KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÉVES JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE"

Átírás

1 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy

2 ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1<,/$7.2=$7 ¾KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK ¾KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ¾.$57213$&.'2%2=,3$5,57e9,.,(*e6=Ë70(//e./(7 ¾KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

3

4

5

6 )(/(/66e*9È//$/Ï1<,/$7.2=$7 a éves jelentésre vonatkozóan Kijelentjük, hogy az éves jelentésben szolgáltatott adatok, információk legjobb tudomásunk szerint: - a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat, információkat WHOMHVN U&HQWDUWDOPD]]DpV - DYRQDWNR]yPDJ\DUMRJV]DEiO\LHOtUiVRNV]HULQWNHU OWHN VV]HiOOtWiVUDYDOyVWDUWDORmmal. Kijelentjük továbbá, hogy nem hallgatunk el és nem manipuláltunk olyan tényt, amely a KARTONPACK Rt. helyzetének megítélése szepsrqwmieyomhohqwvpjjhoetu Debrecen, április 19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy

7 KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK Debrecen, (Oldalak száma: 3) Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy

8 A Társaság cégneve: KARTONPACK Dobozipari Részvénytársaság $ 7iUVDViJ iwdodnxoiviqdn LGSRQWMD A Részvénytársaság az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet jogutódja. A részvénytársaság tevékenységét december hó 31. napján kezdte meg. A Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb u. 11. Telephelye: 4031 Debrecen, Bán u. 28. Alapszabály kelte: Az eredeti Alapszabály december 20. napján kelt. Utolsó módosítás kelte szeptember 24. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma és helye: Cg /71 szám, Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság, január 31. AlapíWiVNRULDODSWNH Ft $NWXiOLVDODSWNH Ft Tevékenységi kör: )WHYpNHQ\VpJ Egyéb tevékenység: Papír csomagolóeszköz gyártás Egyéb papírtermék gyártása Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés befejezp&yhohwhn Egyéb nyomdai tevékenység Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás QQ\&IpPFVRPDJROyHV]N ]J\iUWiVD Hulladék-nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem 52.12,SDUFLNNMHOOHJ&YHJ\HVNLVNHUHVNHGHOHP Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése $7iUVDViJP&N GpVHKDWiUR]DWODQLGUHV]yO A Társaság a részvénykönyvét maga vezeti. Az auditor cég neve és címe: Dr. Kalász Imre bejegyzett könyvvizsgáló és igazságügyi N Q\YV]DNpUW'HEUHFHQ% V] UPpQ\L~W, Jogtanácsos: Dr. Erdélyi Ildikó A Társaság hirdetményeinek közzétételi helye: 0DJ\DU7NHSLDF IKSZ a BÉT információs szolgáltatása

9 $7iUVDViJYH]HWiOOiV~V]HPpO\HLQHNPHJQHYH]pVHpVUpV]YpQ\WXODMGRQXN 1pY 0XQNiOWDWy %HRV]WiV 5pV]YpQ\WXODMGRQ)W $UpV]YpQ\WiUVDViJLJD]JDWyViJD 0pV]iURV-iQRV D]LJD]JDWyViJHOQ NH %ULWWRQ.IW 7yWK*iERU.DUWRQSDFN5W J\YH]HWLJD]JDWy %DFVD,VWYiQ.DUWRQSDFN5W P&V]DNLLJD]JDWy %UX]ViQp.DMWiU *DEULHOOD +81*$*(175W )XWy(ULND 1RYRSULQW5W $UpV]YpQ\WiUVDViJIHO J\HOEL]RWWViJD 'U.RYiFV=VLJPRQGQp $8',7(;.IW 'U(UGpO\L,OGLNy (J\pQLYiOODONR]y 0LFKDHO6FKPLGW 1pPHW%HIHNWHWpVL5W $UpV]YpQ\WiUVDViJN Q\YYL]VJiOyMD 'U.DOiV],PUH (J\pQLYiOODONR]y A Társaság vezhw WLV]WVpJYLVHOLEHQ D V]HSWHPEHU -L N ]J\&OpVHQ PHJKR]RWW KDWiUR]DWRNDODSMiQDN YHWNH]YiOWR]iVRNW UWpQWHN $N ]J\&OpV6WHYHQ5LFKDUG.RSLWVDQ6FKPLGW(GLQD%XGDSHVW/HSNHXV]DODWWLODNRV az igazgatóság elnöke igazgatósági tagságát szeptember 24-i nappal megszüntette egyúttal Mészáros Jánost (an.: Mándi Aranka, 1145 Budapest, Emília u sz. alatti lakos) és Futó Erikát (an.: Szitás Erika, 1066 Budapest, Jókai u. 16. III/2. sz. alatti lakos) az igazgatóság tagjainak választotta 5 éyllgwduwdpud

10 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Debrecen, (Oldalak száma: 7) Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy

11 MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eftban Sorszám A tétel megnevezése Változás 2001/2000 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) % 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) % 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 9DJ\RQLpUWpN&MRJRN % 06. Szellemi termékek % 07. Üzleti vagy cégérték 08.,PPDWHULiOLVMDYDNUDDGRWWHOOHJ 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 11.,QJDWODQRNpVDNDSFVROyGyYDJ\RQLpUWpN&MRJRN % 12. 0&V]DNLEHUHQGH]pVHNJpSHNMiUP&YHN % 13. (J\pEEHUHQGH]pVHNIHOV]HUHOpVHNMiUP&YHN % 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások % 16. %HUXKi]iVRNUDDGRWWHOOHJHN 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) % 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22. vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön % 24. 7DUWyVKLWHOYLV]RQ\WPHJWHVWHVtWpUWpNSDStU 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök ( sor) % 27. I. KÉSZLETEK ( sorok) % 28. Anyagok % 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek % 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek % 32. Áruk % 33..pV]OHWHNUHDGRWWHOOHJHN 205

12 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) % 35.. YHWHOpVHNiUXV]iOOtWiVEyOpVV]ROJiOWDWiVRNEyOYHYN % 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részhvhgpvlylv]rq\edqopy vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések % 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) % 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. )RUJDWiVLFpO~KLWHOYLV]RQ\WPHJWHVWHVtWpUWpNSDStU % 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) % 46. Pénztár, csekkek % 47. Bankbetétek % 48. &$NWtYLGEHOLHOKDWiUROiVRN-51. sorok) % 49. %HYpWHOHNDNWtYLGEHOLHOKDWiUROiVD % 50.. OWVpJHNUiIRUGtWiVRNDNWtYLGEHOLHOKDWiUROiVD % 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) % Debrecen, Tóth Gábor J\YH]HW igazgató MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eftban 25 A tétel megnevezése Változás 2001/2000 a b c d e 53. '6DMiWWNHVRU % 54.,-(*<=(777.( % sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE0e*%(1(0),=7.(-) 57.,,,7.(7$57$/e %

13 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK % 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 62. E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék a várható költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) % 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 69. YLV]RQ\EDQOpYYiOODONR]iVVDOV]HPEHQ 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 71. ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 78. léyyioodonr]ivvdov]hpehq 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 80. (81. és sorok) % 81. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. 9HYWONDSRWWHOOHJHN % Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 85. (szállítók) % 86. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 87. szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 88. YLV]RQ\EDQOpYYiOODONR]iVVDOV]HPEHQ 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % 90. *3DVV]tYLGEHOLHOKDWiUROiVRN-93. sorok) % 91. Bevételek pasv]tylgeholhokdwiuroivd % 92.. OWVpJHNUiIRUGtWiVRNSDVV]tYLGEHOLHOKDWiUROiVD %

14 93. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 94. ( sor) % Debrecen, Tóth Gábor J\YH]HW igazgató Eredménykimutatás összköltség-eljárással " A " változat Tételszám év év adatok eftban Változás 2001/2000 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02. Export értékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) % 03. 6DMiWHOiOOtWiV~NpV]OHWHNiOORPiQ\YiOWR]iVD DMiWHOiOOtWiV~HV]N ] NDNWLYiOWpUWpNH II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) % III. Egyéb bevételek % III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség % 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke % 07. Egyéb szolgáltatások értéke % 08. Eladott áruk beszerzési értéke % 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. $Q\DJMHOOHJ&UiIRUGtWiVRN % 10. Bérköltség % 11. 6]HPpO\LMHOOHJ&HJ\pENLIL]HWpVHN % 12. Bérjárulékok % V. 6]HPpO\LMHOOHJ&UiIRUGtWiVRN % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % VII. sorból értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) %

15 13. Kapott osztalék és részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. (J\pENDSRWWMiUyNDPDWRNpVNDPDWMHOOHJ&EHYpWHOHN % 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. 3pQ] J\LP&YHOHWHNHJ\pEEHYpWHOHL % VIII. PénzüJ\LP&YHOHWHNEHYpWHOHL % 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. )L]HWHQGNDPDWRNpVNDPDWMHOOHJ&UiIRUGtWiVRN sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. 3pQ] J\LP&YHOHWHNHJ\pEUiIRUGtWiVDL IX. 3pQ] J\LP&YHOHWHNUiIRUGtWiVDL % B. 3e1=h*<,0%9(/(7(.(5('0e1<((VIII.-IX.) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) % X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások 0 65 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. $'Ï=È6(/77,(5('0e1<+C.+D.) % XII. Adófizetési kötelezettség % F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) % Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) % Debrecen, Tóth Gábor J\YH]HW igazgató

16 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI.,(*e6=Ë70(//e./(7 Debrecen, (Oldalak száma: 18) Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy

17 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása: A KARTONPACK Dobozipari Részvénytársaság december 20-án az évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari Kisszövetkezet MRJXWyGMD$WiUVDViJIWHYpNHQ\VpJHDSDStUFVRPDJROyHV]N zök gyártása (nyomtatott kartondoboz, hullám-pv PLNURKXOOiPOHPH]GRER]RNNDVtUR]RWWGRER]RN N Q\YN WpV]HWLWHYpNHQ\VpJN O QE ] PpUHW&SDStU-alapanyagú kézi összeállítású tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. 2. A Kartonpack Rt. a Budapesti ÉrWpNW]VGpQ $%XGDSHVWLeUWpNW]VGHDV]iP~KDWiUR]DWDDODSMiQD.DUWRQSDFN'RER]LSDUL5WPLQW kibocsátó 200,-IRULQWQpYpUWpN&-IRULQW VV]QpYpUWpN&QpYUHV]yOyÄ$ÄVRUR]DW~ W U]VUpV]YpQ\pWD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHÄ&ÄNDWHgóriájába február 10. napjával bevezette és a 7]VGHLeUWpNSDStU/LVWiUDIHOYHWWH $]puwpnsdsturnhovw]vghlnhuhvnhgpvlqdsmdiheuxiuyrow A részvények tickerkódja: KPACK. A részvények névértéke 200,- Ft, kötésegysége 1, árlépésköze 5, az értékpapírok ISIN kódja: HU $%XGDSHVWLeUWpNW]VGH7LWNiUViJiQDNYH]HWMHV]KDWiUR]DWiEDQD.DUWRQSDFN'RER]LSDUL Rt. részvényeit április 1-LKDWiOO\DOD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHÄ% NDWHJyULiMiEDVRUROWD 3. A Kartonpack Rt. értékpapírstrukturája $7iUVDViJMHJ\]HWWWNpMH )W $]puwpnsdstuidmwimd $]puwpnsdstuwtsxvd (OiOOtWiVPyGMD 'DUDEV]iPD 1pYpUWpNH 7]VGHLpUWpNSDStU $EHYH]HWpVpYHW]VGHLpUWpNSDStUHVHWpQ R]DWpVVRUV]iPD $]puwpnsdstukr]ndsfvrorgymrjrnihovruroivd W U]VUpV]YpQ\ QpYUHV]yOy Q\RPGDL~WRQ )W LJHQ IHEUXiU $VRUR]DW WHOMHVHJpV]RV]WDOpNUDpVV]DYD]DWUDMRJRVtWy

18 4. Tulajdonosi összetétel: 7XODMGRQRVL VV]HWpWHOGHFHPEHUpQ 5pV]YpQ\HNQpYpUWpNH 5pV]YpQ\HVHN )W 2UV]iJ 'HXWVFKH%DODWRQ%URNHU+ROGLQJ$* 1pPHWRUV]iJ 3UDKD3RUWIROLR$* 1pPHWRUV]iJ +XQJDJHQW5W 0DJ\DURUV]iJ 1pPHW%HIHNWHWpVL7iUVDViJ5W 0DJ\DURUV]iJ (J\pEPDJ\DUMRJLV]HPpO\ 0DJ\DURUV]iJ (J\pEN OI OGLMRJLV]HPpO\ 6WHYHQ5LFKDUG.RSLWV 86$ %HOI OGLPDJiQV]HPpO\I 0DJ\DURUV]iJ. OI OGLPDJiQV]HPpO\I gvv]hvhq ben 18 kötés alkalmával db Kartonpack részvény cserélt gazdát ,-Ft árfolyam érték mellett én A Britton Interinvest LLC db részvényt vásárolt, amely 29,58 %-os részesedést jelent én A Britton Capital & Consulting Kft. nyílt ajánlattétel után db részvényt vásárolt, amely 61,77 %-os részesedést jelent. 7XODMGRQRVL VV]HWpWHOGHFHPEHUpQD]LVPHUWDGDWRNDODSMiQ 5pV]YpQ\HNQpYpUWpNH 5pV]YpQ\HVHN )W 2UV]iJ %ULWWRQ&DSLWDO &RQVXOWLQJ.IW 0DJ\DURUV]iJ %ULWWRQ,QWHULQYHVW//& 86$ 6WHYHQ5LFKDUG.RSLWV 86$ %HOI OGLPDJiQV]HPpO\ 0DJ\DURUV]iJ gvv]hvhq Az 2 pyl pyhv EHV]iPROy LOOHWYH DQQDN IEE DGDWDL D N YHWNH]HWHVVpJ VV]HKDVRQOtWKDWyViJ HOYpQHNPHJIHOHOHQD]HO]pYHNEHV]iPROyLYDOHJ\H]V]HUNH]HWEHQNpV] OWHO A társaság évi nettó árbevétele 25 %-kal, üzemi eredménye 55 %-kal, a pénz J\L P&YHOHWHN eredménye 96 %-NDOHQQHNN YHWNH]PpQ\HNpQWD]DGy]iVHOWWLHUHGPpQ\-NDOQWW

19 5. $V]iPYLWHOLSROLWLNDIYRQiVDL A számviteli politika célja A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze és amely V]iPYLWHOL UHQGV]HU HJ\LGHM&OHJ D YH]HWL G QWpVHN V]iPiUD LV DONDOPDV LQIRUPiFLyV Ei]LVXO szolgálhat. Az üzleti év $] ]OHWLpYLGWDUWDPDPHJHJyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A könyvvezetés módja Társaságunk D V]iPYLWHOL W UYpQ\ HOtUiVDLQDN PHJIHOHOHQ D NHWWV N Q\YYLWHO V]DEiO\DL V]HULQW vezeti könyveit. A költségelszámolás választott módszere: $ N OWVpJHNHW HOVGOHJHVHQ D]. OWVpJQHPHN V]iPODRV]WiO\ PiVRGODJRVDQ SHGLJ D Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztály számláin könyveljük. A beszámoló formája Vállalkozásunk Éves beszámolót és üzleti jelentést készít. A mérleg és eredménykimutatás A mérleg A mérleg formája $PpUOHJHWDV]iPYLWHOLW UYpQ\V]PHOOpNOHWÄ$ YiOWR]DWDV]HULQWNpV]tWM NHOD]XQPpUOHJV]HU& HOUHQGH]pVVHO D NpW ROGDO HV]N ] N IRUUiVRN DXWRPDWLNXV HJ\H]VpJ HOOHQU]ésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. A mérleg tagolása A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett VRURNDWVHPKDJ\MXNHODPHO\HNQpODGDWVHPDWiUJ\pYEHQVHPD]HO]pYEHQQHPV]HUHSHO Az eredménykimutatás Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb EHYpWHOHNQHN YDODPLQW D] ]OHWL pyehq HOV]iPROW DQ\DJMHOOHJ& UiIRUGtWiVRN V]HPpO\L MHOOHJ& ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. Az eredménykimutatás formája összköltség eljárás esetén

20 Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. OpSFV]HWHVHOUHQGH]pVVHO Az eredménykimutatás tagolása Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab V]iPPDOMHO]HWWVRURNDWVHPKDJ\MXNHODPHO\HNQpODGDWVHPDWiUJ\pYEHQVHPD]HO]pYEHQQHP szerepel. $PpUOHJNpV]tWpVLGSRQWMD $PpUOHJNpV]tWpVLGSRQWMDD] ]OHWLpYPpUOHJIRUGXOyQDSMiWN YHWKyQDSHOVQDSMDHVHW QNEHQ D] ]OHWLpYHWN YHWpYPiUFLXVQDSMD Számviteli alapelvek A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni: A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a világosság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó HOV]iPROiV HOYH D] HJ\HGL puwpnhopv HOYH D] LGEHOL HOKDWiUROiV HOYH D WDUWDORP HOVGOHJHVVpJH D formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki. 0LQVtWpVLLVPpUYHN $YHYQNpQWDGyVRQNpQWNLV VV]HJ&N YHWHOpVHNpUWpNH $]WWHNLQWM NNLV VV]HJ&N YHWHOpVQHNamely nem haladja meg az 50 eft-ot. $ YDOXWiV GHYL]iV N YHWHOpVHN pv N WHOH]HWWVpJHN iwpuwpnhopvpeo DGyGy MHOHQWV HUHGPpQ\KDWiV nagysága A valutás, devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyamkülönbözet akkor PLQV OMHOHQWVQHNKDDQQDN VV]HJHPHJKDODGMDDH)W-ot. Amortizációs politika A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel FV NNHQWHWWEHNHU OpVLpUWpNEONHOONLLQGXOQL Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére V]iPtWRWW HV]N ] ]HPEHKHO\H]pVpQHN LGSRQWMiEDQ IHOOHOKHW KDVRQOy NRU~ HV]N ] SLDFL puwpnh alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan redol]iow puwpnh QHP MHOHQWV DNNRU D maradványértéket nullának tekintjük. 1HPMHOHQWVDPDUDGYiQ\pUWpNKDDQQDNpUWpNHDEHV]HU]pVLpUWpN-át, vagy ha az kevesebb mint 50 eft, akkor az 50 eft-rwqhppulho1hpmhohqwvdnnruvhpkd az eszköz csak eredeti

21 UHQGHOWHWpVpWO PHJIRV]WYD V]pWV]HGYH YDJ\ KXOODGpNNpQW puwpnhvtwkhw WRYiEEi KD D] HV]N ] YiUKDWyDQQHPOHV]pUWpNHVtWKHW Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított DUiQ\iW D] HJ\HGL HV]N ] YiUKDWy KDV]QiODWD HEEO DGyGy pohwwduwdpd IL]LNDL HOKDV]QiOyGiVD pv erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jelohp] N U OPpQ\HN ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO NHOO PHJWHUYH]QL pv D]RNDW D Q\LOYiQWDUWiVRNRQ W UWpQ U J]tWpVW N YHWHQ D UHQGHOWHWpVV]HU& KDV]QiODWEDYpWHOWOD] ]HPEHKHO\H]pVWONHOODONDOPD]QL Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. $]H]HUIRULQWHJ\HGLEHV]HU]pVLHOiOOtWiVLpUWpNDODWWLWiUJ\LHV]N ] NEHV]HU]pVLYDJ\HOiOOtWiVL költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A valuta-és devizatételek értékelése $ YDOXWiW D GHYL]iW D V]iPODYH]HW EDQN iowdo PHJKLUGHWHWW GHYL]DYpWHOL pv GHYL]DHODGiVL árfolyamának átlagán kell forintra átszámítani. Céltartalékok képzése $]DGy]iVHOWWLHUHGPpQ\WHUKpUHFpOWDUWDOpNRWNHOOképezni a szükséges mértékben - A várható kötelezettségekre - A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre (ha elhatárolás történt) &powduwdopnnps]pvdm YEHQLN OWVpJHNUH $]DGy]iVHOWWLHUHGPpQ\WHUKpUHDM YEHQLN OWVpJHNUHQHPNpSH]W QNFpOtartalékot.

22 KÜLÖNÖS, SZAKMAI RÉSZ 6. Az számviteli törvény szerinti átrendezések a évi beszámolóban Mérleg eszköz-forrás átrendezés $] LQJDWODQKR] WDUWR]y YDJ\RQ puwpn& MRJRN iwyh]hwpvh EUXWWy LOO pfv H)W EUXWWy eft értékcsökkenés mellett 725 eft nettó értékkel. $ YHYNUH NpS]HWW FpOWDUWDOpN NLPXWDWiVD puwpnyhv]wpvnpqw H)W puwpnehq DPHOO\HO FV NNHQW pylq\lwyppuohji VV]HJpYL]iUyPpUOHJI VV]HJKH]NpSHVW Eredménykimutatás átrendezése Eg\pE EHYpWHOHNEO H)W N OI OGL SpQ]HV]N ]UH V]yOy N YHWHOpVHN N WHOH]HWWVpJHN iuiro\dpq\huhvpjhiwyh]hwpvhdspq] J\LP&YHOHWHNHJ\pEEHYpWHOHLN ]p $] HJ\pE N OWVpJHN H)W VV]HJEO H)W QHP DQ\DJMHOOHJ& V]ROJiOWDWiVRN puwpnh D] igénybe vett szolgáltatások, eft (egyéb költségek közül az sztv. 78 (4) tartalomnak PHJIHOHOHQ D] HJ\pE V]ROJiOWDWiVRN H)W PXQNDDGyL MiUXOpN V]DNNpS]pVL KR]]iMiUXOiV D bérjárulékok közé. Az egyéb ráfordításokból eft (külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek iuiro\dpyhv]whvpjhiwyh]hwpvhdspq] J\LP&YHOHWHNHJ\pEUiIRUGtWiVDLN ]p $UHQGNtY OLEHYpWHOHNEOH)WNiUWpUtWpViWYH]HWpVHD]HJ\pEEHYpWHOHNN ]p A rendkívüli ráfordításokból 394 eft átvezetése az egyéb bevételek közé. 7. 7LV]WVpJYLVHONWLV]WHOHWGtMD $]LJD]JDWyViJpVDIHO J\HOEL]RWWViJWDJMDLUpV]pUHNLIL]HWHWWWLV]WHOHWGtMMDN 7LV]WVpJYLVHON,JD]JDWyViJI )HO J\HOEL]RWWViJI gvv]hvhq.lil]hwhwwwlv]whohwgtm VV]HJHH)W A menedzsment a Kartonpack Rt.-WON OFV QWpYEHQQHPYHWWIHO 8. Felvett hitelek: Társaság évben hitelt nem vett fel.

23 9. Adott kölcsönök: A Kartonpack Rt. igazgatósági határozatával összhangban (soronkívüli tájékoztatás keretében közleményként megjelent) a szükséges technológiai fejlesztés megvalósítása érdekében kölcsönt nyújtott Euro értékben azon partnerének, akin keresztül a szükséges technológiai fejlesztést UHDOL]iOMD (QQHN D N OFV QQHN HOV UpV]OHWH LV V]HUHSHO )W (XUR puwpnehq D Mérleg 39. egyéb követelések sorában. 10. Az Rt. pénzügyi helyzete: $]5WpUWpNSDStUMDLpVSpQ]HV]N ]HLpQ 0HJQHYH]pV euwpn)w euwpnsdsturn $UDQ\SROJiUÈOODPSDStU$ODS$3$ ''LV]NRQW.LQFVWiUMHJ\ 3pQ]HV]N ] N %DQNV]iPOiN +9%%DQN5W (OV]iPROiVL%HWpWV]iPOD (ON O QtWHWWV]iPOD &$,%euwpnsdstuv]ipod 5DLIIHLVHQ%DQN5W (OV]iPROiVL%HWpWV]iPOD /iwudv]yoy /HN W WWEHWpW 'HYL]DV]iPOD 273%DQN5W /DNiVpStWpVL$ODSV]iPOD +i]l3pq]wiu 11. A foglalkoztatottak létszáma: )RJODONR]WDWRWWDNOpWV]iPDEpUN OWVpJHEHQ 0HJQHYH]pV /pwv]ipi %pun OWVpJH)W 7HOMHVPXQNDLGV 5pV]PXQNDLGV gvv]hvhq

24 12. A befektetett eszközök mérlegtételeinek értékcsökkenését az alábbi táblázatok mutatják: %UXWWypUWpNH)W ÈWVRUROiVXWiQ 0HJQHYH]pV 1 YHNHGpV &V NNHQpV,PPDWHULiOLVMDYDN 7iUJ\LHV]N ] N,QJDWODQRN 0&V]DNLJpSHNEHUHQGH]pVHN (J\pEJpSHNEHUHQGH]pVHN gvv]hvhq euwpnfv NNHQpVH)W 0HJQHYH]pV +DOPR]RWW 7iUJ\pYL 1HWWypUWpN,PPDWHULiOLVMDYDN 7iUJ\LHV]N ] N,QJDWODQRN 0&V]DNLJpSHNEHUHQGH]pVHN (J\pEJpSHNEHUHQGH]pVHN gvv]hvhq A beruházási számla évi nyitó összege 997 eft, év végi záró összege eft 13. $]pyehq ]HPEHKHO\H]HWWQDJ\REEpUWpN&EHUXKi]iVRN EHQ VV]HVHQH)WpUWpNEHQW UWpQWEHUXKi]iVDPHO\HNN ] WWQDJ\REEpUWpN&QHPYROW 14. $UpV]YpQ\WiUVDViJP&N GpVpQHNU YLGHOHP]pVH A részvénytársaság ben a piaci igények EY OpVH PHOOHWW SLDFL UpV]HVHGpVpW PHJWDUWYD YiOWR]DWODQXOVWDELOYDJ\RQLpVSpQ] J\LIHOWpWHOHNPHOOHWWP&N G WW/HJQDJ\REESDUWQHUHLWRYiEEUDLV D PDJ\DU J\yJ\V]HULSDU DPHO\ D puwpnhvtwpvpqhn QHWWy iuehypwhopeo N ]HO -ot adott. A saját WNH Vszege 18 %-kal emelkedett. 15. Az export országonkénti megoszlása: 0HJQHYH]pV $XV]WULD 1pPHWRUV]iJ +ROODQGLD gvv]hvhq ([SRUWpUWpNHH)W

25 16. Árbevétel kapcsolt vállalkozástól A HUNGAGENT Rt.-vel üzleti kapcsolat évben nem volt. A Britton Capital & Consullting Kft. részére az Rt. 174 eft értékben, a piaci áron reklám anyagokat készített. 17. Céltartalék kimutatása értékvesztésként, behajthatatlan követelések, értékvesztés: $YHYNUHNpS]HWWFpOWDUWDOpNRNNLPXWDWiVDpUWpNYHV]WpVNpQW A évi beszámolóban az évi XVIII. Számviteli Törvénynek és az Rt. Számviteli 3ROLWLNiMiQDNPHJIHOHOHQD]5W,JD]JDWyWDQiFViQDNiOOiVSRQWMDV]HULQWEHKDMWKDWDWODQN YHWHOpVHNUH alábbi céltartalékokat képezte. &pjphjqhyh]pvh. YHWHOpV)W (VHGpNHVVpJ.pS]HWWFpOWDUWDOpN)W 0HJMHJ\]pV :KLWH5DYHQ%W )W )W.ODVWURP3LQFpV]HW )W )W.ODVWURP3LQFpV]HW )W )W &powduwdopn VV]HVHQ )W (]HQYHYNUHNpS]HWWFpOWDUWDOpNRNDpYL&W UYpQ\DV]iPYLWHOUOV]HULQWMDQXiU-jén át OHWWHN VRUROYD D] ~M VWUXNW~UD V]HULQWL N YHWHOpVHN iuxv]iootwiveyo pv V]ROJiOWDWiVEyO YHYN értékvesztésbe. Majd nyitásként ezen elszámolt értékvesztések visszaírása történt meg. LGSRQWWDO D N YHWHOpVHN puwpnhopvhnru D] DOiEEL G QWpVHN V] OHWWHN D 6]WY-vel összhangban. %HKDMWKDWDWODQN YHWHOpV 7iUVDViJPHJQHYH]pVH gvv]hj)w 0HJMHJ\]pV :KLWH5DYHQ%W )W %tuyvijlypj]pvv]hulqw EHKDMKDWDWODQ (OV]iPROWpUWpNYHV]WpV 7iUVDViJPHJQHYH]pVH gvv]hj)w 0HJMHJ\]pV.ODVWURP3LQFpV]HW )W.ODVWURP3LQFpV]HW )W.iOODLN Q\YNLDGy%W )W.iOODLN Q\YNLDGy%W )W

26 9DJ\RQLSpQ] J\LpVM YHGHOPH]VpJLPXWDWyN Vagyoni helyzet alakulása Befektetett eszközök értéke 1. Befektetett eszközök aránya = Összes eszköz értéke 0e5/(* %HIHNWHWHWWHV]N ] N (6=.g=g.$.7Ë9È.g66=(6(1 $EHIHNWHWHWWHV]N ] NDUiQ\D 6DMiWWNH 7NHHUVVpJ7NHHOOiWRWWViJ = pUOHJI VV]HJgVV]HVIRUUiV 0e5/(* 6DMiWWNH 0pUOHJI VV]HJ 7NHHOOiWRWWViJ 6DMiWWNH 6DMiWWNHDUiQ\D = ,GHJHQWNH 0e5/(* 6DMiWWNH,GHJHQWNH 6DMiWWNHDUiQ\D,GHJHQWNH

27 ,GHJHQWNH 7NHIHVzültség mutató = DMiWWNH 0e5/(*,GHJHQWNH 6DMiWWNH 6DMiWWNHDUiQ\D,GHJHQWNH Összes kötelezettség 5. Eladósodottság = DMiWWNH 0e5/(*. WHOH]HWWVpJHN 6DMiWWNH (ODGyVRGRWWViJ 0&N GWNH 6. Befektetett eszközök fedezettsége = Befektetett eszközök 0e5/(* 6DMiWWNH %HIHNWHWHWWHV]N ] N %HIHNWHWHWWHV]N ] NIHGH]HWWVpJH

28 6DMiWWNH 6DMiWWNHQ YHNHGpVH = HJ\]HWWWNH 0e5/(* 6DMiWWNH -HJ\]HWWWNH 6DMiWWNHQ YHNHGpVH Pénzügyi helyzet alakulása Likvid pénzeszközök 8. Likviditási mutató I. = Rövid lejáratú kötelezettségek 0e5/(* 3e1=(6=.g=g. 5g9,'/(-È5$7Ò.g7(/(=(776e*(. /LNYLGLWiVLPXWDWy, Pénzeszközök, követelések, értékpapírok 9.Likviditási gyorsráta (Likviditási mutató II.) = Rövid lejáratú kötelezettségek 0e5/(*.g9(7(/e6(. e57e.3$3ë52. 3e1=(6=.g=g. 5g9,'/(-È5$7Ò.g7(/(=(776e*(. /LNYLGLWiVLPXWDWy,,

29 Forgóeszközök 10. Likviditási mutató III. = Rövid lejáratú kötelezettségek 0e5/(* )RUJyHV]N ] N 5g9,'/(-È5$7Ò.g7(/(=(776e*(. /LNYLGLWiVLPXWDWy,,, Hatékonysági mutatók Nettó árbevétel 11. ÉlPXQNDKDWpNRQ\ViJD, = Létszám $(5('0e1<.,087$7È6, euwpnhvtwpvqhwwyiuehypwhoh eyhvopwv]ip eopxqndkdwpnrq\vijd,()wi Nettó árbevétel eopxqndkdwpnrq\vijd,, = Bérköltség $(5('0e1<.,087$7È6, euwpnhvtwpvqhwwyiuehypwhoh %pun OWVpJ eopxqndkdwpnrq\vijd,,

30 Nettó árbevétel 13 Eszközhatékonyság = Tárgyi eszközök átlaga $(5('0e1<.,087$7È6, euwpnhvtwpvqhwwyiuehypwhoh 0e5/(* 7È5*<,(6=.g=g. 7È5*<,(6=.g=g.È7/$*$ (V]N ]KDWpNRQ\ViJ(5,È7/0e5/ Nettó árbevétel 14. Készletek forgási sebessége = Átlagos készletérték $(5('0e1<.,087$7È6, euwpnhvtwpvqhwwyiuehypwhoh ÈWODJRVNpV]OHWpUWpN.pV]OHWHNIRUJiVLVHEHVVpJH

31 - YHGHOPH]VpJLPXWDWyN Üzemi eredmény -YHGHOPH]VpJ = Nettó árbevétel $(5('0e1<.,087$7È6 $ h=(0,7(9e.(1<6e*(5('0e1<(, euwpnhvtwpvqhwwyiuehypwhoh - YHGHOPH]VpJ$, Értékesítés költsége 16. Értékesítés költségszintje = Árbevétel $(5('0e1<.,087$7È6,9 $Q\DJMHOOHJ&UiIRUGtWiVRN 9 6]HPpO\LMHOOHJ&UiIRUGtWiVRN 9, euwpnfv NNHQpVLOHtUiV 9,, (J\pEUiIRUGtWiVRN euwpnhvtwpv VV]HVN OWVpJH,99,,,, euwpnhvtwpvqhwwyiuehypwhoh,, $NWLYiOWVDMiWWHOMHVtWPpQ\HNpUWpNH,,, (J\pEEHYpWHOHN ÈUEHYpWHO,,, euwpnhvtwpvn OWVpJV]LQWMH

32 Szokásos vállalkozási eredmény 7NHDUiQ\RVQ\HUHVpJ = DMiWWNH $(5('0e1<.,087$7È6 & 6=2.È6269È//$/.2=È6,(5('0e1< 0e5/(* 6DMiWWNH 7NHDUiQ\RVQ\HUHVpJ(UHG&0pU Adózott nyereség $ODSWNHM YHGHOPH]VpJH = HJ\]HWWWNH $(5('0e1<.,087$7È6 ) $'Ï=277(5('0e1< 0e5/(* -HJ\]HWWWNH 7NHDUiQ\RVQ\HUHVpJ(UHG)0pU

33 CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok eft-ban Tételszám A tétel megnevezése (O]pY Tárgyév a b c d I. 6]RNiVRVWHYpNHQ\VpJEOV]iUPD]ySpQ]HV]N ]YiOWR]iV 0&N GpVLFDVKIORZ-13. sorok $Gy]iVHOWWLHUHGPpQy Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék-képzés és -felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása DVV]tYLGEHOLHOKDWiUROiVRNYiOWR]iVD HYN YHWHOpVYiOWR]iVD )RUJyHV]N ] NYHYpVSpQ]HV]N ]QpON OYiOWR]iVD $NWtYLGEHOLHOKDWiUROiVRNYiOWR]iVD )L]HWHWWIL]HWHQGDGyQ\Hreség után) )L]HWHWWIL]HWHQGRV]WDOpNUpV]HVHGpV 0 0 II. %HIHNWHWpVLWHYpNHQ\VpJEOV]iUPD]ySpQ]HV]N ]YiOWR]iV (Befektetési cash flow sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék 70 0 III. 3pQ] J\LP&YHOHWHNEOV]iUPD]ySpQ]HV]N ]YiOWR]iV (Fínanszírozási cash flow, sorok) pV]YpQ\NLERFViWiVWNHEHYRQiVEHYpWHOH 18.. WYpQ\KLWHOYLV]RQ\WPHJWHVWHVtWpUWpkpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz 22. 5pV]YpQ\EHYRQiVWNHNLYRQiVWNHOHV]iOOtWiV 23.. WYpQ\KLWHOYLV]RQ\WPHJWHVWHVtWpUWpNSDStUYLVV]DIL]HWpVH 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)

34 KARTONPACK DOBOZIPARI RT ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Debrecen, (Oldalak száma: 6) Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy

35 1. A Kartonpack Rt. éves beszámolójának értékelése: 2001-ben a mérleg szerinti eredmény eft volt. Az üzemi tevékenység eredménye eft ami eft-tal, a pénzügyi eredmény eft ami pedig eft-wdo W EE PLQW D] HO] évben. A társasági adó értéke évben eft. $] ]HPLHUHGPpQ\Q YHNHGpVWHOVVRUEDQD]iUEHYpWHOQ YHNHGpVHHUHGPpQ\H]LPiVRGVRUEDQD] H[SRUW MHOHQWV PHJQ YHNHGpVH $] HOV V]iP~ PHJUHQGHOLQN N UpEHQ a piaci részesedését a társaság megtartotta. $]5WDH)WPpUOHJV]HULQWLHUHGPpQ\pWH)WVDMiWWNpYHOH)WIRUJyHV]N ]- ioorpiq\ pv H)W puwpn& EHIHNWHWHWW HV]N ] P&N GWHWpVpYHO puwh HO $ EHIHNWHWHWW HV]N ] N állománya eft-tal csökkent, a forgóeszközök állománya eft-wdo QWW D VDMiW WNH D mérleg szerinti eredménnyel, eft-wdoqwwpyypjpqdfpjd]lppdwhuliolvmdydndwpvd tárgyi eszközöket nyilvántartás szerinti értéken mutatta ki, értékhelyesbítést nem hajtott végre. Az eredménykimutatás elemzése: BEVÉTELEK: $(5('0e1<.,087$7È6 VV]N OWVpJHOMiUiVVDO 7pWHO 9iOWR]iV ()W 9iOWR]iV H I 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek gvv]hvhq,,,,,, VIII. 3pQ] J\LP&YHOHWHNEHYpWHOHL X. Rendkívüli bevételek gvv]hvhq,,,,,,9,,,; gvv]$nwlyvdmiwwhomqpon O,,,9,,,; $FpJ VV]N OWVpJÄ$ YiOWR]DWV]HULQWNpV]tWHWWHHOD]HUHGPpQ\NLPXWDWiViW$IWHYpNHQ\VpJ VV]HV bevétele eft. EbEO H)W D EHOI Odi értékesítés nettó árbevétele és eft az exportértékesítésé. Tehát az értékesítés 95,85 %-DDEHOI OGLpUWpNHVtWpVEOV]iUPD]LN$]pUWpNHVtWpV nettó árbevétele 24,5 %-kal, ezen belül a belföldi értékesítés 20,7 míg az export 360,3 %-NDOQWW$] egyéb bevételek összege eft. (]HQNtY ODSpQ] J\LP&YHOHWHNEHYpWHOHH)WPtJUHQGNtY OLEHYpWHOHN VV]HJHH)WYROW DPHO\V] YHWNH]HWLYDJ\RQpUWpNHVtWpVpEOV]iUPD]RWWD.DUWRQSDFN5WMRJHOGMHV] YHWNH]HWYROW

36 A saját teljesítmények aktivált értéke - H)W DPL D VDMiW WHUPHOpV& NpV]OHWHN ioorpiq\iqdn változásából adódik. $] VV]HVEHYpWHOD]DNWLYiOWVDMiWHOiOOtWiV~NpV]OHWHNiOORPiQ\YiOWR]iVDQpON OH)WH] eft-tal több mint 2000-ben. A bevételszerkh]hwdodnxoivdiwhypnhq\vpjeodspq] J\LP&YHOHWHNEOV]iUPD]RWW KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK: " A " EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eft-ban Tételszám A tétel megnevezése (O]pY Tárgyév Változás eft Változás % a b c d e f 05. Anyagköltség ,4% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke ,3% 07. Egyéb szolgáltatások értéke ,8% 08. Eladott áruk beszerzési értéke ,7% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,0% IV. $Q\DJMHOOHJ&UiIRUGtWiVRN ,5% 10. Bérköltség ,8% 11. 6]HPpO\LMHOOHJ&HJ\pENLIL]HWpVHN ,4% 12. Bérjárulékok ,6% V. 6]HPpO\LMHOOHJ&UiIRUGtWiVRN ,3% VI. Értékcsökkenési leírás ,2% VII. Egyéb ráfordítások ,9% )WHY VV]UiIRUG,999,9,, ,6% IX. 3pQ] J\LP&YHOHWHNUiIRUGtWiVDL ,8% XI. Rendkívüli ráfordítások $ FpJ VV]HV I WHYpNHQ\VpJJHO VV]HI JJ UiIRUGtWiVD H)W YROW (EEO H)W D DQ\DJMHOOHJ&UiIRUGtWiVRNH)WDV]HPpO\LMHOOHJ&UiIRUGtWiVRNH)WD]pUWpNFV NNHQpVL leírás, eft az egyéb ráfordítások összege. $] DQ\DJMHOOHJ& UiIRUGtWiVRN H)W DQ\DJN OWVpJEO H)W puwpn& LJpQ\EH YHWW szolgáltatásból, eft egyéev]rojiowdwivrnpvh)whodgrwwiu~nehv]hu]pvlpuwpneowhygln össze. $SpQ] J\LP&YHOHWHNUiIRUGtWiVDH)WPtJDUHQGNtY OLUiIRUGtWiVH)W Az összes ráfordítás 99,62 %-D D I WHYpNHQ\VpJJHO VV]HI JJ UiIRUGtWiV D SpQ] J\L P&YHOHWHk ráfordításai pedig 0,38 %-ot tesznek ki. Az mérleg elemzése:

37 A vagyoni helyzet alakulása MÉRLEG Eszközök (Aktívák) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése (O]pY Tárgyév Változás eft Változás % a b c d e f 01. A. Befektetett eszközök ( sor) ,3% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,1% 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,8% 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK ,6% 26. B. Forgóeszközök ( sor) ,6% 27. I. KÉSZLETEK ( sorok) ,6% 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) ,4% 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) ,8% 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) ,9% $ FpJ YDJ\RQD QDJ\REEUpV]W IRUJyHV]N ] NEO NLVHEE UpV]W EHIHNWHWHWW HV]N ] NEO ioo $] eszközstruktúrán belül a forgóeszközök aránya 77.3 %, a befektetett eszközök aránya pedig 22,7 %. MÉRLEG Források (Passzívák) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése (O]pY Tárgyév Változás eft Változás % a b c d e f 53. '6DMiWWNHVRU ,5% 54.,-(*<=(777.( ,0% 57.,,,7.(7$57$/e ,0% 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,0% 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,5% 66. F. Kötelezettségek ( sor) ,3% 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT. ( sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) ,3% $VDMiWWNH VV]HVIRUUiVKR]YLV]RQ\tWRWWDUiQ\DD]D]DWNHHUVVpJ$]HODGyVRGiVPpUWpNH MHOHQWpNWHOHQ$]LGHJHQWNHVDMiWWNpKH]YLV]RQ\tWRWWDUiQ\DPLndössze 11 %. $EHIHNWHWHWWHV]N ] NIHGH]HWWVpJHDPHO\DVDMiWWNHpVDEHIHNWHWHWWHV]N ] NDUiQ\D $VDMiWWNHMHJ\]HWWWNHDUiQ\D

38 A pénzügyi helyzet MÉRLEG Eszközök (Aktívák) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése (O]pY Tárgyév a b c d 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) II. KÖVETELÉSEK ( sorok) III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) e5/(*)RUUiVRN3DVV]tYiN DGDWRN()WEDQ 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT. ( sorok II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Az Rt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek 3,84 szeresét, pénzeszközei a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek 6,87-szeresét fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek több mint 8,27-V]HUHVpWIHGH]L(EEON Yetkezik, hogy pénzügyi KHO\]HWMyOLNYLGLWiVLSUREOpPiNQLQFVHQHNDFpJIL]HWNépes. $] iwodjrv EHV]HGpVL LG QDS DPL D YHYiOORPiQ\ IL]HWNpSHVVpJpW PXWDWMD $ V]iOOtWyN (kötelezettségek) átfutási ideje 30 nap. $]pyypjlyhypvv]iootwyioorpiny egymáshoz viszonyított aránya 1,74. A hatékonyság $WiUJ\LHV]N ] NHWDFpJKDWpNRQ\DQP&N GWHWL$]HV]N ]KDWpNRQ\ViJDPLD]WPXWDWMDKRJ\HJ\ egység tárgyi eszközre 5,7 egység árbevétel esik. $]popxqndkdwpnrq\vijd$qhwwyiuehypwhodopwv]ipudyhwtwyhh)wid]d]plqghqgrojr]yud eft árbevétel esik. A nettó árbevétel és a bérköltség aránya 8,6. A készletek forgási sebessége 10,9. $M YHGHOPH]VpJ $ V]RNiVRV YiOODONR]iVL HUHGPpQ\ D VDMiW WNH -D $ MHJ\]HWW WNH M YHGHOPH]VpJH ami nagyon jónak mondható. Az üzemi eredmény és a nettó árbevétel aránya 7,69 %.

39 Az értékesítés költségszintje 93,92 %-ról 92,36 %-ra javult. Összegezve: A Kartonpack Rt. egy nagyon eredményes évet zárt ben. 2. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események: $.DUWRQSDFN 5W D (XUR puwpnehq Q\~MWRWW N OFV QW D] py YpJpQ DPHO\QHN WNH pv kamatrésze január 31.-i nappal befolyt. A Kartonpack Rt. a Gazdasági Minisztérium Széchenyi Terve által támogatva megvásárolt egy 5 színes ofszet ívnyomógépet (KBA Rapida Modell RA 104-5). Üzembe helyezése április hónapban várható. 3. A környezetvédelem: $.DUWRQSDFN 5W D N UQ\H]HWYpGHOPL HOtUiVRNQDN PHJIHOHOHQ IRO\WDWMD WHYpNHQ\VpJpW $ környezetvédelmi politika a hozzá kapcsolódó környezetvédelmi intézkedések kidolgozása folyamatban van. Debrecen, Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

# $% $& %&' '&( )* "++! * # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++!

# $% $& %&' '&( )* ++! * # * 0 $& ( 2++, 23 42(+ 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # ++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 ++! !"" #$ %&''!" /0 /7(52 $%"++!*1 # $% $& %&' '&( )* "++! *,"-"-./0*1 # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++! *5 5* ; & & 5 : * ;55*1 ++

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS TANÚSÍTÁS 2007.06.29

AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS TANÚSÍTÁS 2007.06.29 BIZALMAS... A KÖVETKEZÕ ÜZLETI INFORMÁCIÓT A DUN & BRADSTREET HUNGÁRIA KFT KÉSZÍTETTE. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET ARRA, HOGY A CÉGINFORMÁCIÓ SZIGORÚAN BIZALMAS, TOVÁBB NEM ADHATÓ. A KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY 212. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben