DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó Gábor, MTA doktora "Doktori (PhD) értekezés tézisei" A BÚZA- ÉS KUKORICATERMESZTÉS *$='$6È*,.e5'e6(,(/7e57(50+(/<,)(/7e7(/(.0(//(77 Készítette: Kovács Beatrix 7pPDYH]HW 'U3IDX(UQ PH]JD]GDViJWXGRPiQ\NDQGLGiWXVD DEBRECEN 2005

2 BEVEZETÉS, $.87$7È6&e/.,7%=e6EI $ JDERQDiJD]DW KDJ\RPiQ\RVDQ D KD]DL V]iQWyI OGL Q YpQ\WHUPHV]WpV OHJMHOHQWVHEE ijd]dwd (]W WHU OHWL DUiQ\D D] pyhqwh HOiOOtWRWW WHUPpNPHQQ\LVpJ WHUPHOpVL puwpn YDODPLQWDKD]DLpOHOPLV]HUHOOiWiVEDQLOOHWYHD]iJD]DWUDpS OiOODWWHQ\pV]WpVEHQEHW Otött szerepe is alátámasztja. A Q YpQ\WHUPHV]WpVVHOIRJODONR]yPH]JD]GDViJLWHUPHONG QW többsége termel valamilyen gabonát. A két legfontosabb gabonaféle, a búza- és NXNRULFDWHUPHV]WpVHUHGPpQ\HVVpJHHUVHQEHIRO\iVROMDDJD]GDViJRNM YHGHOPpWLV(]pUt D WHUPHV]WpV HUHGPpQ\pUH KDWy WpQ\H]N LVPHUHWH pv HOHP]pVH D WHUPHV]WpVW MHOOHP] tendenciák nyomon követése nélkülözhetetlen. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása számos kérdésben új szemléletet, gondolkodásmódot igényel a növénytermesztés, ezen belül a búza- és kukoricatermesztés WHU OHWpQ$WHUPHOpVN OWVpJHLQHNDODNXOiVDD]iJD]DWEDQHOpUKHWDODFVRQ\M YHGHOHPD] utóbbi évek raktározási, és értékesítési problémái figyelmeztetnek arra, hogy ismételten át kell gondolni az ágazattal kapcvrodwrv WHHQGNHW $ PiUD HOYHV]WHWW QHP]HWN ]L versenyképességünk visszaszerzése érdekében többek között át kell gondolnunk, hogy milyen növényt, hol, mekkora területen, illetve mekkora ráfordítások mellett termesszünk. A gabonatermesztés különféle gazdavijrvvijl PXWDWyNNDO W UWpQ puwpnhopvpyho szerepének, versenyképességének megítélésével foglalkozó szakirodalom rendkívül V]pOHVN U& $] HOP~OW pyhnehq YLV]RQW D] HOWpU WHUPKHO\L IHOWpWHOHNHW pv D] ~M SLDFV]DEiO\R]y HOHPHNHWILJ\HOHPEH YHY NRQNUpW ]emi adatok alapján végzett ágazati V]LQW& YL]VJiODWRN KiWWpUEH V]RUXOWDN (]W IHOLVPHUYH NH]GWHP HO D NpW OHJIRQWRVDEE növénytermelési ágazat, a búza- pv NXNRULFDWHUPHV]WpV UpV]OHWHV WHUPKHO\L DGRWWViJRN szerint differenciált ökonómiai vizsgálatát. A doktori kutatás kereteinek OHKHWVpJHLQHN pv NRUOiWDLQDN figyelembevételével DODNtWRWWDPNLFpONLW&]pVHLPHW'LVV]HUWiFLyPEDQG QWHQDN YHWNH]NpUGpVHNUHNtYiQRN választ adni: - Hogyan alakul a gabonatermesztés helye, szerepe a világon? Milyen nemzetközi piaci trendek várhatóak, és azok hogyan befolyásolják hazánk piaci esélyeit? - $KD]DLPH]JD]GDViJRQEHO OPHNNRUD D JDERQDWHUPHOpVV~O\DKRJ\DQDODNXOD termelés színvonala, és a hatékonyság a búza és kukorica ágazatokban? - +RJ\DQEHIRO\iVROMiNDWHUPKHO\LIHOWpWHOHNHOVVRUEDQDI OGPLQVpJDE~]D- és kukoricatermesztés eredményességét? 1

3 - +RJ\DQ JD]GiONRGWDN D KD]DL iuxq YpQ\WHUPHO WiUVDV YiOODONR]iVRN D E~]D- és kukorica ágazatokban 2000-N ] WWDN O QE ]I OGPLQVpJ&WHU OHWHNHQ" - Mekkora és igehqkrj\dodnxodnpwijd]dwirujyhv]n ]-szükséglete? - Mekkora eredmény prognosztizálható a búza és kukorica ágazatokban N ] WW D MHOHQOHJL V]DEiO\R]yN LVPHUHWpEHQ D] HOWpU DGRWWViJRNNDO UHQGHONH] területeken? Milyen támogatásokhoz juthatnak WHUPHOLQN D N ]HOM YEHQ pv azoknak milyen hatásuk van a termelés eredményességére? A fenti kérdések megválaszolása érdekében dolgozatomban - igyekszem bemutatni a gabonatermesztés nemzetközi helyzetét és annak várható alakulását; - a vetésszerkezet, a termelési volumen, a fajlagos hozam, a naturális ráfordítások és hatékonyság ismertetésével bemutatom a gabonatermelés hazai szerepének MHOHQWVpJpW - euwhnh]pvhpehq N O Q IRJODONR]RP D] HOWpU WHUPKHO\L IHOWpWHOHN HOVVRUEDQ D I OGPLQVpJ HUHGPpQ\HVVpJHW befolyásoló szerepével a búza- és kukorica ágazatokban. - gnrqypldlodj puwpnhohp D] iuxq YpQ\WHUPHO WiUVDV YiOODONR]iVRN HOWpU I OGPLQVpJ PHOOHWW HOpUW HUHGPpQ\HLW LOOHWYH EHPXWDWRP D WHUPHOpV KR]DPköltség-jövedelem viszonyainak alakulását a DVLGV]DNUDYRQDWNR]yDQ - Kétféle megközelítésben is számításokat végzek a vizsgált ágazatok évi forgóeszköz-szükségletének meghatározására. - Prognosztizálom az ágazatokban 2004-N ] WWHOpUKHWM YHGHOPHWDMHOHQOHJL szabályozók ismeretében, különféle adottságú területeken, valamint bemutatom a támogatások termelés eredményességére gyakorolt hatását. Dolgozatomban szeretnék rávilágítani a hazai gyakorlat számos kritikus pontjára, valamint a növénytermesztést és állattenyésztést komplexen vizsgáló gabonakoncepció V] NVpJHVVpJpUH.LIHMWHP KRJ\ YpOHPpQ\HP V]HULQW PLO\HQ OHKHWVpJHN pv DOWHUQDWtYiN lehetnek az ágazatban. Kutatásom céljait, érintett területeit, valamint a dolgozat szerkezeti felépítését az 1. ábra foglalja össze. 2

4 A témaválasztás szervesen illeszkedik az Interdiszciplináris Társadalom- és $JUiUWXGRPiQ\RN 'RNWRUL,VNROiKR] YDODPLQW Ä$ PH]JD]GDViJL YiOODONR]iVRN pv D vidékfejlesztés ökonómiája c. egykori agrárközgazdasági PhD programhoz. 1. ábra: A kutatás célja és területei )RUUiVVDMiWNpV]tWpV&iEUD 3

5 E/=0e1<(.e6$=$/.$LMAZOTT MÓDSZEREK Dolgozatomban összesen 183 szakirodalom szerepel. A búza- és kukoricatermesztés nemzetközi és magyarországi szerepének ismertetésével kapcsolatos külföldi szakirodalmon kívül azokat a cikkeket, tanulmányokat is áttekintettem, melyek a WHUPKHO\L IHOWpWHOHN WHUPpVHUHGPpQ\UH J\DNRUROW KDWiViW WiUJ\DOMiN N O Q V ILJ\HOPHW V]HQWHOYHDI OGPLQVpJV]HUHSpUH 0XQNiP VRUiQ D KD]DL iuxq YpQ\WHUPHO WiUVDV YiOODONR]iVRN E~]D- és kukoricatermesztéssel kapcsolatos termelési adatait dolgoztam fel. A as LGV]DNUD YRQDWNR]y DGDWEi]LVW D] $JUiUJD]GDViJL.XWDWy,QWp]HW ERFViWRWWD rendelkezésemre. Az említett idv]dn NLYiODV]WiViW D] LQGRNROWD KRJ\ D YL]VJiODWDLPKR] szükséges szerkezetben, részletezettségben és az összehasonlíthatóságot megbízható formában biztosító reprezentatív adatok 2000-WOiOOQDNUHQGHONH]pVUH Az adatok feldolgozását a rendkívül nagy szám~ PHJILJ\HOpVL HJ\VpJ V]&NtWpVpYHO kezdtem: kiválogattam azokat a gazdaságokat, melyek a vizsgált négy év mindegyikében szolgáltattak adatot, illetve kísérletet tettem annak lekövetésére is, hogy hány olyan üzem YROW DKRO D] HPOtWHWW LGV]DNEDQ E~]D- és kukoricatermesztéssel is foglalkoztak. Ez a ÄOHYiORJDWiV D]RQEDQ HJ\VpJUH V]&NtWHWWH YROQD D]DGDWEi]LVRPDW DPLW~J\ YpOWHP KRJ\ D I OGPLQVpJ $. V]HULQWL HOHP]pVHLPEO HUHG N YHWNH]WHWpVHNHW EL]RQ\WDODQQi értékelhetetlenné tette volna. Így végül - az adatok szakmai, statisztikai vizsgálatát (SPSS, box-sorw HOMiUiV N YHWHQ - ijd]dwl V]LQW& HOHP]pVHLPHW 106 gazdasági egység üzemi adatai alapján végeztem el (1. táblázat). A tesztüzemi adatbázis szerkezete között 1. táblázat Évek Üzemszám a mintában Árunövénytermel gazdaságok száma Ebbl a búza- és/vagy kukorica- Az outlierek nélküli, elemzéshez termel gazdaságok száma felhasznált gazdaságok száma Búza Kukorica Búza Kukorica Összesen: Forrás: AKI, Tesztüzemi adatbázis (2004) Dolgozatomban feltártam az ágazati ökonómiai elemzésemhez szükséges költségtípusok és a tesztüzemi rendszerben nyilvántartott költségmutatók közti összefüggéseket (2. ábra), és 4

6 meghatároztam mindkét ágazat költségeinek évi átlagos alakulását, költségszerkezetét a hagyományos, valamint az új mutatószám-uhqgv]hundwhjyulilqdnphjihohohqlv 2. ábra: A tesztüzemi rendszer új mutatórendszerének és az ágazati ökonómiai vizsgálathoz szükséges adatok közti összefüggés )RUUiVVDMiWNpV]tWpV&ábra (2005) A termelési költségszerkezeten kívül összehasonlítottam a két ágazat hozamát, önköltségét pv M YHGHOPL PXWDWyLW $] QN OWVpJHN V]yUyGiViW D V]pOV puwpnhn PHJKDWiUR]iViYDO D] ]HPHNDOVypVIHOVGHFLOLVpQHN-10%-ának) figyelembe vételével állapítottam meg. Az SPSS for Windows program segítségével megvizsgáltam a termésátlag és három, a termelést más-piv ROGDOUyO MHOOHP] PHQQ\LVpJ VV]HI JJpVpW 6]iPtWiVDLP során a termelés méretét a vetésterület, a ráfordításokat a hektáronkénti összes közvetlen költség, az adottságokat pedig a területek átlagos aranykorona-értéke képviselte. A KDWyWpQ\H]N N ] O D I OGPLQVpJ HUHGPpQ\W-differenciáló hatását részletesebben is nyomon követtem, az AK-csoportok kialakítása után. 5

7 $]HOWpUPLQVpJ&WHU OHWHNHQW UWpQE~]D- és kukoricatermesztés ökonómiai értékelését a hagyományos mutatószámrendszer alapján, költségnemenkénti bontásban Microsoft Excel SURJUDPPDO YDODPLQW HQQHN EYtWPpQ\SURJUDPMiYDO D] $QDO\VLV 7RRO3DFN segítségével végeztem el. $ N OWVpJHN UpV]OHWHV PLQGHQUH NLWHUMHG HOHP]pVH VRUiQ D] LQIOiFLy LOOHWYH D PH]JD]GDViJL UiIRUGtWiVRN iulqgh[hlqhn pyhqnpqwl DODNXOiViW LV figyelembe vettem. Az ágazatok forgóeszköz-v] NVpJOHWpW pv DQQDN LGEHOL DODNXOiViW D WHV]W ]HPL DGDWVRU alapján és termesztéstechnológiai modell segítségével is meghatároztam, illetve összehasonlítottam azokat. (]W N YHWHQ D WHV]W ]HPL DGDWRN VHJtWVpJpYHO PDMG N O QE ] puwpnhvtwpvl iudn PHOOHWW prognosztizáltam a búza- és kukoricatermesztés HVLGV]DNra várható költségés jövedelemhelyzetét. A=e57(.(=e6)%%0(*ÁLLAPÍTÁSAI 'LVV]HUWiFLyPEDQ D KD]DL HOWpU WHUPKHO\L IHOWpWHOHN PHOOHWW JD]GiONRGy iuxq YpQ\WHUPHO WiUVDV YiOODONR]iVRN E~]D- és kukoricatermesztésének ökonómiai értékelését végeztem el. Elemzésem eredményeit adaptáltam modellszámításaimban, illetve az ágazat prognózisának elkészítésekor is felhasználtam. $ KR]DPRN DODNXOiViEDQ QDJ\ D V]HUHS N D WHUPpV]HWL DGRWWViJRNQDN LGMiUiVL WpQ\H]NQHN $] LGMiUiVL DQRPiOLiN D pv N ] Wti években is éreztették KDWiVXNDWDWHUPpViWODJRNMHOHQWVHQLQJDGR]WDNpYHQWHpVJD]GDViJRQNpQWLVN O Q VHQD kukorica ágazatban. A WHUPpViWODJRWEHIRO\iVROyWpQ\H]NYHWpVWHU OHWN ]YHWOHQN OWVpJ I OGPLQVpJYL]VJiODWDDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRgy legjobban az aranykorona-érték és az átlaghozam korrelációja érvényesül a vizsgált gazdaságokban, és a kapcsolat a búzánál PLQGHQpYEHQHUVHEEYROWPLQWDNXNRULFDHVHWpEHQ A kialakított AK-csoportok közti hozameltérések százalékos összehasonlításban a V]DNLURGDORPQDN PHJIHOHOHQ DODNXOQDN PLQGNpW ijd]dwedq táblázat). Azaz az aranykorona-uhqgv]hu V]iPRV KLiQ\RVViJD HOOHQpUH D] HOWpU WHUPKHO\L DGRWWViJRN termelési eredményre gyakorolt hatását, ezáltal gazdasági jeleqwvpjpw D QDJ\V]iP~ tesztüzemi adatbázis alátámasztja. 6

8 AK-csop. $]iwodjkr]dpdodnxoivdi OGPLQVpJV]HULQW a búza és kukorica ágazatokban 2. táblázat (t/ha) Búza Kukorica <10,0 2,59 3,28 3,31 2,49 2,83 4,81 5,08 3,20 10,01-15,00 3,22 4,07 3,21 2,72 3,72 5,98 4,89 3,69 15,01-20,00 3,39 4,35 3,34 2,79 4,55 5,84 5,25 4,10 20,01-25,00 3,12 4,82 3,67 2,95 5,11 6,82 5,45 4,35 25,01-30,00 4,25 4,76 4,72 3,01 4,93 7,25 6,96 4,12 30,01-35,00 4,50 5,34 4,53 3,60 5,58 8,60 7,79 5,07 >35,01 5,42 6,04 5,22 4,61 6,37 10,19 7,67 4,86 Átlag 3,73 4,62 3,79 3,09 5,05 6,88 6,02 4,24 Forrás: saját számítás az AKII tesztüzemi felmérése alapján között a területegységre jutó termelésin OWVpJHNpYUO-évre mindkét ágazatban emelkedtek, összességében közel 15%-kal. A vizsgált két növény költségszerkezetének DODNXOiVD PHJOHKHWVHQ HJ\VpJHV $ N ]YHWOHQ N OWVpJHNHQ EHO O D OHJQDJ\REE DUiQ\W (36-43%) a segédüzemi költségek képviselik. JelenWV N OWVpJWpQ\H]QHN WHNLQWKHWN D] DQ\DJMHOOHJ& UiIRUGtWiVRN -40%) is. Megállapítható tehát, hogy a közvetlen költségek 72-83%-át a segédüzemi szolgáltatások költsége és a felhasznált anyagok teszi ki. A földbérleti díj 8,8-13,2%-os, a személyi jelleg& N OWVpJHN -8,6%-os, az egyéb közvetlen költségek pedig 3-6%-os arányt képviselnek a termelés közvetlen költségein belül. Természetesen az egyes gazdaságokban az egy hektárra jutó költségek nagysága évente és AK-csoportonként változatos képet mutat, melyet a 3. táblázat adatai illusztrálnak. A búza- és kukoricatermesztés közvetlen költségeinek alakulása HOWpUWHUPKHO\LIHOWpWHOHNPHOOHWW 3. táblázat (Ft/ha) Megnevezés Búza Kukorica <10, ,01-15, ,01-20, ,01-25, ,01-30, ,01-35, >35, Átlag Forrás: saját számítás az AKII tesztüzemi felmérése alapján 7

9 $] iuxq YpQ\WHUPHO WiUVDV YiOODONR]iVRN közötti termelési költségeire vonatkozó számításaim alasmiqd]doieelphjioodstwivrnwhkhwn - $ VHJpG ]HPL V]ROJiOWDWiV N ]YHWOHQ N OWVpJHQ EHO OL DUiQ\D D YL]VJiOW LGV]DNEDQ mindkét ágazatban csökkent. Ez nem a tényleges ráfordítások csökkenését jelenti, KDQHPD]HJ\pEN OWVpJQHPHNSOV]HPpO\LMHOOHJ&N OWségek) súlyának növekedését. A segédüzemi költségeken belül a változó gépköltség (43-66%) és az idegen gépi szolgáltatás költsége (9- IRJODO HO MHOHQWV KHO\HW $ NXNRULFD ijd]dwedq meghatározó szerepe van a szárítási költségnek is. - A segédüzemi szolgáowdwivn OWVpJHLQHNEHOVV]HUNH]HWLHON O QtWpVHpUWHOPH]pVHD] DGDWV]ROJiOWDWiVEDQUpV]WYHYJD]GDViJRNROGDOiUyOQHPN YHWNH]HWHV$VHJpG ]HPL szolgáltatás költségén belül elkülönített változó gépköltség, valamint a fenntartó és egyéb segédüzemi változó, illetve állandó költségek besorolása "hullámzó" az egyes AK-FVRSRUWRNEDQ pv D] HJ\PiVW N YHW pyhnehq Az összes gazdaságra vonatkozó iwodjrv VHJpG ]HPL N OWVpJ V]&N LQWHUYDOOXPPDO MHOOHPH]KHW VV]HI JJpV D WHUPKHO\L DGRWWViJ pv D VHJpG ]HPL N OWVpJHN DODNXOiVD N ] WW QHP IHGH]KHW IHO 9ROXPHQpEHQMHOHQWVQDJ\ViJ~PiVN OWVpJWpQ\H]K ]NpSHVWNHYpVEpFV NNHQWKHW költségtípus. - $ E~]DWHUPHV]WpV V]iUtWiVL N OWVpJHL D NHGYH]EE WHUPKHO\L IHOWpWHOHN PHOOHWW JD]GiONRGyN IHOp KDODGYD Q YHNY WHQGHQFLiW PXWDWQDN Q\tOYiQ D NHGYH]EE átlaghozamok következményeként. Ugyanakkor a fajlagos hozam és a szárítási költség között az összes vizsgálatba vont gazdaságra vonatkoztatva az összefüggés QHP OLQHiULV $] DGRWW WHUPKHO\L FVRSRUW V]iUtWiVL N OWVpJHLW D] Ddott év WHUPpViWODJiKR] YLV]RQ\tWYD PpJ J\HQJpEE D] VV]HI JJpV D]D] HJ\pE WpQ\H]N (a betakarításkori nedvesség, illetve az egységnyi nedvesség eltávolításának fajlagos költsége) jobban befolyásolták a szárítási költséget, mint maga a hozam. A vizsgált négy év adatai alapján megállapítható, hogy a búza ágazatban a szárítási költségek N ]YHWOHQN OWVpJHNEOYDOyUHODWtYV~O\DFV NNHQW - A magas AK-csoportokba sorolt gazdaságok területegységre vetített szárítási költsége alacsonyabb, mint a gyengébb földeken WHUPHONp )HOWpWHOH]pVHP V]HULQW D QDJ\ aranykorona-puwpn& FVRSRUWED WDUWR]y JD]GDViJRN N ] O D VDMiW V]iUtWy ]HPPHO UHQGHONH]N DUiQ\D LJHQ PDJDV PtJ D OHJDODFVRQ\DEE $.-csoportokba tartozó gazdaságok zöme bérszárításra kényszerül. A kukorica ágazatban a segédüzemi szolgáltatás évenkénti hullámzó nagyságához a szárítási költségek alakulása járul 8

10 hozzá leginkább: a szárítási költségek évenkénti alakulása ugyanis az infláció okozta folyamatos költségnövekedést hol eltakarja (2003. pykrohuvtwl év). - Az idegen gépi szolgáltatásokra fordított költségek alakulásában sok W UYpQ\V]HU&VpJHW QHP WDOiOXQN KLV]HQ D YL]VJiODW DOi YRQW JD]GDViJRN HOWpU JpSHOOiWRWWViJJDO LOOHWYH WHFKQLNDL V]tQYRQDOODO MHOOHPH]KHWN 8J\DQDNNRU PHJILJ\HOKHW KRJ\ D AK feletti területen gazdálkodók csoportja mind a négy évben az összes gazdaságra vonatkozó átlag alatt, míg a 10 AK alattiak az átlag felett vettek igénybe idegen gépi szolgáltatást. - (EEO DUUD N YHWNH]WHWHN KRJ\ D OHJNHGYH]EE WHUPpV]HWL IHOWpWHOHN PHOOett gazdálkodók zöme rendelkezik a tevékenységéhez szükséges gépi kapacitásokkal, feltételezve az átlag feletti kombájn ellátottságot is. A második legnagyobb költségcsoportot az anyagköltségek képviselik. Ezen belül a OHJMHOHQWVHEE N OWVpJWpQ\H] D P&Wrágya (31-39%), közel hasonló nagysággal bír a YHWPDJN OWVpJ - D Q YpQ\YpGV]HU N OWVpJH SHGLJ -33%-ban járul hozzá a VDMQRVQHPW~ONHGYH]HQDODNXOyDQ\DJMHOOHJ&UiIRUGtWiVRNpUWpNpKH] - $ P&WUiJ\DN OWVpJ MHOHQWV N OWVpJWpQ\H] PLQGNpW ijd]dwban, azonban az utóbbi pyhn DGDWDL D]W EL]RQ\tWMiN KRJ\ QHP V~O\iQDN PHJIHOHOHQ ps O D JD]GiONRGiV feltételrendszerébe. Az DGRWWpYLP&WUiJ\DEHV]HU]pVLiUDNpVIHOKDV]QiOiVRNW NUpEHQ DUUDN YHWNH]WHWKHW QNKRJ\DYL]VJiOWJD]GDViJRNMHOHQWVUpV]pEHQaz eredményes JD]GiONRGiVKR] V] NVpJHV PLQLPXP P&WUiJ\iW YDJ\ DQQ\LW VHP MXWWDWWDN NL között. - A tápanyagpótlásra fordított összeg AK-csoportonként igen változatos képet mutat, QDJ\ViJDOHJLQNiEED]HO]pYHUHGPpQ\pYHOKR]KDWy VV]HI JJpVEH A kukorica ágazatban, a 10 AK alatti területeken - ahol legtöbbször veszteséges a termény-hoiootwiv-iwodj IHOHWWLP&WUiJ\DN OWVpJHNILJ\HOKHWHNPHJ DPLDUUDXWDO hogy itt a gazdák nem bízzák rá a termést a természetes úton feltáródó tápanyagutánpótlásra, így ráfordításaik kiegyenlítettebbek. A évi alacsony hozamok EHEL]RQ\tWRWWiN KRJ\ NHGYH]WOHQ pymiudwedq D WiSDQ\DJ DODFVRQ\ V]LQWMH QDJ\ kockázattal jár. - $YHWPDJN OWVpJHNDODNtWiViEDQDWHUPHONG QWpVLPR]JiVWHUHNLFVLDPLWDIDMODJRV vewpdjn OWVpJHN $.-FVRSRUWRQNpQWL V]&N LQWHUYDOOXPD LV EL]RQ\tW ( költség QDJ\ViJiWWHUPpV]HWHVHQDQ YpQ\HNELROyJLDLV] NVpJOHWpQW~ODYHWPDJSLDFLiUDLV befolyásolja. 9

11 $E~]DHVHWpEHQDSLDFLiUpVD]HO]pYPDJNtQiODWDN ] WWV]RURVD] VV]HI JJpV Az ijd]dwedq D YHWPDJN OWVpJHN DODNXOiViUD D IHO~MtWiV DUiQ\D LOOHWYH D VDMiW HOiOOtWiV~ YHWPDJ QN OWVpJH LV KDWiVVDO YDQ ËJ\ puwpnhoyh D N OWVpJ DODNXOiViW NLGHU O KRJ\ D IpP]iUROW YHWPDJ iud MHOHQWVHQ -NDO QWW D YL]VJiOW LGV]DNEDQ A kxnrulfdijd]dwedqdyhwpdjn OWVpJN ]YHWOHQN OWVpJHNKH]YLV]RQ\tWRWWDUiQ\DD MREE PLQVpJ& WHU OHWHNHQ JD]GiONRGyNQiO FV NNHQ WHQGHQFLiW PXWDW DPL PiV költségek súlyának növekedésére utal. $YHWPDJN OWVpJ Q YHNHGpVHPLQGNpW ijd]dwedqphjkdodgwdd]lnflációt a vizsgált LGV]DNEDQ 8J\DQDNNRU HQQpO D UiIRUGtWiVQiO QHP D N OWVpJ FV NNHQWpVpQHN OHKHWVpJHLW NHOO HOWpUEH KHO\H]QL KDQHP DUUD NHOO W UHNHGQL KRJ\ D] HJ\pE UiIRUGtWiVRNV]tQYRQDOiYDO VV]KDQJEDQYiODVV]XNNLDPHJIHOHOYHWPDJRW - A növén\ypg V]HUUH IRUGtWRWW NLDGiVRN LJHQ HOWpUHN D N O QE ] DGRWWViJ~ csoportoknál mindkét ágazatban. A 10 AK alatti csoport viszonylag alacsonyabb Q YpQ\YpG V]HU N OWVpJH DODSMiQ IHOWpWHOH]KHW KRJ\ H]HNHQ D WHU OHWHNHQ extenzívebb termesztéstechnológia khu OW DONDOPD]iVUD $ OHJNHGYH]EE WHUPKHO\L feltételek mellett gazdálkodók pedig abban bíztak, hogy pótlólagos ráfordításaik megtérülnek a termésnövekedés következtében. - A közvetlen költségek nagyságát a földbérleti díj is befolyásolja (8,8-13,2%). A LGV]DNEDQ D] VV]HV JD]GDViJUD YRQDWNR]y iwodjrv I OGEpUOHWL GtM KXOOiP]iViW OHJLQNiEE D PHJiOODStWiViQDN DODSMiW NpSH] E~]DiU pyhv DODNXOiVD KDWiUR]WDPHJ$N ]YHWOHQN OWVpJHNEOYDOyUpV]HVHGpVHDQ YHNY$.-csoportnak PHJIHOHOHQDUiQ\RVDQnövekszik, a legmagasabb AK-pUWpN&JD]GDViJRNNLYpWHOpYHO A OHJNHGYH]EE DGRWWViJ~ JD]GDViJRNEDQ D WXODMGRQOiV pv I OGKDV]QiODW QDJ\REE DUiQ\~ HJ\EHHVpVH MHOOHP] D]pUW UHODWtYH DODFVRQ\DEE D I OGEpUOHWL GtM DUiQ\D A kukoricatermesztésben az egy hektárrdmxwyi OGEpUOHWLGtMMHOHQWVHQPHJKDODGMDD E~]DWHUPHV]WpVEHQHOV]iPROWDWPHO\QHNYDOyV]tQ&OHJD]D]RNDKRJ\DJD]GDViJRND bérleti díjat nem közvetlenül (lineárisan) terhelték az egyes ágazatokra, hanem azok a közvetlen költségek arányában kerültek felszámításra. A búza- pvnxnrulfdwhuphv]wpvyiukdwydq MDYXOy M YHGHOPH]VpJH WHUPpV]HWHVHQ D WHUPHONHWDMHOHQOHJLWHU OHW NEYtWpVpEHQWHV]LpUGHNHOWWp(]MHOHQWVHQPHJIRJMD növelni a jelenlegi bérleti díjakat. 10

12 - A gabonatermesztés szerény kézimunkahuljpq\wwipdv]w(qqhnhoohqpuhdyl]vjiow QpJ\ pyhv LGV]DNEDQ D V]HPpO\L MHOOHJ& N OWVpJHN WHUpQ MHOHQWV Q YHNHGpV N YHWNH]HWW EH D N WHOH]HQ EHYH]HWHWW PLQLPiOEpU N YHWNH]PpQ\HNpQW $] HOWpU természeti feltételek (AK-FVRSRUWRN PHOOHWW WHUPHO JD]daságok esetén az egymást N YHW pyhnehq D V]HPpO\L MHOOHJ& N OWVpJHN Q YHNY DUiQ\D MyOQ\RPRQ N YHWKHW különösen a kukorica ágazatban. - Az általam összeállított termesztéstechnológiai modell alapján látható, hogy az optimális, szakmailag indokolt ráfordításokat tartalmazó technológia költségei MHOHQWVHQ PHJKDODGMiN PLQGNpW Q YpQ\ HVHWpEHQ D J\DNRUODWEDQ NHOHWNH] költségeket. A két modell összehasonlítása többek között rámutat arra, hogy napjainkban az eszközök pótlására, felújítására csak néhány kitünwhwhww KHO\]HW& JD]GDViJEDQNHU OKHWVRUYDODPLQWD]DQ\DJN OWVpJHNNHOYDOyNpQ\V]HU&WDNDUpNRVViJ VDMQRVD]XWyEELpYHNEHQLVMHOOHP]YROW - $pvn ] WWLLGV]DNEDQDE~]DpVNXNRULFDWHUPpNHJ\VpJUHMXWyM YHGHOPH ellentmondásosan alakult a hd]dl iuxq YpQ\WHUPHO WiUVDV YiOODONR]iVRNEDQ összességében mindkét növény jövedelempozíciója romlott. A búza hektáronkénti jövedelme 2001-ben 16,7%-kal, a kukoricáé 9,4%-kal maradt el a pylv]lqwwo 2002-ben mindkét ágazat veszteséget produkált ban a kukorica a évi jövedelem tizedét érte el, a búza pedig továbbra is veszteséget termelt. A földalapú támogatás (átlagosan 6-8 ezer Ft/ha) némiképp javított az ágazat helyzetén ben (a búzánál 2003-ban is) már csupán e támogatásnak kösz QKHW D]iJD]DWEDQHOpUWM YHGHOHPpViEUD 11

13 3. ábra: A búzatermesztés költség- és jövedelemhelyzete között* * között: a tesztüzemi adatok alapján kalkulált átlagos értékek, között a saját NpV]tWpV&SURJQy]LViWODJDGDWDLV]HUHSHOQHN )RUUiVVDMiWNpV]tWpV&iEUD - A évi prognózis alapján megállapítható, hogy amennyiben az intervenciós felvásárlási árral kalkulálunk 4%-os inflációt feltételezve, úgy mindkét ágazat M YHGHOHPSR]tFLyMDDN ]YHWOHQWHUPHOLWiPRJDWiVQpON OIRNR]DWRVDQURPOLNLOOHWYH a támogatás a veszteségek kompenzálására fordítódik (3. és 4. ábra). (]D]ÄiOViJRV ioodsrwshgljwru]twmddwpq\ohjhvyhuvhq\kho\]hwhwklv]hqdwhuphon nem pu]ln D YiOWiV V] NVpJV]HU&VpJpW ÒJ\ YpOHP QHP OHKHW FpO D WHUPHOpVL veszteségek kompenzálása a földalapú támogatásokkal. Arra kell törekedni, hogy maximális jövedelmet érjünk el. Ehhez pedig - a területalapú támogatások mellett - a gazdaságokban olyan növényeket kell termelni, melyek jövedelmet hoznak. A hazai PH]JD]GDViJLVWUDWpJLiQDNNH]HOQLNHOOD]RNDWDWHU OHWHNHWDKROD](XUySDL8QLyEDQ WiPRJDWRWWQ YpQ\HNQHPWHUPHV]WKHWHNHUHGPpQ\HVHQ 12

14 4. ábra: A kukoricatermesztés költség- és jövedelemhelyzete között* * között: a tesztüzemi adatok alapján kalkulált átlagos értékek, között a saját NpV]tWpV&SURJQy]LViWODJDGDWDLV]HUHSHOQHN )RUUiVVDMiWNpV]tWpV&iEUD - Az önk OWVpJHN I OGPLQVpJ-kategóriánkénti alakulását elmondható, hogy még NHGYH]WOHQLGMiUiV~pYHNEHQLVMyOOiWKDWyDI OGPLQVpJGHWHUPLQiOy hatása. Az QN OWVpJHNQDJ\ViJDDNHGYH]WOHQDGRWWViJ~I OGPLQVpJ&WHU OHWHNHQ minden évben magasabb volt, mint a nagyobb aranykorona-érték mellett. A 10 AK alatti, illetve a 35 AK feletti területek önköltségei között a legnagyobb eltérés a két NHGYH]WOHQ LGMiUiV~ pyehqyrow DPLUODUUD N YHWNH]WHWHN KRJ\ D] NHGYH]WOHQ évjárat még jobban széthúzza DI OGPLQVpJ-kategóriák szerinti különbségeket. - 7RYiEEL V]iPtWiVDLP EL]RQ\tWMiN KRJ\ D I OGPLQVpJ V]HULQWL FVRSRUWRN N ] WW HOWpUpVHNYDQQDND]HOpUKHWM YHGHOHPQDJ\ViJiQDNWHNLQWHWpEHQ0LQGNpWiJD]DWEDQ PHJILJ\HOKHWDNHGYH]WOHQLGMiUiV kevesebb termés magasabb értékesítési ár QDJ\REEHOpUKHWM YHGHOHPNDSFVRODW - $NXNRULFDiJD]DWEDQXJ\DQDNNRUDMREEI OGPLQVpJ nagyobb jövedelem kapcsolat QHKH]HEEHQ N YHWKHW Q\RPRQ LOOHWYH PHJiOODStWKDWy KRJ\ HOIRJDGKDWy M YHGHOHP PpJNHGYH]pYMiUDWRNEDQLVFVDNDNLW&Q $.KDIHOHWWLWHU OHWHNHQpUKHWHO - A búza ágazatra között évekre elkészített prognózis szerint az alacsony hozamok miatt a 15 AK alatti területen gazdálkodók eredményt csupán a közvetlen 13

15 WHUPHOLWiPRJDWiVRNPLDWW érhetnek el. A többi AK-csoport jövedelemviszonyait HOHPH]YHOiWMXNKRJ\LJHQV]HUpQ\M YHGHOHPUHDOL]iOyGLNDWHUPHV]WpVEOLOOHWYHD M YHGHOHPW PHJ ] PpW D N ]YHWOHQ WHUPHOL WiPRJDWiVRN HUHGPpQ\H]LN Az intervenciós ár alkalmazása melletti prognózis arról tájékoztat, hogy a jelenlegi WHUPHOL V]tQYRQDORQ D E~]DWHUPHV]WpV QHP SHUVSHNWLYLNXV között a termelési költségek átlagos 4%-os éves növekedése a közvetlen területalapú WiPRJDWiVRNQ YHNYIHOpOpVpWHUHGPpQ\H]LpYUO-évre (4. táblázat). - S]iPtWiVDLP V]HULQW D $. DODWWL WHU OHWHNHQ QHP FpOV]HU& NXNRULFiW WHUPHOQL 5 YLGWiYRQDKD]DLWHUPHONQHNDNXNRULFDIHOYiViUOiVLiUDD]LQWHUYHQFLyViUDWIRJMD jelenteni. A WHUPKHO\LDGRWWViJRNMDYXOiVDPDJDVDEE$.-pUWpND]RQEDQNHGYH]EE jövedelme]vpjhw HUHGPpQ\H] 0LQGH] V]LQWpQ LQGRNROMD KRJ\ kukoricatermesztésünket a 20 AK feletti területekre, méginkább a legjobb adottságú területekre (30 AK felett) kell koncentrálni. A kukorica növény terméspotenciálja a búzához viszonyítva nagyobb, és annak N ]HSHVNLKDV]QiOiVDPHOOHWWLVM YHGHOPH] lehet termesztése (5. táblázat). - A jelenlegi események tükrében úgy vélem, kevés esély van arra, hogy az intervenciós felvásárlási árnál jobb áron értékesítsük terményünket. Ezért a gabonatermesztés eredményességét a költségviszonyok és a hozamok fogják OHJLQNiEEPHJKDWiUR]QL7HUPHV]WLQNNLpOH]HWWKHO\]HWEHNHU OQHNDWHUPHV]WpVNLV jövedelmét, illetve veszteségét a terület alapú támogatásokból származó jövedelemkompenzáció fogja eltakarni. 14

16 4. táblázat A búzatermesztés közötti évekre prognosztizált költség-pvm YHGHOHPKHO\]HWHD]iUXQ YpQ\WHUPHOWiUVDVYiOODONR]iVRNEDQ I OGPLQVpJV]HULQW ) OGPLQVpJ(AK/ha) Megnevezés M. e. <15,0 15,01-20,00 20,01-25,00 25,01-30,00 >30,01 Átlagtermés t/ha 4,00 4,74 5,01 5,26 6,20 Értékesítési átlagár Ft/t Árbevétel Ft/ha ]YHWOHQWHUPHOLWiPRJDWiV Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Árbevétel Ft/ha ]YHWOHQWHUPHOLWiPRJDWiV Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Árbevétel Ft/ha ]YHWOHQWHUPHOLWiPRJDWiV Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Árbevétel Ft/ha Közvetlen termholwiprjdwiv Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Forrás: saját számítás az AKII tesztüzemi felmérése alapján - A közötti évekre vonatkozó számításaim során az intervenciós felvásárlási árral kalkuláltam, de a túltermelés levezetésére az intervenflyud W UWpQ IHODMiQOiV NRUiQWVHP HOIRJDGKDWy OHKHWVpJ (UUH KRVV]~WiYRQ QHP pstwkhw QN DKRJ\DQ D]W prognózisom is alátámasztja. - $NHGYH]WOHQWHU OHWHNHQJD]GiONRGyNM YHGHOHPV]HU]NpSHVVpJpQHNPHJWDUWiVDpV növelése érdekében alternatív növények (péogixow QN O\E~]DHQHUJLDI&HQHUJLDHUG amarant stb.) termesztését tartom indokoltnak. A fenntartható fejlesztés alapelveinek YDOy PHJIHOHOpV D WiMPHJU]pVpVN UQ\H]HWYpGHOHP V]HPSRQWMDLQDN puypq\hvtwpvh mellett az agrárgazdálkodás alkalmazkodóképesséjpqhn HOVHJtWpVH LV DOiWiPDV]WMD mindezt. Ez azonban csak támogatásokkal valósítható meg. 15

17 táblázat A kukoricatermesztés közötti évekre prognosztizált költség-pvm YHGHOHPKHO\]HWHD]iUXQ YpQ\WHUPHOWiUVDVYillalkozásokban, I OGPLQVpJV]HULQW ) OGPLQVpJ(AK/ha) Megnevezés M. e. <15,0 15,01-20,00 20,01-25,00 25,01-30,00 >30,01 Átlagtermés t/ha 5,41 5,86 6,84 7,86 9,42 Értékesítési átlagár Ft/t Árbevétel Ft/ha ]YHWOHQWHUPHOLWiPRJDWiV Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Árbevétel Ft/ha ]YHWOHQWHUPHOLWiPRJDWiV Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Árbevétel Ft/ha KözvetlHQWHUPHOLWiPRJDWiV Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Árbevétel Ft/ha ]YHWOHQWHUPHOLWiPRJDWiV Ft/ha Termelési érték Ft/ha Összes termelési költség Ft/ha Jövedelem i. Ft/ha Jövedelem ii. Ft/ha Forrás: saját számítás az AKII tesztüzemi felmérése alapján 5. Véleményem szerint egy megvalósítható, a gabonatermelés helyzetét a növénytermesztés és állattenyésztés összefüggésében, komplexen vizsgáló gabonakoncepció alapja lehet: o A növénytermesztés vetésszerkezetének átalakításapygrvtwivdsowhupkho\l DGRWWViJRN V]HULQW GLIIHUHQFLiOW WHUPHOL NYyWiN NLDODNtWiViYDO DOWHUQDWtY növények termesztésének propagálásával, a gazdák tájékoztatásával, szaktanácsadással stb.). Ez természetesen magában hordozza a gabonafélék vetésterületének csökkentését. o A gabonafélék vetésterületének csökkentését csupán adminisztratív HV]N ] NNHO QHP OHKHW HOtUQL GH HJ\ N U OWHNLQWHQ IHOpStWHWW támogatási rendszer segítséget nyújtana ebben. 16

18 o Kiemelt fontosságú a gazdaságos, hatékony termesztés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében arra kell a gazdaságoknak törekedniük, hogy a búza- pv NXNRULFDWHUPHV]WpV H] XWyEEL INpQW D] DUUD DONDOPDV komparatív HOQ\ NHWpOYH]WHU OHWHNUHNRQFHQWUiOyGMRQ o A csökkentett területen magas PLQVpJL igényekew NLHOpJtW iux HOVVRUEDQ D E~]iUD YRQDWNR]WDWYD HOiOOtWiViUD NHOO W UHNHGQL $ kukoricánál HJ\pUWHOP& FpONLW&]pVDhozamok növelése. - Nélkülözhetetlen a termékpálya érdekellentétek nélküli P&N GpVpQHNHOVHJtWpVH. - (OWpUEH NHOO KHO\H]QL D] (XUySDL 8QLyEDQ P&N G D IHQQWDUWKDWy PH]JD]GDViJL J\DNRUODWHUVtWpVpWYDODPLQWDKDJ\RPiQ\RVDODFVRQ\UiIRUGtWiVLLJpQ\&JD]GiONRGiVL módok bevezetését is megcélzó agrár-környezetgazdálkodási tevékenységet, támogatási formákat. - Adott területen (táj, kistérség) össze kell hangolni a WHFKQROyJLiW D WHUPKHO\L adottságokkal IHOWpWHOHNNHO IDMWD IpP]iUROW YHWPDJ WiSDQ\DJ pv Q YpQ\YpGHOHP NRUV]HU&JpSLWHFKQLNDRNV]HU&HQDONDOPD]RWWWHFKQROyJLD - 1DSMDLQNEDQ QHP HOpJ D PHJIHOHO PLQVpJ& iux HOiOOtWiVD KDQHP meg is kell J\]Q QNDSRWHQFLiOLVIRJ\DV]WyNDWKRJ\DWHUPpNMy$SLDFLVLNHUHJ\LNIHOWpWHOHD gabonavertikumban az alkalmazott marketing IOHJ KD My iurq DNDUMXN D]W D SLDFRQ értékesíteni. - $ MHOHQOHJL LQWp]PpQ\UHQGV]HU J\DNRUODWLDVDEEi P&N GNpSHVHEbé tétele is QpON O ]KHWHWOHQ SO D NLIL]HW J\Q NVpJHN EL]RQ\RV IHODGDWN UHLW HOOiWy KHO\L egységek létrehozása). Az értekezésemben megfogalmazott legfontosabb következtetéseket, javaslatokat az 5. ábra foglalja össze. 17

19 )RUUiVVDMiWNpV]tWpV&iEUD 5. ábra: Az értekezés legfontosabb következtetései, javaslatok

20 AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ,,//(79(Ò-6=(5%(5('MÉNYEI X 0XQNiPVRUiQD]iUXQ YpQ\WHUPHOWiUVDVYiOODONR]iVRNWHUPHOpVLDGDWDLWD](8-ban alkalmazott új adatstruktúra szerint is megvizsgáltam. Rámutattam az ágazati ökonómiai számításaimhoz szükséges költségtípusok és a tesztüzemi rendszerben nyilvántartott költségmutatók közti összefüggésekre. Y euwpnho PXQNiPDW D] $.-rendszer alapján végeztem. Ennek alkalmazása kényszer YROW KLV]HQ D I OGPLQVtWpVPHJ~MtWiViUD LUiQ\XOy WHYpNHQ\VpJ D UHQGV]HUYiOWiVNRU elakadt. Bár eredményeim igazolják megállapításaimat, úgy vélem, az új I OGPLQVtWpVL UHQGV]HU NLGROJR]iVD QpON O ]KHWHWOHQ Számításaim az AK-rendszer hliq\rvvijdlhoohqpuhlvel]rq\twminkrj\d]dudq\nrurqiedqnlihmh]hwwi OGPLQVpJ HOWpUWHFKQROyJLDPHOOHWWLVEHIRO\iVROMDDYL]VJiOWNpWiJD]DWEDQHOpUKHWHUHGPpQ\W Z $]HJ\HVJD]GDViJRNWHUPHV]WpVpQHNI OGPLQVpJ-kategóriánkénti elemzése rávilágít arra, hogy a vetésterület jobb területi megoszlásával a költségek növelése nélkül IHOWiUKDWyDN D WHUPHOpVEHQ UHMO WDUWDOpNRN HPHOKHW D] iwodjkr]dp UDFLRQDOL]iOKDWyDNDN OWVpJHNMDYtWKDWyD]iJD]DWM YHGHOPH]VpJH Ahhoz, hogy nemzetgazdasági szinten a legnagyobb jövedelmet realizálhassuk, puwpnhoq QN NHOO D] HJ\HV Q YpQ\WHUPHV]WpVL ijd]dwrn V]HUHSpW D] HOWpU WHUPHV]WWiMDNRQLOOHWYHD]DGRWWWiMRQNRQYHQFLRQiOLVDQWHUPHV]WHWWpVWHUPHV]WKHW növények körét ökonómiai vizsgálatok alá kell vonni. Véleményem szerint versenyképességünk javításának is feltétele, hogy D WHUPKHO\L viszonyok figyelembe vételével határozzuk meg a búza- és kukoricatermesztés bázisterületét, azokat a területeket, ahol az adott növény eredményesen (legalább minimális jövedelemhopupvhphoohwwwhuphv]wkhw6] NVpJYDQHUUHDQQDNpUGHNpEHQ KRJ\DQ YpQ\PHOOpUHQGHOWI OGDODS~WiPRJDWiVDFpOMiQDNPHJIHOHOHQKDV]QRVXOMRQ azaz kiegészítse a jövedelmet. $UUD LV Ui NHOO PXWDWQL KRJ\ H]HNHQ D KHO\HNHQ PHO\ Q YpQ\HN WHUPHV]WKHWk M YHGHOPH]HQVSHFLiOLVWHUPpNHNSOJ\yJ\Q YpQ\HNI&V]HUQ YpQ\HN OWHWYpQ\HN pl. VSiUJD V]O VWE 7RYiEEL DOWHUQDWtYD OHKHW D WHUPHV]WpVWHFKQROyJLD megválasztása, változtatása (pl. ökotermesztés), mely alkalmazásával adott növény termesztése jöyhghoph] OHKHW 0HJROGiVW Q\~MWKDW WRYiEEi EL]RQ\RV WHU OHWHN PH]JD]GDViJEyOYDOy 19

21 YpJOHJHV NLYRQiVD SO YpGHWW WHU OHW HUGVtWpV UpV]OHJHV NLYRQiVD SO HQHUJLDHUG LOOHWYHN O QOHJHVKDV]QiODWLPyGMDSOHQHUJLDI&WHUPHV]WpVHLV [ A disszerwiflypedq V]HUHSO SURJQy]LV UiPXWDW DUUD KRJ\ EL]RQ\RV WHUPpV]HWL adottságok (ami elemzéseimben aranykorona-értékben jelenik meg) esetén, a jelenlegi ökonómiai viszonyok mellett a veszteség kompenzálására fordítódik a területalapú támogatás összege. \ MuQNiP ~MV]HU&VpJpW HOVVRUEDQ D UHQGV]HUV]HPOpOHW& SUREOpPDNH]HOpVEHQ D YL]VJiOW VV]HI JJpVHN N UpQHN EYtWpVpEHQ D] DUDQ\NRURQD-pUWpN DODSMiQ W UWpQ megközelítésében és az alkalmazott módszerben lehet megjelölni. A választott téma aktualitását az ágazat gazdasági súlya mellett az Európai Unióhoz W UWpQ FVDWODNR]iVXQN RNR]WD ~M KHO\]HW YDODPLQW D pyl WHUPHOpVL WDSDV]WDODWRN indokolják. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA Kutatásaim eredménye hasznos segítség lehet nemzetgazdasági szinten, az ágazati stratégiák meghatározásakor. A jelenlegi költség-jövedelem viszonyok, az Európai Uniós szabályozások, támogatások, a világpiaci tendenciák ismeretében támpontot ad a hazai JDERQDWHUPHV]WpV E~]D pv NXNRULFD PH]JD]GDViJRQ EHO OL V~O\iQDN pv OHKHWVpJHLQHN meghatározásához. A GLVV]HUWiFLyEDQ V]HUHSO HOHP]pVHN YDODPLQW D OHYRQW N YHWNH]WHWpVHN D VWUDWpJLiQ NHUHV]W O N ]YHWYH LUiQ\PXWDWiVW DGQDN D] DGRWW WHUPKHO\L IHOWpWHOHNPHOOHWWDJD]GiONRGyNiJD]DWLYH]HWNV]iPiUDLV Eredményeim, következtetéseim felhasználhatók továbbá az oktatásban, kutatásban és a szaktanácsadásban. 20

22 PUBLIKÁCIÓK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN Referált/lektorált tudományos cikkek: 1. Búzás F. E. Kovács B. (1998): A búzatermelés integrációjának gazdasági értékelése. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös. Vol p. 2. Kovács B. (2004): A búza- és kukoricatermesztés forgóeszköz-szükséglete 2004-ben. GAMF Közleményei. XIX. évfolyam p. 3. Kovács B. (2005): A búzatermesztés várható eredménye k ] WW HOWpU WHUPKHO\L IHOWpWHOHN PHOOHWW 7XGRPiQ\RV N ]OHPpQ\ '( $7& hqqhsl Tudományos Ülés. (megjelenés alatt) 4. Kovács B. (2005): Production of alternative crops: Economic analysis of spelt wheat. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények - Acta Agraria Debreceniensis. (megjelenés alatt) 5HIHUiOWOHNWRUiOWNRQIHUHQFLDHODGiV 5. Dr. Pfau E. - Kovács B. (1999): A szántóföldi növénytermesztés forgóeszközszükségletének és finanszírozásának gazdasági kérdései. V. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely p. 6. Kovács B. (1999): A búzatermesztés forgóeszköz-szükséglete és a forgóeszköz- V] NVpJOHW ILQDQV]tUR]iViQDN HOHP]pVH 0H]JD]GDViJL YiOODONR]iVRN pv D vidékfejlesztés ökonómiája FtP&WXGRPiQ\RVNRQIHUHQFLD'HEUHFHQ 7. Kovács B. (2000): A kukoricatermesztés forgóeszköz-szükséglete és finanszírozásának elemzése. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös. Vol p. 8. Kovács B. (2000): A gépberuházás megvalósíthatóságának vizsgálata a búza- és kukoricatermesztésben. A vidékfejlesztés vezetési és munkaszervezés összefüggései. Nemzetközi tanácskozás II., Debrecen. 9. Kovács B. (2000): A gabonatermesztés forgóeszköz-szükségletének és finanszírozásának kérdései. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének IX. Közgyülésének tudományos ülése. Nyíregyháza. 77. p. 21

23 10. Kovács B. (2003): A búzatermesztés gazdasági értékelése, aktualitásai. KF.HUWpV]HWL )LVNRODL.DU (UGHL )HUHQF,, 7XGRPiQ\RV.RQIHUHQFLD.HFVNHPpW I. kötet, p. 11. Kovács B. (2004): A búzatermesztés gazddvijrvvijiqdnyl]vjiodwdhowpuwhupkho\l IHOWpWHOHNPHOOHWW,9$OI OGL7XGRPiQ\RV7iMJD]GiONRGiVL1DSRN0H]W~US (CD-n teljes anyag) 1HPUHIHUiOWOHNWRUiOWNRQIHUHQFLDHODGiV 12. Dr. Pfau E. - Kovács B.1 YpQ\WHUPHV]WpVLYiOODONR]iVWNHszükségletének és finanszírozásának vizsgálata a debreceni löszháton. XL. Georgikon Napok, Keszthely. Vol p. 13..RYiFV%$WDODMPLQVpJpVDE~]DWHUPHV]WpVJD]GDViJL VV]HI JJpVHLQHN elemzése. XXX. Óvári Tudományos Napok p. 14. Kovács B. (2004): A gabonatermesztés helyzetének gazdasági értékelése az Európai Unióhoz való csatlakozás függvényében. 40 éves a GAMF Kar, Jubileumi rendezvény. KF GAMF Kar, Kecskemét p. 15..RYiFV%$OWHUQDWtYM YHGHOHPV]HU]pVLOHKHWVpJHNDJDERnatermesztésben. A Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozat, KF GAMF Kar, Kecskemét. 27. p. 16..RYiFV%$SRNROEDYH]HW~W«$YDJ\D]VHMyKDNHYpVD]VHMyKDVRN YDQ EHOOH $ 0DJ\DU 7XGRPiQ\ hqqhsh 5HQGH]YpQ\VRUR]DW hqqhsl.ldgyiq\ KF GAMF Kar, Kecskemét. (megjelenés alatt) Lektorált poszter 17. Kovács B. (1999): A kukoricatermesztés gazdasági kérdései Iowában, 0H]JD]GDViJLYiOODONR]iVRN pvd YLGpNIHMOHV]WpV NRQyPLiMD FtP& WXGRPiQ\RV konferencia, Debrecen. 18. Kovács B. (2000): A gabonaágazat aktuális kérdései az Európai Unióhoz való csatlakozás függvényében. Régiók vidék- pv PH]JD]GDViJ IHMOHV]WpVH VII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös. Vol p. 22

24 19..RYiFV%$]V]LE~]DpVDNXNRULFDWHUPHV]WpVIRUJyHV]köz-szükségletének és finanszírozásának kérdései. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének IX. Közgyülésének tudományos ülése. Nyíregyháza. 76. p. 20. Kovács B. (2003): A gabonatermesztés versenyhelyzetének megítélése az európai unióhoz való FVDWODNR]iV W NUpEHQ.).HUWpV]HWL )LVNRODL.DU (UGHL )HUHQF II. Tudományos Konferencia, Kecskemét. I. kötet p. 21..RYiFV % $ NXNRULFDWHUPHV]WpV JD]GDViJRVViJiQDN YL]VJiODWD HOWpU WHUPKHO\L IHOWpWHOHN PHOOHWW,9 $OI OGL 7XGRPiQ\RV Tájgazdálkodási Napok, 0H]W~US&'-n teljes anyag) Nem lektorált poszter 22. Búzás F. E. Kovács B. (1998): Az integrált búzatermesztés gazdasági megítélése hazánkban. XL. Georgikon Napok, Keszthely. Vol p 23..RYiFV % $ WDODMPLQVég és a kukoricatermesztés gazdasági összefüggéseinek elemzése. XXX. Óvári Tudományos Napok p. (CD-n teljes anyag). 24. Kovács B. (2004): A tönkölybúza, mint a gabonatermesztés alternatív jövedelemszerzési módja hazánkban. XXX. Óvári Tudományos Napok p. (CD-n teljes anyag). Egyetemi jegyzetek: 25. Nábrádi A. - Kárpáti L. - Posta L - Bai A. Kovács B. (1998): Vállalatgazdaságtani gyakorlatok az V. évfolyam számára. 26. Nábrádi A. - Posta L. - Bai A. Kovács B. (1998): Vállalatgazdaságtani gyakorlatok az III. évfolyam számára (gazdasági agrármérnök-képzés) 27. Nábrádi A. - Kárpáti L. - Posta L. - Bai A. Kovács B. (1999): Vállalatgazdaságtani gyakorlatok az V. évfolyam számára. 28. Nábrádi A. - Posta L. - Bai A. Kovács B. (1999): Vállalatgazdaságtani gyakorlatok az III. évfolyam számára (gazdasági agrármérnök-képzés) 23

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

- emberi szükségleteket akar kielégíteni, - gyarapodni, fejlődni akar. - és a jövedelem szerzés is a céljai között szerepel.

- emberi szükségleteket akar kielégíteni, - gyarapodni, fejlődni akar. - és a jövedelem szerzés is a céljai között szerepel. Brazsil József Az élőmunka (munkaerő) hatékonyságának vizsgálata a borszőlő termelésben The efficiency analysis of human work force in the winegrape production brazsil@georgikon.hu Pannon Egyetem, Georgikon

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 5. előadás A termelés környezeti feltételei A környezeti feltételek hatása Közvetlen Termék-előállítás

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

DEVELOPMENT OF THE COLLATERAL PRODUCTION AVERAGE FOR HOLLÓSY, ZSOLT. Keywords: EU, region, wheat, corn, collateral production average.

DEVELOPMENT OF THE COLLATERAL PRODUCTION AVERAGE FOR HOLLÓSY, ZSOLT. Keywords: EU, region, wheat, corn, collateral production average. DEVELOPMENT OF THE COLLATERAL PRODUCTION AVERAGE FOR WHEAT AND CORN IN THE HUNGARIAN REGIONS HOLLÓSY, ZSOLT Keywords: EU, region, wheat, corn, collateral production average. Hungary can be said to play

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK VII. évfolyam 2. szám 2017 STATISZTIKAI JELENTÉSEK A MEZŐGAZDASÁG 2016. ÉVI TELJESÍTMÉNYE A mezőgazdaság 2016. évi teljesítménye A mezőgazdaság 2016. évi teljesítménye VII. évfolyam 2. szám 2017 Megjelenik

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ÉRDEMES BELEVÁGNI? A precíziós gazdálkodás Banki értékelése

ÉRDEMES BELEVÁGNI? A precíziós gazdálkodás Banki értékelése ÉRDEMES BELEVÁGNI? A precíziós gazdálkodás Banki értékelése Takarék Agrár Igazgatóság Értékesítési Osztályvezető Sánta József Dátum: 218.8.1 Kibocsátási mutatók 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

SFH - EUME. - 1 EUME = 1200 EUR SFH - 1 EUR = 255 Ft akkor 1 EUME = Ft

SFH - EUME. - 1 EUME = 1200 EUR SFH - 1 EUR = 255 Ft akkor 1 EUME = Ft SFH - EUME 1. A gazdaságilag életképes üzem kritériumai Az Európai Unió joganyagának átvételével Magyarországon 2001-től már országos lefedettséggel működik a Mezőgazdasági Számvitel Információs Hálózat

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL ÉS TÁMOGATÁS NÉLKÜLI KUKORICATERMESZTÉS ÖKONÓMIAI ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL ÉS TÁMOGATÁS NÉLKÜLI KUKORICATERMESZTÉS ÖKONÓMIAI ÉRTÉKELÉSE Gradus Vol 2, No 2 (2015) 247-251 ISSN 2064-8014 ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL ÉS TÁMOGATÁS NÉLKÜLI KUKORICATERMESZTÉS ÖKONÓMIAI ÉRTÉKELÉSE ECONOMIC EVALUATION OF MAIZE PRODUCTION WITH A STATE SUPPORT AND WITHOUT

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

F bb hazai növénytermesztési ágazatok gazdasági értékelése a 2011-es termelési év adatai alapján

F bb hazai növénytermesztési ágazatok gazdasági értékelése a 2011-es termelési év adatai alapján 258 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2012 F bb hazai növénytermesztési ágazatok gazdasági értékelése a 2011-es termelési év adatai alapján KISS ISTVÁN Kulcsszavak: búza, kukorica, repce, napraforgó, árpa.

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI II. ELŐREJELZÉSE

III. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI II. ELŐREJELZÉSE III. évfolyam, 1. szám, 2013 Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG 2012. ÉVI II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2012. ÉVI II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2012. ÉVI II. ELŐREJELZÉSE III. évfolyam, 1. szám,

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. március 10. 2015-ben a kertészeti

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

IV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE

IV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE IV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉ-

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

Számvitel III 11 gyakorlat Költségelszámolási rendszerek 12. szeminárium

Számvitel III 11 gyakorlat Költségelszámolási rendszerek 12. szeminárium 1. Feladat Egy vállalat néhány éve alapanyagot vásárolt, amelynek beszerzési értéke 100 000 forint volt. Az alapanyag felhasználásával gyártott termékre nincs kereslet, egy vevő kivételével, aki az általa

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Keszthelyi Szilárd

A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Keszthelyi Szilárd A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER Keszthelyi Szilárd Mi is az a tesztüzemi rendszer? 1. Önkéntes, anonim adatszolgáltatás 2. Az EU-ban 1965, Magyarországon 1997 óta működik 3. 27 tagországban 6

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

A évi TOP20 kukorica hibridek terméseinek stabilitásvizsgálata

A évi TOP20 kukorica hibridek terméseinek stabilitásvizsgálata A 2017. évi TOP20 kukorica hibridek terméseinek stabilitásvizsgálata Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár A 2017. évi kisparcellás kísérletek eredményei alapján az egymástól eltérő,

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben