7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára"

Átírás

1 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1

2 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi Nóra Hábel Károlyné Horvát Krisztina Márkos Tamás Nagy Emma V]L7DPiVQp Prekop Csilla Rácz Zsuzsa Rosenberger Tímea Szaffner Éva Vajdics Erzsébet Vígh Katalin Wagner Péter dr. Balázs Anna Gájerné Balázs Gizella Horvát Krisztina Vzi Tamásné Szaffner Éva 6]HUNHV]W- Konzulens: Vámos Éva 0&V]DNLV]HUNHV]WN Kapitány Éva Komjáthy Zsuzsanna Lektorok: Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes Gereben Ferencné dr. PhD. 2

3 Tartalomjegyzék 1. Koncepció Bevezetés A tanulók szükségletei A családok igényei Nevelési - oktatási célok A nevelés, oktatás feladatai Fejlesztési területek Szociális készségek Kommunikációs készségek Kognitív készségek Szenzomotoros készségek Elemi pszichoszomatikus funkciók A fejlesztés elvei 2. A tanterv szerkezete, tantárgyak A NAT és a kerettanterv alkalmazása a tantervben A tantárgyak rendszere $IHMOHV]WpVLWHU OHWHNPHJMHOHQpVHDWDQWiUJ\DNpVIHMOHV]WSURJUDPRN rendszerében ÏUDWHUYLGNHUHWHNyUDV]iPRN 3. Mérés és értékelés A mérés és értékelés formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei A magatartás és szorgalom értékelésének formája, minimális teljesítményei 4. A taneszközök kiválasztásának elvei 5. Tantárgyi tantervek Játékra nevelés 23. o Olvasás -tuivhonpv]twpvh 27. o Olvasás - írás elemei Számolás -PpUpVHONpV]tWpVH 48. o Számolás - mérés elemei 50. o Informatika 56. o Környezetismeret (1.-6.) 71. o Környezet - és egészségvédelem (7.-8) 81. o Életviteli és gondozási ismeretek Ábrázolás - alakítás 106. o Ének - zene 117. o Mozgásnevelés 120. o Testnevelés Tér -LGV]HUYH]pV 133. o Babzsák 138. o Társas viselkedés 141. o. 1. Koncepció 3

4 1. 1. Bevezetés $ WDQWHUY WDUWDOPiEDQ V]HUNH]HWpEHQ DONDOPD]NRGLN D] DXWL]PXVVDO po WDQXOyN IRJ\DWpNRVViJEyO HUHG VSHFLiOLV V] NVpJOHWHLKH].LGROJR]iVDNRU D V]HU]N D 1$7 követelményrendszere és a Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára kiadott tanterv mellett a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveire támaszkodtak. A tanterv az Autizmus Kutatócsoportban folyó kísérlet jelenlegi fázisát tükrözi, folyamatos fejlesztés alatt áll. Az autisztikus állapotok lényege a szociális, NRPPXQLNiFLyVpVVSHFLiOLVNRJQLWtYNpSHVVpJHNPLQVpJLNiURVRGiVDPHO\MHOOHJ]HWHV YLVHONHGpVL W QHWHNEHQ Q\LOYiQXO PHJ $] DXWLV]WLNXV WDQXOyUD OHJMHOOHP]EE D N OFV Q VVpJHW LJpQ\O V]RFLiOLV NpV]VpJHN LOOHWYH D UXJDOPDV JRQGRONRGiV ps kreativitás területén tapasztalható kognitív deficit, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a következményes V]WHUHRWtSYLVHONHGpVpUGHNOGpVDNWLYLWiV$GHILFLWHNRNR]WDHOVGOHJHVés másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól kompenzált állapotban csaknem W QHWPHQWHVLJ YiOWR]KDWQDN pv D] pohw N O QE ] V]DNDV]DLEDQ N O QE ] IRUPiEDQ jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, körülmények hatására IHOHUV GKHWQHk a típusos tünetek. Az autisztikus szindrómák gyakran társulnak egyéb problémákkal, PHO\HNDN YHWNH]NpSSHQFVRSRUWRVtWKDWyN -puwhoplirj\dwpnrvvijplqwdohjj\dnudeedqwiuvxoyihmogpvl]dydu - beszéd-, érzékszervi-, mozgás-, egyéb fogyatékosság, femogpvl]dydu - viselkedésproblémák, pl. agresszió, autoagresszió. A tanterv kialakításakor figyelembe kell venni azokat a speciális szükségleteket, amelyek minden érintettnél jelen vannak, valamint a családok igényeit. A helyi tantervek elkészítéséhez szükséges a helyi igényeket felmérni. A tanterv alapján egyéni fejlesztési programot kell készíteni, amely a tanuló életkora mellett figyelembe veszi autizmusa súlyosságát, a mentális korát, egyenetlen képességprofilját. Az, hogy a tantervben foglaltak milyen keretek között valósulnak meg, számos WpQ\H]WO I JJ 0HJKDWiUR]y HEEO D V]HPSRQWEyO KRJ\ D WDQXOyN PLO\HQ képességekkel rendelkeznek: $NpSHVVpJHNWOI JJHQD]DXWL]PXVVDOpOWDQXOyNEHLVNROi]KDWyDNW EEVpJLiOWDOiQRV iskolába, speciális autista cvrsruwed D WiUVXOy IRJ\DWpNRVViJQDN PHJIHOHO LQWp]PpQ\EH LOOHWYH HOKHO\H]KHWHN NpS]pVL N WHOH]HWW J\HUPHNHNHW HOOiWy intézménybe. A tanulók bizonyos hányada otthon részesül fejlesztésben. (]DWDQWHUYHOVVRUEDQDVSHFLiOLVDXWLVWDFVRSRUWRNEDQLQWp]ményekben tanulók számára készült. Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó elvek és módszerek, IHMOHV]W SURJUDPRN IHOKDV]QiOKDWyN D WiUVXOy IRJ\DWpNRVViJXNQDN PHJIHOHOHQ beiskolázott tanulóknál. A felsorolt fejezetek képzési kötelezett gyermekek fejlhv]wpvpehq LV DONDOPD]KDWyN GH V]iPXNUD D %DE]ViN IHMOHV]W SURJUDP QHP DMiQORWW$W EEVpJLLVNROiEDMiUyJ\HUPHNHNUpV]pUHD1$7P&YHOWVpJLWHU OHWHLKH]D] általános fejlesztési követelmények szintjén Tantervi és módszertani útmutató, valamint Óvodai program is készült. $] DXWLVWD WDQXOyN VSHFLiOLV V] NVpJOHWHLQHN PHJIHOHO WHOMHV N U& HOOiWiV UHQGNtY O N OWVpJHV HOVVRUEDQ D] HJ\pQL IHMOHV]WpV V] NVpJHVVpJH PLDWW pv PHUW FVDN NLV OpWV]iP~FVRSRUWRNV]HUYH]KHWHNPHO\HNEHQHJ\LGEHQPLQLPiOLVDQNpW szakképzett IHOQWW MHOHQOpWH V] NVpJHV 7DSDV]WDODWXQN V]HULQW IRQWRV KRJ\ HJ\LN N YDODPLO\HQ SHGDJyJLDL OHKHWOHJ J\yJ\SHGDJyJLDL DODSNpS]HWWVpJJHO pv DXWL]PXV-specifikus képzettséggel is rendelkezzen, másikuk legyen az autizmus terén képzett asszisztens, YDJ\ J\HUPHNIHO J\HO (]HNQHN D] LJpQ\HNQHN WHOMHV N U& NLHOpJtWpVH YLOiJV]HUWH problémát okoz, és hazánkban sem lehetséges kizárólag a Közoktatásról szóló Törvény 4

5 által biztosított kereteken belül megszervezni a tanulók ellátását, ezért nagyon fontos további forrásokat is bevonni. Ezek a többletek származhatnak a fenntartótól, SiO\i]DWRNEyOV] OLKR]]iMiUXOiVEyOYDODPLQWD]LOOHWpNHVSHGDJyJLDLpVHJpV]VpJ J\L LQWp]PpQ\HNNHO YDOy HJ\ WWP&N GpVEO SO 1HYHOpVL 7DQiFVDGyN *\HUPHNideggondozók kihjpv]twwhuislivvhjtwvpjhwq\~mwkdwqdn Az ellátás kialakítását nagymértékben befolyásolja, hogy rendelkezésre áll-e PHJIHOHOHQNpS]HWWV]DNHPEHU(EEHQV~O\RVKLiQ\RVViJRNWDSDV]WDOKDWyNDIHOVIRN~ oktatás az autizmus területén ma még alig nyújt képzést. A hiányt nem pótolják, de a tanterv felhasználásához segítséget nyújthatnak az Autizmus Kutatócsoport által szervezett tanfolyamok. A tanterv adaptálásához IHOWpWOHQ OV] NVpJHVDSHGDJyJXVRNNLHJpV]tWNpS]pVH 1.2. A tanulók szükségletei A tanulynv] NVpJOHWHLWWtSXVRVHUVVpJHLNpVQHKp]VpJHLNKDWiUR]]iNPHJ A tanítás, illetve a hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása V]HPSRQWMiEyONLHPHONHGMHOHQWVpJ&VSHFLiOLVWXODMGRQViJRN - a másik személy szándékának, érzéseinek, érzelmeinek, gondolatainak, szempontjának (pl. az információ átadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya, legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint számára a valóság egyéb elemeinél fontosabbakat a tárgyaktól megkülönböztesse, -DV]RFLiOLVPHJHUVtWpVMXWDORPpUWpNpQHNLOOHWYHDEHOVPRWLYiOWViJQDNJ\DNUDQWHOMHV hiánya, és hogy a tanulóknak nagyon kevés, vagy szokatlan dolog okoz örömöt, - a beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet nehezítenek a beszéd emocionális, szociális sajátosságai, mint pl. a hanghordozás, - az egyenetlen képesség-profil: pl. ismeretek és önellátás, vagy mechanikus és V]HPpO\HVPHPyULDN ] WWLV]DNDGpNV]HU&N O QEVpJHN - belátás hiánya vagy korlátozott volta egyrészt a saját tudásával kapcsolatban, másrészt a tudás, illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban. 7tSXVRVHUVVpJHNDPHO\HNUHHJ\HVDXWLV]WLNXVWDQXOyNQiOpStWHQLOHKHW -DPHJIHOHOV]LQW&YL]XiOLVLQIRUPiFLyiOWDOiEDQLQIRUPDtív, - tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás, - jó mechanikus memória -PHJIHOHON UQ\H]HWEHQpUGHNOGpVpQHNPHJIHOHOWpPiQiONLHPHONHGNRQFHQWUiFLy kitartás, - egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken relatíve jó képesség (pl. memoriter, nem szöveges számtan, zene). Típusos nehézségek, és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás- tanulás során: - szenzoros információfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom stb.), - figyelemzavar, - utánzási képesség zavara, - percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák, -DQDOt]LVV]LQWp]LVP&YHOHWHLQHNSUREOpPiMD - lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése, - általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése, - emlékezet-felidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél), 5

6 - nehézség ismert tananyagban szociális elem bevezetésével, vagy új körülmények közötti alkalmazással, - a feladat céljának nem-puwpvhuhiolvm YUHLUiQ\XOWViJKLiQ\D - szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága, - énkép, én-wxgdwihmogpvpqhk zavara, - a valóság téves értelmezése, felfogása, - realitás és fantázia összetévesztése, -V]yEHOLXWDVtWiVRNIpOUHpUWpVHN O Q VHQDW EEpUWHOP&HOYRQWNLIHMH]pVHNW EEUpV]HV utasítások esetén, - képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásának hiánya, - J\HUPHNN ] VVpJEHQ iogr]dwwi LOOHWYH E&QEDNNi YiOiV PiV HVHWEHQ V]RFLiOLVDQ inadekvát viszonyulás a kortársakhoz, -VWUXNWXUiODWODQLGEHQSDVV]LYLWiVUHDNWtYYLVHONHGpVSUREOpPiN - félelmek, fóbiák, szorongás. A fenti problémák következménye, hogy a szociális-kommunikációs kontextusban zajló WDQXOiVDNDGiO\R]RWWH]pUWDSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQV]HQYHGJ\HUPHNHNV]iPiUD D YLOiJUyO YDOy PHJpUWpV NHUHWp O HOVVRUEDQ QHP D V]HPpO\HN N ] WWL NDSFVRODWRN szolgálnak A családok igényei $ WDQiURN pu]pnhq\hq YHJ\pN WHNLQWHWEH D] DXWL]PXVVDO po J\HUPHNHW QHYHO FVDOiG V]HPSRQWMDLWOHKHWVpJHWDGYDD]HJ\ WWP&N GpVUH Az egyéni szükségletekhez szabott fejlesztési terv kidolgozásakor maximálisan vegyék figyelembe a család rövid és hosszú-távú elképzeléseit. 0LQGHQV] OV]iPiUDIRQWRVKRJ\NRQNUpWVHJtWVpJHWNDSMRQRO\DQRWWKRQLpVFVDOiGRQ kívüli nevelési helyzetek megoldására, mint az önálló tevékenykedésre való szoktatás, önkiszolgálással kapcsolatos készségek kialakítása, változások elfogadtatása, a társas viselkedés szabályainak tanítása, súlyos viselkedésproblémák (agresszió, autoagresszió) kezelése. Az iskolai képzés során alakuljanak ki olyan készségek, képességek, melyek VHJtWLN D IHOQWWNRUL WiUVDGDOPL EHLOOHV]NHGpVW $ V] ON VHJtWVpJHW YiUKDWQDN DEEDQ KRJ\ PHJIHOHO WHUiSLiV LOOHWYH QHYHOpVL-oktatási módszert válasszanak gyermekük számára. Ennek feltétele, hogy a pedagógusok szakmailag felkészültek legyenek Nevelési-oktatási célok A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg. D $ OHJiOWDOiQRVDEE WiYODWL FpO D] HJ\pQL NpSHVVpJHN IHMOHWWVpJ PHOOHWW HOpUKHW OHJMREEIHOQWWNRULV]RFLiOLVDGDSWiFLypV QiOOyViJIHOWpWHOHLQHNPHJWHUHPWpVH 6

7 b.) Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának VSHFLILNXV PyGV]HUHNNHO YDOy NRPSHQ]iOiVD D IHMOGpVEHQ HOPDUDGW NpV]VpJHN habilitációs (normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. c.) A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló képessé váljon a család életébe való beilleszkedésre. G $ WHVWL HJpV]VpJ PHJyYiVD D] HUQOpW iooynpshvvpj J\HVVpJ HJ\pQUH V]DERWW fejlesztése. H ÈOWDOiQRV HPEHUL puwpnhn WiUVDGDOPL HOYiUiVRN V] OI OG QN NXOW~UiMD KDJ\RPiQ\DL NpSHVVpJV]LQWQHN PHJIHOHO LVPHUWHWpVpYHO D IHOQWWNRUL V]RFLiOLV adaptáció segítése. I)RQWRVKRJ\DWDQXOypOYH]]HD]LVNROiEDQW OW WWLGWpUH]]HMyOPDJiW 1.5. A nevelés és oktatás feladatai a.) A nevelés-rnwdwiv IHODGDWD D VpU OpVEO N YHWNH] IHMOGpVL KLiQ\RN HOPDUDGiVRN NRPSHQ]iOiVDDN YHWNH]WHU OHWHNHn: Elemi pszichoszomatikus funkciók Szenzomotoros készségek Szociális készségek Kommunikáció Kognitív készségek E$VpU OpVEODGyGyV] NVpJOHWHNKH]DGDSWiOWN UQ\H]HWPHJWHUHPWpVH F $ EL]WRQViJpU]HW NLDODNtWiVD D IHMOHV]WKHWVpJ pv D] QiOOy Wevékenykedés feltételeként. G (J\pQL IHMOHV]WpVL WHUYHN NLDODNtWiVD D J\HUPHN V] NVpJOHWHLQHN PHJIHOHOHQ pv D FVDOiGLJpQ\HLQHNPHVV]HPHQILJ\HOHPEHYpWHOpYHO H $ GHYLiQV IHMOGpVPHQHWEO N YHWNH] ]DYDUy YDJ\ YHV]pO\HV YLVHONHGpVIRUPiN PHJHO]pVHés kezelése. I$J\HUPHNDONDOPD]NRGiViWVHJtWYLVHONHGpVIRUPiNNLDODNtWiVDDFVDOiGLLVNRODL és iskolán kívüli környezetben. J$]HOVDMiWtWRWWLVPHUHWHNNpV]VpJHNEYtWpVHV]LQWHQWDUWiVDiOWDOiQRVtWiVD K$IHOQWWNRULDGDSWiFLyUpV]HNpQWPXQNiUDYDOyHONpV]tWpV 1.6. Fejlesztési területek 7

8 A szociális készségek fejlesztése Az autizmusban sérült három terület közül (szociális viselkedés, kommunikáció, és rugalmas gondolkodás) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük fel - D] DXWL]PXV PLQW V]RFLiOLV IRJ\DWpNRVViJ D OHJV]HPEHW&QEE 7HUPpV]HWHVHQ HJ\PiVWyO HOYiODV]WKDWDWODQ D] HOV NpW WHU OHW KLV]HQ D YDOyGL NRPPXQLNiFLyPLQGLJYDODPLO\HQV]RFLiOLVLQWHUDNFLyWLVMHOHQW(OVGOHJHVIRQWRVViJ~ speciális phgdjyjldl FpO WHKiW D J\HUPHN NpSHVVpJV]LQWMpQHN PHJIHOHO V]RFLiOLV viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. $V]RFLiOLVIHMOHV]WpVLIHODGDWRNN ] WWDEHLOOHV]NHGpVWN ]YHWOHQ OHOVHJtWNpV]VpJHN tanítása (taníthatóságot megalapozó szociális készségek, önmagáról való tudás, kapcsolatteremtés és fenntartás) mellett rendkívül fontos feladat, hogy a gyermek minél tartalmasabban legyen képes eltölteni szabadidejét önálló és társas formában egyaránt. A tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális készségeket spontán, intuitív úton sajátítsák el, szociális megértésükre alapozva. Ezért a fejles]wpvphwrgroyjlimiedqhovgohjhvirqwrvvij~v]huhshwndsqdnd kognitív és viselkedésterápiás eljárások, amelyek a gyermek egyéni szükségleteinek és NpSHVVpJV]LQWMpQHNPHJIHOHOHQYHJ\tWKHWHNPiVIHMOHV]WpVLPyGV]HUHNNHOLVSO]HQHL interakció). A fejlev]wpviwhu OHWHL I. A szociális beilleszkedést közvetlenül befolyásoló készségek A taníthatóságot megalapozó szociális készségek; a.) A pedagógus segítségének elfogadása. b.) Más személyek jelenlétének elviselése. c.) Az elemi viselkedési szabályok elsajátítása. d.) Az utánzás tanítása. Önmagáról való tudás; a.) Személyi adatok megtanítása. E6DMiWN OVWXODMGRQViJRNLVPHUHWH c.) A gyermek által gyakran végzett, megszokott és rendkívüli saját tevékenységek körének tanítása. d.) Annak tudatosítása, hogy a gyermek mit tud és mi az, amelyet segítséggel képes csinálni, mi az, amit egyáltalán nem tud. e.) A kedvelt és elutasított dolgok meghatározása. f.) Kellemes és kellemetlen dolgok meghatározása, tanítása. g.) Saját élmények felidézése. h.) SajátWHOMHVtWPpQ\pUWpNHOpVHPHJDGRWWV]HPSRQWRNDODSMiQ QHOOHQU]pV i.) Saját viselkedésére vonatkozó szabályok betartásának tanítása. j.) A sztereotip viselkedésformák kontroll alá vonása. Kapcsolatteremtés, fenntartás: a.) A metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése. 8

9 E,VPHUVpVLVPHUHWOHQV]HPpO\HNN OVpVQHPOiWKDWyWXODMGRQViJDLQDNWDQtWiVD F(J\V]HU&V]RFLiOLVUXWLQRNPHJWDQtWiVDSON V] QpV d.) Az információcsere szabályainak tanítása: témaválasztás, kezdeményezés, a beszélgetés fenntartása, befejezése stb. e.) Iskolán belüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályai. f.) Iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak tanítása N O QE ]V]tQWHUHNHQSOXV]RGiEDQ ]OHWHNEHQMiUP&veken, könyvtárban) J $ OHJQ\LOYiQYDOyEE pu]hopl UHDNFLyN IHOLVPHUpVH pv D] D]RNKR] LOO PHJIHOHO viselkedés szabályai. K(OHPLNRRSHUiFLyWDQtWiVDIHOQWWHOJ\HUPHNNHO,,6]DEDGLGVNpV]VpJHN $V]DEDGLGVNpV]VpJHNWDQtWiViQDNN ] VIHODGDWDL: a.) A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt PHJIHOHOV]DEDGLGVDNWLYLWiVRNNLYiODV]WiVD b.) A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása. c.) A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása. d.) A tárgyakon való megosztozás tanítása. H$PHJIHOHOYLVHONHGpVLV]DEiO\RNHOVDMiWtWWDWiVD $V]DEDGLG QiOOyHOW OWpVpQHNWDQtWiVLV]HPSRQWMDL D$V]DEDGLGVDNWLYLWiVRNOHKHWVpJHVKHO\HLGHMH EgQiOOyDQYpJH]KHWV]DEDGLGVDNWLYLWiVRN c.) Eszközök, anyagok kiválasztása. $V]DEDGLGWiUVDVHOW OWpVpQHNWDQtWiVLV]HPSRQWMDL a.)a sorra kerülés szabályának és jelzésének tanítása. E(J\V]HU&WiUVDVMiWpNRNV]DEiO\DLQDNWDQtWiVD c.) A vesztés elviselésének, a nyerés jelentésének megtanítása A kommunikációs készségek fejlesztése $ IHMOHV]WpV HJ\LN I FpOWHU OHWH D NRPPXQLNiFLy PLQW D NDSFVRODWWHUHPWpV pv IHQQWDUWiV YDODPLQW D] LQIRUPiFLyFVHUH HV]N ]H $] DODSYHW SUREOpPD QHP D EHV]pG KLiQ\D YDJ\ IHMOGpVi zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a NRPPXQLNiFLyVIXQNFLyPHJpUWpVpQHNVpU OpVH0LQGHQDXWL]PXVVDOpOJ\HUPHNQpOfüggetlenül verbális képességeik színvonalától - HOVGOHJHV IRQWRVViJ~ FpO WHKiW D] HJ\pQ NpSHVVpJV]LQWMpQHN PHJIHOHO NRPPXnikatív kompetencia megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök (pl. alternatív kommunikációs rendszerek; metakommunikáció) használatának tanítása szükséges. Hasonlóan a szociális fejlesztéshez a kommunikációs készségek tanításának PHWRGROyJLiMiEDQ LV HOVGOHJHV IRQWRVViJ~ V]HUHSHW NDSQDN D NRJQLWtY pv viselkedésterápiás eljárások, amelyeket a gyermek egyéni szükségleteinek és NpSHVVpJV]LQWMpQHNPHJIHOHOHQYHJ\tWKHWHNPiVIHMOHV]WpVLPyGV]HUHNNHOLVSO]HQHL interakció). A fejlesztés területei: 9

10 Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken, a megértés és a használat szempontjából. A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond vagy csinál. Tágan értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel D J\HUPHN YiODV]RO D] W puw LQJHUHNUH DQpON O KRJ\ D]RNDW WXGDWRVDQ KDV]QiOQi D környezet befolyásolására. (pl. dührohamok). A kommunikáció eszközei lehetnek tárgyak, képek, természetes gesztusok, jelek, beszéd. Szókincs, jelentés WiUJ\DN V]HPpO\HN FVHOHNYpVHN KHO\V]tQHN PLQVpJHN EHOV állapotok stb. megnevezése). A felmérésnél számítanunk kell a szó szerinti értelmezésre pvduudkrj\d]puwpvpvkdv]qiodwnrqwh[wxvwyoi JJ Funkció (utalás, üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlás, tréfa, vita, tiltakozás, figyelemfelhívás, visszautasítás, kommentálás, információadás, NRPPXQLNiFLy D] pu]hophnuo $ IXQNFLyN IHOPpUpVHNRU NpSHW NDSXQN DUUyO KRJ\ D gyermek mire használja kommunikációs készségeit, illetve arról, hogy milyen funkciókat ért meg. KontextusDN O QE ]KHO\]HWHNDPHO\HNEHQNRPPXQLNiOXQN+RO".LYHO"0LO\HQ körülmények között? $IHOPpUpVDVSRQWiQPHJOpYNpV]VpJHNUHLUiQ\XO A felmérés alapján egyénre szabott fejlesztési terv készül. $IHMOHV]WpVOHJIRQWRVDEEIHODGDWDLDIHOPpUpVHUHGPpQ\pWOI JJHQDN YHWNH]N - A gyermek az általa megértett szinten tanulja meg valamely kommunikációs eszköz használatát, hogy minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben. - Alternatív kommunikációs rendszer használatának tanítása, mely lehet tárgyas, képes stb. - A beszédértés és beszédhasználat fejlesztése. - A metakommunikáció értésének és használatának fejlesztése. - A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra serkentse a gyermeket. -$IHMOHV]WpVVRUiQDPHJOpYIXQNFLRQiOLVDQKDV]QiOWNRPPXQLNiFLyVHV]N ]WDOHKHW OHJW EE WHUPpV]HWHV KHO\]HWEHQ DONDOPD]WDWQL NHOO PHUW D PHJOpY NpV]VpJHNHW D gyermekek új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák Kognitív készségek fejlesztése $] DXWL]PXVVDO po J\HUPHNHN N ]HO -D YDODPLO\HQ V]LQW& puwhopl VpU OpVEHQ LV szenved. Az autizmus-specifikus fejlesztési célok mellett tehát az értelmi szintnek, illetve az egyenetlen képesség-vwuxnw~uiqdn PHJIHOHO NRJQLWtY IHMOHV]WpVL FpORN LV V]HUHSHW NDSQDN D] RNWDWiV pv QHYHOpV VRUiQ $ N YHWNH]NEHQ D]RQ VpU OW NRJQLWtY készségekkel foglalkozunk, amelyek autizmus specifikusak, illetve gyakran jelennek meg járulékos problémaként. $] DXWL]PXVVDO po J\HUPHNHN NRJQLWtY VWtOXViW D UXJDOPDV JRQGolkodás, valamint az információk jelentés-teli egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jellemzi. 10

11 Jellegzetes nehézségek tapasztalhatóak az általánosításban, a szimbólumok kezelésében pv D EHOV IRUJDWyN Q\YHN NLDODNtWiViQDN pv alkalmazásának területén. Részben e problémák következménye a sérülések triásza az autizmusban, azaz a jellegzetes YLVHONHGpVHV NpS ËJ\ WHUPpV]HWHVHQ D NRJQLWtY IHMOHV]WpVL FpORN HUWHOMHVHQ befolyásolják a szociális és kommunikációs terület fejlesztését is. A fejlesztés legfontosabb feladatai: 1.) Jelentés-WHOLLQIRUPiFLyNNLHPHOpVpQHNHOVHJtWpVH - a figyelem irányuljon a környezet lényeges ingereire -OpQ\HJNLHPHOpVNpSHVVpJpQHNHOVHJtWpVH $ILJ\HOHPWHUMHGHOPpQHNEYtWpVHLGWDUWDPiQDNQ YHOpVH 3.) Cselekvések tervezésének, kivitelezésének tanítása. $OWHUQDWtY SUREOpPDPHJROGy VWUDWpJLiN WDQtWiVD OHKHWOHJ DEEDQ D NRQWH[WXVEDQ ahol azt alkalmazni kell. $ PHJWDQXOW NpV]VpJHN iowdoiqrvtwivd DONDOPD]WDWiVD D OHKHW OHJW EE WHUPpV]HWHV élethelyzetben. 6 (OYRQW IRJDOPDN VV]HI JJpVHN SO LGL RN-okozati relációk) megértésének HOVHJtWpVH A szenzomotoros készségek fejlesztése A szenzomotoros készségek sérülése gyakran megjelenik az autizmusban: a problémák részben a társult fogyatékosságok következményeként jelennek meg, részben az autizmus részjelenségeként. A szenzomotoros készségek fejlesztése minden tantárgyban megjelenik, és különösen nagy szerepet kap az Életvitel és gondozási ismeretek, az Ábrázolás-alakítás és a Mozgásfejlesztés tantárgyakban, valamint a "Tér- LG V]HUYH]pVH IHMOHV]W SURJUDPEDQ $] DOiEELDNEDQ D] DXWL]PXVVDO po J\HUPHNHNQpO OHJJ\DNUDEEDQPHJMHOHQIHMOHV]WpVLIHODGDWRNDWHPHOM NNL $OHJIRQWRVDEEIHMOHV]WpVLIHODGDWRNDN YHWNH]N 1.) A testséma ismeretének kialakítása, tudatosítása, a testélmény fejlesztése. $ WHVWPR]JiVRN FpOV]HU& VV]HKDQJROiViQDN WDQtWiVD N O QIpOH WHUHNEHQ pv aktivitásokban. $V]RFLiOLVNRQWH[WXVRNEDQYDOyPHJIHOHOPR]JiVIRUPiNNLDODNtWiVD 4.) Módszerek tanítása, amelyekkel a gyermek kontroll alatt tudja tartani mozgásos és egyéb, pl. verbális sztereotípiáit Elemi pszichoszomatikus funkciók Az autizmusban gyakoriak az evéssel, ivással, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos SUREOpPiN(]HNUpV]EHQD]iOWDOiQRVIHMOGpVLHOPDUDGiVVDOPDJyarázhatók, részben az autizmusból erednek. Ilyen jelenség az azonossághoz való ragaszkodás, mely az élet bármely területén jelen lehet. Az alvással kapcsolatos gyakori problémák: - A nappal és éjszaka felcserélése. - Csökkent alvásigény. - A gyermek csak bizonyos körülmények, feltételek megléte esetén képes aludni. A szobatisztasággal kapcsolatos problémák: 11

