AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA"

Átírás

1 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/<$0 e5'e6( 5 / I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK $] (XUySDL 8QLyKR] YDOy FVDWODNR]iVW N YHW HQ D] ~M WDJiOODPRNWyO HOYiUMiN PDMG KRJ\ iuiro\dp SROLWLNiMXNDW N ] V pughnnpqw NH]HOMpN pv KRJ\ PRQHWiULV SROLWLNiMXN HOV GOHJHV FpOMDNpQW D] árstabilitásra törekedjenek. 7RYiEEiD]~MWDJiOODPRNJD]GDViJSROLWLNiMDV]iPRVD6]HU] GpVHQDODSXOy többoldalú felügyeleti eljárás hatálya alá kerül az EU gazdaságpolitikájának keretében. E N WHOH]HWWVpJHNHQW~OPHQ HQDPHO\HNHWD](XUySDL ] VVpJHWOpWUHKR]yV]HU] GpVEHQD6]HU] GpVEHQ IHNWHWWHN OH D] (8FVDWODNR]iV XWiQL PRQHWiULV pv iuiro\dpvwudwpjld PHJYiODV]WiVD HOV OpSpVEHQ D V]yEDQIRUJyWDJiOODPIHODGDWDpVHO MRJDOHV] $Wt]~MWDJiOODPPLQGHOWpUpVVHOUHQGHONH] WDJiOODPNpQWFVDWODNR]LN PDMGD](XUySDL8QLyKR] Ez azt MHOHQWL KRJ\ EiU HJ\HO UH QHP YH]HWLN EH D] HXUyW D EHYH]HWpVpW PLQW YpJV FpOW YiOODOMiN DPLQW WHOMHV OQHN D 6]HU] GpVEHQ OHIHNWHWHWW NRQYHUJHQFLDNULWpULXPRN $ 6]HU] GpVEHQ IRJODOWDN DODSMiQ L YDODPLNRUDFVDWODNR]iVWN YHW HQD]~MWDJiOODPRNEHOpSQHND]iUIRO\DPPHFKDQL]PXVED(50pV (ii) bevezetik az eurót, amint a vizsgálat megállapítja, hogy teljesítették a maastrichti konvergenciakritériumokat. $N ] VSpQ]EiUPLIpOHHJ\ROGDO~EHYH]HWpVHD6]HU] GpVNHUHWHLQNtY OYpJUHKDMWRWWÄHXUyVtWiV UpYpQ HOOHQWpWHV OHQQH D JD]GDViJL pv PRQHWiULV XQLy DODSMiW NpSH] N ]JD]GDViJL ORJLNiYDO DPHO\ D] HXUy majdani bevezetését többoldalú keretek között zajló, strukturált konvergenciafolyamat végpontjaként képzeli el. $]HJ\ROGDO~ÄHXUyVtWiVVDO WHKiWQHPOHKHWPHJNHU OQLD6]HU] GpVEHQD]HXUyEHYH]HWpVpUH felvázolt egyes állomásokat. 1 Minthogy a csatlakozó országok nagymértékben különböznek egymástól gazdasági szerkezetük, árfolyam- és monetáris rendszerük valamint a nominális és reálkonvergenciában elért szint tekintetében, QHPOHKHWFVXSiQHJ\HWOHQN YHWHQG XWDWPHJKDWiUR]QLLOOHWYHMDYDVROQLD](50EHYDOyEHOpSpVpV az euró bevezetése felé. 0HJMHJ\]HQG KRJ\DMHOHQOHJLHXUy YH]HWLWDJRNQDNVHPiOOWUHQGHONH]pV NUH 1 $] (&2),1 7DQiFV MHOHQWpVH D] (XUySDL 7DQiFV QL]]DL OpVH V]iPiUD D E YtWpV iuiro\dppdo NDSFVRODWRV YHW OHWHLU O Brüsszel, november 8., az Európai Unió Tanácsának 13055/00 számú sajtóközleménye.

2 ilyen egységes közös pálya. (]puw D] HXUy EHYH]HWpVpKH] YH]HW IRO\DPDW VRUiQ PLQGLJ HJ\HGLOHJ puwpnholnpdmgdn O QE ] RUV]iJRNKHO\]HWpWpVVWUDWpJLiMiW (]]HO VV]HI JJpVEHQHONpS]HOKHW KRJ\ az EKB Kormányzótanácsa az egyes országokra szabottan fogalmaz meg ajánlásokat. A múlthoz KDVRQOyDQWRYiEEUDLVD]HJ\HQO HOEiQiVHOYHpUYpQ\HV ODWHOMHVPRQHWiULVLQWHJUiFLyVIRO\DPDWVRUiQ II. AZ ERM-2 ÁRFOLYAM-MECHANIZMUS Az Európai Tanács június 16-i állásfoglalása (a továbbiakban: az állásfoglalás) 2 hozta létre az ERM-2-t, azzal a céllal, hogy az euróövezeten kívüli EU-tagállamok valutáit az euróhoz kapcsolja. Az ERM-2 az 1979-ben létrehozott Európai Monetáris Rendszert váltotta fel. Az ERM-2 keretében az iuiro\dp VWDELOLWiVD D] VV]HV UpV]WYHY YDOXWD WHNLQWHWpEHQ H[SOLFLWH DOi YDQ UHQGHOYH D] HOV GOHJHV árstabilitási célnak. Az ERM-2-nek az állásfoglalás értelmében két szerepe van. (J\UpV]W D PHFKDQL]PXVEDQ UpV]WYHY tagállamok valutái és az euró közötti árfolyamok irányítására szolgál, másrészt pedig az euró bevezetésére vonatkozó konvergenciakritériumokban játszik szerepet. ( V]HUHSHN N ] O D] HOV D] iooivirjodoiv NpW I UHQGHONH]pVpQ DODSXO QHYH]HWHVHQ KRJ\ ÄD JD]GDViJL IXQGDPHQWXPRN WDUWyV NRQYHUJHQFLiMD D IHQQWDUWKDWy iuiro\dpvwdelolwiv HO IHOWpWHOH KDQJV~O\R]YD XJ\DQDNNRU KRJ\ ÄD] iuiro\dpphfkdql]pxv OHKHW Yp WHV]L KRJ\ D PHFKDQL]PXVEDQ UpV]WYHY HXUy YH]HWHQ NtY OL WDJiOODPRNJD]GDViJSROLWLNiMDDVWDELOLWiVUDLUiQ\XOMRQHO VHJtWLDNRQYHUJHQFLiWpVH]iOWDOWiPRJDWMDD] pulqwhwwwdjioodprnqdnd]hxuyehyh]hwpvpuhluiq\xoyhu IHV]tWpVHLW 3 E UHQGHONH]pVHNE ONLW QLNhogy a mechanizmus hogyan kezeli a gazdasági fundamentumok és az árfolyamstabilitás közötti összetett viszonyt. $] (50 PiVRGLN V]HUHSpU O D 6]HU] GpV FLNNH YDODPLQW D 6]HU] GpVKH] FVDWROW D NRQYHUJHQFLDNULWpULXPRNUD YRQDWNR]y MHJ\] N Q\Y UHQGHONH]LN Az ERM-2 tehát egyaránt szolgál a N ]psiuiro\dppviowdoiedqdnrqyhujhqfldihqqwduwkdwyvijiqdnsuyedlg V]DNDNpQW ) MHOOHP] N Az ERM-2 rögzített, de kiigazítható árfolyamok multilaterális rendszere, amelyben a középárfolyamot standard ± 15%-os ingadozási sáv övezi. $UpV]WYHY WDJiOODPRNJD]GDViJSROLWLNiMiQDN VV]KDQJEDQNHOO OHQQLH D N ]SRQWL SDULWiV PHJ U]pVpYHO YDJ\LV D IpOUHpUWpNHOWVpJ NHU OpVpYHO A sávszéli intervenció elvileg automatikus és korlátlan, amennyiben nem kerül ellentétbe a tagállam vagy az euróövezet HOV GOHJHVFpOMiYDOD]iUVWDELOLWiVVDO Az ilyen intervenció támogatására nagyon rövid távú finanszírozás bocsátható rendelkezésre. 2 Az Európai Tanács állásfoglalása árfolyam-mechanizmus létrehozásáról a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában, Amszterdam, június 16, (HL C 236. szám, , 5-6 o.). $]iooivirjodoivedqho UHYHWtWHWWPyGRQ lefektették az ERM-2 operatív eljárásait az Európai Központi Bank és az euróövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmusra vonatkozó operatív HOMiUiVRNOHIHNWHWpVpU OV]yOyV]HSWHPEHULPHJiOODSRGiVEDQ+/&V]iPR 3 Az állásfoglalás 1.1 illetve 1.3 bekezdése. 2

3 $](50D]DGRWWWDJiOODPD]HXUy YH]HWLWDJRUV]iJRND]( %pvdphfkdql]pxvedqupv]wyhy W EEL tagállam közötti többoldalú megállapodáson alapul. Ebben a rendszerben a középárfolyamokat és esetleg DVWDQGDUGQiOV] NHEELQJDGR]iVLViYRWpULQW G QWpVHN D UpV]WYHY WDJRN N ]W N D] ( % N OFV Q V megállapodásával születnek. $PHFKDQL]PXV VV]HVUpV]WYHY MpQHN±D]( %WLVEHOHpUWYH±MRJiEDQiOO hogy bizalmas eljárást kezdeményezzen a középárfolyamok áthelyezésére. Ilyen kiigazításra például DNNRU OHKHW V] NVpJ KD D] HJ\HQV~O\L iuiro\dprn LG EHQ YiOWR]QDN DPLQW H]W D MHOHQOHJL WDJiOODPRN múltbeli tapasztalatai is mutatják. $] (50 D FVDWODNR]y RUV]iJRNEDQ MHOHQOHJ DONDOPD]RWW W EE iuiro\dpvwudwpjld MHOOHP] LYHO VV]HHJ\H]WHWKHW Az ERM-2-vel összeférhetetlen a szabad lebegtetés (vagy az olyan irányított lebegtetés, ahol nem állapodtak meg kölcsönösen valamilyen középárfolyamban), a csúszó árfolyamrezsimek, valamint az olyan rögzített árfolyamrendszerek, amelyekben nem az euró a horgonyvaluta. 4 A valutatanácsok az EKB megítélése szerint nem helyettesítik az ERM-2-ben való UpV]YpWHOWDPLD]WMHOHQWLKRJ\DYDOXWDWDQiFVRWP N GWHW RUV]iJRNWyOHOYiUMiNPDMGD](50EHQYDOy OHJDOiEE NpW pyhv WDJViJRW D NRQYHUJHQFLDpUWpNHOpVW PHJHO ] HQ DPHO\UH D] DGRWW RUV]iJEDQ D] HXUy YpJV EHYH]HWpVH HO WW NHU O VRU 8J\DQDNNRU D]RNWyO D] RUV]iJRNWyO DPHO\HN IHQQWDUWKDWyQDN twpow HXUyDODS~ YDOXWDWDQiFVRW P N GWHWQHN QHP IHOWpWOHQ O NtYiQMiN PHJ D NHWW V UH]VLPYiOWiVW D]D] D] (50Q EHO OL OHEHJWHWpV EHYH]HWpVpW PDMG NpV EE D YDOXWD iuiro\dpiqdn LVPpWHOW U J]tWpVpW D] euróhoz. Ezek az országok tehát részt vehetnek az árfolyam-mechanizmusban a valutatanáccsal mint HJ\ROGDO~N WHOH]HWWVpJYiOODOiVVDODPLYHOHU VtWLND](50QEHO OLIHJ\HOPHW$]( %D]RQEDQPiU többször hangsúlyozta, hogy ez a megoldás egyedi elbírálás tárgyát képezi, és hogy egyetértésre kell jutni az euróval szembeni középárfolyamról. $] iooivirjodoivedq IRJODOWDN V]HULQW OHKHW VpJ YDQ D VWDQGDUGQiO V] NHEE KLYDWDORV LQJDGR]iVL ViY kijelölésére az adott euróövezeten kívüli tagállam kérésére. Ezeket a döntéseket egyedi alapon hoznák és ahogyan a múltban is csak kivételesnek tekintett esetben, tekintve, hogy a standard sáv megfelel a NRQYHUJHQFLDIRO\DPDWEDQUpV]WYHY WDJiOODPRNLJpQ\HLQHN$W EEROGDO~PHJHJ\H]pVVHOHOIRJDGRWWV] N sávos rendszerek csak a konvergencia igen fejlett szakaszában jöhetnek számításba, hasonlóan Dánia esetéhez. 5 A mechanizmusba való belépés Az ERM-2-ben való részvétel önkéntes az euróövezeten kívüli tagállamok számára. Mivel azonban az (50WDJViJ HO IHOWpWHOH D] HXUy M Y EHOL EHYH]HWpVpQHN D] ~M WDJiOODPRNWyO HOYiUKDWy KRJ\ LG YHO csatlakozzanak a mechanizmushoz. $] (50 WDJViJL YLV]RQ\ D] (8FVDWODNR]iVW N YHW HQ EiUPLNRU létrehozható. Míg az adott tagállam naptári naptól függetlenül bármikor kezdeményezheti az ERM-2-höz 4 $] (&2),1 7DQiFV MHOHQWpVH D] (XUySDL 7DQiFV QL]]DL OpVH V]iPiUD D E YtWpV iuiro\dppdo NDSFVRODWRV YHW OHWHLU O Brüsszel, november 8., az Európai Unió Tanácsának 13055/00 számú sajtóközleménye. 5 Dánia többoldalú egyezmény keretében elfogadott ±2,25%-os sávval vesz részt az ERM-2-ben. 3

4 YDOy FVDWODNR]iVL HOMiUiVW D I EE MHOOHP] NHW ± D N ]psiuiro\dprw pv D] LQJDGR]iVL ViY V]pOHVVpJpW ± LOOHW HQDPHFKDQL]PXVEDQUpV]WYHY VV]HVIpOEHOHHJ\H]pVpUHV] NVpJYDQ $](50EH YDOy EHOpSpV QLQFV DOiUHQGHOYH HO UH PHJiOODStWRWW N YHWHOPpQ\UHQGV]HUQHN pv QHP NHOO VHPPLO\HQ HO IHOWpWHOQHN PHJIHOHOQL D PHFKDQL]PXVKR] YDOy FVDWODNR]iVKR] Azonban az ERM-2-ben YDOy UpV]YpWHO ] NNHQ PHQWHVVpJpQHN EL]WRVtWiViUD D PHFKDQL]PXVKR] YDOy FVDWODNR]iVW PHJHO ] HQ MHOHQW VJD]GDViJSROLWLNDLNLLJD]tWiVRNYiOODOiViUD±SpOGiXOD]iUOLEHUDOL]iFLypVDILVNiOLVSROLWLNDWHUpQ± valamint hiteles fiskális konszolidációs pálya követésére lenne szükség. Továbbá, mivel az ERM-2-ben való részvétel hasonlóan bármely más árfolyamrendszerhez csak egy eleme az általános gazdaságpolitikai keretnek, nem tanácsos elszigetelten vizsgálni. gvv]hhj\h]whwkhw QHN NHOO OHQQLH D] általános gazdaságpolitika többi elemével, különös tekintettel a monetáris, fiskális és strukturális politikára. 2O\DQ N ]psiuiro\dprw DMiQODWRV YiODV]WDQL DPHO\ D PHFKDQL]PXVED YDOy EHOpSpV LG SRQWMiEDQ D] HJ\HQV~O\LiUIRO\DPOHKHW OHJMREEN ]HOtWpVpWDGMD Ezt az értékelést a gazdasági mutatók és folyamatok széles körére érdemes alapozni, a piaci árfolyam figyelembevétele mellett. Az értékelési folyamat NLPHQHWpWDPHJiOODSRGiVHJ\HWOHQUpV]WYHY MHVHPKDWiUR]KDWMDPHJHO UH $ N ]psiuiro\dpud YRQDWNR]y G QWpVHN D N O QE ] (50WDJRN N OFV Q V PHJiOODSRGiVD DODSMiQ születnek. (EE O N YHWNH] HQ D NtYiQW N ]psiuiro\dpud YRQDWNR]y HJ\ROGDO~ EHMHOHQWpVHN QHP VV]HHJ\H]WHWKHW HNDUHQGV]HUPXOWLODWHUiOLVMHOOHJpYHOH]pUWNHU OHQG HN Mindenesetre semmiképpen VHPpULQWLNDN ]psiuiro\dpypjv PHJYiODV]WiViW $ N ]psiuiro\dprn NLLJD]tWiViW PHJIHOHO LG]tWpVVHO WDQiFVRV HOYpJH]QL $] (50U O V]yOy állásfoglalás értelmében az összes fél kezdeményezheti a középárfolyam felülvizsgálatára irányuló eljárást.,o\hqnlljd]twivudspogixodnnruohkhwv] NVpJ KD D] HJ\HQV~O\L iuiro\dprn LG EHQ YiOWR]QDN amint ezt a jelenlegi tagállamok múltbeli tapasztalatai is mutatják. (]HNDIRO\DPDWRNYDOyV]tQ OHJPpJ LQNiEE UHOHYiQVDN D UHiONRQYHUJHQFLD N U OPpQ\HL N ] WW KD MHOHQW V YiOWR]iVRN ]DMODQDN D N OV versenyképességben, illetve ha nincs összhang a makrogazdasági politikák között. $UpV]YpWHOLG WDUWDPD $]HXUyEHYH]HWpVHHO WWL(50UpV]YpWHOPLQLPiOLVLG WDUWDPiWD6]HU] GpVV]DEiO\R]]D 6 Az árfolyam- PHFKDQL]PXVEDQ YDOy UpV]YpWHO NULWpULXPiYDO D 6]HU] GpVKH] FVDWROW HJ\LN MHJ\] N Q\Y IRJODNR]LN HO tumdkrj\d]dgrwwwdjioodpqdndyl]vjiodwrwphjho ] OHJDOiEENpWpYVRUiQNRPRO\DEEIHV] OWVpJHN nélkül be kell tartania az árfolyam-mechanizmusban meghatározott normál ingadozási sávokat. 6 Lásd: 121. cikk (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése. A 121. cikk (1) bekezdésének a kamatláb-kritériumra vonatkozó negyedik francia bekezdése az ERM-2-ben való részvételre is kitér, lásd alább: a tagállam által elért konvergencia és a tagállamnak az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában való részvételének IHQQWDUWKDWyViJDDPLDKRVV]~WiY~NDPDWV]LQWEHQW NU ] GLN 4

5 O Q VHQOpQ\HJHVKRJ\D]DGRWWWDJiOODPXJ\DQH]HQLG V]DNDODWWVDMiWNH]GHPpQ\H]pVUHQHpUWpNHOMH le valutája középárfolyamát az euróval szemben. 7 (]puwd]hoyiuivd]krj\d]dgrwwruv]ijd]hxuyypjv EHYH]HWpVpKH] YH]HW NRQYHUJHQFLDYL]VJiODWRW PHJHO ] OHJDOiEE NpW py VRUiQ UpV]W YHJ\HQ D mechanizmusban. $NRQYHUJHQFLDYL]VJiODWRWPHJHO ] PLQLPXPNpWpYHV(50UpV]YpWHOHQNtY OQLQFVPHJN WpVD]~M WDJiOODPRN V]iPiUD D UpV]YpWHO LG WDUWDPiW LOOHW HQ %iu PLQGHQ ~M WDJiOODPWyO HOYiUKDWy KRJ\ YpJ O FVDWODNR]]RQD]HXUy YH]HWKH]QLQFVHQHO UHNLDODNtWRWWPHQHWUHQGpVDPHFKDQL]PXVEDQYDOyUpV]YpWHO LG WDUWDPiQDNNRUOiWR]iViUD YRQDWNR]y ex anteel]wrvtwpnohkhw VpJH NL]iUW Ennélfogva az ERM-2-ben való részvétel hosszát a legalább kétéves részvétel követelménye helyett inkább aszerint kell megítélni, hogy mi segítheti leginkább a konvergenciafolyamatot. Nincs helye azon feltételezésnek, hogy a kezdeti középárfolyam lesz az euró bevezetésekor alkalmazott YpJV iwyiowivl iuiro\dp (] QHPFVDN DEEyO D WpQ\E O N YHWNH]LN KRJ\ NpV EE NLLJD]tWiVRNUD OHKHW V] NVpJ KDQHP D YRQDWNR]y LQWp]PpQ\L UHQGHONH]pVHNE O LV D N ]psiuiro\dprnud pv D YpJV HXUy iwyiowivl iuiro\dprnud YRQDWNR]y G QWpVHN HJ\PiVWyO HON O Q OWHQ PiVPiV LG V]DNEDQ pv HOWpU döntéshozatali folyamat során születnek. $WDJViJJDONDSFVRODWRVI EEPHJIRQWROiVRN $] (50EH YDOy EHOpSpV LG ]twpvpuh pv D UpV]YpWHO LG WDUWDPiUD YRQDWNR]y G QWpVHNQHN D]RQ NHOO DODSXOQLXN KRJ\ D PHFKDQL]PXVEDQ YDOy UpV]YpWHO PLO\HQ PpUWpNEHQ VHJtWL HO D WDUWyV NRQYHUJHQFLD PHJYDOyVtWiViQDN OHKHW VpJpW D JD]GDViJL IXQGDPHQWXPRN WHUpQ $ IRO\DPDWQDN DODSYHW HQ D PDNURJD]GDViJL VWDELOLWiV HO VHJtWpVpUH NHOO LUiQ\XOQLD D] ~M WDJRUV]iJRNEDQ KRJ\ D OHKHW OHJQDJ\REE mértékben járulhasson hozzá a fenntartható növekedéshez és reálkonvergenciához. Az új tagországoknak azt is figyelembe kell venniük, hogy az árfolyam-rugalmasság korlátozása milyen mértékben járulhat KR]]i D YiUDNR]iVRN OHKRUJRQ\]iViKR] LOOHWYH PHQQ\LUH VHJtWKHWL HO D VWDELO PDNURJD]GDViJL pv strukturális politika folytatását, támogatva ezzel a reál- és nominális konvergenciát. Az ERM-2-ben való részvétel, bár önmagában nem biztosíték a támogató, konzisztens makrogazdasági és strukturális politika IRO\WDWiViUDNpSHVNDWDOL]iWRUNpQWP N GQLpVH]iOWDOQ YHOQLD]HPOtWHWWSROLWLNiNIHJ\HOPH] KDWiViW $KKR] KRJ\ RSWLPiOLV VWUDWpJLiW iootwkdvvdqdn IHO D] (50YHO pv D] HXUy NpV EEL EHYH]HWpVpYHO kapcsolatban, az új tagállamoknak figyelembe kell venniük országaik sajátosságait, köztük általános monetáris integrációs stratégiájukat, monetáris és árfolyam-politikai rendszerüket, illetve fiskális helyzetüket. Továbbá át kell gondolniuk, hogy az átmenet folyamata és a reáljövedelmek IHO]iUNy]WDWiViQDN HO UHKDODGiVD PHQQ\LUH EHIRO\iVROKDWMiN iuiro\dpdln NLLJD]tWKDWyViJiQDN NtYiQDWRV mértékét. $] LG HO WW W~OViJRVDQ PHUHYYp YiOy iuiro\dppdo MiUy NRFNi]DWRNEyO NLLQGXOYD HJ\HV ~M WDJiOODPRN HVHWpEHQ WDOiQ FpOV]HU OHQQH KD FVDN D]XWiQ IRQWROQiN PHJ D] (50EH W UWpQ 7 -HJ\] N Q\YD](XUySDL ] VVpJHWOpWUHKR]yV]HU] GpVFLNNpEHQHPOtWHWWNRQYHUJHQFLDN YHWHOPpQ\HNU O 5

6 jelentkezést, miután már a konvergenciafolyamat egy további szakaszába léptek. Különösen ajánlott ez az eljárás abban az esetben, ha fennáll a veszély, hogy a túl korán merevvé váló árfolyam rendezetlen árfolyam-kiigazításokat eredményezne, amelyek potenciálisan károkat okoznának a gazdaságban, illetve, többek között, a mechanizmus egészének hitelességét is rombolnák. Azon új tagállamok esetében, DPHO\HN MHOHQW V VWUXNWXUiOLV UHIRUPRNDW YH]HWWHN EH LOOHWYH EL]RQ\tWRWWiN KRJ\ VWDELO JD]GDViJSROLWLNiMXNpVD](50YHOHOYLHNEHQ VV]HHJ\H]WHWKHW iuiro\dpuhqgv]hu NUpYpQNpSHVHND NRQYHUJHQFLDHO VHJtWpVpUHQHPVRNNDODFVDWODNR]iVXWiQVRUNHU OKHWDPHFKDQL]PXVEDYDOyEHOpSpVUH amennyiben kölcsönös megegyezés születik a középárfolyamról. (J\HV HVHWHNEHQ D WDJiOODPRN ~J\ twpokhwln PHJ KRJ\ FpOV]HU KRVV]DEE LG W HOW OWHQL D] (50EHQ miközben a konvergenciafolyamat tovább halad. Ezenkívül a gazdasági fundamentumok fenntartható NRQYHUJHQFLiMDWHUpQW UWpQWWRYiEELHO UHOpSpVHNDVWUXNWXUiOLVUHIRUPRN YDODPLQW DM YHGHOPL V]LQWHN IHO]iUNy]WDWiViEDQ HOpUW HO UHKDODGiV RO\DQ YiOWR]iVRNDW LGp]KHWQHN HO D] HJ\HQV~O\L UHiOiUIRO\DPEDQ amelyek csupán a hazai árak változtatásán keresztül nehezebben mehetnének végbe. Ebben az esetben hosszabb részvételre lenne szükség az ERM-2-ben, és az árfolyam végleges rögzítése illetve az euró EHYH]HWpVHHO WWDPHQQ\LEHQV] NVpJHVNLNHOOHQHLJD]tWDQLDN ]psiuiro\dprw III. AZ EURÓ BEVEZETÉSE $ NHOO LG EHQ PLQGHQ WDJiOODPWyO HOYiUKDWy D] HXUy EHYH]HWpVH PLKHO\W PHJiOODStWiVUD NHU O KRJ\ WHOMHVtWHWWpN D 6]HU] GpVEHQ U J]tWHWW IHOWpWHOHNHW E feltételek közé tartozik az elért nominális konvergencia-szint fenntarthatóságának vizsgálata is. $6]HU] GpVFLNNpQHNEHNH]GpVHV]HULQWH] a vizsgálat a folyó fizetési mérleg helyzetét és alakulását, valamint a fajlagos bérköltségek illetve egyéb árindexek alakulását is figyelembe veszi majd. Akárcsak a múltban, a vizsgálat eseti alapon, az egyes országok egyedi helyzetének figyelembevételével fog történni. $ YL]VJiODW VRUiQ D MHOHQOHJL WDJiOODPRNNDO HJ\HQO HOEiQiV HOYpQHN NHOO puypq\hv OQLH YHWNH]pVNpSSHQ D] ~M WDJiOODPRN HXUyUD W UWpQ iwwpupvh pughnpehq VHPPLO\HQ SyWOyODJRV N YHWHOPpQ\W QHP IRJQDN WiPDV]WDQL XJ\DQDNNRU D 6]HU] GpVEHQ OHIHNWHWHWW NULWpULXPRN VHP IRJQDN enyhülni, beleértve a nominális konvergencia fenntarthatóságára vonatkozó kritériumokat is. Az iuiro\dpvwdelolwivwloohw HQDNULWpULXPDUUDYRQDWNR]LNKRJ\D]DGRWWRUV]iJDNRQYHUJHQFLDYL]VJiODWRW PHJHO ] HQ OHJDOiEE NpW pyhq iw V]iPRWWHY IHV] OWVpJHN QpON O UpV]W YHV] D] (50EHQ N O Q V WHNLQWHWWHO DUUD KRJ\ WDUWy]NRGLN D] HXUyYDO V]HPEHQL OHpUWpNHOpVW O Az euróval szembeni árfolyam- VWDELOLWiV YL]VJiODWD HOV VRUEDQ DUUD IRJ NRQFHQWUiOQL KRJ\ D] iuiro\dp PHQQ\LUH PDUDG N ]HO D N ]psiuiro\dpkr] LOOHWYH ILJ\HOHPEH YHV]L PDMG D] HVHWOHJHV IHOpUWpNHO GpVKH] YH]HW WpQ\H] NHW LV akárcsak a múltban. E tekintetben az ERM-2-n belüli ingadozási sáv szélessége nem érinti az árfolyamstabilitási kritérium elbírálását. $ÄNRPRO\IHV] OWVpJHNW O YDOyPHQWHVVpJNpUGpVpYHOWRYiEEi általában az alábbiak szerint foglalkoznak: i) megvizsgálják az árfolyamoknak az ERM-2-n belüli, euróval szembeni középárfolyamtól való eltérését; ii) olyan mutatókat alkalmaznak, mint például az 6

7 euróövezettel szembeni rövid távú kamatkülönbözetek illetve ezek alakulása; valamint iii) figyelembe veszik a devizapiaci intervenciók szerepét. 7

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 341 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés (készült az Európai Unió működéséről

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI REZGÉSMÉRÉSEK ÉS REZGÉSVIZSGÁLATOK KOVÁTS ATTILA Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1999 -

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

08/10/2015 A PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT

08/10/2015 A PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT 2 A PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT ÚT A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSA FELÉ A GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS MEGERŐSÍTÉSE KENGYEL ÁKOS Ph.D., Doc. Habil. EGYETEMI DOCENS BCE NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer Európai Uniós ismeretek A Gazdasági- és Monetáris Unió Elızmények Bretton-Woods kulcsvaluta: USD rögzített árfolyamrendszer 1969 Hága Werner-terv - kudarc 1971-73:Bretton-Woods-i rendszer szétesik, olajválság

Részletesebben

Van-e még értelme az önálló nemzeti valutáknak?

Van-e még értelme az önálló nemzeti valutáknak? Észtország, Magyarország, európai csatlakozás Van-e még értelme az önálló nemzeti valutáknak? Az észt miniszterelnök januárban bejelentette, hogy fel fogja kérni az EU brüsszeli bizottságát: vizsgálja

Részletesebben

Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés

Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés Nemzeti

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Készítette: FÖLDVÁRY CSILLA MAGDOLNA 7pPDYH]HW DR. TAKÁCS ERZSÉBET PROF. DR. HORVÁTH ATTILA MTA

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

í Í ű í Ú É í ú Í ú í í í ű Á ú ú í ú í ú í í ú í Ú ű Í í í Ú ű í í í í ú ú ú Ú Ú ú ú í Í Ú Ú ű í Ú í í í ú í ú Ú í í Ú í ű Á É Ú í ú ú í É í ú ú í íí í í í ű Ú ű í í í ű í Ú í í í í í í ú í ú Í í ű ű

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

Tartalomjegyzék 3. I. Bevezetés 4. II. Nemzetközi tendenciák Régiós tapasztalatok 5. III. Az ERM II intézményi keretei 7

Tartalomjegyzék 3. I. Bevezetés 4. II. Nemzetközi tendenciák Régiós tapasztalatok 5. III. Az ERM II intézményi keretei 7 MUNKAFÜZET 5. BEBESY DÁNIEL: AZ ERM II: HORGONY VAGY CÉLPONT? 2004. JÚNIUS MUNKAFÜZET 5. BEBESY DÁNIEL: AZ ERM II: HORGONY VAGY CÉLPONT? 2004. JÚNIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 3 I. Bevezetés 4

Részletesebben

é ö é Ö é ü é é ö ö ö ü é é ö ú ö é é é Ő ö é ü é ö é é ü é é ü é é é ű é ö é é é é é é é ö ö í é ü é ö ü ö ö é í é é é ö ü é é é é ü ö é é é é é é é é é é é é é é é ö é Í ö í ö é Í í ö é Í é í é é é é

Részletesebben

A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében.

A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében. Veszprémi Egyetem Interdiszciplináris: Bölcsészettudomány/Társadalomtudomány (nyelvtudomány, neveléstudomány) Doktori Iskola Doktori (Ph.D.) disszertáció Papp István NYELVI-ZENEI PERCEPCIÓK ÉS PRODUKCIÓK

Részletesebben

TELEFIRE ADR-3000 $1$/Ï*&Ë0(=+(77%=9e'(/0,5(1'6=(5

TELEFIRE ADR-3000 $1$/Ï*&Ë0(=+(77%=9e'(/0,5(1'6=(5 TELEFIRE ADR3000-1. oldal, összesen: 11 - TELEFIRE ADR-3000 $1$/Ï*&Ë0(=+(77%=9e'(/0,5(1'6=(5 0D[NpWEYtWSDQHONDSFVROKDWyDN ]SRQWKR]D]HUUHNi- DODNtWRWW VRUNDSFVRNED 0LQGHJ\LN EYtW SDQHO NpW KXUNRW képes

Részletesebben

Számítógépes arc animáció

Számítógépes arc animáció Ruttkay Zsófia Számítógépes arc animáció 2001. December, Amszterdam Az értekezés a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán megíndított PhD eljárás keretében készült. A bírálatok

Részletesebben

7.1.2 Támadási módszerek bemutatása és elemzése...94

7.1.2 Támadási módszerek bemutatása és elemzése...94 1 TARTALOM Tartalom...1 1. Bevezetés...3 2. Miért éppen vezeték nélküli hálózat?...6 2.1 A hagyományos vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok összevetése...6 9H]HWpNQpON OLKiOy]DWRNI EEMHOOHP] LHO Q\

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

2012. MÁJUS KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS EURÓPAI KÖZPONTI BANK KONVERGENCIAJELENTÉS

2012. MÁJUS KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS EURÓPAI KÖZPONTI BANK KONVERGENCIAJELENTÉS HU 2012. MÁJUS EURÓPAI KÖZPONTI BANK KONVERGENCIAJELENTÉS KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS Az 2012. évi kiadványain az 50 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS Európai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. TARJÁNYI JÓZSEF VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. TARJÁNYI JÓZSEF VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. TARJÁNYI JÓZSEF *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

$KHO\LWDQWHUYHWNpV]tWLVNRODEHPXWDWiVDDWDQWHUYIRQWRVDEEMHOOHP]L

$KHO\LWDQWHUYHWNpV]tWLVNRODEHPXWDWiVDDWDQWHUYIRQWRVDEEMHOOHP]L $KHO\LWDQWHUYHWNpV]tWLVNRODEHPXWDWiVDDWDQWHUYIRQWRVDEEMHOOHP]L 1. Bemutatkozás: $ KHO\L WDQWHUYHW NpV]tW GHEUHFHQL %iuf]l *XV]WiY *\yj\shgdjyjldl,qwp]ppq\ VV]HWHWW LVNRODNpQWP&N GW EEFpO~N ] VLJD]JDWiV~N

Részletesebben

KONVERGENCIAJELENTÉS 2014. június

KONVERGENCIAJELENTÉS 2014. június HU KONVERGENCIAJELENTÉS Az 2014. évi kiadványain az 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. KONVERGENCIAJELENTÉS Európai Központi Bank (2014) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Németország

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2004. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2004. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS EURÓPAI KÖZPONTI BANK. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS Az EKB. évi kiadványain a 100 eurós bankjegy képe látható.. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS Európai Központi Bank () Cím: Kaiserstrasse

Részletesebben

Az euro bevezetésének elınyei

Az euro bevezetésének elınyei Brüsszel, 10.11.2004 COM(2004) 748 végleges Az euro bevezetésének elınyei A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Enfora GSM know-how GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Jelen dokumentum az EnforaJ\iUWPiQ\~*60*356*36PRGHPHNNHOLVPHUNHGNV]iPiUDOHWW összeállítva, és tartalmazza azokat a legfontosabb információkat,

Részletesebben

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA)

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 2UV]iJRV0&V]DNL)HMOHV]WpVL%L]RWWViJ20)% Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 7 PÈ/

Részletesebben