Független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Banif Plus Bank Zrt. (továbbiakban a Bank ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december31- melyben az EFt, a mérleg szerinti eredmény 0EFt, és az ezen ennek az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy -e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot beleértve az a mi l függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmén készített sz könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során abanif Plus Bank Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegen törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Banif Plus Bank Zrt december31-én fennálló vagyoni,. KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Bíróság, no:

2 Az üzleti jelentésr lkészült jelentés Elvégeztük abanif Plus Bank Zrt. mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felel s az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történ elkészítéséért. A mi felel sségünk ezenüzleti jelentés és a évi éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Banknem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Banif Plus Bank Zrt évi üzleti jelentése abanif Plus Bank Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, május 17. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: John Varsanyi Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:003247

3 ÉVES BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI ÉVRE December 31.

4 MÉRLEG ESZKÖZÖK Sorszám MEGNEVEZÉS El z év(ek) módosításai Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú /A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból elszámolóházzal szemben /A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebb l: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben ab) éven túli lejáratú b) befektetési szolgáltatásból ba) t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés bb) t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés bc) befektetésiszolgáltatási tevékenységb lered,ügyfelekkel szembeni követelés bd) elszámolóházi tevékenységet végz szervezettel szembeni követelés be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés /A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értveaz állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebb l: -kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozás által kibocsátott visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebb l: -kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozás által kibocsátott /A. Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebb l: -kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozás által kibocsátott b) változó hozamúértékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú /A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete (ezer forintban) május 17 2/32

5 MÉRLEG ESZKÖZÖK Sorszám MEGNEVEZÉS El z év(ek) módosításai Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebb l: -hitelintézetekben lév részesedés b) befektetési célú részvények,részesedések értékhelyesbítése Ebb l: -hitelintézetekben lév részesedés /A. Befektetésicélú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebb l: -hitelintézetekben lév részesedés b) befektetési célú részvények,részesedések értékhelyesbítése Ebb l: -hitelintézetekben lév részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyiés befektetésiszolgáltatási célú tárgyieszközök aa) ingatlanok ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek ac) beruházások ad) beruházásra adottel legek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek bc) beruházások bd) beruházásra adottel legek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni követelés /A. Egyéb követelések értékelési különbözete /B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív id beli elhatárolások a) bevételek aktív id beli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen Ebb l: -FORGÓESZKÖZÖK [1 + 2.a) + 3.a) + 3.ba) + 3.c) + 4.aa) + 4.b) + 5.aa) + 5.ba) + 6.a) +6.ba) a2/a, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/Aés12/B tételek el bbialtételekhez kapcsolódó értékei] BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b) + 3.bb) + 4.ab) + 5.ab) + 5.bb) + 6.bb) a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a12/b tételek el bbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] (ezer forintban) május 17 3/32

6 MÉRLEG FORRÁSOK Sorszám MEGNEVEZÉS El z év(ek) módosításai Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározottid re lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben bb) éven túlilejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból elszámolóházzal szemben /A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló bb) éven belüli lejáratú bc) éven túli lejáratú c) befektetési szolgáltatásból ca) t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb ladódó kötelezettség cb) t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységb ladódó kötelezettség cc) befektetésiszolgáltatási tevékenységb ladódó, ügyfelekkelszembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végz szervezettel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség /A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú ab) éven túli lejáratú b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesít értékpapírok ba) éven belüli lejáratú bb) éven túli lejáratú egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben (ezer forintban) május 17 4/32

7 MÉRLEG FORRÁSOK Sorszám MEGNEVEZÉS El z év(ek) módosításai c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de atpt.szerint értékpapírnak nem min sül hitelviszonyt megtestesít okiratok ca) éven belüli lejáratú cb) éven túli lejáratú Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben szövetkezeti formábanmûköd hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú /A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzívid beli elhatárolások a) bevételek passzív id beli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függ ésbiztos (jöv beni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsönt ke b) szövetkezeti formábanmûköd hitelintézetnéla tagokmásvagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Jegyzett t ke Ebb l: -visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-) T ketartalék a) arészvény, részesedés névértékeés kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény(+-) 0 0 Források összesen Ebb l: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a) + 1.ba) + 1.c) + 1/A +2.aa) +2.ab) + 2.ba) + 2.bb) + 2.c) + 2/A + 3.aa) +3.ba) + 3.ca) + 4.a) + 4/A] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) + 2.ac) + 2.bc) + 3.ab) + 3.bb) + 3.cb) + 4.b) + 7] SAJÁT T KE [ ] El z év(ek) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK módosításai Le nem hívott hitelkeretek Kötelezettségek spot tranzakciókból Kötelezettségek forward tranzakciókból (ezer forintban) május 17 5/32

8 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám MEGNEVEZÉS El z év(ek) módosításai Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesít értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek Ebb l: -kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegû bevételek Ebb l: -kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól Fizetett kamatok és kamat jellegû ráfordítások Ebb l: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekb l, részesedésekb l(osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lév részesedésekb l(osztalék, részesedés) c) bevételek egyéb részesedésekb l(osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l Ebb l: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól b) befektetési szolgáltatások bevételeib l(kivéve akereskedési tevékenység bevételét) Ebb l: -kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól Fizetett (fizetend )jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebb l: -kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) Ebb l: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak Pénzügyi mûveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l Ebb l: -kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól értékelési különbözet b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebb l: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak értékelési különbözet c) befektetési szolgáltatás bevételeib l(kereskedési tevékenység bevétele) Ebb l: -kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása értékelési különbözet d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Ebb l: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése értékelési különbözet Egyéb bevételek üzleti tevékenységb l a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebb l: -kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól (ezer forintban) május 17 6/32

9 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám MEGNEVEZÉS El z év(ek) módosításai b) egyéb bevételek Ebb l: -kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása Általános igazgatási költségek a) személyi jellegû ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegû egyéb kifizetések Ebb l: - társadalombiztosítási költségek a TB költségekb l nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok Ebb l: - társadalombiztosítási költségek atb költségekb lnyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegû ráfordítások) Értékcsökkenésileírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységb l a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Ebb l: -kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak b) egyéb ráfordítások Ebb l: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések utánés kockázaticéltartalék felhasználásaa függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalék felhasználása függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre /A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete Értékvesztés abefektetési célú, hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, kapcsolt- és 13. egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása abefektetési célú, hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, 14. kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebb l: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ b) b) ] NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)] 16. Rendkívülibevételek Rendkívüliráfordítások Rendkívülieredmény(16-17) Adózás el tti eredmény (+15+18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás () Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebb l: -kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak Mérleg szerinti eredmény (+21-/ ) (ezer forintban) május 17 7/32

10 CASH FLOWKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS El z év(ek) módosításai Kamatbevételek egyéb PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírása ÉS követelés pozitív értékelési különbözete kivételével) Egyébbevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felülileírás visszaírásának kivételével) Befektetésiszolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztésvisszaírás, illetve pozitív értékelési különbözet kivételével) NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások egyéb PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS ráfordításai (értékpapír értékvesztése ÉS követelés negatív értékelési különbözete kivételével) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetésiszolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetvenegatív értékelési különbözet kivételével) NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSráfordításai - Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide NEMértve atárgyévitársasági adó fizetési kötelezettség összegét) - tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett Osztalék Mûködési pénzáramlás Kötelezettségállományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Beruházások (beleértve azel leget is) állományának változása (hanövekedés -,ha csökkenés +) 0 0 Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási el legek kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Aktív id beli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Passzív id beli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök -Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke Nettó pénzáramlás ebb l: -készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint akülön jogszabályalapján máshitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása (A követelések, az értékpapírok és a készletek állományváltozását értékvesztés nélkül, azaz abekerülési értékben kellmeghatározni, atárgyi eszközök és az immateriális javak állományváltozását pedig abruttó értékben kell meghatározni.) (ezer forintban) május 17 8/32

11 Kiegészít melléklet Általános információk A Banif Plus Bank Zártkör en M köd Részvénytársaság (korábban Bank Plus Zrt. ) a Tecnicrédito Magyarország Pénzügyi Zrt. pénzügyi vállalkozásból bankká történ átalakulásával keletkezett augusztus 11-én apénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján (engedély referenciaszáma: PSZÁF E-I-711/2006). Atársaság neve Bank Plus Zrt r lbanif Plus Bank Zrt- re változott, amely atecnicrédito SGPS, S.A. a Banif pénzügyi csoportba történ integrálódásának a következménye. A cégnévváltozás bejegyzése megtörtént, március 29. nappal vált hatályossá. A Bank zártkör en m köd részvénytársaság, Cégbíróságon bejegyzett cégjegyzékszáma: , adószáma: (2007-ben változott meg, korábban volt az adószám.) A Banif Plus Bank Zrt. az alábbi tevékenységek végrehajtására jogosult, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján: Egyéb monetáris közvetítés (f tevékenység) Pénzügyi lízing Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészít tevékenység ABank, a2010-es üzleti év folyamán kezdtemeg zárt vég ízing tevékenységét. Mindemellett a2010-es év folyamán abanif Plus Bank Zrt. tovább folytatta fogyasztási hitelek nyújtását gépjárm vekvásárlásához. Mindkét tevékenység esetében a f eladási csatornát a gépjárm -kereskedések képezték, amelyek abank termékeit értékesítik. Ennek el segítésére abanif Plus Bank Zrt. egy speciális szoftvert használ, amelynek segítségével apénzügyi közvetít Interneten keresztül elküldheti a hitelkérelmeket, és on-line módonfigyelemmel kísérheti az engedélyezést. A hitelelbírálási folyamathoz a Bank szintén kifejlesztette a sokévi autófinanszírozási tapasztalatán alapuló saját bels scoring rendszerét, amely er s támogatást nyújt a hitelelemz knek. A Banif Plus Bank Zrt. fogyasztási hitel termékei magyar forintban és devizaalapú konstrukciókban is elérhet k. ABank amagyar piacon az átlagos gépjárm vek finanszírozását célozzameg. Ajóváhagyott új hitel átlagos összege 842 ezer forint körül alakult 2010-ben, ami azt jelenti, hogy abanif Plus Bank Zrt. portfoliója és ügyfélbázisa meglehet sen szórt eloszlást mutat. ABank folyamatosan figyelemmel kíséri aportfolióját, figyelve az esetleges visszaélések jeleit; és mihelyt ilyet tapasztal, azonnal megteszi aszükséges lépéseket akintlév ség behajtására. A Banif Plus Bank Zrt. egy egyszer sített kategorizálási módszert alkalmaz a kintlév ség osztályozására, amely a késedelmes napok számán alapul, de ez nem jelenti azt, hogy a biztosíték végrehajtása ne indulna meg, mihelyt a Bank megkárosításának lényeges jelei tapasztalhatóak lennének. Ilyen esetekben abank újrakategorizálja aköveteléseket. ABanif Plus Bank Zrt. fiókhálózatot tart fenn az üzleti tevékenysége támogatására. ABanif Plus Bank Zrt. jelenleg az alábbi bejegyzett címmel rendelkezik, illetve az alábbiakban felsorolt fiókirodákat üzemelteti. 9/32

12 Székhely: HU 1138 Budapest, Népfürd utca 22. Ctorony 5. em. Telephelyei: HU 1203 Budapest, Téglagyártó u. 9/B HU 1138 Budapest, Népfürd utca 22. B torony fszt. Fióktelepei: HU 4024 Debrecen, Csapó u. 63 fszt.4 HU 9021 Gy r, Szent István út 10/a HU 7626 Pécs, Fels vámház u. 38 HU 3526 Miskolc, Arany János tér 1. HU 6000 Kecskemét, Nyíri u. 4. HU 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/a HU 9700 Szombathely, Jászi Oszkár u. 1. A Bank a Banco Mais, S.A., egy, a portugál törvények szerint bejegyzett hitelintézet (cégjegyzékszám: 35103/640728) leányvállalata, melynek bejegyzett címe: PT Lisszabon, Avenida 24 de Julho no. 98. ABank abanif Pénzügyi Csoporthoz tartozik, és abanif SGPS, S.A. (cégjegyzékszám: , székhely: Portugália, Madeira, Funchal, Rua de João Tavira, 30) pénzügyi holding társaság az amelyik akonszolidált beszámolót készíti, amelynek része abanco Mais, S.A.-t ismagába foglaló cégcsoport. ABank nem rendelkezik részesedéssel más gazdasági társaságokban. ABank az éves beszámoló könyvvizsgálatára kötelezett. ABanif Plus Bank Zrt. könyvvizsgálója akpmg Hungária Kft. (hivatalos cím: 1139 Budapest, Váci út 99, cégjegyzékszám: ). Akönyvvizsgálatért felel skijelölt természetes személy Mádi-Szabó Zoltán (anyja neve: Szádóczky Erika, lakcíme: 1081 Budapest, Népszínház utca 29.), Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma ABank nevében aszámviteli osztály irányításáért és vezetéséért felel stermészetes személy: Varga Zsuzsanna. ABank ügyvezet je Ferencz Zoltán, Kovács Tibor és Mr. Francisco Fonseca (további adatok a Kiegészít melléklet végén). Az Igazgatóság további tagjainak adatai akiegészít melléklet végén találhatók. Mr. Pedro Serra Campos abank vezérigazgatójának lett kinevezve a2010-es év folyamán. Az éves beszámolót az Igazgatóság köteles aláírni. ABank egyéb adatai megtalálhatóak az alábbi Internetoldalon: 2. Számviteli Politika A számvitelr l szóló évi C. törvény, és a 250/2000 számú Kormányrendelet szerint, valamint ahitelintézetekr lés apénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján elkészített Számviteli Politika f bb rendelkezései a következ k: Apénzügyi jelentés fordulónapja: december 31. Apénzügyi jelentés készítésének id pontja január /32

13 Apénzügyi tranzakciók könyvelése akett skönyvvezetés szabályai alapján történnek; A Bank könyvvezetése magyar forintban történik. Más devizában denominált tranzakciók a tranzakció teljesítésének napján esedékes árfolyamon kerülnek átszámításra: a külföldi devizában denominált eszközök és források a december 31-i Magyar Nemzeti Bank árfolyamán kerültek átértékelésre. Az átszámításhoz kapcsolódóan abank árfolyamveszteséget ill. árfolyamnyereséget számol el. A tárgyi eszközök az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilvántartva; A befektetett eszközök és immateriális javak értékcsökkenésének kiszámításakor a Bank az eszközök hasznos élettertamát figyelembe vette. Ennek alapján a f eszközcsoportokra az alábbi leírási kulcsok használatosak: Immateriális javak o Szoftver 20, 00% o Vagyoni érték jogok 16, 67% Tárgyi eszközök o Idegen ingatlanon végzett beruházások 6, 00% o Gépjárm vek 20, 00% o Számítástechnikai eszközök 33, 00% o Gépek ésfelszerelések 14, 50% o Irodai berendezések 14, 50% o Egyéb irodai gépek, berendezések 14, 50% ABank az értékcsökkenést lineáris módon számolja. Akis érték tárgyi eszközök ( forint alatt) a használat évében teljes mértékben amortizálásra kerültek. Az értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. A Bank által nyújtott hiteleket hitelkövetelésként, és értékvesztéssel csökkentett értéken mutatja ki. Az évi CXII törvény 75. -ának megfelel en a Bank megképezta a 10%-os általános tartalékot az adózás utáni eredményb l; Az évi CXII törvény 87. -ának megfelel en akorrigált mérlegf összeg 1,25%- áig általános kockázati céltartalék képezhet.abank élt ezzel alehet séggel. ABank avalós értékenvaló értékelést nem alkalmazta a tárgyév folyamán. Aszámviteli politika értelmében minden esetben jelent sösszeg ahiba, ha ahiba feltárásának évében az ellen rzések során -ugyanazon évet érint en -megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját t két növel - csökkent együttes (el jelt l független) összege meghaladja az ellen rzött üzleti év mérlegf összegének 2%-át, illetve ha amérlegf összeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió forintot. Aktív id beli elhatárolásként -elkülönítetten -kell amérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja el tt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követ id szakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak amérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt id szakra számolandók el. Év közben a kamatok és kamat jelleg jutalékok még nem esedékes, id arányosan járó összegét legalább havonta az aktív id beli elhatárolások és akapott kamatok, kamat jelleg bevételek között el kell számolni. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamata és a hitelintézetekkel szembeni 11 /32

14 kötelezettségek kamata id arányos része el lett határolva. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamata az eredménykimutatásban a 250/2000. Kormányrendelet 17. -nak megfelel en került kimutatásra. Passzív id beli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni amérleg fordulónapja el tt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni id szak árbevételét, bevételét képezi; amérleg fordulónapja el tti id szakot terhel költséget, ráfordítást, amely csak amérleg fordulónapja utáni id szakban merül fel, kerül számlázásra; a mérleg fordulónapja és elkészítésének id pontja között a Bankkal szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget; továbbá a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát. Devizában fennálló, beruházáshoz kapcsolódó hiteltartozáshoz kapcsolódó nem realizált árfolyamveszteséget abank nem határol el. Aszámviteli politikához kapcsolódóan abank az alábbi szabályzatokat készítette el a jogszabályi el írások alapján: Hitelezési szabályzat, Adósmin sítési szabályzat, Fedezetértékelési szabályzat, Értékvesztésképzési szabályzat, Követelések min sítési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Szigorú számadási bizonylatok szabályzata, Határid s, opciós és swap ügyletek szabályzata, Önköltségszámítási szabályzat. A 2010-es év folyamán változás történt a pénzügyi közvetít knek fizetett jutalékok könyvelésében. Az ezen típusú jutalékok a kiállított számla alapján azonnal elszámolásra kerülnek az Eredménykimutatásban Az elszámolás megváltozása miatt külön oszlopban kerültek kimutatásra az el z évek hatásai. 3. Mérleg 3.1. Eszközök ABank eszközei nincsenek elzálogosítvavagy más biztosítékkal megterhelve Forgóeszközök Aforgóeszközök részletezése akövetkez : El z évek 2009 módosításai 2010 Pénzeszközök Hitelintézetek részérenyújtott kölcsönökés el legek Ügyfelek részérenyújtott kölcsönökésel legek (1 évnél rövidebbhátralév futamid vel) Egyéb eszközök Forgóeszközök összesen /32

15 Készpénz és Betétek Ezen tétel összetev i: Pénzeszközök Hitelintézetek részérenyújtott kölcsönökés el legek Ügyfelek részére nyújtott kölcsönök és el legek Ahátralév futamid szerint: hónapon belül hónapés1év között évés5év között év felett Összes jöv beni kintlév t kekövetelés Lejártkövetelések Min sített követelésekhezkapcsolódó értékvesztés Teljes portfolió Az értékvesztés-számításalapjaamin sített követelések teljes t kekövetelése, (nemcsak a lejárt esedékesség követelések), az alábbi kategóriák szerint: az év végi állapot szerint, minden olyan tételre teljes értékvesztést képzett abank, mely ügy bírósági peres eljárás alatt volt, illetve amelyik Rossz" min sítést kapott december 31: Kategória: Kintlev Értékvesztés Értékvesztés % t kekövetelés összege Különfigyelmet kíván , 0% Átlag alatti 0 25,0% 0 Kétes ,0% Rossz ,0% Készletfinanszírozás Összesen december 31: Kategória: Kintlev Értékvesztés Értékvesztés % t kekövetelés összege Különfigyelmet kíván ,5% Átlag alatti ,0% Kétes ,0% Rossz ,0% Készletfinanszírozás , 0% Összesen ABank felülvizsgálta akövetelések min sítési kategóriáit és az értékvesztési kulcsokat. 13 /32

16 A2009-es értékvesztés állomány a2010-ben bevezetett kategóriákkal és értékvesztési kulcsokkal történ újrakalkulás esetén ezer forinttal lenne kevesebb. Az értékvesztés tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be: Nyitó egyenleg Leírás Visszaírás Kivezetés Záró egyenleg Az alábbi táblázatban bemutatjuk a jöv beni kintlev t kekövetelések részletezését devizanemenként. Az EUR és CHF címszó alatt szerepl összegek deviza alapú szerz désekre vonatkoznak: 2009.december 31. HUF EUR CHF Összesen: 3hónapon belül hónapés1év között évés5év között év felett Összes jöv beni kintlév t kekövetelés Összes jöv beni kintlév t kekövetelés%-a 1,26% 0, 90% 97,84% 100, 00% 2010.december 31. HUF EUR CHF Összesen: 3hónapon belül hónapés1év között évés5év között év felett Összes jöv beni kintlév t kekövetelés Összes jöv beni kintlév t kekövetelés%-a 6,86% 1,75% 91,38% 100, 00% 14 /32

17 3.1.4.Immateriális javak és tárgyi eszközök Az alábbi táblázat bemutatja az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásait: Bruttó nyitóegyenleg (2010. január 1) Növekedés Csökkenés Bruttó záróegyenleg (2010. december31.) Értékcsökkenésnyitóegyenleg (2010. január 1.) Növekedés Csökkenés Értékcsökkenészáróegyenleg (2010. december31.) Nettó nyitóegyenleg (2010. január 1.) Növekedés Csökkenés Nettó záróegyenleg (2010. december31.) Az év végére vonatkozóan abank 575 ezer forint (2009-ben: 0forint) beruházásokra adott el leg követelése volt tárgyi eszköz beszerzésével kapcsolatban Egyéb eszközök 2009 El z évek módosításai 2010 El legek ésbetétek bérleti célokra El legek azautókeresked krészére Túlfizetések és egyéb ügyfelekkel kapcsolatos követelések Adó túlfizetések Egyébkövetelések utánképzett céltartalék Összesen Az adó túlfizetések sor tartalmazza apénzügyi közvetít kjutalék elszámolásával kapcsolatos számviteli politikában rögzítettek adóhatását. 15 /32

18 Aktív id beli elhatárolások 2009 El z év(ek) módosításai 2010 Hitelek kamata Egyébkamatjelleg bevételek Szolgáltatásokel legei, ésegyéb költségek Keresked knek fizetett elhatárolt jutalékok Összesen Apénzügyi közvetít knek fizetett jutalék elszámolásában történt módosítás. Akorábbi években ezek az összegek elhatárolásra kerültek a kapcsolodó szerz dés eredeti futamidejének megfelel en, vagy amelyekhez akapcsolódó szerz dés el törlesztésre, vagy lezárásra került, a még el nem számolt jutalekék rész a szerz dés befejezésekor azonnal az eredménykimutatásba kerültek ben a keresked knek fizetett jutalék számviteli elszámolása megváltozott. Az ilyen típusú jutalékok a kiállított számla alapján azonnal elszámolásra kerülnek az eredménykimutatásban Források Tartozások hitelintézetek felé Ezen kategória részletezése: Rövidlejáratúkötelezettségek: Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratúkötelezettségek: Összes tartozások hitelintézetek felé Részletezéslejárat szerint hónapon belül hónapés1év között évés5év között év felett 0 0 Összes tartozások hitelintézetek felé A 2010-es év folyamán a Bank 60 millió euró (2009: 60 millió euró) összeg hitelkeret megállapodással rendelkezett atulajdonos Banco Mais, S.A.-val. ABank ebb l CHF-t (2009-ben: 50 millió eurót) használtfel 2010 év végéig. 16 /32

19 Ahitelintézetek felé meglév tartalmazza: kötelezettség részletezését devizanemenként az alábbi táblázat december 31. HUF EUR CHF TOTAL Rövidlejáratúkötelezettségek Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú kötelezettségek: Összes tartozások hitelintézetek felé december 31. HUF EUR CHF TOTAL Rövidlejáratúkötelezettségek Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratúkötelezettségek: Összes tartozások hitelintézetek felé ABank nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, amelynek ahátralév futamideje meghaladná az öt évet. ABank nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, amely zálogjoggal, jelzáloggal, vagy egyéb hasonló joggal van biztosítva Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 2009 El z év(ek) módosításai 2010 Jóváhagyott osztalék Szállítókésegyébrövidlejáratú kötelezettségek Személyi Jövedelemadó Forwardtranzakciókelszámolása 31 0 TB ésegyébjárulékok Egyéb adók és díjak Összesen ben abank forintot fizetett ki osztalékként arészvényesek részére a2009- as eredményb lés akorábbi évek eredménytartalékából. A2010-es adózás utáni eredmény, és akorábbi évek eredménytartalékának terhére ajavasolt fizetend osztalék összege forint, amely az egyetlen részvényes Banco Mais, S.A. részére fog kifizetésre kerülni. APénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének felügyeleti díjként abank ezer forintot (2009-ben: ezer forintot) fizetett ki a tárgyévben. Az egyéb adók és díjak sor tartalmazza a pénzügyi közvetít k jutalék elszámolásával kapcsolatos számviteli politikában rögzítettek adóhatását. 17 /32

20 Passzív id beli elhatárolások Hitelekrefizetend kamatokésegyébkamatjelleg kiadások Forwardtranzakcióhozkapcsolódó elhatárolt eredmény Egyébszolgáltatásokhoz kapcsolódóelhatárolások és egyébköltségek Összesen Céltartalékok Céltartalékfügg és biztosjöv beni kötelezettségekre Általános kockázati céltartalék Céltartalék függ és biztos jöv beni kötelezettségekre Általános kockázati céltartalék Nyitó egyenleg Képzés Felhasználás Felszabadítás Záró egyenleg Saját t ke 2009 El z év(ek) módosításai 2010 Jegyzett t ke Tartalékok: Eredménytartalék Általános tartalék Év nettóeredménye 0 0 Összes saját t ke december 31-én abanif Plus Bank Zrt. alapt kéjének 100%-os tulajdonosa abanco Mais, S.A. A Banif Plus Bank Zrt. alapt kéjét részvény képviseli 2000 forintos névértékkel ben abank ezer forint osztalékot fizetett ki, a2009-es nettó eredmény és az az eredmény tartalék terhére, miután akötelez általános tartalékot megképezte. A2010-es évre vonatkozóan ajavasolt oszlalék kifizetés összege ezer forint ezer forintértékben a tárgyévi nettó eredmény, ezer forintértékben az eredménytartalék terhére. 18 /32

21 A2010. évi adózott eredmény értéke ezer forint, javaslat afelhasználására: -Általános tartalék (10%): ezerforint; - Osztalék: ezer forint -Eredménytartalék igénybevétel osztalékra ezer forint ABank nem rendelkezik, és nem vásárolt vissza saját részvényeket. Asaját t ke tárgyéviváltozásait akövetkez tábla mutatja be: Saját t ke összesen Jegyzett t ke Általános tartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Egyenleg én T keemelés 0 0 Átvezetéstartalékok közé Tárgyévi eredmény Általános tartalék Jóváhagyott osztalék Egyenleg én El z év(ek) módosításai Egyenleg én módosításokkal T keemelés 0 0 Átvezetéstartalékok közé 0 0 Tárgyévi eredmény Általános tartalék képzése Jóváhagyott osztalék Egyenleg én Eredménykimutatás 4.1. Kamatkülönbözet Kamatok és kamatjelleg bevételek Fizetett kamatokéskamatjelleg kiadások Kamatkülönbözet /32

22 4.2. Jutalékok eredménye 2009 El z év(ek) módosításai 2010 Kapott vagy esedékes jutalékok és díjak Fizetett vagyfizetend jutalékok Jutalékok eredménye Az el z évek módosításai oszlop aközvetít knek fizetett jutalékok számviteli elszámolás változását tükrözi ben akiszámlázott összegek azonnal elszámolásra kerülnek az eredménykimutatásban, mely ellentétes akorábbiakkal, amikor ezek az összegek elhatárolásra kerültek akapcsolodó szerz dés eredeti futamidejénekmegfelel en, vagy amelyekhez a kapcsolódó szerz dés el törlesztésre, vagy lezárásra került, azoknál aszerz déseknél amég el nem számolt jutalék rész aszerz dés befejezésekor kerültek be azonnal az eredménykimutatásba Pénzügyi m veletek eredménye Árfolyamkülönbözet Határid sés opciós árfolyamügyletek eredménye Pénzügyi m veletekeredménye folyamán lezárt határid sárfolyamügyletek listája BANIF PLUS BANK vesz BANIF PLUS BANK elad Kötésnap Lejárat dátuma Árfolyam Összeg Pénz -nem Összeg Pénznem Eredmény (HUF) ,300,000 EUR 74,361,655 CHF -27,935, ,095,860,000 HUF 28,000,000 CHF -1,910, ,350,000 EUR 73,277,348 CHF -161,671, ,352,360,000 HUF 29,200,000 CHF -39,420, ,000,000 EUR 71,936,900 CHF -42,506, ,594,852,000 HUF 30,200,000 CHF 13,892, ,000,000 EUR 71,740,900 CHF -333,072, ,140,399,800 HUF 27,700,000 CHF -15,955, /32

23 4.4. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások Egyéb bevételek: Eladotteszközök eladási ára Pénzügyi lízingárbevétel M ködésb lszármazórendkívüli bevételek Biztosítások kiegyenlítése El z évb lered bevételek Összesen: Egyéb ráfordítások: Eladott eszközök könyv szerinti értéke Pénzügyi lízingráfordításai M ködésb lszármazórendkívüliráfordítások Leírtkövetelések Tárgyi eszközök selejtezése Peres eljárásokból befolyt teljesítések Költségek, el z évi kiadások Egyéb adók és díjak Összesen: Általános adminisztratív költségek Ezen tételek részletezése: Bérköltségéskapcsolódójárulékai Egyéb: Irodabérlet Rezsiköltség bérelt telephelyekhez kapcsolódó költségek Irodai fogyasztási cikkek Kommunikációs költségek Szállítási ésutazási költségek Reklámozás és egyébmarketingköltségek Könyvvizsgálati díj Karbantartáséskapcsolódószolgáltatások Biztosítási költségek Jogi szolg.ésperes eljárásokkal kapcs. költségek Speciális szolgáltatások Egyébszolgáltatások Felügyeleti díj és egyéb tagsági díjak Összes adminisztratív költség /32

24 ABank 2010-ben abanco Mais, S.A.-tól igénybevett szolgáltatásként tárgyévben ezer forintot (2009: ezer forint) számolt el Személyi jelleg további információk Aszemélyi jelleg ráfordításokból ezer forint (2009: ezer forint) az Igazgatóság tagjainak bér- és járulékai év végén az Igazgatósági tag részére nyújtott kintlev hitel összege ezer forint volt. ABank nem rendelkezik nyugdíj kötelezettséggel volt vezet tisztségvisel Igazgatósági vagy Felügyel Bizottsági tag részére Amunkavállalókátlagosszáma(f ) Külföldr lbeszerzett áruk és szolgáltatások Portugalia Portugalia IT szolgáltatás 44,551 36,655 Fordítás, tanácsadás 730 4,094 Összesen 45,281 40, Általános kockázati céltartalék Általánoskockázati céltartalék Osztalék és eredménytartalék Az adózott eredmény értéke 2010-ben: ezerforint, javaslat afelhasználására: -Általános tartalék (10%): ezer forint; - Osztalék: ezer forint Az eredménytartalék igénybevétel osztalékra: ezer forint. Ajavasolt osztalék kifizetés összege ezer forint. 22 /32

25 7. Társasági adó különadó és hitelintézeti adó Az eredmény terhére fizetend adók összetétele akövetkez Adózás el tti eredmény 691,375 1,766,393 Adó alap növel tételek: Büntetések, késedelmi kamatok 2, Adó alap csökkent tételek: Helyi ipar zési adó 99,024 Értékvesztés (*) 112, ,357 Rendkívüli bevételek 225,520 Külföldr lszármazó kamatjövedelem 75,742 Társasági adó alap 481,759 1,236,263 Társasági adó alap 10% 250,000 Társasági adó alap 19% 986,263 Társasági adó alap 16% 77,086 Társasági adó összesen 77, ,390 Különadó alap (társasági adó alap, kivéve(*)) 594,535 Különadó (4%) 23,781 Adófizetési kötelezettség 100, ,390 (1 000 forintban) (*) értékvesztéssel kapcsolatos korrekció, amelyetmégmint pénzügyi vállalkozásként képzett a Bank, akötelez pénzügyminisztériumi el írásnak megfelel en ben a társasági adókulcs megváltozott els félévében 19% volt a társasági adókulcs második felében az adóalapotmeg kellett bontani 2részre: 250 millió forint alatti rész után 10%-os, mig az adóalap 250 millió forintot meghaladó része után 19% társasági adó kulcsot kellett használni. 23 /32

26 8. Mérlegen kívüli tételek 8.1. A f bb mérlegen kívüli tételek részletezése december 31. Követelések Kötelezettségek 1éven belül rendelkezésreálló hitelkonstrukciók éventúl rendelkezésreálló hitelkonstrukciók Hitelkeretrendelkezésrebocsátásaharmadik partner részére 0 Összes rendelkezésreállóhitelkonstrukciók Hitelszerz désekhezkapcsolódó függ vé tett kamatok Függ vé tett kamatokösszesen: Spot ügyletmiatti követelések Deviza forward tranzakcióból származókövetelések Spot ügyletmiatti kötelezettség Deviza forward tranzakcióból származókötelezettségek Árfolyamügyletek egyenlege december 31. Követelések Kötelezettségek 1éven belül rendelkezésreálló hitelkonstrukciók éventúl rendelkezésreálló hitelkonstrukciók Hitelkeretrendelkezésrebocsátásaharmadik partner részére Összes rendelkezésreállóhitelkonstrukciók Hitelszerz désekhezkapcsolódó függ vé tett kamatok Függ vé tett kamatokösszesen: Spot ügyletmiatti követelések Deviza forward tranzakcióból származókövetelések 0 Spot ügyletmiatti kötelezettség Deviza forward tranzakcióból származókötelezettségek 0 Árfolyamügyletek egyenlege Származtatott ügyletek részletei Év végén nyitott határid sárfolyam ügylet megállapodások 2010 év végén nem volt nyitott határid sárfolyam ügyletre vonatkozó megállapodás A2009. december 31-i nyitott ügyletek az alábbi táblázatban találhatók: Bank Plus vesz Bank Plus elad Típus Kötésnap Összeg Pénznem Összeg Pénznem Árfolyam Lejárat dátuma FWD EUR CHF 1, FWD HUF CHF 183, /32

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 22532404-6419-226-01 Statisztikai számjel Cg. 01-17-000490 Cégjegyzék száma Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 2013. február 08. Banco Primus Fióktelep Magyarország

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos 2015. augusztus 15-től

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz 2013 Szerzők Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Szijártó Boglárka Török Martina Zsófia Dr. Veress Attila

Részletesebben