DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1<,.$5 KESZTHELY Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG V]HU.pPLDL7DQV]pN Interdiszciplináris Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. habil. VÁRNAGY LÁSZLÓ MTA doktora 7pPDYH]HW N g Dr. HUNYADI KÁROLY MTA doktora Dr. habil. BÉRES IMRE MTA doktora A GLIFOZÁT REZISZTENS TRANSZGÉNIKUS KUKORICAHIBRIDEK GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK KIDOLGOZÁSA Készítette: Dr. TARJÁNYI JÓZSEF KESZTHELY 2003

2 $NXWDWiVHO ]PpQ\HLFpONLW ]pv A delphoi jósda híres felirata: Gnóti seauton, azaz Ismerd meg tenmagadat! minden, az emberrel, környezetünkkel foglalkozó tudomány jelszava több mint két évezrede (VENETIANER, 1998). Ha a tudomány és a technológiai fejlesztések segítségével nem sikerült volna megháromszorozni az élelmiszertermelést és között, a lakosságnak további millió négyzetkilométerrel több területet NHOOHWW YROQD HOYHQQLH D N UQ\H]HWpW O DODFVRQ\ V]LQW PH] JD]GDViJL termelés céljára (AVERY et al., 1997) re a jelenlegi élelmiszertermelést ismét meg kell háromszorozni, a rendelkezésre álló PH] JD]GDViJL WHUP WHU OHWHQ +D H] QHP VLNHU O WHUPpV]HWHV N UQ\H]HW QNW O NHOO HOYRQQL pv PH] JD]GDViJL P YHOpV DOi YRQQL W EE millió négyzetkilométert, és ezzeo D YDGRQ po ioodwyloij MHOHQW V UpV]H W QQH HO U NUH (QQHN WXGDWiEDQ N O Q V MHOHQW VpJJHO EtU D NiUWHY N kórokozók és gyomnövények által okozott veszteségek mérséklése. A biotechnológia segítségével, pl. bizonyos gyomirtó szerekkel szemben korábban éu]pnhq\ NXOW~UQ YpQ\HN HOOHQiOOyYi WHKHW N JOLIR]iW JOLIR]LQiW W U NXNRULFD V]yMD FXNRUUpSD VWE DPL OHKHW Yp teszi a már jól bevált, sok esetben évtizedek óta használt gyomirtó szerek alkalmazási területének kiterjesztését (TARJÁNYI ORAVECZ, 2001). $]HOV JHQHUiFLyVWUDQV]JpQLNXVQ YpQ\HNN ] ODKHUELFLGWROHUDQFLD WDOiQ D OHJMHOHQW VHEE OHJDOiEELV JD]GDViJL V]HPSRQWEyO '8',76 HESZKY, 2000). $ 0DJ\DU 2UV]iJJ\ OpV HOIRJDGWD D] pyl ;;9,, W UYpQ\W D JpQWHFKQROyJLDL WHYpNHQ\VpJU O DPHO\ január 1-jén lépett 1

3 hatályba, így törvényileg szigorúan szabályozott keretek között Magyarországon is elindulhattak a kísérletek glifozát és glufozinátammónium rezisztens transzgénikus (GM) kukoricafajták gyomszabályozásában. A dolgozat célja a transzgénikus (GM) kukoricanövény, különös WHNLQWHWWHO D] HVHWOHJHV J\RPUH]LV]WHQFLD PHJHO ]pvpuh V]ROJiOy gyomirtási technológiájának kidolgozása hazai körülmények között. A FpONLW N YHW ]pv PHJYDOyVtWiVD pughnpehq között, négy egymást pyehqv]deddföldi kísérleteket végeztünk. A szántóföldi kísérletek során J\RPPDJRNDW J\ MW WW QN D JOLIR]iW hatóanyagú és glifozát kombinációkkal, illetve a hagyományos készítményekkel kezelt parcellákról, hogy laboratóriumi csíráztatás során vizsgálhassuk a két terüohwu O V]iUPD]y PDJRN N ] WWL HVHWOHJHV különbséget a csírázási erélyben, csíráztató kamrában (sötétben; állandó PHJYLOiJtWiV PHOOHWW YDODPLQW YiOWR]y K PpUVpNOHW pv YiOWR]y fényviszonyok mellett) és üvegházi körülmények között (a kicsírázott növényszám, a zöldtömeg, a szárazanyag tömeg és a növénymagasság meghatározása céljából). 2

4 Kísérleti rész A szabadföldi vizsgálatok beállításának feltételeit az évi XXVII. törvény, a vonatkozó miniszteri rendeletek, valamint a Géntechnológiai Bizottság és a FölGP YHOpV J\L *pqwhfkqroyjldl +DWyViJ iowdo NLDGRWW Korlátozó Intézkedések határozzák meg. A Korlátozó Intézkedések általános célja annak megakadályozása, hogy a transzgénikus növények YDJ\ DQQDN UpV]HL HQJHGpO\ QpON O D PHJKDWiUR]RWW N UQ\H]HWE O kikerüljeqhnpvydj\eiuplo\hq PyGRQDN YHWNH] KDV]QiODWLIRNR]DWED léphessenek, azaz kereskedelmi forgalomba kerüljenek. Szabadföldi vizsgálatok beállítására a kibocsátási engedély birtokában kerülhet sor (a géntechnológiával módosított szervezet nem zárt rendszhuehqydoyihokdv]qioivdnlerfviwivqdnplq V O A szabadföldi gyomirtási kísérleteink az alábbi feltételek figyelembe YpWHOpYHONHU OWHNEHiOOtWiVUDPLQGHQOpSpVWMHJ\] N Q\YEHQU J]tWYH 500 m izolációs távolság 10 m köpenyvetés (pollencsapda), amit viuij]iv HO WW PHJ NHOO semmisíteni. )L]LNDL U]pVIRO\DPDWRVDQyUiQNHUHV]W O.tVpUOHW YpJpQ MHOHQHVHWEHQ FtPHUKiQ\iV HO WW PHJVHPPLVtWpV szántás (szükség esetén megismételve) Kísérlet végén, 1 hónapon belül jelentés az FVM-nek. A Korlátozó IntézkHGpVHNEHWDUWiViWD]200,HUUHNLMHO OWIHO J\HO - MH EiUPHO\LN LG SRQWEDQ HOOHQ UL]KHWL $ KD]DL HO tuivrn V]LJRUiUD MHOOHP] KRJ\ )UDQFLDRUV]iJEDQ D WUDQV]JpQLNXV NXNRULFD NtVpUOHWHN beállításánál az izolációs távolság csak 200 m, a köpenyvetés pedig 4 sor. 3

5 $ NtVpUOHWHN VDURNSRQWMDLW MHO] NDUyN OHYHUpVpYHO WDUWyVDQ PHJ NHOO jelölni oly módon, hogy a terület kontúrjai, a vetés betakarítása és a talaj HOPXQNiOiVDXWiQLVNLMHO OKHW NOHJ\HQHN $ NtVpUOHW HOKHO\H]pVpU O WpUNpSYi]ODWRW NHOO NpV]tWHQL RO\DQ méretarányokkal és pontossággal, hogy annak alapján a kísérlet helye ioodqgywhuhswiuj\dnkr]ljd]rgydqeiuplnru~mudnlw ]KHW OHJ\HQ $ FpONLW ]pv PHJYDOyVtWiVD pughnpehq között, négy HJ\PiVWN YHW pyehqv]dedgi OGLNtVpUOHWHNHWYpJH]W QNWáblázat). 1. táblázat: Kísérleti program ( években beállított kezelések) Év Színhely Május Június Hegyeshalom A: V.13. B: V.22. C: VI.02. Mosonmagyaróvár A: V.13. B: V.22. C: VI.02. ÒMUyQDI A: V.28. B: VI.01. Zsombolya 2000 Szabadszentkirály Szárazság miatt kiszántva 2001 Mosonmagyaróvár Szabadszentkirály Mosonmagyaróvár C: VI.04. C: VI.29. C: V.23. C: V.31. Színek: sárga hagyományos hibridek A: kukorica 2-3 leveles piros szárazság miatt kiszántva B: kukorica 3-4 leveles zöld transzgénikus hibridek C: kukorica 4-6 leveles Vizsgálatainkhoz a glifozát rezisztens kukoricát (NK 603 JpQNRQVWUXNFLyW KRUGR]y KLEULGHN '. '. YiODV]WRWWXN I kombinációs partnerként a glifozát hatóanyagú herbicid mellé az acetoklór és nikoszulfuron hatóanyagú herbicideket. 4

6 A kezeléseket PatR[ SDUFHOODSHUPHWH] YHO 96 ;5 7HH-HW szórófej; 2,2 bar nyomás, 400 l/ha vízmennyiség) állítottuk be. $ NtVpUOHWHNEHQ V]HUHSO KHUELFLGHNHW pv KHUELFLG NRPELQiFLyNDW D kultúrnövényre és a gyomnövényekre gyakorolt hatásuk alapján értékeltük. Értékeléskor az abszolút kontrollhoz viszonyítottuk a vizsgált készítmények hatását (UJVÁROSI, 1973a; REISINGER, 1977, 1979, 1987, 2001; TÖRÖK et al., 1985). A gyomirtó hatás kifejezésére 0-tól 100-LJ WHUMHG VNiOiW DONDOPD]WXQN $ VNiOiN -100-LJ WHUMHG puwpnhl kategóriába soroltak, amelyek a gyors elbírálást segítik, illetve az egyes %-os értéktartományok szöveges jellemzését adják meg. A kukoricára gyakorolt herbicidhatást az EWRS 1-9 skála szerint kívántuk meghatározni (REISINGER, 1977, TÖRÖK et al., 1985, NÉMETH SÁRFALVI, 1998). $ NtVpUOHWL HUHGPpQ\HN IHOGROJR]iVD VRUiQ D NpWWpQ\H] V YDULDQFLD- DQDOt]LVW DONDOPD]WXN D] HJ\HV NH]HOpVHN WpQ\H] N KDWiVD N ] WWL eltérések megbízhatóságának igazolása céljából, és az eredmények értékelésénél ábránként feltüntettük a varianciaanalízis alkalmazásával meghatározott SzD 5% értékét (SVÁB, 1981). A szántóföldi kísérletek során október 15-én Abutilon theophrasti, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus J\RPPDJRNDWJ\ MW WW QNDJOLIR]iWKDtóanyagú és glifozát kombinációkkal, illetve a hagyományos készítményekkel kezelt parcellákról, hogy laboratóriumi csíráztatás során vizsgálhassuk a két WHU OHWU O V]iUPD]y PDJRN N ] WWL HVHWOHJHV N O QEVpJHW D FVtUi]iVL erélyben. A vizsgálatokat az MTA Me] Fitotronjában, Martonvásáron végeztük, az alábbiak szerint: JD]GDViJL.XWDWy,QWp]HWpQHN 5

7 o Csírázási erély vizsgálata csíráztató kamrában: 1. Sötétben, 20 C-on. 1. Állandó világítás mellett, 20 C-on. 9iOWR]yK PpUVpNOHWpVYiOWR]yIpQ\YLV]RQ\RNPHOOHWt: o 10 óra 10 C-on sötétben 14 óra 20 C-on megvilágítással. - Csírázási erély vizsgálata üvegházi körülmények között. 6

8 Eredmények pvpyhnehqv] UpVMHOOHJ PRGHOOYL]VJiODWRNDWiOOtWRWWXQN EH N O QE ] IHOWpWHOH]HWW J\RPV]DEiO\R]iVL HOMiUiVRNNDl, hagyományos (genetikailag nem módosított) kukoricában, Hegyeshalom, Újudvar, Mosonmagyaróvár, Martonvásár, Telekgerendás mellett (17 kezeléssel, két ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben). Cél az egyes készítmények és kombinációik hatásának vizsgálata és az optimális NLMXWWDWiVLLG SRQWRNPHJiOODStWiVDYROW$NpV]tWPpQ\HNN ] WWHJ\DUiQW szerepeltek totális és nem totális tartamhatás nélküli készítmények, WRYiEEi YROWDN WDUWDPKDWiVVDO UHQGHONH] NRPELQiFLyN LV $ J\RPRNUD gyakorolt hatást két, illetyh KiURP LG SRQWEDQ puwpnhow N KDWpNRQ\ViJL százalékot állapítottunk meg a kezeletlen kontrollhoz képest. Az értékelések több gyomfajra történtek, és rögzítettük az összes gyomosodást befolyásoló hatékonyságot is. A Géntechnológiai Bizottság a kísérletek beállításához szükséges pyhqnpqwl NLERFViWiVL HQJHGpO\ NLDGiViYDO NpVOHNHGHWW DPL NHGYH] WOHQ YROWDYL]VJiODWRNHUHGPpQ\HVVpJpUHËJ\DN YHWNH] KiURPHV]WHQG EHQ HO IRUGXOW KRJ\ D NXNRULFiW FVDN M~OLXV HOHMpQ WXGWXN HOYHWQL D] HOYHWHWW kukoricában nep IHMO G WW puwpnhokhw J\RPQ YpQ\ LOOHWYH PiU D NH]HOpVHN HO WW D] HO tuivrnqdn PHJIHOHO HQ D NtVpUOHWHW PHJ NHOOHWW VHPPLVtWHQL (O IRUGXOW KRJ\ D NtVpUOHWHNHW D] HQJHGpO\ NpVpVH PLDWW Zsombolyán, Romániában, közel a magyar határhoz (azonos ökológiai feltételek mellett) kellett beállítani (vagy ismételten hagyományos kukoricában). 7

9 Az 1998-DV HUHGPpQ\HN LV LJD]ROWiN FpONLW ]pv QNHW KRJ\ D] évi vizsgálatainkhoz a glifozát rezisztens kukoricát (NK 603 génkonstrukciót hordozó hibridek: DK 391; DK YiODV]WRWWXN I kombinációs partnerként a glifozát hatóanyag mellé az acetoklór és nikoszulfuron herbicid hatóanyagokat N ] WW N O QE ] KHO\HNHQ EHiOOtWRWW NtVpUOHWHNEHQ 6]DEDGV]HQWNLUiO\ 0RVRQPDJ\DUyYiU ÒMUyQDI HJ\pYHV pv pyho gyomokon elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy a tartamhatás nélküli glifozát, bár kiváló gyomirtó hatással rendelkezik, több vizsgált gyomnövény esetében is igényli a kombinációs partnert. A glifozátot tartalmazó készítményt önmagában alkalmazva, minimum 3,0 liter 5RXQGXSNLMXWWDWiVDDMiQOKDWyeYHO HJ\V]LN HNNHOIHUW ] WWWHU OHWHQD] osztott kezelés szükséges. Adalékanyag alkalmazása segíti a hatóanyag gyorsabb felszívódását és gyorsítja a gyomnövények pusztulását. Az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések adatait vizsgálva PHJiOODStWRWWXN KRJ\ 0DJ\DURUV]iJRQ D] HOP~OW Wt] HV]WHQG EHQ D nehezen irtható egy- pv NpWV]LN J\RPRN KD]iQN WHUPHOpVL V]HUNH]HWpW meghatározó kukoricában nagyon elterjedtek, biztonságos szabályozásukhoz új technológiai elemek szükségesek. A transzgénikus NXNRULFDKLEULGHNYiUKDWyEHYH]HWpVHHUUHOHKHW VpJHWQ\~MW $] HOP~OW py QHP PHJIHOHO DJURWHFKQLNDL J\DNRUODWD következtében a Cirsium arvense a kukorica egyik nehezen irtható gyomnövénye lett. A kísérletek szerint az 1-3 leveles korban történt teljes 3,0 OKD Gy]LV~ 5RXQGXS JOLIR]iW NH]HOpV NLW Q HUHGPpQ\W DGRWW $ évi mosonmagyaróvári és szabadszentkirályi kísérletek eredményei LJD]ROWiN D JOLIR]iW pv QLNRV]XOIXURQ N ] V NLMXWWDWiVD HVHWpQ IHOOpS 8

10 szinergista hatást. Az 50 %-kal csökkentett 1,5 l/ha Roundup (glifozát) 0,5 l/ha Motivellel (nikoszulfuron) kiegészítve közel azonos hatású a teljes Roundup (glifozát) dózissal (3,0 l/ha). Ez két szempontból is MHOHQW V OHKHW HJ\LN D N UQ\H]HW KHUELFLGWHUKHOpVpQHN FV NNentése, a PiVLNDM Y EHQIRO\DPDWRVViYiOKDWyJOLIR]iWDONDOPD]iVN YHWNH]WpEHQ NLDODNXOKDWyUH]LV]WHQFLDYHV]pO\pQHNPHJHO ]pvh A Convolvulus arvensis visszaszorítására nem adott megnyugtató választ egyik vizsgált kombináció sem, a magas dózisú (3,0 l/ha) Roundup (glifozát) kijuttatása is csak 90 % körüli eredményt adott. $PHQQ\LEHQ D NH]HOpVUH NHU O WHU OHWHQ W~OV~O\EDQ YDQQDN D] egyéves, melegigényes T 4 -es gyomnövények (Echinochloa crus-galli, Panicum miliaceum, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus retroflexus D] DFHWRNOyU JOLIR]iWWDO WDQNNHYHUpNEHQ W UWpQ kijuttatása csak a gyomnövények korai fejlettségi állapotában ad NLHOpJtW HUHGPpQ\W A szántóföldi kísérletek során október 15-én Abutilon theophrasti, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus J\RPPDJRNDW J\ MW WW QN a glifozát hatóanyagú és glifozát kombinációkkal, illetve a hagyományos készítményekkel permetezett parcellákról, és laboratóriumi csíráztatás során vizsgáltuk a kpw WHU OHWU O V]iUPD]y PDJRN N ] WWL HVHWOHJHV különbséget a csírázási erélyben, csíráztató kamrában (sötétben; állandó PHJYLOiJtWiV PHOOHWW YDODPLQW YiOWR]y K PpUVpNOHW pv YiOWR]y fényviszonyok mellett) és üvegházi körülmények között (a kicsírázott növényszám, a zöldtömeg, a szárazanyag tömeg és a növénymagasság meghatározása céljából). 9

11 Megállapítottuk, hogy a kezelések hatása (glifozáttal, illetve glifozát NRPELQiFLyNNDO NH]HOW WHU OHWHNU O V]iUPD]y J\RPPDJYDNQiO tendenciájában csökkentette a gyom csíranövények zöld- és szárazanyag tömegét egyaránt, de statisztikailag nem bizonyítható különbség a glifozát kezelés hatására. A dolgozatban összefoglalt eredmények és tézisek az RR (glifozát rezisztens) kukorica engedélyezése után segíthetik a gyakorlatban alkalmazható gyomirtási technológiák összeállításánál a szakembereket. 10

12 Új tudományos eredmények 1. Az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések adatait vizsgálva megállapítottuk, hogy 0DJ\DURUV]iJRQ D] HOP~OW Wt] HV]WHQG EHQ D nehezen irtható egy-pvnpwv]ln J\RPRNKD]iQNWHUPHOpVLV]HUNH]HWpW meghatározó kukoricában nagyon elterjedtek, biztonságos szabályozásukhoz új technológiai elemek szükségesek. A transzgénikus kukoricahibridek váukdwy EHYH]HWpVH HUUH OHKHW VpJHW nyújt, ezért már 1998-ban elkezdtük a glifozát önmagában és NRPELQiFLyNEDQ W UWpQ YL]VJiODWiW HO V] U PRGHOO NtVpUOHWHNEHQ PDMG JOLIR]iW W U 55 NXNRULFiEDQ (UHGPpQ\HLQN DODSMiQ D YL]VJiOW kombinációk biztonságosan alkalmazhatók a transzgénikus, JOLIR]iWW U NXNRULFiEDQDQQDNHQJHGpO\H]pVHXWiQ 2. $] HOP~OW py QHP PHJIHOHO DJURWHFKQLNDL J\DNRUODWD következtében a Cirsium arvense a kukorica egyik nehezen irtható gyomnövénye lett. Vizsgálataink igazolták, hogy az 1-3 leveles NRUEDQ W UWpQW WHOMHV Gy]LV~ JOLIR]iW NLW Q HUHGPpQ\W DGRWW $ és évi mosonmagyaróvári, valamint a évi szabadszentkirályi értékelések igazolják a glifozát és nikoszulfuron N ] V NLMXWWDWiVD HVHWpQ IHOOpS V]LQHUJLVWD KDWiVW $] 50 %-kal csökkentett 1,5 l/ha glifozát 0,5 l/ha nikoszulfuronnal kiegészítve közel azonos hatású a teljes glifozát dózissal (3,0 l/ha). Ez két V]HPSRQWEyOLVMHOHQW VOHKHWHJ\LNDN UQ\H]HWKHUELFLG-terhelésének FV NNHQWpVH D PiVLN D M Y EHQ IRO\DPDWRVVá válható glifozát DONDOPD]iVUH]LV]WHQFLDYHV]pO\pQHNPHJHO ]pvh 11

13 3. A Convolvulus arvensis visszaszorítására nem adott megnyugtató választ egyik vizsgált kombináció sem, a magas dózisú (3,0 l/ha) glifozát kijuttatása is csak 90 % körüli pusztulást eredményezett. 4. $PHQQ\LEHQ D NH]HOpVUH NHU O WHU OHWHQ W~OV~O\EDQ YDQQDN D] egyéves T 4 -es gyomnövények (Echinochloa crus-galli, Panicum miliaceum, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus retroflexus), az acetoklór glifozáttal tankkeverékben történ NLMXWWDWiVD FVDN D J\RPQ YpQ\HN NRUDL IHMOHWWVpJL ioodsrwiedq DGNLHOpJtW HUHGPpQ\W 5. gvv]hkdvrqotwy FVtUi]WDWiVL YL]VJiODWRW YpJH]W QN N O QE ] körülmények között (csíráztató kamrában és üvegházban), a kukoricában használt glifozát és glifozát kombinációkkal, illetve hagyományos kukorica gyomirtó szerekkel kezelt parcellákról V]iUPD]y J\RPPDJYDNNDO PLQGNpW WHU OHWU O D N YHWNH] J\RPPDJRNDW J\ MW WW N Abutilon theophrasti, Echinochloa crusgalli, Polygonum lapathifolium, Chenopodium album és Amaranthus retroflexus). Megállapítottuk, hogy a kezelések hatása (glifozáttal, LOOHWYH JOLIR]iW NRPELQiFLyNNDO NH]HOW WHU OHWHNU O V]iUPD]y gyommagvaknál) tendenciájában csökkentette mind a zöld-, mind a szárazanyag tömeget, de statisztikailag nem bizonyítható különbség a glifozátkezelés hátrányára. 12

14 Szakirodalom jegyzék Avery, D.T. Dennis, A.J. (1997): Environmentally Sustaining Agriculture, Choices, First Quarter, American Agricultural Economics Association, Ames, IA, pp Dudits D. Heszky L. (2000): Növényi biotechnológia és géntechnológia. Agroinform Kiadó, Budapest, pp , Németh I. Sárfalvi B. (1998): A gyomfelvételezési módszerek értékelése összehasonlító vizsgálatok alapján. Növényvédelem, 34: Reisinger P. (1977): A gyomfelvételezési módszerek összehasonlító vizsgálata. Növényvédelem, 13: Reisinger P. (1979): Gyomvizsgálatok számítógéppel. XXI. Georgikon Napok. Keszthely, pp Reisinger P. (1987): Cönológiai felvételezésekre alapozott gyomirtás tervezés logikai rendszere búzában és kukoricában. Kandidátusi értekezés, Pécs, 126 pp. Reisinger, P. (2001): Weed surveys on farmland in Hungary ( ) Magyar Gyomkutatás és Technológia, 2 (1): Sváb J. (1981): Biometriai módszerek a kutatásban 0H] Kiadó, Budapest. JD]GDViJL Tarjányi J. 2UDYHF] 6 $ J\RPLUWy V]HU W U Q YpQ\HN termesztésének térhódítása és jogszabályozása. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 2 (2.): Török, T. Madarász, J. Németh, I. Hunyadi, K. Kovács, I. Szautner, S. 6] MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest, pp MYiURVL 0 D *\RPLUWiV 0H] ; ; 183.; 288; NH / +HUELFLG YL]VJiODWL PyGV]HUWDQ JD]GDViJL.LDGy %XGDSHVW SS Venetianer P. (2000): A génsebészet két háborúja. Magyar Tudomány, XLV (5):

15 $]puwhnh]pvwppdn UpE OtUWWXGRPiQ\RVN ]OHPpQ\HNSXEOLNiFLyN HO DGiVRN Lektorált szakfolyóiratban megjelent: Tarjányi J. (1990): Biztonságos védekezés az egyéves egy- pv NpWV]LN gyomok ellen egy új gyomirtó szer családdal. Növényvédelem, 26 (7): Kovács I. Tarjányi J. (2000): Egy szulfonilurea hatóanyagú, felszívódó levélherbicid hatásának fokozása Frigate adalékanyaggal. Magyar Gyomkutatás és technológia, 1 (1): Tarjányi J. Oravecz S. (2001): $ J\RPLUWy V]HU W U Q YpQ\HN termesztésének térhódítása és jogszabályozása. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 2 (2): Tarjányi J. 1DJ\, *OLIR]iWW U NXNRULFD KLEULGHN posztemergens gyomirtásának vizsgálata hazai körülmények között. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 4 (1): Tarjányi, J. (2003): Study of post-emergent weed control of acetochlor tankmixes in glyphosate-tolerant maize hybrid under Hungarian conditions. Hungarian Weed Research and Technology. 4 (2): (in print) Konferencia összefoglalókban megjelent, konferenciákon elhangzott: Tarjányi, J. Mikulás, J. (1982): The control of Cynodon dactilon in vines with fluazifop-butil. The 1982 Brighton Crop Protection Conference: pp Tarjányi J. (1991): Vetésforgó alkalmaziviqdnmhohqw gyomirtó szerek alkalmazása esetén. IOR Conference, Poznan, Lengyelország. VpJHLPLGD]ROLQRQ Tarjányi J. (1991): Géntechnikai kutatási eredmények alkalmazása a növényvédelmi technológiák fejlesztésénél. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság, Nyíregyháza. 14

16 Tarjányi J. (1995): Sorghum halepense mentesítés Nicosulfuron osztott kezeléssel. Proplant, Calimanesty, Románia. Tarjányi J. (1996): Kukorica gyomirtása Sorghum halepense és Solanum nigrumihuw ]pvhvhwpq3ursodqw&dolpdqhvw\5rpiqld Tarjányi J. (1998): Genetikailag módosított organizmusok: transzgénikus növények védelme. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság, Balatonfüred. Lajos M. Kovács K. Tarjányi J. (1998): Modell kísérletek genetikailag módosított kukorica fajták (glifozát, glufozinátammónium rezisztens) kémiai gyomszabályozási eljárásaira. Növényvédelmi Tanácskozás, Debrecen. Kovács K. Lajos M. Tarjányi J. (1999): Modell kísérletek Rounduppal és Motivellel genetikailag módosított kukoricában, állománykezelés formájában ével J\RPRN HOOHQ 1 YpQ\YpGHOPL Fórum, Keszthely. Tarjányi J. Lajos M. Kovács K. Horváth A.(1999): Transzgénikus kukoricafajták kémiai gyomszabályozási technológiájának kidolgozására irányuló modell kísérletek. 45. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, p Tarjányi J. (1999): Transzgénikus növények befolyása a XXI század gyomirtási technológiájára. III. Nemzetközi EWRS-HU Tanácskozás, Martonvásár, p. 7. Tarjányi J. Nagy I. Ódor Sz. (2000): A transzgénikus kukorica kelés utáni gyomszabályozás vizsgálata 1999-ben. X. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely. Tarjányi J. (2000): A nikoszulfuron hatóanyagú Motivell kombinációk hatékonysága a kukorica fontosabb gyomnövényei ellen. X. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, p. 80. Tarjányi J. Béres I. Czepó M. Nagy I. (2000): A transzgénikus Roundup Ready kukorica gyomirtásának fejlesztése. IV. Nemzetközi EWRS-HU Tanácskozás, Martonvásár, p. 12. Tarjányi J. Kovács I. (2001): Frigate Adalékanyag a Motivell hatékonyság fokozására. 47. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, p

17 Tarjányi J. Nagy I. (2003): A környezeti terhelés csökkentésének OHKHW VpJH V] O EHQ $/6 JiWOy KHUELFLGGHO ;,,,.HV]WKHO\L Növényvédelmi Fórum, p. 85. Tarjányi J. (2003): A herbicidek periodikus táblázata. 49. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, p Tarjányi J. Nagy I. (2003): Transzgénikus kukorica fajták herbicidterhelésének csökkentésére irányuló vizsgálatok. III. 1 YpQ\WHUPHV]WpVL7XGRPiQ\RV1DS* G OO Nem lektorált szakfolyóiratban megjelent: Tarjányi J. (1998): Természetes anyagok a növényvédelemben. Növényvédelmi Tanácsok, Mosonmagyaróvár, 7 (8): 14. Tarjányi J. (1998): A transzgénikus növények termesztésének térhódítása. Növényvédelmi Tanácsok, Mosonmagyaróvár, 7 (9): Tarjányi J. 3iOIDL *,0, NXNRULFD D] HOV gyomirtószer ellenálló kultúrnövény. Növényvédelmi Tanácsok, Mosonmagyaróvár, 7 (10): HQJHGpO\H]HWW Tarjányi J. (1999): Fekete üröm (Artemisia vulgaris). Gyakorlati Agrofórum, 10 (9): Tarjányi, J. (2000): A transzgénikus kukorica termesztésének térhódítása. Gyakorlati Agrofórum, 11 (3):

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. TARJÁNYI JÓZSEF VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. TARJÁNYI JÓZSEF VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. TARJÁNYI JÓZSEF *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában

A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Dr. Lehoczky Éva DSc A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában Gyomnövények tápanyagelvonásának tanulmányozása precíziós eljárások és térinformatikai módszerek alkalmazásával

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag

www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag www.syngenta.hu kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomag ProNik gyűjtőcsomag Összetétel: 2,5 kg Casper + 6x1 l Milagro Extra 6 OD + 2x0,5 l FixPro A csomag 8 ha kukorica gyomirtására elegendő. Amenynyiben a

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. hét Előadás áttekintése A kukorica vegyszeres gyomirtása. A kukorica fontosabb gyomnövényei. A gyomok

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT A c c e n t 7 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 75 % nikoszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és vetmag kukorica elállítás gyomirtására

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG)

A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) DUPONT A R I G O 5 1 W G vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 360 g/kg, (36 % m/m) mezotrion 120 g/kg, (12 % m/m) nikoszulfuron 30 g/kg, (3 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

Principal DF. vízoldható granulátum (WG) N. környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT Principal DF formuláció: vízoldható granulátum (WG) N környezeti veszély hatóanyag:42.9% nikoszulfuron+ 10.7% rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól!

T i t u s 25. hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT T i t u s 25 DF vízben diszpergálható granulátum (WG) hatóanyag: 250 g/kg, ( 25 % m/m) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukoricában, silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. DUPONT T i t u s 2 5 D F formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG) N hatóanyag: 25 % (m/m%) rimszulfuron Széles hatásspektrumú gyomirtó szer takarmány kukorica és silókukoricában, étkezési burgonyában

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL

TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL TERMÉSZETVÉDELEM A DUNA MENTI TERÜLETEKEN ÖKOLÓGIAI SZŐLŐMŰVELÉSI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSÉVEL Projektszám: HUSK/1101/2.2.1/0294 SZAKÉRTŐ NEVE: Dr. Mikulás József Feladat megnevezése: Gyomnövények természetes

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF

Napraforgó növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Alert Sun Express 50 SX Tanos 50 DF Napraforgó növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Express 50 SX : kizárólag Express toleráns napraforgóban

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet

www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet www.syngenta.hu Kukorica gyomirtási technológiai füzet 2011 A sikeres kukoricatermesztés egyik fontos tényezője a hatékony, gyomflórához igazodó gyomirtás. A gyomirtószerek elsődleges választási szempontja

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI

Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI Mazsu Nikolett PhD hallgató Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Kutatómunka helyszíne: MTA ATK TAKI Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezetmérnöki BSc szak (2007-2011) Környezettechnológia

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÓTH KÁLMÁN MOSONMAGYARÓVÁR 2015 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR Wittmann Antal Növény-, Állat-

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben