DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1<,.$5 3URJUDPYH]HW Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora 7pPDYH]HW N Dr. Máté Ferenc MTA doktora Dr. Ördög Vince a biológiai tudományok kandidátusa TALAJALGÁK MENNYISÉGI VIZSGÁLATA A BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARKBAN, VALAMINT TALAJBÓL IZOLÁLT ALGATENYÉSZETEK NÖVÉNYI NÖVEKEDÉST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAINAK KIMUTATÁSA Készítette: LEPOSSA ANITA KESZTHELY 2003

2 $.87$7È6(/ =0e1<(,&e/.,7 =e6 Az algák nem csupán vizes éo KHO\HNHW QpSHVtWHQHN EH NpSYLVHO LN V]iUD]I OG Q pv OHYHJ EHQ pss~j\ PHJWDOiOKDWyDN 7DODMRNEDQ po algatársulásokkal a múlt század elején kezdtek behatóbban foglalkozni, s a kutatások eredményeképpen napjainkra biológiájukról, ökológiájukról és rendszertanukról gazdag nemzetközi irodalom áll UHQGHONH]pVUH D] HVHWWDQXOPiQ\RNWyO D QDJ\REE OpOHJ]HWYpWHO P Ye- NLJ $] HGGLJ VV]HJ\ OW LVPHUHWHN D]W PXWDWMiN KRJ\ D WDODMRN DOJa- N ] VVpJH V]iPRV DELRWLNXV N UQ\H]HWL WpQ\H] pv ELRWLNXV kölcsönhatások bonyolult VV]MiWpNDV]HULQWP N GLNPHO\QHNV]abályai azonban még ma sem tisztázottak. Az összefüggések feltárása további szabadföldi vizsgálatokat és laboratóriumi kísérleteket igényel. Hazánkban a talajalgákkal foglalkozó kutatások a múlt század harmincas éveiben indultak meg. Fehér DánielQHN N V] QKHW HQ HNNRU tuygrwwd]hov pvplqghggljhj\hwohqehv]iproydpdj\duruv]ijlwala- MRNEDQpO DOJiNPHQQ\LVpJpU O$]LG MiUiVLWpQ\H] NQHNDWDODMDlgák életére gyakorolt hatásait Kiss István vizsgálta, P. Komáromy Zsuzsanna SHGLJ W EE WHU OHWHJ\VpJHW pulqw IORULV]WLNDL NXWDWiVDLYDO JDzdagította a hazai talajalgológia tudományát. Halálával a talajalga- NXWDWiVRNJ\DNRUODWLODJPHJV] QWHN A fitoedafont alkotó algák mind egyedszámukat, mind szerepüket tekintve fontos résztyhy L D WDODMpOHWQHN -HOHQW VpJ N D WDODMNpS] Gpsben, talajvédelemben és szerkezetjavításban közismert. Táplálékforrásként szolgálnak a mikro- és makrofauna számára, valamint részesei a növényvilágban lejátszódó számos interakciónak. A szervezettebb növényekhez hasonlóan az algák is bocsátanak környezetükbe biológiailag aktív vegyületeket, így másodlagos anyagcsere termékeket, poliszacharidokat, vitaminokat és növényi növekedést szabályozó anyagokat, melyek révén befolyásolhatják a magvak csírázási folyamatait, és a csíranövéq\hnihmo GpVpW $GROJR]DWEDQIRJODOWNtVpUOHWHNFpONLW ]pvhld]doieeldnyrltak: közvetlen sejtszám-meghatározási módszerrel vizsgálni a Balaton- IHOYLGpNL 1HP]HWL 3DUN WDODMDLEDQ po DOJiN DEXQGDQFLiMiQDN KDYRnkénti változását, megbecsülni az aktív algabiomasszát, és az eredményeket összevetni az irodalmi adatokkal;

3 statisztikai módszerek segítségével meghatározni, hogy mely ténye- ] N pv PLO\HQ PpUWpNEHQ MiWV]DQDN V]HUHSHW D] DOJiN VHMtszámváltozásaiban; biotesztekkel kimutatni, hogy a talajokból izolált algatörzsek tiszta tenyészetben termelnek-e növényi növekedés-szabályozó anyagokat. 2. ANYAG ÉS MÓDSZER 0LQWDYpWHOLWHU OHWHNpVMHOOHP] LN Három talajtípuson összesen hat terület került kijelölésre a már koráb- EDQ LV YpGHWWVpJHW poyh] 7DSROFDi- és Káli medencékben, valamint a Tihanyi félszigeten. 1. táblázat0lqwdypwholkho\hnpvmhoohp] LN jelölés hely talajtípus P YHOpV I.a Szigliget kukorica-tábla láptalaj I.b Balatonederics kaszáló II.a Tihany levendula-tábla rendzina II.b Tihany kaszáló III.a Mindszentkálla Ramann-féle napraforgó- E~]D III.b Mindszentkálla EDUQDHUG WDODM gyep 2.2. Talajminta-J\ MWpV 9DODPHQQ\L WHU OHWU O NpW LVPpWOpVW NpSH]YH W- W YpOHWOHQV]HU HQ PHJYiODV]WRWW PLQWDYpWHOL KHO\U O J\ MW WW QN WDODMPLQWiW KDvonta, április és március között. A felszíni 0-1 cm-es talajréteg mintázása spatula segítségével, az 1- FP PpO\VpJ ERO\JDWDWODQ V]HUNH]HW WDODMPLQWD YpWHOH DOXPtQLXP KHQJHUUHO [ FP W rtént Sejtszámlálás, biomassza-becslés Tíz gramm friss talajt 250 ml-es lombikban steril desztillált vízzel 100 ml-re hígítottam. A talajszuszpenziót 4 percig ultrahangos kádban (Tesla UC 002 BM1, 50Hz) rázattam. Az algasejtek számlálása Olympus BX60 típusú epifluoreszcens mikroszkóppal történt, a FLDQREDNWpULXPRNKR] ] OG V] U W :* H[ -550 nm, em. 610+), HXNDULyWD DOJiNKR] NpN V] U W 1%9 H[ -440 nm, em. 455+) használva. A megfigyelés három algacsoportra terjedt ki: Cb

4 (cianobaktériumok), D (kovamoszatok), Eu-D (egyéb eukarióta algák). Az aktív algabiomassza becslése az algacsoportonként leggyak- UDEEDQ HO IRUGXOy IDMRN SDUDPpWHUHLQHN pv D] pyhv VHMWV]iPDGDWRN mértani átlagának figyelembevételével történt Környezeti paraméterek mérése 0HWHRUROyJLDLWpQ\H] NFVDSDGpN VV]HJK PpUVpNOeti átlag, radiációs minimum átlaga, napfényes órák átlaga (Éghajlati Állomás, Keszthely); talaj-pvohyhj K PpUVpNOHWHDPLQWDJ\ MWpVNRU Talajvizsgálatok: pillanatnyi nedvességtartalom meghatározása (20 g friss talaj, 105 C, 24 h), friss talaj ph-mérése (5 g friss talaj + 12,5 ml deszt. víz, RADELKIS OP-264/1 ammónia- és ph-ppu NpV] OpN talaj térfogattömege, mechanikai elemzés (Talajtani és Vízgazdálkodási Tsz., NYME-MTK), tápanyagvizsgálat (TVG, Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás) Statisztikai értékelés $ WDODMWtSXVQDN KyQDSRNQDN D P YHOpVQHN pv D WDODMPpO\VpJQHN D] algaszámra gyakorolt hatásait varianciaanalízissel értékeltem. A talaj- pv PHWHRUROyJLDL NRPSRQHQVHNQHN YDULDQFLD WpQ\H] N Q NHUHV]W O D] algák mennyiségi el IRUGXOiViUD J\DNRUROW KDWiViW I NRPSRQHQVregresszióval, a megfigyelési változók hasonló közvetett hatását az alga-abundanciára "forward" regresszióval értékeltem (STATISTICA ) Talajalgák izolálása $ FLDQREDNWpULXPRN L]ROiOiViW IULVVHQ J\ Mtött talajból táptalajon tör- WpQ NLWHQ\pV]WpVVHO %*-11/-N, 1,5% agar, 25±2 C, 130 µm/m 2 /s, yuiv IpQ\SHULyGXV ] OGDOJiN L]ROiOiViW G~VtWy WHQ\pV]HWE (Bristol, 25±2 C, 130 µm/m 2 /s, 12/12 órás fényperiódus) végeztem ismételt szélesztési eljárással. Az egyfaj-tenyészeteket papírvatta-gxjyydo OH]iUW VWHULO NpPFV ferde agaron (Bristol illetve BG-11/-N, 2% agar, 15±1 C, 30 µm/m 2 /s, 12/12 órás fényperiódus) tartottam fenn Laboratóriumi algatenyésztés O EHQ A tiszta algatenyészeteket 250 ml steril tápoldatot tartalmazó 500 cm 3 - es Erlenmeyer lombikba oltottam. A szaporításhoz a cianobaktériumok esetében Tamiya, BG-11/-N és Z-8/+N tápoldato-

5 kat, a zöldalgák esetében Bristol és Tamiya tápoldatokat használtam. 10 mg/l kiinduló szárazanyag koncentrációnak PHJIHOHO PHQQ\LVpJ algaszuszpenziót juttattam 250 ml friss tápoldatba. A tenyészeteket legalább 14 napon át szaporítottam (25±2 C, alsó megvilágítás, 130 µm/m 2 /s fényintenzitás, 12/12 órás fényperiódus, óránként 20 liter, 1,5 V% CO 2 -GDO G~VtWRWW OHYHJ A tenyésztés végén a biomassza betakarításához az algaszuszpenziót centrifugáltam (4000 rpm, 15 perc, 5 C), a sejteket tartalmazó üledéket Petri-csészékben fagyasztva szárítással víztelenítettem (18 óra, 25 C, 0,035 mbar) Biotesztek A fagyasztva szárított algabiomasszából desztillált vízzel 2 g/l koncentrációjú szuszpenziót készítettem. A sejttartalom feltárása ultraszónikáló berendezéssel (2 perc, 2 mp-hv LG N ] NNHO W UWpQW Petri-FVpV]pEH KHO\H]HWW V] U SDStU NRURQJRNDW -3 ml algaszuszpenzióval átitattam, amelyekre uborka sziklevelet helyeztem. Az auxin-v]hu LOOHWYHNLQHWLQ.,1N O QE ] pvpjonrqfhqwuációi képezték 4 ismétlésben. KDWiV YL]VJiODWiUD XERUND V]LNOHYHOHN J\ NHUHVHGpVpW D KDWiVYL]VJiODWiUDSHGLJXERUNDV]LNOHYHOHNPHJQ\~Oá- citokinin-v]hu sát értékeltem. A negatív kontrollt 3 ml desztillált víz, a pozitív kont- UROOW SHGLJ D YL]VJiODWQDN PHJIHOHO HQ3-3 ml indolil-3-vajsav (IBA) $ WDODMDOJiN pv PDJDVDEEUHQG Q YpQ\HN N ] WWL N ]YHWOHQ N OFV nhatást módosított csíranövény-teszttel vizsgáltam 4 ismétlésben (30 db steril mustármag, Sinapis alba PHO\KH] HO V]DSRUtWRWW pv WiSWDODMUD (Tamiya ill. Z-8 tápoldat, 1,5% agar) szélesztett algatenyészetet használtam (30 órás megvilágítás). 0,3 ml algatenyészetet Petri-csészében (Ø 9 cm) el NpV]tWHWW VWHULOL]iOW Wiptalajon szélesztettem és egy hétig inkubáltam. A kontrollt 0,3 ml steril desztillált vízzel szélesztett táptalaj képezte. 72 óra elteltével a mustármagok csírázását, a gyökerek és a hipokotil hosszát mértem. Az érténhopvhj\wpq\h] VYDULDQFLD-analízissel történt (Excel 5.5).

6 3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 3.1. Algatársulások jellemzése és a számított biomassza A teljes vizsgálati periódus sejtszámadatai alapján megállapítható, KRJ\ PLQGKiURP WDODMWtSXVRQ DFLDQREDNWpULXPRN D WDODMRN VV]HV po algáinak legalább 30%-iWDONRWMiN.LHPHONHG HQQDJ\DUiQ\~PHgje- OHQpV NOHYHQGXODP YHOpV UHQG]LQDWDODMEDQYROWPHJILJ\Hlhe- W PHO\ D]RQEDQ D] iowdodp YL]VJiOW N UQ\H]HWL WpQ\H] NNHO HJ\pUWHOP HQ QHP PDJ\DUi]KDWy $ NRYDDOJiN OHJQDJ\REE DUiQ\EDQ láptalajból mutawkdwyn NL GH PHJILJ\HOKHW KRJ\ P YHOW WHUü- OHWHNHQiWODJRVDQP YHOHWOHQWHU OHWHNHQSHGLJ-9% a részesedésük a talajok algatársulásából. Az egyéb eukarióta alga kategóriába sorolt fajok abundanciája átlagosan 40-50%-os volt a vizsgált talajokban. Az algabiomasszát a leggyakoribb genuszok sejtparaméterei alapján V]iPtWYDPHJILJ\HOKHW KRJ\iOODQGyDQOHJDOiEENJKDpO DOJDYDQ MHOHQ D WDODM IHOV FP-es rétegére vonatkoztatva. A vizsgált id szakban mért legnagyobb biomassza (80 kg/ha) kukorlfd P YHOpV láptalajban mutatkozott a kovaalgák nagyobb arányának és átlagos VHMWW PHJpQHN N V] QKHW HQ 'ROJR]DWRPEDQ IHOKtYWDP D ILJ\HOPHW D]DOJDELRPDVV]DV]iPtWiViQiOHO IRUGXOyW~OEHFVOpVOHKHW VpJHLUHtJ\ az irodalomban gyakran használt átlagos algasejttérfogat (10µm átmé- U M J PE pv iwodjrv WDODMV U VpJ JFP 3 ) értékekkel, illetve a ha- YRQNpQWL DEXQGDQFLD V]iPWDQL iwodjiydo W UWpQ V]iPROiVUD Javasoltam továbbá a sejtszámlálások legalább két kategóriára cianobaktériumok és eukarióta algák töuwpq HOYpJ]pVpW PLQWKRJ\ esetemben e két algacsoport átlagos sejttömege között több mint nyolcszoros különbség mutatkozott. A nagy abundancia-értékek tehát nem minden esetben tükröznek nagy biomasszát, erre példa a cianobaktériumokban kiugróan gazdag, legnagyobb átlagos sejtszámot mutató II.a talaj, mely biomassza tekintetében csupán a harmadik.

7 2. táblázat: Átlagos sejtszám-értékek, és a számított aktív alga biomassza a teljes vizsgált talajrétegben (0-10 cm) Vizsgált algacsoportok Vizsgált talajok az 1. táblázat szerint I.a I.b II.a II.b III.a III.b Átlagos sejtszámok (10 3 db/cm 2 talaj) Becsült átlagos biomassza (kg/ha) Cb D Eu-D Összesen Cb 0,467 0,378 1,522 0,283 0,976 0,061 D 3,925 0,527 0,747 0,566 0,719 0,177 Eu-D 16,664 4,325 7,564 7,093 12,882 2,634 Összesen 21,056 5,229 9,834 7,941 14,577 2,873 Minimum 1,045 1,346 1,497 1,738 2,437 1,103 Maximum 79,946 13,297 23,099 13,887 35,632 6,039 Mértani átlag 11,184 4,296 7,124 6,943 10,694 2,466 Magyarázat: Cb: cianobaktérium, D: kovamoszat, Eu-D: egyéb eukarióta algák Megállapítottam, hogy a mintavételi területeken mért átlagos abundancia-értékek lényegében megegyeznek a világ más országaiból közölt irodalmi adatokkal Környezeti hatások vizsgálata statisztikai módszerekkel 9L]VJiODWDLP DODSMiQ D] DOJiN DEXQGDQFLiMiW DODSYHW HQ PHJKDWiUR]y WpQ\H] NQHN D WDODMPpO\VpJ pv D P YHOpV PXWDWNR]RWW $ PLQWi]RWW területek átlagában a teljes vizsgált talajréteg (0-10 cm) algáinak mintegy 70%-a a felszíni 1 cm-es rétegben található. Valamennyi talajtípu- VRQ PHJILJ\HOKHW YROW D P YHOW WDODMRN V]LJQLILNiQVDQ QDJ\REE átlagos algaszáma (2, db sejt/cm 3 ) a bolygatatlan területekhez képest (8, db sejt/cm 3 ). A regresszió-hohp]pv D P YHOW WHU OHWHN kisebb humusztartalmát mutatta a legfontosabb, abundanciát befolyá- VROyWpQ\H] QHN

8 76 ³ ² ut 76 µ ± ± ª« ¹ ¹ ¹ º ¹ º ¹ ^š œ œ žÿ œ œ ¼ ¼ œ šœ Œ š Œ ƒ H ƒ ƒ %ˆ ˆ ƒ HŠ Œ Œ ˆ Œ Ž + 1. ábra. Talajmélység hatása az alga abundanciára y ojz pz vwx s rs jk lmn opmq } YX Y YX { Y \^] ] N G ]_ `a _ ] G b C+c Xd e Xf gh c ~+h c d h i IG `O ] AB C DE FHG I E AB C DE J%K K E LHM N O PO K C O Q B N FSRT U VSWXYZ [ 2. ábra. $P YHOpV szerepe a talajalgák abundanciájában A talajtípusnak a cianobaktériumok és a kovaalgák abundanciájára volt szignifikáns hatása. A rendzina talajtípuson mért nagyobb cianobaktérium-dexqgdqfld D WDODMRN NLV IHOYHKHW QLWURJpQ-, és nagyobb káliumtartalmával magyarázható. Az egyéb eukarióta alga- FVRSRUWDEXQGDQFLiMiEDQ D WDODMWtSXVRN N ] WWMHOHQW mutatkozott. > = ; 1,< 2< 89: 5 > 45 =,-./0 12/3! "?????? #%$ & $ ' ( )+* > ; 1,< 2< 89: 5 = 45,-./0 = V N O QEVpJ QHP?????? #%$ & $ ' ( )+* 3. ábra. A talajtípus hatása a cianobaktériumok (Cb) és kovamoszatok (D) abundanciájára

9 Szignifikáns különbségek az egyes hónapokban mért abundanciaértékek között az eukarióta algáknál mutatkoztak. Az ún. évszak-hatás D VHMWV]iPRNEDQ HJ\pUWHOP Q\iUL FV~FFVDO MHOHQWNH]HWW de a tavaszi PLQLPXPKR] YLV]RQ\tWYD D WpOL LG V]DN VHMWV]iP-pUWpNHL LV MHOHQW VHQ nagyobbak voltak. $ YL]VJiODWL SHULyGXVEDQ PpUW YDODPHQQ\L WpQ\H] W WDODM pv PHWHRUo- OyJLDLSDUDPpWHUHNHJ\LGHM OHJILJ\HOHPEHYpYHDUHJUHVV]Ly-analízis eredménye azt mutatta, hogy az abundanciában a cianobaktériumok esetében 16,1%, kovaalgák esetében 14,6% és az egyéb eukarióta algáknál 8% mindössze a magyarázott variancia értéke. Az alga sejtszám-változások még pontosabb megértéséhez tehát újabb, általam nem vizsgált tén\h] NHWNHOOEHYRQQLHJ\KDVRQOyYL]VJálatba Bioteszt-HUHGPpQ\HND]DOJiNEDQWHUPHO G WWKRUPRQ-hatású anyagok kimutatására A vizsgált talajokból izolált cianobaktérium- és zöldalga törzsek laboratóriumi szaporítása valamennyi esetben lehetséges volt, a tápoldatok VV]HWpWHOH KDWiVVDO YROW D WHUPHO G WW ELRPDVV]D PHQQ\LVpJpUH $ desztillált vizes sejtkivonatokkal elvégzett biotesztek során a vizsgált 72 algakivonatból 26 auxin-v]hu FLWRNLQLQ-V]HU KDWiVWSHGLJ zöldalga- és 2 cianobaktériumfaj) mindkét növényi hormon hatását mutatta. A módosított csíranövény-whv]wehq HJ\ ] OGDOJD MHOHQW VHEEHQ JiWROWD D PDJFVtUi]iVW pv PHJILJ\HOKHW a gyökér és hipokotil növekedésére is. YROW D] DOJDWHQ\pV]HWHN JiWOy KDWiVD (UHGPpQ\HLPWHKiWPHJHU VtWLND]RNat a véleményeket és megfigyeléseket, melyek szerint a mikroalgák növényi növekedést szabályozó anyagai nem csak sejten belül hatnak, hanem azokat a környezetükbe is kibocsátják. A talajalgák képesek befolyásolni a szervezettebb növények magvainak csírázási, és csíranövény-ihmo GpVLIRO\DPDWDLW

10 4. ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK 1) Direkt sejtszámlálási módszerrel új adatokat szolgáltattam az algológiai szempontból korábban nem vizsgált Balaton-felvidéki 1HP]HWL 3DUN WDODMDLEDQ po DOJiN PHQQ\LVpJL HO IRUGXOiViUyO (UHGPpQ\HLPDODSMiQD]pO DOJDV]iPD-10 cm-es talajrétegben D YL]VJiOW LG V]DN iwodjiedq és sejt/cm 2 között változott. A vizsgált területek közül éves átlagban a legalacsonyabb alga abundancia Ramann-IpOHEDUQDHUG WDODMRQERO\JDWDWOan gyepterületen jelentkezett. Az átlagos alga-biomassza területenként 2,5 és 11,2 kg/ha volt, továbbá megfigyeltem, hogy egy hektárra vo- QDWNR]WDWYD OHJDOiEE NJ po vizsgált rétegében (0-10 cm). DOJD YDQ ioodqgydq MHOHQ D WDODMRN 2) Dolgozatomban felhívtam a figyelmet az irodalomban legtöbbször PHJILJ\HOKHW iwodjrv VHMWSDUDPpWHU µp iwppu YHO V]iPROW J PEDODN~DOJDVHMWDODSXOYpWHOHpViWODJRVWDODMV U VpJJFP 3 ) puwpnhn KDV]QiODWiEyO HUHG MHOHQW V ELRPDVV]D-túlbecslésekre. Javasoltam az eukarióta algák és a cianobaktériumok külön-külön törwpq V]iPEDYpWHOpWD NYDQWLWDWtY YL]VJiODWRN HVHWpEHQ PLQWKRJ\ a két algacsoport egyedeinek átlagos sejttömege és így a biomaszszához való hozzájárulásuk lényegesen eltérhet. Az algacsoportok arányát tekintve az abundancia-értékek éves átlaga alapján számítva - az általam vizsgált láp-, rendzina és Ramann-féle barna er- G WDODM MHOHQW V N O QEVpJHW PXWDWRWW $ FLDQREDNWpULXPRN kihphonhg HQ QDJ\ DUiQ\D UHQG]LQD WDODMWtSXVRQ OHYHQGXOD P YHOpVQpO,,D PXWDWNR]RWW GH HO IRUGXOiVXN YDODPHQQ\L WDODj- YROW $ NRYDPRV]DWRN OHJQa- ban legalább 30%-EDQ PHJILJ\HOKHW gyobb aránya (13 és 22%) láptalajban mutatkozott, míg a többi eukarióta algák Ramann-IpOH EDUQD HUG WDODMRQ ERO\JDWDWODQ J\Hpterületen (III.b) alkottak többséget (61%). A cianobaktériumok és eukarióta algák aránya, valamint a biomassza közötti összefüggést MyOV]HPOpOWHWLGROJR]DWRPEDQD,,DMHO WDODMSpOGiMDDKROpYHVitlagban a legnagyobb összes sejtszám (4, sejt/cm 3 ) jelentkezett, ugyanakkor a becsült biomassza sorrendjében csupán a harmadik YROWDFLDQREDNWpULXPRNNLHPHONHG HQQDJ\DUiQ\DPiatt.

11 3) A statisztikai értékelés eredménye alapján a talajtípus hatása a cianobaktériumok és kovamoszatok abundanciájára volt szignifikáns. Rendzina talajon a nagyobb só%, kálium és magnézium tartalom, valamint a kisebb CaCO 3 QiWULXP pv IHOYHKHW QLWURJpQ tartalom indokolja a cianobaktériumok nagyobb jelenlétét. A láptalajokban megfigyelt nagyobb kovaalga-arány pedig a nagyobb CaCO 3, nátrium, illetve kisebb kálium és magnézium tartalommal PDJ\DUi]KDWy $] HXNDULyWD DOJiN DEXQGDQFLiMiEDQ PHJILJ\HOKHW nyári maximum és kora tavaszi minimum-értékeket az általam YL]VJiOWPHWHRUROyJLDLWpQ\H] NQHPPDJ\DUi]WiNPHJ$P YHOpV hatása abban nyilvánult meg, hogy valamennyi talajtípuson a m YHOW WHU OHWHNHQ MHOHQW VHQ QDJ\REE DOJD DEXQGDQFLD YROW PpUKHW YHOHWOHQWHU OHWHNKH]NpSHVWiWOa- (átlagosan 2, sejt/cm 3 DP gosan 8, sejt/cm 3 ), amely ez utóbbi talajok nagyobb kötöttségével, humusz- illetve szulfát tartalmával magyarázható. A talajmélység hatását mutatta, hogy a teljes vizsgált talajrétegben HO IRUGXOy DOJDVHMWHN iwodjrvdq -a a felszínen (0-1 cm), a fennmaradó hányad pedig a mélyebb talajrétegben (1-10 cm) él. A regresszió-analízisek azt mutatták, hogy az általam vizsgált talaj- és PHWHRUROyJLDL WpQ\H] N FVDN NLV UpV]EHQ PDJ\DUi]]iN D] DOJD abundancia változásait. Cianobaktériumok esetében 16,1%, kovaalgák esetében 14,6% és az egyéb eukarióta algáknál 8% volt mindössze a magyarázott variancia értéke. Abból D WpQ\E O KRJ\ D mintavételkor mért paraméterek (talaj aktuális nedvességtartalma pv NpPKDWiVD YDODPLQW OHYHJ K PpUVpNOHWL puwpnhn ILJ\HOHPEevétele növelte a magyarázott varianciát, arra következtettem, hogy hasonló vizsgálatok esetén gyakoribb mérések szükségesek, továb- Ei MDYDVROWDP ~MDEE DELRWLNXV pv ELRWLNXV N UQ\H]HWL WpQ\H] N Iigyelembevételét. OiOWDOJDWHQ\pV]HWHNpO 4) Bioteszt-módszerekkel igazoltam, hogy a vizsgált talajokból izo- EHYRQDWDpVDYL]HVVHMWNLYRQDWRNLVPXWDtnak hormon-v]hu KDWiVRNat, és így képesek befolyásolni szervezettebb növények magvainak csírázási, és csíranövény- IHMO GpVL IRO\DPDWDLW $ YL]VJiOW DOJDNLYRQDWEyO DX[LQ-V]HU 12 citokinin-v]hu KDWiVW SHGLJ ] OGDOJD- és 2 cianobaktériumtörzs) mindkét növényi hormon hatását mutatta. Megállapítottam, hogy a módosított csíranövény-teszt jól alkal-

12 PD]KDWy po DOJDWHQ\pV]HWHN KDWiViQDN YL]VJiODWiUD $ NtVpUOHWHN HUHGPpQ\HNpSSHQ HJ\ ] OGDOJD MHOHQW VHEEHQ JiWROWD D PXVWir- PDJRN FVtUi]iViW pv PHJILJ\HOKHW YROW D] DOJDWHQ\pVzetek gátló hatása a gyökér és hipokotil növekedésére. JAVASLATOK A további kutatás célja: - flow-citométeres eljárás kidolgozása a talajok kvantitatív és kvalitatív algavizsgálataira - ~MDEE WpQ\H] N ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO iwirjyee N UQ\H]Hthatásvizsgálat

13 PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Lektorált közlemények Brückner, D.J., Lepossa, A., Herpai, Z.: Inhibitory effect of ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.)-inflorescence extract on the germination of Amaranthus hypochondriacus L. and growth of two soil algae. Chemosphere, (6): Lepossa, A. $ WDODMDOJiNUD KDWy NROyJLDL WpQ\H] N,URGDOPL iwwhnlqwpv Botanikai Közlemények, (1-2): Brückner, D., Lepossa, A. +HUSDL = 3DUODJI DOOHORSiWLD N ]YHWHWW N lcsönhatások. Növénytermelés, (2-3): Lepossa, A., Ördög, V.: Operation of semi-continuous culture of Arthronema africanum (Cyanobacteria) grown in pig manure. Acta Agronomica Óváriensis, (1): Konferencia kiadványokban megjelent összefoglalók: Ördög, V., Lepossa, A.: Growth in pig manure and cytokinin-like activity of a selected strain of Arthronema africanum. 4 th European Workshop on Biotechnology of Microalgae, Bergholz-Rehbrücke, Germany, Book of Abstracts, p. 37. Lepossa A.: Sertéshígtrágya kezelése cianobaktériumokkal, vagy cianobaktériumok szaporítása sertéshígtrágyán? III. Nemzetközi Környezetvédelmi Szakmai Diákkonferencia, GATE-0).0H] W~U Abstract-kötet, p. 62. Lepossa, A.: Growth and nutrient (P, N) uptake of Arthronema africanum from pig manure. IX. Magyar Algológiai Szeminárium, Gárdony, Book of Abstracts, p. 19. Lepossa A.: Talajból izolált zöldalga szaporodása és hormontermelésének vizsgálata laboratóriumi körülmények között. IV. Nemzetközi Környezetvédelmi Szakmai Diákkonferencia, GATE-MFK Me] W~U Abstract-kötet, p. 41. Ördög, V., Szigeti, J., Lepossa, A., Pulz, O.: Growth of the cytokinin mimic Arthronema africanum and the bioinsecticide Bacillus thüringiensis in mixed culture on wastewater. 4 th International Conference on Managing the Wastewater Resource, Ecological Engineering for Wastewater Treatment, Ås, Norway, Book of Abstracts, pp. 11/37-38.

14 Lepossa, A.: Isolation and maintenance of algal strains. International Workshop and Training Course on Microalgal Biology and Biotechnology, Mosonmagyaróvár, Hungary, Book of Abstracts, pp Lepossa, A.: Laboratory algal cultivation techniques. International Workshop and Training Course on Microalgal Biology and Biotechnology, Mosonmagyaróvár, Hungary, Book of Abstracts, pp Lepossa, A., Levanets, A.: Conception of annotated check-list of algae living in non-water ecosystems in Hungary. 11 th Hungarian Algological Meeting, Salgóbánya, Book of Abstracts, p. 16. Levanets, A., Lepossa, A.: Soil algae of Wittmann Antal park (Mosonmagyaróvár, Hungary): diversity and seasonal changes. 11 th Hungarian Algological Meeting, Salgóbánya, Book of Abstracts, p. 17. Lepossa, A., Ördög, V.: Preliminary results of annual changes in the algal abundance in different Hungarian soil types. 4 th European Workshop on Biotechnology of Microalgae, Bergholz-Rehbrücke, Germany, Book of Abstracts, p. 5/13. Lepossa, A.: Changes in soil algal abundance related to abiotic environmental factors. 12 th FESPP Congress, Budapest, Plant Physiology and Biochemistry Vol. 38 Suppl., p Lepossa, A., Jäger, K.: New possible application of microalgae in the agriculture. Summer School and Workshop on Cyanobacterial Symbioses, Ballyvaughan, Co. Clare, Ireland, Book of Abstracts, p. 52. Brückner D., Herpai Z., Lepossa A. 3DUODJI DOOHORSiWLD N ]YHWOHQ YDJ\ közvetett hatások? 47. Növényvédelmi Tudományos Napok, MTA Budapest, Összefoglaló, p Lepossa, A.: Study of environmental effects on soil algae. Symposium on microalgae and seaweed products in plant/soil-systems, Mosonmagyaróvár, Book of Abstracts, p. 40. Lepossa, A.: Study of algal abundance in rendzina soils. Actual problems in Botany and Ecology. Conference in Nezin, Ukraine, Book of Abstracts, p Algological Newsletter (Kiev), : 6. ( herba.msu.ru/journals/av/index.html) Lepossa, A., Ördög, V.: Quantitative analyses of soil algae in the Balaton Uplands National Park. 5 th European Workshop on Biotechnology of Microalgae, Bergholz-Rehbrücke, Germany, Book of Abstracts, p. 2/6.

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Precíziós Növénytermesztési Módszerek Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Dr. Kuroli Géza, D.Sc. Mikroszervezetek a növény-talaj

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott,

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott, 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott, korábban művelés alatt álló területek spontán és emberi beavatkozással

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ÅÌ ¹ ÄÌ ÐÑ Ð Ø Þ Ì Ò Þ ÃÙØ Ø ÓÔÓÖØ Ì ÓÖØÙ ÓÑ ÒÝÓ ÑÙÒ Ø Ö Î Ñ Ö Ø ØÙ Ó Ú ÒØÙÑØ Ö ÐÑ Ð Ø Ò ÅÌ Ó ØÓÖ ÖØ Þ ÒÝ ØÚ ¾¼¼ º ÖÙ Ö ¾ Ã Þ Ò ØÒÝ ÐÚ Ò Ø ÀÓÖÚ ÞØÓ ØÓØØ Þ È ÐÐ Ä Þ ØÓÒ Þ Ò Ø ØÑÓÒ Ó Ñ Ò ÞÓ Ò Ò Ð Ð Þ ÑÙÒ

Részletesebben

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet Ph.D. értekezés tézisei A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Tüske Zsófia Szeged 2006 Bevezetés A szilárd gyógyszerformák

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása KTIA_AIK_12-1-2013-0015 projekt Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása Szabó Anita Kamuti Mariann Mazsu Nikolett Sáringer-Kenyeres Dóra Ragályi Péter Rékási Márk

Részletesebben

AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL FITOREMEDIÁCIÓ

AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL FITOREMEDIÁCIÓ AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL III/2a feladat. A remediáció elmélete és gyakorlata I. EU együttmőködés: Áttekintés az innovatív

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE Részletes szakmai zárójelentés A talaj tápanyag-ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza-függésében c. F42543 nyilvántartási számú

Részletesebben

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A léptékfüggés megjelenése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban valamint megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban Sándor Renáta MTA ATK

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary.

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary. A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben D. Tóth Márta 1 L. Halász Judit 1 Kotroczó Zsolt 1 Vincze György 1 Simon László 2 Balázsy Sándor

Részletesebben

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN NÖVÉNYVÉDELEM 45 (8), 2009 409 KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN Bohár Gyula BIOVÉD 2005 Biológiai Növényvédô Készítményt Elôállító Kft., 9923 Kemestaródfa,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Tavaszi biológiai-fizikai felvételezés (BIO-FIZ)

Tavaszi biológiai-fizikai felvételezés (BIO-FIZ) LIFE08 ENV/H/000292 Monitoring Soil Biological Activity by using a novel tool: EDAPHOLOG System Tavaszi biológiai-fizikai felvételezés (BIO-FIZ) Dombos Miklós, MTA TAKI A BIO-FIZ felvételezés célja: A

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Andrológiai jellemzık szezonális változásának összefüggése a sperma mélyhőthetıségével és in vitro fertilizációs képességével fekete racka kosoknál

Andrológiai jellemzık szezonális változásának összefüggése a sperma mélyhőthetıségével és in vitro fertilizációs képességével fekete racka kosoknál Andrológiai jellemzık szezonális változásának összefüggése a sperma mélyhőthetıségével és in vitro fertilizációs képességével fekete racka kosoknál Zárójelentés OTKA K76371 İshonos állatfajtáink iránt

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés tézisei Tirczka Imre Gödöllő 2000 A doktori program címe: Szántóföldi növénytermesztési

Részletesebben

REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai *

REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai * REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai * Papp Krisztina Jankó András CEMKUT Kft. Bevezetés A hazai cementiparban az utóbbi idõben egyre nagyobb mennyiségben használják

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron ÁBRA NÉLKÜLI VÁLTOZAT Víz alatti talajok szerepe a tavak környezetvédelmében

Részletesebben

A programozás alapfogalmai

A programozás alapfogalmai A programozás alapfogalmai Ahhoz, hogy a programozásról beszélhessünk, definiálnunk kell, hogy mit értünk a programozás egyes fogalmain. Ha belegondolunk, nem is olyan könnyű megfogalmazni, mi is az a

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1173/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 1 (1033 Budapest, Laktanya u. 33.)

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Tudományos közlemények jegyzéke Szimpózium és Konferencia

Tudományos közlemények jegyzéke Szimpózium és Konferencia Tudományos közlemények jegyzéke Szimpózium és Konferencia Molnár,Z. (1991): Lóbab (Vicia faba L.) szövettenyésztési vizsgálatok. In: Heszky L., Dudits, D. (szerk.): Magyar Tudományos Akadémia Növénynemesítési

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban 1. Előzmények Az Élő Bolygó Környezetvédelmi Kutató Kft., a Floridai Egyetemmel 1997-ben kidolgozta egy új zeolit

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

A mangán toxicitás mérséklése baktérium tartalmú trágyákkal Reduction of Mn-toxicity effect with the use of bacteria containing fertilizer

A mangán toxicitás mérséklése baktérium tartalmú trágyákkal Reduction of Mn-toxicity effect with the use of bacteria containing fertilizer Bojtor Csaba 1 Gombás Dániel 1 Nagy László Géza 1 Hankovszky Gerda 1 Tóth Brigitta 1,2 A mangán toxicitás mérséklése baktérium tartalmú trágyákkal Reduction of Mn-toxicity effect with the use of bacteria

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

1. melléklet A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Murányi Attila

1. melléklet A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Murányi Attila 1. melléklet A ciklodextrin hatásának jellemzése mikroorganizmusok szaporodására Murányi Attila Bevezetés... 1 A kutatás hipotézise... 2 A kutatás célja... 2 Az alkalmazott mikroorganizmusok... 3 Kísérleti

Részletesebben

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Dr. Lehoczky Éva DSc A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Gyomnövények tápanyagelvonásának tanulmányozása precíziós eljárások és térinformatikai módszerek alkalmazásával

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére.

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A célkitűzés, a megoldandó probléma A nagy szerves anyag, valamint jelentős mennyiségben nitrogén formákat tartalmazó szennyvizek a települési-,

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

Szent István Egyetem. A mikorrhiza-ugróvillás (Collembola) kapcsolatok szerepe a kukorica tápanyagfelvételében. Doktori értekezés tézisei.

Szent István Egyetem. A mikorrhiza-ugróvillás (Collembola) kapcsolatok szerepe a kukorica tápanyagfelvételében. Doktori értekezés tézisei. Szent István Egyetem A mikorrhiza-ugróvillás (Collembola) kapcsolatok szerepe a kukorica tápanyagfelvételében Doktori értekezés tézisei Seres Anikó Gödöllı 2009 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

Bevezetés, irodalmi áttekintés

Bevezetés, irodalmi áttekintés Makleit Péter - Nagy László Nagy László Géza - Veres Szilvia Az együttes nevelés hatása a napraforgó (Helianthus annuus L. cv.: NK Brio) és a bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium L.) növekedésére

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAINAK MODELLEZÉSE DUNAI FITOPLANKTON ADATSOR ALAPJÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Sipkay Csaba Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c. Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását

Részletesebben

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL Kompár László 1, Szűcs Péter 2, Palcsu László 3, Braun Mihály 4 tudományos segédmunkatárs 1 DSc, tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

Dinamikus programozás alapú szivattyú üzemvitel optimalizálási technikák (főként) kombinatorikus vízműhálózatokra

Dinamikus programozás alapú szivattyú üzemvitel optimalizálási technikák (főként) kombinatorikus vízműhálózatokra Systeemitekniikan Laboratorio Dinamikus programozás alapú szivattyú üzemvitel optimalizálási technikák (főként) kombinatorikus vízműhálózatokra Bene József HDR, Dr. Hős Csaba HDR, Dr. Enso Ikonen SYTE,

Részletesebben