12 --HOHQWVHQNpVLNNLDODNXOiVD - Stresszel járó helyzetekben a gyermek vizeletét, székletét nem tartja. - A gyermek csak meghatározott körülmények között szobatiszta stb. $]HYpVVHOLYiVVDONDSFVRODWRVOHJJ\DNUDEEDQPHJILJ\HOKHWQHKp]VpJHN - Túl sok vagy túl kevés táplálék, folyadék bevitele. - Rágással, nyeléssel kapcsolatos nehézségek. -$]RQRVViJKR]YDOyUDJDV]NRGiVSOKHO\LGHYHV]N ]V]HPpO\HNEL]RQ\RVpWHOHN LWDORNWtSXVDiOODJDV]tQHKIRND -ewnh]pvlkho\]hwhnehqmhohqwnh]ylvhonedésproblémák. - Az étkezés tempójával kapcsolatos problémák. A fejlesztés legfontosabb feladatai: a.) A probléma pontos meghatározása, súlyosságának mérlegelése. b.) A probléma vizsgálata: Az orvosi okok kizárása, más lehetséges okok felkutatása, meghatározása. c.) Megoldási stratégiák kidolgozása, kivitelezése A fejlesztés elvei $IHMOGpVLV]HPOpOHWIRQWRVViJD $] DXWL]PXV N YHWNH]PpQ\H RO\DQ GHYLiQV IHMOGpVPHQHW PHO\EHQ D] HJ\HVIHMOGpVL fokok nem feltétlenül épülnek egymásra (pl. a nyelvet használó tanulónál a beszéd NLDODNXOiViWQHPHO]LPHJDSUHYHUEiOLVNRPPXQLNiFLypUWése és használata). Az egyes IHMOGpVL WHU OHWHN N ] WW OHKHWQHN V]DNDGpNV]HU& N O QEVpJHN GH D IHMOGpVL V]LQWHN N ] WW pv D]RNRQ EHO O LV HJ\HQHWOHQ D IHMOGpV $ GHYLiQV IHMOGpV NRPSHQ]iOiViUD inadaptív kognitív stratégiák, viselkedésproblémák alakuoqdn NL PHO\HN V]DNV]HU& WHUiSLiVpVRNWDWiVLPyGV]HUHNNHOPHJHO]KHWHNLOOHWYHNRUULJiOKDWyDN A tanulók habilitációjának, oktatásának alapja fejlettségük, képességeik részletes ismerete. Az egyes tanulók képességstruktúrája formális (pl. pszichológiai vizsgálatok D]LQWHOOLJHQFLDPpUpVpUHpVLQIRUPiOLVIHOPpUpVHNNHOSOIHMOGpVLNpUGtYpVIHOPpU IHODGDWODSRNLVPHUKHWPHJ $] HJ\pQUH V]DERWW IHOPpUpVHN IXQNFLyL D N YHWNH]N $] ps J\HUPHN IHMOGpVPHQHWpKH]KDVRQOtWMiND]DXWL]PXVVDOpOJ\HUPHNIHMOGpVpWPHO\QHNPHQWpQ NLUDM]ROyGQDNDWDQXOyHUVVpJHLpVJ\HQJpEELOOHWYHKLiQ\]yNpSHVVpJHL5HJLV]WUiOMDD WDQXOy QPDJiKR] PpUW IHMOGpVpW $ PpUpV HUHGPpQ\H LUiQ\DGy D] HJ\pQUH V]DERWW tananyag összeállításában, a habilitációs területek kiválasztásában, az egyéni eszközök és stratégiák meghatározásában és abban, hogy a tanítási célok fontossági sorrendjét a V] ONNHO HJ\H]WHWYH PHJiOODStWKDVVD D SHGDJyJXV $ PpUpV HUHGPpQ\pWO I JJHQ NRUULJiOKDWy D] HJ\pQL IHMOHV]WpVL WHUY HOOHQUL]KHW D IHMOHVztés eredményessége. A tervezés rövid, közép- és hosszú-távú. A pedagógiai felméréseket tanévenként háromszor szükséges elvégezni. Speciális megközelítés a tanításban Az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni tanítási helyzetben történik a szociális és kommunikációs nehézségek miatt, napi rendszerességgel szervezve. $WDQtWiVNXGDUFDHVHWpQQHPIHOWpWHOH]KHWKRJ\DJ\HUPHNV]iQGpNRVDQQHPWHOMHVtW el kell hinni, hogy nem képes elvégezni a feladatot. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert gyakran az a látszat, hogy a tanuló dacból nem végez el bizonyos feladatokat, 12

13 mho\hnhwpivnrupivvdopiuwxgrww(qqhnohjj\dnruleerndkrj\d]dxwl]pxvvdopo J\HUPHNV]iPiUDDN U OPpQ\HNOHJNLVHEEYiOWR]iVDLV~MKHO\]HWQHNPLQV OPHO\EHQ nem képes készségeit, tudását mozgósítani. $WDQtWiVEDQPLQGLJDPHJOpYWXGiVWEYtWM N egyetlen új mozzanattal. (egy új szín, forma, mozdulat, stb.) $] RSWLPiOLV WHUKHOpV pughnpehq D IHODGDWRNDW D J\HUPHN NpSHVVpJHLQHN PHJIHOHO OHKHWOHJQDJ\REEQDJ\ViJ~OpSpVHNUHNHOOERQWDQL A feladatoknak a tanuló szempontjából értelmesnek kell lenniük, ezért az ismereteket OHKHWOHJ DEEDQ D NRQWH[WXVEDQ WDQtWMXN PHO\EHQ D J\HUPHNQHN DONDOPD]QLD NHOO azokat. $] HOVDMiWtWRWW LVPHUHWHNHW D] ~M NpV]VpJHNHW D OHKHW OHJW EE RO\DQ KHO\]HWEHQ gyakoroltatni kell, melyben funkcionálisak. A fejlesztésben való továbblépéskor csak azokra az ismeretekre, készségekre alapozhatunk, melyeket a tanuló folyamatosan gyakorol. A tanultak folyamatos szintentartása szükséges. Egyénre szabott motivációs rendszert kell kialakítani. Jutalomnak azt tekinthetjük, ami a gyermek számára örömforrás (ez lehet nagyon egyedi, szokatlan, a tárgyaktól a V]RFLiOLV PHJHUVtWpVLJ 7 UHNHGQL NHOO DUUD KRJ\ D WHYpNHQ\VpJ QPDJiEDQ MXWDORPpUWpN&YpYiOMRQKRJ\IRNR]DWRVDQHOOHKHVVHQKDJ\QLDN OVMXWDOPDNDW Az oktatás nevelés souiq WiPDV]NRGQL NHOO D PHJOpY ps HVHWOHJ NLHPHONHG NpSHVVpJHNUH VSHFLiOLV pughnogpvuh PHO\HN N O Q VHQ IRQWRVDN OHKHWQHN D pályaorientáció szempontjából. $ IHMOGpVL HJ\HQHWOHQVpJ FV NNHQWpVH D]RQEDQ HOVEEVpJHW NDS D V]LJHWV]HU& képességek fokozott fejlesztésével szemben. $ N YHWHOPpQ\HNHW D] REMHNWtY N U OPpQ\HNEO IDNDGy V] NVpJHV GRORJNpQW NHOO megjeleníteni, és nem a pedagógus személyes kívánságaként. Protetikus környezet kialakítása $N UQ\H]HWWpUEHQpVLGEHQVWUXNWXUiOWtJ\LQIRUPiOMDD tanulót arról, hogy mit, hol, hogyan, miért, mennyi ideig tegyen, tehet. (Ennek részletes leírása a Tér-LGV]HUYH]pVH FtP&IHMH]HWEHQWDOiOKDWy %HV]pG KHO\HWW LOOHWYH PHOOHWW D J\HUPHN V]LPEyOXPV]LQWMpQHN PHJIHOHO YL]XiOLV eszközök, információhordozók alkalmazása szükséges (valódi tárgyak, kicsinyített tárgyak, fotók, képek, piktogramok, szóképek, stb.). A tárgyi, fizikai környezet csak a szükséges információkat tartalmazza, segítve ezzel a tanulók figyelmének fenntartását és a megértést. (Zavaróak lehetnek a fény-árnyék viszonyok, felületek, mintázatok, színek, szagok, zajok, felesleges dekoráció, kényelmetlen bútorok, váratlan változások, stb.) 13

14 A pedagógusok tudatosan tervezik kommunikációjuk minden dimenzióját és számolnak D]]DO KRJ\ N LV OHKHWQHN RO\DQ LQJHUIRUUiV DPHO\ D J\HUPHNHW ]DYDUMiN SO VRN hangos beszéd, szemüveg, ékszer, mintás, színes ruha, új frizura, illatok, váratlan változás a viselkedésükben). 14

15 2.1. A NAT és a kerettanterv alkalmazása a tantervben A tanulók csoportja rendkívül heterogén, többségüknél nem alkalmazható a NAT követelményrendszere. A fejlesztés rendszerében és a csoportok kialakításánál a hagyományos életkoulhoywohowpu QN$UHQGH]HOYD]HJ\HVWDQXOyNIHMOHWWVpJLV]LQWMH mentális kora. A tanulók speciális szükségleteihez igazodó tanterv alapvizsgára nem készít fel. A NAT-EDQ pv D NHUHWWDQWHUYEHQ PHJMHOHQ WDUWDOPDNDW PLQVpJL pv PHQQ\LVpJL szempontból PyGRVtWDQL pv UHGXNiOQL V] NVpJHV $] HJ\HV P&YHOWVpJL WHU OHWHNUH pv tantárgyakra vonatkozó sajátos eltéréseket az egyéni fejlesztési tervekben kell kimunkálni. A tanterv "A" és "B" változata 8 évfolyamra készült, egységes követelményrendszert tartalmaz, amelyhez az egyes tanulók teljesítményei viszonyíthatóak. Az "A" változat a nyelvet használó, az ismeretelsajátításban gyorsabban haladó tanulók számára készült, a % YiOWR]DW D ODVVDQ IHMOG V~O\RV WiUVXOy IRJ\DWpNRVViJJDO N ]G WDQN WHOHV gyermekek részére jelöli ki a tanítás tartalmát. A követelményrendszer csak azt a minimumot határozza meg, amely a továbblépéshez feltétlenül szükséges. Természetesen az egyenetlen képességprofil következményeként a tanuló egyes tantárgyakban tarthat sokkal magasabb szinten, mint ami az adott évfolyamon elvárt. A többlettartalmak az egyéni fejlesztési tervben jelennek meg. $] HOV PHJLVPHUpVL pv IHO]iUNy]WDWiVL pyiro\dp D] $ pv % YiOWR]DWEDQ D]RQRV HOYpJ]pVpUH V] NVpJ HVHWpQ NpW WDQpY DGKDWy $WWyO I JJHQ KRJ\ D J\HUPHN KRJ\DQ WHOMHVtWHWWHDPLQLPiOLVWHOMHVtWPpQ\HNHWKiURPOHKHWVpJYDQ+DD gyermek nem képes teljesíteni azokat, akkor javasolni kell a képzési kötelezettség megállapítását. $PHQQ\LEHQLJHQDNNRUD0LQLPiOLVWHOMHVtWPpQ\HNWHOMHVtWpVpQHNV]LQWMpWOI JJHQ haladhat az "A" illetve a "B" változat szerint. A "B" változatban a tantárgyak és a tananyag alkalmazkodik ahhoz, hogy az autizmus PHOOHWW V~O\RV WiUVXOy IRJ\DWpNRVViJRN LV PHJMHOHQQHN $ IHMOHV]WpV VRUiQ V]HP HOWW NHOO WDUWDQL D] DXWL]PXV V~O\RVViJiW pv D MiUXOpNRV SUREOpPiNDW ( WpQ\H]N HJ\pQL kombinációja határozza meg a szükségleteket és D] HQQHN PHJIHOHO VSHFLiOLV módszereket. A halmozottan sérült tanulók esetében a fejlesztés céljainak és PyGV]HUWDQiQDN PHJKDWiUR]yMD iowdoiedq D] DXWL]PXVEyO HUHG KiWUiQ\RN kompenzálása. A társuló sérülésekre specifikus módszerek alkalmazásának keretei a PHJIHOHOHQPHJYiODV]WRWWDXWL]PXVVSHFLILNXVPyGV]HUHNDONDOPD]iViYDOWHUHPWKHWHN PHJ $ pyiro\dp YpJpQ D PLQLPiOLV WHOMHVtWPpQ\HNQHN YDOy PHJIHOHOpVWO I JJHQ HJ\DUiQW OHKHWVpJ Q\tOLN D] $ pv D % YiOWR]DW N ] WWL iwmiuivud YDJ\ kezdempq\h]khw D WDQXOy LQWHJUiFLyMD $ pyiro\dp YpJpQ D YiOWR]DWRN N ] WWL iwmiuivohkhwvpjhj\dnruodwlodjphjv]&qlnghhoylohkhwvpjpwihqqnhoowduwdqlklv]hq D WDQXOyN EL]RQ\RV KiQ\DGiQiO D IHMOGpV LUiQ\D WHPH PHJYiOWR]KDW (]HN D változások nagyon rosszul prognosztizálhatóak. 15

16 2.2. A tantárgyak rendszere és óraszámok a.. WHOH]WDQWiUJ\DN Tantárgyak Az egyes évfolyamok óraszámai Olvasás-írás HONpV]tWpVH Olvasás-írás elemei Környezetismeret Környezet - és egészségvédel em Számolásmérés HONpV]tWpVH Számolásmérés elemei Önkiszolgálás Életviteli és gondozási ismeretek Ábrázolásalakítás Ének-zene Játékra nevelés Mozgásnevelés Testnevelés Informatika WHOH] óraszám b.) Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció A pedagógiai célú habilitációra való törekvés beépül valamennyi tantárgy tananyagába és átszövi az egész napos pedagógiai tevékenységet. $]DXWL]PXVVDOpOJ\HUPHNHNWtSXVRVQHKp]VpJHLVD]H]HNEOIDNDGyVDMiWRVRNWDWiVLnevelési feladatok szükségessp WHV]LN D]RQEDQ KRJ\ D KDELOLWiFLy QiOOy IHMOHV]W programokban is megjelenjen az "A" és "B" változat szerint tanulók esetében egyaránt, az alábbi elnevezéssel: Tér-LGV]HUYH]pVH Társas viselkedés fejlesztése "Babzsák" 16

17 c.) Tanórán kívüli tevékenységek A tanulók számára csak a strukturált foglalkozások jelenthetnek szükségleteiknek PHJIHOHO HOOiWiVW,O\HQ V]HUYH]HWW IRUPiEDQ MHOHQKHWQHN PHJ D V] ON LJpQ\HLQHN PHJIHOHOHQDIHQQWDUWyiOWDOEL]WRVtWRWWQDSN ]LVHOOiWiVyUiL$V]HUYH]pVLIRUmák közül D V]HPpO\L IHOWpWHOHNWO I JJHQ D] HJ\pQL IRJODONR]iVRN OHKHW OHJQDJ\REE arányára kell törekedni. Az egyéni tervek összeállításakor a pedagógusok döntenek arról, hogy mely tanórán kívüli tevékenységekben vesznek a tanulók részt. Valamennyi tanuló számára ajánlott foglalkozás: 6]HUYH]HWWV]DEDGLG 'LIIHUHQFLiOWDQWHUYH]KHW Zene 0&KHO\PXQNDSOUDM]IHVWpVIRWyEDWLNROiV Számítógépes ismeretek Gyógytestnevelés, sport 2.3. A fejlesztési területek megjelenése a tantárgyak és fejlhv]w programok rendszerében szociális készségek kommunikációs készségek kognitív készségek Olvasás-írás X X X X HONpV]tWpVH Olvasás-írás X X X X elemei Környezetismeret X X X X Társadalmi ismeretek és gyakorlatok X X X X Számolás-mérés HONpV]tWpVH Számolás-mérés elemei X X X X X X X X szenzomotoros készségek Önkiszolgálás X X X X X Ábrázolás-alakítás X X X X Ének-zene X X X X Játékra nevelés X X X X Mozgásnevelés x x x x X Testnevelés x x x x Informatika X X X X Életvitel X X X X X pszichoszomatikus funkciók 17

18 ÏUDWHUYLGNHUHWHNyUDV]iPRN $] DXWL]PXVVDO po J\HUPHNHN LVNRODL FVRSRUWMDL D J\DNRUODWEDQ HOVGOHJHVHQ $ pv % YiOWR]DWRN V]HULQW H]HQ EHO O SHGLJ SHGDJyJLDL V]DNDV]RQNpQW V]HUYH]GQHN $ gyermekek rosszul prognosztizálható haladási tempója miatt a tanulócsoportok évfolyam- VV]HWpWHOH HOUH QHP OiWKDWy $] DGRWW WDQpYUH - csoportjaik számának és évfolyam-összetételének figyelembe vételével - az iskolák maguk készítik el óratervüket. A gyermekek számáravshfliolvv] NVpJOHWHLNQHNPHJIHOHOHQHJ\pQUHV]DERWWQDSLUHQG készül, melyben az órák egyéni illetve kiscsoportos, önálló vagy irányított foglalkozások formájában szerepelnek. Az egyes tantárgyakra, foglalkozásokra rendelkezésre álló órakeret a tanuló napirendjében jelenik meg.,. WHOH]yUiN A fentebb közölt óraszámok az egyes tantárgyak megjelenésének kívánatos arányát PXWDWMiN $ KHO\L WDQWHUYHNEHQ LOOHWYH D] HJ\pQL QDSLUHQGHN NLGROJR]iVDNRU HWWO D V] NVpJOHWQHNPHJIHOHOHQHOOHKHWWpUQL II. Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció "A" változat )HMOHV]WSURJUDP Tér-LG szervezés Társas viselkedés fejlesztése Babzsák Összesen "B" változat )HMOHV]WSURJUDP Tér-LG szervezés Társas viselkedés fejlesztése Babzsák Összesen A pedagógusok a tanév során a csoportok rendelkezésére álló azonos habilitációs yudnhuhwhwdv] NVpJOHWHNWOI JJHQD]HJ\HVJ\HUPHNHNLOOHWYHDWDQtWiVLKHWHNN ] WW osztják meg. III. Egyéni foglalkozások A gyermekek speciális szükségletei megkövetelik az egy tanár-egy tanuló formában W UWpQ RNWDWiV-fejlesztés magas arányát. Ezért javasoljuk, hogy az iskolák éljenek az iwfvrsruwrvtwiv OHKHWVpJpYHO PiV yudnhuhwhn WHUKpUH 0LYHO D NHOO PpUWpN& 18

19 differenciálás így is csak részben oldható meg, e szempontok alapján is javasolt a PHJN ]HOtWOHJSHGDJyJXV-gyermek arány, ha ennek biztosítását a fenntartó vállalja. IV. Heti összesített óraterv WHOH]yUiN Habilitáció Összes Tanórán kívüli ("napközis") tevékenységek Összes Az óraterv a törvényesen rendelkezésre álló órák számát, ajánlott átcsoportosítását mutatja. Egyes intézmények számára a fenntartó magasabb óraszámot is biztosíthat. E többlet órákat egyéni foglalnr]ivrnudfpov]hu&hovvruedqihokdv]qioql 19

20 3. Mérés és értékelés 3.1. A mérés és értékelés formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei $PpUpVpUWpNHOpVpVPLQVtWpVDODSIXQNFLyMDD]DXWL]PXVVDOpOWDQXOyNQiOHOWpUDWWyO amely az oktatásban megszokott. $ PpUpVHN HOVVRUEDQ GLDJQRV]WLNXV MHOOHJ&HN 7iMpNR]WDWQDN D J\HUPHN ioodsrwiuyo mérik a fejlesztés eredményességét, meghatározzák annak további irányát. $] puwpnhopv pv PLQVtWpV D WDQDQ\DJEDQ YDOy HOUHKDODGiVUyO V]ROJiO WiMpNR]WDWiVXO elsvruedqdv] ONV]iPiUD$WDQXOyNpQNpS NpV QLVPHUHW NIHMOHV]WpVHpUGHNpEHQ V]HPEHVtWKHWN HOpUW NRQNUpW HUHGPpQ\HLNNHO (] N O Q VHQ DNNRU KDV]QRV KD nincsenek tudatában annak, hogy milyen készségeik és ismereteik vannak. Ugyanakkor a gyermekek elért teljesítménye ritkán tudatos törekvés eredménye, megjelenésük VRNV]RU D WHUPpV]HWHV pupvqhn D MyO V]HUYH]HWW N UQ\H]HWQHN WXGDWRVDQ pv OpSpVUO OpSpVUH PHJWHUYH]HWW SHGDJyJLDL EHDYDWNR]iVQDN D MyO P&N G PRWLYiFLyV Ei]LVQDN N V] QKHW 6pU OpV-specifikus probléma, hogy az értékelés-plqvtwpv N ] VVpJL megegyezésen alapuló, elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája számukra nem PRWLYiOypVLQIRUPiFLypUWpN&$NRQNUpWD]RQQDOLpVIRO\DPDWRVYLVV]DMHO]pVYLV]RQWMyO puwkhwlqirupdwtyh]puwd]hj\pqlnpshvvpjhnqhnphjihohov]lqw&puwpnhopvluhqgv]hu KDWpNRQ\ D] QpUWpNHOpV QNRQWUROO NLDODNtWiViEDQ $ YLVV]DMHO]pV OHKHWOHJ SR]LWtY tartalmú legyen, fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb. Az értékelésnél minden esetben az a legfontosabb szempont, hogy a gyermek önállóbbá vált-e, és hogy milyen mértékben képes ismereteit alkalmazni. (QQHNPpUpVpUHD]LQIRUPiOLVSHGDJyJLDLIHOPpUpVHNN O QE ]WtSXVDLV]ROJiOQDNSO )HMOGpVL.pUGtYPHJILJ\HOpV Az "A" és a "B" változatban szöveges értékelést kell készíteni a tanulók WHOMHVtWPpQ\pQHNPLQVtWpVpUHIpOpYNRUpVDWDQpYYpJpQPLQGDpYIRO\DPRQ$] évfolyamon az "A" és "B" változat tartalma ugyanaz, és az itt nyújtott teljesítmény DODSMiQ G QWKHW HO KRJ\ D J\HUPHN melyik változat szerint halad tovább. Ezt a tanulócsoportok heterogenitása, az egyenetlen képességprofil, a sajátos oktatási tartalom és az egyéni fejlesztési program teszi szükségessé. $PLQVtWpVOHKHWVpJHVIRNR]DWDLD]HOVKDWpYIRO\DPRQ sokat IHMOG WW IHMOG WW UpV]WHU OHWHQIHMOG WW változatlan hanyatlott $ IRNR]DWRN D OHJXWROVy PLQVtWpVKH] YLV]RQ\tWRWW ioodsrwrw YDODPLQW D WDQWiUJ\L tantervekben meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik. A szöveges értékelés mellett D pyiro\dpwyo NH]GGHQ PHJMHOHQLN D W UYpQ\ iowdo HOtUWpUGHPMHJJ\HOW UWpQPLQVtWpVLVDN YHWNH]PyGRQ 20

21 JelesD]DNLVRNDWIHMOG WWDPLQLPiOLVWHOMHVtWPpQ\HNQpOVRNNDOW EEHWWHOMHVtWHWW JóD]DNLIHMOG WWDPLQLPiOLVWHOMHVtWPpQ\HNQpl többet teljesített KözepesD]DNLUpV]WHU OHWHQIHMOG WWDPLQLPiOLVWHOMHVtWPpQ\HNWHOMHVtWpVpYHO ElégségesD]DNLQHPIHMOG WWGHDPLQLPiOLVWHOMHVtWPpQ\HNHWWHOMHVtWHWWH ElégtelenD]DNLQHPIHMOG WWYDJ\KDQ\DWORWWDPLQLPiOLVWHOMHVttményeket nem teljesítette $ WDQXOy D] LVNROD PDJDVDEE pyiro\dpied DNNRU OpSKHW KD D] DGRWW pyiro\dpud HOtUW PLQLPiOLVWHOMHVtWPpQ\HNHWHOpUWHgQiOOyQDNWHNLQWHQGDJ\HUPHNWHOMHVtWPpQ\HDNNRU is, ha valamely vizuális segédeszköz alkalmazásával éri azt el. A bizonyítványban PHJIHOHO V] YHJHV puwpnhopv PHOOHWW PLQGHQ HVHWEHQ D J\HUPHN DGRWW IpOpYL HOPHQHWHOpWWDUWDOPD]yUpV]OHWHVSHGDJyJLDLMHOOHP]pVEHQNHOO VV]HIRJODOQLDIHMOHV]WpV tartalmát és eredményeit A magatartás és szorgalom értékelésének formája, minimális teljesítményei $] DXWL]PXVVDO po WDQXOyN V]iPiUD D] LVNRODL QRUPiN HOYiUiVRN IHOLVPHUpVH pv alkalmazása - VpU OpV NEO IDNDGyDQ - akadályozott. A magatartás és a szorgalom értékelésének törvénybeli kötelezettsége csak sajátos tartalommal valósulhat meg. $ PDJDWDUWiV pv V]RUJDORP IpOpYL LOOHWYH py YpJL PLQVtWpVH V] YHJHVHQ W UWpQLN D pyiro\dpwyodw UYpQ\iOWDOHOtUWIRUPiEDQ Magatartás alatt értjük a gyermek adaptív viselkedésének, környezetéhez való alkalmazkodó képességének szintjét, önkontrolljának mértékét. Kiváló az, aki: a megadott, tanult viselkedési szabályokat betartja. JóD]DNLDPHJDGRWWYLVHONHGpVLV]DEiO\RNDWIHOQWWVHJtWVpJpYHONpSHVEHWDUWDQL Változó az, aki: alkalmanként segítséggel sem tartja be a tanult viselkedési szabályokat, ilyenkor inadaptív viselkedést mutat (pl. hipermotilitás, passzivitás, sztereotip viselkedés, esetleg agresszió, autoagresszió). Gyenge az, aki: gyakran autoagresszív, agresszív, vagy egyéb súlyos viselkedésproblémát mutat (pl. szökés). Önmagát, környezetét súlyosan veszélyezteti. 6]RUJDORP IRJDOPiYDO MHOOHPH]] N PLQVtWM N D J\HUPHN PRWLYiOKDWyViJiW aktivitásának, aktivizálhatóságának mértékét. KiválóD]DNLEL]RQ\RVWDQXOWDNWLYLWiVRNDW QNpQWN OVPRWLYiFLyQpON OLVHOYpJH] teljesítménye egyenletes. Jó az, aki: biztos motivációs bázissal rendelkezik, teljesítménye egyenletes. Változó az, aki: csak bizonyos körülmények között aktivizálható. Hanyag az, aki: nem aktív, nem motivált, csak teljes irányítással képes elvégezni aktivitásait.. Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a PDJDWDUWiV pv V]RUJDORP puwpnhopvh pv PLQVtWpVH VRUiQ ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL H]pUW MDYDVROMXN KRJ\ DXWL]PXV GLDJQy]LV HVHWpQ D WDQXOyN NDSMDQDN IHOPHQWpVW D PLQVtWpV alól. 21

22 4. A taneszközök kiválasztásának elvei $ WDQXOyN V]iPiUD D VSHFLiOLV V] NVpJOHWHNQHN PHJIHOHOHQ HJ\pQUH V]DERWWDQ NHOO megválasztani a tankönyveket és a taneszközöket. Az ép és a fogyatékos tanulók számára készült taneszközök, tankönyvek egyaránt felhasználhatóak. A tankönyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek legyenek konkrét tartalmúak, jól variálhatóak, iwwhnlqwkhwhnwduwdopd]]dqdnplqpow EEYDOyViJK&NpSHW6] NVpJHVVpYiOKDWKRJ\D SHGDJyJXVRN VDMiW NH]&OHJ NpV]tWVpN HO D WDQHV]N ] NHW $] HJ\HV WDQWiUJ\DN WDQtWiVD során a mindenqdsl pohwehq HOIRUGXOy YDOyViJRV WiUJ\DNDW NHOO KDV]QiOQL )RQWRV szempont, hogy az alkalmazott eszközök biztonságosak legyenek. 22

23 5. Tantárgyi tantervek Játékra nevelés A tantárgy tanításának célja: A gyermek alkalmazkodó képességének, kommunikációs készségének fejlesztése. A játék folyamán egyre jobban ismerjék meg környezetüket, a tárgyakat, jelenségeket, DODNXOMRQ NDSFVRODWXN WiUVDLNNDO pv D IHOQWWHNNHO 7DQXOMiN PHJ D MiWpNWiUJ\DNDW adekvát módon használni, vigyázzanak rájuk, és tartsák rendbhq D]RNDW (UVtWVH pv mélyítse a többi tantárgy során kialakított készségeket és képességeket. A tantárgy tanításának feladatai: Változatos foglalkozásokkal fejlessze a tanulók alkalmazkodó képességét. Biztosítson OHKHWVpJHWDUUDKRJ\HOVDMiWtWViNDMátéktevékenységek szabályait, és gyakorolják azok EHWDUWiViW -iuxomrq KR]]i D V]DEDGLG DGHNYiW PyGRQ YDOy HOW OWpVpKH] 1\~MWVRQ segítséget a többi tantárgy és fejlesztési terület, cél - és feladatrendszerének megvalósításához. E tantárgyban az "A" és % YiOWR]DW WDUWDOPD XJ\DQD] D J\HUPHNHW NpSHVVpJHLWO I JJHQ YRQMXN EH D N O QE ] DNWLYLWiVRNED 0LQLPiOLV WHOMHVtWPpQ\W FVDN D évfolyam végén határozunk meg, mely szintén azonos az "A" és "B" változat esetében. A tantárgy témakörei: - gyakorlójáték - konstrukciós játék - didaktikus játék - szabályjáték - spontán játék - szabadban játszható játékok $NHUHWWDQWHUYEHQV]HUHSOWpPDN U NN ] ODV]HUHSMiWpNRWHOKDJ\WXNPHUWD] DXWL]PXVVDOpOJ\HUPHNHNVSHFLiOLVVpU OpVHN YHWNH]WpEHQVSRQWiQV]HUHpjáték nem jelenik meg, és tanítás során ezek pótlására az esetek többségében nincs remény. A többi WpPDN UWDUWDOPiEDQPLQLPiOLVYiOWR]WDWiVWKDMWRWWXQNYpJUHD]DXWL]PXVVDOpO gyermekek speciális szükségleteit figyelembe véve. 1. évfolyam Gyakorló játék =DMNHOWMiWpNRNLUiQ\tWiVQpON OMiWV]DQDNPDMGVHJtWVpJJHOXWiQ]iVVDOYpJH]QHN N O QE ]FVHOHNYpVHNHWFVHQJHWW\&PHJV]yODOWDWiVDIDUXGDN VV]H W JHWpVH 7iUJ\DNNDSFVRODWEDKR]iVDHJ\PiVVDOHJ\ WWP&N GpVVHODGRER]RNY GU N megtöltése, kiürítése. 6HJtWVpJJHOWiUJ\DNU J]tWHWWU~GUDJ\&MWpVHV]DEDGRQ 6HJtWVpJJHOJ\ QJ\I&]pVV]DEDGRQQDJ\PpUHW&J\ QJ\ NNHO Húzós játékok használata, autók tologatása segítséggel. 6]DSSDQEXERUpNI~YiVDHJ\ WWP&N GpVVHO Labdázás segítséggel: ismerkedés a labdával (gurigázás, eldobás) 23

24 Játék babákkal, segítséggel, irányítással. Konstrukciós játék Építés fakockával, duplóval, legóval segítséggel. Didaktikus játék Tárgyak válogatása egy szempont szerint segítséggel (forma, szín, nagyság). Zenehallgatás irányítással. )LJ\HOHPIHMOHV]WMiWpNRNVHJtWVpJJHONpSHVORWWyNpSHVGRPLQyIRUPDSX]]OHNpWIHOp vágott képek összerakása, memória, stb.).rqwdnwxvihmohv]wmiwpnrnhj\ WWP&N GpVVHOWpUGHQORYDJROWDWiV VV]HWDSVROiV "kerekecske-gombocska") Képeskönyvek nézegetése segítséggel (lapozgatás, személyek, tárgyak felismerése, megnevezéssel). Szabályjáték 0R]JiVRVMiWpNRNHJ\ WWP&N GpVVHO(OHPLV]DEiO\MiWpNVHJtWVpJJHO (sorra kerülés) Spontán játék Szabadon választott játék tárgyakkal segítségnyújtás mellett. Szabadon játszható játékok Szabadtéri foglalkozási eszközök kipróbálása. 2. évfolyam Gyakorló játék Tárgyak kapcsolatba hozása egymással segítséggel: Montessori-WRURQ\IHOI&]pVH Montessori- kockák, - hordók felrakása. *\ QJ\I&]pVLUiQ\tWiVVDONpWV]HPSRQWV]HULQW Labdázás: dobálás, gurigázás. Konstrukciós játék 6HJtWVpJJHOPDMGLUiQ\tWiVVDOpStWpVIDNRFNiYDOOHJyYDOI JJOHJHVpVYt]V]LQWHV irányban (torony, vonat). Didaktikus játék Tárgyak válogatása segítséggel 2 szempont szerint. Zenehallgatás segítséggel. )LJ\HOHPIHMOHV]WMiWpNRNNpSHNHJ\H]WHWpVHNpSHVORWWyNpSHVGRPLQyVWE-3 részre vágott képek összerakása. 24

25 Hiány felismerése segítséggel. eu]pnhomiwpnrnvhjtwvpjjho Szabályjáték Segítséggel karikadobáló, kugli - játékszabályok betartásával. (J\V]HU&WiUVDVMiWpN /DEGi]iVFpOEDGREiOiVHJ\V]HU&YHUVHQ\MiWpNVHJtWVpJJHO Spontán játék Irányítással, a kirakott játékok közül szabadon választva. Szabadban játszható játékok Játszótéri játékok (mászóka, hinta, homokozó, stb.) irányítással. Minden játék, ami szabadban játszható. 3. évfolyam Gyakorló játék Montessori -MHOOHJ&MiWpNRNLUiQ\tWiVVDO Segítséggel labdázás: falhoz ütögetés, elkapás. Segítséggel autók húzogatása, tologatása, ismerkedés a lendkerekes autóval. Konstrukciós játék Építés kockával, legóval (ház, vár, alagút) irányítással. Segítséggel, irányítással mozaikkirakás (sorritmusok balról jobbra). Didaktikus játék Tárgyak válogatása több szempont szerint. Többfelé (3-4-be) vágott képek összerakása segítséggel. Segítséggel képes lottó, képes dominó, puzzle kirakására. Szabályjáték Az eddig tanult össze szabályjáték ismétlése irányítással. Társasjátékok. Spontán játék Az eddig tanult játékok közül (irányítással, önállóan). Szabadban játszható játékok 25

26 Irányítással, a játszótéri játékokkal, a természet kínálta játékokkal. Télen: hógolyózás, szánkózás. Minimális teljesítmény, évfolyamon: Vegyen részt a játékfoglalkozásokon, próbálkozzon meg a tartalomban megjelölt aktivitásokkal, ismerjen meg néhány játéktárgyat és segítséggel tudja azokat használni. (J\WHYpNHQ\VpJEHQPXWDVVRQIHMOGpVW $GLGDNWLNXVMiWpNRNEDQP&N GM QHJ\ WW A tanult játékokat kevés segítséggel tudja használni, a játék során a szabályokat irányítással tartsa be. )LJ\HOPHNpSHVVpJHLWOI JJHQPLQpOKRVV]DEELGUHOHJ\HQOHN WKHW játéktevékenységgel. Váljon szokásává, vagy igyekezzen a játék végeztével az eredeti állapotot helyreállítani. A megismert játékokat a szabadidejében is tudja a tanult módon játszani. 26

27 Olvasás-tUiVHONpV]tWpVH Olvasás-írás elemei $WDQXOyNQiOD]DODSVpU OpVPLDWWD]iWODJRVIHMOGpVPHQHW&J\HUPHNHNNHOHOOHQWpWEHQ nem alakulnak ki a spontán és rugalmas kommunikációs készségek, nem tanulnak önállóan a nyelvileg gazdag környezetben. $ V]iPXNUD NpV]tWHWW WDQWHUY HJ\LN I területe a kommunikáció tanítása, mely átszövi a nevelési-oktatási folyamat egészét. A kommunikáció tanításának cél-és feladatrendszere tantervünk erre vonatkozó IHMH]HWpEHQWDOiOKDWyEYHEEHQNLIHMWYH A tantárgy tanításának célja a kommunikáció fejlesztéséhez szükséges nyelvi alapok megteremtése. A tantárgy tanításának feladata a hiányzó nyelvi készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása és kialakítása. Minden nyelvtanítási helyzetben cél a nyelvtani szerkezetek kommunikációs célú használata, nem ezek elszigetelt produkciója. $] ROYDViV WDQtWiViQDN HOVGOHJHV IHODGDWD D N UQ\H] YLOiJEDQ HOIRUGXOy turww LQIRUPiFLyNDODSMiQYDOyWiMpNR]yGiVNLDODNtWiVD$]ROYDVPiQ\RNWDUWDOPDOHKHWVpJHW Q\~MWDODSYHWLVPHUHWHNV]HU]pVpUHHOHP]pV NIHMOHV]WLDQ\HOYLNLIHMH]pVW Az írás tanításának feladata a tanult nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási LVPHUHWHNQHNPHJIHOHOV] YHJDONRWiVpVDV]HPpO\HVHQiWpOWHVHPpQ\HNIHOLGp]pVpQHN segítése. Az olvasás-írás technikájának kialakítása Tekintettel a tanulók kommunikációs nehézségeire, olyan olvasástanítási módszert DMiQOXQNPHO\NH]GHWWOIRJYDOHKHWYpWHV]LD]ROYDVRWWDNPHJpUWpVpW$WDQXOyHJ\pQL IHMOGpVLWHPSyMDKDWiUR]]DPHJKRJ\PiUQpKiQ\V]yNpSIHOLVPHUpVHXWiQWDQtWMXN-e a EHW&NHW V]LQWHWLNXV PyGV]HU JOREiOLV HO-programmal), vagy a teljes szókép-készlet megtanítása után (globális módszer). A szókép-készlet javasolt tartalma: 1. melléknevek: színek IQHYHNQDSLUHQGLNiUW\iNMiWpNRNKDV]QiODWLWiUJ\DNVDMiWQHYHQpKiQ\FVDOiGWDJ és tanárok neve 3. igék: mindennapos tevékenységek $ WDQXOyNNDO QHP ROYDVWDWXQN V]yWDJRNDW D EHW& VV]HYRQiVW FVDN V]DYDNRQ gyakoroltatjuk. $] DXWLVWD WDQXOyNDW MHOOHP] NRPPXQLNiFLyV VpU OpV PLDWW QHP N YHWHOM N PHJ D J\HUPHNWOKRJ\LQWHUSUHWiOyIXQNFLyYDO-DWHPSyDKDQJHUDKDQJV~O\DKanglejtés pvd]puwhoplv] QHWWDUWiVPHJIHOHODONDOPD]iViYDO- olvassa hangosan a szöveget. Az írást késleltetve tanítjuk. A tanuló szem-kéz koordinációját, finommotorikai és kognitív fejlettségét figyelembe véve a pedagógus dönti el egyéni elbírálás alapján, KRJ\ PHO\LN tuivwhfkqlniw WDQtWMD +D D Np]tUiV WHFKQLNDLODJ QHKH]HQ NLYLWHOH]KHW D számítógép (3. évfolyamtól), esetleg írógép használata marad az írásban való kommunikáció eszköze a tanuló számára. $V] YHJpUWROYDViVNLDODNtWiVD Az autista tanulókat a beszédhasználat és beszédértés alacsony foka jellemzi. Olvasási készségük viszont gyakran meghaladja megértési szintjüket (hyperlexia), ezért fokozott 27

28 ILJ\HOPHW NHOO IRUGtWDQL D V] YHJpUW ROYDViV NLDODNtWiViUD D Tartalom PHJIHOHO kiválasztásávalpvdphjpuwpviro\dpdwrvhoohqu]pvpyho Kezdetben csak olyan szövegek megértésére képes a gyermek, amelyek új információt nem hordoznak, közvetlenül kapcsolódnak a gyermek személyes világához. Az olvasmányok típusai ezen a szinten: - róla és a közvetlen N UQ\H]HWpEHQOpYV]HPpO\HNUOV]yOyROYDVPiQ\RN -V]HPpO\HVHQiWpOWHVHPpQ\HNUOV]yOyROYDVPiQ\RN (J\ NpVEEL Ii]LVEDQ PiU RO\DQ ROYDVPiQ\RN PHJpUWpVpUH LV NpSHV D WDQXOy PHO\HN még mindig szorosan kapcsolódnak személyes világához, de a szöveg már nem róla V]yO EiU YHOH LV PHJW UWpQKHWHWW YROQD PDMG IRNR]DWRVDQ NLWHUMHG D] W N U OYHY világra. Az olvasmányok típusa ezen a szinten: - "igaz történetek" -WDQN Q\YLLVPHUHWWHUMHV]WROYDVPiQ\RNpOOpQ\HNUOWiUJ\DNUyO -~MViJRNHJ\HVUpV]OHWHLSOLGjárás-jelentés) - szociális történetek $ WDQXOyN W EEVpJH QHP MXW HO DUUD D V]LQWUH KRJ\ LURGDOPL MHOOHJ& ROYDVPiQ\RNDW megértsen. Számítani kell arra, hogy a megértés színvonala sokkal alacsonyabb, mint EHV]pGSURGXNFLyMXN (]puw D PHJpUWpV HOOHQU]pVpUH az olvasottak megbeszélésére fokozott figyelmet kell fordítani. A javasolt irodalom: valós tartalmú, jelenkorban MiWV]yGyHJ\V]HU&V]HUNH]HW&LIM~ViJLUHJpQ\HNQRYHOOiN $V] YHJpUWpVHOOHQU]pVpQHNOHKHWVpJHL -DV] YHJWDUWDOPiQDNPHJIHOHOHQNpSHN, mondatok sorba rendezésével - a szöveg lényegére vonatkozó kérdésekre való szóbeli, írásbeli válaszadás - a szövegre vonatkozó állítások valóságtartalmának megítélése: igaz-hamis állítások -KLiQ\RVPRQGDWRNNLHJpV]tWpVHtUiVVDOPHJIHOHOV]yNpSNLYálasztásával - hiányos mondat befejezésével - az olvasmány tartalmának elmondásával, leírásával Témakörök: $WpPDN U NWDUWDOPLODJpVHOQHYH]pV NEHQD]DXWL]PXVVDOpOJ\HUPHNHN ismeretelsajátítási és alkalmazási nehézségeihez igazodnak, azaz redukáltak és módosítottak 1. évfolyam: - nyelvi értés - nyelvi kifejezés - olvasás megalapozása - vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás, íráskészség megalapozása "A." változat: - nyelvi értés (2.-8. évfolyamig) - nyelvi kifejezés (2.-8. évfolyamig) - olvasás megalapozása (2. évfolyam) - olvasás, szövegértés (2.-8. évfolyam) - helyesírás (3.-8. évfolyamig) - vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás, íráskészség megalapozása (2. évfolyam) - íráselemek tanítása (3. évfolyam) - írás, íráshasználat, írásbeli szövegalkotás (3.-8. évfolyam) 28

Autista helyi tanterv

Autista helyi tanterv Autista helyi tanterv Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Tartalomjegyzék 1. A tanulók szükségletei... 3. o. 2. Nevelési - oktatási célok... 4. o. 3.

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása PEDAGÓGIAI PROGRAM Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Autista

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! TÁMOP 3.1.6.-11/2-003 Mohács 2012. 09.28. Őszi Tamásné Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmus spektrum zavar o Organikus

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nevelési - Oktatási Program az autizmussal élő gyermekek, tanulók számára Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére A befogadó óvodai és iskolai környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája

Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája 2013. Pedagógiai Program 2013. Autizmus Alapítvány Általános Iskolája Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNYRŐL... 6 NEVELÉSI PROGRAM... 9 ALAPELVEK, CÉLOK,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children 2014. TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communinication Handicapped Children A TEACCH az autizmussal élő, és hasonló kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek kezelésére és oktatására

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3. számú függelék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 2011 Mihálovics Ferenc ÁMK igazgató ÁMK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A 220/2011. (V.25.) Kth. számú

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A fotósorozat használatát más célcsoportok tanítása, vizsgálata mellett autizmussal élõ gyermekek számára is javasolják.

A fotósorozat használatát más célcsoportok tanítása, vizsgálata mellett autizmussal élõ gyermekek számára is javasolják. Komplex módszerek A szociális-kommunikációs készségek fejlesztésének komplex módszerei közé olyan autizmus-specifikus módszereket soroltunk, melyek több, az autizmusban érintett fejlesztési területen egyszerre

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

$KHO\LWDQWHUYHWNpV]tWLVNRODEHPXWDWiVDDWDQWHUYIRQWRVDEEMHOOHP]L

$KHO\LWDQWHUYHWNpV]tWLVNRODEHPXWDWiVDDWDQWHUYIRQWRVDEEMHOOHP]L $KHO\LWDQWHUYHWNpV]tWLVNRODEHPXWDWiVDDWDQWHUYIRQWRVDEEMHOOHP]L 1. Bemutatkozás: $ KHO\L WDQWHUYHW NpV]tW GHEUHFHQL %iuf]l *XV]WiY *\yj\shgdjyjldl,qwp]ppq\ VV]HWHWW LVNRODNpQWP&N GW EEFpO~N ] VLJD]JDWiV~N

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben