Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL"

Átírás

1 .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL átalakulás nyerteseinek. A társadalom másik 60 %a márólkroqdsudpo ND]RND vesztesek, akik számára a társadalmi változások biztonságvesztést, leszakadást, WDrtós szegénységet okoztak. A TÁRKI Háztartáspanel felmérései a társadalmi érvényesülés keretfeltételeit pv HQQHN PHJIHOHO HQ D] HJ\HQO WOHQVpJ V]HUNH]HWpW YL]VJiOYD DUUD D megállapításra jutottak, hogy a PDUJLQDOL]iOyGiV pv D WiUVDGDOPL HJ\ WWP N GpV NHUHWHLE O YDOy NLV]RUXOiV PHJKDWiUR]y WpQ\H] L N ] WW D] HOP~OW pyhn NXWDWiVDLEDQ W QDJ\REE FVRSRUW MHOOHPH]KHW KiWUiQ\RV KHO\]HW NpQW &VDOiGLpOHWFLNOXVKiWUiQ\DL OHJDOiEEKiURPJ\HUHNHWQHYHO Ki]WDUWiVRN azok a háztartások, ahol a háztduwivi 40 évnél fiatalabb J\HUHNpWHJ\HG OQHYHO V] O VKi]WDUWiVRN HJ\HG OpO LG VHJ\pQHNKi]WDUWiVDL A TÁRKI Háztartáspanel felmérései azt igazolták, hogy az egyedül maradottak, VRN J\HUPHNHW QHYHO N pv D J\HUPHNHLNHW HJ\HG O QHYHO N V]HJpQ\VpJL NRFNi]DWDQDJ\RQPDJDV$]HOP~OWpYHNEHQPHJQ WWDJ\HUPHNHNV]HJpQ\VpJH $NRUiEELFVDOiGLWiPRJDWiVRNNHGYH]PpQ\H]HWWMHLPiUDNLHVWHNDUHQGV]HUE O$

2 FVDOiGL SyWOpN QHP YROW LQIOiFLyN YHW D] HOP~OW pyhnehq J\HUPHNHW YiOODOyN számára csak a restriktív cvdoigwiprjdwivrn YROWDN HOpUKHW HN $ V]HJpQ\VpJ RNDLQDNOHJMHOHQW VHEEPHJKDWiUR]yMiWHYL]VJiODWRNDNpS]HWWVpJKLiQ\DPHOOHWW D] HOpUKHW PXQNDKHO\HN NRUOiWR]RWWViJiEDQ IRJDOPD]WiN PHJ $ 7È5., vizsgálatai azt is bizonyították, hogy a szegénységi ráták magasabbak a legalább KiURP J\HUHNHW QHYHO Ki]WDUWiVRNEDQ LOOHWYH KD D Ki]WDUWiVI pyhvqpo ILDWDODEEYDJ\J\HUPHNpWHJ\HG OQHYHO V] O HVHWpEHQ $ pv py N ] WWL pohwnru HVHWpQ NLVHEEHND N O QE ] Ki]WDUWiVLWtSXVRN közötti különbségek. EbEHQD]HVHWEHQLVQDJ\REEDYDOyV]tQ VpJHD]HJ\V] O V pvdohjdoieekiurpj\huphnhwqhyho FVDOiGRNV]HJpQQ\pYiOiViQDN$pYHQ IHO OL Ki]WDUWiVI YHO UHQGHONH] Ki]WDUWiVRNQDN VRNNDO QDJ\REE HVpO\ N YDQ D] HOV]HJpQ\HGpVUHKDD]LG VHJ\pQHJ\HG OpO 0XQNDHU SLDFKiWUiQ\DL PXQNDQpON OLKi]WDUWiVI YHOUHQGHONH] Ki]WDUWiVRN tartós munkanélküliség munkanélküliség halmozódása egy háztartáson belül DONDOPLPXQNiEyOpO N $ PXQNDHU SLDF DODSYHW HQ IRQWRV V]HUHSHW MiWV]KDW D V]HJpQ\VpJ kialakulásában és IHQQPDUDGiViEDQ $ PXQNDQpON OL Ki]WDUWiVI YHO UHQGHONH] háztartások az átlagosnál jóval nagyobb eséllyel válnak szegénnyé. A tartósan PXQNDQpON OL WDJJDO UHQGHONH] Ki]WDUWiVRN LOOHWYH D PXQNDQpON OLVpJQHN HJ\ háztartáson belüli halmozódása fontos ténye] MHDV]HJpQQ\pYiOiVNRFNi]DWiQDN Ha a munkanélkülivé válás más szegénységi kockázattal párosul és egy háztartáson belül halmozódik, akkor a rövid ideig tartó állásvesztés is komoly SUyED HOp iootwmd D] HJ\ WW po NHW $ URVV]XO IL]HWHWW pv EL]RQ\WDODQ NLPHQHWHO alkalmi munkából származó jövedelmek szintén elégtelennek bizonyulnak a szegénnyé válás kockázatának elkerüléséhez. A vizsgálatok konklúziójaként megfogalmazható, hogy a szegénység csökkentése érdekében elengedhetetlen, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, ám ehhez nélkülözhetetlen a képzettség

3 megszerzése érdekében az oktatási rendszer kiterjesztése, a képzettséggel nem UHQGHONH] NRNWDWiVEDQYDOyUpV]YpWHOpQHNQ YHNHGpVH 5HJLRQiOLVHJ\HQO WOHQVpJ az ország keleti részén élés tanyán és községekben élés $ WiUVDGDOPL HJ\HQO WOHQVpJHN NLDODNXOiViW YL]VJiOy NXWDWiVRN D]W LJD]ROWiN hogy az ország keleti és nyugati része közötti jövedelmi, szegénységi különbségek tovább növekedtek, és míg a fejlett északdunántúli régiókban kismértékben, az és]dnnhohwl WHU OHWHNHQ MHOHQW VHQ HPHONHGHWW D V]HJpQ\VpJL ráta. A településklhudufkld NpW V]pOH D N ]VpJHN pvd I YiURVN ] WWL V]HJpQ\VpJL kockázat aránya másfélszeres, azaz másfélszer nagyobb a szegénnyé válás esélye DN ]VpJHNEHQpO NHVHWpEHQPLQWDI YiURVODNyLQiO+DVRQOyD]DUiQ\DWDQ\iQ po NHVHWpEHQLV.pS]HWWVpJLKiWUiQ\RN befejezetlen általános iskola vagy legfeljebb általános iskolai végzettség szakmai végzettség hiánya Minden szegénységi vizsgálat azt igazolja, hogy az iskolai végzettség és a KiWUiQ\RV KHO\]HW N ] WWL VV]HI JJpV HJ\pUWHOP D]D] DODFVRQ\DEE LVNRODL végzettség magasabb szegénységi kockázatot jelent. Az iskolai végzettséget tekintve átlag feletti kockázattal jár az általános iskolai vagy annál alacsonyabb LVNRODL Yégzettség. A végzettségi hierarchia legfeljebb általános iskolai YpJ]HWWVpJ HN pv D GLSORPiVRN széle között a szegénnyé válás kockázata a NLOHQFYHQHVpYHNHOHMpQHNKDWV]RURVpUWpNpU OUHWt]V]HUHVUHQ WW (WQLNDLKRYDWDUWR]iV cigány etnikumhoz való tartozás

4 $ FLJiQ\ViJ WRYiEEUD LV D OHJPDJDVDEE V]HJpQ\VpJL NRFNi]DWWDO UHQGHONH] társadalmi csoport, így a cigány népességnek gyakorlatilag esélye nincs arra, KRJ\NLOiEDOMRQV]HJpQ\VpJpE O $]HOV HVpO\ (OV HVpO\DODWWDWDQN WHOH]HWWVpJLNRrban való oktatási részvételt értjük. Radó Péter D]RNWDWiVV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVHJ\HQO WOHQVpJHNQHNWHNLQWLD FVDOiGL KiWWHUHW H]HQ EHO O D] DSD LVNRODL YpJ]HWWVpJpW D FVDOiG V]RFLiOLV JD]GDViJL pv DQ\DJL KHO\]HWpW ODNyKHO\pW GLV]NULPLQiOW NLVHEEVpJKH] YDOy WDUWR]iViWpVDFV NNHQWHJ\pQLNpSHVVpJHNHW )HOKtYMD D ILJ\HOPHW KRJ\ ÄD] RNWDWiVL UHQGV]HUEH EHOpS J\HUPHNHNQpO ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL H]HNHW D] LQGXOiVNRU PHJOpY HJ\HQO WOHQVpJHNHW ÈP D OHJN O QE ] EEKiWUiQ\RNHJ\PiVWHU VtW KDWiViYDOis szembe kell nézni. (6.) &VDOiGLKiWWpUE OIDNDGyHJ\HQO WOHQVpJHN A nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy az LVNROi]RWWViJL OHKHW VpJHN KDV]QRVtWiVD WHUpQ PHJMHOHQ HJ\HQO WOHQVpJHN HOV VRUEDQ D V] O N IRJODONR]iViQDN V]RFLR NRQyPLDL VWiWXV]iQDN KiWWHUpE O N O Q VHQD]DSDLVNRODLYpJ]HWWVpJpE OYH]HWKHW NOH. (7.) 13 európai országban végzett kutatás eredményei azt támasztották alá, hogy az oktatás expanziója HOOHQpUH D V] O N LVNRODL YpJ]HWWVpJpQHN KDWiVD D] RNWDWiV DOVy V]intjén a OHJHU WHOMHVHEENpV EEFV NNHQ0LQGH]HND]WMHOHQWLNKRJ\DV] O NDODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJpE O HUHG KiWUiQ\RN PiU QDJ\RQ KDPDU D] LVNRODL tanulmányok elején jelentkeznek. ]LVPHUW 3LHUUH %RXUGLHX NXOWXUiOLV W NH elmélete, mely szerint a kulturális elemek nemcsak, hogy egyre jobban beépülnek D V]RFLiOLV HJ\HQO WOHQVpJHN OpWUHKR]iViED pv IHQQWDUWiViED KDQHP MyV]HUpYHO H]HNWHVWHVtWLNPHJPDJiWDJD]GDViJLHJ\HQO WOHQVpJHNHW0LQGHQWiUVDGDORPEDQ HOV VRUEDQ D FVDOiG D] D N ]HJ DPHO\ D N O QE ] NXOWXUiOLV LVPHUHWHNHW közvetíti a gyerekek számára. Hiányuk akadályozza a gyerekek iskolai sikereit. A OHPRU]VROyGiV RNiW HOHP] NXWDWiVRN D]W LJD]ROMiN KRJ\ D] iowdoiqrv LVNROiW

5 elvégezni nem képes gyerekek közel 90 %QiO D V] O N LVNRODL YpJ]ettsége maximum 8 osztály iskolai végzettséget. $FVDOiGDQ\DJLKHO\]HWH Az iskola tehát szelektál és reprodukálja az alacsony A Magyar Háztatás Panel vizsgálat eredményei azt igazolják, hogy minél alacsonyabb egy adott háztartás jövedelme, annálmhoohp] EEHQKLiQ\]LNNLDGiVDL közül az oktatásra, kultúrára fordított összeg /DNyKHO\ $] iowdoiqrv LVNROiEDQ W UWpQ OHPRU]VROyGiVL DGDWRN D]W LJD]ROMiN KRJ\ D] iskolai kudarc és a település között szignifikáns a kapcsolat, azaz a NLVWHOHS OpVHNHQpO NN ] WWPDJDVDEEDYpJ]HWWVpJHWQHPV]HU] NDUiQ\DPLQWD városi iskolák esetében. 'LV]NULPLQiOWNLVHEEVpJKH]YDOyWDUWR]iV Kertesi Gábor és Kemény István a kilencvenes években lefolytatott cigány vizsgálatának eredményei azt igazolják, hogy míg a nem cigány tanulók közel 80 a szerez az általános iskolainál magasabb végzettséget, addig ez a cigány tanulók esetében mindössze 5 %. Egy cigány tanulónak ötvenszer kisebb az esélye arra, hogy diplomát szerezzen, mint nem cigány társainak. Ennek a hatalmas esélykülönbségnek a legnagyobb része az érettségi adó középfokú oktatásba való belépés pontján keletkezik 0iVRGLNHVpO\ Ha az iskola rendes korban nem tudja biztosítani azt a képzettséget, felkészültséget és esélywdpho\dpxqndhu SLDFRQYDOyHOKHO\H]NHGpVWH]iOWDOD] egyén biztonságát, jólétét képes garantálni, szükséges a társadalomból való NLLOOHV]NHGpVVHOYHV]pO\H]WHWHWWHNV]iPiUDRO\DQOHKHW VpJNLGROJR]iVDDPHO\D] újrakezdést, a beilleszkedést hivatott el VHJtWHQL

6 $] LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL IHOQ WWRNWDWiVW V]DNNpS]pVW YpJ] LQWp]PpQ\HLQHNPHJRV]OiVD Hosszú évek óta foglalkozom szegénységkutatással, a szegénnyé válás és a végleges leszakadás tendenciájának, okainak feltárásával. Mind az e témában OHIRlytatott vizsgálatok, mind saját kutatási eredményeim azt igazolták, hogy a V]HJpQ\HGpVD]LVNROiWyODWDQXOiVWyOYDOyOHKHW VpJHNPHJIRV]WRWWViJiEDQtUKDWy OH $] LVNROiN HOpUKHW VpJH D] LVNRODUHQGV]HU NpS]pVEHQ YDOy UpV]YpWHO D] iskolák társadaopl PRELOLWiVW IpNH] V]HUHSpQHN YL]VJiODWiUyO V]iPWDODQ szociológiai kutatás készült, bizonyítva az egyén társadalmi helyének reprodukálódásában az oktatási intézmények meghatározó szerepét. A továbbiakban vizsgáljuk meg mi a helyzet az iskolarendszeren kívüli képzésben YDOyUpV]YpWHOOHKHW VpJHLYHO Az Európai Szociális Charta, az európai szociális jogokat tartalmazó nemzetközi egyezmény, melyhez való csatlakozást az Európai Unió gyakorlatilag EHOpS MHJ\NpQW NH]HO FLNNpEHQ D V]DNPDL NpS]pVKH] YDOy MRgról szólva rögzíti, 1. Kizárólag az egyén adottságaira építve, a munkaadói és munkavállalói V]HUYH]HWHNNHONRQ]XOWiOYDV] NVpJV]HULQWEL]WRVtWMiNYDJ\HO PR]GtWMiNPLQGHQ V]HPpO\ P V]DNL pv V]DNPDL NpS]pVpW EHOHpUWYH D KiWUiQ\RV KHO\]HW HNHW LV EL]WRVtWMiNYDJ\HO PR]GtWMiNDIHOQ WWGROJR]yNUpV]pUHDPHJIHOHO pvn QQ\HQ HOpUKHW NpS]pVLOHKHW VpJHNHW $, 0 0 UHQGHOHW DODSMiQ D I YiURVL PHJ\HL PXQND J\L központok december 31vel bezáróan országosan 1461 iskolarendv]huhq kívüli szakképzést folytató intézményt vettek nyilvántartásba. $ KDWyViJL Q\LOYiQWDUWiVEDQ V]HUHSO LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL V]DNNpS]pVW IRO\WDWy LQWp]PpQ\HN QHJ\HGpQHN V]pNKHO\H %XGDSHVW LOOHW OHJ D] LQWp]PpQ\HN nak székhelye a megye székhelyével azonos. Györgyi Zoltánnak az LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVUyO NpV] OW os felmérésének adatai azt LJD]ROMiN KRJ\ D IHOQ WWRNWDWiVW YpJ] LQWp]PpQ\HN W~OQ\RPy W EEVpJpEHQ D] DGRWWLQWp]PpQ\WHOHS OpVpQpO NMiUQDN$]WILJ\HOHPEHYpYHKRJ\EDQD]

7 RUV]iJEDQ WHOHS OpVHQ YROW WDOiOKDWy IHOQ WWHNHW RNWDWy V]DNNpS]pVW YpJ] LQWp]PpQ\D]WLJD]ROMDKRJ\DNLVHEEWHOHS OpVHNHQpO NKiWUiQ\EDNHU OQHN 6]DEROFVSzatmár Bereg megyében a nyilvántartásba vett 61 intézmény 15 településen WDOiOKDWy HEE O YiURV PLQG VV]H D NLVWHOHS OpVHN V]iPD ( megyében 228 település van, és amíg a 16 város felében, a 212 község mindössze EDQ YROW OHKHW VpJH D] RWW po NQHN KHO\EHQ LVNROiQ NtY OL NpS]pVEH YDOy bekapcsolódásra. Ne felejtsük el, a ndj\reewiyrovijn OWVpJQ YHO WpQ\H] NpQW LVKDWDNiUD]HJ\pQDNiUDNpS]pVWV]HUYH] ROGDOiUyOQp]YH Az iskolán kívüli képzéssel foglalkozó intézmények megoszlása IHOQ WWRNWDWiVYpJ]pVpUHOpWUHM WWYiOODONR]iVPLQGH]MHO]LDV]DNPD HU V GpVpW ÈP D]W LV LJD]ROMD KRJ\ D IHOQ WWRNWDWiV NHPpQ\ ]OHW D] ]OHWL V]HPSRQWRN IHOHU V GWHN (]]HO NDSFVRODWEDQ 3HWHU.UXJ D N YHWNH] NHW fogalmazta meg. A német tartományok továbbképzési politikájának SHUVSHNWtYiL FtP DQ\DJiEDQ Ä(J\pUWHOP HQ PHJPXWDWNR]LN KRJ\ kommerciális szempontokból csak azok a továbbképzési kínálatok jelennek meg, DPHO\HNDSLDFRQHONHOQHN(]HQW~OPHQ HQQDJ\RQVRNIpOHWRYiEENpS]pVLLJpQ\ pv NtQiODW OpWH]LN EL]RQ\RV D WRYiEENpS]pV iowdo HGGLJ HU VHQ HOKDQ\DJROW célcsoportok számára, amelyeket csak állami fenntartással lehet kielégíteni és DPHO\HNHWN O Q VHQWiPRJDWQLNHOO$IHOQ WWRNWDWiVHOpUKHW VpJHMHOHQWLWRYiEEi D UpV]YHY NK ] LJD]RGy WDQIRO\DPL MHOOHJHW D WDQIRO\DPL LQJ\HQHVVpJpW pv folyamatosságát, a fenntartók és a rés]wyhy N D]RQRV ioodpl WiPRJDWiViW pv D IHOQ WWRNWDWiVUD NLNpS]HWW I iooiv~ D]RQRV NULWpULXPRN DODSMiQ MDYDGDOPD]RWW személyzetet. XNN ]RNWDWiVLpVIHOV RNWDWiVLWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyLQWp]PpQ\ Az iskolák által szervezett iskolán kívüli kps]pvhnhvhwpehqnpwvpjwhohq OHO Q\ hogy az itt tanítók szakmai ismerettel rendelkeznek, a képzéshez szükséges infrastruktúra is rendelkezésre áll. Helyben adott a szakma oktatásához gyakorlati pv WDQtWiVL WDSDV]WDODWWDO UHQGHONH] RNWDWy JiUGD pv HO Q\NpQW NH]HOKHW KRJ\ úgy az iskola, mint az oktatók az iskolán kívüli képzésekkel többletjövedelemre WHKHWQHNV]HUW

8 .pugpv KRJ\ D] LWW WDQtWyN D VSHFLiOLV KHO\]HWEHQ OpY IHOQ WWHN RNWDWiViKR] UHQGHONH]QHN e valamilyen andragógiai, metodikai ismerettel és gyakorlattal. a korábbi, KDJ\RPiQ\RVDQ N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HN V]HUHSH D IHOQ WWRNWDWiVWYpJ] LQWp]PpQ\HNEHQHU VHQFV NNHQW%XGDSHVWHQD0HJ\HL 0 YHO GpVL. ]SRQW N ] O KHO\HQ YpJH]WHN LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL IHOQ WWRNWDWiVW PLQGH] V]LQWpQ D PHJ\HV]pNKHO\HN MHOHQW VpJpW Q YHOL $ 7,7 szerepe megmaradt valamennyi megyei szervezet esetében, Pásztó illetve Siófok esetében városi szervezet is kérte nyilvántartásba vételét. $ Q\LOYiQWDUWiVEDQ V]HUHSO LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL V]DNNpS]pVW IRlytató intézmények mindössze 8 %a tartozik gazdálkodási forma szerinti megoszlást WHNLQWYH D QRQSURILW V]HUYH]HWHNKH] Elgondolkodtató, hogy mindössze 5 QpSI LVNROD 6iURVSDWDN 6]ROQRN 'XQD~MYiURV.pN =DODHJHUV]HJ YpJ]HWW V]DNNpS]pVW $ QpSI LVNROiN V]HUHSpQHN HU V GpVH D NLVWHOHS OpVHQ po N KiWUiQ\DLQDNFV NNHQWpVpEHQMHOHQW VV]HUHSHWMiWV]KDW 6RNNDO NHGYH] EE D KHO\]HW KD D FLYLO V]IpUD V]HUHSpW D V]DNNpS]pVEHQ UpV]WYHY N WiPRJDWiVL ROGDOiUyO YL]VJiOMXN 2UV]iJRV DGDWRN V]HULQW D szakképzésben rpv]wyhy NN ]HOIHOpQHNnak a képzésben való részvételét alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyházak támogatták 1999 EDQ

9 1<,/9È17$57È6%$9(776=$..e3=,17e=0e1<(.0(*<(, %217È6%$1 1. sz. táblázat 0(*<( ÖSSZESEN DARAB (%% /0(*<( SZÉKHELYEN %$1 %$5$1<$ HAJDÚ%,+$5 CSONGRÁD 9$6 JÁSZ1$*<.81 6=2/12. 72/1$ +(9(6 %2562' 6202*< VESZPRÉM FEJÉR 6=$%2/&6 KOMÁROM

10 (6=7(5*20 *< BÁCS.,6.81 NÓGRÁD BÉKÉS =$/$ $=,6.2/$5(1'6=(5(1.Ë9h/,6=$..e3=e6(.-(//(0=, ban a nyilvántartásba vett iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmények 9012 szakképesítés megszhu]pvpw WHWWpN OHKHW Yp $ QpPHW tartományok továbbképzési rendszerének elemzésekor megállapították a programok sokfélesége által jellemzett továbbképzés rendszere UHQGV]HUH]HWWVpJHW N YHWHO (KKH] YDODPHQQ\L IHQQWDUWyUD NLWHUMHG továbbképzési tanácsadásw RNWDWyN NpS]pVpW YDODPLQW D IHOV RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN D IHQQWDUWyN N ] WWL HJ\ WWP N GpVH NHUHWpEHQ WRYiEENpS]pVL kutatásokra van szükség. $]LVNRODUHQGV]HUHQNtY OLV]DNNpS]pVEHQUpV]YHY NLVNRODLPHJRV]OiVD 2UV]iJRVDQ D PHJV]HUH]KHW V]DNNpS]pVHN a középiskolai végzettséghez, 33 %ban alapfokú végzettséghez volt kötött, 8 % EDQ LVNRODL végzettség nem volt szükséges a szakképesítés megszerzéséhez. Mindez jelzi, KRJ\ D] LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL V]DNNpS]pV PHJV]HU]pVpQpO D NpS] LQWp]PpQ\HNHOV VRUEDQDN ]psirn~ypj]hwwvpj HNHWFpOR]]iNPHJD] UpV]YpWHO NUHV]iPtWDQDN 6]DEROFV Szatmár Bereg megyében 1999ban iskolarendszeren kívüli szakképzésben 5220an iratkoztak be, közülük 4840 fejezték azt be. Iskolai végzettség alapján 28,7 % legfeljebb alapfokú, 68,3 %uk középfokú és 3 %XN

11 IHOV IRN~YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]HWW$]DGDWRND]WLJD]ROMiNKRJ\D]DODSIRN~ YpJ]HWWVpJ HN D] RUV]iJRV puwpnqpo LV DODFVRQ\DEE PpUWpNEHQ G QWHQHN D NpS]pVEHQ iwnps]pvehq YDOy UpV]YpWHO PHOOHWW 0XQNDHU SLaci szempontból LJHQ NHGYH] WOHQ H] D WpQ\ KLV] D] DOXONpS]HWWVpJ N ]LVPHUWHQ D WDUWyV PXQNDQpON OLVpJ H]iOWDO D YpJOHJHV OHV]DNDGiV OHJEL]WRVDEE WpQ\H] MH ËJ\ vágyálom szinten marad az a stratégia, mely szerint csökkenteni kell a V]DNNpS]HWOHQ PXQNDHU igen magas arányát, mivel a munkanélküliek elhelyezkedésének ez az egyik legfontosabb akadálya. Annak ellenére van ez így, hogy míg országosan a munkaügyi szervezet a NpS]pVEHQUpV]WYHY Nát támogatta a foglalkoztatási törvény alapján, addlj HPHJ\pEHQDUpV]WYHY NIHOHHV]HUvezetek támogatásával végzett. $] DGDWRN D]W LV LJD]ROMiN KRJ\ D WiPRJDWRWW NpS]pVHN MHOHQW V UpV]H D] DODSIRN~YDJ\DODSIRNRWQHPLJpQ\O NpS]pVHNKH]NDSFVROyGLN Az alacsony iskolai végzettség problémakörénél megkerülhetetlen a FLJiQ\ViJ SUREOpPDN UH D FLJiQ\ QpSHVVpJ PXQNDHU piaci helyzete. Kemény István és munkatársai által végzett cigány lakosságra vonatkozó felmérés azt igazolta, hogy a megyék közötti országos rangsorban Borsod megye után e megyében a legmagasabb a cigány népesség aránya. Míg ös adatok V]HULQW %RUVRG PHJ\pEHQ D] RUV]iJEDQ po FLJiQ\ QpSHVVpJ a élt, e megyében arányuk az össznépesség kb. 10 %iud WHKHW 2UV]iJRV IHOPpUpVHN DGDWDL D]W LJD]ROMiN KRJ\ D FLJiQ\ QpSHVVpJ NHUHV NpSHV NRUFVRSRUWMDLQDN PLQWHJ\DPXQNDQpON OL(QQHNOHJI EERNDD]HJpV]FLJiQ\ViJUDMHOOHP] nagyfokú alulképzettség. Kemény Istvánék felmérése szerint 1995ben a cigány IHOQ WWQpSHVVpJ nak nincs befejezett alapvégzettsége, 13 % rendelkezik szakmával ésuk érettségizett EDQ VSHFLiOLVDQ FLJiQ\ IHOQ WWHN V]iPiUD LQGtWRWW NpS]pVHN D PH] JD]GDViJL PXQNiV IHO]iUNy]WDWy I ]YHVV] pv J\pNpQ\IHOGROJR]y FLJiQ\JD]GD NRViUIRQy pv NHUWL E~WRU NpV]tW N P YHV IHO]iUNy]WDWy pv PJ ] OGVpJNHUHVNHG SDUNJRQGR]y FLURNVHSU NpV]tW J\yJ\Q YpQ\J\ MW YROWDN an vettek részt ezeken a képzéseken, ám arra a kérdésre, hogy mennyire jelentettek e képzések végleges megoldást a munkanélküliség problémáján, nem

12 tudunk választ adni, hisz nincs visszajelzés az elhelyezkedési arányokról. 9L]VJiODWRNLJD]ROMiNKRJ\D]DODFVRQ\LVNRODLYpJ]HWWVpJ HNHWDNpS]pVHNXWiQL WRYiEELPXQNDQpON OLVpJVRNNDOMHOHQW VHEEPpUWpNEHQWDUWMDWiYROPLQGHQ~MDEE tanulástól, mint a kvalifikáltabbakat $]LVNROiQNtY OLNpS]pVHNWDQXOPiQ\LWHU OHWV]HULQWLPHJRV]OiVD 6]DEROFV6]DWPiU%HUHJPHJ\pEHQ A szakképesítések tanulmányi terület szerinti megoszlásának országos adatokkal való összehasonlítása az alábbi lényeges eltéréseket mutatja. $PH] JD]GDViJLV]DNNpSHVtWpVHNHWDGyNpS]pVHNEHQUpV]WYHY NDUiQ\D két és félszerese az országosnak. (QQHNHJ\LNRNDNpWVpJWHOHQ OD]KRJ\HJD]GDViJLiJEDQLJHQMHOHQW V D]DODFVRQ\LVNRODLYpJ]HWWVpJJHOEHW OWKHW PXQNiNDUiQ\D kétharmada. A megye adottságai, hagyományai E kés]pvhnqpodohjnlvheed]hj\i UHMXWyWDQIRO\DPLN OWVpJDODFVRQ\ infrastruktúra igény Az is tény, hogy kereset alapján a legrosszabban fizetett munkák a PH] JD]GDViJLPXQNiN A vendéglátásban, kereskedelemben, idegenforgalom területén tanulók arány fele az országos értéknek. (QQHN RND D PHJ\H QHP WDUWR]LN D KDJ\RPiQ\RVDQ NLHPHONHG idegenforgalmi területek közé, az e gazdasági ágban a megyében dolgozók aránya alacsony $ NpS]HWWHEEHN VDMiW W NpYHO UHQGHONH] N V]iPiUD Q\~MW EL]WRV PHJpOKHWpVW$PH] gazdaság. után a legrosszabbul fizetett terület. A kultúra, egészségügyi és szociális területeteken alacsony a képzésben UpV]YHY NDUiQ\D

13 Az e területen dolgozók alacsony munkabére csökkenti a pályák iránti pughno GpVW E területen magas a kvalifikáltak aránya A képzési költségek magasak. $JD]GDViJLpVLJD]JDWiVLV]DNPiNLUiQWLDODFVRQ\DEEPHJ\HLpUGHNO GpV 2NDLKDVRQOyDND]HO ] K ]HWHU OHWHQDOHJJ\DNRULEEKRJ\DNpS]pVEH való bekapcsolódás feltétele minimum egy idegen nyelv ismerete. A képzési költségek e területen a legmagasabbak, bár kétségkívül a legmagasabb jövedelmet biztosító szakmákra készít fel. $ OHJNHYpVEp WiPRJDWRWWDN MHOHQW V HJ\pQL EHIHNWHWpVW UiIRUGtWiVW igényelnek e területen a legdrágábbak az oktatáshoz használt segédanyagok, tanköq\yhn guyhqghwhvdv]iptwivwhfkqlndlnps]pvhnluiqwlqpsv]hu VpJ 6]pOHVWHU OHWHQMHOHQWHOKHO\H]NHGpVLOHKHW VpJHW (OV VRUEDQQ NiOWDOOiWRJDWRWWDNpS]pVHNHQPDJDVDQ NDUiQ\D $]RQNRURV]WiO\RNYHV]QHNUpV]WHNpS]pVHNHQDNLNLVNRODUHQGV]HU képzésée ONLPDUDGWDNHJ\UpV]WpOHWNRULRNRNPiVUpV]WEHQHPIHMH]HWWLVNRODL tanulmányok miatt

14 $.e3=e6(.*$='$6è*,è*6=(5,17,*<$.25,6è*,6255(1'-( g66=(+$621/ë79$$=277$/.$/0$=è6%$1è//ï.+$9,.(5(6(7e9(/6=$%2/&66=$70è5%(5(*0(*<e%(1%(1 WiEOi]DW GAZDASÁGI ÁG KÉPZÉSEK GYAKORISÁGA.(5(6(76=(5,17, 6255(1' 6=(5,17,6255(1',3$5,,, GAZDASÁG ÉS,,,, IGAZGATÁS VENDÉGLÁTÁS,,9 9.(5(6.('(/(0,'(*(1)25*$ /20 MEZÓGAZDSÁG,, 9, KULTÚRA, EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZAKMÁK 9,,9

15 $=$/.$/0$=È6%$1È//Ï.6=È=$/e.260(*26=/È6$$ 7(9e.(1<6e*-(//(*(6=(5,176=$%2/&66=$70È5%(5(* 0(*<e%(1 3. sz. táblázat *$='$6È*,È* ),=,.$,)2*/$/.2=È6Ò$. 6=(//(0,)2*/$/.2=È6Ò$.,3$5 MEZÓGAZDSÁG EGYÉB SZÁLLÍTÁS, KÖZLEKEDÉS, HÍRKÖZLÉS.(5(6.('(/(0 VENDÉGLÁTÁS,,'(*(1)25*$/ KULT, EÜ. SZOCIÁLIS GAZDASÁG ÉS IGAZGATÁS 0(*<(,È7/$* BUDAPESTI ÁTLAG 256=È*26È7/$* $ /(*+È75È1<26$%% +(/<=(7%(1 /e9. /(+(7 6e*(, $ )(/ $7È6%$19$/Ï5e6=9e7(/5( $ 6]DEROFVSzatmárBereg Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából májusában e megye 32 településén 1005 cigány háztartás körében készült szociológiai PHJNpUGH]pV$]DGDWIHOYpWHOKH] KDV]QiOW NpUG ty D] LWW po NGHPRJUiILDL KHO\]HWpUH életkörülményeire, iskolai végzettségére, tanulási motivációjára és gazdasági DNWLYLWiViUD NpUGH]HWW Ui $ NXWDWiV D]W LV YL]VJiOWD KRJ\ D PHJ\pEHQ po FLJiQ\ népességnek milyen az iskolai végzettsége

16 $&,*È1</$.266È*,6.2/$,9e*=(776e*6=(5,17,0(*26=/È6$ 4. számú táblázat ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGY OSZTÁLYT SEM VÉGZETT BEFEJEZETLEN ÁLT.,6. %()(-(=(77 ÁLT.ISKOLA ORSZÁGOS SZABOLCS MEGYÉBEN MEGOSZLÁS* 1993%$1 %(1%$1 %$1 6=$.081.È6.e3= 6=$.,6.2/$ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ),6.2/$(*<(7(0 $] as év volt Magyarországon az utolsó, amikor adatvédelmi szabályozás KLiQ\iEDQD]LVNRODLVWDWLV]WLNiNPpJLQIRUPiFLyWJ\ MWKHWWHNDFLJiQ\WDQXOyNUyO Az adatok azt igazolják, hogy SzabolcVSzatmár%HUHJPHJ\pEHQpO FLJiQ\QpSHVVpJ iskolai végzettsége alatta marad az országos adatoknak. Különösen a szakmai illetve a középfokú végzettség megszerzésének alacsonyabbak az esélyei e régióban. Ha még ehhez figyelembe vesszük Kertesi Gábor 1995Een készült felméréseinek adatait, mely szerint a cigány fiatalok közül közel kétszer annyian garantáltan perspektívátlan V]DNPiNDWWXGWDNFVDNPHJWDQXOQLPLQWQHPFLJiQ\WiUVDLNHJ\pUWHOP YpYiOLNPpJ a szakmai végzettséggel sem védi meg a cigány fiatalokat a tartós és végleges OHV]DNDGiVWNLDODNtWyPXQNDQpON OLVpJW O

17 $= 7$1e9%(1 6=$.081.È6.e3= %( -È5Ï 7$18/Ï. 0(*26=/È6$ $.,/(1&9(1(6 e9(.%(1 3(563(.7Ë9È7/$11È 9È/76=$.0È.6=(5,17 5. számú táblázat 6=$.0$ SZAKMÁT SZERZETT ÖSSZES *<(5(.% / CIGÁNY BÁNYÁSZ KOHÁSZ SZAKMÁT GÉPÉSZ e3ë7,3$5,6=$.0è. g66=(6(1 SZERZETT ÖSSZES NEM CIGÁNY *<(5(.% / Kertesi Gábor adatai azt is igazolják, hogy sokszor etnospecifikus szakképzési SURJUDPRkat szerveznek számukra, melyek hagyományos, de piacukat vesztett cigány Np]P YHV IRJODONR]iVRN IHOHOHYHQtWpVpQ DODSXOQDN $ SURJUDPRN VRNNDO LQNiEE D FLJiQ\ViJUyONLDODNtWRWWV]WHUHRWtSLiNVHPPLQWDNpS]pVEHQUpV]WYHY NpUGHNO GpVpQHN kielégítésen esetlejpxqndhu SLDFLSURJQy]LVRNDODSMiQV]HUYH] GQHN $6]DEROFVSzatmárBereg megyei cigánykutatás során arra is rákérdeztek a kutatók, KRJ\DPHJNpUGH]HWWQHNKDOHKHW VpJ NDGyGQDPLWWDQXOQiQDNDOHJV]tYHVHEEHQ

18 7$18/È6,,*e1<e/(7.25,& e17 6. számú táblázat ÉLETKORI CSOPORTOK TANULÁSI IGÉNY 18 ÉV ALATT 1. JOGOSÍTVÁNY 45 ÉVESEK 55 ÉVESEK 2. ÉRETTSÉGI ',3/20$ 1.JOGOSÍTVÁNY 6=$.081.È6.e3= 2.-S KÉPZÉSEK ÁLT.ISKOLA BEFEJEZÉSE JOGOSÍTVÁNY 2.-67$1)2/<$0 A 6. számú WiEOi]DWDGDWDLD]WLJD]ROMiNKRJ\DWDQXOiVLLJpQ\pOHWNRURQNpQWHOWpU $ 18 év alattiak az érettségi és a diploma megszerzését sem tartják kizártnak, bár a legkonkrétabb céljuk a jogosítvány megszerzése. A 1945 évesek a jogosítvány mellett újabb szakma tanulását fogalmazták meg. A 4655 éves korosztályok reális esélyként legfeljebb az általános iskolai befejezését látták. Arra a kérdésre, hogy gyermekeiknek milyen iskolai végzettségséget szánnak, a YiODV]DGyN NpWKDUPDGiQiO V]DNPXQNiVNpS] LOOHWYH V]DNiskola fogalmazódott meg. ) NpQW V]ROJiOWDWiVL NHUHVNHGHOPL V]DNPiN D QpSV]HU HN H]W N YHWL D] LSDUL pstw LSDUL PXQNiN $ YL]VJiODW WDQ~ViJD V]HULQW V]LQWH WHOMHVHQ KLiQ\R]QDN D KDJ\RPiQ\RV FLJiQ\ D PH] JD]GDViJL YDODPLQW D NYDOLILNiOWDEE WXGiVW LJpQ\O szakmák.

19 $*<(5(.1(.6=È17,6.2/$,9e*=(776e*0(*26=/È6$ 7. számú táblázat MEGNEVEZÉS SZÁZALÁKOS MEGOSZLÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6=$.081.È6.e3= SZAKKÖZÉPISK. GIMNÁZIUM ),6.2/$,(*<(7(0 0,1'(*< 1(078'-$ 0LQG D]Rrszágos, mind a SzabolcsSzatmárBereg megyei cigány lakosság körében végzett vizsgálatok az igazolják, hogy iskolai végzettségük az átlagosnál alacsonyabb. 8J\DQDNNRU NHGYH] KRJ\ J\HUPHNHLN V]iPiUD PLQLPiOLVDQ D V]DNPDL YpJ]HWWVpJ megszerzésében látják D V]HJpQ\VpJE O YDOy NLOiEDOiV OHKHW VpJpW $ WDQXOiV ugyanakkor hosszú, nehéz, sok egyéni lemondással járó folyamat, ahhoz, hogy a W EEVpJpEHQ DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJ FVDOiGRNEyO punh] ILDWDORN YiOODOMiN D WDQXOiVW DKKR] HOHJHQG VLNHUUHO PRWLYiFLóval rendelkezzenek speciális formák kialakítására is van szükség. Hisz csak a képzettségi szint növekedése javíthat PXQNDYiOODOiVLHVpO\HLNHQpVMiUXOKDWKR]]ipOHWPyGMXNNHGYH] YiOWR]iVDLKR]

20 -(*<=(7(. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet R7 Társadalmi Prognózis tavasz TÁRKI Bp old. Medgyesi Márton Szívós Péter Tóth István György A háztartások jövedelmi V]HUNH]HWHHJ\HQO WOHQVpJHNV]HJpQ\VpJpVMyOpWLWiPRJDWiVRN TÁRKI Háztartáspanel vizsgálatok old. 8R Medgyesi Márton Szívós Péter 7yWK,VWYiQ*\ UJ\LGP YHROG Medgyesi Márton Szívós Péter 7yWK,VWYiQ*\ UJ\LGP YHROG 5DGy 3pWHU -HOHQWpV D PDJ\DURUV]iJL FLJiQ\ WDQXOyN RNWDWiViUyO 6]DNpUW L tanulmány a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal számára Bp LKiO\,OGLNy(VpO\HJ\HQO WOHQVpJ D]HOV KtMiQYDQe második esély? = Új Pedagógiai Szemle LKiO\,OGLNyLGP YH 5DGy3pWHULGP YH Medgyesi Márton Szívós Péter 7yWK,VWYiQ*\ UJ\LGP YHROGLOOHWYH 1DJ\,Odikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 14. TÁRKI Bp ROG 5DGy3pWHULGP YH Kemény István: A romák és az iskola In: Educatio tavasz Kertesi Gábor Kézdi Gábor: Cigány tanulók az általános iskolában Helyzetfelmérés és egy cigány oktatási koncepció vázlata In: Cigányos és iskola Bp Educatio Kiadó OG E YHEEHQ.HU O -XGLW *XV]HY szociálpolitikáról egy nyomornegyed kapcsán = SzabolcsSzatmári Szemle ROG $V]HU] VDMiWJ\ MWpVHpVHOHP]pVH Peter Krug: A német tartományok továbbképzési politikájának perspektívái Kézirat R Kemény István id. tanulmánya OGHUU OE YHEEHQ0DURVL/DMRV0XQNDHU piaci képzések hatásvizsgálatának kísérlete szociológiai módszerrel In: Dúdolnak a hideg szelek Nyíregyháza ROG A kisebbségek helyzetének feltárása és lehetséges programok Szabolcs SzatmárBereg megyében Nyíregyháza augusztus SzabolcsSzatmár%HUHJ Megyei Területfejlesztési Tanács kézirat.huwhvl*ieru&ljiq\irjodonr]wdwivpvpxqndqpon OLVpJDUHQGV]HUYiOWiVHO WW és után Tények és terápiák Bp Kézirat 8R

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

FLNOXVHVHWpQ. %XGDSHVWÃ 9LGpNÃ gvv]hvhq. )RUUiV'e6,$Ã

FLNOXVHVHWpQ. %XGDSHVWÃ 9LGpNÃ gvv]hvhq. )RUUiV'e6,$Ã A lakótelepek rehabilitációja A lakótelep-rehabilitáció helyzete hazánkban EGEDY TAMÁS Bevezetés Hazánkban a szocialista idõszakban az állami beruházások jelentõs része lakótelep-építések formájában valósult

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben