az Információs Társadalom kihívásaira 2. változat október 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Információs Társadalom kihívásaira 2. változat 1999. október 1."

Átírás

1 0$*<$59É/$6= az Információs Társadalom kihívásaira 6]DNpUW LYLWDDQ\DJ 2. változat október 1.

2 (O V]y A kormány által meghirdetett Az új évezred küszöbén FSURJUDPMHOHQW VKDQJV~O\WKHO\H] D]LQIRUPDWLNDIHOKDV]QiOiViUDDM Y V]i]DGLQIRUPiFLyVWiUVDGDOPiQDNNLpStWpVHFpOMiEyO( FpONLW ]pv HJ\EHQ D] RUV]iJ KRVV]DEEWiY~ M Y MpQHN VWUDWpJLDL DODSMD LV PHO\ HJ\EHHVLN D] Európai Unió integrációs víziójával. (Bangemann jelentés). $ NRUPiQ\ WHHQG LQHN NLPXQNiOiVD FpOMiEyO 6WXPSI,VWYiQ D 0LQLV]WHUHOQ NL +LYDWDO PLQLV]WHUH V]DNpUW NHW Et]RWW PHJ MDQXiU HOHMpQ D]]DO D IHODGDWWDO KRJ\ D NRUPiQ\ SULRULWiVDLUyOpVDWHHQG NU OD]pYYpJpUHNRUPiQ\HO WHUMHV]WpVV] OHVVpN $ V]DNpUW N D MHOHQ JRQGRODWIHOYHW WDQXOPiQ\EDQ Yi]ROWiN IHO D NRUPiQ\ WHYpNHQ\VpJpQHN MDYDVROWI WHU OHWHLW³SULRULWiVDLW ( WHU OHWHN N Up VV]HJ\ MW WWpN ± D NRUiEEL KDVRQOy HOHP]pVHNE O N OI OGL SpOGiNEyO D] iowdoxnlvphuwwpq\hne ODUHQGHONH]pV NUHiOOyLQIRUPiFLyNpVpUGHNO GpVLWHU OHWHLNDODSMiQ a fontosabb részterületeket, s induló pozícióként kifejtették azokat. E kifejtések szándékosan nem argumentálnak (ez korábban már részben megtörtént), nem adnak alapos gazdasági HOHP]pVW H] D M Y GROJD PLQW V]DNpUW L YpOHPpQ\HN PpJ QHP NHU OWHN HJ\H]WHWpVUH D] ioodpljd]jdwivphjkdwiur]yg QWpVKR]yLYDOpVYDOyV]tQ OHJQHPWHNLQWKHW NYpJOHJHVHNQHN 6]iQGpNXQN D] KRJ\ D WDQXOPiQ\ ± SUREOpPD IHOYHW YLWDDQ\DJNpQW ± D] ioodpljd]jdwivl V]DNPDL YiOODONR]yL WiUVDGDOPL N ]YpOHPpQ\ HOp WiUMXN DEEyO D FpOEyO KRJ\ D EHpNH] megjegyzések, vélemények segítsenek kialakítani egy jó, társadalmilag támogatott álláspontot. E célból, nyilvános vitákat kívánunk szervezni, rész tanulmányokat, elemzéseket kívánunk NLGROJR]QLpVYiUMXNDWiUVDGDORPV]HUHSO LiOWDONLIHMWHWWV]HPSRQWRNDW ( V]iQGpNRN PLDWW D Q\LOYiQRVViJUD KR]iV HOV GOHJHV FpOMD QHP D WDQXOPiQ\QDN PLQW LURGDOPL P QHN D PHJtWpOpVpEHQ UHMOLN KDQHP DEEDQ KRJ\ IHONHOWV N D] iootwivdlqnndo NDSFVRODWRVNULWLNiW(OOHQYpOHPpQ\HNHWPHJV]RUtWyPHJMHJ\]pVHNHWPHJHU VtW SpOGiNDWD témával kapcsolatos adatokat, költségvetési becsléseket, tényeket, stb.). A vita eredményeként, a vitában felmerült vélemények elemzésének felhasználásával fogalmazódna meg szeptemberben a Magyar válasz az információs társadalom kihívásaira FtPPHO D] D] DQ\DJ DPHO\ SURJUDPRW DGKDW D NRUPiQ\QDN ± PHJIHOHO WiUFD HJ\H]WHWpVHN után. (SURJUDPHOV VRUEDQD]LQIRUPDWLNDWHU OHWpQYiOODOWWHHQG NLUiQ\DLWNHUHWpWDNRUPiQ\]DW elkötelezettségének területeit fogja tartalmazni, amely alapot ad arra, hogy azt figyelembe véve jobbára a tárcák tevékenységére alapozva részletes programok, akciók kerüljenek meghatározásra, majd végrehajtásra. E program adna alapot arra, hogy a kormányzat és a vállalkozók közötti párbeszéd mentén a vállalkozó szféra is csatlakozzon tevékenységével közös ügyünk az információs társadalom megvalósulásához. E program adna módot arra is, hogy segítségével mutassuk be törekvéseink irányát a QHP]HWN ]L±H]HQEHO OLVHOV GOHJHVHQD](XUySDL±N ] VVpJQHN 2

3 A tanulmány a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ Miniszter felkérésére, Dr. Stumpf István Zöldné Roska Marietta az Informatikai Helyettes Államtitkár megbízásából készült. A tanulmány kidolgozását koordinálta : külsõ szakértõi csoport vezetõjeként Miniszterelnöki Hivatal részérõl Havass Miklós Lengyel Veronika $ WDQXOPiQ\ NLGROJR]iViEDQ N ]UHP N GWHN Bakonyi Péter, Bálint Lajos, %HQG]VHO 0LNOyV &VDED /iv]oy &VHU /iv]oy 'HWUHN L ÉNRV ' P ONL %iolqw Gábor András, Gordos Géza, Jávor András, Kárpáti Andrea, Komenczi Bertalan, Lengyel Veronika, Magyar Gábor, Martos Balázs, Sallai Gyula, Szabó.DWDOLQ 6]HNI $QGUiV 7DNiFV *\ UJ\ 7DPiV 3iO 7%tUy.DWDOLQ 9HW István, Vonderviszt Lajos. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 6 II. Az Információs Társadalom kihívásaira adott magyar válasz prioritásai Az Információs Társadalom infrastruktúrájának fejlesztése Távközlés Számítógép hálózatok Közigazgatási számítógéphálózat Kereskedelmi Internet szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések Kutatási infrastruktúra Vállalati Intranet Lakossági hozzáférés Az Elektronikus Tartalom létrehozásával és szolgáltatásával kapcsolatos általános feladatok áttekintése A tartalmak listázása és az állam lehetséges releváns funkcióinak áttekintése Az elektronikus tartalom típusai Közszolgálati (public sector) információk Az elektronikus tartalommal kapcsolatos állami szabályozó szerep Az állam, mint szabályozó feladatai A szabályozás területei A szabályozás módszerei Az új írást tudó ember A lakosság tudati felkészítése Közoktatás Iskola számítógépesítés Tanárképzés és továbbképzés Elektronikus tananyag Új pedagógia Monitorozó program Nemzetközi beágyazottság Felsõoktatás Felnõttek informatikai tudásszerzése Az új pedagógia kialakítása: Kutatások, fejlesztések Versenyképes gazdaság A gazdaság hatékonyságának és versenyképességének elõmozdítása az ICT felhasználásával Versenyképesség A vállalati szervezetek átalakulása Kormányzati feladatok áttekintése Változások a munka világában - stratégiai feladatok Az ICT szolgáltatási szektor ( informatikai ipar ) mint a hazai gazdaság húzóágazata Szereplõk Célkitûzés A kormányzati feladatok áttekintése: Az elektronikus kereskedelem mint a gazdaság egészén áthúzódó innovatív technológiára alapozott gazdasági jelenség Az elektronikus kereskedelem fogalma Az elektronikus kereskedelem Célkitûzések A célok elérésének módja és a teendõk áttekintése Az agrárgazdaság informatikai fejlesztése

5 5. Szolgáltató Állam-, és Közigazgatás (Polgárbarát ügyintézés) Papír nélküli közigazgatás Egy ablakos ügyintézés Közösség építés Az ember a középpontban Az egészségügy és az információs társadalom A környezet óvása A nemzeti és kulturális örökség megõrzése és gyarapítása Térségek és lakosok Szabadidõt támogató programok Hatásvizsgálatok, kutatások az információs társadalomról III. Keresztprogramok Intelligens elérési pontok Elektronikus adatcsere Intelligens kártya Térinformatika Kutatási feladatok Szabályozási kérdések IV. Az Információs Társadalom érdekében tett erõfeszítések koordinálása Függelék Függelék

6 I. Bevezetés 1. A távközlés, a számítástechnika, és az elektronikus média (együttesen infokommunikációs technológiák: ICT) konvergenciája eredményeként kialakuló információs hálózatokra UipS OYHPRVWERQWDNR]LNNLDN YHWNH] V]i]DGWiUVDGDOPLUHQGMHD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORP E társadalmat többek között a világgazdaság globalizációja és ezzel együtt új termékek, szolgáltatások (az ICT ipar ma a világ össz GDP termelésének 6 %-át teszi ki!), kialakulása, ~MPXQNDVWUXNW~UiNPHJMHOHQpVHpVDPXQNDHU SLDFiWDODNXOiVDDYLOiJEiUPHO\UpV]pQOpY információforrásokkal való kétoldalú kommunikáció, és ezzel demokrácia gyakorlás új HV]N ]HLMHOOHP]LN0HJMHJ\H]] NKRJ\DN YHWNH] NEHQLQIRUPDWLNiQD],&7WpVDQQDN alkalmazásait értjük). ( QDJ\PpUY IRO\DPDW HO O HO]iUNy]QL ± JOREDOLWiVD PLDWW ± QHP OHKHW ip NH]GHPpQ\H] DNWtY UpV]YpWHOOHO V]iPRV OHKHW VpJHW Q\~MWKDW D] HJ\HV QHP]HWHNQHN JD]GDViJL ± WiUVDGDOPL pozícióik javításához. Magyarország számára ez azt jelenti, hogy e folyamat adhatja meg V]iPiUD D] HJ\HWOHQ NLW UpVL OHKHW VpJHW H]pUW IHOWpWHOHLW EHIHNWHWpV.) YiP DGy SUHIHUHQFLiNVWE±PpJHU IHV]tWpVHNiUiQLV±EL]WRVtWDQLNHOO Ez az a folyamat, amely ma minden RUV]iJNLHPHONHG KRVV]~WiY~NpUGpVpYpYiOYDD]HJ\HV RUV]iJRNDW FVHOHNYpVL VWUDWpJLiN NLDODNtWiViUD V]W Q ]WH (] D] D OHKHW VpJ DPHO\HW D] Európai Unió az integráció kiemelt fegyvereként kíván felhasználni. Ezért külön is felkérték Kelet Közép Európa országait stratégiai pozíciójuk kidolgozására. Így válik az Uniós csatlakozásunk kiemelt fontosságú kérdésévé az Európai Információs hálózatokhoz való csatlakozás. Magyarországon l995-ben civil kezdeményezéssel jött létre a NIS (Nemzeti Informatikai Stratégia), amely azonban hivatalos állami dokumentummá nem emelkedett. 2UV]iJRVVWUDWpJLDNLGROJR]iViWD]WHV]LV] NVpJHVVpKRJ\HQDJ\PpUHW iwdodnxoivkdwpnrq\ irányba terelése csak az államvezetés, a vállalkozói szféra, és a magán társadalom egy irányba PXWDWyiP QWHYpNHQ\FVHOHNYpVpYHOpUKHW HO A kormányzat szerepe mindenütt de különösképpen a közelmúltban még centrális ioodpluiq\twivvdo P N G RUV]iJRNEDQ ± NH]GHPpQ\H] HQ PHJKDWiUR]QL D] RUV]iJ pughnhlw NLIHMH] I LUiQ\RNDW IHOPXWDWQL D]RNDW D WiUVDGDORP V]iPiUD pv PHJQ\HUQL D]W D csatlakozáshoz. Ezért is a program kezdeményezni fogja a kormányzat és a kompetens vállalkozások közös tevékenységét. 0DJ\DURUV]iJ KHO\]HWH QHP URVV] HPH ~M HU IRUUiVRN pv OHKHW VpJHN HOpUpVpUH LUiQ\XOy nemzetközi versenyben. Az IDC (International Data Corporation) 1996-os felmérése alapján országunk versenyképesség szempontjából a 27. helyen áll. A régióból bennünket Csehország HO ]PHJDKHOO\HOGHKDVRQOyPXWDWyNNDO(KKH]D]RQEDQKR]]iNHOOWHQQ QNKRJ\D] utolsó években pozíciónk romolhatott, mert pl. Csehország informatikai beruházási rátája dinamikusabb, 1,8 -szorosa a Magyarországinak. $]RQEDQ~MJRQGRODWHV]PHUHQGV]HUWiUVDGDOPLP N GpVYDJ\HJ\V]HU HQFVDNOpWH]pVLPyG HOWHUMHGpVpQHNOHJI EEHO VHJtW MHYDJ\URVV]HVHWEHQKiWUiOWDWyMDKRJ\D]HPEHUHNPHQQ\LUH érzik magukénak, mennyire képesek elfogadni. Az információs társadalomba való elkerülhetetlen átmenet esetében sincs ez másképpen. A kérdés csupán az, hogy ez az 6

7 iwphqhw J\RUVDQ N ] V DNDUDWWDO HUHGPpQ\HVHQ PHJ\H YpJEH YDJ\ ODVVDQ HOOHQpU]pVHNW O NtVpUYHDWiUVDGDOPLV]DNDGpNRNDWV]pOHVtWYHDWiUVDGDORPMHOHQW VUpV]pQHNDNDUDWDHOOHQpUH $] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP WHOMHV puwpn SROJiUD FVDN D] OHKHW DNL DONRWy PyGRQ OHV] NpSHV KDV]QiOQL pv OpWUHKR]QL D M Y WiUVDGDOPiQDN OHJQDJ\REE W PHJEHQ WHUPHO G pv legértékesebb termékét az információt. $WHFKQROyJLDLIHMO GpVMHOHQSLOODQDWEDQPHVV]HD]HPEHULVpJWXGDWLIHMO GpVHHO WWMiUD]~M LQIRUPDWLNDL LOOHWYH LQIRUPiFLyV UHQGV]HUHN XJ\DQ~J\ D WiUVDGDORP P N GpVL PyGMiW LV PHJYiOWR]WDWMiNWiJDEEWHUHWHQJHGYHD] QiOOyUpV]WYHY KR]]iV]yOQLWXGyHPEHUQHN A társadalom az eddigi keményen strukturálódott formából, ahol az információáramlás, a ³EHOHV]yOiV QDJ\RQ V]LJRU~DQ PHJKDWiUR]RWW HO UH PHJKDWiUR]RWW XWDNRQ NHUHV]W O W UWpQLN FV V]HU WiUVDGDORP HJ\ OiJ\DQ VWUXNWXUiOW D] ioodpsrojiuqdn VRNNDO QDJ\REE OHKHW VpJHNHWKDJ\yP N GpVUHIRJiWYiOWDQLIHOK V]HU WiUVDGDORP Az információs társadalom akkor jöhet létre, ha a társadalom többsége részt vehet abban, azaz birtokában van az (ICT) eszközöknek és a felhasználásukhoz szükséges tudásnak. Ez azt MHOHQWL KRJ\ D] HO UHKDODGiVW QDJ\PpUWpNEHQ PHJKDWiUR]]D D] RUV]iJRN *'3 ioodsrwd pv ennek függvényében a lakosság, a vállalkozások, és az intézmények fogyasztási, beruházási szokásai. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy aktív szemléletformálással, a fogyasztási V]RNiVRNDNWtYEHIRO\iVROiViYDOD]REMHNWtYHQPHJKDWiUR]RWWIHMO GpVL WHPNRQGLFLRQiOKDWy MDYtWKDWyDPHO\MDYXOiVKRVV]~WiYRQHO Q\ VHEEQHP]HWN ]LSR]tFLyWVHQQHNN YHWNH]WpEHQ PDJDVDEEtY JD]GDViJLIHMO GpVWKR]KDW $WiUVDGDORPQDNHPHNRQGLFLRQiOiViW±DPLiOODPLHU IRUUiVRNDWN WOH±DGGLJDSRQWLJNHOO HU WHOMHVHEEHQYpJH]QLDPHGGLJDWiUVDGDORP,&7HV]N ] NNHOYDOyWHOtWHWWVpJHpVD]HQQHN talaján megszerzett ismeretei el nem érnek egy (meghatározható) telítettségi szintet, amely XWiQDIRO\DPDW³ QMiUyYi QJHUMHV]W YpYiOLNPHUHGHNQ YHNHGpVPHOOHWWUpV]EHQGLYDW UpV]EHQ SHGLJ D] DGGLJUD YLOiJRVDQ PXWDWNR]y YHUVHQ\ HO Q\ N K~]yKDWiVD Q\RPiQ Megjegyezzük azonban azt is, hogy a vázolt gazdasági intervenció egyben a OHJJD]GDViJRVDEEDQ PHJWpU O EHUXKi]iV IHOWpWHOH]YH KD D]W NHOO gyorsasággal hajtjuk végre. Végül azt várjuk, hogy reálisan Magyarországon a folyamat kb. 75 %-os telitettség után fog átváltani már ismét lassuló növekedési pályára. $MHOHQWDQXOPiQ\MDYDVODWRWWHV]DPDJ\DUNRUPiQ\]DWQDND]RNUDDWHHQG NUHDPHO\HNDIHQW vázolt célok elérése érdekében szükségesnek látszanak. A kormányzatnak e stratégiára azért van szüksége, - mert egyrészt a kormányzatnak nemzetközi tapasztalatok alapján - meghatározó szerepe van az irány meghatározásban, promócióban, szabályzásban, saját tevékenységek ellátásában, pilot programok szervezésében, az ország akcióinak kibontásában, - másrészt, mert az információs társadalom nem csak a ma még különálló ágazatok NRPSHWHQFLiMiEDHV SURGXNWXPRNIRO\DPDWRNNRQYHUJHQFLiMiWKR]]DGHNHPpQ\HQYHWLIHO D] ijd]dwl KDWiURNDW NHUHV]W O V]HO LQIRUPDWLNDL IHMOHV]WpVHN FHQWUiOLV NRUPiQ\]DWL V]LQW irányításának kérdését is. A 7DQXOPiQ\ PHJIHOHO N ]LJD]JDWiVL pv WiUVDGDOPL YLWD XWiQ DONDOPDV OHKHW DUUD KRJ\ D magyar kormány cselekvési programjává váljék. 7

8 2. $KKR]KRJ\IHOYi]ROKDVVXND]RUV]iJiOWDOHOpUHQG FpOWpVH]HQEHO ODNRUPiQ\]DWWHHQG LW nagyvonalakban fel kell vázolni jelenlegi helyzetünket. 1HPNpWVpJHVKRJ\0DJ\DURUV]iJRQD]HOP~OWpYHNEHQW EEMHOHQW VHUHGPpQ\V] OHWHWWLOO számos kezdeményezés indult el, amelyek mindenképpen alapot jelentenek a további építkezéshez. A legfontosabb eredmény minden kétséget kizáróan az ország távközlési infrastruktúrájában bekövetkezett pozitív változás, amely eredményeként a telefoniában kínálati piac, a mobil telefóniában verseny alakult ki. Létrejött a szomszédos országokkal D] YHJV]iODV NiEHO VV]HN WWHWpV MHOHQW V D V]RPV]pGDLQNDW LV NLV]ROJiOy P KROGDV adatátviteli kapacitások is kiépültek. 1 YHNHGHWWDV]iPtWyJpSHVKR]]iIpUpVDFVDOiGRNEDQGHNLHPHONHG HQLVDWXGRPiQ\RV V]IpUiEDQIHOV RNWDWiVNXWDWiVN ]J\ MWHPpQ\HN0HJMHOHQWHND],QWHUQHWV]ROJiOWDWyN és újabban az Internetes napilapok is. Minden középiskola birtokába jutott a hálózati elérésnek, bár a hálózatok használatának pénzügyi háttere nem megoldott. Kutatások történtek egy új információs pedagógia DODSHOYHLQHN OHUDNiViUD (ONH]GWH P N GpVpW D 1HP]HWL 7iYRNWDWiVL 7DQiFV V QpKiQ\ KHO\HQPHJLQGXOWDIHOV IRN~WiYRNWDWiV Néhány próbálkozás történt ugyan az alapnyilvántartások rendezésére, megjelent néhány hozzáadott érték szolgáltatás, a tömeg igény hiánya azonban nem kényszerítette még ki a professzionális hazai tartalom szolgáltatást. E téren szabályzási, igazgatási, intézményi, SpQ] J\LWHHQG NYiUQDNPHJROGiVUD $] ioodpljd]jdwiv V]iPtWyJpSHV HOOiWRWWViJD MyQDN WHNLQWKHW KLiQ\]LN D]RQEDQ D] D kultúra (tudás és igény), amelyek következményeként integrált szolgáltatások jöttek volna létre. Néhány területen azonban kétségtelen eredményeink vannak. (Adó nyilvántartás, ]HPV]HU HQP N G *,52V]ROJiOWDWiVYiODV]WiVLKiOy]DW 0HJLQGXOW D] LQIRUPiFLyV LSDUiJDNEDQ YH]HW V]HUHSHW EHW OW PXOWLQDFLRQiOLV FpJHN betelepülése, az export-orientált gyártás beindítása, ill. újabban kutatás-fejlesztési feladatok delegálása. Az az állapot azonban, amely képessé tesz egy országot arra, hogy az Információs Társadalom építésében sikerrel részt vehessen, hogy azt kulturálisan saját hasznára fordítsa, s az JD]GDViJLODJLVDM Y PRWRUMDOHJ\HQHJ\IDMWD telítettséggel MHOOHPH]KHW 7L KRJ\DQ IpU hozzá a társadalom nagyobb része a hálózatokhoz, s milyen szolgáltatásokat tud azokon HOpUQL" &VDN D WHOtWHWWVpJ NHOO HQ PDJDV V]LQWMH PHOOHWW YiOLN H] D] HV]N ] D WiUVDGDORP sajátjává. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk e telítettség jelenlegi becsült mértékét, valamint azt a PpJUHiOLVQDNQHYH]KHW LJpQ\WDPHO\HWDM Y EHQHONtYiQXQNpUQL 8

9 A családok A vállalkozások A kormányzat és hivatalai 60%-a számítógéppel rendelkezik. Jelenleg 30%-a számítógéppel rendelkezik. 1.5% hálózati eléréssel rendelkezik otthon vagy azt 8% eléri * 5 éven belül 50%-a számítógéppel rendelkezik. 20%-a hálózati eléréssel rendelkezik vagy azt eléri 10 éven belül 70%-a számítógéppel rendelkezik. 35%-a hálózati eléréssel rendelkezik, vagy azt eléri 20%-a eléréssel rendelkezik hálózati 90%-a számítógéppel rendelkezik. 40%-a eléréssel rendelkezik hálózati 100%-a számítógéppel rendelkezik. 50%-a eléréssel rendelkezik hálózati Mindegyikének van home page. Az ügyek 10%-a elektronikusan LQWp]KHW ** Az ügyek 5o%-a elektronikusan LQWp]KHW Az önkormányzatok 50%-ának home page. van 80%-ának van home page. Az ügyek 30%-a elektronikusan LQWp]KHW 15 éven belül 80%-a számítógéppel rendelkezik 50 %-a hálózati eléréssel rendelkezik vagy azt eléri 100%-a számítógéppel rendelkezik 75%-a eléréssel rendelkezik hálózati $WiEOi]DWKR]DN YHWNH] PHJMHJ\]pVHNHWI ]] N az ügyek 75 %-a elektronikusan LQWp]KHW 100%-ának van home page Az ügyek 50%-a elektronikusan LQWp]KHW $NLLQGXOyDGDWRNKR]]iYHW OHJHVHNPHUWUHQGV]HUHVDGDWJ\ MWpVHWpUHQQHPIRO\LN Az átlagos adatok elrejtik azt a tényt, hogy a hálózatba kapcsolt családok nagy százalékkal Budapesten, még elfogadható nagyságrenddel a nagy városokban részesülnek, míg a falvak világa lényegében érintetlen. Mint ahogyan azt is, hogy a kormegoszlás alapján, a KDV]QiOyNG QW UpV]HpYDODWWL A családok hálózati hozzáférése a Skandináv országokban 33 %-os, USA-ban mintegy 25 RV$XV]WULiEDQpV1\XJDW(XUySDN ]psv UpV]pQPtJD0HGLWHUUiQViYEDQ 5 %-os. * munkahelyén, oktatási intézménynél ** azon ügyek közül, amelyekhez a személyes kapcsolattartás nem szükséges 9

10 3. Ahhoz, hogy országunk haszonnal kapcsolódhasson az Információs Társadalomba, - s ez az HJ\HWOHQOHKHW VpJ QNWiYODWRVDQDJD]GDViJLWiUVDGDOPLOpSpVWDUWiVEDQ±DODSYHW HQD]WNHOO megoldanunk: KRJ\ ODNRVViJXQN PHJKDWiUR]y UpV]H V]iPiUD HOpUKHW iuv]tqyrqdorq hozzákapcsolódhasson az információs hálózathoz, az azokon található információkhoz, és azokat képes legyen saját személyisége kibontakoztatásához eredményesen felhasználni, LOOHW OHJD]W hogy azok a nagy alrendszerek, amelyek meghatározzák az állampolgárok hogylétét az RUV]iJEDQKDWpNRQ\DQKDV]QiOMiNIHOD]LQIRUPiFLyVKiOy]DWRNOHKHW VpJHLWHJ\UpV]WVDMiW effektivitásuk növelésére, másrészt a lakosság igényeinek kielégítésére. (]HQDODSYHW IHODGDWRNHOpUpVpKH]WDQXOPiQ\XQNSULRULWiVWKDWiUR]PHJ p1. Az Információs infrastruktúra fejlesztése $PHO\NHUHWpEHQDI FpOD]KRJ\RO\DQYHUVHQ\VHUNHQW V]DEiO\R]iVM MM QOpWUHDPHO\ HUHGPpQ\HNpSSHQ D ODNRVViJ PHJKDWiUR]y UpV]H ± OHKHW VpJpW pv NpSHVVpJpW WHNLQWYH hozzákapcsolódhat az európai szinthez felzárkózó információs infrastruktúrához. p2. Az elektronikus tartalom szolgáltatás Amely alapján létrejön a közszolgálati-, kereskedelmi, és privát adatok bázisán egy olyan szolgáltatási rendszer, amely képessé teszi az állampolgárok meghatározó részét arra, KRJ\D]HJpV]VpJHVJD]GDViJLODJVWDELOpOHWYLWHOpKH]V] NVpJHVLQIRUPiFLyNKR]HOpUKHW iurq PLQGHQ WW JDUDQWiOW PLQ VpJEHQ KR]]iMXVVRQ LQIRUPiFLyV N ]P YHN, ill. adminisztrációs (tehát információkhoz kapcsolódó) ügyeit a hálózaton elvégezhesse. Ez a SULRULWiVN O Q VHQIRQWRVIHODGDWRWDGPHUWDPHJIHOHO PHQQ\LVpJ LQIRUPiFLyQpON O az állampolgárnak nem lesz érdeke az információs infrastruktúra használata. A QHP]HWN ]LIHMO GpVXJ\DQDNNRUQHPPDJ\DUQ\HOY ±] PPHODQJRO±WDUWDORPPDOOiWMD el a hálózatot. p3. Az információs társadalom polgárának képzése (SULRULWiVPHJYDOyVXOiVDUpYpQpUM NHOD]WKRJ\HOV GOHJHVHQOpQ\HJpEHQDWHOMHVILDWDO generáció, de részlegesen a jelen társadalom is megszerezze azt a tudást, azt a képességet, amellyel eredményesen részt vehet az információs társadalom életében. p4. Versenyképes gazdaság $ M Y JD]GDViJD NLW ]L D]RNDW D N UQ\H]HWL V]HUYH]HWL IHOWpWHOHNHW DPHO\HN KR]]iMiUXOKDWQDN 0DJ\DURUV]iJ LSDUiQDN pv V]ROJiOWDWiViQDN D M Y WiUVDGDOPD V]HPSRQWMiEyO HOIRJDGKDWy UHNRQVWUXNFLyMiKR] LOO D M Y JD]GDViJiEDQ OpWUHKR]KDWy munkahelyek megnyitásához. p5. A hatékony, szolgáltató közigazgatás A hatékony, szolgáltató közigazgatás kialakítása megteremti az információkhoz való HJ\HQO KR]]iIpUpVpQHNJ\DNRUODWiYDODGHPRNUiFLD~MV]LQWMpQHNNLDODNXOiViWLOOD]WD környezetet, amely szükséges ahhoz, hogy gazdaságunk, gazdasági vállalkozásaink versenyképesen helyt álljanak a nemzetközi versenyben. p6. Emberközpontú társadalom Az emberközpontú társadalom víziója azokat a területeket kutatja fel, amelyek a ³PHJpOKHW pohw OHKHW VpJpWEL]WRVtWMiNDWiUVDGDORPPHJKDWiUR]yUpV]HV]iPiUD 10

11 $] HJ\HV SULRULWiVRN PLQWHJ\ py WiYODWiQDN D] HO UHYHWtWpVpYHO D N YHWNH] HV]WHQG V]iPiUDNLW ]HQG FpORNDWIRJDOPD]]iNPHJ$]HJ\HVSULRULWiVRNQpKiQ\QDJ\OpSWpN W EE éves programban DPHO\HNLUiQ\tWiVDHJ\HJ\PLQLV]WpULXPKR]UHQGHOKHW valósulnak majd meg. Tanulmányunk a programok céljait, kereteit is felvázolják. Az egyes programok nagyobb projektjeitydj\pyhvwhhqg LW(akcióitNpV EELHNEHQDSURJUDPRNUpV]OHWHVWHUYHLDODSMiQ évente újragondolva határozzuk meg. Az egyes prioritásokon kereszt programok húzódnak keresztül, amelyek megvalósulásai W EESULRULWiVWVHJtWHQHNHO (SURJUDPRNDWHWDQXOPiQ\EDQFVDNPHJQHYH]] NUpV]OHWHVHQD NpV EELHNVRUiQNHU OQHNNLGROJR]iVUD $WDQXOPiQ\QHPIRJODONR]LNDP VRUV]yUiVD]HOHNWURQLNXVPpGLDNRQYHUJHQFLiMiYDOpVD] HEE ODGyGyIHODGDWRNNDOPHUWHNpUGpVN UPpJSROLWLNDLODJpU]pNHQ\QHPNLDODNXOWWHU OHW 4. 7DQXOPiQ\XQNV]DNpUW LMDYDVODWQDNWHNLQWHQG DPHO\HWHU OHWHQGROJR]yV]DNHPEHUHNHJ\ UpV]pQHN NYDOLWDWtY HOHP]pVpW pv YpOHPpQ\pW IRJODOMD VV]H D] HO WW QN iooy ~WUyO $ tanulmányban állítások szerepelnek arról, hogy milyen elvek mentén kell megvalósítani a feladatokat. $ MDYDVODW D]RQEDQ V]pOHVN U HV]PHFVHUpW LJpQ\HO (J\H]WHWpVW PLQGHQHNHO WW D] államigazgatás IHOHO V UpV]WYHY LYHO DUUyO KRJ\ PL YiOODOKDWy IHO PL YDOyVtWKDWy PHJ D rendelkezésre álló költségvetési, szervezési elképzelések alapján, másrészt hogyan illenek VV]HDMDYDVODWRNDPLQLV]WpULXPRNM Y NpSpYHO A javaslat eszmecserét igényel az ICT vállalkozásokkal, akik nagymértékben befolyásolják D]W D WHFKQROyJLiW WHUPpN VWUXNW~UiW DPHO\ PHJKDWiUR]]D OHKHW VpJHLQNHW 0iVUpV]W szükséges ez az eszmecsere azért, hogy feltárjuk, hol, milyen módon tudnak csatlakozni e vállalatok a vázolt irányokhoz, megsokszorozva a cselekvés hatékonyságát. Ugyancsak fontosnak tartjuk a meghatározó (nem ICT) vállalkozások igényeit, észrevételeit megszerezni. A javaslat eszmecserét igényel V]DNpUW NNHO, abból a célból, hogy minél több oldalról megvilágítva alakuljanak ki a szakmai megegyezések, konvenciók. Fontosnak tartjuk, hogy a V]DNpUW LYLWiNEDEHNDSFVROyGMDQDND(szakmai és gazdasági) civil szervezetek. (YLWiNUDDXJXV]WXVYpJpLJYDQOHKHW VpJ QN(]DODWWD]LG V]DNDODWWDWDQXOPiQ\pVDYLWiN iowdo IHOYHWHWW QpKiQ\ WHU OHWU O PpO\HEE NYDQWLWDWtY HOHP]pV NpV] OQH DPHO\HN V]HPEHVtWHQpQHNDMHOHQOHJLKHO\]HWWHODIHODGDWRNPHJROGiViQDNN OWVpJpVLG LJpQ\pYHOV ennek alapján megvalósítási sorrendet alakíthatnánk ki. $YLWiNpVD]HOHP]pVHNYLVV]DFVDWROiViQDNHUHGPpQ\HNpSSHQV] OHWQHPHJHO WHUMHV]WpV QN amely véleményünk szerint egy olyan munka kezdete lenne, amely évente számba venné az eredményeket, elemezné a környezet változását, elvégezné a visszacsatolásokat, s a SURJUDPNRUV]HU VtWpVpW 11

12 II. Az Információs Társadalom kihívásaira adott magyar válasz prioritásai. 1. Az Információs Társadalom infrastruktúrájának fejlesztése $]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORP±HJ\pENpQW VV]HWDUWR]yLQIUDVWUXNW~UiMiWDN YHWNH] NEHQD] alábbi módon csoportosítjuk: távközlési infrastruktúrapho\dkioy]dwrqw~ophq HQPDJiEDQIRJODOMDD]LQIRUPiFLy IHOGROJR]yNH]HO LUiQ\tWyV]iPtWyJpSHNHWLV számítógép-hálózati infrastruktúra DPHO\QHN HOHPHL D KiOy]DWRN HJ\ WWP N GpVpW OHKHW YpWHY V]iPtWyN ]SRQWRN a felhasználók által használt végberendezések (távközlési végberendezések, PC, Web- TV stb.), ( IHQWL KiURP HOHP PLQGHJ\LNpQHN PHJIHOHO UHQGHONH]pVUHiOOiVDV] NVpJHVDIHMOHWW LQIUDVWUXNW~UDpV,QWHUQHWNXOW~UDKDWpNRQ\P N GpVpKH]0LQGKiURPWHU OHWHJ\HJ\ QiOOy programot határoz meg. 1.1 Távközlés Távközlés alatt értjük azt a szolgáltatási tevékenységet amelynek feladata az elektronikus híranyagok (beszéd, adat, hang, álló- és mozgókép) eljuttatása a fogyasztókhoz és ezt a WHYpNHQ\VpJHWOHKHW YpWHY WHOMHV KiWWpUUHQGV]HUW SO V]iPOi]iV WiMpNR]WDWiV KiOy]DWpStWpV EHUHQGH]pVJ\iUWiVKDWyViJRNP N GWHWpVHVWE Helyzetkép A távközlésben az elmúlt évtizedben gyökeres változások sora ment végbe, s ennek leglényegesebb része az, hogy a társadalmi gazdasági felzárkózásunkat kifejezetten DNDGiO\R]y HOHPL WiYN ]OpVL KLiQ\RVViJRN OHJQDJ\REE UpV]EHQ PHJV] QWHN $ YiUDNR]yL OLVWiNNDO MHOOHP]HWW NLHOpJtWHWOHQ PHQQ\LVpJL LJpQ\HN MHOHQWHWWpN NRUiEEDQ D OHJI EE SUREOpPiWHOHMpUHDPLQ VpJLLJpQ\HND]LQGRNRODWODQXOPDJDVQDNWDUWRWWGtMV]DEiVRN D] ~M SLDFUD OpS N QHKp]VpJHL MHOHQWLN D OHJI EE LG V]HU IHODGDWRNDW 1DJ\RQ IRQWRV LWW kiemelni azt, hogy ezen változások nem a gazdasági növekedésünk eredményei, hiszen ezen LG V]DN DODWW QHP]HWL VV]WHUPpN QN SUDNWLNXVDQ QHP Q WW $ WiYN ]OpV PLQW WHYpNHQ\VpJ iwioowdsldflp N GpVLUHQGEH$IHOOHQGtWpVKH]V] NVpJHVW NpWN OI OGLSpQ] J\LEHIHNWHW N DGWiN RO\DQ ioodpl V]HU] GpVHNNHO PHJWiPDV]WRWW JDUDQFLiYDO NRQFHVV]LyN KRJ\ H]HN megtérülnek. Természetes mutatók $ YH]HWpNHV WHOHIRQRN WHU OHWpQ D I YRQDOV U VpJ D KDJ\RPiQ\RV PpUFH $ WpQ\OHJHV növekedés jól egybevág az 1989-es tízéves fejlesztési program optimista modelljének HO LUiQ\]DWDLYDO$GLJLWiOLVNDSFVROiVDUiQ\DUDHPHONHGHWW Év ) YRQDO 5,8 6,94 9,62 21,05 30,42 33,09 lakos 12

13 LJNLpS OWD]RUV]iJRVGLJLWiOLVJHULQFKiOy]DWOHJQDJ\REEUpV]WPRQRPyGXV~IpQ\YH]HW kábelekkel. $KHO\LWHOHIRQSLDFRQDGRPLQiQVV]HUHSO D0DWiY$]SULPHUN U]HWE OEDQV]ROJiOWDW és felerészben tulajdonos még 3 körzetben. A fennmaradó 15 körzetben 13 helyi koncessziós WiUVDViJ V]ROJiOWDW $ KHO\N ]L pv QHP]HWN ]L WiYEHV]pO V]ROJiOWDWiVUD D 0DWiY UHQGHONH]LN koncesszióval. EHQPHJLQGXOWD]HOV Q\LOYiQRVPRELOUiGLyWHOHIRQV]ROJiOWDWiVD 0+]HV ViYEDQ NMT rendszerrel ban kapott GSM szolgáltatásra koncessziót a Westel 900 és a Pannon *60FpJ$Q YHNHGpVPHJKDODGWDDOHJGHU OiWyEEWHUYHNHWLVDWt]pYHVIHMOHV]WpVLSURJUDP LVFVDNRVHOOiWRWWViJJDOV]iPROWUH$]HJ\PLOOLRPRGLNPRELOWHOHIRQHO IL]HW W 1998 decemberében köszöntötték. Eszerint a mobiltelefon ellátottság 1998 végén már nagyobb volt, mint a vezetékes ellátottság 1990 végén! 2UV]iJRVN ]FpO~V]HPpO\KtYyV]ROJiOWDWiVWFpJQ\~MW2SHUiWRU+XQJiULDHO IL]HW (DV\FDOOHO IL]HW (XUyKtYyHO IL]HW $] RUV]iJRV pv N U]HWL UiGLy pv WHOHYt]Ly P VRURN V]yUiViW pv V]pWRV]WiViW D] $QWHQQD +XQJiULD5WYpJ]L6]HU] GpVVHO ]HPHOWHWWRYiEEiGEKHO\LpVN U]HWLUiGLypVGE79 DGyiOORPiVWh]HPHOWHWLDFVDWRUQiV$0PLNURUHQGV]HUWHO IL]HW Közszolgálati adók Kereskedelmi adók Rádió TV Rádió TV Kossuth Rádió MTV 1 Danubius TV 2 3HW IL5iGLy MTV 2 Juventus RTL-klub Bartók Rádió Duna TV $WHOH[V]ROJiODWOHpS O V]DNDV]EDQ YDQ EHQ PpJ WHOH[ ioorpiv P N G WW 1998 végén már 1000 alatt volt a számuk. $WHOHID[NpV] OpNHNV]iPiUyOQLQFVDGDWPHUWPHJV] QWDEHMHOHQWpVLN WHOH]HWWVpJ Az adatátviteli szolgáltatások a Matáv hálózatában az alábbiak szerint alakultak: Szolgálat Datex-P állomás MATÁVNet állomás Plex-Com állomás Flex-Com állomás Frame-Flex állomás MHS (X.400) állomás - 2 EDInet állomás ISDN-2 állomás ISDN-30 állomás Kék-zöld állomás

14 A VSAT szolgáltatók adatai: Szolgáltató 1998 BANKNET Kft. > 780 HUNGARO DIGITEL Kft > 500 GTS Hungary Kft > 1000 SAT-NET (MATÁV) 540 Kábeltelevízió $N ]SRQWLDQWHQQDUHQGV]HUHNQDJ\UpV]WPHJV] QWHWWpNDNRUiEEDQMHOOHP] DQWHQQDHUG WD Ki]WHW N Q$N ]SRQWLDQWHQQDUHQGV]HUHNIHOI ] VNRD[LiOLVKiOy]DWNpQWpS OWHNH]D]RQEDQ behatárolja szolgáltatáskörüket. $ DV pyhn PiVRGLN IHOpW O WHUMHGWHN HO D QDJ\N ] VVpJL NiEHOUHQGV]HUHN DPHO\HNHQ D QDJ\V]iP~ SURJUDP PHOOHWW KHO\L VW~GLyN P VRUDL NLIHMH]HWWHQ NiEHOHV WHUMHV]WpVUH V]iQW P VRURN WHUMHV]WKHW N PHJIHOHO KiOy]DWL WHFKQLNiNDW DONDOPD]YD DONDOPDVDN NpWLUiQ\~ átvitelre (telefon és Internet szolgáltatásra) is. $MHOHQOHJLNiEHO79KiOy]DWRNP V]DNLiOODSRWiUDiOWDOiEDQMHOOHP] KRJ\NRD[LiOLVNiEHOUH ps OWHNIHOQDJ\UpV]WHJ\LUiQ\~IHMiOORPiVHO IL]HW iwylwhooho7 EEWHU OHWHQPHJNH]G G WW azonban e hálózatok rekonstrukciója, ami csillag topológiát és kétirányú átvitelre való DONDOPDVViJRW MHOHQW $ UHNRQVWUXNFLy NDSFViQ OHKHW Yp YiOLN KRJ\ D V]DEYiQ\RV NiEHOWpYp KiOy]DWRQiWDKHO\L/$1KiOy]DWQDNPHJIHOHO 0ELWVVHEHVVpJ DGDWiWYLWHOM MM QOpWUH A jelenlegi szabályzás ennek a továbblépésnek nem kedvez, mert erre már a távközlési szolgáltatások engedélyezési és adózási feltételei vonatkoznak. Ez az infrastruktúra elterjedtségénél, kihasználtságánál fogva (egy átlagos magyar család naponta 8 percet WHOHIRQiOGHW EEPLQWyUiWQp]LD79WGHD]HO EELpUWW EEHWIL]HWHVpO\HVYHWpO\WiUVDD WHOHIRQKiOy]DWNpQW NLpS OW LQIUDVWUXNW~UiQDN $ P V]DNL pv JD]GDViJL DNDGiO\RN MyYDO könnyebben megoldódnak, mint a szabályozási kérdések ezen a téren végén Magyarországon 1030 engedélyezett kábeltévé rendszert tartott számon a HIF. (EE OUHQGV]HUNHU OWPLQ VtWpVUHYpJSRQWWDO 9LV]RQ\tWiV(XUySiKR]pVVDMiWJD]GDViJLHU LQNKH] $] DODSYHW WiYN ]OpVL HOOiWRWWViJL PXWDWyN WHNLQWHWpEHQ EHKR]WXN NRUiEEL OHPDUDGiVXQNDW elértük azt a szintet, amelyet az EU tagországok alsó csoportja mutat. *'3I KUSD Mobil V U VpJ Vezetékes V U VpJ Portugália (1996) Írország (1996) Görögország (1996) Spanyolország (1996) Magyarország (1990) Magyarország (1998) ,1 14

15 [ H G Q L A vezetékes telefontarifák nemzetközi összehasonlításban az alábbiak szerint alakultak EDQD] VV]HKDVRQOtWyV]iPROiVRNDODSMDSHUFKDYLWHOHIRQKDV]QiODWFV~FVLG nappali, 30% éjszakai hívás, 74% helyi, 18% helyközi, 4% nemzetközi beszélgetés). ' 6 Ã8 OD P i ] LÃV Y D + $XV]WULD &VHKÃ. ]WiUVDViJ /HQJ\HORUV]iJ +ROODQGLD 0DJ\DURUV]iJ 6YpGRUV]iJ 7 U NRUV]iJ Ha az összehasonlítást a GDP-re vetítve tesszük meg akkor sokkal szomorúbb a kép. 9H]HWpNHVÃGtMDNÃDÃ*'3IRÃpUWpNKH]ÃYLV]RQ\tWYD $XV]WULD &VHKÃN ]WiUVDViJ /HQJ\HORUV]iJ +ROODQGLD 0DJ\DURUV]iJ 6YpGRUV]iJ 7 U NRUV]iJ $ IHQWL ieuieyo HJ\pUWHOP HQ OHROYDVKDWy KRJ\ D *'3I puwpnkh] YLV]RQ\tWYD WHKiW D IL]HW NpSHVVpJ QNHWDODSXOYpYHDWHOHIRQWDULIiN0DJ\DURUV]iJRQMyYDOPDJDVDEEDNPLQWD] VV]HKDVRQOtWiVEDQV]HUHSO RUV]iJRNEDQ 15

16 7iYN ]OpVLFpONLW ]pvhn (OV GOHJHV FpONLW ]pvnpqw NHOO PHJIRJDOPD]QL KRJ\ D WiYN ]OpVL LQIUDVWUXNW~UD KLiQ\D QH OHJ\HQ VHPPLO\HQ IHMO GpVL Ii]LVEDQ N ]YHWOHQ DNDGiO\D D] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP IHMO GpVpQHN (KKH]DOHJHOV OpSpVPiUPHJYDQYDODPLO\HQKiOy]DWKR]NDSFVROyGiVPDPiUD]RUV]iJ bármely pontján megoldható feladat. $WRYiEELIHODGDWRND]RQEDQQHPPDJXNWyOPHJYDOyVXOyN0LQ VpJVHEHVVpJKHO\KH] N W WWVpJPRELOLWiV GtMV]DEiV EiUPHO\LNH LV OHKHW DNDGiO\R]y WpQ\H] ± D NHUHVOHWW O HOV]DNDGyMHOOHP] NHVHWpQ(]pUWHWHU OHWHQD]RNRViOODPLV]DEiO\]iVVDODYHUVHQ\V]IpUD W U NpSHVVpJH pv D IHOKDV]QiOyN WHKHUYLVHO NpSHVVpJH N ] WW NHOO D NpQ\HV HJ\HQV~O\W megtalálni. $ PiVRGODJRV FpONLW ]pv FpOV]HU HQ D] KRJ\ D IHOKDV]QiOyN V]iPiUD HOpUKHW iurq QHP]HWJD]GDViJLV]LQWHQLVNHOO KDWpNRQ\ViJJDOpVJOREiOLVDQLVYHUVHQ\NpSHVHQYDOyVXOMDQDN meg a távközlési szolgáltatások. (]HQFpONLW ]pvhnphjydoyvxoivdnrpro\ioodplv]huhsyioodoivqpon OQHPOHKHWVpJHV,WW QHP WXODMGRQOiVUyO DYDJ\ D] DGyIL]HW N SpQ]pQHN EHYRQiViUyO YDQ V]y $ WiYN ]OpVL infrastruktúra a nemzeti vagyon értékes része. Egy drága és kihasználatlan infrastruktúrára ps OYH N QQ\HQ EHiOO RO\DQ SLDFL HJ\HQV~O\ DPL VHP D EHIHNWHW NQHN VHP D IHOKDV]QiOyNQDN QHP NHGYH] OiVG DXWySiO\iN YDV~WL V]HPpO\V]iOOtWiV V]HPpO\KtYy szolgáltatás), mert a kritikus forgalmat nem éri el. A piacra lépés feltételeit megszabó államnak (szabályozó hatóság) rendelkeznie kell a SLDFL YLV]RQ\RNDW OHtUy KLWHOHV DGDWRNNDO IHO J\HO KDWyViJ DKKR] KRJ\ D YHUVHQ\ iuohkdmwy KDWiViW D QHP]HWL YDJ\RQ pvv]hu NLKDV]QiOiViW D QHP]HWN ]L versenyképességhez szükséges kritikus tömeget folyamatosan a közös optimum közelében tartsa..h]hoqlhnhooh]]hohj\ WWDWiYN ]OpVDODSYHW SLDFLHOOHQWPRQGiViWDKROOHJQDJ\REEDN az infrastruktúra létesítési és fenntartási költségei, ott lehet a legkisebb bevételre számítani SpOGiXO NLVWHOHS OpVHNHQ (PLDWW D YHV]WHVpJHW WHUPHO SLDFUpV]HNQpO HOOiWiVL kötelezettséget kell róni valamilyen mechanizmussal a kívánatos üzletrészekben WHYpNHQ\NHG N WHUKpUH $ PHJROGiVQDN D WHUPpV]HWHV PRQRSyOLXP IRUPiEyO ] NNHQ PHQWHVHQ NHOO iwiooqld D] HJ\HWHPHV V]ROJiOWDWiV PHFKDQL]PXViUD D :72 egyezményben tett vállalásunk szerint 2002-re. $FpONLW ]pvhnvruiedqnlhphowkho\hwnhoondsqlddnrupiq\]dwlwiyn ]OpVLLQIUDVWUXNW~UiQDN (J\HWOHQ pv N O QiOOy SLDFL V]HUHSO UH pstwyh D WHOMHV NRUPiQ\]DWL LQIUDVWUXNW~UiW V] NVpJV]HU HQ HJ\ NLV]ROJiOWDWRWW pv D JD]GDViJRVViJL RSWLPXPWyO WiYROiOOy NRQVWUXNFLy születik. Ezért azt a részt kell és szabad közvetlen kormányzati kézben tartani, amely a speciális követelmények miatt indokolt (kapcsoló, útvonalválasztó és hálózat menedzsment funkciók). Az összes többi rész gazdaságosabban és megbízhatóbban megvalósítható több KiOy]DW ]HPHOWHW YHUVHQ\H]WHWHWW EpUOHWpYHO N O Q VHQ DOWHUQDWtY WHFKQROyJLiN HJ\ WWHV alkalmazásával. 16

17 7HHQG N A szabályozás kereteit megszabó törvények és rendeletek megalkotása, karbantartása PHJIHOHO LG EHQPLQ VpJEHQpVDSLDFIHMO GpVpKH]LJD]RGyDQ+tUN ]OpVL7 UYpQ\ $ V]DEiO\R]iVW HO NpV]tW pvd]hoohq U]pVW YpJUHKDMWy KDWyViJ +Ë) I JJHWOHQQp WpWHOH mind az államtól (EU követelmény) mind a verseny szférától. Az állami beavatkozásokhoz szükséges és (esetleg az egyetemes szolgáltatási kötelezettség veszteségeinek fedezésére is szolgáló), a távközlési piacból származó SpQ] J\L DODS +tun ]OpVL $ODS PHJWDUWiVD pv D N OWVpJYHWpVW O HON O QtWHWW NH]HOpVH 7DOiQ H]HQ DODSEyO OHQQH PHJROGKDWy D] LVNROiN NyUKi]DN N ]J\ MWHPpQ\HN WiYN ]OpVL költségeinek (részleges) kompenzálása is. Az univerzális szolgáltatások kijelölése és azok nyújtásának piac konform támogatása. A Hírközlési Törvénynek az Információs Társadalom szempontjából figyelembe kell vennie hogy: D] HJ\HWHPHV V]ROJiOWDWiVRN N ] WW EL]WRVtWDQL NHOO PLQGHQ WW D IRNR]DWRVDQ Q YHNY VHEHVVpJ pvhphonhg PLQ VpJ GLJLWiOLVKR]]iIpUpVWpVMHOWRYiEEtWiVWpVDNRQFHVV]LyV V]HU] GpVHNEHQHUUHNpQ\V]HUtWHQLNHOOD]RSHUiWRURNDW D.iEHO79pVDWiYEHV]pO DODS~WiYN ]O KiOy]DWRNNH]HO LHJ\N U]HWEHQQHOHKHVVHQHN azonosak (monopólium veszély), vagy szimmetrikus szolgáltatásokat nyújthassanak. A gerinchálózatokban legalább egy alternatív szolgáltató legyen. Az intelligens hálózatok kialakításához szükséges egységes nemzeti adatbázis és szolgáltatás logika verseny semleges üzemeltetése szükséges. $WiYN ]O V]ROJiOWDWyD]pUWpNQ YHOWV]ROJiOWDWiVLOO,QWHUQHWV]ROJiOWDWiVQ\~MWiViEDQQH poyh]]hq HO Q\W D] XJ\DQLO\HQ V]ROJiOWDWiVW Q\~MWy GH WiYN ]O V]ROJiOWDWiV LQIUDVWUXNW~UiMiYDOQHPUHQGHONH] V]ROJiOWDWyYDOV]HPEHQ 17

18 1.2. Számítógép hálózatok Magyarországon 1986 óta folyik számítógép-hálózatok és erre alapuló alkalmazások fejlesztése az IIF/NIIF program keretében közepén már 5418 magyar számítógép volt D],QWHUQHWHQ$WRYiEELIHMO GpVWDYLOiJV]iPDLQDNW NUpEHQD]DOiEELWiEOi]DWPXWDWMD $],QWHUQHWHQOpY V]iPtWyJpSHNV]iPDDUHJLV]WUiFLyVWiEOi]DWRNDODSMiQH]HUGE,G SRQW Világ Európa Magyarország Magyarország (Az adott év Januárja Európához viszonyítva % Érdekes megnézni az egyes európai országok adatait a népesség számához viszonyítva UHJLV]WUiOWV]iPtWyJpSI Ország 1997-ben 1998-ban Görögország Lengyelország Spanyolország Csehország Magyarország Ausztria Németország Dánia Finnország $ IHQWLHN DODSMiQ KD HOIRJDGMXN D]W D] N OV]DEiO\W PLV]HULQW HJ\,QWHUQHWHQ OpY V]iPtWyJpSKH] iwodjrvd W HPEHU UHQGHOKHW D] PRQGKDWy KRJ\ PD PLQWHJ\ H]HU felhasználója van az Internetnek Magyarországon után az Internet kereskedelmi termékké vált. Magyarországon is egymás után jelentek meg az Internet szolgáltatók (ISP). Ezek a szolgáltatásaik megindulása után ideiglenes P N GpVLHQJHGpO\WNDSWDN$],63ND],QWHUQHW(XUySDL,QWHUQHW.RRUGLQiFLyV. ]SRQWEDQ (RIPE) regisztráltatják magukat, így kapnak szétosztható IP címeket. Az 1988 októberi regisztrációban Magyarországra vonatkozóan öt nagy négy közepes és 23 NLV V]ROJiOWDWy V]HUHSHOW $ PpUHWQDJ\ViJ D FtPPH] PpUHWpUH LOOHW OHJ D] puwh IL]HWHQG G tm nagyságára utal. ( Jelenleg a hazai adatok szerint mintegy 80 szolgáltató van, amelyek közül csak 12 rendelkezik HIF engedéllyel.) Az öt nagy közül négy világ szolgáltató (AT&T, EUNet, Global One, IBM GN), ezek alapregisztrációja az EU-ban van, egy magyar, a HUNGARNET, a négy közepes közül egy európai a többi magyar (MATÁV, DataNet, Taide Network). Az ISP-k kiszolgálják a hazai vállalatokat is és a magánszemélyeket is. A vállalatok Internet KHO\]HWpYHO NpV EE IRJODONR]XQN D PDJiQV]HPpO\HN RWWKRQUyO iowdoiedq D WiYEHV]pO YDJ\ ISDN szolgáltatást igénybe véve kapcsolódnak valamely ISP-hez. 18

19 Az otthonról kapcsolódó Internet felhasználók számát ma 50 ezerre becsüljük. Igen fontos az információ szolgáltatók száma. A hazai kisebb nagyobb Web-szerverek számát 5000-re becsüljük. &ponlw ]pvhn Az Internet globális és komplex számítógép hálózati technológia ezért ki kell venni az állam felügyelete alá tartozó távközlési szolgáltatások közül és szabályozását a piacra kell bízni. (O NHOO puql KRJ\ D] ioodp HOOHQ U] V]HUHSH DPHO\ D +,)HQ NHUHV]W O YDOyVXO PHJ HOV VRUEDQ D IRJ\DV]WyN YpGHOPpW pv D SLDF KDUPRQLNXV P N GpVpW V]ROJiOMD 1HP PHJHQJHGKHW D WiYN ]O KiOy]DWRN pv D KR]]iMXN NDSFVROyGy YpJEHUHQGH]pVHN W~O]RWW PLQ VpJYL]VJiODWDPHUWD]DIHMO GpVWJiWROMD Közigazgatási számítógéphálózat Helyzetkép $N ]LJD]JDWiVLV]iPtWyJpSKiOy]DWMHOHQW VIHMO GpVLXWDWWHWWPHJD]HOP~OWQpKiQ\pYEHQ$ NRUPiQ\]DWL N ]SRQWL LQWp]PpQ\HN N ] WW HJ\ My PLQ VpJ Q\tOW V]DEYiQ\RNUD ps O D SLOODQDWQ\LLJpQ\HNHWMyONLHOpJtW JHULQFKiOy]DWLUHQGV]HUpS OWNLDPHO\PHJIHOHO PLQ VpJ kijárattal rendelkezik a hazai és nemzetközi nyílt Internet felé. Jelenleg a számítógép hálózati UHQGV]HUFVDNDN ]SRQWLLQWp]PpQ\HNUHWHUMHGNLH]pUWWRYiEENHOOE YtWHQLKRJ\D]iJD]DWL intézményrendszert egészében lefedje. $ NRUPiQ\]DWL V]iPtWyJpSKiOy]DWEDQ MHOHQOHJ HOV VRUEDQ D] HOHNWURQLNXV ]HQHWNH]HOpV (levelezés) és az információ böngészés (WWW) a két legáltalánosabban igénybe vett V]ROJiOWDWiV $ UHQGHONH]pVUH iooy LQIUDVWUXNW~UiOLV DODS PpJ QHP WHV]L OHKHW Yp D] LQWHJUiOW V]ROJiOWDWiVRN PHJMHOHQpVpW $ M Y DONDOPD]iVDL N ] O D NRPSOH[ WpULQIRUPDWLNDL DGDWEi]LVRNKR] YDOy KR]]iIpUpV D NRUV]HU LQWHJUiOW PXOWLPpGLiV V]ROJiOWDWiVRN QDJ\ WHOMHVtWPpQ\ pv JDUDQWiOW PLQ VpJL SDUDPpWHUHNHW WHOMHVtWHQL NpSHV V]iPtWyJpS KiOy]DWRNDW igényelnek. $ NRUPiQ\]DWL KiOy]DWEDQ MHOHQW V HU IHV]tWpVHN W UWpQWHN D EL]WRQViJ IRNR]iVD D KiOy]DWL HU IRUUiVRN DGDWRN YpGHOPH pughnpehq 8J\DQDNNRU D MHOHQOHJL NRUPiQ\]DWL V]iPtWyJpS KiOy]DWED EHNDSFVROW LQWp]PpQ\HNKH] N W G WRYiEEL LQWp]PpQ\HN NLV]ROJiOiVD N ]SRQWLODJ nem megoldott, ezt az egyes intézmények maguk igyekeznek megoldani. A következmény az, hogy ad hoc módszerek léteznek, az alkalmazott technológia nem egységes. A központi EL]WRQViJL V] U NHW PHJNHU O KiWVy DMWyQ iw W UWpQ NRPPXQLNiFLy D UHQGV]HU HJpV]H számára hatalmas biztonsági kockázatot jelent. Szükség van egy egységes koncepció alapján P N G GLIIHUHQFLiOWGHPLQGHQNLYHOEHWDUWDWRWWEL]WRQViJLUHQGV]HUNLDODNtWiViUD 19

20 &ponlw ]pvhn Integrált számítógéphálózati szolgáltatások bevezetése Fel kell készülni egy egységes adat/hang/kép információkat továbbító multimédia hálózat NLpStWpVpUH$M Y NRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUHQHPN O QKiOy]DWRNRQIRJMDPHJROGDQLD WHOHIyQLiWD]DGDWiWYLWHOW pv D P VRUV]yUy MHOOHJ V]ROJiOWDWiVW KDQHP PLQGH]W HJ\HWOHQ DODSKiOy]DWUDpS O HV]N ]HJ\ WWHVVHO $] ]HQHWNH]HO LQIRUPiFLyE QJpV] DGDWEDQNLV]ROJiOWDWiVRNPHOOHWWDM Y EHQRO\DQ multimédiás számítógép hálózati szolgáltatások bevezetésére kell gondolni, mint a KiOy]DWRQ NHUHV]W OL WHOHIRQiOiV D W EEUpV]WYHY V WiYWDOiONR]y NpS pv KDQJ HJ\LGHM YDOyVLGHM iwylwhohdupv]wyhy NN ] WWVWE $ PXOWLPpGLiV V]ROJiOWDWiVRNKR] JDUDQWiOW PLQ VpJL SDUDPpWHUHNNHO UHQGHONH] QDJ\ VHEHVVpJ V]iPtWyJpSKiOy]DWV] NVpJHVDPHO\QHNIHMOHV]WpVpWPHJNHOONH]GHQL6HJtWHQL kell a felhasználókat abban, hogy megismerkedhessenek az új, multimédiás alkalmazások DGWDOHKHW VpJHNNHOHKKH]HOV OpSpVEHQRO\DQPLQWDUHQGV]HUHNHWNHOONLDODNtWDQLDKROD IHOKDV]QiOyNpV ]HPHOWHW NLVPHJV]HUH]KHWLNDV] NVpJHVLVPHUHWHNHW Biztonságos, zárt kormányzati hálózat kiépítése Olyan kormányzati hálózati struktúrát kell megvalósítani, ahol a biztonságot részben jól GHILQLiOWN O QE ] IRNR]DW~EL]WRQViJLKpMDNWRYiEEiPHJIHOHO HQEHiOOtWRWWEL]WRQViJL fokozatú virtuális zárt hálózatok összessége garantálja. Legfontosabb a tárolt adatok, dokumentumok védelme. A biztonsági rendszernek ki kell elégítenie és kompatibilisnak NHOOOHQQLHD](8pV1$72HO tuivrnndov]deyiq\rnndo $ NRUPiQ\]DWL KiOy]DW QHP OHKHW HJ\V]HU HQ UpV]H D Q\LOYiQRV KiOy]DWRNQDN SO D nyilvános Internetnek). A kormányzati hálózaton belül alkalmazhatók a nyílt szabványú KiOy]DWL SURWRNROORN pv DONDOPD]iVRN GH D EHOV YLUWXiOLV KiOy]DWRN N ] WW YDODPLQW D NRUPiQ\]DWLKiOy]DWpVDQ\LOYiQRVKiOy]DWRNN ] WWV]LJRU~DQHOOHQ U] WWiWMiUyNDWNHOO P N GWHWQLDPHO\HNFVDND]HQJHGpO\H]HWWNRPPXQLNiFLyWHQJHGLNiW $NRUPiQ\]DWQDNQDJ\PHQQ\LVpJ LQIRUPiFLyWNHOOV]ROJiOWDWQLDDODNRVViJIHOHH]HNHWD V]ROJiOWDWy V]HUYHUHNHW D]RQEDQ FpOV]HU N O Q GHGLNiOQL pv D YpGHWW NRUPiQ\]DWL számítógép hálózaton kívülre elhelyezni. Egy ilyen "lakossági információs központ" NLDODNtWiVD P V]DNL DGDWYpGHOPL V]HPSRQWEyO LV NtYiQDWRV GH tj\ OHKHW NLHOpJtWHQL D PHJIHOHO HQNDUEDQWDUWRWWQ\LOYiQRVWDUWDORPLUiQWLLJpQ\WLV $M Y EHQHJ\UHHOWHUMHGWHEEOHV]DQHPPXQNDKHO\KH]N W WWPXQNDYpJ]pVDGROJR]yN DGDWRNDWLQIRUPiFLyNDWNpUQHNLOOHWYHN OGHQHNRWWKRQUyOYDJ\PiVKHO\V]tQU O HVHWOHJ PR]JiVN ]EHQ0LQGHQQHND]DODSYHW IHOWpWHOHLDKRUGR]KDWyV]iPtWyJpSHNNHODUiGLyV eszközökkel (pl. mobil telefon) máris rendelkezésre állnak. A munkahelyi informatikai rendszerek, hálózati belépési pontok azonban ma még többnyire nincsenek felkészülve az LO\HQMHOOHJ DGDWFVHUpNUHN O Q VHQHQQHNEL]WRQViJRVNH]HOpVpUH 20

21 Tennivalók Integrált számítógéphálózati szolgáltatások bevezetése $] ~M EHUXKi]iVRNQiO FVDN D M Y EHPXWDWy LQWHJUiOW PXOWLPpGLiV WHOHIyQLD DGDWiWYLWHO P VRUV]yUiV V]ROJiOWDWiVUD NpSHV HV]N ]UHQGV]HU IHMOHV]WpVpW V]DEDG WiPRJDWQL $ V] NVpJHVP V]DNLIHMOHV]WpVWN ]SRQWLWHUYH]pVPHOOHWW VV]HKDQJROWDQNHOOYpJUHKDMWDQL )RNR]DWRVDQ IHO NHOO V]iPROQL D NRUPiQ\]DWL NRPPXQLNiFLyV UHQGV]HUEHQ PHJOpY indokolatlan párhuzamosságokat és elavult technikákat. 0HJ NHOO NH]GHQL HJ\ JDUDQWiOW PLQ VpJL SDUDPpWHUHNNHO UHQGHONH] QDJ\ VHEHVVpJ számítógép-hálózat kiépítését, amely képes alapot adni a multimédiás szolgáltatásokhoz. Segíteni kell a felhasználókat abban, hogy megismerkedhessenek az új, multimédiás DONDOPD]iVRN DGWD OHKHW VpJHNNHO HKKH] HOV OpSpVEHQ RO\DQ PLQWDUHQGV]HUHNHW NHOO NLDODNtWDQLDKRODIHOKDV]QiOyNpV ]HPHOWHW NLVPHJV]HUH]KHWLNDV] NVpJHVLVPHUHWHNHW Biztonságos, zárt kormányzati hálózat kiépítése Le kell fektetni a kormányzati hálózat biztonsági alapelveit és meg kell tervezni a kormányzati hálózat cél szerinti biztonsági rendszerét. Az egyeztetett és jóváhagyott WHUYHNDODSMiQDPHJOpY KiOy]DWLUHQGV]HUHNEHQYDJ\UHQGV]HUHNN UpIRNR]DWRVDQNLNHOO építeni a biztonsági eszközöket és be kell vezetni a biztonsági eljárásokat. Az új beruházásoknál, fejlesztéseknél pedig a biztonsági elhatárolást, az azonos fizikai hordozón W EE SiUKX]DPRV KiOy]DW P N GpVpW WiPRJDWy P V]DNL PHJROGiVRNDW V]DEDG FVDN támogatni Kereskedelmi Internet szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések A kereskedelmi Internet szolgáltatások kérdéskörében kitüntetett szerepük van az Internet nevekkel és címekkel kapcsolatos kérdéseknek. $],QWHUQHW FtPHN pv QHYHN NLRV]WiViW pv IHOKDV]QiOiViW D SLDFL V]HUHSO N QV]DEiO\R]iViUD kell bízni. Így történik ez mindenütt a világon. Kormányzati szerepvállalásra nincs szükség Kutatási infrastruktúra Helyzetkép Az Információs Társadalom megalapozásában és általában, az informatikai fejlesztésekben világszerte kitüntetett, speciális szerepe van a kutatási- oktatási- N ]J\ MWHPpQ\L D WRYiEELDNEDQ J\DNUDQ HJ\V]HU HQ NXWDWiVLNpQW HPOtWHWW LQIUDVWUXNW~UD "leading edge" funkciójának. A kutatási szféra ugyanis kulcsszerepet játszik az informatikai IHMOHV]WpVHNEHQ HOV NpQW YLV]L DONDOPD]iVED D OHJ~MDEE HUHGPpQ\HNHW LJpQ\HV pv HJ\EHQ W UHOPHV DONDOPD]yNpQW HOV WHV]WHO MH D] ~MGRQViJRNQDN RO\DQ V]DNHPEHUJiUGiW WHUPHO IRO\DPDWRVDQPHO\D]pULQWHWWN ] VVpJHQNtY OLVPHJKDWiUR]yMDD]LQIRUPDWLNDLIHMO GpVQHN LVPHUHWHLQHN N ]YHWtWpVpYHO pv NtVpUOHWL DONDOPD]iVDLQDN PLQWDNpQW W UWpQ IHONtQiOiViYDO ~WW U V]HUHSHW YiOODO D] LQIRUPDWLNDL NXOW~UD RUV]iJRV WHUtWpVpEHQ D IHOV RNWDWiV YpJ] V diplomásain keresztül közvetlenül sokszorozza az alkalmazói kört a nemzetgazdaság YDODPHQQ\L WHU OHWpQ D VDMiW DONDOPD]iVRN MHOOHJpE O DGyGyDQ D OHJLJpQ\HVHEE pv OHJV]tQYRQDODVDEE WDUWDOPDW JHQHUiOMD D] LQIRUPiFLyV IRUUiVRN V]iPiUD WHUPpV]HWpE O 21

22 DGyGyDQ IRO\DPDWRVDQ W UHNV]LN D] LQIUDVWUXNW~UD pv D] DONDOPD]iVL OHKHW VpJHN kihasználásának maximális hatékonyságára. A kutatási infrastruktúra kitüntetett, speciális szerepét a kormányzatok és HJ\UH LQNiEE D SLDFL V]IpUD PHJKDWiUR]y HO UHWHNLQW V]HUHSO L LV YLOiJV]HUWH VSHFLiOLV kezelésmóddal, különleges prioritásokkal ismerik el és egyúttal használják ki. Magyarországon a fejlett országok gyakorlatához hasonló elvek alkalmazásával kell ugyanolyan hatékonysággal kihasználni a kutatási infrastruktúra fejlesztésében és DONDOPD]iVDLEDQUHMO OHKHW VpJHNHWPLQWDKRJ\DIHMOHWWRUV]iJRNNRUPiQ\DLpVPHJKDWiUR]y SURJUHVV]tYSLDFLV]HUHSO LWHV]LN A hazai helyzet A hazai helyzet a kutatási infrastruktúra területén az elmúlt több, mint 10 év fejlesztési HUHGPpQ\HLQHNN V] QKHW HQQHP]HWN ]L VV]HKDVRQOtWiVEDQLVV]LQWHPLQGHQWHNLQWHWEHQ NLPDJDVOyDQ My $ NXWDWiVL RNWDWiVL N ]J\ MWHPpQ\L LQIUDVWUXNW~UD PHJ U]HQG MHOOHP] L N ] ONLHPHOHQG ND]DOiEELDN A hazai kutatási szféra információs infrastruktúrájának fejlesztését és alkalmazásait támogató NIIF (korábban IIF) program szerencsés módon ötvözte a kormányzati forrású ILQDQV]tUR]iVWpVDPXQNiNDOXOUyOpStWNH] GHPRNUDWLNXVV]HUYH] GpVpQHNWiPRJDWiViW (EEHQDNHGYH] NH]GHWW OIRJYDQHP]HWN ]LYLV]RQ\ODWEDQLVHO UHPXWDWyN UQ\H]HWEHQ jöhetett létre a ma már mintegy ezer intézményt és mögöttük többszázezer alkalmazót W P UtW +81*$51(7HJ\HV OHWPHO\NHUHWHWDGDNXWDWiVLIHOV RNWDWiVLLQIUDVWUXNW~UD IHMOHV]WpVpQHN pv P N GWHWpVpQHN HJ\~WWDO D] DONDOPD]yL V]HPSRQWRN puypq\hv OpVpQHN GHPRNUDWLNXVDQV]HUYH] G "bottom-up" HJ\ WWP N GpVLNHUHWHLWLVEL]WRVtWMD $+81*$51(7NLHPHONHG VLNHUHVVpJJHONpSYLVHOLDWHOMHVKD]DLNXWDWiVLIHOV RNWDWiVL N ]J\ MWHPpQ\L N ] VVpJHW D QHP]HWN ]L V]tQWpUHQ 7(5(1$ '$17( 48$1780 VWE ( NDSFVRODWRNQDN N V] QKHW HJ\HEHN PHOOHWW KRJ\ D PDJ\DU NXWDWiVL RNWDWiVL N ]J\ MWHPpQ\L N ] VVpJ FVDWODNR]KDWRWW D] (8 iowdo WiPRJDWRWW OHJNRUV]HU EE HXUySDL "információs szupersztrádához", a TEN-155-höz. &ponlw ]pvhn $ NXWDWiVRNWDWiVN ]J\ MWHPpQ\HN LQIRUPiFLyV LQIUDVWUXNW~UiMiQDN V]iPtWyJpS KiOy]DWL és informatikai kutatási-fejlesztési feladatainak, az érintett közösség számára nyújtott V]ROJiOWDWiVRNQDND]LQIUDVWUXNW~UiUDpVV]ROJiOWDWiVDLUDpS O DONDOPD]iVRNQDNYDODPLQW a szolgáltatások és alkalmazások mögött felhalmozódó információs tartalomnak a IRO\DPDWRV IHMOHV]WpVpW IHQQWDUWiViW pv P N GWHWpVpW LOO N ]UHDGiViW RUV]iJRVDQ NLHPHOW program keretében kell biztosítani. A program terveinek kidolgozásában és a tervek megvalósításában az érintett közösség DOXOUyO pstwnh] GHPRNUDWLNXV V]HUYH] G QNpQWHV NXWDWiVL RNWDWiVL N ]J\ MWHPpQ\L hálózati szervezetére kell támaszkodni. Az programhoz a költségvetés elkülönített során kell költségfedezetet biztosítani, figyelembe véve a nemzetközi konnektivitási költségek, a belföldi konnektivitási költségek és a fejlesztésekre vonatkozó költségek egyenszilárdságú rendelkezésre állásának fontosságát. A programnak folyamatosan a világ élenjáró technológiáival és módszereivel kapcsolatos fejlesztési feladatokat kell megfogalmaznia, a mindenkori legigényesebb alkalmazások 22

23 LJpQ\HLE O NHOO NLLQGXOQL $] DONDOPD]iVRNQDN OHKHW VpJ V]HULQW OH NHOO IHGQL N valamennyi diszciplina informatikai (kommunikációs és információs) igényeit, beleértve a OHJLJpQ\HVHEE WpUEHQ HORV]WRWW YDOyV LGHM V]pOHVViY~ LQWHUDNWtY PXOWLPpGLiV információforgalmat is. $] poyrqdoehol DONDOPD]iVRNKR] LOOHV]NHG HQ NHOO D SURJUDPQDN WDUWDOPD]QLD D IHMOHV]WpVL LJpQ\HNE O HO UHYHWtWKHW WDUWDOpNRNNDO D V]ROJiOWDWiVRNUD YRQDWNR]y IHMOHV]WpVL IHODGDWRNDW pv D IRO\DPDWRVDQ EHYH]HWpVUH NHU O V]ROJiOWDWiVL VSHNWUXPRW Mindezek alapján, a kísérleti és a kipróbált, bevezetett szolgáltatások együttesét egyaránt OHIHG D V]ROJiOWDWiVRN HO UHYHWtWKHW LJpQ\HLKH] LOOHV]NHG WDUWDOpNRNNDO LV UHQGHONH] infrastruktúra (az ezredfordulóig Mbit/s nemzetközi kijárati sebességet és ELWVEHOI OGLKiOy]DWLVHEHVVpJHWHOpU D]H]UHGIRUGXOyXWiQKDPDURVDQDN OV pvd EHOV IRUJDOPDW WHNLQWYH LV JLJDELWHV VHEHVVpJ DODSKiOy]DW pv DUUD ps O DODSV]ROJiOWDWiVRN IRO\DPDWRV IHMOHV]WpVH IHQQWDUWiVD pv P N GWHWpVH MHOHQWL D SURJUDP LQIUDVWUXNWXUiOLVV]LQW I IHODGDWiW $ NXWDWiVL RNWDWiVL N ]J\ MWHPpQ\L LQIUDVWUXNW~UD pv D] DUUD ps O V]ROJiOWDWiVRN tekintetében el kell kerülni a párhuzamosságot. Az élvonalbeli kutatási- fejlesztésikísérleti munkák és a kutatási-oktatási közösség mindennapos tudományos és oktatási tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ugyanarra az infrastruktúrára és szolgáltatáshalmazra kell, hogy épüljenek. Az NIIF Program keretében biztosított nemzetközi V]tQYRQDO~ V]pOHVN U V]ROJiOWDWiVRN IHQQWDUWiViYDO pv WRYiEEIHMOHV]WpVpYHO HJ\ WW IXWy 1,3 1DJ\VHEHVVpJ,QWHUQHW 3URMHNW HO UHPXWDWy IHMOHV]WpVHL IL]LNDLODJ QHP V]HSDUiOW FVXSiQYLUWXiOLVDQHON O Q O DODSKiOy]DWUDNHOOKRJ\pS OMHQHN $ SURJUDP iowdo NLW ] WW V]HOHNWiOW WDUWDORPIHMOHV]WpVL HOV VRUEDQ WXGRPiQ\RV NXOWXUiOLV pv RNWDWiVL MHOOHJ WDUWDORPUD LUiQ\XOy FpORNQDN pv IHODGDWRNQDN XJ\DQFVDN D] HO EELDONDOPD]iVIHMOHV]WpVLFpORNKR]NHOOLJD]RGQLXN Vállalati Intranet Az információs társadalom technikai alapjait lerakó Internet azért is meghatározó a közelmúlt pv D M Y IHMO GpVH V]HPSRQWMiEyO PHUW NLGROJR]iVD VRUiQ OpWUHM WW D] D GH IDFWR V]DEYiQ\UHQGV]HU DPHO\HW PLQGHQ V]iPRWWHY HV]N ]J\iUWy HOIRJDGRWW pv D UHQGV]HUHLEH EHpStWHWW (]HQ IRO\DPDWQDN D] D] HUHGPpQ\H KRJ\ D PD OpWHV O V]iPtWyJpS KiOy]DWRN P V]DNLV]HPSRQWEyOD],QWHUQHWUpV]pWNpSH]KHWLN Az Internet globális anarchia tulajdonságának az a következménye, hogy a nagy és közepes vállalatok Internet technológián alapuló vállalati rendszereit el kell választani a globális Q\LOYiQRV,QWHUQHWW O PHJDNDGiO\R]DQGy D UHQGV]HUHN P N GpVpQHN PHJ]DYDUiViW D],QWHUQHWW EEV]i]PLOOLyVN ] VVpJpQHNURVV]LQGXODW~HJ\HGHLW O $YpGHOPLIXQNFLyWHUUHDFpOUDNLIHMOHV]WHWW iwmiuyn W ]IDODN EL]WRVtWMiN $ W ]IDO D YiOODODWL UHQGV]HUE O NLHQJHGL D]W D],QWHUQHW IRUJDOPDW DPHO\HW D YiOODODW GROJR]yL D],QWHUQHW IHOp ERQ\ROtWDQDN D],QWHUQHW IHO O punh] IRUJDOPDW SHGLJ V] UL D]W D] HUUH D FpOUD NLDODNtWRWW NLV]ROJiOyV]iPtWyJpSHNIRJDGMiNpVHOOHQ UL]YHWRYiEEtWMiNDIHOKDV]QiOyNIHOpD]D]NtY OU O az Intranet belseje nem látható. Azok a szerverek (kiszolgálók), amelyek a széles közösség felé nyújtanak információs, HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOPL V]ROJiOWDWiVW V]LQWpQ EL]RQ\RV YpGHOHPPHO GH D W ]IDORQ NtY O helyezkednek el, mint azt a kormányzati rendszerek részére is ajánljuk. 23

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Debrecen 2010. április 7. DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Oktatási és Kulturális Minisztérium Röviden: A DC-NET az ERA-NET - Európai Kutatási

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben