ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám Oldal T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K 712/2001. Törvény D /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L %tuyvijuyo V]yOy V]iP~ törvény 37. szakasza 1-EHNH]GpVHLWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról /2001. DekrpWXP D /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L %tuyvijuyo V]yOy V]iP~ törvény 37. szakasza 1-EHNH]GpVHLWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyOWiUJ\~W UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 2 750/2001. Törvény a hajók álwdolv]hqq\h]pvphjho ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedq február 17-pQ PHJN W WW MHJ\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyl nemzetközi megállapodás (MARPOL 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról /2001. 'HNUpWXPDKDMyNiOWDOLV]HQQ\H]pVPHJHO ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedq február 17-pQ PHJN W WW MHJ\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyi nemzetközi megállapodás (MARPOL 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O 3 ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK HATÁROZATAI 1167/2001. Határozat a Környezetvédelmi Gárda létrehozásáról /2001. Határozat a Nemzetiségi Kisebbségügyi Tanács létrehozásáról szóló 589/2001. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítésér O 8

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +È= A SZENÁTUS T Ö R V É N Y D/HJIHOV EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]D 1-3. bekezdéseit módosító 224/2V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. Egyetlen szakasz. -yyikdj\mdd/hjihov EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\ 37. szakasza 1-3. bekezdéseit módosító, a Monitorul Oficial al României I. Részének november 25-i 606. számában közzétett november 24-LV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHW xx). (]W D W UYpQ\W D.pSYLVHO Ki] D V]HSWHPEHU -i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. szakasza (EHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VALER DORNEANU $.e39,6(/ +È=(/1g.( Ezt a törvényt a Szenátus a november 1-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw Bukarest, december szám. NICOLAE V & 52,8 A SZENÁTUS ELNÖKE ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M D/HJIHOV EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]D 1-EHNH]GpVHLWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW MyYiKDJ\iViUyOWiUJ\~W UYpQ\NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen szakasz..lklughwm ND/HJIHOV EE,JD]ViJ J\L%tUyViJUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\ 37. szakasza1-3. bekezdéseitpygrvtwyv]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról tárgyú törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. Bukarest, november szám. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 14-i 803. számában. xx) Magyar nyelven megjelent a Románia Hivatalos Közlönye december 14-i 219. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. 3 ROMÁNIA PARLAMENTJE $.e39,6(/ +ÁZ A SZENÁTUS T Ö R V É N Y DKDMyNiOWDOLV]HQQ\H]pVPHJHO ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedqiheuxiu-én megkötött MHJ\] N Q\YYHOPyGRVtWRWWpYLQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiV0$532/ módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú kormányrendelet jóváhagyásáról x) Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. Egyetlen szakasz. -yyikdj\md D KDMyN iowdol V]HQQ\H]pV PHJHO ]pvpuh YRQDWNR]y D /RQGRQEDQ február 17-én megkötött jeg\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyl QHP]HWN ]L PHJiOODSRGiV 0$532/ 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló, a Kormányt rendeletek kibocsátására feljogosító 324/2001. számú törvény 1. szakasza I.20. pontja alapján kibocsátott és a Monitorul Oficial al României I. Részének augusztus 30-i 517. számában közzétett augusztus 16-i 38. számú kormányrendeletet. (]W D W UYpQ\W D.pSYLVHO Ki] D V]HSWHPEHU -i ülésén fogadta el, betartva Románia AlkotmányDV]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw VALER DORNEANU $.e39,6(/ +È=(/1g.( Ezt a törvényt a Szenátus a november 19-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdlw GHEORGHE BUZATU A SZENÁTUS ELNÖKE helyett Bukarest, december szám. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M DKDMyNiOWDOLV]HQQ\H]pVPHJHO ]pvpuhyrqdwnr]yd/rqgrqedqiheuxiu-én megkötött MHJ\] N Q\YYHOPyGRVtWRWWpYLQHP]HWN ]LPHJiOODSRGiV0$532/ módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHWMyYiKDJ\yW UYpQ\NLKLUGHWpVpU O x) Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, Románia elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen szakasz..lklughwm N D KDMyN iowdol V]HQQ\H]pV PHJHO ]pvpuh YRQDWNR]y D /RQGRQEDQ február 17-pQ PHJN W WW MHJ\] N Q\YYHO PyGRVtWRWW pyl QHP]HWN ]L PHJiOODSRGiV 0$532/ 73/78) módosított III. számú mellékletének és egyes módosításainak elfogadásáról szóló 38/2001. számú kormányrendeletet jóváhagyó törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. ION ILIESCU ROMÁNIA ELNÖKE Bukarest, december szám. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 27-i 840. számában.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K H A T Á R O Z A T A I ROMÁNIA KORMÁNYA H A T Á R O Z A T a Környezetvédelmi Gárda létrehozásáról x) Románia Alkotmánya 107. szandv]iqdn pv D N UQ\H]HWYpGHOHPU O V]yOy ~MUDN ]]pwhww V]iP~W UYpQ\V]DNDV]DHpVVSRQWMiQDND]HO tuivdldodsmiq Románia Kormánya elfogadja a jelen határozatot. 1. szakasz. (1) A központi környezetvédelmi hatóság szakapparátus révén teljesíti a N UQ\H]HWIHO J\HOHW D NLKiJiVRN PHJHO ]pvh pv E QWHWpVH YDODPLQW D WHUPpV]HWHV pv MRJL V]HPpO\HN WHYpNHQ\VpJHQ\RPiQDWiUJ\N UEHQHON YHWHWWE QFVHOHNPpQ\HNHVHWpEHQDE Q OG ] V]HUYHNPHJNHUHVpVH terén reá háruló feladatkört az ország egész területén. $9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXP NROyJLDLHOOHQ U]pVLpVPRQLWRUR]iVLUpV]OHJpQHN D PHJ\HL LOOHWYH %XNDUHVW PXQLFtSLXPL N UQ\H]HWYpGHOPL IHO J\HO VpJHNQHN pv D 'XQD-delta Bioszféra 5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJpQHNiWV]HUYH]pVHUpYén létrejön a Környezetvédelmi Gárda. 2. szakasz. A Környezetvédelmi Gárda a jelen határozat szerint a központi környezetvédelmi KDWyViJDPHJ\HLLOOHWYH%XNDUHVWPXQLFtSLXPLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHNpVD'XQD-delta Bioszféra Rezervátum Ügyvezet VpJH NHUHWpEHQ PHJV]HUYH]HQG pvp N G VDMiWRV MRJiOOiV~ NROyJLDL HOOHQ U] testület. 3. szakasz. )HODGDWN UpQHNWHOMHVtWpVpEHQD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDV]HPpO\]HWHHJ\ WWP N GLND] állam intézményeivel, természetes és jogi személyekkel, valamint nem kormányszerv szervezetekkel, a törvényes keretek között. 4. szakasz. (1) A Környezetvédelmi Gárda szervezeti felépítésébe tartozik: DD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD) EL]WRVViJD b) a Környezetvédelmi Gárda megyei biztosságai és Bukarest municípiumi biztosság c) a Duna-GHOWD%LRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJH3pQ] J\L*iUGiMiQDNEL]WRVViJD (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerint létrehozott egységek a továbbiakban a Környezetvédelmi Gárda területi egységei néven szerepelnek. 5. szakasz. A KörnyH]HWYpGHOPL*iUGD) EL]WRVViJDD9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXP keretében vezérigazgatóság szintjén megszervezett különálló részleg, amelynek feladata 4. szakasz (1) bekezdése b) és c) pontja szerint létrehozott területi egységek tevékenységének megszervezése, irányítása és HOOHQ U]pVH D NLKiJiVRN PHJHO ]pvpuh pv E QWHWpVpUH YRQDWNR]y WHYpNHQ\VpJ NLIHMWpVH YDJ\ D N UQ\H]HWYpGHOHPWHUpQDUpJLyUDLOOHWYHKDWiURQW~OUDNLKDWyDODNRVViJHJpV]VpJpWpVDN UQ\H]HWLWpQ\H] N PLQ VpJpWPHJNiURVtWKDWyE QFVHOHNPpQ\HNHON YHWpVHHVHWpQDE Q OG ] V]HUYHNPHJNHUHVpVH5RPiQLD egész területén. 6. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD) EL]WRVViJiWI -komisszár vezeti, akit a törvény felté- WHOHLN ] WWDN ]SRQWLN UQ\H]HWYpGHOPLKDWyViJYH]HW MpQHNUHQdeletével neveznek ki vagy hívnak vissza. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd I -komisszárja közvetlenül a központi környezetvédelmi hatóság YH]HW MpQHNYDQDOiUHQGHOYH7LV]WVpJHDYH]pULJD]JDWyLWLV]WVpJJHOD]RQRVtWRWW 7. szakasz. (1) A Környezetvédelmi Gárda területi egységei a megyei illetve Bukarest municípiumi N UQ\H]HWYpGHOPL IHO J\HO VpJHNpVD'XQD-GHOWD %LRV]IpUD 5H]HUYiWXP hj\yh]hw VpJH NHUHWpEH WDUWR]y N O QiOOy UpV]OHJHN DPHO\HNHW YH]HW NRPLVV]iURN YH]HWQHN DNLNHW D W UYpQ\ IHOWpWHOHL N ] WW a központi N UQ\H]HWYpGHOPLKDWyViJYH]HW MpQHNUHQGHOHWpYHOQHYH]QHNNLYDJ\KtYQDNYLVV]D x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 789. számában.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. 5 $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd WHU OHWL HJ\VpJHLQHN YH]HW NRPLVV]iUMDL N ]YHWOHQ O D PHJ\HL pv %XNDUHVWPXQLFtSLXPLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHNI IHO J\HO LQHk, a Duna-delta Bioszféra Rezervátum hj\yh]hw VpJ HVHWpEHQ SHGLJ D NRUPiQ\]yMiQDN YDQQDN DOiUHQGHOYH pv V]DNPDL V]HPSRQWEyO D. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDI EL]WRVViJDiOWDOYDQQDNHJ\EHKDQJROYDpVHOOHQ UL]YH $YH]HW NRPLVV]iUWLV]WVpJDPHJ\HLpV%XNDUHVWPXQLFtSLXPLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHN KHO\HWWHVI IHO J\HO MHLOOHWYHD'XQD-GHOWD%LRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJHHVHWpEHQHQQHNLJD]JDWyMD tisztséggel egyenértékesített. 8. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd ) EL]WRVViJD pv WHU OHWL HJ\Végei tevékenységének lebonyolításához szükséges helyiségek a központi környezetvédelmi hatóság, illetve a környezetvédelmi IHO J\HO VpJHNpVD'XQD-GHOWDELRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJHiOWDOEL]WRVtWDQGyN 9. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD) biztosságának és a Környezetvédelmi Gárda területi HJ\VpJHLQHNIHODGDWN UHD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDV]HUYH]pVLpVP N GpVLV]DEiO\]DWiYDOiOODStWDQGyPHJ $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWD D N ]SRQWL N UQ\H]HWYpGHOPL hatóság YH]HW MpQHNUHQGHOHWpYHOKDJ\DQGyMyYiDMHOHQKDWiUR]DWKDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOV]iPtWRWW QDSRVKDWiULG QEHO O 10. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDI IHODGDWN UHDN YHWNH] DHOOHQ U]LDN UQ\H]HW VV]HWHY HOHPHLUHOpQ\HJHVHQNLKDWó berendezéseket E P V]DNL HOOHQ U]pVHNHW YpJH] D W UYpQ\ V]HULQW D N UQ\H]HWL NLKDWiV V]HPSRQWMiEyO IHOEHFVOpVL HOMiUiVQDNDOiYHWHWWWHYpNHQ\VpJHNHWNLIHMW YDODPHQQ\LJD]GDViJLYiOODONR]yQiO c) figyelemmel kíséri a környezetvédelmi beruházások megvalósítását valamennyi kivitelezési fázisban, mely célból hozzáférhet a szükséges dokumentációhoz G UpV]W YHV] D N UQ\H]HWL WpQ\H] NUH J\DNRUROW V]HQQ\H] KDWiVRN NLN V] E OpVpW pv FV NNHQWpVpW YDODPLQWDYpOHWOHQV]HU V]HQQ\H] GpVHNEHN YHWNH]pVpQHNPHJHO ]pvpwfpo]yehdydwnr]ivrnedq e) a törvény feltételei között cselekszik az információknak és adatoknak a gazdasági vállalkozóktól YDOy PHJV]HU]pVppUW D N UQ\H]HWYpGHOHPPHO NDSFVRODWRV E Q ]pvl MHOHQVpJ PHJLVPHUpVH PHJHO ]pvh pv leküzdése érdekében I HOOHQ U]L D N UQ\H]HWYpGHOPL MRJV]DEiO\RN HO tuivdlqdn DONDOPD]iViW pv PHJiOODStWMD D]RN PHJV]HJpVpWDONDOPD]]DD]HPOtWHWWHNEHQHO tuwnlkijivle QWHWpVHNHW J HJ\ WWP N GLN D UHQG U-pVYDJ\FVHQG UHJ\VpJHNNHO D N UQ\H]HWYpGHOPL W UYpQ\KR]iV V]HULQt E QFVHOHNPpQ\W NpSH] FVHOHNPpQ\HN PHJiOODStWiViEDQ D E Q OG ] V]HUYHNQHN D] HPOtWHWWHN IHOHWWHV N ]KDWyViJDYH]HW MHiOWDOLPHJNHUHVpVHpUGHNpEHQ K ILJ\HOHPPHO NtVpUL pv HOOHQ U]L D KXOODGpNRN NH]HOpVpUH pv D] ~MUDIHOKDV]QiOKDWy DQ\DJRN visszanyerésére vonatkozó szabályozásoknak a jogi és természetes személyek általi betartását L MHJ\] N Q\Y DODSMiQ HJ\ WWP N GLN YDODPHQQ\L KDWyViJJDO DPHO\ V]iPiUD D W UYpQ\ V]HULQW D környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat állapítottak meg j) a határon túlud NLKDWy P V]DNL EDOHVHWHN pv NROyJLDL NDWDV]WUyIiN HVHWpQ H]HN NLKDWiVDLQDN PHJHO ]pvpuh FV NNHQWpVpUH pv NLN V] E OpVpUH HJ\ WWP N GLN PiV ioodprn pv HJ\HV QHP]HWN ]L intézmények ágazati struktúráival. 11. szakasz. (1) A Környezetvédelmi Gárda operdwty pv YpOHWOHQV]HU HOOHQ U]pVW YpJH] D] szakasz szerint megállapított feladatkörrel kapcsolatban. (2) Feladatkörük teljesítése során a Környezetvédelmi Gárda komisszárjai jogosultak: a) a törvény feltételei között bármikor és bármely olyan helyre behatolni, ahol a környezetre negatív hatást gyakorló tevékenységeket bonyolítanak le E LJD]ROWDWQL D N UQ\H]HWYpGHOPL WiUJ\N U W UYpQ\HV UHQGHONH]pVHNHW PHJV]HJ V]HPpO\HNHW pv megállapítani ezek személyazonosságát FDUHQG UHJ\VpJ V]pNKHO\pUH NtVprni azokat, akik akcióikkal veszélyeztetik a környezet állapotát, valamint a környezetvédelem területén törvényellenes cselekmények elkövetésével gyanúsított személyeket, akiknek nem állapítható meg az azonossága GDUHQG UV]HUYHNNHO HJ\ WW HOOHQ UL]QL D IRUJDORPEDQ OHY JpSMiUP YHNHW KD E QFVHOHNPpQ\HN elkövetésével kapcsolatos gyanúokok merülnek fel a környezetvédelem terén

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. HD]LOOHWpNHVV]HUYHNNHOHJ\ WWD]iOODPKDWiUiWNHOpVLSRQWRNQiOUpV]WYHQQLDVDMiWRVHOOHQ U]pVEHQ I D W UYpQ\EHQ HO tuw esetek kivételével, a bírlaló beleegyezésével bármely szállító- és NRPPXQLNiFLyV HV]N ]W LJpQ\EH YHQQL D PiV PyGRQ QHP WHOMHVtWKHW W UYpQ\HV EHDYDWNR]iVL LQWp]NHGpVHN PHJKR]DWDOiKR] YDODPHO\ OpQ\HJHV NLKDWiV~ NDWDV]WUyID YDJ\ P V]DNL EDOHVHW EHN YHWNH]pVH esetén. A NLDGiVRN D WXODMGRQRVRN NpUpVpUH XWyODJRVDQ IL]HWHQG N NL pv D. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd HJ\VpJHLQHN DODSMDLEyOYDJ\D]HVHWQHNPHJIHOHO HQDEHDYDWNR]iVWHO LGp] V]HPpO\HNiOWDOIHGH]HQG N 12. szakasz. (1) Területi viszonylatban a KörnyezeWYpGHOPL *iugd HJ\ WWP N GLN D KHO\L közigazgatási hatóságokkal, a többi helyi szervvel és közintézménnyel, a minisztériumok decentralizált N ]V]ROJiODWDLYDODSROJiULWiUVDGDORPNpSYLVHO LYHODWHUPpV]HWHVpVMRJLV]HPpO\HNNHO (2) A központi környezetypghopl KDWyViJ WHU OHWL IHO J\HO VpJHLpVD'XQD-delta Bioszféra 5H]HUYiWXP hj\yh]hw VpJH D. UQ\H]HWYpGHOPL *iugiqdn D] LOOHW WHU OHWL HJ\VpJHL QHYpEHQ pv MDYiUD HJ\ WWP N GpVL MHJ\] N Q\YHNHW N W D KHO\L N ]LJD]JDWiVL KDWyViJRNNDO D UHQGNtY OL HVHPpQ\ekkel NDSFVRODWRV IHODGDWN U KDWpNRQ\ WHOMHVtWpVH pv D N UQ\H]HWL WpQ\H] NUH J\DNRUROW QHJDWtY NLKDWiVRN csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében. $ MHJ\] N Q\YHNHW D PHJN WpV NW O V]iPtWRWW QDSRQ EHO O HO NHOO MXWWDWQL D N ]SRQWL környezetvédelmi közhatósághoz. 13. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGD YH]HW pv YpJUHKDMWy V]DNV]HPpO\]HWH N ]WLV]WYLVHO L PLQ VpJJHOUHQGHONH]LNpVNRPLVV]iUWLV]WVpJEHOHV]EHVRUROYD (2) A központi környezetvédelmi hatóság részlegeinek, a megyei, illetve Bukarest municípiumi N UQ\H]HWYpGHOPL IHO J\HO VpJHNQHN pv D 'XQD-GHOWD %LRV]IpUD 5H]HUYiWXP hj\yh]hw VpJpQHN amelyek iwv]huyh]hqg N D. UQ\H]HWYpGHOPL *iugiyi D YH]HW pv YpJUHKDMWy V]DNV]HPpO\]HWH D N ]WLV]WYLVHO N jogállásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 188/1999. számú törvény szerint sorolandó be komisszári köztisztségbe. (3) A Környezetvédelmi Gárda szakszemélyzetének jogai és szolgálati kötelezettségei a törvény IHOWpWHOHL N ] WW D N ]SRQWL N UQ\H]HWYpGHOPL KDWyViJ YH]HW MpQHN UHQGHOHWével állapítandók meg, a jelen KDWiUR]DWKDWiO\EDOpSpVpQHNLG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHO O 14. szakasz. $. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDV]HPpO\]HWHPHJN O QE ]WHW MHOOHOHOOiWRWWHJ\HQUXKiW visel és szolgálati fegyverzettel van ellátva, DPHO\HWN WHOHVDW UYpQ\IHOWpWHOHLN ] WWKDV]QiOQLpVPHJ UL]QL $N OGHWpVHNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQD. UQ\H]HWYpGHOPL*iUGDD]HOOiWPiQ\EDQOHY JpSMiUP YHNHWpVHJ\pE eszközöket használ. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd iowdo KDV]QiOW JpSMiUP YHN HOOiWDQGyN ] OG V]tQ IpQ\MHO] YHO pv KDQJMHO] YHO $]HJ\HQUXKDPLQWiMDDPHJN O QE ]WHW MHOHNDIHJ\YHUH]HWWHOpVO V]HUUHOYDOyHOOiWPiQ\R]iVL QRUPiNDV]iOOtWyHV]N ] NDPHJIHOHO P V]DNLNpV] OpNHNpVHJ\pEPXQNDHV]N ] NNRUPiQ\KDWiUR]DWWDO hagyandók jóvá, a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium javaslatára. $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd OpWHVtWpVpKH] V]HUYH]pVpKH] pv P N GpVpKH] V] NVpJHV HOOiWPiQ\R]iVWD9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXPDWHU OHWLN UQ\H]HWYpGHOPLIHO J\HO VpJHNpVD Duna-GHOWD%LRV]IpUD5H]HUYiWXPhJ\YH]HW VpJHEL]WRVtWMD $. UQ\H]HWYpGHOPL *iugd V]HPpO\]HWpQHN HOOiWPiQ\iEDQ OHY V]ROJiODWL IHJ\YHU]HW D Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium vagy más engedélyezett intézmények diszponibilitásaiból biztovtwdqgynmhj\] N Q\YHNDODSMiQ $N ]SRQWLN UQ\H]HWYpGHOPLKDWyViJNH]GHWLpVLG V]DNRVV]DNNpS]pVLSURJUDPRNDWGROJR]NLpV szervez a Környezetvédelmi Gárda személyzete számára. (7) A felkészítési programok és az ellátmányban való fegyverzettel véj]hqg O J\DNRUODWRN D Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium vagy más engedélyezett intézmények egységeivel HJ\ WWP N GYHYDOyVtWDQGyNPHJMHJ\] N Q\YHNDODSMiQ 15. szakasz. A Környezetvédelmi Gárda létesítése és tevékenységének finanszírozása az évente az állami költségvetéssel a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium számára jóváhagyott maximális álláskeret és alapok erejéig valósítandó meg.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám szakasz. $9t] J\LpV. UQ\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOyD Monitorul Oficial al României I. Részének január 10-i 14. számában közzétett, utólagosan módosított pvnlhjpv]twhwwv]ip~nrupiq\kdwiur]dwho tuivdlphjihoho NpSSHQPyGRVtWDQGyN 17. szakasz. A jelen határozat a Monitorul Oficial al RomânLHL, 5pV]pEHQ YDOy N ]]pwpwhopw O számított 90. nap elteltével lép hatályba. $'5,$11 67$6( MINISZTERELNÖK Aurel Constantin Ilie vízügyi és környezetvédelmi miniszter Gheorghe Gherghina államtitkár, a közpénzügyi miniszter helyett Octav Co]PkQF közigazgatási miniszter Bukarest, november szám. Ellenjegyzi: Nicolae Berechet államtitkár, a belügyminiszter helyett,rdq0lufhd3dúfx nemzetvédelmi miniszter Dan Ioan Popescu ipar-pvhu IRUUiV J\LPLQLV]WHU ROMÁNIA KORMÁNYA H A T Á R O Z A T D1HP]HWLVpJL.LVHEEVpJ J\L7DQiFVOpWHVtWpVpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O x) 5RPiQLD$ONRWPiQ\DV]DNDV]iQDNpVD5RPiQLD.RUPiQ\DpVDPLQLV]WpULXPRNV]HUYH]pVpU O pvp N GpVpU OV]yOyV]iP~W UYpQ\V]DNDV]DEHNH]GpVpQHND]HO tuivdldodsmiq Románia Kormánya elfogadja a jelen határozatot. Egyetlen szakasz. $1HP]HWLVpJL.LVHEEVpJ J\L7DQiFVOpWHVtWpVpU OV]yOyD0RQLWRUXO2ILFLDODO României I. Részének július 6-i 365. számában közzétett 589/2001. számú kormányhatározat xx) PyGRVXOpVNLHJpV] ODN YHWNH] NV]HULQW 1. $V]DNDV]DSRQWMiQDNV] YHJHDN YHWNH] OHV] a) támogatja a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok szervezeteinek tevékenységét 2. A 3. szakav]edehlnwdwdqgydn YHWNH] V] YHJ HIpVJSRQW e) a Köztájékoztatási Minisztérium révén intézkedéseket javasol a Kormánynak a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok társadalmi és kulturális életének javítására és a nemzeti kisebbségek probohpdwlnimiqdndw PHJWiMpNR]WDWiVLHV]N ] NEHQYDOyPLQpOK EEW NU ]pvpuh f) elemzi és a Köztájékoztatási Minisztérium révén a Kormánynak javasolja a nemzeti kisebbségek nyelvén való oktatás optimális feltételek közötti lebonyolításához szükséges intézkedéseket J HJ\ WWP N GpVL NDSFVRODWRNDW NH]GHPpQ\H] pv WDUW IHQQ D SROJiUL WiUVDGDORPPDO pv D QHP]HWL NLVHEEVpJHNWiUJ\N UpEHQWHYpNHQ\NHG QHP]HWN ]LV]HUYH]HWHNNHO 3. $V]DNDV]EHNH]GpVpQHNV] YHJHDN YHWNH] OHV] Ä $ 7DQiFV PHJIHOHO P N GpVppUW pv D NRUPiQ\VWUXNW~UiNNDO YDOy NDSFVRODWDL IHQQWDUWiVipUW D. ]WiMpNR]WDWiVL 0LQLV]WpULXP NpSYLVHO MpE O pv D QHP]HWL NLVHEEVpJHNKH] WDUWR]y ioodpsrojiurnqdn D WDQiFVWDJV]HUYH]HWHLiOWDONLMHO OWNpSYLVHO E OP V]DNLWLWNiUViJDODNtWDQGy x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 789. számában. xx) Magyar nyelven megjelent a Románia Hivatalos Közlönye augusztus 8-i 171. számában.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 16/2002. szám. 4. $V]DNDV]EHNH]GpVpQHNV] YHJHDN YHWNH] OHV] 7. szakasz. $7DQiFVV]DNEL]RWWViJDLDN YHWNH] N a) a kultúrával, vallásfelekezetekkel és tömegtájékoztatási eszközökkel foglalkozó bizottság b) a pénzügyi problémákkal foglalkozó bizottság c) a törvényhozási és közigazgatási bizottság d) az oktatás- és ifjúságügyi bizottság e) a szociális és gazdasági problémákkal foglalkozó bizottság f) a polgári társadalommal és a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokkal foglalkozó bizottság. Bukarest, november szám. $'5,$11 67$6( MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: Vasile Dîncu köztájékoztatási miniszter MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 789., 803. és 840. számából WDUWDOPD]NLYRQDWRNDWeUWHOPH]pVWHNLQWHWpEHQMRJLKDWiO\DFVDNDURPiQQ\HOY V] YHJQHNYDQ KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE Ã$Ã.e39,6(/ +È= 5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO VWU,]YRUQU-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, BXFXUHúWL cont nr /%DQFD&RPHUFLDO 5RPkQ - S.A. -6XFXUVDOD 8QLUHD %XFXUHúWL úlqu7uh]ruhuldvhfwru%xfxuhúwldorfdwqxpdlshuvrdqhorumxulglfhexjhwduh $GUHVDSHQWUXSXEOLFLWDWH&HQWUXOSHQWUXUHOD LLFXSXEOLFXO%XFXUHúWL ùrvhdxd3dqgxulqueo3sduwhuvhfwruxowhohirqwhoid[ 7LSDUXO5HJLD$XWRQRP 0RQLWRUXO2ILFLDO WHOúL Internet: Románia Hivatalos Közlönye 16/2001. számának terjedelme 8 oldal. Ára lej ISSN

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174. (XVIII) évfolyam 146. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. november 23., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról KOVÁSZNA 2015/69. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. november 5-i rendkívüli ülésén, melyen részt vett a tisztségben lévő helyi tanácsosok többsége (14), ami

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 57. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 4., csütörtök

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz:

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz: 2018. szeptember 27.-i 115. számú HATÁROZAT Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz:

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz: 2018. február 15.-i 20. számú HATÁROZAT szociális ellátás területén A Maros Megyei Tanács, Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2018.02.09.-i 2731. sz. Indokolását, a Humánerőforrás Szolgálatnak

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 119. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. május 31., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS 227/2010-es számú HATÁROZAT Hargita megye 2010-es évi, jövedelmi és kiadási költségvetésének kiigazításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz:

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz: MAROS MEGYEI TANÁCS 2018. július 25.-i 79. számú HATÁROZAT megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról A Maros Megyei Tanács, Látva a Maros Megyei

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA)

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 2UV]iJRV0&V]DNL)HMOHV]WpVL%L]RWWViJ20)% Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 7 PÈ/

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA. 2012/69. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról

ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA. 2012/69. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról KOVÁSZNA 2012/69. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2012. június 08-i soros ülésén, melyen részt vett a a 2002/35. sz. kormányhatározattal elfogadott, a helyi tanácsok

Részletesebben

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA 2015/10. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. február 12-i soros ülésén, melyen részt vett a tisztségben

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. április 11., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 142. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M U

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Figyelembe véve a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara /514 sz. kérelmét,

Figyelembe véve a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara /514 sz. kérelmét, A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás MAROS MEGYEI TANÁCS 162. számú HATÁROZAT 2016. október 27-i a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara keretén belüli 2017 évi szervezeti

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. ELNÖK Péter Ferenc. Ellen jegyzi JEGYZŐ Paul Cosma

MAROS MEGYEI TANÁCS. ELNÖK Péter Ferenc. Ellen jegyzi JEGYZŐ Paul Cosma 2018. március 29.-i 33. számú HATÁROZAT kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan A Maros Megyei Tanács, Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5909/23.03.2018. sz. indokolását, a

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. április 6., szerda ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK Szám

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 8. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 23., kedd ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O

Részletesebben

Figyelembe véve a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara-, az intézmény létszámkeretének módosításáról szóló 2016 október 17/513 sz.

Figyelembe véve a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara-, az intézmény létszámkeretének módosításáról szóló 2016 október 17/513 sz. A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás MAROS MEGYEI TANÁCS 182. számú HATÁROZAT 2016. november 23-i a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara Szervezeti struktúrájának, Létszámkeretének,

Részletesebben

2015/36. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/36. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA 2015/36. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. június 11-i rendkívüli ülésén, melyen részt vett a

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 93. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. december 21., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

2013/43 számú HATÁROZAT

2013/43 számú HATÁROZAT ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2013/43 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2013-as évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2014-2016-os időszakra becsült költségvetési

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 10. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. január 20., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz:

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz: 2018. február 15.-i 17. számú HATÁROZAT személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan A Maros Megyei Tanács, Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 5322/31.01.2018.

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Munkaanyag. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint

Munkaanyag. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1414/2007. Munkaanyag a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII.

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz:

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz: 2018. március 29.-i 42. számú HATÁROZAT újonnan létrehozott útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan A Maros Megyei Tanács, Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 5906/23.03.2018.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 141. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. június 29., szerda ÉS MÁS AKTUSOK T A R T

Részletesebben

2014/ számú HATÁROZAT

2014/ számú HATÁROZAT ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2014/ számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT

MAROS MEGYEI TANÁCS JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT MAROS MEGYEI TANÁCS JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 23987/07.11.2017 sz. VI D/1 akta HIRDETMÉNY A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek

Részletesebben

2018. július 25.-i 82. számú HATÁROZAT

2018. július 25.-i 82. számú HATÁROZAT MAROS MEGYEI TANÁCS 2018. július 25.-i 82. számú HATÁROZAT Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Környezetpolitika eszközei. - Jogi dokumentumok - Gazdasági szabályozó eszközök - Tudatformálás

Környezetpolitika eszközei. - Jogi dokumentumok - Gazdasági szabályozó eszközök - Tudatformálás Környezetpolitika eszközei - Jogi dokumentumok - Gazdasági szabályozó eszközök - Tudatformálás Szennyezési Lánc Környezetpolitika szabályozási eszközei Közvetlen törvényi szabályozása Közvetett piackonform

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. Paul Cosma

MAROS MEGYEI TANÁCS. Paul Cosma MAROS MEGYEI TANÁCS 2017. május 25.-i 74. ú HATÁROZAT Maros Megye 2016. évi bevételi és kiadási költségvetésének a záradásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 176. (XX) évfolyam 91. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2008. december 3., szerda

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz:

MAROS MEGYEI TANÁCS. határoz: MAROS MEGYEI TANÁCS 2018. október 19.-i 119. számú HATÁROZAT rendelőjének a felszerelése pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített évi 215-ös helyi közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének alapján,

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített évi 215-ös helyi közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének alapján, Fordítás román nyelvről magyarra! MAROS MEGYEI TANÁCS 2016. február 25-i 25. számú HATÁROZAT A Maros Megyei Tanács 2010.04.29.-i 69. számú a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs

Részletesebben