AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA"

Átírás

1 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/<$0 e5'e6( 5 / I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK $] (XUySDL 8QLyKR] YDOy FVDWODNR]iVW N YHW HQ D] ~M WDJiOODPRNWyO HOYiUMiN PDMG KRJ\ iuiro\dp SROLWLNiMXNDW N ] V pughnnpqw NH]HOMpN pv KRJ\ PRQHWiULV SROLWLNiMXN HOV GOHJHV FpOMDNpQW D] árstabilitásra törekedjenek. 7RYiEEiD]~MWDJiOODPRNJD]GDViJSROLWLNiMDV]iPRVD6]HU] GpVHQDODSXOy többoldalú felügyeleti eljárás hatálya alá kerül az EU gazdaságpolitikájának keretében. E N WHOH]HWWVpJHNHQW~OPHQ HQDPHO\HNHWD](XUySDL ] VVpJHWOpWUHKR]yV]HU] GpVEHQD6]HU] GpVEHQ IHNWHWWHN OH D] (8FVDWODNR]iV XWiQL PRQHWiULV pv iuiro\dpvwudwpjld PHJYiODV]WiVD HOV OpSpVEHQ D V]yEDQIRUJyWDJiOODPIHODGDWDpVHO MRJDOHV] $Wt]~MWDJiOODPPLQGHOWpUpVVHOUHQGHONH] WDJiOODPNpQWFVDWODNR]LN PDMGD](XUySDL8QLyKR] Ez azt MHOHQWL KRJ\ EiU HJ\HO UH QHP YH]HWLN EH D] HXUyW D EHYH]HWpVpW PLQW YpJV FpOW YiOODOMiN DPLQW WHOMHV OQHN D 6]HU] GpVEHQ OHIHNWHWHWW NRQYHUJHQFLDNULWpULXPRN $ 6]HU] GpVEHQ IRJODOWDN DODSMiQ L YDODPLNRUDFVDWODNR]iVWN YHW HQD]~MWDJiOODPRNEHOpSQHND]iUIRO\DPPHFKDQL]PXVED(50pV (ii) bevezetik az eurót, amint a vizsgálat megállapítja, hogy teljesítették a maastrichti konvergenciakritériumokat. $N ] VSpQ]EiUPLIpOHHJ\ROGDO~EHYH]HWpVHD6]HU] GpVNHUHWHLQNtY OYpJUHKDMWRWWÄHXUyVtWiV UpYpQ HOOHQWpWHV OHQQH D JD]GDViJL pv PRQHWiULV XQLy DODSMiW NpSH] N ]JD]GDViJL ORJLNiYDO DPHO\ D] HXUy majdani bevezetését többoldalú keretek között zajló, strukturált konvergenciafolyamat végpontjaként képzeli el. $]HJ\ROGDO~ÄHXUyVtWiVVDO WHKiWQHPOHKHWPHJNHU OQLD6]HU] GpVEHQD]HXUyEHYH]HWpVpUH felvázolt egyes állomásokat. 1 Minthogy a csatlakozó országok nagymértékben különböznek egymástól gazdasági szerkezetük, árfolyam- és monetáris rendszerük valamint a nominális és reálkonvergenciában elért szint tekintetében, QHPOHKHWFVXSiQHJ\HWOHQN YHWHQG XWDWPHJKDWiUR]QLLOOHWYHMDYDVROQLD](50EHYDOyEHOpSpVpV az euró bevezetése felé. 0HJMHJ\]HQG KRJ\DMHOHQOHJLHXUy YH]HWLWDJRNQDNVHPiOOWUHQGHONH]pV NUH 1 $] (&2),1 7DQiFV MHOHQWpVH D] (XUySDL 7DQiFV QL]]DL OpVH V]iPiUD D E YtWpV iuiro\dppdo NDSFVRODWRV YHW OHWHLU O Brüsszel, november 8., az Európai Unió Tanácsának 13055/00 számú sajtóközleménye.

2 ilyen egységes közös pálya. (]puw D] HXUy EHYH]HWpVpKH] YH]HW IRO\DPDW VRUiQ PLQGLJ HJ\HGLOHJ puwpnholnpdmgdn O QE ] RUV]iJRNKHO\]HWpWpVVWUDWpJLiMiW (]]HO VV]HI JJpVEHQHONpS]HOKHW KRJ\ az EKB Kormányzótanácsa az egyes országokra szabottan fogalmaz meg ajánlásokat. A múlthoz KDVRQOyDQWRYiEEUDLVD]HJ\HQO HOEiQiVHOYHpUYpQ\HV ODWHOMHVPRQHWiULVLQWHJUiFLyVIRO\DPDWVRUiQ II. AZ ERM-2 ÁRFOLYAM-MECHANIZMUS Az Európai Tanács június 16-i állásfoglalása (a továbbiakban: az állásfoglalás) 2 hozta létre az ERM-2-t, azzal a céllal, hogy az euróövezeten kívüli EU-tagállamok valutáit az euróhoz kapcsolja. Az ERM-2 az 1979-ben létrehozott Európai Monetáris Rendszert váltotta fel. Az ERM-2 keretében az iuiro\dp VWDELOLWiVD D] VV]HV UpV]WYHY YDOXWD WHNLQWHWpEHQ H[SOLFLWH DOi YDQ UHQGHOYH D] HOV GOHJHV árstabilitási célnak. Az ERM-2-nek az állásfoglalás értelmében két szerepe van. (J\UpV]W D PHFKDQL]PXVEDQ UpV]WYHY tagállamok valutái és az euró közötti árfolyamok irányítására szolgál, másrészt pedig az euró bevezetésére vonatkozó konvergenciakritériumokban játszik szerepet. ( V]HUHSHN N ] O D] HOV D] iooivirjodoiv NpW I UHQGHONH]pVpQ DODSXO QHYH]HWHVHQ KRJ\ ÄD JD]GDViJL IXQGDPHQWXPRN WDUWyV NRQYHUJHQFLiMD D IHQQWDUWKDWy iuiro\dpvwdelolwiv HO IHOWpWHOH KDQJV~O\R]YD XJ\DQDNNRU KRJ\ ÄD] iuiro\dpphfkdql]pxv OHKHW Yp WHV]L KRJ\ D PHFKDQL]PXVEDQ UpV]WYHY HXUy YH]HWHQ NtY OL WDJiOODPRNJD]GDViJSROLWLNiMDDVWDELOLWiVUDLUiQ\XOMRQHO VHJtWLDNRQYHUJHQFLiWpVH]iOWDOWiPRJDWMDD] pulqwhwwwdjioodprnqdnd]hxuyehyh]hwpvpuhluiq\xoyhu IHV]tWpVHLW 3 E UHQGHONH]pVHNE ONLW QLNhogy a mechanizmus hogyan kezeli a gazdasági fundamentumok és az árfolyamstabilitás közötti összetett viszonyt. $] (50 PiVRGLN V]HUHSpU O D 6]HU] GpV FLNNH YDODPLQW D 6]HU] GpVKH] FVDWROW D NRQYHUJHQFLDNULWpULXPRNUD YRQDWNR]y MHJ\] N Q\Y UHQGHONH]LN Az ERM-2 tehát egyaránt szolgál a N ]psiuiro\dppviowdoiedqdnrqyhujhqfldihqqwduwkdwyvijiqdnsuyedlg V]DNDNpQW ) MHOOHP] N Az ERM-2 rögzített, de kiigazítható árfolyamok multilaterális rendszere, amelyben a középárfolyamot standard ± 15%-os ingadozási sáv övezi. $UpV]WYHY WDJiOODPRNJD]GDViJSROLWLNiMiQDN VV]KDQJEDQNHOO OHQQLH D N ]SRQWL SDULWiV PHJ U]pVpYHO YDJ\LV D IpOUHpUWpNHOWVpJ NHU OpVpYHO A sávszéli intervenció elvileg automatikus és korlátlan, amennyiben nem kerül ellentétbe a tagállam vagy az euróövezet HOV GOHJHVFpOMiYDOD]iUVWDELOLWiVVDO Az ilyen intervenció támogatására nagyon rövid távú finanszírozás bocsátható rendelkezésre. 2 Az Európai Tanács állásfoglalása árfolyam-mechanizmus létrehozásáról a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában, Amszterdam, június 16, (HL C 236. szám, , 5-6 o.). $]iooivirjodoivedqho UHYHWtWHWWPyGRQ lefektették az ERM-2 operatív eljárásait az Európai Központi Bank és az euróövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmusra vonatkozó operatív HOMiUiVRNOHIHNWHWpVpU OV]yOyV]HSWHPEHULPHJiOODSRGiVEDQ+/&V]iPR 3 Az állásfoglalás 1.1 illetve 1.3 bekezdése. 2

3 $](50D]DGRWWWDJiOODPD]HXUy YH]HWLWDJRUV]iJRND]( %pvdphfkdql]pxvedqupv]wyhy W EEL tagállam közötti többoldalú megállapodáson alapul. Ebben a rendszerben a középárfolyamokat és esetleg DVWDQGDUGQiOV] NHEELQJDGR]iVLViYRWpULQW G QWpVHN D UpV]WYHY WDJRN N ]W N D] ( % N OFV Q V megállapodásával születnek. $PHFKDQL]PXV VV]HVUpV]WYHY MpQHN±D]( %WLVEHOHpUWYH±MRJiEDQiOO hogy bizalmas eljárást kezdeményezzen a középárfolyamok áthelyezésére. Ilyen kiigazításra például DNNRU OHKHW V] NVpJ KD D] HJ\HQV~O\L iuiro\dprn LG EHQ YiOWR]QDN DPLQW H]W D MHOHQOHJL WDJiOODPRN múltbeli tapasztalatai is mutatják. $] (50 D FVDWODNR]y RUV]iJRNEDQ MHOHQOHJ DONDOPD]RWW W EE iuiro\dpvwudwpjld MHOOHP] LYHO VV]HHJ\H]WHWKHW Az ERM-2-vel összeférhetetlen a szabad lebegtetés (vagy az olyan irányított lebegtetés, ahol nem állapodtak meg kölcsönösen valamilyen középárfolyamban), a csúszó árfolyamrezsimek, valamint az olyan rögzített árfolyamrendszerek, amelyekben nem az euró a horgonyvaluta. 4 A valutatanácsok az EKB megítélése szerint nem helyettesítik az ERM-2-ben való UpV]YpWHOWDPLD]WMHOHQWLKRJ\DYDOXWDWDQiFVRWP N GWHW RUV]iJRNWyOHOYiUMiNPDMGD](50EHQYDOy OHJDOiEE NpW pyhv WDJViJRW D NRQYHUJHQFLDpUWpNHOpVW PHJHO ] HQ DPHO\UH D] DGRWW RUV]iJEDQ D] HXUy YpJV EHYH]HWpVH HO WW NHU O VRU 8J\DQDNNRU D]RNWyO D] RUV]iJRNWyO DPHO\HN IHQQWDUWKDWyQDN twpow HXUyDODS~ YDOXWDWDQiFVRW P N GWHWQHN QHP IHOWpWOHQ O NtYiQMiN PHJ D NHWW V UH]VLPYiOWiVW D]D] D] (50Q EHO OL OHEHJWHWpV EHYH]HWpVpW PDMG NpV EE D YDOXWD iuiro\dpiqdn LVPpWHOW U J]tWpVpW D] euróhoz. Ezek az országok tehát részt vehetnek az árfolyam-mechanizmusban a valutatanáccsal mint HJ\ROGDO~N WHOH]HWWVpJYiOODOiVVDODPLYHOHU VtWLND](50QEHO OLIHJ\HOPHW$]( %D]RQEDQPiU többször hangsúlyozta, hogy ez a megoldás egyedi elbírálás tárgyát képezi, és hogy egyetértésre kell jutni az euróval szembeni középárfolyamról. $] iooivirjodoivedq IRJODOWDN V]HULQW OHKHW VpJ YDQ D VWDQGDUGQiO V] NHEE KLYDWDORV LQJDGR]iVL ViY kijelölésére az adott euróövezeten kívüli tagállam kérésére. Ezeket a döntéseket egyedi alapon hoznák és ahogyan a múltban is csak kivételesnek tekintett esetben, tekintve, hogy a standard sáv megfelel a NRQYHUJHQFLDIRO\DPDWEDQUpV]WYHY WDJiOODPRNLJpQ\HLQHN$W EEROGDO~PHJHJ\H]pVVHOHOIRJDGRWWV] N sávos rendszerek csak a konvergencia igen fejlett szakaszában jöhetnek számításba, hasonlóan Dánia esetéhez. 5 A mechanizmusba való belépés Az ERM-2-ben való részvétel önkéntes az euróövezeten kívüli tagállamok számára. Mivel azonban az (50WDJViJ HO IHOWpWHOH D] HXUy M Y EHOL EHYH]HWpVpQHN D] ~M WDJiOODPRNWyO HOYiUKDWy KRJ\ LG YHO csatlakozzanak a mechanizmushoz. $] (50 WDJViJL YLV]RQ\ D] (8FVDWODNR]iVW N YHW HQ EiUPLNRU létrehozható. Míg az adott tagállam naptári naptól függetlenül bármikor kezdeményezheti az ERM-2-höz 4 $] (&2),1 7DQiFV MHOHQWpVH D] (XUySDL 7DQiFV QL]]DL OpVH V]iPiUD D E YtWpV iuiro\dppdo NDSFVRODWRV YHW OHWHLU O Brüsszel, november 8., az Európai Unió Tanácsának 13055/00 számú sajtóközleménye. 5 Dánia többoldalú egyezmény keretében elfogadott ±2,25%-os sávval vesz részt az ERM-2-ben. 3

4 YDOy FVDWODNR]iVL HOMiUiVW D I EE MHOOHP] NHW ± D N ]psiuiro\dprw pv D] LQJDGR]iVL ViY V]pOHVVpJpW ± LOOHW HQDPHFKDQL]PXVEDQUpV]WYHY VV]HVIpOEHOHHJ\H]pVpUHV] NVpJYDQ $](50EH YDOy EHOpSpV QLQFV DOiUHQGHOYH HO UH PHJiOODStWRWW N YHWHOPpQ\UHQGV]HUQHN pv QHP NHOO VHPPLO\HQ HO IHOWpWHOQHN PHJIHOHOQL D PHFKDQL]PXVKR] YDOy FVDWODNR]iVKR] Azonban az ERM-2-ben YDOy UpV]YpWHO ] NNHQ PHQWHVVpJpQHN EL]WRVtWiViUD D PHFKDQL]PXVKR] YDOy FVDWODNR]iVW PHJHO ] HQ MHOHQW VJD]GDViJSROLWLNDLNLLJD]tWiVRNYiOODOiViUD±SpOGiXOD]iUOLEHUDOL]iFLypVDILVNiOLVSROLWLNDWHUpQ± valamint hiteles fiskális konszolidációs pálya követésére lenne szükség. Továbbá, mivel az ERM-2-ben való részvétel hasonlóan bármely más árfolyamrendszerhez csak egy eleme az általános gazdaságpolitikai keretnek, nem tanácsos elszigetelten vizsgálni. gvv]hhj\h]whwkhw QHN NHOO OHQQLH D] általános gazdaságpolitika többi elemével, különös tekintettel a monetáris, fiskális és strukturális politikára. 2O\DQ N ]psiuiro\dprw DMiQODWRV YiODV]WDQL DPHO\ D PHFKDQL]PXVED YDOy EHOpSpV LG SRQWMiEDQ D] HJ\HQV~O\LiUIRO\DPOHKHW OHJMREEN ]HOtWpVpWDGMD Ezt az értékelést a gazdasági mutatók és folyamatok széles körére érdemes alapozni, a piaci árfolyam figyelembevétele mellett. Az értékelési folyamat NLPHQHWpWDPHJiOODSRGiVHJ\HWOHQUpV]WYHY MHVHPKDWiUR]KDWMDPHJHO UH $ N ]psiuiro\dpud YRQDWNR]y G QWpVHN D N O QE ] (50WDJRN N OFV Q V PHJiOODSRGiVD DODSMiQ születnek. (EE O N YHWNH] HQ D NtYiQW N ]psiuiro\dpud YRQDWNR]y HJ\ROGDO~ EHMHOHQWpVHN QHP VV]HHJ\H]WHWKHW HNDUHQGV]HUPXOWLODWHUiOLVMHOOHJpYHOH]pUWNHU OHQG HN Mindenesetre semmiképpen VHPpULQWLNDN ]psiuiro\dpypjv PHJYiODV]WiViW $ N ]psiuiro\dprn NLLJD]tWiViW PHJIHOHO LG]tWpVVHO WDQiFVRV HOYpJH]QL $] (50U O V]yOy állásfoglalás értelmében az összes fél kezdeményezheti a középárfolyam felülvizsgálatára irányuló eljárást.,o\hqnlljd]twivudspogixodnnruohkhwv] NVpJ KD D] HJ\HQV~O\L iuiro\dprn LG EHQ YiOWR]QDN amint ezt a jelenlegi tagállamok múltbeli tapasztalatai is mutatják. (]HNDIRO\DPDWRNYDOyV]tQ OHJPpJ LQNiEE UHOHYiQVDN D UHiONRQYHUJHQFLD N U OPpQ\HL N ] WW KD MHOHQW V YiOWR]iVRN ]DMODQDN D N OV versenyképességben, illetve ha nincs összhang a makrogazdasági politikák között. $UpV]YpWHOLG WDUWDPD $]HXUyEHYH]HWpVHHO WWL(50UpV]YpWHOPLQLPiOLVLG WDUWDPiWD6]HU] GpVV]DEiO\R]]D 6 Az árfolyam- PHFKDQL]PXVEDQ YDOy UpV]YpWHO NULWpULXPiYDO D 6]HU] GpVKH] FVDWROW HJ\LN MHJ\] N Q\Y IRJODNR]LN HO tumdkrj\d]dgrwwwdjioodpqdndyl]vjiodwrwphjho ] OHJDOiEENpWpYVRUiQNRPRO\DEEIHV] OWVpJHN nélkül be kell tartania az árfolyam-mechanizmusban meghatározott normál ingadozási sávokat. 6 Lásd: 121. cikk (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése. A 121. cikk (1) bekezdésének a kamatláb-kritériumra vonatkozó negyedik francia bekezdése az ERM-2-ben való részvételre is kitér, lásd alább: a tagállam által elért konvergencia és a tagállamnak az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában való részvételének IHQQWDUWKDWyViJDDPLDKRVV]~WiY~NDPDWV]LQWEHQW NU ] GLN 4

5 O Q VHQOpQ\HJHVKRJ\D]DGRWWWDJiOODPXJ\DQH]HQLG V]DNDODWWVDMiWNH]GHPpQ\H]pVUHQHpUWpNHOMH le valutája középárfolyamát az euróval szemben. 7 (]puwd]hoyiuivd]krj\d]dgrwwruv]ijd]hxuyypjv EHYH]HWpVpKH] YH]HW NRQYHUJHQFLDYL]VJiODWRW PHJHO ] OHJDOiEE NpW py VRUiQ UpV]W YHJ\HQ D mechanizmusban. $NRQYHUJHQFLDYL]VJiODWRWPHJHO ] PLQLPXPNpWpYHV(50UpV]YpWHOHQNtY OQLQFVPHJN WpVD]~M WDJiOODPRN V]iPiUD D UpV]YpWHO LG WDUWDPiW LOOHW HQ %iu PLQGHQ ~M WDJiOODPWyO HOYiUKDWy KRJ\ YpJ O FVDWODNR]]RQD]HXUy YH]HWKH]QLQFVHQHO UHNLDODNtWRWWPHQHWUHQGpVDPHFKDQL]PXVEDQYDOyUpV]YpWHO LG WDUWDPiQDNNRUOiWR]iViUD YRQDWNR]y ex anteel]wrvtwpnohkhw VpJH NL]iUW Ennélfogva az ERM-2-ben való részvétel hosszát a legalább kétéves részvétel követelménye helyett inkább aszerint kell megítélni, hogy mi segítheti leginkább a konvergenciafolyamatot. Nincs helye azon feltételezésnek, hogy a kezdeti középárfolyam lesz az euró bevezetésekor alkalmazott YpJV iwyiowivl iuiro\dp (] QHPFVDN DEEyO D WpQ\E O N YHWNH]LN KRJ\ NpV EE NLLJD]tWiVRNUD OHKHW V] NVpJ KDQHP D YRQDWNR]y LQWp]PpQ\L UHQGHONH]pVHNE O LV D N ]psiuiro\dprnud pv D YpJV HXUy iwyiowivl iuiro\dprnud YRQDWNR]y G QWpVHN HJ\PiVWyO HON O Q OWHQ PiVPiV LG V]DNEDQ pv HOWpU döntéshozatali folyamat során születnek. $WDJViJJDONDSFVRODWRVI EEPHJIRQWROiVRN $] (50EH YDOy EHOpSpV LG ]twpvpuh pv D UpV]YpWHO LG WDUWDPiUD YRQDWNR]y G QWpVHNQHN D]RQ NHOO DODSXOQLXN KRJ\ D PHFKDQL]PXVEDQ YDOy UpV]YpWHO PLO\HQ PpUWpNEHQ VHJtWL HO D WDUWyV NRQYHUJHQFLD PHJYDOyVtWiViQDN OHKHW VpJpW D JD]GDViJL IXQGDPHQWXPRN WHUpQ $ IRO\DPDWQDN DODSYHW HQ D PDNURJD]GDViJL VWDELOLWiV HO VHJtWpVpUH NHOO LUiQ\XOQLD D] ~M WDJRUV]iJRNEDQ KRJ\ D OHKHW OHJQDJ\REE mértékben járulhasson hozzá a fenntartható növekedéshez és reálkonvergenciához. Az új tagországoknak azt is figyelembe kell venniük, hogy az árfolyam-rugalmasság korlátozása milyen mértékben járulhat KR]]i D YiUDNR]iVRN OHKRUJRQ\]iViKR] LOOHWYH PHQQ\LUH VHJtWKHWL HO D VWDELO PDNURJD]GDViJL pv strukturális politika folytatását, támogatva ezzel a reál- és nominális konvergenciát. Az ERM-2-ben való részvétel, bár önmagában nem biztosíték a támogató, konzisztens makrogazdasági és strukturális politika IRO\WDWiViUDNpSHVNDWDOL]iWRUNpQWP N GQLpVH]iOWDOQ YHOQLD]HPOtWHWWSROLWLNiNIHJ\HOPH] KDWiViW $KKR] KRJ\ RSWLPiOLV VWUDWpJLiW iootwkdvvdqdn IHO D] (50YHO pv D] HXUy NpV EEL EHYH]HWpVpYHO kapcsolatban, az új tagállamoknak figyelembe kell venniük országaik sajátosságait, köztük általános monetáris integrációs stratégiájukat, monetáris és árfolyam-politikai rendszerüket, illetve fiskális helyzetüket. Továbbá át kell gondolniuk, hogy az átmenet folyamata és a reáljövedelmek IHO]iUNy]WDWiViQDN HO UHKDODGiVD PHQQ\LUH EHIRO\iVROKDWMiN iuiro\dpdln NLLJD]tWKDWyViJiQDN NtYiQDWRV mértékét. $] LG HO WW W~OViJRVDQ PHUHYYp YiOy iuiro\dppdo MiUy NRFNi]DWRNEyO NLLQGXOYD HJ\HV ~M WDJiOODPRN HVHWpEHQ WDOiQ FpOV]HU OHQQH KD FVDN D]XWiQ IRQWROQiN PHJ D] (50EH W UWpQ 7 -HJ\] N Q\YD](XUySDL ] VVpJHWOpWUHKR]yV]HU] GpVFLNNpEHQHPOtWHWWNRQYHUJHQFLDN YHWHOPpQ\HNU O 5

6 jelentkezést, miután már a konvergenciafolyamat egy további szakaszába léptek. Különösen ajánlott ez az eljárás abban az esetben, ha fennáll a veszély, hogy a túl korán merevvé váló árfolyam rendezetlen árfolyam-kiigazításokat eredményezne, amelyek potenciálisan károkat okoznának a gazdaságban, illetve, többek között, a mechanizmus egészének hitelességét is rombolnák. Azon új tagállamok esetében, DPHO\HN MHOHQW V VWUXNWXUiOLV UHIRUPRNDW YH]HWWHN EH LOOHWYH EL]RQ\tWRWWiN KRJ\ VWDELO JD]GDViJSROLWLNiMXNpVD](50YHOHOYLHNEHQ VV]HHJ\H]WHWKHW iuiro\dpuhqgv]hu NUpYpQNpSHVHND NRQYHUJHQFLDHO VHJtWpVpUHQHPVRNNDODFVDWODNR]iVXWiQVRUNHU OKHWDPHFKDQL]PXVEDYDOyEHOpSpVUH amennyiben kölcsönös megegyezés születik a középárfolyamról. (J\HV HVHWHNEHQ D WDJiOODPRN ~J\ twpokhwln PHJ KRJ\ FpOV]HU KRVV]DEE LG W HOW OWHQL D] (50EHQ miközben a konvergenciafolyamat tovább halad. Ezenkívül a gazdasági fundamentumok fenntartható NRQYHUJHQFLiMDWHUpQW UWpQWWRYiEELHO UHOpSpVHNDVWUXNWXUiOLVUHIRUPRN YDODPLQW DM YHGHOPL V]LQWHN IHO]iUNy]WDWiViEDQ HOpUW HO UHKDODGiV RO\DQ YiOWR]iVRNDW LGp]KHWQHN HO D] HJ\HQV~O\L UHiOiUIRO\DPEDQ amelyek csupán a hazai árak változtatásán keresztül nehezebben mehetnének végbe. Ebben az esetben hosszabb részvételre lenne szükség az ERM-2-ben, és az árfolyam végleges rögzítése illetve az euró EHYH]HWpVHHO WWDPHQQ\LEHQV] NVpJHVNLNHOOHQHLJD]tWDQLDN ]psiuiro\dprw III. AZ EURÓ BEVEZETÉSE $ NHOO LG EHQ PLQGHQ WDJiOODPWyO HOYiUKDWy D] HXUy EHYH]HWpVH PLKHO\W PHJiOODStWiVUD NHU O KRJ\ WHOMHVtWHWWpN D 6]HU] GpVEHQ U J]tWHWW IHOWpWHOHNHW E feltételek közé tartozik az elért nominális konvergencia-szint fenntarthatóságának vizsgálata is. $6]HU] GpVFLNNpQHNEHNH]GpVHV]HULQWH] a vizsgálat a folyó fizetési mérleg helyzetét és alakulását, valamint a fajlagos bérköltségek illetve egyéb árindexek alakulását is figyelembe veszi majd. Akárcsak a múltban, a vizsgálat eseti alapon, az egyes országok egyedi helyzetének figyelembevételével fog történni. $ YL]VJiODW VRUiQ D MHOHQOHJL WDJiOODPRNNDO HJ\HQO HOEiQiV HOYpQHN NHOO puypq\hv OQLH YHWNH]pVNpSSHQ D] ~M WDJiOODPRN HXUyUD W UWpQ iwwpupvh pughnpehq VHPPLO\HQ SyWOyODJRV N YHWHOPpQ\W QHP IRJQDN WiPDV]WDQL XJ\DQDNNRU D 6]HU] GpVEHQ OHIHNWHWHWW NULWpULXPRN VHP IRJQDN enyhülni, beleértve a nominális konvergencia fenntarthatóságára vonatkozó kritériumokat is. Az iuiro\dpvwdelolwivwloohw HQDNULWpULXPDUUDYRQDWNR]LNKRJ\D]DGRWWRUV]iJDNRQYHUJHQFLDYL]VJiODWRW PHJHO ] HQ OHJDOiEE NpW pyhq iw V]iPRWWHY IHV] OWVpJHN QpON O UpV]W YHV] D] (50EHQ N O Q V WHNLQWHWWHO DUUD KRJ\ WDUWy]NRGLN D] HXUyYDO V]HPEHQL OHpUWpNHOpVW O Az euróval szembeni árfolyam- VWDELOLWiV YL]VJiODWD HOV VRUEDQ DUUD IRJ NRQFHQWUiOQL KRJ\ D] iuiro\dp PHQQ\LUH PDUDG N ]HO D N ]psiuiro\dpkr] LOOHWYH ILJ\HOHPEH YHV]L PDMG D] HVHWOHJHV IHOpUWpNHO GpVKH] YH]HW WpQ\H] NHW LV akárcsak a múltban. E tekintetben az ERM-2-n belüli ingadozási sáv szélessége nem érinti az árfolyamstabilitási kritérium elbírálását. $ÄNRPRO\IHV] OWVpJHNW O YDOyPHQWHVVpJNpUGpVpYHOWRYiEEi általában az alábbiak szerint foglalkoznak: i) megvizsgálják az árfolyamoknak az ERM-2-n belüli, euróval szembeni középárfolyamtól való eltérését; ii) olyan mutatókat alkalmaznak, mint például az 6

7 euróövezettel szembeni rövid távú kamatkülönbözetek illetve ezek alakulása; valamint iii) figyelembe veszik a devizapiaci intervenciók szerepét. 7

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.5.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 106/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2009. április 20.) a tagállamok fizetési

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról HU

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások. Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem)

Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások. Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem) Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem) Kiindulási pontok I. Az eurózóna tagsági feltételeinek tekinthető maastrichti konvergencia-kritériumok

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

HUN HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HUN HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS pellenc s.a. Route de Cavaillon B.P. 47 84122 PERTUIS cedex (France) Tel : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09 E-mail : pellenc.sa@pellenc.com www.pellenc.com HUN Az eredeti használati utasítás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 341 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés (készült az Európai Unió működéséről

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben