&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ"

Átírás

1 . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ $]pvn ] WWLpYMiUDWRNLVNRODLSiO\DIXWiViQDNDODNXOiVDD PXQNDSLDFLN YHWNH]PpQ\HNW NUpEHQ $WDQXOPiQ\D0 YHO GpVL0LQLV]WpULXPPDNURV]LQW RNWDWiVLVWDWLV]WLNiLQDNFLJiQ\ pv QHP FLJiQ\ J\HUHNHNUH YRQDWNR]y DGDWDLUD WiPDV]NRGYD N YHWL Q\RPRQ D FLJiQ\ J\HUHNHNLVNRODLSiO\DIXWiViQDNDODNXOiViWW EEPLQWNpWpYWL]HGHQNHUHV]W O 0HJYL]VJiOMD KRJ\ D KHWYHQHV pyhn HOHMpW O QDSMDLQNLJ YiOWR]WDN H D FLJiQ\ J\HUHNHN WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HLD]LVNRODUHQGV]HUYDODPHQQ\LiOORPiViQ$WDQXOPiQ\QDJ\V~O\W IHNWHWDFLJiQ\pVQHPFLJiQ\J\HUHNHNWRYiEEWDQXOiVLLOOHWYHOHPRU]VROyGiVLHVpO\HLQHN VV]HKDVRQOtWiViUD YDODPLQW DUUD KRJ\ LVNRODL W UWpQHW NHW D PDJ\DURUV]iJL PXQNDHU SLDFiOODSRWYiOWR]iVDLQDNW UWpQHWpEHiJ\D]YDDWXGiVpUWpNpQHNYiOWR]iVDLWLV PpU NRQWH[WXVEDQpUWpNHOKHVV N $WXGiVKDWDORP Az alábbi tanulmány a cigány gyerekek iskolai pályafutásának alakulását követi nyomon több PLQW NpW pywl]hghq NHUHV]W O 0HJYL]VJiOMXN KRJ\ D KHWYHQHV pyhn HOHMpW O QDSMDLQNLJ változtakhdcigány gyerekek továbbtanulási esélyei az iskolarendszer valamennyi állomásán. A probléma fontosságához nem fér kétség. Ha valaki a cigányság gazdaságitársadalmi KiWUiQ\DLQDN RNDLW pv D VLNHUUHO NHFVHJWHW WHUiSLiN OHKHW VpJHLW NXWDWMD PLQGXQWDODQ D] Lskola problémájába ütközik. Intuitive is világos: a cigányság társadalmi hátrányainak igen QDJ\UpV]HV]iUPD]LNHQpSFVRSRUWKDWDOPDVPpUY LVNRODLOHPDUDGiViEyO$WXGiVKDWDORP$] LVNROi]RWWViJ PXQNDOHKHW VpJHW PDJDVDEE NHUHVHWHW D FVDOiG pv pohwirupd stabilitását, magasabb várható életkort, jobb egészséget, a politikai érdekek jobb képviseletét, a diszkrimináció leghatásosabb ellenszerét jelenti. A tudatlanság hatalomnélküliség, s mindaz, ami ezzel együtt jár: munkanélküliség és alacsony kereset, szegénység és kiszolgáltatottság, széthulló család és rossz egészségi állapot, korai halál, a politikai érdekképviselet hiánya, diszkrimináció. A cigányok iskolázatlanok. 9DMRQ PLW WHWW H] D] RUV]iJ D] HOP~OW K~V] pyehq D]pUWKRJ\H]QHtJ\OHJ\HQ"7 UWpQWHK~V]pYDODWWpUGHPOHJHVHO UHOpSpVDFLJiQ\J\HUHNHN LVNROiL I O]iUNy]WDWiVD J\pEHQ" (EEHQ D WDQXOPiQ\EDQ H]W IRJMXN D] HOpUKHW YDODPHQQ\L PDNURV]LQW LVNRODVWDWLV]WLNDLDGDWIHOKDV]QiOiViYDOPHJYL]VJiOQL ËUiVXQN DODSYHW HQ VWDWLV]WLNDL MHOOHJ &poxqn D] KRJ\ D KHO\]HW IHOWiUiViYDO és néhány N YHWNH]PpQ\felmutatásával érzékeltessük a helyzet súlyosságát. Nem tekintjük feladatunknak itt az iskolai hátrány generációk közötti továbbörökítését meghatározó bonyolult összefüggések feltárását. Az alacsony iskolázottság RNDLQDN föltárása külön vizsgálódásokat igényel. 0LQGHQHNHO WW RO\DQ PLNURV]LQW PRGHOOHN I OiOOtWiViW pv HPSLULNXV WHV]WHOpVpW DPHO\HN D]

2 iskoláztatási döntést a szegénység kultúrájának összefüggéseibe helyezve, képesek számot adni arról a fajta racionális kalkulusról, ami a cigány gyerekek szüleit és magukat a gyerekeket is az iskolából való kimaradásra ösztönzi. Az alacsony iskolázottság nem fátum, hanem sok más KiWUiQQ\DOHJ\ YpV]HUYH] GYpQ racionális viselkedések következménye. Olyan ördögi kör, DPHO\E O N OV KDWiVRN QpON O W EEQ\LUH OHKHWHWOHQ NLW UQL (] D] D SRQW DKRO D] ioodpqdn yulivldihoho VVpJH$]DGROJXQNKRJ\D]DODFVRQ\LVNROi]RWWViJRWHUHGPpQ\H] UG JLN U N hatalmát okos reformokkal megtörjük. A tanulmányban fölhasznált iskolastatiszwlndl DODSDGDWRNDW D 0 YHO GpV J\L 0LQLV]WpULXP statisztikai osztálya bocsátotta a rendelkezésünkre. A cigány gyerekek iskolai adatainak a IRUUiVD D] YROW KRJ\ D P YHO GpV J\L DGPLQLV]WUiFLy HJpV]HQ D] WDQpYLJ D] általános iskolákban, a szakmxqnivnps] NEHQpVYDODPHQQ\LN ]psirn~rnwdwivllqwp]ppq\ehq pyu OpYUHLVPpWO G LVNRODV]LQW DGDWIHOYpWHOHNEHQD]RWWWDQtWySHGDJyJXVRNNDOpUWpNHOWHWWHD FLJiQ\WDQXOyN LVNRODL HO PHQHWHOpW LV(]HNQHN D] DGDWRNQDN HJ\ UpV]H NRUiEEDQ LV HOpUKHW YROWDKHWYHQHVpYHNHOHMpW OQDSMDLQNLJWDUWyLG VRUD]RQEDQ~MGRQViJHQQHNDWDQXOPiQ\QDN DI JJHOpNpEHQMHOHQLNPHJHO V] U $ WDQXOPiQ\ I OpStWpVH D N YHWNH] $] HOV UpV]EHQ PHJSUyEiOMXN HPSLULNXV DGDWRN VHJtWVpJpYHOpU]pNHOWHWQLD]LVNRODMHOHQW VpJpWDPXQNDHU SLDFRQPLQWHJ\V]HPOpOWHWYHH]]HOD WDQXOPiQ\ PRWWyMiQDN LJD]iW $] LWW V]HUHSO V]iPRNQDN pv puyhnqhn D] D V]HUHSH KRJ\ kézzelfogható dolgokban pénzben és életesélyekben mérve lássuk az alacsony iskolázottság N YHWNH]PpQ\HLW $ N YHWNH] UpV] WDUWDOPD]]D D WDQXOPiQ\ JHULQFpW MHOHQW pymiudwprghoow (EEHQDIHMH]HWEHQHO V] UV]HP J\UHYHVV] NDQQDNDJHQHUiFLyQDND]LVNRODLSiO\DIXWiViW amely életkoránál fogva, az 1993/94. tanévben juthatott el az iskolarendszer legmagasabb fokát MHOHQW HJ\HWHPL IHOYpWHOLJ (]]HO D] D FpOXQN KRJ\ D Q\HUV HVpO\HJ\HQO WOHQVpJL LQGH[HNHW NRPSRQHQVHLUHERQWVXNpVOiWKDWyYiWHJ\ ND]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHNNHOHWNH]pVpQHNNULWLNXV pontjait. A továbbiakban megvizsgáljuk részletesen az iskolarendszernek a továbbtanulás, LOOHWYH OHPRU]VROyGiV V]HPSRQWMiEyO NULWLNXV KHO\HLW DV]HULQW KRJ\ D] DGRWW SRQWRQ D] LG N során hogyan alakultak a cigány gyerekek továbbtanulási és lemorzsolódási esélyei a nem cigány gyerekekéhez képest. Tapasztalataink összegzése után, bérregressziók segítségével YL]VJiOMXNPHJPLNpQWDODNXOWDV]yEDQIRUJyLG V]DNHJpV]pEHQD]LVNRODLYpJ]HWWVpJpUWpNH (]]HO D] D FpOXQN KRJ\ LVNRODL W UWpQHW QNHW D PDJ\DURUV]iJL PXQNDHU SLDF ioodsrwyiowr]ivdlqdn W UWpQHWpEH ij\d]yd D PHJIHOHO NRQWH[WXVEDQ, a tudás értékének YiOWR]iVDLW LV PpU NRRUGLQiWDUHQGV]HUEHQ puwpnhokhvv N 9pJH]HW O VV]HIRJODOMXN tanulmányunk következtetéseit. A függelék tartalmazza az évjáratmodell, illetve a tanulmányban alkalmazott regressziós és logit modellek legfontosabb lépévhlqhn dokumentációját. (2) $]LVNRODMHOHQW VpJHDIRJODONR]WDWiVLHVpO\HNHORV]WiViEDQpVDNHUHVHWHN PHJKDWiUR]iViEDQ Hogy "a tudás hatalom", az a munkagazdaságtan prózájára lefordítva két dolgot jelent: az iskolai végzettség függvényében csökken a muqndqpon OLVpJNRFNi]DWDpVQ DNHUHVHW9DMRQ PLpUWpVPHQQ\LUH" A keresetek esetében VWDQGDUGHPEHULW NH elméleti megfontolások alapján a magyarázat HOpJJpHJ\pUWHOP $]RNWDWiVLEHUXKi]iVQ YHOLD]HJ\pQLWHUPHOpNHQ\VpJHW(QQHNDKDV]QD PHJ NHll jelenjen az egyéni keresetekben, hiszen a magasabb iskolázottság megszerzésének mind a közvetlen, mind pedig a NLHV M YHGHOPHNNHO DUiQ\RV közvetett költségei is magasabbak, mint az alacsonyabb iskolázottság megszerzéséé. A költségek növekedésével SHGLJ D] HO Q\ NQHN LV Q YHNHGQL N NHOO HQQHN KtMiQ XJ\DQLV UDFLRQiOLV HJ\pQHN QHP vállalnák a szóban forgó magasabb költségeket. Az természetesen már a hosszú távon puypq\hv O NHUHVOHWLkínálati viszonyoktól függ, hogy az egyes iskolai végzettségi fokozawrn

3 HJ\PiVKR] YLV]RQ\tWRWW puwpnhl LG EHQ KRJ\DQ DODNXOQDN $] PLQGHQHVHWUH EL]RQ\RV D] HPEHULW NHHOPpOHWV]LOiUGHO UHMHO]pVHD]KRJ\ keresztmetszeti adatokon mérve D]LVNRODL végzettség emelkedésével az iskolai végzettség piaci értékének is növekegqlh NHOO 9DMRQ mennyit ér a tudás ma, a kilencvenes évek elején keresetekben? Viszonylag összetett modellt KDV]QiOYD HJ\ PHJOHKHW VHQ IULVV DGDWEi]LVRQ NLV]iPtWRWWXN D] HJ\HV LVNRODL YpJ]HWWVpJL fokozatokhoz tartozó megtérülési ráták értékét. AdatbázisuQND]pYL(/$5PXQNDHU felvétel szeptembernovemberi hulláma volt. A bérregressziót a foglalkoztatottak órakeresetének logaritmusára állítottuk föl. Az órakeresetek logaritmusának szóródását magyarázzuk a nemmel, az életkorral, az életkor négyzetével, a lakóhellyel (Budapest, város, N ]VpJ D WHOHS OpVV]LQW PXQNDQpON OLVpJL UiWD puwpnpyho D] LSDUiJJDO D FLJiQ\ HWQLNDL hovatartozással s végül az iskolai végzettséggel (8 általánosnál alacsonyabb, 8 általános, V]DNPXQNiVNpS] N ]pslvnrodihov IRkú iskolai végzettség). Magát a regressziós egyenletet a hozzá tartozó szignifikanciatesztekkel együtt az Függelék $ részében találhatjuk meg. Itt most FVDN D EHQQ QNHW N ]YHWOHQ O pughno SDUDPpWHUHNHW PXWDWMXN EH /ivg WiEOi]DW! (Más adatokkal való összehasonlíthatóság kedvéért, tájékoztatásul közöljük a marginális megtérülési ráták értékeit is.) Mint a táblázatból látható, az iskolai végzettség az iskolá]dwodq PXQNDHU 7 osztály) értékéhez képest mintegy 1060 százalékkal növeli a kereseteket: a 8 általánosnál alacsonyabb LVNRODL YpJ]HWWVpJKH] NpSHVW D iowdoiqrv YpJ]HWWVpJ HN NHUHVHWH V]i]DOpNNDO D V]DNPXQNiVNpS] W YpJ]HWWHNp V]i]DOpNNDO D N zépiskolát végzetteké 30 százalékkal, a IHOV IRN~ YpJ]HWWVpJ HNNHUHVHWH SHGLJ PLQWHJ\ V]i]DOpNNDO PDJDVDEE8J\DQH]W OiWMXND marginális megtérülési ráták értékében is: egy elvégzett iskolai osztály relatíve annál többet ér a piacon, minél magasabb iskolai végzettségi fokozaton végzi el azt valaki. Nyilvánvaló persze, hogy ezeket a kereseteket csak azok realizálják, akik találtak maguknak munkát a piacon. A foglalkoztatási vagy munkanélküliségi esélyek azonban szintén nem függetlenek az iskolai végzettvpjw O 7DSDV]WDODWEyO LV WXGMXN pv HOPpOHWL puyhn DODSMiQ LV YiUKDWyKRJ\D]LVNRODLYpJ]HWWVpJQ YHOLDIRJODONR]WDWiVLHVpO\HNHW9DMRQPLpUW"(OV VRUEDQ D]pUW PHUW D PDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJ W EEQ\LUH LJHQ PHJEt]KDWy pv PHJILJ\HOKHW indikátoud D]RNQDN D PXQNDDGy V]iPiUD D IHOYpWHOQpO QHP PHJILJ\HOKHW NpSHVVpJHNQHN DPHO\HNUH D technológiájuk és munkaszervezetük sajátosságai miatt hosszú távú PXQNDV]HU] GpVHNEHQ pughnhow PXQNDDGyN QDJ\ V~O\W IHNWHWQHN $ KDWiVPHFKDQL]PXVRNDW részletesebbhqnlihmwyhdn YHWNH] NHWPRQGKDWMXN

4 A hosszú távú foglalkoztatásban érdekelt vállalatok vagy munkáltatók, amikor felvesznek vagy HOERFViWDQDNHPEHUHNHWDOpWV]iPDEpUHNDW NHmunka arány, az alkalmazott technológia és a hozzá kapcsolódó formális szakképzettségi követelmények mellett, azt a nehezen V]iPV]HU VtWKHW WHUPHOpVLWpQ\H] WLVILJ\HOHPEHYHV]LNDPHO\HW némileg metaforisztikusan a vállalat V]HUYH]HWLLQIRUPiFLyV W NpMpQHN QHYH]KHW QN (] D WHUPHOpVL WpQ\H] PDJiEDQ foglalja a vállalat EHV]HU]pVL puwpnhvtwpvl NDSFVRODWDLUyO D] LQSXWRNUyO D WHUPpNHNU O D] iudnuyo D V]HU] GpVL IHOWpWHOHN H]HUQ\L UpV]OHWpU O D PXQNDKHO\ EHOV YLV]RQ\DLUyO D WHFKQROyJLD UHQGMpU O D YiUDWODQ SUREOpPiN PHJROGiViQDN LQIRUPiOLVDQ EHJ\DNRUROW módozatairól való információkat. Egy vállalat nemcsak gépek, épületek és emberek összessége, hanem pv PLQGHQHNHO WW PLQGD] D WXGiV pv LQIRUPiFLy DPL D] HO EE HPOtWHWW GROJRNUyOD YiOODODWDODStWiVDyWDI OKDOPR]yGRWW$ YiOODODWiOWDODONDOPD]RWWYDJ\DM Y EHQ alkalmazandó emberekre ezért a munkaadók nem pusztán úgy tekintenek, mint a vállalat IL]LNDL W NpMpW P N GWHW WHUPHOpVL WpQ\H] UH KDQHP ~J\ LV PLQW DNLNEHQ D YiOODODW VDMiWRV V]HUYH]HWLLQIRUPiFLyVW NpMpQHNPHJIHOHO WXGiVPHJWHVWHV O(]DW NHWHUPpV]HWHVHQHJ\IDMWD HPEHULW NHDPHO\NL]iUyODJD] WKRUGR]yHPEHUHNIHMpEHQOpWH]LNËJ\DYiOODODWDPLNRU~M emberek fölvételét mérlegeli, azt is mérlegre teszi, milyen eséllyel jut olyan dolgozóhoz, aki viszonylag gyorsan képes kiismerni magát a munkaheo\ OHJWiJDEEDQ puwhoph]hww EHOV YLV]RQ\DLEDQ pv DNLYHO H] D] HO EE HPOtWHWW WXGiV J\DUDSRGLN +DVRQOyNpSSHQ PLQGHQ elbocsátással nemcsak a vállalati létszám lesz kevesebb, de a "vállalat is" valamilyen tudással "szegényebb" lesz. Kérdés, hogy ez a fajtayioododwvshflilnxvhpehulw NH PLO\HQ YLV]RQ\EDQ ioodohjwijdeedqpuwhoph]hwwiowdoiqrvmhoohj WXGiVVDODPLWDOHJMREEDQD]LVNRODLYpJ]HWWVpJL szintekkel lehet közelíteni? Komoly elméleti és empirikus érvek szólnak amellett, hogy legalábbis a vállaodwrnhj\upv]hiowdop N GWHWHWWWHFKQROyJLiNHVHWpEHQe kétfajta tudás nem független egymástól; mi több: a NRPSOHPHQWDULWiV N WL NHW HJ\PiVVDO VV]H ess H]HN D YiOODODWRN pughnhowhn D OHJLQNiEE D KRVV]~ WiY~ PXQNDV]HU] GpVHNEHQ N RO\DQ HPEHUHNHW YHV]nek föl szívesebben, akiknek vállalatspecifikus ismereteibe D]HPOtWHWWMHOOHJ NRPSDUDWtY HO Q\ NQpOIRJYD érdemesebb beruházni. S az is világos, hogy elbocsátások idején, a szóban IRUJyEHUXKi]iVRNN OWVpJHLPLDWWpSSH]HNW ODGROJR]yNWyODNDUQDNDlegkevésbé megválni. 0LQGHEE ODIRJODONR]WDWiVIRO\DPDWRVViJiUDQp]YHD]WDN YHWNH]WHWpVWYRQKDWMXNOHKRJ\D tartós alkalmazásban érdekelt vállalatok számára különösen fontosak azok az emberek, akik alkalmazottként vállalatspecifikus tudással rendelkezqhn YDJ\ DNLN PHJIHOHO DODQ\DL LO\HQ MHOOHJ EHIHNWHWpVHNQHN 0iUSHGLJ H]HN D] HPEHUHN QDJ\REE YDOyV]tQ VpJJHO NHU OQHN NL D PDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJ HN N UpE O 7HUPpV]HWHVHQ LO\HQ PXQNDDGyN LV DONDOPD]QDN DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJ GROJR]yNDW YiOODODWKR] N W G WXGiVXNED D]RQEDQ QHPLJHQ IHNWHWQHN EH OHpStWpVHN HVHWpQ SHGLJ W O N YiOQDN PHJ OHJHO V] U $] DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJ GROJR]yNDWD]RQEDQ] PpEHQRO\DQYiOODODWRNIRJODONR]WDWMiNDKROQLQFVLVRO\DQ nagy szükség sem vállalatspecifikuvlvphuhwhnuhvhpshgljkrvv]~wiy~pxqndv]hu] GpVHNUH (]puw YDQ D] KRJ\ D UHSUH]HQWDWtY DGDWIHOYpWHOHNEHQ D] DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJ HN VDMiW PLQWDEHOLV~O\XNKR]NpSHVWQDJ\REEDUiQ\EDQV]iPROQDNEHDUUyOKRJ\ HJ\DGRWWLG V]DNRQ (mondjuk egy héten) belül munkát kerestek, mint a magasabb iskolázottságúak. Az empirikus mértékek itt is roppant figyelemre méltóak. Az ELARPXQNDHU IHOYpWHODGDWDLQ egy logit modell segítségével megvizsgáltuk többek között a munkanélküliségi esélyek alakulását az iskolai végzettség függvényében. A modell részleteitlwwlvphoo ]YHSXV]WiQD EHQQ QNHW N ]YHWOHQ O pughno HUHGPpQ\HNHW N ] OM N $ WiEOi]DW D] HJ\HV LVNRODL végzettségi fokozatokkal járó relatív munkanélküliségi/foglalkoztatási esélyeket mutatja be a mindenkori referenciakategóriához viszonyítva, amelyben a munkanélküliségnek a foglal koztatáshoz mért relatív esélyét egységnyinek vettük. A táblázat oszlopaiban szhuhso V]iPRN azt mutatják meg, hogy ahhoz a kategóriához képest, melynek relatív PXQNDnélküOLségiIRJODONR]WDWiVLHVpO\pWpUWpN QHNYiODV]WRWWXNKiQ\V]RURVNRFNi]DWQDN YDQQDNNLWpYHD] VV]HVW EELLVNRODLYpJ]HWWVpJLIRNR]DWNpSYLVHO L

5 $] LVNROD MHOHQW VpJpU O WDOiQ D OHJV]HPEH WO EE PyGRQ D] XWROVy RV]ORS WDQ~VNRGLN $ IHOV IRN~ YpJ]HWWVpJ HNKH] NpSHVW D N ]pslvnroiw YpJ]HWWHN W EE PLQW V]HUHV D V]DNPXQNiVNpS] WYpJ]HWWHNV]HUHVDFVDNQ\ROFRV]WiOO\DOUHQGHONH] SHGLJPiUszörös relatív munkanélküliségi kockázatnak vannak kitéve. Az iskolázatlan kategóriáról nem is beszélve, ahol a munkanélküliség kockázata abszurd módon emelkedni kezd: a V]HUHV V]RURVHVpO\HNHWLVHOpUL+DPRVWH]HNHWD]HVpO\HNHWYLVV]DYHWtWM NDLVNROi]RWWViJWyOI JJ kereseti különbségekre, rögtön világossá válik az is: a kereseti különbségek az 1. táblázatban V]HUHSO puwpnhnqpo YDOyMiEDQ VRNNDO QDJ\REEDN $ WXdás értékesülése ugyanis nem determinisztikus, hanem sztochasztikus környezetben megy végbe: az iskolai végzettség valódi puwpnpwhj\phjkdwiur]rwwlg V]DNRQEHO OQHPD]DGRWWLVNRODLYpJ]HWWVpJ IRJODONR]WDWRWWDN WpQ\OHJHVNHUHVHWHKDQHPD]DGRWWLVNRODLYpJ]HWWVpJ PXQNDYiOODOiVLV]iQGpNNDOUHQGHONH] N keresetének YiUKDWy puwpnh D NHUHVHW pv D IRJODONR]WDWiV YiUKDWy LG WDUWDPiQDN V]RU]DWD méri. $] LVNROD WHKiW IRQWRV 1HP OHKHW NpWVpJ QN HIHO O 'H KRJ\DQ WDQXOQDN WRYiEE D FLJiQ\ J\HUHNHN" 0LO\HQ HVpOO\HO MXWQDN HO D PXQNDSLDFL puypq\hv OpVW MHOHQW iowdoiqrvqio magasabb) iskolaszintekre? Mi a jelenlegi helyzet, s mi változott az 1970 és 1993 között eltelt húsz évben? $]pymiudwprghookh]yh]hw V]iPtWiVRN A cigány gyerekek továbbtanulási esélyeit, az oktatási statisztikákat alapul véve, a N YHWNH] NpSSHQV]iPtWRWWXNNL$QpON OKRJ\DV]iPtWiVRNYDODPHQQ\LUpV]OHWpUHNLWpUQpQN melynek dokumentációját a Függelék % részében megtalálhatjuk LWW FVDN QDJ\ YRQDODNEDQ ismertetjük a számítások menetét, hogy képet alkothassunk arról, hogy az általunk bemutatott továbbtanulási és lemorzsolódási esélyek kiszámításakor milyen föltételezésekkel éltünk..llqgxoysrqwxqn D] iowdoiqrv LVNRODL V]DNPXQNiVNpS] V N ]pslvnroiv JLPQD]LVWD technikumi, szakközépiskolás) tanulók évfolyamonkénti száma volt a vizsgált, mintegy K~V]pYHV LG V]DN PLQGHQ HJ\HV pypuh )HOKDV]QiOWXN HPHOOHWW PpJ D IHOV RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNEHIULVVHQIHOYHWWHOV pyhvkdoojdwyndgdwiwlv$sureoppiwwhuppv]hwhvhqqhpd] országos aggregálw DGDWRN EHV]HU]pVH KDQHP D FLJiQ\ WDQXOyN DGDWDLQDN VV]HJ\ MWpVH MHOHQWHWWH(]HNQHND]DGDWRNQDNHJ\UpV]HHOpUKHW YROWQpJ\IpOLJSXEOLNXVNLDGYiQ\EyO más részét LVNRODWtSXVRQNpQW N O QE ] LG V]DNRNUD D 0 YHO GpV J\L 0LQLV]WpULXP VWDWLV]WLNDLRV]WiO\iQDNQ\LOYiQWDUWiViEyOPHUtWHWW N$]HOpUKHW YDODPHQQ\LLQIRUPiFLyIRUUiVW fölhasználva, a hiányzó adatok egy részét becslések segítségével töltöttük ki. A nem cigány tanulók adatait az országos és a cigánytanuló DGDWRN HJ\V]HU NLYRQiViYDO NDSWXN PHJ

6 Célunk az volt, hogy PLQpOKRVV]DEELG V]DNRWiWIRJYD több generáció iskolai pályafutását minél teljesebben rekonstruálhassuk. Annak érdekében, hogy a k O QE ] JHQHUiFLyN továbbtanulási esélyeit egymással összehasonlíthassuk, az egyes iskolai évfolyamok létszámadatait meg kellett tisztítani a túlkoros, illetve bukott gyerekek létszámadataitól. Ez természetesen jelent bizonyos torzítást, hiszen egy generációba a túlkoros, illetve bukott gyerekek is beletartoznak, egy adott generáció túlkorosainak és bukottjainak megkülönböztetését azonban a rendelkezésünkre álló adawrn QHP WHWWpN OHKHW Yp 7 EE haszonnal kecsegtetett tehát az, hogy elemzésünket a normál korú diákokra korlátoztuk, s ennek révén HJ\PiVVDO VV]HKDVRQOtWKDWy évjáratokhoz jutottunk. Külön nehézséget jelentett az HJ\PiVW N YHW LVNRODIRNR]DWRN VV]HLOOHV]WpVH Nyers adataink ugyanis iskolatípusonként különkülön álltak rendelkezésre. Itt azt az eljárást követtük, hogy példának a középfokú továbbtanulást választva DN ]psirn~rnwdwivllqwp]ppq\hnehqwdqxoyhov pyhvglinrnv]ipiw két arányszám szorzatával korrigáltuk (természetesen ezt a korrekciót az adott tanintézet YDODPHQQ\LNpV EELpYIRO\DPiQiOLVPHJWDUWRWWXN$]HJ\LNDUiQ\V]iPDN ]psirn~rnwdwivl intézményekbe felvettek közül a tárgyévben végzett nyolcadikosak aránya volt, a másik a normál korú n\rofdglnrvrnduiq\dyrow0lyhod]ho EELDUiQ\V]iPQHPiOOWUHQGHONH]pV QNUH cigánynem cigány bontásban, csak az országos adatokkal dolgozhattunk, ami természetesen újabb torzításokat visz adatainkba. E torzítások várható irányairól részletesen beszámoluqn D Függelék % UpV]pEHQ 8J\DQH]W D] HOMiUiVW N YHWW N D V]DNPXQNiVNpS] EHQ YDOy továbbtanulás, illetve az egyetemii LVNRODL WRYiEEWDQXOiV HVHWpEHQ LV $] HJ\HWHP LOOHWYH I LVNRODHVHWpEHQPiUKiURPDUiQ\V]iPV]RU]DWiYDONHOOHWWNRUULJiOQXQNDQ\HUVDGDWRNDWKDD WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HNHWDPHJIHOHO JHQHUiFLyHJpV]pUHD]iOWDOiQRVLVNRODHOV RV]WiO\iQDN valamennyi normálkorú tanulójára) kívántuk vetíteni. A középiskola esetében kiszámított két arányszám szorzatát meg kellett szorozunk még a tárgyévbenpuhwwvpjl]hwwhov pyhvhj\hwhplvwd diákok arányával is. E tekintetben sem álltak rendelkezésünkre az adatok cigánynem cigány bontásban. Ennek hiányában pedig itt is, ott is egységesen az országos adattal dolgoztunk. 5iDGiVXO D IHOV IRN~ NpS]pV HVHWpEHQ D nyers adatok szintjén sem voltak meg cigányqhp cigány bontásban az adatok. Itt azzal a FLJiQ\WDQXOyNKHO\]HWpWYDOyV]tQ OHJNHGYH] EEQHN beállító I OWHYpVVHO pow QN KRJ\ D] HVpO\HJ\HQO WOHQVpJ PpUWpNH D N ]pslvnrod QHJ\HGLN osztályához képest változatlan marad. A torzítások várható irányáról megintcsak a Függelék % részében számolunk be. $WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HJ\HQO WOHQVpJHNPpUWpNHHJ\JHQHUiFLyOH]iUXOW LVNRODLSiO\DIXWiViEDQD]HVpYMiUDW $]HJ\PiVWN YHW JHQHUiFLyNLVNRODLpOHWSiOyájának alakulását, illetve a cigány és nem cigány J\HUHNHN N ]WL WRYiEEWDQXOiVL pv OHPRU]VROyGiVL HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHN LG EHOL DODNXOiViW N YHW pymiudwprghoo QNHWDN YHWNH] NpSSHQpStWHWW NI O(OV NpQWDQQDNDJHQHUiFLyQDND teljes iskolai pályafutását vesszük szemügyre, amely életkoránál fogva az 1993/94. tanévben MXWKDWRWWHOD]LVNRODUHQGV]HUOHJIHOV IRNiWMHOHQW HJ\HWHPLI LVNRODLIHOYpWHOLLJ$]LVNRODL pályafutását 1981EHQPHJNH]G JHQHUiFLy VRUViWD]pUWNtVpUM N Q\RPRQKRJ\ HOHPHQNpQW LV N YHWKHVV N D VLNHUHVQHN WHNLQWKHW IHOV IRN~ N ]pslvnrodl LOOHWYH V]DNPXQNiVNpS] YpJ]HWWVpJKH] YH]HW LVNRODL NDUULHUHN FLJiQ\ QHP FLJiQ\ HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHLQHN D keletkezését. Azért választottuk ki épp a szóban forgó generációt erre a célra, mert a lezárult LVNRODLSiO\DIXWiV~JHQHUiFLyNN ] OH]D]pYMiUDWiOOLG EHQKR]]iQNDOHJN ]HOHEE

7 Lássuk tehát a szóban forgó generáció iskolai pályafutását reprezentáló ábrákat! Három ábrát PXWDWXQN EH 0LQGKiURP ieud D] LVNRODUHQGV]HU VWiGLXPDLQDN NULWLNXV SRQWMDLW D NH]G pv záróéveket) köti össze egymással egyhj\ Q\tOODO $Q\LODN D] HJ\PiVW N YHW LVNRODL V]LQWHN közti átmenetet (a továbbjutást) jelképezik. Az ábráknak összesen hét végpontja lehet, azt jelképezvén, hogy az iskolai karrier hol ért véget: befejezetlen általános iskolánál: È befejezett általános iskolánál: È EHIHMH]HWOHQ V]DNPXQNiVNpS] QpO 6] EHIHMH]HWW V]DNPXQNiVNpS] QpO 6] Eefejezetlen középiskolánál:.; befejezett középiskolánál:. LOOHWYH PHJNH]GHWW IHOV IRN~ NpS]pVQpO )D] LVNRODWtSXVRN NH]G EHW LKH] UHQGHOW V]iPRN WHUPpV]HWHVHQD]DGRWWLVNRODWtSXVPHJIHOHO RV]WiO\iWMHOHQWLN$]iEUD a gráf éleihez UHQGHOW YDOyV]tQ VpJHN VHJtWVpJpYHO PXWDWMD EH D QHP FLJiQ\ Q és a cigány F J\HUHNHN WRYiEEMXWiVL LOOHWYH OHPRU]VROyGiVL HVpO\HLW mindig az adott átmenet szempontjából kö]yhwohq OPHJHO ] LVNRODLIRNR]DWRWHOpUWJ\HUPHNHNV]iPiQDNV]i]DOpNiEDQËJ\SpOGiXO D]iOWDOiQRVLVNRODpVRV]WiO\iW VV]HN W Q\tOKR]È!ÈWDUWR]yYDOyV]tQ VpJHNQ 88,5 és F D]W IHMH]LN NL KRJ\ D] ben beiskolázott normálkorú nem cigány J\HUPHNHN N ] O Q\ROF pyyho NpV EE V]i]DOpN YpJH]WH HO D] iowdoiqrv LVNROiW D] XJ\DQDEEDQD]pYEHQHOV VNpQWEHLVNROi]RWWFLJiQ\J\HUHNHNN ] OSHGLJFVDNV]i]DOpN +DVRQOyNpSSHQ puwhoph]khw D] ieuiq WDOiOKDWy W EEL YDOyV]tQ VpJ LV $ ieudd Q\LODNKR] UHQGHOWiWPHQHWYDOyV]tQ VpJHNKiQ\DGRVDLWQF) tartalmazza. Ezek az indexek tulajdonképpen nem mások, mint a nem cigány, illetve cigány gyerekek közti HVpO\HJ\HQO WOHQVpJ PpUWpNpW NLIHMH] V]iPRN ËJ\ SpOGiXO D] iowdoiqrv LVNROD pv RV]WiO\iW VV]HN W Q\tOKR] UHQGHOW puwpn LQGH[ D]W MHOHQWL KRJ\ D QHP FLJiQ\ J\HUHNHNQHN D FLJiQ\ J\HUHNHNKH] NpSHVW csaknem két és félszer nagyobb esélye van arra, hogy az általános iskolát sikeresen befejezzék. Végül a ieuddiro\dpdwnlmeneteleit mutatja. A ábra csomópontjaihoz rendelt számok azt PXWDWMiNPHJ KRJ\ QHPFLJiQ\ LOOHWYH FLJiQ\J\HUHNE ODNL ben általános iskolai tanulmányait megkezdte, VV]HVHQ KiQ\ J\HUHN MXWRWW HO D] LVNRODUHQGV]HU N O QE ] IRNR]DWDLUD(A középiskola negyedik évéig (.) például 371 nem cigány és 7 cigány gyerek.)

8

9 0HJOHKHW VHQ OHKDQJROy NpS ERQWDNR]LN NL HO WW QN $ ieud alapján jól látható: amíg az adott generációhoz tartozó nem cigány gyerekek kétharmada nyolc általánosnál magasabb iskolai fokozatokra jutott, addig a cigány gyerekeknek csak hat százaléka mondhatja el ezt PDJiUyO$]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJLLQGH[HNLVG EEHQHWHVGROJRNUyOiUXONRGQDN+DPHJLQWFVDN a munkapiaci szempontból sikeresnek bizonyuló iskolai végzettségeket tekintjük, akkor azt OiWMXN D QHP FLJiQ\ J\HUHNHN D FLJiQ\ J\HUHNHNKH] NpSHVW D V]DNPXQNiVNpS] VLNHUHV EHIHMH]pVpEHQFVDNQHPKDWV]RUDNNRUDHVpOO\HOUHQGHONH]QHND]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJPpUWpNH pedig a középiskola befejezését tekintve, pedig több mint ötvenszeres. Egy cigány gyereknek körülbelül WYHQV]HU kisebb esélye van arra, hogy befejezett középiskolai végzettséget V]HUH]]HQ V tj\ IHOV RNWDWiVL LQWp]PpQ\EH LV IHOYpWHOL]KHVVHQ PLQW HJ\ QHP FLJiQ\ gyereknek. Ha jól megfigyeljük a ieuiw, akkor azt is látjuk, hogy ennek a hatalmas HVpO\HJ\HQO WOHQVpJQHND] PH egyetlen ponton keletkezik: az általános iskola 8. osztálya utáni N ]pslvnrodl WRYiEEWDQXOiVEDQ A cigány gyerekek csaknem WL]HQKDWV]RU kisebb eséllyel tanulnak tovább középiskolában az általános elvégzése után. A középiskolában továbbtanuló cigány gyerekek lemorzsolódása azonban már nem különbözik olyan lényegesen a nem cigány J\HUHNHN OHPRU]VROyGiViWyO D] HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHN PpUWpNH LWW NLVHEE PLQW PiVIpOV]HUHV,QWuitíve is világos: D FLJiQ\ J\HUHNHN LVNROi]WDWiViW HO VHJtW ioodpl SURJUDPRNQDN D N ]pslvnrodlihoypwhohnuhnhood]hu LW VV]SRQWRVtWDQLD 9DMRQ KRJ\DQ DODNXOWDN H UHODWtY WRYiEEWDQXOiVL HVpO\HN D] LVNRODUHQGV]HU N O QE ] fokozatain az elmúlt húsz évben? A továbbiakban ezt a kérdést fogjuk részleteiben megvizsgálni.

10 $]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHNLG EHOLDODNXOiVD $]iowdoiqrvlvnrodhoypj]pvh $]iowdoiqrvlvnroiuyoioowdnuhqghonh]pv QNUHDOHJKRVV]DEELG VRURN$]iEUiQV]HUHSO EHQ EHLVNRlázott generáció) mellett három évjáratot fogunk összehasonlítani: az HV D] as tanévben és az 1985/86RV WDQpYEHQ EHLVNROi]RWW HOV RV]WiO\RV tanulók generációját. A lemorzsolódási adatok (lásd WiEOi]DW YLV]RQ\ODJ MHOHQW V PpUWpN MDYXOiVUyO WDQ~VNRGQDN MyOOHKHW D OHPDUDGiV PpJ PLQGLJ LJHQ QDJ\ $] HVpO\HJ\HQO WOHQVpJ mértéke tizenöt év alatt mintegy háromszorosról kétszeresre csökkent. Abszolút számban pedig W EE PLQW Wt] V]i]DOpNNDO HPHONHGHWW D NpUGpVHV LG V]DN DODWW D Q\ROF iowdoiqost elvégzett cigány gyerekek aránya. Az általános iskolai lemorzsolódás mértéke azonban még így is igen QDJ\0pJDNLOHQFYHQHVpYHNHOHMpQLVD]DKHO\]HWKRJ\HJ\DGRWWJHQHUiFLyHOV VHLN ] O W EEJ\HUHNPDUDGNLD]iOWDOiQRVLVNROiEyOPLQWDPHQQ\LVLNHUUHOHOYpJ]LD]W 7RYiEEWDQXOiVDV]DNPXQNiVNpS] EHQOHPRU]VROyGiVLDV]DNPXQNiVNpS] QEHO O $ V]DNPXQNiVNpS] EHQ YDOy WRYiEEWDQXOiVUyO YDODPLYHO W EE PLQW Wt] pyhw iwirjy LG VRUW tudtunk összeállítani: az ieuiq V]HUHSO ben beiskolázott) generáció mellett három évjárat (az 1980/81HV D] ös és az 1989/90es tanévben általános iskolát végzettek generációjának) pályáját tudjuk nyomon ktvpuql D V]DNPXQNiVNpS] EH YDOy IHOYpWHOW O D V]DNPXQNiVNpS] HOYpJ]pVpLJ YDJ\ D OHPRU]VROyGiVLJ $ V]yEDQ IRUJy KiURP generáció iskolai pályafutásának alakulását a WiEOi]DW és a ieudpxwdwmd

11 $WiEOi]DWDGDWDLDFLJiQ\J\HUHNHNUHODWtYKHO\]HWpQHNHJ\pUWHOP URPOiViUyOWDQ~VNRGQDN A nyolcvanas évtizedben mind a cigány, mind a nem cigány nyolcadikosok körében folyamatosan csökken a szakmunkáskép] EHQ WRYiEEWDQXOyN DUiQ\D $PHOOHWW KRJ\ D csökkenés mértéke a cigány gyerekek esetében nagyobb, mint a nem cigány gyerekek esetében, D FV NNHQ WUHQG D NpW FVRSRUW HVHWpEHQ PiVW LV MHOHQW $ QHP FLJiQ\ J\HUHNHN HVHWpEHQ D V]DNPXQNiVNpS] EH EHLVNROi]RWW gyerekek számának csökkenése mögött az iskolázottsági V]LQWHPHONHGpVHáll, hiszen PLQWD]WPDMGDWiEOi]DWEyOlátni fogjuk ezzel párhuzamosan PHJQ WW D PXQNDSLDFL puypq\hv OpV V]HPSRQWMiEyO VLNHUHVHEE LVNRODWtSXVEDQ D középiskolában továbbtanuló nem cigány gyerekek aránya az adott generációk nyolcadikosai N UpEHQ$V]DNPXQNiVNpS] EHOLFV NNHQpVpVDN ]pslvnrodlq YHNHGpVQDJ\MiEyOHJ\IRUPD PpUWpN $ FLJiQ\ J\HUHNHN HVHWpEHQ PiVUyO YDQ V]y 2WW D N ]pslvnroied IHOYHWW J\HUHNHN aránya LV csökken. $PL D V]DNPXQNiVNpS] EH IHOYHWW WDQXOyN OHPRU]VROyGiViW LOOHWL RWW LV romlott a helyzet a nyolcvanas évtizedben. A lemorzsolódás mértéke megintcsak mindkét csoport esetében emelkedik H]iOWDOiEDQDV]DNPXQNiVNpS] PLQWLVNRODWtSXVURPOiViUyOYDJ\ D IHOYett diákok színvonalának romlásáról tanúskodik, azonban a cigányok esetében ez a KDQ\DWOiVQDJ\REEPpUWpN

12

13 $ieud a mindenkori nem cigánycigány továbbjutásihvpo\hnd]ieud pedig a továbbjutási HVpO\N O QEVpJHN LG EHOL DODNXOiViW PXWDWMD 7RYiEEMXWiVL HVpO\QHN QHYH]] N D]W D YDOyV]tQ VpJHWKRJ\D]iltalános iskola nyolcadik osztályát befejezett diákok hány százaléka MXW HO D V]DNPXQNiVNpS] HOV LOOHWYH KDUPDGLN RV]WiO\iED WRYiEEMXWiVL HVpO\N O QEVpJQHN SHGLJ D V]yEDQ IRUJy WRYiEEMXWiVL YDOyV]tQ VpJHN N O QEVpJpW QHYH]] N $ WRYiEEMXWiVL esélykülönevpjhnd]wppulnkrj\durvv]deekho\]hw FLJiQ\FVRSRUWD]LVNRODUHQGV]HUDGRWW fokán PLO\HQ PpUWpNEHQ V]DNDGW OH D MREE KHO\]HW QHP FLJiQ\ FVRSRUWWyO $ I JJ OHJHV tengelyen a leszakadás mértékét mérjük. Minél magasabbra tolódnak el a görbék jól látható, hogy ez az eset áll fönn DQQiO QDJ\REE PpUY D URVV]DEE KHO\]HW FLJiQ\ FVRSRUW lemaradása. A Q\ROFYDQDV pyhnehq D V]DNPXQNiVNpS] PLQW WRYiEEWDQXOiVL IRUPD HVHWpEHQ HJ\pUWHOP HQ H] W UWpQW D FLJiQ\ J\HUHNHN OHPDUDGiVD D QHP FLJiQ\ J\HUHNHNKH] NpSHVW IRO\DPDWRVDQQ YHNHGHWW Mi a helyzet a középiskolában és az egyetemen? A továbbiakban ezt fogjuk tüzetesebben megvizsgálni. 7RYiEEWDQXOiVDN ]pslvnroiedqohpru]vroygivdn ]pslvnroiqeho OHJ\HWHPLIHOYpWHO A középiskolai továbbtanulásról, PHO\U OD]WiEOi]DWEDQszámolunk be, szintén mintegy tíz évet átfogó adatsorral rendelkezünk. A középiskolai adatok is a helyzet romlásáról tanúskodnak. Amíg a nem cigány nyolcadikosok körében a középiskolába felvett gyerekek száma lassan emelkedik, addig enqhn pss D] HOOHQNH] MH ILJ\HOKHW PHJ D FLJiQ\ J\HUHNHN HVHWpEHQ5iDGiVXODFV NNHQpV HJ\ HJ\pENpQWLV UHQGNtY O DODFVRQ\V]LQWU O W UWpQLN $ NpW folyamat együttesen a N ]pslvnrodlwryieewdqxoivlhvpo\hj\hqo WOHQVpJPpUWpNpQHNQ YHNHGpVpW eredményezi. A OHPRU]VROyGiVL DGDWRN D] LG V]DN NpW YpJSRQWMiW WHNLQWYH V]LQWpQ D FLJiQ\ gyerekek relatív helyzetének rosszabbodásáról tanúskodnak, a cigány tanulók lemorzsolódási adatainak erratikus mozgása azonban inkább azt a következtetést támasztja alá, hogy az esél\hj\hqo WOHQVpJPpUWpNHDNpUGpVHVLG V]DNEDQQHPYiOWR]RWWQHPQ YHNHGHWWGHQHPLV csökkent.

14 $ pv 7. ábra D és ieuikr] hasonló módon a továbbtanulási esélyek, illetve HVpO\N O QEVpJHN DODNXOiViW PXWDWMD D V]yEDQ IRUJy Wt]pYHV LG V]DNEDQ $] ieuiq D középiskolai továbbtanulás és lemorzsolódás mellett az egyetemi I LVNRODL továbbtanulás esélyeinek, illetve esélykülönbségeinek történetét is nyomon követhetjük. A ieuddpho\d cigány és a nem cigány történet alakulását külön grafikonokon mutatja, arról tanúskodik, hogy miközben a nem cigány népesség középiskolai továbbtanulási esélyeiben némi javulás, IHOV IRN~WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HLEHQSHGLJLJHQMHOHQW VPpUWpN MDYXOiVW UWpQWDGGLJDFLJiQ\ gyerekek esélyei tíz év alatt mit sem változtak. Gyakorlatilag semmi sem történt. A cigányok esetében a három generáció grafikonját nem lehet egymástól megkülönböztetni. A továbbjutási esélykülönbségek grafikonján (lásd ieud DKRO D FLJiQ\ J\HUHNHN OHPDUDGiViQDN LG EHOL alakulását követhetjük nyomon, azt látjuk, hogy a OHV]DNDGiVPpUWpNHPLQGHQNULWLNXVSRQWRQ Q. O Q VHQQDJ\PpUWpN H]DIHOV RNWDWiVLV]LQWQpl, ahol a lemaradás mértékének mintegy V]i]DOpNQ\LQ YHNHGpVHDQ\ROFYDQDVpYHNHOHMLDPLQWHJ\V]i]DOpNQ\LHUHGHWLOHJPHJOHY különbséghez képest azt jelenti, hogy a cljiq\vijohv]dndgivddihov RNWDWiVEDQDQHPFLJiQ\ QpSHVVpJKH] NpSHVW D Q\ROFYDQDV pyhn HOHML OHV]DNDGiVKR] NpSHVW D NLOHQFYHQHV pyhn HOHMpUH W EEPLQWPiVIpOV]HUHVpUHQ YHNHGHWW

15 $PXQNDSLDFLNRQWH[WXVDWXGiVI OpUWpNHO GpVHDNLOHQFYHQHVpYHNHOHMpUH $]HOV UpV]EHQ NLOHQFYHQHVpYHNEHOLNHUHV]WPHWV]HWL adatokon beláttuk, hogy az iskola igen fontos szerepet játszik a foglalkoztatási esélyek elosztásában és a keresetek meghatározásában. $ N YHWNH] UpV]EHQ SHGLJ iskolai évjáratmodellünk révén, ORQJLWXGLQiOLV elemzésekkel kimutattuk, hogy a cigány gyerekek relatív helyzete a vizsgált két évtizedben egyedül az általános iskola elvégzésének szempontjából javult, az iskolarendszer minden további szintjén HJ\pUWHOP HQ URPORWW $ V]yEDQ IRUJy URPOiV D IHOV RNWDWiVEDQ HJ\HQHVHQ GUiPDL PpUWpN +RJ\H]HNQHNDIRO\DPDWRNQDNDMHOHQW VpJpW világosan lássuk, meg kell vizsgálnunk annak a NRQWH[WXVQDN D YiOWR]iVDLW is, amely piaci oldalról értékeli az iskolarendszer produktumát: a tudást. Vajon hog\dqyiowr]rwwdn O QE ] LVNRODLYpJ]HWWVpJLV]LQWHNHJ\PiVKR]YLV]RQ\tWRWW puwpnh D KHWYHQHV pyhn HOHMpW O D NLOHQFYHQHV pyhn HOHMpLJ WDUWy K~V] py VRUiQ" 1\LOYiQYDOy ugyanis, hogy csak ennek tükrében tudjuk valódi dimenzióiban értékelni azt, ami a cigányság iskoláztatásában az elmúlt két évtizedben végbement. A mérés során három adatbázist használunk: a hetvenes évek eleji állapotot a KSH évi jövedelemfelvételére támaszkodva, a nyolcvanas évek eleji állapotot a Társadalomtudományi

Kertesi Gábor kandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa.

Kertesi Gábor kandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa. Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 1. sz. (3065. o.) KERTESI GÁBOR Kertesi Gábor kandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa. Cigány gyerekek az iskolában,

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon Közgazdasági Szemle, LII. évf., 005. július augusztus (633 66. o.) KERTESI GÁBOR VARGA JÚLIA Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon A tanulmány a magyarországi alacsony foglalkoztatási szint iskolázottsággal

Részletesebben

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. május (406 443. o.) KERTESI GÁBOR A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Munkatörténeti elemzés A tanulmány három részbõl

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020

Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020 Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. június (529 559. o.) AUGUSZTINOVICS MÁRIA KÖLLÕ JÁNOS Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020 A cikk a keresõképes életpályaszakasz szerepét vizsgálja a nyugdíjas szakasz

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Working Paper Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a Tárki Életpálya-felvételének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Working Paper Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a Tárki Életpálya-felvételének 2006 és 2012 közötti hullámaiból econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hajdu,

Részletesebben

Oktatás, foglalkoztatás versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században Jedlik Ányos Program. Záróbeszámoló

Oktatás, foglalkoztatás versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században Jedlik Ányos Program. Záróbeszámoló Oktatás, foglalkoztatás versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században Jedlik Ányos Program Záróbeszámoló Projekt időtartama: 2006. december 14. 2009. november 30. Szerződés száma: OM-0070/2006

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek MKIK GVI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS PARKAMARA Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht. 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522 Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek A nem

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Bernát Anikó 1. Bevezető A magyarországi roma 1 népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete és ebből fakadóan leszakadása gyakori

Részletesebben

Csata Zsombor Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében

Csata Zsombor Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében Csata Zsombor Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében A tanulmány szerzője szociológus, a kolozsvári BBTE Szociológia Tanszékének doktorandusz munkatársa, a BKÁE doktori

Részletesebben

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére Írták: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsanna, Gazsó Ferenc, Gyenei Márta BKE Szociológia és Szociálpolitika

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK)

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/4 A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) HERMANN ZOLTÁN VARGA JÚLIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól

A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/5 A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól KERTESI GÁBOR - KÉZDI GÁBOR MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció, II. rész

Általános iskolai szegregáció, II. rész Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (462 479. o.) KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR Általános iskolai szegregáció, II. rész Az általános iskolai szegregálódás folyamata Magyarországon és az iskolai teljesítménykülönbségek

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben