34. szám 124. évfolyam november 27. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "34. szám 124. évfolyam 2009. november 27. TARTALOM"

Átírás

1 34. szám 124. évfolyam november 27. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 4/2009. (XI. 27. MÁV Ért. 34.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a beruházás, a felújítás és a karbantartás elhatárolásáról Utasítások 4/2009. (XI. 27. MÁV Ért. 34.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a beruházás, a felújítás és a karbantartás elhatárolásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Jelen utasítás célja a Számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) által meghatározott az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésével, létesítésével kapcsolatos tevékenységek valamint az eszközök karbantartásával kapcsolatos alapfogalmak MÁV Zrt.-n belüli, valamint a MÁV Csoporton belüli egységes értelmezése és ennek következtében a tevékenységek egyértelmű meghatározása az eszközkénti vagy költségkénti elszámolás elhatárolása szempontjából. Az utasítás keretjellegű szabályozás, nem célja az egyes üzleti folyamatok szabályozása, az üzleti folyamatok kialakításhoz és azon feladatok ellátásához illetve a kapcsolódó felelősségek megállapításához tartalmaz iránymutatást, ahol szükségessé válik az egyes tevékenységek minősítése abból a szempontból, hogy azok beruházásnak, karbantartásnak vagy felújításnak minősülnek-e. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás szervezeti hatálya Jelen utasítás kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. A MÁV Zrt. Portfolió-gazdálkodási Igazgatósága az utasítás hatályba lépését követően alapítói határozattal, közgyűlési/taggyűlési határozathozatal kezdeményezésével intézkedjen a konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok felé annak érdekében, hogy az érintett társaságok az utasításban, valamint a 4.3. pont szerint kiadásra kerülő csoportszintű végrehajtási utasításokban foglaltakat érvényesítsék, továbbá hogy a MÁV-START Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. készítse el a jelen utasítás 4.3. pontja szerinti végrehajtási utasítást Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás rendelkezéseit először a üzleti évben kell alkalmazni, az utasítás aláírását követően. Az utasítás annak visszavonásáig, hatályon kívül helyezéséig érvényes Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Számviteli főosztályvezető

2 2424 A MÁV Zrt. Értesítője 34. szám 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A társaság a gazdasági események megítélésekor a Sztv. előírásai szerint jár el, annak fogalmait veszi alapul az eszközökkel kapcsolatos elszámolások meghatározásánál. Az ebben a pontban nem értelmezett fogalmak vonatkozásában a Sztv. vonatkozó előírásai az irányadók Immateriális javak Az immateriális javak közé azok a nem anyagi természetű eszközök tartoznak, amelyek vagyoni értéket, vagyoni jogokat hordoznak magukban, megtérülésük a vállalkozási tevékenység jövőbeni hasznaiból várható. Ilyen eszköz az alapítás-átszervezés aktivált értéke, a kísérleti fejlesztés aktivált értéke, a vagyoni értékű jog (ezen belül: bérleti jog, eszközök használati joga, vagyonkezelői jog, szellemi termékek felhasználási joga, licencek, koncessziós jog, játékjog, valamint az ingatlanokhoz nem kapcsolódó egyéb jogok), a szellemi termék (ezen belül: találmány, iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta, szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülő, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és a gyártási eljárás, védjegy), az üzleti vagy cégérték. Ezen eszközök akkor mutathatók ki a befektetett eszközök között, ha azok a vállalkozási tevékenységet tartósan, egy éven túl szolgálják. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat nem az immateriális javak, hanem a tárgyi eszközök, azon belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok között mutatjuk ki Tárgyi eszközök Tárgyi eszközként mutatjuk ki a Társaság könyveiben azokat az anyagi (tárgyiasult formát öltött) eszközöket, amelyek rendeltetésük szerint tartósan (egy éven túl), közvetlenül vagy közvetve szolgálják a vállalkozási tevékenységet.. Ilyen eszközök az ingatlanok (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, üzemkörön kívüli ingatlan, ill. ezek tulajdoni hányada) és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (földhasználat, haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog, az ingatlanok használatához kapcsolódó, jogszabályban nevesített hozzájárulások pl. víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamosfejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése alapján szerzett használati jog, egyéb ingatlanhoz kapcsolódó jog), a műszaki gépek, járművek (tevékenységet közvetlenül szolgáló erőgépek, erőművi berendezések, egyéb gépek, berendezések, műszerek, szerszámok, szállítóeszközök, hírközlő berendezések, számítástechnikai eszközök, tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési eszközök), az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (tevékenységet közvetetten szolgáló gépek, berendezések, felszerelések, járművek, irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek), a tenyészállatok. A tárgyi eszközök között kell kimutatni a fentiekben felsorolt, vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelésbe vett, a pénzügyi lízingbe vett és a koncessziós szerződés alapján beszerzett eszközöket, valamint fentiek szerinti, bérbevett eszközökön végrehajtott és aktivált beruházásokat is Beruházás Immateriális javak, tárgyi eszközök létesítése, előállítása, beszerzése, a meglévő eszközök bővítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása, az üzembe helyezésig felmerült mindazon hasznos tevékenység, amely az eszköz megszerzése, létrehozása érdekében merült fel és az eszközhöz hozzákapcsolható. A beruházások két jól elkülöníthető csoportba sorolhatók: Az immateriális jószág, tárgyi eszköz beszerzés, létesítés, amelynek következtében az eszközök állománya nő, mennyiségi növekedéssel jár. Ilyen növekmények: o immateriális jószág, tárgyi eszköz beszerzése (vásárlása). o Az immateriális jószág, tárgyi eszköz létesítése (külső vállalkozásokkal való előállíttatása). o Az immateriális jószág, tárgyi eszköz saját vállalkozásban történő előállítása (saját kapacitással történő létrehozása). A már állományban lévő immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó mennyiségi növekedéssel nem járó tevékenység, melynek következtében az eszköz o bővül (alapterülete nő, komfortfokozata változik, tartozékok köre bővül) o rendeltetése megváltozik, átalakul (új funkciót is ellát) o élettartama megnő (közvetlenül a tevékenység elvégzésének a következtében az eszköz hasznos élettartama kitolódik), o teljesítőképessége megnő (közvetlenül a tevékenység elvégzésének a következtében a kapacitása bővül, jobb minőségű illetve több terméket képes előállítani), A minősítés szempontjából az immateriális javak, a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése érdekében végzett tevékenységek körébe tartoznak az ezen tevékenységekhez kapcsolódó, az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű

3 34. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2425 használatba vételig végzett tevékenységek is. Ide tartoznak a szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely az immateriális jószág, a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is Felújítás A felújítás a beruházási tevékenységek egy szűkebb csoportja, mely minden esetben a már meglévő, nyilvántartásba vett tárgyi eszközhöz kapcsolódik. A megítélésük fontos kritériuma, hogy a felújításnak minősített tevékenységek következtében a jövőben gazdasági előnyök származnak. A felújítás célja: a tárgyi eszköz eredeti állagának, kapacitásának pontosságának helyreállítása akkor, ha ez a tevékenység mindenképpen azzal jár, hogy a tárgyi eszköz o élettartama megnövekszik, és o eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, és o az előállított termékek minősége javul vagy az adott eszköz használata jelentősen javul (pl. pontosság növelése, használattal összefüggő munkafolyamat rövidülése, hatékonyság növekedés), és o a tevékenység elvégzéséből a jövőben gazdasági előnyök származnak (pl. alacsonyabb fenntartási költségek, rövidebb kieső idő, magasabb minőségű termékek, szolgáltatások, nagyobb kapacitás) Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz: o üzembiztonságát (pl. állásidő csökkenése, javítási költségigény csökkenése), vagy o teljesítőképességét (pl. üzemóraszám növelése, előállított termék, szolgáltatás mennyiségének növekedése), vagy o használhatóságát, vagy o gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. A minősítés szempontjából a tárgyi eszközök felújítása érdekében végzett tevékenységek körébe tartoznak az ezen tevékenységekhez kapcsolódó, az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatba vételig végzett tevékenységek is. Ide tartoznak a szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz felújításához hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától Karbantartás Karbantartásként kell értékelni, minden olyan tevékenységet, mely a meglévő, működő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik és a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi, valamint a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló tevékenységeket. Ezen tevékenységek lehetnek különösen: tervszerű megelőző karbantartások, hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítások, állagmegóvási munkák, javítás, üzemzavar és hibaelhárítás, tartozékok, alkatrészek, fődarabok cseréje, gépek, berendezések változatlan formában történő áthelyezése miatti alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkák. A karbantartási tevékenységek közös jellemzője, hogy a rendeltetésszerű használat érdekében merülnek fel, a tevékenység eredményeként az eszközök funkciói nem bővülnek, élettartamuk nem növekszik meg. 4.0 A BERUHÁZÁS, A FELÚJÍTÁS ÉS A KAR- BANTARTÁS ELHATÁROLÁSA 4.1. Az elhatárolás módszere Az immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tevékenységek esetében, már a tevékenység tervezésekor, előkészítésekor el kell végezni a tevékenységek minősítését, abból a szempontból, hogy azok beruházásnak, felújításnak vagy karbantartásnak minősülnek-e. A tevékenységek végzésének során, a tervezést, az előkészítést követően vagy a nem tervezett tevékenységek esetében is, egy folyamatban akár többször szükséges lehet a minősítés, pl. az engedélyezés, a megrendelés, az elszámolás, vagy akár az ellenőrzés folyamán. Az utasításban foglaltak alkalmazása a minősítés szervezetektől, a tevékenység elvégzésének fázisaitól és forrásától független elvégzését teszi lehetővé. Az immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tevékenységek folyamatát jelen utasítás nem szabályozza. Minden olyan szabályzatban, rendelkezésben, ahol eszközökhöz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó eljárások kerülnek kifejtésre, a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait használni kell, vagy ezen tevékenységek elhatárolása fontos lehet, jelen utasítás fogalmait és az elhatárolásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

4 2426 A MÁV Zrt. Értesítője 34. szám A minősítés alapján kell eldönteni, hogy a tevékenység végzése érdekében a hatályos szabályok, utasítások szerint milyen engedélyezési, forrásallokációs, bejelentési vagy egyéb más kapcsolódó feladatok elvégzésére van szükség. A minősítést a 3. pontban foglaltak alkalmazásával kell elvégezni, melyhez segédletként az 1. sz. melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni. Az adatlapot a rendelkezésre álló információk alapján annak a szervezetnek ill. azon szervezet minősítés végrehajtásáért felelős képviselőjének kell kitöltenie amely ill. aki a hatályos utasítások szerint ill. a szervezet vezetőjének megbízása alapján azért felelős. Annak érdekében, hogy a minősítés megtörténtének a körülményei, a minősítés alapján végrehajtott besorolás ellenőrizhető legyen, az adatlapra a minősítés során figyelembe vett információk forrását meg kell jelölni. Amennyiben a minősítés részben vagy egészben más szervezet által átadott okmányon, szakértői véleményen, vagy más iraton alapul, azt az adatlaphoz kell mellékelni. Az adatlapot a minősítést végrehajtó, felelős személynek alá kell írnia, és az adatlapra rá kell vezetnie minden olyan lényeges információt, amelyből megállapítható, hogy a minősítéshez a kitöltő személy milyen információkat vett figyelembe. A téves minősítésért a kitöltő személy és a tevékenység minősítéséért felelős szervezet vezetője a felelős, ha a mellékelt iratokból nem állapítható meg egyértelműen, hogy a minősítés során milyen más szervezettől, vagy személytől származó információ vezetett a téves minősítéshez. Az adatlap kitöltését a tevékenység minősítéséért felelős szervezet olyan műszaki, gazdasági ismeretekkel rendelkező kijelölt képviselőjének kell elvégeznie, aki ismeri a tevékenység célját, a tevékenység eredményeként létrejövő, megváltozó eszköz rendeltetését, az ahhoz fűződő üzemviteli elvárásokat, a tevékenységhez kapcsolódó eszközzel összefüggésben elvégzendő karbantartási, felújítási, állagmegóvási és üzemeltetési feladatokat4.2. Az adatlap kitöltése Az adatlap kérdéseire adott válaszok alapján kell elvégezni a tevékenységek besorolását, elhatárolását. Az adatlap kitöltésének támogatása érdekében az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelő Excel táblázat a GIR honlapon a segedlet/bfk_elhatarolas_sablon.xls internetes hivatkozásról letölthető. Az Excel táblázat elérhetőségének biztosítása, a táblázat szükség szerinti karbantartása a Számviteli Főosztály feladata. A táblázatban foglalt kérdésekre IGAZ/ válasz adható. Abban az esetben, ha valamely kérdés tekintetében ellentmondás mutatkozna, mindig azt kell nézni, hogy a tevékenység végzésének a célja mely kérdésben foglaltaknak felel meg leginkább. Az adott eszköz vonatkozásában végzendő tevékenységet, ha az több résztevékenységekre bomlik, összevontan kell értékelni a minősítéshez. Ez azért fontos, mert sok résztevékenység esetében igaz lehet, hogy az adott tevékenység önmagában karbantartásnak minősülne (pl. egy alkatrész, vagy fődarab csere), de egy felújítás, vagy rekonstrukció keretében ugyanez a tevékenység felújításnak vagy beruházásnak is minősülhet. Abban az esetben, ha egy tevékenység komplexitása miatt több lehetséges minősítést is kaphat, a tevékenységeket a minősítés szempontjából nem kell szét bontani. Ilyen akkor fordulhat elő, ha a tevékenység beruházásnak és felújításnak is minősülő tevékenységeket egyszerre tartalmaz egyetlen eszköz vonatkozásában. Ez jellemzően rekonstrukció során fordul elő, amikor egy meglévő eszköz felújítása, de emellett bővítése, rendeltetésének, funkcióinak részbeni vagy teljes egészében történő megváltoztatása is történik. Ebben az esetben a tevékenység beruházásnak minősül. Előfordulhat, hogy egy tevékenység minősítése a kivitelezés, végrehajtás közben megváltozik. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha egy karbantartásnak, javításnak minősülő tevékenységről a kivitelezés közben kiderül, hogy nem hajtható végre a tervezett formában, az eszköz karbantartása, javítása már nem lehetséges, vagy nem gazdaságos. Előfordulhat, hogy az eszköz felújítására van szükség, vagy kiderül, hogy csak olyan átalakítást követően használható az eszköz rendeltetésének megfelelően, amely a funkciók bővülését, vagy valamilyen más alapvető jellemző (teljesítő képesség, élettartam stb. növekedés) megváltozásával jár. Ez esetben döntést kell hozni, hogy a tevékenység célja megváltozzon-e? Ha a tevékenység célja megváltozik, a tevékenységet újra kell minősíteni. Amennyiben az adatlap (Excel) kitöltése nem a Beruházás, Felújítás vagy Karbantartás minősítéshez vezet, a kérdésekre adott válaszokat módosítani kell Végrehajtási utasítás Az utasításban foglaltak végrehajtása, az érintett társaságok, szervezeti egységek egységes végrehajtásának biztosítása érdekében, a jelen utasítás rendelkezéseihez, a szervezet hatáskörébe tartozó tevékenységek egységes besorolása, a feladatok és felelősségek egyértelmű meghatározása, a folyamatok átláthatóbbá tétele érdekében az érintett társaságok, szakterületek végrehajtási utasításban rendelkezhetnek. A végrehajtási utasításban az eszközökhöz kapcsolódó tevékenységek folyamataiba be kell illeszteni, hogy a minősítést mikor és mely szervezet végzi el, mely szervezet támaszkodik és milyen esetekben más szervezet általi minősítésre. Kötelező csoportszintű végrehajtási utasítást készíteni, a MÁV csoport szempontjából meghatározó jelentőségű eszközfajták esetében, a MÁV Zrt-nél: az ingatlanok kivéve a vasútüzemi (pályavasúti és TEB) építményeket vonatkozásában a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságnak,

5 34. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2427 a vasútüzemi (pályavasúti és TEB) építmények, gépek, berendezések, felszerelések és járművek vonatkozásában a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágnak, a számítástechnikai és távközlési eszközök, berendezések, felszerelések beleértve a szoftvereket és számítógépes hálózatokat, az azokhoz kapcsolódó eszközöket is a MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatóságnak. Az utasítás hatályának a konszolidációba teljes körűen bevont társaságokra történő, 2.1. pont szerinti kiterjesztését követően végrehajtási utasítást kell készítenie: a vasúti személyszállító járművek és a vasúti személyszállítás ellátásához kapcsolódó gépek, berendezések, felszerelések vonatkozásában a MÁV-START Zrt.- nek, a vasúti vontatójárművek bele nem értve a vontatási célra is használható pályaépítő és TEB vasúti gépeket vonatkozásában a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nek A végrehajtási utasításokat a jelen utasítás hatályba lépését követő 6 hónapon belül kell elkészíteni. A végrehajtási utasítás elkészítésében a felelős társaság számviteli és kontrolling szervezetének közreműködési, ezen belül véleményezési kötelezettsége van. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, MEG- SZÜNTETÉSEK 5.1. Hivatkozások évi C. törvény a számvitelről 5.2. Megszüntetések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 115/1997. (MÁV Ért.52.) Pg.Sz.F. számú A beruházás, felújítás, karbantartás elhatárolásáról szóló utasítás és az annak módosításáról szóló 85/2000. (MÁV Ért. 33.) sz. utasítás, a 97/2000. (MÁV Ért. 40.) sz. utasítás és a 42/2001. (MÁV Ért. 17.) sz. utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK: Az utasítás rendelkezéseit először a üzleti év elszámolásainak meghatározása során kell alkalmazni. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Adatlap az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tevékenységek elhatárolásához Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató

6 2428 A MÁV Zrt. Értesítője 34. szám 1. sz. melléklet Adatlap az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tevékenységek elhatárolásához Minősített tevékenység leírása, minősítés oka: Minősített tevékenység azonosító adatai (projekt szám, szerződés szám, megrendelés szám, igénylés, stb.): Minősítést végző szervezet (kódja, megnevezése): Csatolt mellékletek (szakértői állásfoglalás, egyéb dokumentumok): Megjegyzés: Ssz. Kérdés Válasz (Igaz / Hamis) 1 Immateriális jószág, tárgyi eszköz beszerzése történik (állagban lévő eszközök darabszáma növekedik)? 2 A tevékenység új eszköz létrehozására irányul (állagban lévő eszközök darabszáma növekedik)? 3 A tevékenység új eszköz üzembe helyezéséhez kapcsolódik? 4 A tevékenység célja az eszköz bővítése? 5 A tevékenység célja az eszköz új funkcióval történő bővítése? 6 A tevékenység célja az eszköz rendeltetésének a megváltoztatása (átalakítás)? 7 A tevékenység az eszköz eredeti kapacitásához képest a teljesítőképességének növelésére irányul? 8 A tevékenység következtében az eszköz élettartama megnő (az eredetileg várt hasznos élettartamhoz képest)? 9 A tevékenység következtében az eszköz eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll? 10 A tevékenység következtében az előállított termékek minősége javul vagy az adott eszköz használata jelentősen javul (az eredeti paraméterekhez képest)? 11 A tevékenység elvégzéséből a jövőben gazdasági előnyök származnak? 12 A tevékenység az eszköz korszerűsítésére irányul? 13 A tevékenység következtében az eszköz üzembiztonsága megnő?

7 34. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2429 Ssz. Kérdés Válasz (Igaz / Hamis) 14 A tevékenység az eszköz folyamatos, biztonságos használatának a fenntartása érdekében történik? 15 A tevékenység célja a folyamatos elhasználódás helyreállítása? 16 A tevékenység a tervszerű megelőző karbantartás része? 17 A tevékenység időszakonkénti, rendszeres nagyjavítás? 18 A tevékenység az eszköz állagának megóvását szolgálja? 19 A tevékenység célja az eszköz megjavítása, üzemzavar vagy hibaelhárítás? 20 A tevékenység az eszköz folyamatos és biztonságos használatának, rendelkezésre állásának biztosítása érdekében az alkatrészeinek, tartozékainak a cseréje? 21 A tevékenység az eszköz változatlan formában történő áthelyezése érdekében merült fel? 22 A tevékenység az elmaradt karbantartások együttes elvégzése? A tevékenység minősítése: Nincs kitöltve a táblázat. Minősítés kelte: Minősítést végző személy neve (olvasható), beosztása: Minősítést végző aláírása: Szervezeti egység vezetőjének aláírása:

8 2430 A MÁV Zrt. Értesítője 34. szám Szerkeszti a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága 1087 Budapest Könyves Kálmán körút Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság Kiadja a MÁV Zrt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV Zrt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. TARTALOM

14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. TARTALOM 14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 6/2007. (IV. 13. MÁV Ért. 14.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Üzemeltető (32 400 40-80)

Üzemeltető (32 400 40-80) Közmű tulajdon Önkormányzat önkormányzati törvény alapfeladat ellátási kötelezettség üzemeltető kiválasztása Állam regionális rendszerek Vízgazdálkodási törvényben Üzemeltető (32 400 40-80) Üzemeltetői

Részletesebben

15. szám 125. évfolyam 2010. május 14. TARTALOM. Utasítások 5/2010. (V. 14. MÁV Ért. 15.) GÁVIGH számú

15. szám 125. évfolyam 2010. május 14. TARTALOM. Utasítások 5/2010. (V. 14. MÁV Ért. 15.) GÁVIGH számú 15. szám 125. évfolyam 2010. május 14. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 5/2010. (V. 14. MÁV Ért. 15.) GÁVIGH számú vezérigazgatóhelyettesi utasítás a

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Fridrich Péter Dr. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Sisa Krisztina Dr. Szekeres Bernadett Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Szerzõk:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 126. évfolyam 2011. június 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Oldal 837 Egyéb közlemények: MÁVVállalatiSzabványkiadás MÁVVállalatiSzabványhatálytalanítások

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÓI JOG, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL amely létrejött egyrészről: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 32. Képviseli: Major

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelről

2000. évi C. törvény. a számvitelről 2000. évi C. törvény a számvitelről A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS BLV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., képviseletében: Rogán Antal

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, ÁRUSZÁLLÍTÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSA, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM, VAGY A KORÁBBI KÉRELMEKBEN MEGADOTT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Ver

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2015. január 1-jétől 8/2015. (05.12.) számú uralkodó tagi határozat A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

A számviteli törvény 2013

A számviteli törvény 2013 A számviteli törvény 2013 A számviteli törvény 2013 PR-015/13 ISBN 978-963-394-822-4 Kiadja a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Sanoma company A kiadásért

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 264 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala E L İ T E R J

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2016. március 17. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1. Szolgáltató adatai... 16 I.4.2. Szolgáltató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

(a továbbiakban: Szabályzat)

(a továbbiakban: Szabályzat) ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYZAT a kereskedelmi és iparkamaráknál vezetett nyilvántartások egységes rendszeréről, az adatgyűjtés, az adatkezelés és az adatvédelem szabályairól (a továbbiakban: Szabályzat) A Magyar

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések RENDELET-TERVEZET

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések RENDELET-TERVEZET A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend RENDELET-TERVEZET az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének

Részletesebben

szócikk rovat terjedelem

szócikk rovat terjedelem iparjogvédelem szócikk rovat terjedelem Adatbázis ( --- ) Budapesti Szerződés (a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről) v. 2 Biológiai találmányok

Részletesebben

HELYISÉGGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

HELYISÉGGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HELYISÉGGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A helyiséggazdálkodás alapelvei...

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről 1

2000. évi C. törvény a számvitelről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............................................

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25.

Egységes szerkezet. 16/2013.(XII.20.) rendelet, Egységes szerkezetbe foglalás: 2014. február 25. Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezet 16/2013.(XII.20.) rendelet,

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ARGENTA FAKTOR Zrt. Tárgyi hatály Kiterjed az ARGENTA FAKTOR Zrt. (továbbiakban pénzügyi szervezet) alaptevékenységét meghatározó máshova nem sorolható pénzügyi közvetítés tevékenységhez

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Intézkedési terv a vagyongazdálkodás ellenőrzése tárgyban tett jelentésben megfogalmazott

Részletesebben

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

20. szám 124. évfolyam 2009. június 19. TARTALOM

20. szám 124. évfolyam 2009. június 19. TARTALOM 20. szám 124. évfolyam 2009. június 19. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 46/2009. (VI. 19. MÁV Ért. 20.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a kárnyilvántartási

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

vonatkozó pályázati kiírás Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

vonatkozó pályázati kiírás Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag Ikt. sz.:i.2-291/2005. Üi.: Dr. Benák Ágnes ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírás Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére 2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

SÉRÜLT ÉS HAMIS (VAGY HAMISÍTÁS GYANÚS) GREEN PASS UTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

SÉRÜLT ÉS HAMIS (VAGY HAMISÍTÁS GYANÚS) GREEN PASS UTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 WWW.GREENPASS.PRO SÉRÜLT ÉS HAMIS (VAGY HAMISÍTÁS GYANÚS) GREEN PASS UTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Hatályos: 2015. április 13. napjától 2 Green

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

tartalomjegyzék 2 éves beszámoló 2009 éves beszámoló 2009

tartalomjegyzék 2 éves beszámoló 2009 éves beszámoló 2009 14 www.miskolcholding.hu 34 36 4 6 8 10 14 16 32 34 36 38 40 42 44 46 Polgármesteri köszöntő Azoknak, akik hozzám hasonlóan a protokoll beköszöntőknek csak az első mondatát olvassák el: a Miskolc Holding

Részletesebben