... A visszavétel dátuma:... 11

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól I. Az ügyintézés és az iratkezelés általános szabályai 1. Az iskolához postai úton vagy más módon érkező iratot az erre kijelölt

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Oldalszám:1 1. számú melléklet KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Leltári szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, leltározásáról, leltári ellenőrzéséről és az állományból történő törlés rendjéről I. Általános

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2005.(V.31.) rendelete. a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2005.(V.31.) rendelete. a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(V.31.) rendelete a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a 22/2005.(VII.08.) módosító rendelettel.)

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

www.fortunaweb.hu A nemzetgazdasági miniszter /2012. ( ) NGM rendelete

www.fortunaweb.hu A nemzetgazdasági miniszter /2012. ( ) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2012. ( ) NGM rendelete a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás

Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás EU-M Kiadás: 2 Változat: 4 Érvénybelépés: 2013 10 18 Oldal: 1/19 EU-M Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás Készítette: Dr Sisák István 20131018 laboratóriumvezető

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő SZABÁLYZAT

A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. A játszótéri eszközök biztonságáról rendelkező jogszabálynak és szabványnak megfelelő üzemeltetői feladatok rendjét rögzítő

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai PORTAREND Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai Tiszaújváros 2014. Tartalomjegyzék oldal 1. Szabályozás háttere.3 2. Hatálya....3 3. Szabályozás célja, hatálya,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához

2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához 2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához A kincstári kártya (továbbiakban: kártya) annak birtokosát közvetlen fizetésre és/vagy készpénzfelvételre jogosítja. A kártya

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK Tisztelt vásárlónk! GARANCIÁLIS FELTÉTELEK Az Ön szakszerű kiszolgálása mellett célunk, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az Önt megillető szavatossági- és jótállási jogokról, ezek feltételeiről,

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Elnöki ügyvitel szabályai

Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügyvitel szabályai Elnöki ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a bíróság elnöke, illetőleg jogszabályban vagy OBH Elnöke által kiadott szervezetirányító eszközben, a bíróság szervezeti és működési

Részletesebben

HU-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2012/S 231-381102. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

HU-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2012/S 231-381102. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381102-2012:text:hu:html HU-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2012/S 231-381102 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16., a továbbiakban Kiíró) az állami vagyonnal való

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben