Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására"

Átírás

1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet, egyetemi docens Prof. Dr. Buzás István, ny. főiskolai tanár Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Hüvely Attila Keszthely 2014

2

3 1. Bevezetés és célkitőzés Az arzén (As) már régóta jól ismert, a hazai kútvizekben is elıforduló toxikus elem. Hazánkban az 1980-as évek elején bizonyosodott be, hogy az ország délkeleti megyéiben (Bács- Kiskun, Békés, Csongrád és Szolnok megye) az ivóvízadó bázishelyeken és az ivóvízben az akkor érvényes szabványban szereplı, 50 µg/l töménységet meghaladó arzéntartalom van. A jelenleg hatályos jogszabályaink szerint ivóvizünk legfeljebb 10 µg/l (201/2001. Korm. Rendelet), öntözıvizünk legfeljebb 100 ill. 200 µg/l (közvetlen fogyasztású és nem közvetlen fogyasztású növények esetén) (MI /9-1990), növényi eredető, nyers fogyasztású élelmiszereink pedig legfeljebb 200 µg/kg koncentrációban tartalmazhatják (17/1999. (VI.16) EüM rendelet). Az arzén emberre és állatra egyaránt toxikus, szervetlen formái súlyos mérgek, karcinogén hatása közismert. Arzén hatására az idegrendszer, a vese, a vérképzı rendszer, a légzıszervek és a máj mőködése csökken, szaporodási és genetikai anomáliák is elıfordulnak. A szervezet egésze károsodik. A probléma tényleges felismerése között történt meg. Hazánkban az arzén a felszín alatti vízkészlet legsúlyosabb problémáját jelenti. A hazai zöldségtermesztı terület (átlagosan ezer ha) kb. 80%-a az arzénes kútvízzel érintett dél-alföldi térségben van. A hajtatásban, valamint a szabadföldi körülmények között termesztett zöldségféléink érintkezhetnek arzénnel szennyezett öntözıvízzel, mivel azokat nem tisztított vízzel öntözzük. Az arzén akkumulációja az egyes fogyasztásra szánt növényi részekben nem törvényszerő. A különbözı növények a toxikus elem terhelésre más-más módon reagálnak. Nagyon fontos felderíteni, hogy a térségben termelt zöldségfajok közül melyekben jelenhet meg a fogyasztás szempontjából már kritikus arzén koncentráció, melynek nagysága 0,200 mg/kg As, az eredeti nedvességtartalmú termékre vonatkoztatva. Jelen disszertációban bemutatott kísérletek célja annak vizsgálata, hogy zöldségféléink közül két fontos faj, a paradicsom és a fejes saláta, arzénnel kezelt víz hatására - milyen mértékben vesz fel arzént és azt mely részeiben akkumulálja, tehát mekkora arzén koncentráció alakul ki az egyes vegetatív levél, gyökér-, és generatív bogyótermés- növényi részekben, - hogyan változik a fent említett zöldségfajok termésmennyisége (paradicsom bogyótömeg és saláta fejméret) az arzéntartalmú öntözıvíz hatására, - keletkeznek-e a vizsgált növényfajokon látható elváltozások, tünetek az arzénfelvétel következtében. 1

4 2. Anyag és módszer A tesztnövények vizsgálatát szabadföldi, és a salátánál talaj nélküli, hidrokultúrás körülmények között is elvégeztem. A kísérleteket a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karának Bemutatókertjében és üvegházában állítottam be 2010 és 2012 között. A minták analízise a Kar Talaj- és Növényvizsgáló Laboratóriumában történt A szabadföldi paradicsom kísérlet beállítása, kezelései és a mintavételezés A paradicsom vizsgálatát szabadföldi körülmények között végeztük 2011-ben és 2012-ben. A vizsgálat során 0,3 m 2 felülető, földbe süllyesztett konténerekben neveltem a növényeket. A konténerek talaja jó termıképességő humuszos homoktalaj. A palánták ültetését 2011-ben május 26-án, 2012-ben május 18-án végeztük. A növényeket a teljes tenyészidı alatt arzénnel kezelt öntözıvízzel öntöztük, az alkalmazott arzén dózisok az alábbiak voltak: 50, 100, 200, 400 és 800 µg/l. A vízben arzéntrioxidból (As 2 O 3 ) származó arzenit (H 2 AsO 3 - ) és arzenát (H 2 AsO 4 - ) formában volt jelen az arzén. A kezelt vizet laboratóriumi körülmények között állítottuk elı. A kísérlet során két különbözı öntözési módot alkalmaztunk. Esıztetı öntözéssel a növény teljes föld feletti felületére került arzénes öntözıvíz, csepegtetı öntözést alkalmazva a vizet kizárólag a talaj felszínére juttattuk. A kezeléseket 4 ismétlésben végeztük el. Mindkét öntözési mód valamennyi arzén dózisában 2 db konténert állítottunk be, konténerenként 2 db paradicsom növényt neveltünk, így a 4-4 növényrıl származó minták jelentették a 4 ismétlést. A kísérlet során több alkalommal győjtöttünk levél és termésmintákat, igazodva a folyamatos éréshez. A vizsgálatok befejezésekor történt a gyökérminta vétel A szabadföldi fejes saláta kísérlet beállítása, kezelései és a mintavételezés A paradicsomhoz hasonlóan a fejes saláta növényeket is a 0,3 m 2 -es, földbe süllyesztett konténerekben neveltük, 2011-ben és 2012-ben. Az ültetés 2011-ben március 22-én, 2012-ben március 23-án történt. A növények a kiültetést követıen a tenyészidı alatt arzénnel kezelt öntözıvizet kaptak, az alkalmazott arzén dózisok itt is 50, 100, 200, 400 és 800 µg/l öntözıvíz voltak. A kezelt víz szintén mesterségesen, laboratóriumi körülmények között elıállított víz volt. A saláta kísérletekben is alkalmaztam a két különbözı öntözési módot. Esıztetı öntözés mellett a levelek felületére, csepegtetı öntözésnél a talaj felületére került az arzénes víz. A kezelések 4 ismétlését a konténerekbe ültetett 4-4 salátafej elkülönített vizsgálatával valósítottuk meg. A kísérlet befejezésekor a salátafejekbıl levélmintát, a gondosan lemosott, talajszennyezéstıl megtisztított gyökérzetbıl pedig gyökérmintát vettünk A hidrokultúrás fejes saláta kísérlet beállítása, kezelései és a mintavételezés A fejes saláta talaj nélküli vizsgálatát 2010-ben és 2011-ben végeztem a Kertészeti Fıiskolai Kar üvegházában, aggregát hidropónia rendszerben. A növények mőanyag tápcsatornákba helyezett kıgyapot kockán fejlıdtek. Az arzénes kezelést ebben az esetben a keringetett tápoldat arzén kezelésével valósítottam meg. Az alkalmazott dózisok 25, 50, 75, 100, 200 µg/l arzén koncentrációk voltak, melyeket a második évben kiegészítettem 400, 600 és 800 µg/l koncentrációkkal, így ebben az évben 8 különbözı tápoldat arzén koncentrációt 2

5 alkalmaztunk. A tápoldat ebben a vizsgálatban is arzenit és arzenát formában tartalmazta az arzént. A vizsgálatokat kezelésenként 4 ismétlésben végeztem. Az egy-egy dózishoz tartozó tápoldat csatorna 16 saláta fejet táplált, így egy ismétlést 4 fej képezett. A kísérlet befejezésekor levél és gyökér mintákat győjtöttünk A termésmennyiség és a minták laboratóriumi vizsgálata A kísérletek során meghatároztuk a növények termésmennyiségét, paradicsom esetében lemértük a bogyótermés mennyiséget, a saláta vizsgálatakor meghatároztuk az átlagos fejtömeget. A minták laboratóriumi vizsgálata során meghatároztuk a szárazanyag tartalmat, majd a minták salétromsav/hidrogén-peroxidos feltárását követıen a minták összes arzéntartalmát. A mérést ICP-AES technikával végeztük. 3

6 3. Eredmények 3.1. A szabadföldi paradicsom kísérlet eredményei A paradicsom gyökerének arzéntartalma mindkét vizsgálati évben, mindkét öntözési módszer mellett emelkedett az egyre növekvı arzéndózisok hatására ben csepegtetı öntözés hatására valamennyi egymást követı dózis között fennállt a szignifikáns különbség, és a legnagyobb elért arzénkoncentráció 7,57 mg/kg sz.a. volt. Esıztetı öntözés esetén 2 kezelést leszámítva (100 és 400 µg/l) szintén igazolt a különbség az egymást követı dózisok között, a legnagyobb arzén koncentráció 5,47 mg/kg. A regresszió analízis szerint az r értékek magasak (0,95 és 0,93; P=1%) ben tendenciájukban hasonló, de az értékekben eltérı arzénkoncentrációkat mértünk a gyökérben. A legnagyobb mért érték 16,4 mg/kg (csepegtetı) és 44,5 mg/kg (esıztetı) sz. a., tehát jelentıs mértékben növekedett 2011-hez képest, és a második évben az esıztetı öntözési módszer hatására alakult ki magasabb koncentráció. A paradicsom levelének arzén koncentrációja a növekvı arzéndózisok hatására a legtöbb mintában nıtt, ill. az öntözési módszerek eredményei között is jelentıs különbségek alakultak ki. Csepegtetı öntözés esetén a varianciaanalízissel igazolt különbség általában csak a kontroll kezelés és a többi dózis eredményei között jelent meg mindkét vizsgálati évben. Az értékek 3,36 és 6,28 mg/kg sz.a As között alakultak. A tenyészidı elırehaladtával a levélarzénkoncentráció mindkét évben növekedett és a kontrolltól eltérı dózisok közel egyenletes arányú növekedést mutattak. A számított korr. koefficiens értékek 0,521-0,608 között alakulnak, ez jól mutatja, hogy az összefüggés statisztikai értelemben nem erıs. A két év eredményei párhuzamban állnak egymással, a legnagyobb mért érték 8,69 mg/kg sz.a. Esıztetı öntözés mellett a paradicsom levelének arzéntartalma lineárisan növekedett a növekvı dózisok hatására. Az igazolt különbségek (SzD 5% ) minden vizsgálati idıszakban fennálltak a kontroll és a legkisebb dózis, valamint a 2., 3. és 4. egymást követı dózis eredményei között. A regresszió analízis szerinti r-értékek 0,843 és 0,951 között alakultak, ez az 5 vizsgálati idıszakból 4 esetben P=1-2%-os tévedési valószínőség mellett igazol szignifikáns különbséget. Az esıztetı öntözés hatására is növekedett az egyes dózisoknál mért koncentráció a tenyészidı elırehaladtával, mindkét évben. Megállapítható továbbá, hogy az esıztetı öntözés hatására mindkét évben általában magasabb arzén koncentráció mérhetı a levélben, mint csepegtetı öntözés hatására. A két év eredményei párhuzamban álltak egymással, a legnagyobb arzénkoncentráció esıztetı öntözés esetén 16,5 mg/kg sz.a. volt. A paradicsom bogyótermésében igen alacsony arzénkoncentrációk alakultak ki. A termésminták feldolgozása során meghatároztam a bogyó szárazanyag tartalmát, így lehetıség nyílt az eredeti nedvességtartalmú bogyó arzénkoncentrációjának kiszámítására. A két vizsgálati évben a bogyótermés arzéntartalma 0,022-0,080 mg/kg között változott a teljes dózis-tartományban, ez a hatályos jogszabályban engedélyezett élelmiszer határérték 11-40%- a. A paradicsom termésmennyiségében 2011-ben nem tapasztaltunk változást a kezelés hatására, 2012-ben csepegtetı öntözés hatására szintén nem változott a termésmennyiség, esıztetı öntözés mellett viszont szignifikánsan csökkent az egy konténerre vetített átlagos bogyótermés A szabadföldi fejes saláta kísérlet eredményei A saláta gyökerében jól látható arzénkoncentráció növekedést okoztak a kezelések mindkét vizsgálati évben. Szignifikáns növekedés mindkét öntözési módszer estén kimutatható, azonban csepegtetı öntözés esetén mindkét évben már 100 µg/l dózistól felfelé, esıztetı öntözés mellett csak 200 és 400 µg/l-tıl jelenik meg az igazolt különbség az egymást követı 4

7 dózisok eredményei között. A regresszió analízis szerint az összefüggés mind a négy vizsgálatban erıs, az r-értékek 0,899 és 0,996 között voltak. A csepegtetı öntözés hatására, a 200 µg/l-nél nagyobb dózisok hatására mindkét évben nagyobb gyökérarzén koncentrációt tapasztaltunk, mint esıztetı öntözés mellett. A évi eredmények mindkét öntözési módnál meghaladták az elızı évi értékeket. A legnagyobb mért értékek 2012-ben, a csepegtetı öntözés legnagyobb dózisánál 15,3 mg/kg sz.a., esıztetı öntözés mellett 8,12 mg/kg sz.a voltak. A talajon nevelt saláta levelének arzén koncentrációját a növekvı dózisokon túl jelentısen befolyásolta az öntözés módszere is. A évi csepegtetı öntözés eredményeit leszámítva, a dózisok hatására egyenletes levél-arzénkoncentráció növekedést tapasztaltunk. A gyökérhez képest fordítottan, a levélben az összes esıztetı öntözéssel kijuttatott dózis nagyobb arzénkoncentrációt eredményezett, mint a megegyezı töménységgel végzett csepegtetı öntözés. A regresszió analízis r-értéke 0,992 és 0,975 a két év esıztetı öntözéseinél, ez mindkét esetben P=0,1%-os tévedési szint mellett igazolja a szignifikáns összefüggést. A fogyasztásra szánt levelek eredeti nedvességtartalomra számított As-koncentrációja csepegtetı öntözés esetén, a dél-alföldi régióra jellemzı legfeljebb 200 µg/l-es dózis hatására 0,018-0,055 mg/kg között változott a két vizsgálati évben, ez a legnagyobb dózisnál 0,038-0,097 mg/kg közötti értéknek felel meg. Ez utóbbi érték az egészségügyi határérték fele. Esıztetı öntözés esetén 200 µg/l dózisnál 0,038-0,095 mg/kg, a 800 µg/l-es dózis hatására 0,092-0,366 mg/kg levél-arzénkoncentrációkat mértünk. Ez utóbbi salátalevél már nem alkalmas fogyasztásra magas arzéntartalma miatt. A szabadföldi kísérletben szereplı saláta fejtömegét nem befolyásolták a kezelések, a évi csepegtetı öntözés kivételével, amely kezelésnél a fejtömeg a varianciaanalízis szerint szignifikáns mértékben csökkent, 5%-os tévedési szint mellett. Elıbbi csökkenést az elvégzett regresszió analízis nem igazolta vissza A hidrokultúrás fejes saláta kísérlet eredményei A hidrokultúrában nevelt saláta gyökerének arzénkoncentrációja is emelkedett mindkét évben az egyre növekvı tápoldat As-koncentráció hatására. A két év ismételt tápoldat-koncentrációinak eredményei párhuzamban állnak egymással az As-koncentráció tekintve, a legnagyobb eltérés a 200 µg/l-es dózisnál jelentkezik, mely ben 44,2 mg/kg, 2011-ben pedig csak 24,1 mg/kg. A legnagyobb gyökér As-koncentrációt (169 mg/kg gyökér sz.a.) 2011-ben, a 800 µg/l-es kezelés hatására mértünk. A saláta levelében a gyökérhez képest egy, esetenként két nagyságrenddel kisebb arzénkoncentrációt detektáltunk a terhelés hatására ben már az elsı, 25 µg/l-es tápoldat dózis hatására mérhetı levél As-koncentrációt tapasztaltunk (0,348 mg/kg) ben az elsı mérhetı érték (0,74 mg/kg) csak a 100 µg/l-es kezelés hatására jelent meg, statisztikailag igazolt levél As-tartalom növekedés pedig az 50 és a 100 µg/l-es dózis hatására volt mérhetı a két évben. A két év eredményei a 100 és 200 µg/l-es dózisoknál párhuzamban állnak (1,07 és 0,74 mg/kg; 1,44 és 1,60 mg/kg). A 2011-ben a 400, 600 és 800 µg/l-es kezelések hatására már további arzénkoncentráció növekedés nem volt tapasztalható, a töménység állandó érték körül ingadozott (átlagosan 2 mg/kg sz.a.). A fogyasztásra szánt levelek arzén koncentrációja, eredeti nedvességtartalmú állapotra vonatkoztatva, a 200 µg/l-es dózisnál 0,045-0,068 mg/kg között ingadozott, tehát nem érte el az egészségügyi határértéket. A legmagasabb arzénkoncentráció a 400 µg/l-es dózisnál volt mérhetı, értéke 0,102 mg/kg. A hidrokultúrában nevelt fejes saláta fejtömegében 2011-ben a varianciaanalízis szerint igazolt különbségek voltak, míg a regresszió analízis ezt nem igazolta vissza. 5

8 4. Új tudományos eredmények 1. A kísérlet eredményei szerint az arzénnel kezelt öntözıvíz és tápoldat hatására paradicsomban és fejes salátában igazolt mértékben végbemegy az arzén koncentrációjának növekedése a vegetatív növényi részekben. A legnagyobb koncentrációt a gyökérmintákban mértük, ehhez képest egy-két nagyságrenddel kisebb töménység alakult ki a levélben és megint egy nagyságrenddel kisebb a bogyótermésben. 2. A mért eredmények szerint paradicsom tesztnövényben az alkalmazott arzénkezelések hatására, szabadföldi termesztési körülmények között a tenyészidı elırehaladtával az azonos korú, kifejlett levelek As-koncentrációja egyre nagyobb mértékben nı csepegtetı és esıztetı öntözés mellett egyaránt ben, az egymást követı mintavételi idıszakokban, a 800 µg/l-es arzén koncentráció mellett, csepegtetı öntözést alkalmazva 4,11, 4,52, 7,05 mg/kg, esıztetı öntözést alkalmazva 6,60, 13,1, 16,0 mg/kg, ill ben, szintén a legnagyobb dózisnál, csepegtetı öntözés mellett 6,28, 8,69 mg/kg, esıztetı öntözés mellett 14,4, és 16,5 mg/kg levél arzén koncentrációt mértünk. 3. A dolgozatban szereplı eredmények szerint szabadföldi öntözéses kísérletekben az esıztetı öntözés - az arzénterhelést kontakt módon megvalósítva - lényegesen magasabb levél arzénkoncentrációt okoz a paradicsom és a saláta levelében, mint a csepegtetı öntözés. A legnagyobb kialakuló különbségek, a 800 µg/l-es arzéndózis hatására, paradicsomban 2011-ben, 16 és 7,05 mg/kg, 2012-ben 16,5 és 8,69 mg/kg As-koncentráció. 4. A kapott eredmények szerint szabadföldön nevelt fejes saláta termesztésekor, humuszos homoktalajon az arzéntartalmú öntözıvíz a saláta gyökerében magasabb arzén koncentrációt okoz abban az esetben, ha a vizet kizárólag a talaj felszínére juttatjuk ki (csepegtetı öntözés) és nem a levélfelületre, abban az esetben, ha a víz arzén koncentrációja eléri vagy meghaladja a 200 µg/l-es töménységet. 5. Hidrokultúrás termesztési körülmények alkalmazásakor a saláta gyökerében többszörös arzénkoncentráció alakul ki, mint szabadföldi termesztés esetén, humuszos homoktalajon. A 800 µg/l-es arzéndózisnál hidrokultúrában 169 mg/kg, a szabadföldi vizsgálatokban 5,32-15,3 mg/kg közötti értékeket mértünk. 6. A hidrokultúrás fejes saláta vizsgálat eredményei szerint, aggregát hidropóniás kísérleti körülmények között a növény levelének arzén koncentráció növekedése 400 µg/l-t meghaladó tápoldat arzénkoncentráció felett megáll, további koncentrációnövekedés már nem tapasztalható. Az eredmények diagramja telítıdési, nemlineáris regressziós függvényre hasonlít. A jelenséget alátámasztja, hogy a lineáris regresszióval számított korreláció koefficiens, r= 0,812, mely ennél a szabadságfoknál legfeljebb P=5%-on mutat szignifikáns eltérést. 7. A dél-alföldi régióban megjelenı legnagyobb, kb. 200 µg/l-es kútvíz arzénkoncentráció hatására a paradicsom és a fejes saláta fogyasztásra szánt növényi részeiben, humuszos homoktalajon és hidrokultúrában sem akkumulálódik a jogszabályban szereplı élelmiszer biztonsági határértéket (0,200 mg/kg) meghaladó arzéntöménység. 6

9 5. Az értekezés témájában megjelent publikációk Hazai lektorált cikkek I. Buzás, A. Hüvely, J. Borsné Petı, Zs. Tóthné Taskovics, E. Hoyk (2012): The effects of natural and provoked arsenic contamination in sprinkling water on arsenic content of some plant parts of lettuce. Növénytermelés 61, Suppl. 6., A. Hüvely, I. Buzás, J. Petı, Zs. Tóthné Taskovics, E. Hoyk (2013): Effects of arsenic contamination in sprinkling water on the arsenic content of lettuce in hydroculture. 12th Wellmann International Scientific Conference, Hódmezıvásárhely, 25th April, 2013, Review on Agriculture and Rural Development 2013 (2) in press Hüvely A., Petı J., Nádasyné Ihárosi E. (2014): Szabadföldi paradicsom levelének és bogyótermésének arzéntartalma arzénnel kezelt öntözıvíz hatására. Agrokémia és Talajtan 63. 2, Agrokémiai Kiadó, Budapest megjelenés alatt Idegen nyelvő lektorált cikkek A. Hüvely, I. Buzás, J. Borsné Petı, Zs. Tóthné Taskovics (2011): Examination of the arsenic accumulating capacity of lettuce growing in aggregate hydroponics under the influence of arsenic polluted nutrient solution. 1 st Transilvanian Horticulture and Landscape Sudies Conference, ápr Marosvásárhely, 35. p., Acta Universitatis Sapientiae. Agriculture and Environment, 3, A. Hüvely, I. Buzás, J. Borsné Petı, Zs. Tóthné Taskovics, E. Hoyk (2011): The effects of sprinkling water containing arsenic pollution on the arsenic content of some parts of lettuce grown in hydroculture, 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, jún Crete, p.77., (Special issue of Communications in Soil Science and Plant Analysis in press IF: 0,619) Magyar nyelvő teljes terjedelmő konferencia kiadvány Hüvely A., Borsné Petı J., Kovács A., Buzás I. (2007): Arzénnel szennyezett öntözıvíz hatása fejeskáposzta indikátornövény fejlıdésére és beltartalmára, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia kiadványa (1) ISBN Hüvely A., Borsné Petı J., Kovács A., Buzás I. (2007): Arzénnel szennyezett öntözıvíz hatása fejeskáposzta indikátornövény fejlıdésére és beltartalmára tızegben gazdag talajon, AGTEDU Tudományos Konferencia kiadványa ISSN x Hüvely A., Borsné Petı J., Virág M., Kovács A. (2008): Hidrokultúrában termesztett paprika különbözı növényi részeinek arzéntartalma arzénnel szennyezett öntözıvíz hatására. 50. Georgikon Napok Tud. Konferencia, szept Keszthely, CD anyag Hüvely A., Borsné Petı J., Virág M., Kovács A., Major K. (2008): Arzénnel szennyezett öntözıvíz hatása hidrokultúrában termesztett paprikára. AGTEDU Tudományos Konferencia kiadványa (2) ISSN X Hüvely A., Borsné Petı J., Tóthné Taskovics Zs., Kovács A., Buzás I., Hoyk E. (2011): Összefoglaló értékelés a Kertészeti Fıiskolai Kar arzénnel szennyezett öntözıvízzel végzett zöldségtermesztési 7

10 kísérleteirıl ( ), (12.) AGTEDU Tudományos Konferencia kiadványa ISSN X Hüvely A., Rácz-Pintér S., Petı J., Tóthné Taskovics Zs. (2012): Arzénnel szennyezett öntözıvíz hatása tenyészedényben termesztett étkezési paprika és paradicsom egyes növényi részeinek arzén tartalmára. AGTEDU Tudományos Konferencia, ISSN X Hüvely A., Virág M., Petı J., Tóthné Taskovics Zs. (2012): Hidrokultúrában termesztett fejes saláta egyes növényi részeinek arzéntartalma arzénnel szennyezett tápoldat hatására ( ). AGTEDU Tudományos Konferencia, ISSN X Tóthné Taskovics Zs., Kovács A., Hüvely A., Petı J., Fazekas E. (2012): Sárgarépa és petrezselyem arzéntartalmának alakulása arzénnel szennyezett öntözıvíz hatására. AGTEDU Tudományos Konferencia, ISSN X Hüvely A., Petı J., Rácz-Pintér S., Fazekas E. (2013): Szabadföldi paradicsom egyes növényi részeinek arzéntartalma arzénnel szennyezett öntözıvíz hatására. Gazdálkodás és menedzsment (Erdei Ferenc VII.) Tudományos Konferencia kiadványa, (1) ISBN Tóthné Taskovics Zs., Kovács A., Hüvely A., Petı J. (2013): Arzénszennyezés hatása a karalábé és retek arzéntartalmára. Gazdálkodás és menedzsment (Erdei Ferenc VII.) Tudományos Konferencia kiadványa, (1) ISBN Hüvely A., Petı J., Tóthné Taskovics Zs., Kovács A. (2013): Szabadföldi paradicsom arzén felvétele humuszos homoktalajon. AGTEDU Tudományos Konferencia ISSN X megjelenés alatt Idegen nyelvő teljes terjedelmő konferencia kiadvány A. Hüvely, I. Buzás, J. Borsné Petı, Zs. Tóthné Taskovics, I. Cserni (2011): Investigation of the effects of arsenic polluted irrigation on the growth of lettuce, Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia kiadványa, (3) ISBN

11

12

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

41. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

41. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA M E G H Í V Ó a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának 41. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA és a KAR VEZETŐSÉGE

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER MOSONMAGYARÓVÁR 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI

Részletesebben

AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL FITOREMEDIÁCIÓ

AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL FITOREMEDIÁCIÓ AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL III/2a feladat. A remediáció elmélete és gyakorlata I. EU együttmőködés: Áttekintés az innovatív

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

A KİZETGYAPOTOS PAPRIKAHAJTATÁS EGYES

A KİZETGYAPOTOS PAPRIKAHAJTATÁS EGYES A KİZETGYAPOTOS PAPRIKAHAJTATÁS EGYES TECHNOLÓGIAI ELEMEI ÉS ÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Doktori értekezés tézisei Tompos Dániel Témavezetı: Dr. Terbe István egyetemi tanár Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN Gondola István Agronómiai értekezlet ULT Magyarország Zrt. Napkor 2013. január 29. Bevezetés Justus von Liebig

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI. Doktori értekezés tézisei

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI. Doktori értekezés tézisei BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI Doktori értekezés tézisei Kappel Noémi Témavezetı: Dr. Terbe István egyetemi tanár Készült

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor TECHNOLÓGIAI MÓDSZEREGYÜTTES, AZ OPTIMÁLIS BIOTECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ PARAMÉTEREK: KABA, KUTRICAMAJOR...

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori értekezés tézisei Vízminıség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése a mőszaki felsıoktatásban (az Aranyhegyi-patak vízminıségi vizsgálatának példáján) Bodáné

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

A ZELLER NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS EGYES ÉRTÉKMÉRŐ PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA ANALYSIS OF GROWTH AND SOME VALUABLE PARAMETERS OF CELERY

A ZELLER NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS EGYES ÉRTÉKMÉRŐ PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA ANALYSIS OF GROWTH AND SOME VALUABLE PARAMETERS OF CELERY Gradus Vol 2, No 2 (2015) 236-241 ISSN 2064-8014 A ZELLER NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS EGYES ÉRTÉKMÉRŐ PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA ANALYSIS OF GROWTH AND SOME VALUABLE PARAMETERS OF CELERY Cserni Imre 1*, Pető Judit

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary.

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary. A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben D. Tóth Márta 1 L. Halász Judit 1 Kotroczó Zsolt 1 Vincze György 1 Simon László 2 Balázsy Sándor

Részletesebben

CSIPERKEGOMBA FAJOK HOZAMNÖVELÉSE SZALMA TÁPTALAJON

CSIPERKEGOMBA FAJOK HOZAMNÖVELÉSE SZALMA TÁPTALAJON CSIPERKEGOMBA FAJOK HOZAMNÖVELÉSE SZALMA TÁPTALAJON Doktori értekezés tézisei Sándorné Ferenc Krisztina Témavezetı: Dr. habil Gyırfi Júlia egyetemi docens Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Zöldség-

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek Jelen beszámoló a Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) Versenykultúra Központ (GVH VKK) nevő szervezeti egységének 2008. évi tevékenységét ismerteti. A GVH VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Gödöllő. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Bene

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31.

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. 68665 számú OTKA pályázat zárójelentés File: OTKAzáró2011 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. A kutatás munkatervének megfelelően a könnyen oldható elemtartalmak szerepét vizsgáltuk a tápláléklánc szennyeződése

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei

Doktori értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Rosttechnikai tudományok Doktori program Doktori értekezés tézisei Textil laptermékek redızıdésének

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet Precíziós Növénytermesztési Módszerek Doktori Iskola Doktori iskola vezetı : Prof. Dr. Neményi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán Pozsgainé Harsányi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár AGRÁRMŰSZAKI, ÉLELMISZERIPARI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI INTÉZET "A" Programvezető "B" Programvezető Prof.

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Doktori tézisek Bíró Melinda Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

FEHÉR TERMÉSŰ PAPRIKA SÓTŰRÉSE

FEHÉR TERMÉSŰ PAPRIKA SÓTŰRÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM FEHÉR TERMÉSŰ PAPRIKA SÓTŰRÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Slezák Katalin Angéla Témavezető: Dr. Terbe István egyetemi docens Készült a Szent István Egyetem Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE Kiss Klaudia 1, Fehér Katalin 2 'geográfus hidrológus, doktorandusz

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KOVÁCS PÉTER

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KOVÁCS PÉTER DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KOVÁCS PÉTER MOSONMAGYARÓVÁR 2011 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZET

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben

Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben Szokolovszki Zoltán 1 Az allergén növények elterjedése és pollenallergia-veszélyeztetettség Debrecenben 1. Bevezetés Közismert, hogy egy település életében, a városi ökoszisztéma mőködésében a zöldfelületnek,

Részletesebben

Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában

Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában Tóth Brigitta 1,2 Gombás Dániel 1 Bojtor Csaba 1 Hankovszky Gerda 1 Lehoczky Éva 2 Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában Examination of industrial by-products in plant nutrition

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti kérdések: Intézetünk 2008. március 15-ig FVM fenntartású, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézményként

Részletesebben

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A léptékfüggés megjelenése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban valamint megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban Sándor Renáta MTA ATK

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE Részletes szakmai zárójelentés A talaj tápanyag-ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza-függésében c. F42543 nyilvántartási számú

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben

Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben Gabnai Zoltán Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben Possibilities of small-scale food and energy production based on utilization

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai Prof. Bakonyi Gábor DSc egyetemi tanár Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattani és Állatökológiai Tanszék Gödöllı Páter Károly u. 1 2103 Hivatkozással professzor Úr 2015.

Részletesebben

GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON BUDAPEST, 2012 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON BUDAPEST, 2012 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében OTKA nyilvántartási szám: F 042588 OTKA iktatószám: Szent István Egyetem, Gödöllő IFJÚSÁGI OTKA KUTATÁS 2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés

Részletesebben

Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága

Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága Elıadásom azokkal a kisvárosokkal foglalkozik, amelyekben az elmúlt másfél évtized során felsıfokú szakképzı intézmény alakult. Értelmezési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Baromfi-és Társállattenyésztési Tanszék Doktori Iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER akadémikus, az MTA rendes tagja Témavezetı: DR. BOGENFÜRST

Részletesebben

HAGE ZRT NÁDUDVAR MOLNÁRTAG (HRSZ 0180/5) 3000 KOCÁS SZAPORÍTÓ TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI EMGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA

HAGE ZRT NÁDUDVAR MOLNÁRTAG (HRSZ 0180/5) 3000 KOCÁS SZAPORÍTÓ TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI EMGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA 1/129 HAGE ZRT NÁDUDVAR MOLNÁRTAG (HRSZ 0180/5) 3000 KOCÁS SZAPORÍTÓ TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI EMGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA KÉSZÍTETTE: NAGISZ ZRT. 4181 NÁDUDVAR, Fİ U. 119. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139/2008/33 A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Tesco-Global Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

MŰTRÁGYÁK ÉS BIOKÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A TALAJ MIKROBIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA ÉS TERMÉKENYSÉGÉRE

MŰTRÁGYÁK ÉS BIOKÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A TALAJ MIKROBIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA ÉS TERMÉKENYSÉGÉRE Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei MŰTRÁGYÁK ÉS BIOKÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A TALAJ MIKROBIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA ÉS TERMÉKENYSÉGÉRE Jakab Anita Témavezető: Dr. habil. Kátai János egyetemi tanár DEBRECENI

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben