DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr. Neményi Miklós MTA doktora KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPBÓL KÉSZÜLT.20326=7+$7È6$$1g9e1<,)(-/ BELTARTALOMRA 'e65(e6 Készítette: Petróczki Ferenc Keszthely 2004

2 $.87$7È6(/ =0e1<(,&e/.,7 =e6(. $ WDODM WHUP NpSHVVpJpW QDJ\PpUWpNEHQ PHJKDWiUR]y V]HUYHVDQ\DJ tartalom és -PLQ VpJMHOHQW VpJpWPiUD] VLFLYLOL]iFLyNLVIHOLVPHUWpNpV a talajhasználattal csökkentett szervesanyagot igyekeztek pótolni. A középkortól a XX. század kezdetéig a talaj szervesanyag tartalmának V]LQWHQ WDUWiViW D] XJDURV P YHOpV PDMG D] LVWiOOyWUiJ\D pv D] RNV]HU vetésváltás biztosította. $ P WUiJ\i]iV PHJMHOHQpVH D KR]DPRN ioodqgy Q YHOpVH D] HO iootwrww ELRPDVV]D HJ\UH FV NNHQ KiQ\DGiQDN YLVV]DMXWWDWiVD D WDODMED D SHV]WLFLGHN HJ\UH V]pOHVHEE N U DONDOPD]iVD D] LVWiOOyWUiJ\D használat visszaszorulása azonban az 1900-as évek második felére oda vezetett, hogy mindegyik genetikai talajtípuson a szervesanyag tartalom degradációja következett be. A XXI. század elejére nyilvánvalóvá vált, hogy sem a technológia uniformizálásával, sem a mesterséges inputok növeopvpyho D] LSDUV]HU Q YpQ\WHUPHOpV KRVV]~ WiYRQ QHP KDWpNRQ\.LXWDW QDSMDLQNEDQ D IHQQWDUWKDWy PH] JD]GiONRGiVL VWUDWpJLiN V]pOHVN U J\DNRUODWL DONDOPD]iVD NtQiO (QQHN HJ\LN IRQWRV HOHPH D talajtermékenység és a talaj szervesanyag tartalmának megóvása. $ V]HUYHVWUiJ\i]iV PLQGHQ OHKHWVpJHV PyGMD D]pUW LV NLHPHONHG MHOHQW VpJ PHUWQHPFVXSiQWiSDQ\DJRWMXWWDWXQNDWDODMEDKDQHPiOWDOD javul a talaj szerkezete, hasznos mikrobiológiai folyamatokat indukálunk. Napjainkban ezért is létfontosságú, hogy a szervestrágyázás minden OHKHWVpJHV PyGMiW D WDODMWHUPpNHQ\VpJ PHJ U]pVpQHN V]ROJiODWiED állítsuk. Sajnos hosszú ideje hiányunk van az egyik legfontosabb szerves WUiJ\DIpOHVpJE OD]LVWiOOyWUiJ\iEyO 1

3 $ Yt]KDV]QiODWRN N YHWNH]WpEHQ PLQG D WHUPHO PLQG D IRgyasztási V]IpUiEDQ NHOHWNH]LN V]HQQ\Yt] DPHO\QHN VV]HJ\ MWpVpU O HOYH]HWp- VpU O NH]HOpVpU O D V]HQQ\Yt]WLV]WtWiV VRUiQ NpS] G LV]DS OHKHW VpJ szerinti hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról az emberi egészség és a környezeti elemek védelme érdekében gondoskodni kell. Hasznosításuk módjainak megtalálása napjainkban már létszükséglet, nem pedig gazdaságossági kérdés. A fenti tényeket figyelembe véve a szennyvíz- LV]DSPH] JD]GDViJLKDV]QRVtWiVLOHKHW VpJHLQHNYL]VJiODWiED kezdtünk. Doktori értekezésem célja olyan módszerek megtalálása és értékelése volt, melyek segítségével hozzájárulhatok súlyos környezetvédelmi SUREOpPiNMHOHQHVHWEHQDV]HQQ\Yt]LV]DSYpJV HOKHO\H]pVpQHNNpUGpVH és növénytáplálási kérdések megoldásához. Közvetlen kutatási tevékenyvpjhp D N O QE ] V]HUYHV WUiJ\i]yV]HUHN HOV GOHJHVHQ D V]HQQ\Yt]LV]DS pv D NRPSRV]WiOW szennyvíziszap tápanyag-szolgáltatásának, a talaj ammónia-, a nitrát- és össznitrogén-, szervesanyag tartalom változásának, valamint a toxikus elemek növényben, talajbdq W UWpQ DNNXPXOiFLyMiQDN YL]VJiODWiUD LUiQ\XOW &porp D V]HQQ\Yt]LV]DS PH] JD]GDViJL V]HPSRQWEyO NHGYH] optimális- LOOHWYH D QHP NHGYH] ~J\QHYH]HWW WHUKHOpVL DGDJMiQDN meghatározása volt. ANYAG ÉS MÓDSZER A szennyvíziszap, a szennyvíziszap komposzt és néhány szerves WUiJ\i]yV]HU Q YpQ\L IHMO GpVUH pv EHOWDUWDORPUD J\DNRUROW KDWiViQDN vizsgálatára tenyészedényes-, valamint szabadföldi kisparcellás kísérleteket végeztünk. 2

4 Az egykori Pannon Agrártudományi Egyetem (ma Veszprémi (J\HWHP *HRUJLNRQ 0H] gazdaságtudományi Kar Agrokémiai Tanszékének üvegházában, Keszthelyen egymással párhuzamosan tenyészedényes kísérleteket állítottunk be. Szabadföldi kisparcellás kísérleteinket a Beta-.XWDWy pv )HMOHV]W Kft., valamint a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai,QWp]HWpQHNN ]UHP N GpVpYHO6RSURQKRUSiFVRQYpJH]W N Tenyészedényes kísérletek hyhjki]l N U OPpQ\HN N ] WW pyhv NpWWpQ\H] V 17 kezeléses, 4 ismétléses, véletlen blokk elrendezéses tenyészedényes kísérletet állítottunk be Keszthelyen, 1999-ben. A kísérlethez Alsópáhokról V]iUPD]y V]iQWRWW UpWHJE O YHWW YiO\RJ WtSXV~ DJ\DJEHPRVyGiVRV EDUQD HUG WDODMW KDV]QiOWXQN PHO\QHN I EE MHOOHP] L 9. S+H2O = 7,89; ph KCl = 7,50; K A = 42; humusz = 0,75 %; összes N = 0,1 %; ALoldható P 2 O 5 = 167 mg/kg; AL-olható K 2 O = 97 mg/kg. A kísérleti növény a Nóra fajtájú tavaszi árpa (Hordeum vulgare L.) volt. (GpQ\HQNpQW NJ WDODMW PpUW QN EH $ WHQ\pV]HGpQ\HNEH HO V] U IHUGpQ NDYLFVRW WHUtWHWW QN V]LWiYDO OHWDNDUWXN pv OHYHJ ]WHW FV YHO LV elláwwxn $] HOV NtVpUOHWL pyehq NHYHUW N D WDODMED D N O QE ] WUiJ\i]y szereket. Edényenként g 40 %-os QHGYHVVpJWDUWDORPUD NRUULJiOW V]HUYHV DQ\DJ NLMXWWDWiViYDO HJ\HQpUWpN gombaföldet, virágföldet, komposztált szennyvíziszapot és kommunális, víztelenített szennyvíziszapot adagoltunk. Edényenként 50 db árpaszemet vetettünk. A növényeket teljes érésig neveltük. A növények öntözése a 3

5 WHQ\pV]LG DODWWDV]iQWyI OGLYt]NDSDFLWiV-ára történt, melyet súlyra öntözéssel valósítottunk meg. $NtVpUOHWPiVRGLNpYpEHQDWUiJ\iNXWyKDWiViW YL]VJiOWXN$]HO ] évhez hasonlóan edényenként 50 db Nóra fajtájú tavaszi árpát vetettünk. $]HGpQ\HN QW ]pvhdwhq\pv]lg DODWWDYt]NDSDFLWiV-ára történt. A növényeket teljes érésig neveltük. A földfeletti részek betakarításakor mindkét évben a növényt a talajfelszín közelében levágtuk, a tenyészedényenkénti mintakévéket légszáraz állapotig szárítottuk. Mértük a mintakévék tömegét, a kalászok számát, tömegét, a szemek tömegét és az ezerszemtömeget. A növényminták darálása után vizsgáltuk a szemtermést, valamint a szalma és pelyvarészeket. A növényanalízist cc. HNO 3 + cc. H 2 O 2 roncsolás után ICP készülékkel 21 makro- és mikroelemre végeztük. A betakarítást követ HQ PLQGNpW pyehq WDODMPLQWiW YHWW QN 7HQ\pV]HGpQ\HQNpQW iwodjplqwindw DODNtWRWWXQN NL PHO\HNE O meghatároztuk a Lakanen és Erviö (1971) szerinti NH 4 -acetát + EDTA- ROGKDWy IHOYHKHW HOHPWDUWDOPXNDW YDODPLQW FF. HNO 3 + cc. H 2 O 2 feltárással az összes készletet. A tenyészedényes kísérletben alkalmazott szerves trágyázó szerek hatásának összehasonlító vizsgálatára 2000-ben, üvegházi körülmények között olyan kísérletet is végeztünk, melyben a gombaföld, a virágföld, a komposztált- és a víztelenített szennyvíziszap N-P-K tartalmával PHJHJ\H] KDWyDQ\DJ~NDUEDPLG1V]XSHUIRV]IiW32O 5 ) és kálium-klorid (60 % K 2 2P WUiJ\iNDWKDV]QiOWXQN $ P WUiJ\iNNDO NH]HOW WHV]WNtVpUOHW WDODMD PHJHJ\H]HWW D tenyészedényes kísérletben felhasznált talajjal, a vizsgált növény szintén a Nóra fajtájú tavaszi árpa volt. A kísérleti elrendezés is azonos volt. 4

6 $ WHQ\pV]HGpQ\HNEH HO V] U IHUGpQ NDYLFVRW WHUtWHWW QN V]LWiYDO OHWDNDUWXNpVOHYHJ ]WHW FV YHOLVHOOiWWXN(]WN YHW HQPLQGHQHGpQ\EH 5 kg talajt mértünk be, mdmgiro\pnrq\irupiedqnldgdjrowxnd]ho ]HWHV vizsgálatok alapján kiszámított, a szerves trágyázó szerekkel analóg N-P-.KDWyDQ\DJWDUWDOP~P WUiJ\iNDW Edényenként 25 db árpaszemet vetettünk. Az árpaszemek elvetése XWiQDQ YpQ\HN QW ]pvhdwhq\pv]lg V]akban a szántóföldi vízkapacitás 65 %-ára történt, melyet súlyra öntözéssel valósítottunk meg. A növényeket teljes érésig neveltük. A tesztkísérlet betakarítása, a mintavétel, a talaj és növényvizsgálatok a már ismertetett módon történtek. Szabadföldi kisparcellás kísérlet A kísérlettel a mosonmagyaróvári kommunális, víztelenített V]HQQ\Yt]LV]DS YDODPLQW D] $7(96=2/* 5W J\ UL WHOHSpQ HO iootwrww állati hulladék komposzt tápanyaghatását és talajterhelését kívántuk vizsgálni. A 2000-EHQ LQGXOW pyhv NpWWpQ\H] V 10 kezeléses, 4 ismétléses, véletlen blokk elrendezéses kísérlet színhelye a sopronhorpácsi Beta-Kutató Kft. VR kódú táblája volt. A kísérlet EHiOOtWiViW PHJHO ] HQ D IHOV PHJP YHOW UpWHJE O WDODM-mintavétel W UWpQW $] DJ\DJRV YiO\RJ WtSXV~ UpWL QWpV WDODM I EE WDODM-vizsgálati adatai: ph H2O = 6,6; ph KCl = 5,7; K A = 45; humusz = 2,0 %; összes N = 0,1 %; AL-oldható P 2 O 5 = 158 mg/kg; AL-olható K 2 O = 76,5 mg/kg. A tábla kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy a területen a korábbi pyhnehq PHV]H]pV V]HUYHV WUiJ\i]iV QDJ\ DGDJ~ P WUiJ\i]iV N O QOHJHV P YHOpVL HOMiUiV nem történt. A földterületen, a táblatörzs- 5

7 könyv adatai szerint az HV JD]GDViJL pyehq V]L E~]iW termesztettek. $ NtVpUOHWL LG V]DNRW MHOOHP] PHWHRUROyJLDL DGDWRN N ] O D] iwodjk PpUVpNOHW D FVDSDGpNRV QDSRN pv D QDSV WpVHV yuin V]iPD igazodott a sokéves átlaghoz, ellenben a lehullott csapadék mennyisége jóval alatta maradt. A évben 584,0 mm; 2001-ben pedig mindössze PPFVDSDGpNKXOORWWUiDGiVXODWHQ\pV]LG V]DNEDQFVDNPP HV HVHWWHQQHNLVPLQWHJ\-a (114,3 mm) 10 nap alatt. A kísérleti parcellákat, a tábla méreteihez igazodva, bruttó 40 m 2 -re méreteztük. A kísérletben alkalmazott szennyvíziszap- és komposzt adagokat N-tartalmuk figyelembe vételével határoztuk meg. A 25, 50, pv WKD PHQQ\LVpJQHN PHJIHOHO DGDJRNDW YHWpV HO WW NRUD tavasszal juttattuk ki, amint a talaj felengedett, majd kompaktor VHJtWVpJpYHOGROJR]WXNDWDODMIHOV -20 cm-es rétegébe. $] HOV pyehq D WUiJ\DV]HUHN KDWiViW *LQD IDMWiM~ FXNRUUpSD Beta vulgaris L. var. saccharifera Alef.) növénynél vizsgáltuk. Hektáronként 2,8 U-QDN PHJIHOHO PDJRW YHWHWW QN FP-es sortávolsággal. Május közepén, a növények 6- OHYHOHV ioodsrwiedq D W V]iPRW Np]L HJ\HOpVVHO 80- H]HU W KD-QDN PHJIHOHO PHQQ\LVpJ UH iootwrwwxn EH Betakarításkor növénymintákat vettük, a nettó kísérleti parcellákból növény kiemelésével. A szükséges mérések (a répatest és a földfeletti részek tömegének mérése) elvégzése után a mintanövényeket cukoripari vizsgálatoknak vetettük alá, a holland VENEMA-módszer szerint. Mértük a hektiurqnpqwl WHUPpVW D FXNRUWDUWDOPDW D NLQ\HUKHW FXNRUWDUWDOPDW pv FXNRUKR]DPRW D FXNRU NLQ\HUKHW VpJpW URQWy VV]HWHY NHW -amino-nitrogén-, nátrium- és káliumtartalom) és a NLQ\HUKHW VpJLNYyFLHQVWD]D]DV U OpWLV]WDViJLKiQ\DGRVW 6

8 A kísérlet 2. évében utóhatás vizsgálat történt ben Jubilant fajtájú tavaszi árpát (Hordeum vulgare L.) vetettünk. A vetéskor II. fokú, FViYi]RWW YHW DQ\DJRW KDV]QiOWXQN KHNWiURQNpQW NJ PHQQ\LVpJEHQ $ WHOMHV pupvehq EHWDNDUtWRWW Q YpQ\HNE O QHWWy SDUFHOOiQNpQW 4-4 folyóméternyi mintát vettünk (a 4 fm 0,5 m 2 -t reprezentál), melyeket a tenyészedényes kísérleteknél már ismertetett módszerek szerint vizsgáltunk. Az eredmények statisztikai értékelése A kísérletek során kapott mérési eredmények feldolgozásához Microsoft Excel 2002 programot használtunk. Az adatokat Sváb (1981) DODSMiQ NpWWpQ\H] V YpOHWOHQEORNN HOUHQGH]pV pv Ø kontrollal NLHJpV]tWHWW YpOHWOHQEORNN HOUHQGH]pV YDULDQFLDDQDOt]LV VHJtWVpJpYHO elemeztük. EREDMÉNYEK Tenyészedényes kísérlet A tenyészedényes kísérlet tavaszi árpa mintáinak száraz tömegét, a tenyészedényenkénti kalász számot, a kalász tömeget és a szem tömeget YL]VJiOYDPHJiOODStWKDWyKRJ\ D] HOV pyehqdohjmreedndnrpsrv]wiow szennyvíziszap és a gombaföld nagy adagú kezelései, valamint a kis adagú víztelenített szennyvíziszappal történt kezelések voltak. Hatásukra háromszoros, négyszeres növenhgpv ILJ\HOKHW PHJ D NRQWUROOKR] viszonyítva. A vegetatív tömeget a víztelenített szennyvíziszap, a 7

9 hozamot a gombaföld növelte a legnagyobb mértékben. A nagy adagú víztelenített szennyvíziszap depresszív hatású volt. Az ezerszemtömeg vizsgálatakor a szennyvíziszap komposzt, a gombaföld és a virágföld PLQ VpJMDYtWy pv a Yt]WHOHQtWHWW V]HQQ\Yt]LV]DS HU WHOMHV PLQ VpJURQWy hatását állapítottam meg. A szem és a szalma beltartalmi vizsgálata során megállapítható, hogy D] DGDJRN Q YHOpVpYHO HJ\LGHM OHJ Q WW D IHOKDOPR]yGy PLNURHOHPHN köztük a nehézfémek mennyisége is, akkumulációjuk azonban nem V]iPRWWHY $ YL]VJiOW HOHPHN PLQGHJ\LNH HOV VRUEDQ D YHgetatív V]DOPD UpV]HNEHQ KDOPR]yGRWW IHO $ OHJMHOHQW VHEE IHOKDOPR]yGiVW D nagy adagú víztelenített szennyvíziszappal kezelt növénymintákban tapasztaltam. Az utóhatás vizsgálatakor, 2000-ben a nagy adagú víztelenített szennyvíziszap bizonyult a legjobbnak, de a szennyvíziszap komposzt és a gombaföld legnagyoee DGDJMDLQDN KDWiVD LV MHOHQW V 0LQGHJ\LN vizsgált paraméter esetében a maximális adagú víztelenített szennyvíziszap trágyázás bizonyult legjobbnak. A szennyvíziszap komposzt és a gombaföld legnagyobb adagjainak javító hatását fontos külön is NLHPHOQL PHUW PiU D] HOV bizonyultak, fitotoxikus hatás nélkül. pyehq LV NLYiOy WUiJ\DV]HUQHN A kísérlet talajvizsgálati eredményei szerint a talaj ásványi nitrogén tartalmát mindkét évben a víztelenített szennyvíziszap növelte a legjobban. Az össznitrogén-, illetve a szervesanyag tartalmat a virágfölddel történt kezelések növelték a legnagyobb mértékben, de a nagyobb adagú szennyvíziszap NRPSRV]W JRPEDI OG V W D víztelenített szennyvíziszap alkalmazásának hatására is statisztikailag igazolható növekedést sikerült kimutatni. A tenyészedények talajának foszfor 8

10 tartalmát a víztelenített szennyvíziszap, kálium tartalmát a gombaföld növelte a legnagyobb mértékben. A talaj foszfor és a kálium mennyisége a kísérlet PiVRGLNpYpUHD]pYLPHQQ\LVpJHNIHOpUHKDUPDGiUDV a gombafölddel kezelt edényekben ötödére esett vissza. W Tesztkísérlet A tesztkísérlet növénymintáinak értékelésekor megállapítottam, hogy a kezelések statisztikailag is igazolható eltéréseket eredményeztek. A kis pv N ]HSHV DGDJ~ NH]HOpVHN KR]DPQ YHO KDWiV~DN YROWDN D] DGDJRN növelésével azonban a növények produktivitása csökkent, fitotoxikus hatások mutatkoztak. A legjobb kezelésnek mindegyik vizsgált növényi paraméter esetén a 200 g-os gombaföld N-P-. WDUWDOPiYDO PHJHJ\H] P WUiJ\D DGDJ EL]RQ\XOW (QQHN YDOyV]tQ PDJ\DUi]DWD KRJ\ H] D kezelés közelítette meg leginkább a tavaszi árpa optimális (N 60-80, P 2 O 5 46, K 2 O 140 kg/ha) tápanyag-igényét. A tesztkísérlet tenyészedényeinek talajvizsgálatai során a szervesanyag tartalom tekintetében nem sikerült statisztikailag is igazolható eltéréseket kimutatni. Ezzel ellentétben a talajok foszfor és kálium tartalma szignifikánsan emelkedett a kontrollhoz képest. A nagy adagú kezelések hatására a talajok P 2 O 5 és K 2 O tartalma több mint GXSOiMiUD V W HJ\HV HVHWHNEHQ KiURPV]RURViUD HPHONHGHWW D NRQWROOKR] viszonyítva és ez a nagy mérték VyNRQFHQWUiFLy YiOWR]iV PiU WR[LNXV hatású volt. 9

11 Szabadföldi kisparcellás kísérletek A szabadföldi kísérlet éveit csapadékhiány jellemezte. A kontroll SDUFHOOiNRQ PiU D] HOV NtVpUOHWL pyehq HOV]iUDGiV pv W V]iPKLiQ\ YROW PHJILJ\HOKHW PtJDNH]HOWSDUFHOOiNRQDNHGYH] WOHQLG MiUiVHOOHQpUHD FXNRUUpSD MyO IHMO G WW $ Q YHNY DGDJRN KDWiViUD NLDODNXOy 1-terhelés N YHWNH]WpEHQDJ\ NpUWHUPpVQ WWDPLQ VpJLPXWDWyNURPORWWDN A kezelések hatására a répatermés növekedése statisztikailag igazolható volt. A 100 t/ha-os komposzt, valamint a legnagyobb (200 t/ha-os) víztelenített szennyvíziszap- és a komposztkezelések indukálták D OHJMHOHQW VHEE KR]DPQ YHNHGpVW $ FXNRUWDUWDORP GLJHVWLR pv D NLQ\HUKHW FXNRUWDUWDORPDPHO\DFXNRUWDUWDORPEyOpVDPLQ Véget rontó SDUDPpWHUHN HUHGPpQ\HLE OV]iPROKDWyNLV]HPSRQWMiEyODNRPSRV]WWDO történt kezelések nem okoztak szignifikáns eltéréseket. A víztelenített szennyvíziszap Q YHNY adagú alkalmazása azonban negatív hatású volt, mert mindkét paraméter esetében jeohqw V V]LJQLILNiQV FV NNHQpVW figyelhettem meg. $ NLQ\HUKHW FXNRUWHUPpVW DPHO\ D NLQ\HUKHW FXNRUWDUWDORP pv D répatermés szorzata) vizsgálva megállapítható, hogy csak a 25 t/ha-os víztelenített szennyvíziszapos kezelés hatására emelkedett szignifikánsan, az ennél nagyoee DGDJRN DONDOPD]iVD HVHWpQ D KDWiV FV NNHQ tendenciájú. A komposzt nem okozott termésdepressziót, de pozitív szignifikáns különbségek csak a nagy adagú kezelések esetén voltak PHJILJ\HOKHW N $ FXNRU NLQ\HUKHW VpJpW URQWy VV]HWHY N YLzsgálatakor a nátrium-tartalomban statisztikailag igazolható különbség nem volt PHJILJ\HOKHW HOOHQEHQ D] -amino-nitrogén és a káliumtartalom esetében is szignifikáns eltérések mutatkoztak. A nagyobb kezelések 10

12 KDWiViUDPLQGNpWWpQ\H] MHOHQW VQ YHNHGpVWPXWDWRWW$NLQ\HUKHW VpJL NYyFLHQV V U Op WLV]WDViJL KiQ\DGRV 4 %) értéke mindkét trágyázószer hatására szignifikánsan csökkent. A második kísérleti évben, 2001-ben a tavaszi árpa vizsgálatakor a csapadékhiány következtében kialakuló aszály hatására sülevényes foltok NHOHWNH]WHN D Q YpQ\HN YLVV]DPDUDGWDN D Q YHNHGpVEHQ IHMO GpVEHQ $ mért értékek nagy szórása mellett statisztikailag igazolható, szignifikáns különbségeket a száraz tömeg, a kalász- és a szem tömeg, valamint a kalász szám esetében sem sikerült kimutatni. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK $ NtVpUOHWHN HUHGPpQ\HL DODSMiQ PHJiOODStWKDWy KRJ\ PHJIHOHO csapadékmennyiség és -eloszlás mellett a növényekre károsodás nélkül kijuttatható víztelenített szennyvíziszap maximális dózisa t/ha körül alakul. Igazolható, hogy a t/ha mennyiségben felhasznált víztelenített szennyvíziszap pozitív hatást gyakorol a növények növekedésére, IHMO GpVpUHPpJDULGN U OPpQ\HNN ] WWLV Bizonyítást nyert, hogy a növények számára a szennyvíziszap komposztált formájú felhasználása jobb, mint a víztelenített V]HQQ\Yt]LV]DSSDOW UWpQ WiSDQ\DJ-utánpótlás. $ N O QE ] NRPSRV]WRN DPHQQ\LEHQ QHKp]IpP WDUWDOPXN QHP KDODGMD PHJ D MRJV]DEiO\RNEDQ HO Gy]LVEDQ LV IHOKDV]QiOKDWyN D PH] károsodása nélkül. tuw PpUWpNHW DNiU -200 t/ha-os JDzdasági területeken a növények 11

13 %HEL]RQ\RVRGRWW KRJ\ D Q YHNY WUiJ\DDGDJRN KDWiViUD D növényekben a P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Se IHOKDOPR]yGLN $] HOHPHN HOV VRUEDQ D szalma részekben akkumulálódtak. $ OHJMHOHQW VHEE PpUWpN felhalmozódás adott körülmények között a víztelenített szennyvíziszap hatására tapasztalható. Az As, Pb, Co, Cd nem akkumulálódott a tavaszi árpában. Ezek a toxikus elemek a szem és a szalma mintákban sem voltak kimutathatók. A cukorrépa cukoripari vizsgálatával megállapítható, hogy amíg a Q YHNY V]HQQ\Yt]LV]DS DGDJRN KDWiViUD D WHUPpVKR]DP IRO\DPDWRVDQQ WWDFXNRUWDUWDORPpVDNLQ\HUKHW VpJLPXWDWyNHJ\UH URPORWWDN $ Q YHNY KR]DP D]RQEDQ D NHGYH] WOHQ KDWiVRNDW kompenzálta és még a 100 t/ha-os szennyvíziszap-kezelés is cukorhozam növekedést eredményezett. A kísérleti eredmények bizonyítják, hogy a víztelenített V]HQQ\Yt]LV]DS KDWiViUD D FXNRU NLQ\HUKHW VpJpW DODSYHW HQ FV NNHQW -amino-nitrogén- pv NiOLXPWDUWDORP MHOHQW VHQ emelkedett. JAVASLATOK A szerves trágyaszerek, köztük a szennyvíziszap- pv WHUPpNHLE készült trágya értékes tápanyagforrás és a talaj szervesanyag tartalmának növeléséhez is hozzájárul. Nagy térfogatuk, szállításuk, NLMXWWDWiVXN QHKp]VpJHL IRO\WiQ HOV VRUEDQ KHO\L MHOHQW VpJ Hk lehetnek, alkalmazásuk csak megtermelésük helyének közvetlen közelében lehet gazdaságos. Ennek ellenére alkalmazásuk O 12

14 kifejezetten javasolt, mert fontos forrásai a tápanyagoknak, így a Q YpQ\L IHMO GpVQHN Q YHNHGpVQHN gvv]hwhww IRUPiMXN UpYpQ VRN egyéb, a növények számára rendkívül fontos makro- és mikroelemeket is tartalmaznak, melyek a N-P-. P WUiJ\iNEDQ QHP IRUGXOQDNHO A kísérleti eredmények elemzése alapján elmondható, hogy a víztelenített szennyvíziszap t/ha-os adagja adott szántóföldi körülmények között javasolható, a komposztok pedig akár t/ha-os mennyiségben is felhasználhatók a növények károsodásának YHV]pO\HQpON O$NHGYH] DGDJYpJV PHJiOODStWiViKR]ILJ\HOHPEH kell azonban venni a szennyvíziszap értekezésemben is bemutatott PLQ VpJL SDUDPpWHUHNUH J\DNRUROW URQWy KDWiViW pv D V]iQWyI OGL NLMXWWDWiV MRJV]DEiO\RNEDQ HO tuw WHU OHWL WDODMWDQL N ]- és állategészségügyi, növényi, stb. feltételeit, melyek betartása elengedhetetlen a hosszú távú felhasználás biztonságos kivitelezéséhez. Az alkalmazandó mennyiség környezetanalitikai és PLNURELROyJLDL V]HPSRQWEyO W UWpQ UpV]OHWHV V]DNKDWyViJL YL]VJiODWD és engedélyeztetése tehát mindenképpen javasolt. $V]HQQ\Yt]LV]DSRNPH] JD]GDViJLHOKHO\H]pVpQHNDODSYHW IHOWpWHOH járványhigiéniai veszélytelenségük. Eléréséhez költségtakarékos PHJYDOyVtWiVL OHKHW VpJ D NRPSRV]WiOiV $ NRPSRV]WEDQ OpY tápanyagok ráadásul kötött formájuk miatt csak lassan, fokozatosan ásványosodnak, így hosszabb távon a növény rendelkezésére állnak, kimosódásuk veszpo\hfv NNHQ (]HQNHGYH] WXODMGRQViJRNPLDWW D PH] JD]GDViJL KDV]QRVtWiVUD NHU O V]HQQ\Yt]LV]DS NRPSRV]WiOiVD javasolt. 13

15 Mivel a tenyészedényes kísérletben vizsgált talaj foszfor és a kálium WDUWDOPD D NtVpUOHW PiVRGLN pypehq D] HO ] pyl PHQQ\LVpJHN IHOére, KDUPDGiUD V W HJ\HV HVHWHNEHQ W GpUH HVHWW YLVV]D H]pUW DGRWW WHUP KHO\L N U OPpQ\HN N ] WW D] pyhqnpqwl 3 pv. SyWOiV javasolható. (J\HV iowdodp YL]VJiOW SDUDPpWHUHN HVHWpEHQ PHJOHKHW VHQ QDJ\ inhomogenitás mutatkozott. Ezért a kísérleti hiba csökkentésének érdekében ajánlott a kísérleti kezelések hatásának vizsgálata során az ismétlések számának növelése, mind a tenyészedényes, mind a szabadföldi kísérletek esetén. $=e57(.(=e67e0$.g5e% /Ë5778'20È1<26 KÖZLEMÉNYEK Tudományos szaklapban megjelent cikkek magyar nyelven: Petróczki, F. Késmárki, I. $ NRPSRV]WiOiV MHOHQW Agronomica Óváriensis 45 (2) VpJH $FWD Petróczki, F. (2004): A víztelenített szennyvíziszap és a szennyvíziszapból készült komposzt hatása a tavaszi árpa IHMO Gésére. Acta Agronomica Óváriensis. (In press) Tudományos szaklapban megjelent cikkek idegen nyelven: Petróczki, F. (2004): Agricultural recovery of municipal waste water and sewage sludge in Hungary. Hungarian Electronic Journal 14

16 Teljes terjedelemben megjelent konferencia közlemények magyar nyelven: Szakál, P. Petróczki, F. (1997): Ipari hulladékok réztartalmának hasznosítása a növénytermesztésben. VI. Országos Agrárkörnyezetvédelmi Konferencia. Budapest. Szakmai Kiadvány Szakál, P. Schmidt, R. Pecze, Zs. Petróczki, F. (1997): Hulladékból HO iootwrww =Q-komplex hasznosítása a cukorrépa termesztésben. VI. Országos Agrár-környezetvédelmi Konferencia. Budapest. Szakmai Kiadvány Szakál, P. Petróczki, F. (1997): A hulladékból kinyert réz-amin- NRPSOH[ KDWiVD D] V]L E~]D KR]DPiUD PLQ VpJpUH pv QLWURJpQfelvételére. XI. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás. Siófok. Szakmai Kiadvány Pecze, Zs. Neményi, M. Petróczki, F. (1998): AgráUP V]DNLIHODGDWRN D WpULQIRUPDWLNDL DGDWEi]LV IHOYpWHOpQpO LOOHWYH DQQDN E YtWpVpQpO 9,, 7pULQIRUPDWLND D )HOV RNWDWiVEDQ 6]LPSy]LXP %XGDSHVW Szakmai kiadvány Debreczeni, Bné. Petróczki, F. (2000): Szerves hulladék anyagok és komposztok hatása a tavaszi árpa növekedésére. XIV. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás. Siófok. Szakmai kiadvány Debreczeni, Bné. Petróczki, F. Neményi, M. (2000):. O QE ] komposztok és a szennyvíziszap hatása a tavaszi árpa növekedésére. Analitikai és Környezetvédelmi Konferencia. Mosonmagyaróvár. Szakmai kiadvány

17 Petróczki, F. Debreczeni, Bné. (2003): Szerves trágyaszerek hatása a Q YpQ\LIHMO GpVUHpVEHOWDUWDORPUD,QCsorba, Zs. Jolánkai, P. 6] OO VL * (szerk.) (2003): Szántóföldi növények tápanyag- HOOiWiVD,,, 1 YpQ\WHUPHV]WpVL 7XGRPiQ\RV 1DS * G OO Szakmai kiadvány. ISBN DJ\DUpVLGHJHQQ\HOY NLYRQDWRN VV]HIRJODOyN Petróczki, F. (1997): Réztartalmú galvánhulladékok újrahasznosítása a E~]D PLQ VpJpQHN pv KR]DPiQDN MDYtWiViUD,,, 1HP]HWN ]L. UQ\H]HWYpGHOPL 6]DNPDL 'LiNNRQIHUHQFLD 0H] W~U 6]DNPDL kiadvány Debreczeni, K. Petróczki, F. Neményi, M. (2000): Effect of waste water sludge and different composts on spring barley growth. Analytical and Environmental Conference. Mosonmagyaróvár. 11.,VPHUHWWHUMHV]W V]DNODSRNEDQPHJMHOHQWN ]OHPpQ\HN Késmárki, I. Petróczki, F. (2003): Komposztálás-zöldtrágyázás. Agro napló 7 (7) Késmárki, I. Petróczki, F. (2003): Szántóföldi melléktermékek és KDV]QRVtWiVXNOHKHW VpJHL$JURQDSOy7 (10) Késmárki, I. Petróczki, F. (2003): Az energianövények termesztése, MHOHQW VpJHSUREOpPiL$JURQDSOy7 (11) Petróczki, F. (2004): A talajtermékenység és a növénytáplálás összefüggései. Agro napló 8 (1-2)

18 Egyéb tudományos dolgozatok: Petróczki, F. (1994): Galvánhulladékok és újrahasznosításuk. Kari TDK. Mosonmagyaróvár. Petróczki, F (1995): Mikroelem-tartalmú galvánhulladékokból mikroelem kinyerési lehhw VpJHN (XUySiEDQ pv 0DJ\DURUV]iJRQ Kari TDK. Mosonmagyaróvár. Petróczki, F..tVpUOHWHN JDOYiQLV]DSRN PH] JD]GDViJL újrahasznosítására. Egyetemi TDK. Kaposvár. Petróczki, F..tVpUOHWHN JDOYiQLV]DSRN PH] JD]GDViJL újrahasznosítására. OrszáJRV7'.0H] W~U Petróczki, F. $ Up]WDUWDOP~ KXOODGpNRN PH] JD]GDViJL újrahasznosítása. Kari TDK. Mosonmagyaróvár. Petróczki, F. Nacsa, J. (1997): Galvánipari réztartalmú hulladékok ~MUDKDV]QRVtWiVD D PH] JD]GDViJEDQ.DUL 7'. 0RVRQPDJ\DUóvár. Petróczki, F. (1997): Réztartalmú hulladékok hasznosítása a búza PLQ VpJpQHNMDYtWiViUD2UV]iJRV7'..HV]WKHO\ 7XGRPiQ\RVIyUXPRNRQPHJWDUWRWWHO DGiVRN Petróczki, F. (1997): Réztartalmú galvánhulladékok újrahasznosítása a E~]D PLQ VpJpQHN pv KR]DPinak javítására. III. Nemzetközi. UQ\H]HWYpGHOPL6]DNPDL'LiNNRQIHUHQFLD0H] W~U Szakál, P. Petróczki, F. (1997): A hulladékból kinyert réz-amin- NRPSOH[ KDWiVD D] V]L E~]D KR]DPiUD PLQ VpJpUH pv QLWURJpQ- 17

19 felvételére. XI. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás. Siófok. Debreczeni, Bné. Petróczki, F. Neményi, M.. O QE ] szerves trágyák és hulladék anyagok vizsgálata és hatása a tavaszi árpa növekedésére. Talajszennyezések felmérése és tisztítási OHKHW VpJHL$QNpW%XGDSHVW Debreczeni, Bné. Petróczki, F. (2000): Szerves hulladék anyagok és komposztok hatása a tavaszi árpa növekedésére. XIV. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás. Siófok. Debreczeni, K. Petróczki, F. Neményi, M. (2000): Effect of waste water sludge and different composts on spring barley growth. Analitikai és Környezetvédelmi Konferencia. Mosonmagyaróvár. Petróczki, F. Debreczeni, Bné. (2003): Szerves trágyaszerek hatása a Q YpQ\L IHMO GpVUH pv EHOWDUWDORPUD,,, 1 YpQ\WHUPHsztési TudoPiQ\RV1DS* G OO 18

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON Doktori (PhD) értekezés tézisei SZEGEDI LÁSZLÓ GÖDÖLLŐ 2011 A doktori iskola

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI Összeállította: Dr. Kádár Imre A kiadvány alapjául szolgáló cikkek társszerzői voltak a 4 évtized alatt: Bana Károlyné, Bártfai Tiborné,

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

A talajvizsgálati eredmények értelmezése

A talajvizsgálati eredmények értelmezése A talajvizsgálati eredmények értelmezése A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezıgazdasági inputok következtében egyre több gazdálkodó látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR KÉMIA TANSZÉK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR KÉMIA TANSZÉK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR KÉMIA TANSZÉK Doktori iskola vezető: Dr. Kuroli Géza MTA doktora Programvezető: Dr. Ördög Vince egyetemi tanár, a biológiai

Részletesebben

Bentonit hatása a talajmikrobák mennyiségi előfordulására, a CO 2 -képződésére, valamint a szacharáz enzim aktivitására

Bentonit hatása a talajmikrobák mennyiségi előfordulására, a CO 2 -képződésére, valamint a szacharáz enzim aktivitására Bentonit hatása a talajmikrobák mennyiségi előfordulására, a CO 2 -képződésére, valamint a szacharáz enzim aktivitására Tállai Magdolna Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR "PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉSI MÓDSZEREK" ALKALMAZOTT

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek alkalmazása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására és frakcionálására

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KEREKES GÁBOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KEREKES GÁBOR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KEREKES GÁBOR KESZTHELY 2005. VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Témavezető: Dr. habil. FISCHL GÉZA

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR. Környezettudományi Intézet

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR. Környezettudományi Intézet NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Környezettudományi Intézet Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola Doktori

Részletesebben

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 3. pp. 254 270. TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN FEJES ILDIKÓ FARSANG ANDREA M. TÓTH TIVADAR GROUNDWATER QUANTITY AND QUALITY MONITORING

Részletesebben

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2002/2 XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2002/2 Március 6-án a Chilei Köztársaság mezõgazdasági minisztere, Jaime Campos látogatta meg intézetünket és ismerkedett

Részletesebben

Szelén-speciációs vizsgálatok talajmintákból ionkromatográffal összekapcsolt induktív csatolású plazmatömegspektrométer alkalmazásával

Szelén-speciációs vizsgálatok talajmintákból ionkromatográffal összekapcsolt induktív csatolású plazmatömegspektrométer alkalmazásával AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 26/23. KÜLÖNSZÁM Szelén-speciációs vizsgálatok talajmintákból ionkromatográffal összekapcsolt induktív csatolású plazmatömegspektrométer (IC-ICP-MS) alkalmazásával Széles Éva

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Irinyiné Oláh Katalin Budapest 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető: Kertészettudományi

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA Az MTA

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben