ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám Oldal T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K 712/2001. Törvény D /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L %tuyvijuyo V]yOy V]iP~ törvény 37. szakasza 1-EHNH]GpVHLWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról /2001. DekrpWXP D /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L %tuyvijuyo V]yOy V]iP~ törvény 37. szakasza 1-EHNH]GpVHLWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyOWiUJ\~W UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 2 750/2001. Törvény a hajók álwdolv]hqq\h]pvphjho ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedq február 17-pQ PHJN W WW MHJ\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyl nemzetközi megállapodás (MARPOL 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról /2001. 'HNUpWXPDKDMyNiOWDOLV]HQQ\H]pVPHJHO ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedq február 17-pQ PHJN W WW MHJ\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyi nemzetközi megállapodás (MARPOL 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 3 ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK HATÁROZATAI 1167/2001. Határozat a Környezetvédelmi Gárda létrehozásáról /2001. Határozat a Nemzetiségi Kisebbségügyi Tanács létrehozásáról szóló 589/2001. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítésér O 8

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A SZENÁTUS T Ö R V É N Y D/HJIHOV EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]D 1-3. bekezdéseit módosító 224/2V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. Egyetlen szakasz. -yyikdj\mdd/hjihov EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\ 37. szakasza 1-3. bekezdéseit módosító, a Monitorul Oficial al României I. Részének november 25-i 606. számában közzétett november 24-LV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHW xx). (]W D W UYpQ\W D.pSYLVHO Ki] D V]HSWHPEHU -i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. szakasza (EHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VALER DORNEANU $.e39,6(/ +È=(/1g.( Ezt a törvényt a Szenátus a november 1-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw Bukarest, december szám. NICOLAE V & 52,8 A SZENÁTUS ELNÖKE ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M D/HJIHOV EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]D 1-EHNH]GpVHLWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW MyYiKDJ\iViUyOWiUJ\~W UYpQ\NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen szakasz..lklughwm ND/HJIHOV EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\ 37. szakasza1-3. bekezdéseitpygrvtwyv]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról tárgyú törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. Bukarest, november szám. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 14-i 803. számában. xx) Magyar nyelven megjelent a Románia Hivatalos Közlönye december 14-i 219. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. 3 ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +ÁZ A SZENÁTUS T Ö R V É N Y DKDMyNiOWDOLV]HQQ\H]pVPHJHO ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedqiheuxiu-én megkötött MHJ\] N Q\YYHOPyGRVtWRWWpYLQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiV0$532/ módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. Egyetlen szakasz. -yyikdj\md D KDMyN iowdol V]HQQ\H]pV PHJHO ]pvpuh YRQDWNR]y D /RQGRQEDQ február 17-én megkötött jeg\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyl QHP]HWN ]L PHJiOODSRGiV 0$532/ 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló, a Kormányt rendeletek kibocsátására feljogosító 324/2001. számú törvény 1. szakasza I.20. pontja alapján kibocsátott és a Monitorul Oficial al României I. Részének augusztus 30-i 517. számában közzétett augusztus 16-i 38. számú kormányrendeletet. (]W D W UYpQ\W D.pSYLVHO Ki] D V]HSWHPEHU -i ülésén fogadta el, betartva Románia AlkotmányDV]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VALER DORNEANU $.e39,6(/ +È=(/1g.( Ezt a törvényt a Szenátus a november 19-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw GHEORGHE BUZATU A SZENÁTUS ELNÖKE helyett Bukarest, december szám. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M DKDMyNiOWDOLV]HQQ\H]pVPHJHO ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedqiheuxiu-én megkötött MHJ\] N Q\YYHOPyGRVtWRWWpYLQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiV0$532/ módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen szakasz..lklughwm N D KDMyN iowdol V]HQQ\H]pV PHJHO ]pvpuh YRQDWNR]y D /RQGRQEDQ február 17-pQ PHJN W WW MHJ\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyl QHP]HWN ]L PHJiOODSRGiV 0$532/ 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú kormányrendeletet jóváhagyó törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE Bukarest, december szám. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 27-i 840. számában.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K H A T Á R O Z A T A I ROMÁNIA KORMÁNYA H A T Á R O Z A T a Környezetvédelmi Gárda létrehozásáról x) Románia Alkotmánya 107. szandv]iqdn pv D N UQ\H]HWYpGHOHPU O V]yOy ~MUDN ]]pwhww V]iP~W UYpQ\V]DNDV]DHpVVSRQWMiQDND]HO tuivdldodsmiq Románia Kormánya elfogadja a jelen határozatot. 1. szakasz. (1) A központi környezetvédelmi hatóság szakapparátus révén teljesíti a N UQ\H]HWIHO J\HOHW D NLKiJiVRN PHJHO ]pvh pv E QWHWpVH YDODPLQW D WHUPpV]HWHV pv MRJL V]HPpO\HN WHYpNHQ\VpJHQ\RPiQDWiUJ\N UEHQHON YHWHWWE QFVHOHNPpQ\HNHVHWpEHQDE Q OG ] V]HUYHNPHJNHUHVpVH terén reá háruló feladatkört az ország egész területén. $9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXP NROyJLDLHOOHQ U]pVLpVPRQLWRUR]iVLUpV]OHJpQHN D PHJ\HL LOOHWYH %XNDUHVW PXQLFtSLXPL N UQ\H]HWYpGHOPL IHO J\HO VpJHNQHN pv D 'XQD-delta Bioszféra 5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJpQHNiWV]HUYH]pVHUpYén létrejön a Környezetvédelmi Gárda. 2. szakasz. A Környezetvédelmi Gárda a jelen határozat szerint a központi környezetvédelmi KDWyViJDPHJ\HLLOOHWYH%XNDUHVWPXQLFtSLXPLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHNpVD'XQD-delta Bioszféra Rezervátum Ügyvezet VpJH NHUHWpEHQ PHJV]HUYH]HQG pvp N G VDMiWRV MRJiOOiV~ NROyJLDL HOOHQ U] testület. 3. szakasz. )HODGDWN UpQHNWHOMHVtWpVpEHQD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDV]HPpO\]HWHHJ\ WWP N GLND] állam intézményeivel, természetes és jogi személyekkel, valamint nem kormányszerv szervezetekkel, a törvényes keretek között. 4. szakasz. (1) A Környezetvédelmi Gárda szervezeti felépítésébe tartozik: DD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD) EL]WRVViJD b) a Környezetvédelmi Gárda megyei biztosságai és Bukarest municípiumi biztosság c) a Duna-GHOWD%LRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJH3pQ] J\L*iUGiMiQDNEL]WRVViJD (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerint létrehozott egységek a továbbiakban a Környezetvédelmi Gárda területi egységei néven szerepelnek. 5. szakasz. A KörnyH]HWYpGHOPL*iUGD) EL]WRVViJDD9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXP keretében vezérigazgatóság szintjén megszervezett különálló részleg, amelynek feladata 4. szakasz (1) bekezdése b) és c) pontja szerint létrehozott területi egységek tevékenységének megszervezése, irányítása és HOOHQ U]pVH D NLKiJiVRN PHJHO ]pvpuh pv E QWHWpVpUH YRQDWNR]y WHYpNHQ\VpJ NLIHMWpVH YDJ\ D N UQ\H]HWYpGHOHPWHUpQDUpJLyUDLOOHWYHKDWiURQW~OUDNLKDWyDODNRVViJHJpV]VpJpWpVDN UQ\H]HWLWpQ\H] N PLQ VpJpWPHJNiURVtWKDWyE QFVHOHNPpQ\HNHON YHWpVHHVHWpQDE Q OG ] V]HUYHNPHJNHUHVpVH5RPiQLD egész területén. 6. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD) EL]WRVViJiWI -komisszár vezeti, akit a törvény felté- WHOHLN ] WWDN ]SRQWLN UQ\H]HWYpGHOPLKDWyViJYH]HW MpQHNUHQdeletével neveznek ki vagy hívnak vissza. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd I -komisszárja közvetlenül a központi környezetvédelmi hatóság YH]HW MpQHNYDQDOiUHQGHOYH7LV]WVpJHDYH]pULJD]JDWyLWLV]WVpJJHOD]RQRVtWRWW 7. szakasz. (1) A Környezetvédelmi Gárda területi egységei a megyei illetve Bukarest municípiumi N UQ\H]HWYpGHOPL IHO J\HO VpJHNpVD'XQD-GHOWD %LRV]IpUD 5H]HUYiWXP hj\yh]hw VpJH NHUHWpEH WDUWR]y N O QiOOy UpV]OHJHN DPHO\HNHW YH]HW NRPLVV]iURN YH]HWQHN DNLNHW D W UYpQ\ IHOWpWHOHL N ] WW a központi N UQ\H]HWYpGHOPLKDWyViJYH]HW MpQHNUHQGHOHWpYHOQHYH]QHNNLYDJ\KtYQDNYLVV]D x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 789. számában.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. 5 $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd WHU OHWL HJ\VpJHLQHN YH]HW NRPLVV]iUMDL N ]YHWOHQ O D PHJ\HL pv %XNDUHVWPXQLFtSLXPLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHNI IHO J\HO LQHk, a Duna-delta Bioszféra Rezervátum hj\yh]hw VpJ HVHWpEHQ SHGLJ D NRUPiQ\]yMiQDN YDQQDN DOiUHQGHOYH pv V]DNPDL V]HPSRQWEyO D. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDI EL]WRVViJDiOWDOYDQQDNHJ\EHKDQJROYDpVHOOHQ UL]YH $YH]HW NRPLVV]iUWLV]WVpJDPHJ\HLpV%XNDUHVWPXQLFtSLXPLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHN KHO\HWWHVI IHO J\HO MHLOOHWYHD'XQD-GHOWD%LRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJHHVHWpEHQHQQHNLJD]JDWyMD tisztséggel egyenértékesített. 8. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd ) EL]WRVViJD pv WHU OHWL HJ\Végei tevékenységének lebonyolításához szükséges helyiségek a központi környezetvédelmi hatóság, illetve a környezetvédelmi IHO J\HO VpJHNpVD'XQD-GHOWDELRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJHiOWDOEL]WRVtWDQGyN 9. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD) biztosságának és a Környezetvédelmi Gárda területi HJ\VpJHLQHNIHODGDWN UHD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDV]HUYH]pVLpVP N GpVLV]DEiO\]DWiYDOiOODStWDQGyPHJ $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWD D N ]SRQWL N UQ\H]HWYpGHOPL hatóság YH]HW MpQHNUHQGHOHWpYHOKDJ\DQGyMyYiDMHOHQKDWiUR]DWKDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOV]iPtWRWW QDSRVKDWiULG QEHO O 10. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDI IHODGDWN UHDN YHWNH] DHOOHQ U]LDN UQ\H]HW VV]HWHY HOHPHLUHOpQ\HJHVHQNLKDWó berendezéseket E P V]DNL HOOHQ U]pVHNHW YpJH] D W UYpQ\ V]HULQW D N UQ\H]HWL NLKDWiV V]HPSRQWMiEyO IHOEHFVOpVL HOMiUiVQDNDOiYHWHWWWHYpNHQ\VpJHNHWNLIHMW YDODPHQQ\LJD]GDViJLYiOODONR]yQiO c) figyelemmel kíséri a környezetvédelmi beruházások megvalósítását valamennyi kivitelezési fázisban, mely célból hozzáférhet a szükséges dokumentációhoz G UpV]W YHV] D N UQ\H]HWL WpQ\H] NUH J\DNRUROW V]HQQ\H] KDWiVRN NLN V] E OpVpW pv FV NNHQWpVpW YDODPLQWDYpOHWOHQV]HU V]HQQ\H] GpVHNEHN YHWNH]pVpQHNPHJHO ]pvpwfpo]yehdydwnr]ivrnedq e) a törvény feltételei között cselekszik az információknak és adatoknak a gazdasági vállalkozóktól YDOy PHJV]HU]pVppUW D N UQ\H]HWYpGHOHPPHO NDSFVRODWRV E Q ]pvl MHOHQVpJ PHJLVPHUpVH PHJHO ]pvh pv leküzdése érdekében I HOOHQ U]L D N UQ\H]HWYpGHOPL MRJV]DEiO\RN HO tuivdlqdn DONDOPD]iViW pv PHJiOODStWMD D]RN PHJV]HJpVpWDONDOPD]]DD]HPOtWHWWHNEHQHO tuwnlkijivle QWHWpVHNHW J HJ\ WWP N GLN D UHQG U-pVYDJ\FVHQG UHJ\VpJHNNHO D N UQ\H]HWYpGHOPL W UYpQ\KR]iV V]HULQt E QFVHOHNPpQ\W NpSH] FVHOHNPpQ\HN PHJiOODStWiViEDQ D E Q OG ] V]HUYHNQHN D] HPOtWHWWHN IHOHWWHV N ]KDWyViJDYH]HW MHiOWDOLPHJNHUHVpVHpUGHNpEHQ K ILJ\HOHPPHO NtVpUL pv HOOHQ U]L D KXOODGpNRN NH]HOpVpUH pv D] ~MUDIHOKDV]QiOKDWy DQ\DJRN visszanyerésére vonatkozó szabályozásoknak a jogi és természetes személyek általi betartását L MHJ\] N Q\Y DODSMiQ HJ\ WWP N GLN YDODPHQQ\L KDWyViJJDO DPHO\ V]iPiUD D W UYpQ\ V]HULQW D környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat állapítottak meg j) a határon túlud NLKDWy P V]DNL EDOHVHWHN pv NROyJLDL NDWDV]WUyIiN HVHWpQ H]HN NLKDWiVDLQDN PHJHO ]pvpuh FV NNHQWpVpUH pv NLN V] E OpVpUH HJ\ WWP N GLN PiV ioodprn pv HJ\HV QHP]HWN ]L intézmények ágazati struktúráival. 11. szakasz. (1) A Környezetvédelmi Gárda operdwty pv YpOHWOHQV]HU HOOHQ U]pVW YpJH] D] szakasz szerint megállapított feladatkörrel kapcsolatban. (2) Feladatkörük teljesítése során a Környezetvédelmi Gárda komisszárjai jogosultak: a) a törvény feltételei között bármikor és bármely olyan helyre behatolni, ahol a környezetre negatív hatást gyakorló tevékenységeket bonyolítanak le E LJD]ROWDWQL D N UQ\H]HWYpGHOPL WiUJ\N U W UYpQ\HV UHQGHONH]pVHNHW PHJV]HJ V]HPpO\HNHW pv megállapítani ezek személyazonosságát FDUHQG UHJ\VpJ V]pNKHO\pUH NtVprni azokat, akik akcióikkal veszélyeztetik a környezet állapotát, valamint a környezetvédelem területén törvényellenes cselekmények elkövetésével gyanúsított személyeket, akiknek nem állapítható meg az azonossága GDUHQG UV]HUYHNNHO HJ\ WW HOOHQ UL]QL D IRUJDORPEDQ OHY JpSMiUP YHNHW KD E QFVHOHNPpQ\HN elkövetésével kapcsolatos gyanúokok merülnek fel a környezetvédelem terén

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. HD]LOOHWpNHVV]HUYHNNHOHJ\ WWD]iOODPKDWiUiWNHOpVLSRQWRNQiOUpV]WYHQQLDVDMiWRVHOOHQ U]pVEHQ I D W UYpQ\EHQ HO tuw esetek kivételével, a bírlaló beleegyezésével bármely szállító- és NRPPXQLNiFLyV HV]N ]W LJpQ\EH YHQQL D PiV PyGRQ QHP WHOMHVtWKHW W UYpQ\HV EHDYDWNR]iVL LQWp]NHGpVHN PHJKR]DWDOiKR] YDODPHO\ OpQ\HJHV NLKDWiV~ NDWDV]WUyID YDJ\ P V]DNL EDOHVHW EHN YHWNH]pVH esetén. A NLDGiVRN D WXODMGRQRVRN NpUpVpUH XWyODJRVDQ IL]HWHQG N NL pv D. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd HJ\VpJHLQHN DODSMDLEyOYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDEHDYDWNR]iVWHO LGp] V]HPpO\HNiOWDOIHGH]HQG N 12. szakasz. (1) Területi viszonylatban a KörnyezeWYpGHOPL *iugd HJ\ WWP N GLN D KHO\L közigazgatási hatóságokkal, a többi helyi szervvel és közintézménnyel, a minisztériumok decentralizált N ]V]ROJiODWDLYDODSROJiULWiUVDGDORPNpSYLVHO LYHODWHUPpV]HWHVpVMRJLV]HPpO\HNNHO (2) A központi környezetypghopl KDWyViJ WHU OHWL IHO J\HO VpJHLpVD'XQD-delta Bioszféra 5H]HUYiWXP hj\yh]hw VpJH D. UQ\H]HWYpGHOPL *iugiqdn D] LOOHW WHU OHWL HJ\VpJHL QHYpEHQ pv MDYiUD HJ\ WWP N GpVL MHJ\] N Q\YHNHW N W D KHO\L N ]LJD]JDWiVL KDWyViJRNNDO D UHQGNtY OL HVHPpQ\ekkel NDSFVRODWRV IHODGDWN U KDWpNRQ\ WHOMHVtWpVH pv D N UQ\H]HWL WpQ\H] NUH J\DNRUROW QHJDWtY NLKDWiVRN csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében. $ MHJ\] N Q\YHNHW D PHJN WpV NW O V]iPtWRWW QDSRQ EHO O HO NHOO MXWWDWQL D N ]SRQWL környezetvédelmi közhatósághoz. 13. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD YH]HW pv YpJUHKDMWy V]DNV]HPpO\]HWH N ]WLV]WYLVHO L PLQ VpJJHOUHQGHONH]LNpVNRPLVV]iUWLV]WVpJEHOHV]EHVRUROYD (2) A központi környezetvédelmi hatóság részlegeinek, a megyei, illetve Bukarest municípiumi N UQ\H]HWYpGHOPL IHO J\HO VpJHNQHN pv D 'XQD-GHOWD %LRV]IpUD 5H]HUYiWXP hj\yh]hw VpJpQHN amelyek iwv]huyh]hqg N D. UQ\H]HWYpGHOPL *iugiyi D YH]HW pv YpJUHKDMWy V]DNV]HPpO\]HWH D N ]WLV]WYLVHO N jogállásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 188/1999. számú törvény szerint sorolandó be komisszári köztisztségbe. (3) A Környezetvédelmi Gárda szakszemélyzetének jogai és szolgálati kötelezettségei a törvény IHOWpWHOHL N ] WW D N ]SRQWL N UQ\H]HWYpGHOPL KDWyViJ YH]HW MpQHN UHQGHOHWével állapítandók meg, a jelen KDWiUR]DWKDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO O 14. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDV]HPpO\]HWHPHJN O QE ]WHW MHOOHOHOOiWRWWHJ\HQUXKiW visel és szolgálati fegyverzettel van ellátva, DPHO\HWN WHOHVDW UYpQ\IHOWpWHOHLN ] WWKDV]QiOQLpVPHJ UL]QL $N OGHWpVHNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDD]HOOiWPiQ\EDQOHY JpSMiUP YHNHWpVHJ\pE eszközöket használ. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd iowdo KDV]QiOW JpSMiUP YHN HOOiWDQGyN ] OG V]tQ IpQ\MHO] YHO pv KDQJMHO] YHO $]HJ\HQUXKDPLQWiMDDPHJN O QE ]WHW MHOHNDIHJ\YHUH]HWWHOpVO V]HUUHOYDOyHOOiWPiQ\R]iVL QRUPiNDV]iOOtWyHV]N ] NDPHJIHOHO P V]DNLNpV] OpNHNpVHJ\pEPXQNDHV]N ] NNRUPiQ\KDWiUR]DWWDO hagyandók jóvá, a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium javaslatára. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd OpWHVtWpVpKH] V]HUYH]pVpKH] pv P N GpVpKH] V] NVpJHV HOOiWPiQ\R]iVWD9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXPDWHU OHWLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHNpVD Duna-GHOWD%LRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJHEL]WRVtWMD $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd V]HPpO\]HWpQHN HOOiWPiQ\iEDQ OHY V]ROJiODWL IHJ\YHU]HW D Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium vagy más engedélyezett intézmények diszponibilitásaiból biztovtwdqgynmhj\] N Q\YHNDODSMiQ $N ]SRQWLN UQ\H]HWYpGHOPLKDWyViJNH]GHWLpVLG V]DNRVV]DNNpS]pVLSURJUDPRNDWGROJR]NLpV szervez a Környezetvédelmi Gárda személyzete számára. (7) A felkészítési programok és az ellátmányban való fegyverzettel véj]hqg O J\DNRUODWRN D Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium vagy más engedélyezett intézmények egységeivel HJ\ WWP N GYHYDOyVtWDQGyNPHJMHJ\] N Q\YHNDODSMiQ 15. szakasz. A Környezetvédelmi Gárda létesítése és tevékenységének finanszírozása az évente az állami költségvetéssel a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium számára jóváhagyott maximális álláskeret és alapok erejéig valósítandó meg.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám szakasz. $9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyD Monitorul Oficial al României I. Részének január 10-i 14. számában közzétett, utólagosan módosított pvnlhjpv]twhwwv]ip~nrupiq\kdwiur]dwho tuivdlphjihoho NpSSHQPyGRVtWDQGyN 17. szakasz. A jelen határozat a Monitorul Oficial al RomânLHL, 5pV]pEHQ YDOy N ]]pwpwhopw O számított 90. nap elteltével lép hatályba. $'5,$11 67$6( MINISZTERELNÖK Aurel Constantin Ilie vízügyi és környezetvédelmi miniszter Gheorghe Gherghina államtitkár, a közpénzügyi miniszter helyett Octav Co]PkQF közigazgatási miniszter Bukarest, november szám. Ellenjegyzi: Nicolae Berechet államtitkár, a belügyminiszter helyett,rdq0lufhd3dúfx nemzetvédelmi miniszter Dan Ioan Popescu ipar-pvhu IRUUiV J\LPLQLV]WHU ROMÁNIA KORMÁNYA H A T Á R O Z A T D1HP]HWLVpJL.LVHEEVpJ J\L7DQiFVOpWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O x) 5RPiQLD$ONRWPiQ\DV]DNDV]iQDNpVD5RPiQLD.RUPiQ\DpVDPLQLV]WpULXPRNV]HUYH]pVpU O pvp N GpVpU OV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdldodsmiq Románia Kormánya elfogadja a jelen határozatot. Egyetlen szakasz. $1HP]HWLVpJL.LVHEEVpJ J\L7DQiFVOpWHVtWpVpU OV]yOyD0RQLWRUXO2ILFLDODO României I. Részének július 6-i 365. számában közzétett 589/2001. számú kormányhatározat xx) PyGRVXOpVNLHJpV] ODN YHWNH] NV]HULQW 1. $V]DNDV]DSRQWMiQDNV] YHJHDN YHWNH] OHV] a) támogatja a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok szervezeteinek tevékenységét 2. A 3. szakav]edehlnwdwdqgydn YHWNH] V] YHJ HIpVJSRQW e) a Köztájékoztatási Minisztérium révén intézkedéseket javasol a Kormánynak a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok társadalmi és kulturális életének javítására és a nemzeti kisebbségek probohpdwlnimiqdndw PHJWiMpNR]WDWiVLHV]N ] NEHQYDOyPLQpOK EEW NU ]pvpuh f) elemzi és a Köztájékoztatási Minisztérium révén a Kormánynak javasolja a nemzeti kisebbségek nyelvén való oktatás optimális feltételek közötti lebonyolításához szükséges intézkedéseket J HJ\ WWP N GpVL NDSFVRODWRNDW NH]GHPpQ\H] pv WDUW IHQQ D SROJiUL WiUVDGDORPPDO pv D QHP]HWL NLVHEEVpJHNWiUJ\N UpEHQWHYpNHQ\NHG QHP]HWN ]LV]HUYH]HWHNNHO 3. $V]DNDV]EHNH]GpVpQHNV] YHJHDN YHWNH] OHV] Ä $ 7DQiFV PHJIHOHO P N GpVppUW pv D NRUPiQ\VWUXNW~UiNNDO YDOy NDSFVRODWDL IHQQWDUWiVipUW D. ]WiMpNR]WDWiVL 0LQLV]WpULXP NpSYLVHO MpE O pv D QHP]HWL NLVHEEVpJHNKH] WDUWR]y ioodpsrojiurnqdn D WDQiFVWDJV]HUYH]HWHLiOWDONLMHO OWNpSYLVHO E OP V]DNLWLWNiUViJDODNtWDQGy x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 789. számában. xx) Magyar nyelven megjelent a Románia Hivatalos Közlönye augusztus 8-i 171. számában.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. 4. $V]DNDV]EHNH]GpVpQHNV] YHJHDN YHWNH] OHV] 7. szakasz. $7DQiFVV]DNEL]RWWViJDLDN YHWNH] N a) a kultúrával, vallásfelekezetekkel és tömegtájékoztatási eszközökkel foglalkozó bizottság b) a pénzügyi problémákkal foglalkozó bizottság c) a törvényhozási és közigazgatási bizottság d) az oktatás- és ifjúságügyi bizottság e) a szociális és gazdasági problémákkal foglalkozó bizottság f) a polgári társadalommal és a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokkal foglalkozó bizottság. Bukarest, november szám. $'5,$11 67$6( MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: Vasile Dîncu köztájékoztatási miniszter MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 789., 803. és 840. számából WDUWDOPD]NLYRQDWRNDWeUWHOPH]pVWHNLQWHWpEHQMRJLKDWiO\DFVDNDURPiQQ\HOY V] YHJQHNYDQ KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE Ã$Ã.e39,6(/ +È= 5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO VWU,]YRUQU-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, BXFXUHúWL cont nr /%DQFD&RPHUFLDO 5RPkQ - S.A. -6XFXUVDOD 8QLUHD %XFXUHúWL úlqu7uh]ruhuldvhfwru%xfxuhúwldorfdwqxpdlshuvrdqhorumxulglfhexjhwduh $GUHVDSHQWUXSXEOLFLWDWH&HQWUXOSHQWUXUHOD LLFXSXEOLFXO%XFXUHúWL ùrvhdxd3dqgxulqueo3sduwhuvhfwruxowhohirqwhoid[ 7LSDUXO5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHOúL Internet: Románia Hivatalos Közlönye 16/2001. számának terjedelme 8 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 57. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 4., csütörtök

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 55. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. augusztus 23. csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A PREFEKTUS ÉS A PREFEKTÚRA INTÉZMÉNYE

A PREFEKTUS ÉS A PREFEKTÚRA INTÉZMÉNYE 29 Veress Emõd 1 A PREFEKTUS ÉS A PREFEKTÚRA INTÉZMÉNYE 1. A megye és a főváros prefektusa a. Szabályozás A prefektusra vonatkozó alapvető rendelkezéseket az alkotmány 122. szakasza tartalmazza. Az alaptörvény

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 172.(XVI.) évfolyam 124. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2004. június 30., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról Bakk Miklós: Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról. [http://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyikerettorveny_nemzeti_kozossegek_szemelyi_elvu_onkormanyzatarol-bakk.rtf] - tervezet

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 2. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 10., szerda ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 150. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 150. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd 150. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ TÖRVÉNY SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, A SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN ÉLŐ MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLŐ SZERB KISEBBSÉG JOGAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY BECIKKELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK. Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Pedagógus-szakvizsgára előkészítő szakirányú továbbképzési szak

KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK. Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Pedagógus-szakvizsgára előkészítő szakirányú továbbképzési szak KÖZIGAZGATÁSI VEZETÉSI ISMERETEK Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Pedagógus-szakvizsgára előkészítő szakirányú továbbképzési szak 1 Dr. Nemes András A közigazgatásról általában Történelmielőzmények

Részletesebben

A mesterséges teljesítményfokozó szerek használata elleni egyezmény

A mesterséges teljesítményfokozó szerek használata elleni egyezmény A mesterséges teljesítményfokozó szerek használata elleni egyezmény 1 Official version: Anti-doping Convention / Convention contre le dopage (European Treaty Series, No. 135 / Série des traités européens,

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 183. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 183. szám MAGYAR KÖZLÖNY 183. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) (24. változat) Budapest 2005. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben