3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH"

Átírás

1 . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG $ V]LQWH PHJV]yODOy FVHQG MHJHV Np]NpQW N~V]RWW D félelemmel átitatott tagjain keresztül. A némaságba burkolózó falak mögött SHGLJRWWUHMW ] WWDKDOiO -,WW D] 5; $OSKD D]RQRVtWyNyG~ ERO\Jy D *HVW «ÈVYiQ\NXW«%i]LV - $NLIRJMDH]WD]DGiVW««VHJtWVpJHW - +DOOMiN$]RQQDOL«NXiFLyWNpU QN - 9DODPLLGHJHQ««WDOiONR]WXQN - 0HJWi«iNDEi]LVW - 6 UJ VHQN OG«YDODNLW - Èii,VWHQHP0iU«YDQQDN - 6HJtW««Ô Ô Ô 1

2 .,IHMH]HW KyQDSSDONpV EE )DOORQ5RKDPFLUNiOy')3 - Uram! szólt a parancsnokhoz Fogtam valami adást! Elég zavaros. - Játssza le mondta a hadnagynak a parancsnok. - Igenis, uram! Azonnal! 1pKiQ\ NDSFVROiV pv D KDQJV]yUyNEyO HU V ]DM N ]HSHWWH HPEHUL V]yIRV]OiQ\RNV] U GQHNNL.pWVpJEHHVHWWVHJpO\NpUpVD]pWHUEH(J\ IpUIL NDSNRGyKDQJMDV]DNDGR]RWWNLDV]WDWLNXV] UHMHNE O -,WW D] 5; $OSKD D]RQRVtWyNyG~ ERO\Jy D *HVW «ÈVYiQ\NXW«%i]LV - $NLIRJMDH]WD]DGiVW««VHJtWVpJHW - +DOOMiN$]RQQDOL«NXiFLyWNpU QN - 9DODPLLGHJHQ««WDOiONR]WXQN - 0HJWi«iNDEi]LVW - 6 UJ VHQN OG«YDODNLW - Èii,VWHQHP0iU«YDQQDN - 6HJtW«9pJH0HJV]DNDGW2O\DQKLUWHOHQPLQWDKRJ\DQIHOW QW - Ennyi, uram szólt a hadnagy, közben tekintetét az ezredes felé emelte, de nem nézett bele azokba a hideg, kék szemekbe. Túlságosan jól lehetett benne látni a sok szenvedést, és fájdalmat, amit már láttak. - Vizuális megjelenítés nincs?! kérdezte. - 1LQFVXUDP&VDNHQQ\LWWDUWDOPD]RWWD]DGiV0iUHOOHQ UL]WHPD] eredetét. A kérdéses bolygó alig &UH YDQ W O QN pv NE HJ\ KHWH küldték az üzenetet. A D-kódú sávon jött, uram. Ezek szerint tényleg nagy ] UOHKHWQiOXNXUDP - A D-kód morfondírozott a parancsnok, arcára aggódás jelei ültek YROQD NL KD QHP OHWW YROQD D N O QOHJHV RV]WDJ SDUDQFVQRND ± $] D]W jelenti, hogy idegen létformával találkoztak folytatta tovább a gondolatsort. - -iwvv]doh~mudevv] UMHNLD]DMRNDWDPHQQ\LUHWXGMDpVIXWWDVVDYpJLJ egy T.SZ.E.F.P. n, 7 UHGpNHV6] YHJHW(JpVV]p)RUPiOy3URJUDPRQ. - Igenis, uram kész! Újra lejátszotta. Újra hallhatták azt a reményvesztett hangot. És valami PiVW LV 0LQWKD PDJiW D KDOiOW KDOORWWiN YROQD $ UiGLyED EHV]pO IpUIL KDQJMiQ NtY O KDOOKDWy YROW D KiWWpUEHQ IRO\y N ]GHOHP YpJV V]yODPDL 2

3 . Fegyverropogás. Parancsok. Robbanás. Sikoly. Halálhörgés és csend. Halotti csend. - Fegyverek?! inkább magához, mintsem a hadnagyhoz intézte a kérdést, majd egy sokkal fontosabb kérdést fogalmazott meg. Mi az a hang a háttérben, amikor megszakad az adást? - Azonnal, uram. Erre gondolt, uram? kérdezte rémülten a hadnagy. - Igen. Pontosan erre elmeredve hallgatta a hangot. - Azonnali riadó! Mindenki készüljön fel. A legjobb, és legnagyobb IHJ\YHUHN NHOOHQHN JUiQiWYHW N Op]HUSXVNiN URKDPSXVNiN SOD]PDYHW N gépágyúk, lángszórók kibaszott sok fegyver kell ide! ordibálta végül a parancsnok. A hadnagy csak figyelt. Még soha nem látta parancsnokát így viselkedni. Véletlenül elkapta azt az érzést, amit a tekintete sugárzott. Azt az érzést, amit soha nem tudott volna elképzelni a parancsnokról. A félelmet. - Kérdezhetek valamit, uram? - Persze, kérdezzen csak mondta még mindig ingerülten a parancsnok. - Ezek azok, amire gondolok, uram? -,JHQILDPD]RN±KDQJ]RWWD]HJ\V]HU ipdqqioupplv]w EEYiODV] Ô Ô Ô 3

4 . II. fejezet (J\KpWP~OYD )DOORQ 5RKDPFLUNiOy D] 5; $OSKD ERO\JyQiO RUELWiOLV SiO\iUD iooyd Elektromos zörejek visszhangzottak a cirkáló vastag falain, ahogy a szunnyadni látszó számítógépek hirtelen életre keltek, és vad táncba kezdtek. Beindították az életfenntartó készülékek, majd a hibernáló fülkékben intézték feladatukat. Szisszentek az ajtók, pára szállt föl, ahogy az élettelen gépek életet leheltek a tetszhalott katonákba. - 7DOSUDV]pSVpJHLP(J\NHWW ±RUGtWRWWDDSDUDQFVQRN±0DHVWHtáncolni viszlek benneteket, úgyhogy öltözzetek fel rendesen! - De jó, uram! Úgy is régen másztam már bele egy jó pi - Pofa be, Henderson! - 9DODNLNDSFVROMDIHOMHEEDI WpVW±HOpJHGHWOHQNHGHWWHJ\PiVLNNDWRQD majd megdörzsölte KRPRNV] NHKDMiWVPHJSUyEiOWpOHWHWOHKHOQLHOQHKH] OW végtagjaiba. Akárcsak a többiek. Az eisteini térgörbület ugyan lerövidítette a csillagközi utazásokat, ám így is, eljutni egy távoli csillagrendszerbe több hónapot vett igénybe. Így a NDWRQiN pv iowdoiedq YpYH D] HPEHUHN LG HO WW PHJ UHJHGWHN YROQD D PpO\ UEHQ (]W PHJDNDGiO\R]DQGy D] LO\HQ ³ UHV MiUDWRNDW PpO\DOYiVEDQ töltötték. A modern KLEHUQiOyI ONpNEHQPHJiOOWD]LG Egyetlen hátrány, hogy igen kellemetlen mellékhatásai voltak a hirtelen peuhv]w QHN(]WPLQGHJ\LNNDWRQDPiVPiVIpOHNpSSHQSUyEiOWDPHJNL ]QL FVRQWMDLEyO 9ROW DNL D] HG] WHUHPEH YHWWH D] ~WMiW HJ\ NLV QIHMOHV]WpVUH YROWDNLOH]XKDQ\R]RWWVYROWDNLDIHJ\YHUpYHOEtEHO G WW Eligazítás 12NRU D] HEpGO EHQ HPEHUHN ± RUGtWRWWD D] H]UHGHV PLHO WWDWHQJHUpV]J\DORJRVRND] ILDLV]pWV]pOHGWYROQD.LVLG HOWHOWpYHO$]HEpGO EHQ - $PDLQHPOHV]N QQ\ PHQHW±NH]GHWWEHOHD]HOLJD]tWiVEDDURKDP osztagosok parancsnoka. Nem tudhatjuk pontosan, mire számíthatunk, H]pUW PLQGHQ HVKHW VpJUH IHO NHOO NpV] OQ QN $ disken minden rendel- NH]pV QNUH iooy DGDWRW PHJWDOiOKDWWDN $ SDUDQFV HJ\V]HU HOSXV]WtWDQL minden idegen lényt, és megmenteni az életben maradt telepeseket. Már ha YDQEHO O NHJ\iOWDOiQ.pUGpV" - Szóval csótányvadászat lesz, uram?! poénkodott az egyik katona, miközben villájával az újrafeldolgozott burgonyapürének nevezett valamiben turkált. 4

5 . - Dehogy. Most poloskákra fogunk lövöldözni vágott rá a másik. - Csak nehogy egymás VHJJpWO MpWHNV]pW± PRQGWD D] H]UHGHV KDQJMD YLVV]KDQJ]RWWDWHUHPEHQ$OiWV]yODJRVQ\XJDORPpVIHV] OHWOHQYLFFHO GpV HOOHQpUHWXGWDDNDWRQiNIpOQHN9DODKRJ\IHONHOO NHWGREQLD 0LQGHQHJ\HVOHO WWG JpUWNDSQDNW OHPHJ\HJ\ YHJEXUJXQGLW (]PiULJHQXUDPeVQ NHWQHPNDSXQNvéletlenül?! Ugyan, nem elég neked Takahashi, McCarty és Sander?! mondta az HJ\LN EDUQD E U NDWRQD pofhv KDQJRQ V N ]EHQ YLJ\RURJYD YpJLJQp]HWW D FVDSDWQ LWDJMDLQ Kapd be, Ramirez! hangzott a közös válasz. Inkább ti kapnátok be az enyémet! Egy kis gruppenhez mit szólnátok?! folytatta tovább Ramirez. Elemében volt. Na most már elég! pattant fel Sander, rövidre nyírt fekete haja az égnek meredt, kék szemei villámot szórtak a férfi felé. Nyugi! húzta vissza a McCarty hadnagy. Te meg húzd már le magad, Ramirez! S a pillanatnyi feszültség elült soraik között, de 5DPLUH]J\ ]WHVHQNHU OW ki a csatából. Legalábbis vigyorgó, öntelt arcából ez derült ki. A parancsnok csendben hallgatta a szópárbajt, és készen állt, hogy EiUPLNRU YpJHW YHVVHQ QHNL 'H PLQGDQQ\LMXNQiO MREEDQ WXGWD H]HNHW D pillanatokat úgy kell kiélvezniük, mintha az utolsók lennének. Volna egy kérdésem, uram! Mondja, Olbrychski! az egyik legjobb, és legokosabb katonája, biztos megint valami kellemetlen kérdést fog feltenni. Olbrychski hajlamos volt rá, hogy a dolgok mögé lásson, és meg volt az a rossz tulajdonsága, hogy szóvá is tette, ami a lelkét nyomta. Szóval mindannyian elolvastuk a taktikai adatbázist nem nézett az ezredesre - és tudjuk, hogy már két alkalommal találkoztunk ezekkel a lényekkel - izmos testén, ha lehet még jobban megfeszült a ruha, ahogy PHJSUyEiOWDPHJIRJDOPD]QLD] NHWIRJODONR]WDWyNpUGpVW Igen. A 6XODFRés a 1RVWURPRlegénységei. Mindkét találkozást túlélte egy személy - próbált pozitív hatásokat bevinni a beszélgetésbe a parancsnok. Ellen Ripley, igen tudjuk, uram! De minket igazából a lények érdekelnek a xenomorfok, vagy mik. Nos, igen - ez ugyan titkosított adat volt, de úgy érezte, a katonáinak minden részletet tudni kell, hogy fel tudják venni a küzdelmet ezekkel a lényekkel amit Ellen 5LSOH\ HOV WDOiONR]iV XWiQL MHOHQWpVpE O pv D második körül tett vizsgálatok után megtudtunk, az igazán nem sok. Tulajdonképpen csak nagyjából tudjuk, hogyan néznek ki és mire képesek. Az információk szerint az LV-426, akkor még lakatlan, és ismeretlen ERO\JyQ OH]XKDQW LGHJHQ UKDMy URQFVDLEyO NHU OW HJ\ SpOGiQ\ D 6XODFR fedélzetére, egy félreértelmezett rádióadás miatt. A legénység hét tagjából hattal huszonnégy óra alatt végzett, míg végül 5LSOH\QHN VLNHU OW D] UEH 5

6 . WDV]tWDQLD $]XWiQ DPLNRU VRN pyyho NpV EE PHJWDOiOWiN D PHQW KDMyMiW rövidesen megszakadt a kapcsolat az LV-426-on kialakult kolóniával, így a 7iUVDViJ pv D 7HQJHUpV]J\DORJViJ HJ\IDMWD PHQW DNFLyW V]HUYH]HWW DPL NXGDUFED IXOODGW 6 PLQW NpV EE NLGHU OW D 7iUVDViJ PiV FpOEyO DNDUW találkozni az idegen lényekkel Miféle célból, uram?! Kísérletezés miatt, fiam! Azokból a NLEDV]RWW OpQ\HNE O YDODPLIpOH újfajta hadsereget akartak szervezni De ha minket csak úgy félredobtak volna, az új szuperhadsereg miatt, akkor a Gyarmati Tengerészgyalogságnak is köze lehet az ügyhöz kapcsolt hirtelen Olbrychski. +iw HUU O QHP V]ROJiOKDWRN E YHEE LQIRUPiFLyNNDO ± PRQGWD D] H]UHGHV±'HIRO\WDWQiPD]HO DGiVRPDW6]yYDODNROyQLDpVDPHQWpV NUH küldött csapat elpusztult, s a nyomokat a processzor felrobbanása változtatta KDPXYiiPW~OpO NPpJLVDNDGWDNHicks tizedes, és egy kislány a kolónia lakói közül, akik sajnálatosan elhunytak a 1RVWURPRQ NHOHWNH]HWW W ] pv D NpV EEL PHQW NDELQ NpQ\V]HUOHV]iOOiVD PLDWW PtJ D IpOLJ ]HPNpSWHOHQ Bishop, a csapat szintetikus egysége, és Ripley hadnagy egy börtönbolygón ragadtak. Ennyit tartalmaznak a velem közölt adatok, fiam. És hogy a lények milyenek?! Képzeljétek magatok elé legfélelmetesebb rémálmaitokat WHJ\HWHNUiHJ\ODSiWWDOpVPHJNDSMiWRNH]HNHWDG J NHW+LKHWHWOHQ OHU V E U pv popvl V]W Q DPL VDYDV YpUUHO pv YLOOiPJ\RUV PR]JiVVDO SiURVXO Tökéletes J\LONROyJpSHN ev D] HPEHUL WHVWEHQ IHMO GQHN NL ± IHMH]WH EH D parancsnok, és már bánta, hogy belekezdett, mert a katonákon végignézve, OiWWDDV]HP NEHYHJ\ O UpP OHWHW Már csak egy kérdésem lenne, uram akadékoskodott Olbrychski. - Az HO ] H[SHGtFLy PHQW DNFLy YROW GH PL YpOHWOHQ O EXNNDQWXQN Ui HUUH D] adásra. Valójában milyen céllal jöttünk ebbe a félig felfedezetlen naprendszerbe? Véletlenek nincsenek, fiam. Legalábbis a tengerészgyalogságnál biztos nincs PRQGWD NDWRQiV NHPpQ\VpJJHO HOOHQPRQGiVW QHP W U KDQJRQ D parancsnok. +iq\w~opo UHV]iPtWKDWXQNXUDP?! kérdezte a telt idomú McCarty. )RJDOPDPVLQFV± U OWKRJ\YpJUHHOWpUWHNHWW ODNpQ\HV WpPiWyO ± De remélem, hogy minél többre. Az eddig kiépült kolónián ezerkétszáz telepes, kutató, mérnök és munkás volt nyilvántartva. Fegyverek HO tuivv]hu HQ YROWDN D WHOHSHQ D]]DO IHOYHKHWWpN D KDUFRW pv PLQW D rádióadásból kiderült fel is vették, a dögökkel szemben. De akkor miért nem jelentkeznek, uram?! 1HP WXGRP GH D ERO\Jy ~J\ W QLN IRQWRV ivyiq\l IRUUiV PLYHO D QDUNRQ QHY N O Q V IpP OHO KHO\pUH EXNNDQWDN $PL QHP PLQGHQQDSL vulkanikus tevékenység következtében keletkezett, amit a Társaság az UKDMyN KDMWyP YpKH] KDV]QiO IHO 'H H]W V]HULQWHP WXGMiN $ WHOHS PpJ 6

7 . csak kísérleti stádiumban van, nem épült ki teljesen, de ha egyszer kész, tízezer ember befogadására lesz képes. (OLVPHU I WW\V]yDW PHJE O Készüljenek fel, emberek, 14:00-kor kirepülés. A szakaszbeosztásokat megtalálják a KRORNpSHUQ\ Q ± IHMH]WH EH D] H]UHGHV D PRQGDQGyMiW pv D] ételnek nevezett V]yMDV UtWPpQ\W PDMG NLPHQW D WHUHPE O 1\RPiQ LGHJHV duruzsolás keletkezett a katonák asztalainál. Néhányan örültek a nem PLQGHQQDSLIHODGDWQDNpVD]HO WW NiOOyNLKtYiVQDNpVPHJSUyEiOWDWiVQDN $] HON YHWNH]HQG LG D IHONpV] OpVVHO WHOW HO PLQGHQNL D VDMiW szakaszához csatlakozott, miután elolvasták a kiosztást. Az összeválogatott leg- MREEHPEHUHN7L]HQNpWHOV UDQJ~WHQJHUpV]J\DORJRVHJ\V]DNDV] )HO OW WWpNWHVWSiQFpOMXNDWIHJ\YHUHLNHWHOOHQ UL]WpNPDMGD]RMC-ket, és a terepjárókat szerelték fel fegyverekkel, és a szükséges eszközökkel. 14:00-kor minden a helyén volt. Indulásra készen állt a három szakasz. Egy-egy RMC-vel, 6yO\RPPDO, szálltak alá a rideg bolygóra. Mindegyik fedélzetén egy APC, harci terepjáró bújt meg, s benne a katonák. 6iUJDIpQ\ OiPSiNERUtWRWWiNEHD6yO\PRNDW, miközben megnyílt alattuk D EHOV ]VLOLSNDSX $)DOORQ kifogástalan, és az egyik legjobban felszerelt csillagközi cirkáló volt, ám bolygóközi utazásra nem felelt meg. Ezért a NLVHEEWHUPHW VLNOyNNDOV]iOOWDNOHDERO\JyIHOV]tQpUH. OV ]VLOLSNDSX Q\LWYD ± pv PHJOiWWiN D] DODWWXN IHV] O FVLOODJRN J\ Q\ U YiV]QiWpVD] OGHViUQ\DODW~ERO\JyNDYDUJyOpJN UpW±6yO\RP HJ\HOV]DNDGiV±UHFFVHQWDUiGLyEDQD]HOV 50&SLOyWiMiQDNDKDQJMDpV a dokk-karok elengedve a több ezer tonnás terhet, alámerült a légüres térbe. %HLQGXOWDND]LPSXO]XVKDMWyP YHNpVDKDMyDQHYpKH]LOO HQV]HOWHiW~WMiW a bolygó felé. Nyomában járt a két másik RMC is. A Lerron, pontosabban az RX-768 $OSKD QHY ERO\Jy N ]HSHV PpUHW volt, azaz a Földnél talán kicsit nagyobb, és e távoli naprendszer ötödik bolygója. A naprendszer félig még felfedezetlen volt, és szinte teljesen NLKDV]QiODWODQ (GGLJ FVXSiQ HJ\ ERO\Jy NHU OW D] pughno GpV középpontjába, és az a Lerron volt. A szonda a QDUNRQ QHY puf Q\RPDLW mutatta ki a déli féltekén, és ez a Társaságot roppant érdekelte. Azonnal el is NH]GWH D NXWDWiVRNDW pv HJ\ WHOHSHW OpWHVtWHWW D OHJQDJ\REE OHO KHO\ N ]HOpEHQ$WHOHSODVVDQpS OWGHD]LG D7iUVDViJQDNGROJR]RWW Szinte hihetetlen volt, hogy pont egy ilyen kietlen bolygón fognak valamit WDOiOQL ev WHVVpN $ ERO\JyQ PpJ PLQGLJ P N G YXONiQRN GROJR]WDN pv okádták magukból a forró magmát, és a kénes füstöt, ami a bolygó légkörét zöldes-sárgára színezte. Ezek a vulkánok nem olyanok voltak, mint a Földiek. Némelyik a 0W(YHUHVWcsúcsával vetekedett, és számos jóval meg is haladta azt. Amik mellett 6DQ 3HGUR QHY I OGL OHJPDJDVDEE YXONiQ elbújhatott. 7

8 . $]HJpV]ERO\JyY U VV]tQ YROWDNiUD0DUVpVKRPRNRVV]LNiUI OGMHLW csak itt-ott törték meg tavak, vagy tengerek. Dimbes-dombos felszínén nyoma sem volt az életnek. Legalábbis eddig nem. Amikor az ember megjelent, és utat tört magának a kopár sziklákba, hogy kiaknázza a bolygó kincseit, minden megváltozott. (OHLQWH W EEV] U PDMG NpV EE HJ\UH ULWNiEEDQ N OGWHN NL XJ\DQ IHOGHUtW FVDSDWRNDWGHD]RNVHPWpUWHNYLVV]DW EEHUHGPpQQ\HOPLQWDKRJ\ D]HO ]HWHVYL]VJiODWRNPXWDWWiN$OHYHJ WXJ\DQPiUOpOHJH]KHW YpWHWWpN részben, ám még mindig magasabb volt az ammónia-érték, mint a Földön. A ERO\JyKiURPKROGMDPLDWWHOpJHU VV]pOYLKDURNWRPEROWDNGHV]HUHQFVpUH NLV]iPtWKDWyDN YROWDN $ WXGyVRN PHJiOODStWRWWiN HOV RV]WiO\~ P V]HUHLN kel milyen LG N ] QNpQWpVKROYDQQDNH]HNDV]pOYLKDURN Akadt már rá példa, hogy a 300 km/ó sebességet is elérte egy-egy nagyobb V]pOKXOOiP(]I OHJDNNRUYROWDPLNRUDKiURPKROGHJ\ WWUDJ\RJRWWDGpOL égbolton. 0RVW KiURP DSUy GRORJ W UWH PHJ H FVHQGHVQHN W Q ILUPDPHQWXPRW $ három 6yO\RPVXKDQYD]XKDQWDOiDNpQHVWHUPRV]IpUiEDQ$N OV ERUtWiV IHOIRUUyVRGRWW D KDMWyP YHO PHJQ YHOW V]DEDGHVpV N ]EHQ GH D SDM]VRN azonnal aktiválódtak..lkdv]qiomxn D ³V]pOFVHQGHV LG V]DNRW XUDP szólt hátra a rádión keresztül apilóta. ËJ\LVHOpJQDJ\DOpJN ULPR]JiVYDOyV]tQ Ui]QLIRJ Na, emberek, felkészültek, hogy kiirtsák a dögöket! ordította túl a KDMWyP E~JiViWD]H]UHGHV±0LQGHQHVHWUHH]MyOIRJHVQLDFVDWDHO WW± D]]DO HO YHWW HJ\ WXFDW My PLQ VpJ V]LYDUW pv WRYiEEDGWD D EHFVDWROW katonáinak. Végignézett a feszült embereken, akiknek arcát vastagon borította az izzadtság, a légkondicionáló ellenére is.,ghjhvhnyrowdn7xgwdmyo LVLGHJHVYROWpVD]LGHJHVVpJHOOHQD]HJ\LN legjobb orvosság egy jó szivar volt. $ WHQJHUpV]J\DORJViJ VRN PLQGHQUH My YROW GH OHJI NpSS DUUD KRJ\ My kapcsolatok révén szinte bármit megszerezhetett egy magasabb rangú tiszt. ev H]WUHQGHVHQNLLVKDV]QiOWD Miután leharapta a végét és meggyújtotta a szivart, élvezve a zamatot a szájában, megfigyelte a többieket. Volt, aki csatlakozott hozzá, és szintén QDJ\I VWIHOK NHWHUHJHWHWWPLQHNKDWiViUDDI VWHOV]tYyD]RQQDOP N GpVEH OpSHWW 0HJIRV]WRWWD W O N D]W D] poyh]hwhw DPLNRU D] HPEHU D VDMiW füstpamacsaiban elmerülve elmerenghet, és egyúttal kikapcsolódhat. Ez V]HQWpO\YROW(J\IDMWDP YpV]HW Hát maga, Olbrychski?! Nem szereti a szivart? kérdezte az ezredes, miután látta, hogy az elrakta zubbonya zsebébe a remek portékát. Dehogynem, uram! Csak én majd akkor gyújtom meg, ha már túl leszünk ezen az egész kibaszott rémálmon! Ne pánikoljon, fiam! &DUSH GLHP használd ki a napot, míg lehet! Ez pontosan a tengerészgyalogosok jelmondata! 8

9 . Azzal a terepjáró utasai csendben szálltak a végzetük felé. A hallgatás V]HOOHPHEHIpUN ]WHPDJiWV]tY NOHJPpO\pUH$IpOHOHPYROWD]RN A Gyarmati Tengerészgyalogság tagjai kiváló kiképzést kaptak, de az utóbbi évtizedekben igazán komoly akciók nem voltak. Végül a Földön, és a IHOGHUtWHWW FVLOODJUHQGV]HUHNEHQ FVXSiQ UHQGIHQQWDUWiVUD KtYWiN NHW (J\ egy nagyobb lázadás egy bányász-, vagy börtönbolygón, de valódi ellenfelekkel ezeknek a katonáknak a nagy része még nem találkozott. Közel HJ\ pyh KDJ\WiN HO D ) OGHW KRJ\ HEEH D W EE IpQ\pYQ\LUH OpY QDSUHQGV]HUEHM MMHQHN$PLNRUYLVV]DPHQQHNYDOyV]tQ OHJVHPPLVHPIRJ változni odahaza. 0iUKDKD]DPHQQHN$]HO ] WDOiONR]iVD]LGHJHQHNNHOLJHQFV~IRVYpJHW ért. Habár most háromszor annyian voltak, de az idegenek száma ismeretlen. $]H]HUNpWV]i]I E OYDMRQKiQ\DQIHUW ] GWHNPHJ" Ô Ô Ô 9

10 .,,,IHMH]HW yudp~oyd (J\HG OYDJ\RN &VDNpQPDUDGWDPeQpVDKDOiO$]pOHWUHNHOW KDOiO DPHO\ EiUKRQQDQ OHFVDSKDWRWW $SODIRQUyODIDODNUyODWHVWHNU O«PLQGHQ WWRWWYROW 1LQFVPiUVHQNLPiV0LWVHPpUWHNDWLWiQLXPDFpO WY ]HW WHVWSiQFpORN D QDJ\ W ]HUHM URKDPSXVNiN pv SOD]PDYHW N $ KDOiO PLQGHQKRYi EHIpUN ]WHPDJiW *\RUV,V]RQ\~DQ J\RUV $] HJ\LN SLOODQDWEDQ PpJ VHPPLW VHP KDOODV] D]WiQ PiU FVDN D]W YHV]HG pv]uh KRJ\ D VDMiW YpUHGEH IXOODGYD IHNV]HO D KLGHJSDGOyQ 0pJ VRKD QHP OiWWDP LO\HQ J\RUV KDOiOW ev D] FVDN D MREELN HVHW KD J\RUVDQPHJKDOV]«YDQDQQiOURVV]DEELV $]RQ JRQGRONR]WDP KRJ\ LWW KDJ\RP H]W D] HJpV]HW«H]W D QDJ\ V]DUW &VDN D KDQJRN $ KDQJRN QHP HUHV]WHQHN ËJ\ LWW NHOO PDUDGQRP pv N ]GHQHP. ]GHQHPNHOODKDOiOpUW«DKDOiOODO - Tudod Henderson elmehetnénk abba bárba tudod, a Depart ERO\JyQDKROD]RNDMyE U NYROWDN«NpQHHJ\NLVNLNDSFVROyGiV«GHH]HN D KDQJRN«WH QHP KDOORG NHW" 1D PLQGHJ\ 0LQGHQHVHWUH LGHMH YROQD indulni a hangok egyre jobban kezdik a fejemben )HOiOOW PDMG IpOUHO NWH D] HGGLJ OpEHQ IHNY J PE O\ WiUJ\DW $] NRSSDQWHJ\HWDMiUP DFpOERUtWiV~SDGOyMiQPDMGORPKiQWRYDJXUXOW $ IpUIL EHOHQp]HWW D VHPPLEH UpYHG N G V V]HPHNEH D SDGOyQ PDMG OHYHWWHDJ PE O\ WiUJ\UyODVLVDNRWpVDVDMiWMDKHO\pEHQ\RPWD8J\DQLVa övét elvesztette, már nem is emlékszik hol. Megvizsgálta az M-41-esét; a számláló ötvenhatot mutatott, ötvenhat LVWHQYHUWHSiQFpOW U O YHGpNDPL~J\V]DNtWMDV]pWDNiUDWHVWSiQFpOWDNiU a dögök NLEDV]RWW E UpW PLQWKD FVDN puhww GLQQ\H YROQD 1pKiQ\ tartaléktárat eltett, ezeket a hulláktól szerezte a bajtársaitól. N YROWDN D OHJMREEDN Mégis még arra sem volt idejük, hogy kitöröljék a seggüket. Minden olyan gyorsan történt. 8UUDP±V]yOWD]HJ\LN*\DUPDWL7HQJHUpV]J\DORJRV,JJHQ" 0LLW DNNDU 2OEEU\FKVVNL" ± V]yOW D] H]UHGHV D] $3& YH]HW I ONpMpE O PLN ]EHQiWN ]G WWpNPDJXNDWD]DWPRV]IpUiQD]50& YHOpVDV]DEDGHVpVPLDWWHU VHQUi]NyGRWWDMiUP pvehqqh O NEHOVHMH 0PDJDOiWWRWWPiULO\HQGG J NNHW" 1QHPPpJQHPOOiWWDPWL]]HGHV'GHEL]WWRVtWKDWWRPUyODKKRJ\ HH]HNURVV]DEE-EDND] UGG JQpO 10

11 ..LFVLWUi]DWXUEXOHQFLDPLDWW±UHFFVHQWDUiGLyEyODSLOyWDKDQJMD± /DQGROiV D NRRUGLQiWiN V]HULQW ODQGROiVFVLOODStWyN NL«««««1DJ\RW] NNHQWD6yO\RPEHOVHMpEHQDWHUHSMiUyGHYpJUHI OGHWpUWHN *\HU QNHPEHUHN± Y OW WWD]H]UHGHV±7XFNHU0LXWiQOHWHWWPLQNHW D]RQQDOV]iOOMRQIHOpVOHJ\HQNpV]HQOpWEHQ $] 50& UiPSDDMWDMD V]LVV]HQYH NLQ\tOW D ODQGROiVNRU pv D SiQFpOR]RWW MiUP NLJ UG OWD]NRPSOH[XPHO WHUpUH$VLNOyD]RQQDOYLVV]DHPHONHGHWWD OHYHJ EH pv HOHJHW WHWW D SDUDQFVQDN $ KDWDOPDV DWPRV]IpUDSURFHVV]RURN ps OHWHLN ] WWHOW QWDPHVV]HVpJEHQ 0LQGHQNLKDOWYROWD]pS OHWN U O$GpOL]VLOLSNDSXEyUNDUERQERUtWiV~ IDOD PDJiQ\RVDQ HPHONHGHWW NL D NRPSOH[XP SODV]WLN YHJWiEOiLEyO $] HO WpU FVHQGMpEH NHOO HQ EHOHLOOHWW D] U NNpQW ifvrujy URERWLUiQ\tWiV~ PXQNDJpSHNKDGDPHO\HNHWDPpO\VpJLEiQ\iV]DWKR]KDV]QiOWDN &VHQGHV YROW PLQGHQ $ KDORWWL Q\XJDORP V]LQWH PiU ]DYDUy YROW 6 WXODMGRQNpSSHQ ]DYDUWD LV D NDWRQiNDW 6HKRO HJ\ YLOORJy V]LUpQD YDJ\ KROWHVW«YDODPLLGHJHQ7HOMHVHQNLKDOWQDNW QWDNRPSOH[XPHQQHNDUpV]H $OiPSiNVHP QW WWpNPDJXNEyODIpQ\iUDGDWRWRGDEHQWU O.HWWHV V]DNDV] MHOHQWNH]],WW D] HJ\HV ± V]yOW D PLNURIRQED D SDUDQFVQRN,JHQLWWDNHWWHV±UHFVHJHWWYLVV]DDYiODV] 2WWPLDKHO\]HW"±NpUGH]WHUHPpQ\NHGYHD]H]UHGHV 6HPPLXUDP$]pJYLOiJRQVHPPL2O\DQ NLSXV]WXOW LWW PLQGHQ PLQW 5RGHR/DQG NDUiFVRQ\XWiQXUDP 5HQGEHQ$NNRUEHKDWROiV'HOHJ\HQHNyYDWRVDN«+iUPDVV]DNDV] LWWD]HJ\HV «±V]WDWLNXV] UHM +iupdvv]dndv]mhohqwnh]]%dwhvlwwdsdudqfvqrnehv]po «%DWHVD]LVWHQYHUMHQPHJ-HOHQWNH]]PiUDIHQpEHLV±PRUGXOWIHOD] H]UHGHV DJJyGyDQpVLQJHU OWHQ $ N OGHWpV HJ\V]HU YROW pv QRUPiOLV HVHWEHQ WDOiQ KDWiVRV LV $] HJ\HV V]DNDV]EHKDWRODGpOLI EHMiUDWQiOPtJDNHWWHVD]pV]DNUyOiUDPOLNEHD] ps OHWNRPSOH[XP N ]HSH IHOp V D KiUPDV D Q\XJDWL NDSXW YHV]L FpOED PLXWiQ EL]WRVtWRWWiN D WHUHSHW D SURFHVV]RU N U O (J\V]HU QHN W QW GH YDODKRYiPpJLVKRPRNV]HPNHU OKHWHWWPHUWPiUD]HOHMpQIHOERUXOWH]D] DQQ\LUDQDJ\UDWDUWRWWHPEHULSUHFL]LWiV 9LJ\i]]P J WWHG«±IHJ\YHUURSRJiV±Èii«EDOUyOLVM QHJ\«6PLWK YLJ\i]]«JUiQiWUREEDQiV ±,V]RQ\~ VRNDQ YDQQDN«PLQGHQKRQQDQ M QQHN«DUJK D E U P V]pWpJHN«VHJtWVpJ«± KDOiOVLNRO\ pv FVHQG 6]LV]HJpV 8UDP«"±W UWHPHJKRVV]~LG XWiQFVHQGHWD]HJ\LNWL]HGHV 9pJH 9pJ N YDQ 0LQG PHJKDOWDN D NXUYD pohweh 0LO\HQ NLEDV]RWW OpQ\HNH]HN"±D NpUGpVLURQLNXVYROWiPDYiODV]WVHQNLQHPWXGWDYROQD 11

12 . 6RNiLJ FVDN H]HN D V]DYDN NHUHQJWHN N U WW N PLQW D KXV]DGLN V]i]DG G JNHVHO\ LDPLNHWKRORYLGHyQOHKHWHWWOiWQL «.H]pEHYHWWHDGHWHNWRUW%HNDSFVROWDpVDNpNHVNLVNpSHUQ\ QPHJMHOHQW DIpON UDODN~KiOyPDMGiOODQGyDQLVPpWO G PpO\KDQJRWDGRWWNLPDJiEyO Üres volt. A kurva életbe! Hol vagytok rohadt dögök! Apuci megy hozzátok vacsorára! ÈWOpSWHD]pOHWWHOHQ OKHYHU WHVWHWpVPDJDP J WWKDJ\WDDURQFFViW UW és mart terepjárót. Kilépett az ajtón. A félhomály, mely a termet körbeölelte, HOWDNDUWDV]HPHLHO ODYpUi]WDWWDpVVDYPDUWDSDGOyW Az anyád! szitkozódott, amikor belelépett egy ilyen savmarta lyukba, és valami furcsa nyálka ragadt a bakancsa talpára. Jól tudta mi az. Undorodva ledörzsölte, amikor a detektor hirtelen magas hangon pötyögni kezdett, és megjelent rajta egy fehér folt. 23 méter«««pvhow QW.LV LG P~OYD ~MUD PHJMHOHQW D SRQW PiVLN NHWW WiUVDViJiEDQ«19««««PHJLQWHOW QWHN Tudjátok kivel szórakozzatok! szisszent fel katona, és vérben forgó V]HPHNNHO PHJLQGXOW D OpSFV VRU IHOp DPL D IpO V]LQWWHO PDJDVDEEDQ OpY ajtóhoz vezetett. A C-szektorban, a 24-es részlegben volt, ami alig választotta el az eredeti FpOMXNWyODYH]pUO WHUHPW O'H YROWD]DNLDOHJWRYiEEMXWRWW+DUPLQFKDW HPEHU +DUPLQFKDW NLW Q NDWRQD pv PLW VHP puw QDJ\ DGDJ V]HUHQFVH csomagot kapott a küldetés során. esshqdohjhov OpSFV IRNUDWHWWHDOiEiWpU]pNV]HUYHLNLpOH] GYHILJ\HOWpN a csendet, és a sötétséget, amikor a mozgásdetektor újra jelzett. 5 méter s az ajtót elnyelte a plasztik borítású fal a mozgó halál gyorsan érkezett.. ugrott és csapott 'HHOYpWHWWH$WL]HGHVEDOUDYHW G WWYLVV]DMiUP IHOpN ]EHQPiUFpOUD WDUWRWWDDIHJ\YHUWpVO WW$K YHO\QpON OLO V]HUHNGDUDERNDWV]DNtWRWWDNNL a falból, ám mást nem találtak el. Talpra ugrott, és körbenézett a kis teremben. /iwwddurqj\rvudj\ U G WWWHUHSMiUyWDYpJV PHQHN OpVEHQEHW UWIDODW a fényesen szikrázó, falból kilógó, és aláhulló vezetékeket, de a lényt nem látta. Csak a hangját hallotta. Azt az istenverte hangot. A hangot, mely a pokol torkából tört fel. Fémes kaparászás a fenti sarokban«o YpVHN]iSRUR]WDN«YHW GpV«~MDEE O YpVHNPHO\HNFXSSDQYDYpJUHYDODPLPiVWLVHOWDOiOWDN(U VV]DJWHUMHGW ahogy a savas vér elkezdte égetni a padlót. A tizedes elmosolyodott. Végre OiWWD D OpQ\W DPHO\ UG JL PyGRQ D SDGOyUyO IHOXJURWW D SODIRQUD VDYHV W csorgatva magából, és megindult feléje. 12

13 . &po]rwwpvo WW$EDQiQV]HU IHMV]pWUREEDQWDWHVWW EELUpV]HDOiKXOOWpV tovább harcolt. Az átkozott karmok tovább karmolták a láthatatlan HOOHQIHOHWpVDKHJ\HVOiQG]ViEDQYpJ] G IDURNLV U OWWiQFRWMiUW A sátán teremtménye. Ha a közelében lett volna, biztos összevagdossák az éles karmok, vagy a savas vér marja szét rajta a páncélt, és testét egyaránt. ÒMDEEYLOODQiVDGHWHNWRURQpVWXGWDKLEiWN YHWHWWHO7~OVRNiLJLG ] WWD PiVLN LGHJHQ KXOOiMiQDN HV]HO V ILJ\HOpVpYHO PLN ]EHQ D] DMWy D KiWD mögött volt. Egy félvállas átfordulás, és féltérdre érkezve az ajtóval szembe került, amikor az kinyílt, útjára indított egy 20 mm-es gránátot a karabély alsó FV YpE O $ UREEDQiV HUHMH PHJUHQJHWWH D WHUPHW pv IHOV]DNtWRWWD D] acélplatformot«ydodplqwdnpwxjudqlnpv] O G JWHVWpWWpSWHFDIDWRNUD Hogy dögölnétek meg! köpte a szavakat és megindult az ajtó felé. $ IRO\RVy PHO\UH D] DMWy Q\tOW V WpW YROW DNiU D] U FVDN D YpJpEHQ YLOORJRWW D SODIRQUyO FVRUJy V]LNUDHV 6]LV]HJpV pv D GHWHNWRU ~MUD jelzett 27 m és megelevenedett a sötétség. (O V] U QHP WXGWD SRQWRVDQ PHJEHFV OQL KRQQDQ M QQHN D WiPDGyN D IRO\RVy YpJpE O YDJ\ D N ]HO HJ\H] WiYROViJUD OpY EHXJUyEyO YDJ\ psshqdsodwirupdodwwyh]hw V]HUHO DNQiEyOGHDPLNRUPHJOiWWDDYHW G sötétséget, tudta, elkésett. Az a dög úgy ugrotta át a húsz métert, akárha csak OpSHWW YROQD HJ\HW 6]LQWH ~V]RWW D OHYHJ EHQ PLNRU YpJ O HOVRGRUWD D katonát. Érezte a vállába maró fájdalmat, amint a dög belevájta éles fogait, és az ROGDOiUD NXOFVROyGy HU V NDUW DPL D WHVWSiQFpOODO HJ\ WW HONH]GWH VV]HSUpVHOQL $] LGHJHQ PDJD DOi J\ UWH D WL]HGHV WHVWpW DNLQHN HJ\UH nehezére esett a légzés. Kétségbeesetten, és dühösen meghúzta a karabély ravaszát. A dög mellkasa berobbant, és a lövedékek elkaszálták a furcsa gerincet, mely mintha a lény testén kívül lett volna. (OU~JWD PDJiWyO D] XQGRUtWy G J W ip tj\ LV UiIRO\W D WHVWE O D VDYDV folyadék, amely azonnal enni kezdte a páncélt. Az ember agya csodákra képes. Hihetetlen gyorsasággal cselekedett. 5iFVDSRWWDSiQFpONpWYiOORQOpY NLROGyJRPEMiUDPLN ]EHQRUUiWPDUWD D VDYDV E ] pv D WHVWSiQFpO OHPH]HLW HJ\UH MREEDQ HWWH D G J YpUH $ Np]OHQ\RPDWUD P N G JRPERN HJ\ DSUy V]LVV]HQpVVHO HQJHGWHN pv D páncél egy hatalmas lyukkal a mellkasi részen a földre hullott. Ez egy újítás volt ezen a páncélon, és a Földön a tengerészgyalogosok nem értették mire My8J\DQPLpUWOHQQHV] NVpJHJ\PiVRGSHUFDODWWPHJYiOQLDYpGHOPH] OW ]HWW O" Kezdett gyanússá válni a dolog. Mindenesetre ezt megúszta. Megnézte a számlálót, majd az üres tár helyére HJ\ ~MDW UDNRWW D IHJ\YHUEH $ NLMHO] D]RQQDO NLOHQFYHQNLOHQFUH XJURWW Kibiztosította a karabélyt, és megindult eredeti célja felé. Most már a VHPPLWpU WHVWSiQFpOQpON O(J\NLVYpUFVHSSDOpQ\HNE OpVPLQGHQQHN 13

14 . YpJH 'H pss H] EHQQH D OpQ\HJ $] L]JDORP iowdo WHUPHO G WW DGUHQDOLQ V]pWWHUMHGpVHDWHVWEHQHJ\IDMWDNiEXOWViJRWYDNPHU VpJHWRNR] Ahogy befordult a sarkon, és végre valami világosságot is látott a folyosó YpJpEHQOpY NHUHV]WLUiQ\~IRO\RVyQHJ\DMWyKDONKDQJMiWKDOORWWD(J\DMWy kinyílt. $N YHWNH] SLOODQDWEDQKiURPLGHJHQURKDPR]RWWIHOpMHDGHWHNWRU U OW SRQW pv KDQJWiQFED NH]GHWW % ]O SRIiMXNEyO Q\iO FVRUJRWW D SDGOy rácsazatára, és sziszegve közeledtek felé. Az ölni akarás hamisítatlan jeleit sugározták magukból. Az ösztöneik YH]pUHOWpN NHW )HNHWH E U N Q PHJFVLOODQW D WiYROL OiPSD IpQ\H pv MyO láthatóak voltak az éles agyarak. 6D]RQQDOYiOOiEDPDUWDIiMGDORPDKROD]HO ] SRNROIDM]DWPHJKDUDSWD Alig voltak hat méterre, amikor nagy robbanás rázta meg a folyosót, amint a gránát széttépte azokat. Testrészek repkedtek mindenfelé; csak néhány kar, és láb maradt az átkozottakból. De a robbanás annyira közel volt, hogy a lökéshullám ismét a padlóra küldte a tizedest. Feje nagyot koppant a padlón. A jó És fülei még akkor is csengtek, amikor elérte az elágazást. Megnézte a detektort, de az üres maradt. Jobbra egy ajtó, balra egy zsákutca. Vagy mégsem. $ EDOUD YH]HW IRO\RVy YpJpEHQ HOHNWURPRV YH]HWpNHN V]LNUi]y NtJ\yL pattogtatták magukból a fényes mérget. Odament, és óvatosan megvizsgálta. Egy hatalmas lyuk volt a platformban IHO pv OH HJ\DUiQW $ My IpO PpWHU iwppu M O\XN W EE V]LQWWHO IHOMHEE NH]G G WWpVMySiUV]LQWWHODOiEEIHMH] G WWEH Mi a franc - révedt a mélységbe. Csak egyvalami tud ilyesmit tenni. A sav. Ahogy nézett lefele, sziszegés térítette magához. Felnézett, és a sátán SRIiMiEDEiPXOW(J\EDQiQIHM IHMQp]HWWOHUipVUiYLFVRUJRWWDWL]HGHVUH (J\VRUR]DWOHW U OWHSRIiMiUyODPRVRO\W(OKDMROWD]DOiKXOOyWHWHPHO OpV KDOORWWDD]RGDIHQWQ\ ]VJ G J NKDQJMiW0HJHUHV]WHWWHJ\~MDEEJUiQiWRW felfelé, és gyors iramban megindult az ajtó felé. Nem várta, hogy a robbanás végezzen az idegenekkel, habár a gondolatra, hogy minél többet kivégezhet, felpezsdült a vére, de legalább eléggé PHJ]DYDUMD NHWDKKR]KRJ\ DGGLJUDMyPHVV]LUHOHJ\HQW O N Elérte az ajtót, és az engedelmesen kinyílt, miközben hallotta háta mögül a G K GWHQV]LV]HJ G J NHW $PLNRUV]HPEHQp]HWWDKDOiOODO$]HOpWRUQ\RVXOyIHNHWHE U KDOiOODO evhov WpW OWHO WWHDYLOiJ 2OEU\FKVNLD]HJ\HVHJ\VpJYH]HW MHHO UH,QGXOiV*RRGPDQPDJDD NHWWHVWYH]HWLIHGH]]pND]HJ\HVW±RV]WRWWDDSDUDQFVRNDWD]H]UHGHV±0L SHGLJLQQHQIHGH]] NDVHJJ NHW±PRQGWDDWHUHSMiUyYH]HW I ONpMpE O 14

15 . $] HJ\HV HJ\VpJ PHJLQGXOW D] DMWy IHOp $ WHFKQLNXV HO YHWW HJ\ NLV V]HUNH]HWHW UiNDSFVROWD D] DMWy SDQHOMpUH OHIXWWDWRWW HJ\ NyGW U W pv D KDWDOPDV]VLOLSNDSXNRPyWRVDQIHOHPHONHGHWW 'L 6DQ]R pv 6DQGHU HO UH ± XWDVtWRWW 2OEU\FKVNL ± &VDN yydwrvdq VHPPLK VN GpV $ EURQ]EDUQD E U 'L 6DQ]R pv V] NH KDM~ 6DQGHU PHJLQGXOW D NRPSOH[XP HJ\LN OHJQDJ\REE IRO\RVyMiQ 6DQGHU Q YROW GH HOV UDQJ~ NDWRQDpVH]WMyOWXGWD2OEU\FKVNL1\RPXNEDQKDODGWDNDW EELHNDNHWWHV HJ\VpJ ODVVDQ N YHWYH IHGH]pNHN P Jp E~MYD IHGH]WH NHW $ WHUHSMiUy LV PHJLQGXOWDNLKDOWQDNW Q WHOHSEHOVHMHIHOp /HON NEHQPpJPLQGLJRWWYROWD]DNHVHU pu]pvpvi O NEHQPpJPLQGLJ RWW YROW DQQDN D UiGLyDGiVQDN D KDQJMD $KRJ\ WiUVDLN NpWVpJEHHVHWWHQ SUyEiOWiNPHQWHQLLUKiMXNDWD]LVPHUHWOHQQHOV]HPEHQ 'L6DQ]RpV6DQGHUODVVDQKDODGWHO UH0LQGHQHVKHW VpJUHIHONpV] OWHQ HO UHV]HJH]HWWIHJ\YHUUHODODSRVDQPHJILJ\HOWHNPLQGHQW $N OV OiWV]yODJRVQ\XJDORPHOOHQpUHEHQWPiUHJ\UHV]HPEHW Q EEYROW KRJ\LWWKDUFIRO\W0pJSHGLJpOHWKDOiOKDUF $KRJ\EHOpSWHNDNRPSOH[XPIDODLN ]pd]rqqdopuh]wpndnrq]huyohyhj W EEV] UWLV]WtWRWWULGHJLOODWiWpVKRJ\WHVW NYpJUHVRNNDON QQ\HEEYROWD JUDYNLHJ\HQOtW QHNN V] QKHW HQ$WDNWLNDLDGDWEi]LVWDUWDOPD]WDKRJ\D ERO\Jy JUDYLWiFLyMD N ]HO D PiVIpOV]HUHVH D ) OGLQHN GH QHP JRQGROWiN KRJ\HQQ\LUHIiUDV]WyOHKHW(]pUWNHU OQL NNHOOHWWD]pS OHWHQNtY OLKDUFRW PLYHO D IHOV]tQL JUDYNLHJ\HQOtW N PpJ QHP YROWDN WHOMHVHQ NLpStWYH H]iOWDO KiWUiQ\EDNHU OWHNYROQD 0RVW V]LQWH UHS OWHN D ) OGLYHO HJ\HQO JUDYLWiFLyEDQ YpU N L]JDWRWWDQ SH]VHJQL NH]GHWW pv LVPpW HOW OW WWH NHW D WHQJHUpV]J\DORJRVRNUD MHOOHP] PDJDEL]WRVViJ 'L6DQ]RHU VHQPHJUDJDGWDD],QJUDPJpSiJ\~PDUNRODWiWpVSiV]Wi]WD YHOHDIRO\RVyW)HOYHWWpNDPHJIHOHO IRUPiFLyWOHJ\H] DODNEDUHQGH] GYH YDODPLLJD]iQIXUFViWYHWWHNpV]UH $IpOLJV WpWVpJEHEXUNROyG]yIRO\RVyIDODLEyOYt]FVRUGRJiOWpVDNLWpSHWW EXUNRODW DOyO NLNDQGLNiOWDN D V]LJHWHOW YH]HWpNHN 'H D] HJ\LN KHO\HQ QHP WpSHWWO\XNYROW $]DQ\MD±V]yOW6DQGHU±(]WD]RNDG J NFVLQiOWiN" 6L±YiODV]ROW'L6DQ]RpV LVDODSRVDQPHJQp]WHDIRO\RVySDGOyMiED PDUWKDWDOPDVO\XNDW (OpJDQp]HO GpVE OHPEHUHN1HPDQp]HO GpVpUWNDSMXNDSpQ] QNHW QHPWXULVWDNLUiQGXOiVRQYDJ\XQN±PRQGWDNHPpQ\HQ2OEU\FKVNL 8UDPYDODPLPR]JiVWpV]OHOHNpV]DNLLUiQ\EDQ3RQWRVDQHO WW QN± PRQGWDPR]JiVGHWHNWRUUDODNH]pEHQD]HJ\VpJHJ\LNWDJMD.HWWHV HJ\VpJ )DOW U NpV] OMHWHN 9HQGpJHNHW NDSXQN ± UREEDQW D UiGLyED 2OEU\FKVNL KDGQDJ\KDQJMD 15

16 . $ )DOW U D WHUHSMiUy IHJ\YHUDXWRPDWLNiL DNWLYiOyGWDN pv ] PP JYH NHUHVWpN D FpOW $] HPEHUHN L]JDWRWWDQ pv IHOFVLJi]YD«YDODPLQW ERVV]~ V]RPMMDOWHOYHYiUWiNDWiPDGiVW 0iUDOLJYiUWiNKRJ\HOpJWpWHOWYHJ\HQHN «(J\IHMQpON OLG JD]DMWyEDQDPiVLNNHWW DVDYPDUWDO\XNN U OV]LQWpQ IHMHWOHQ O NPpJMREEDQPHJYROWDNFVRQNtWYD/iEXNDWLVHOYiODV]WRWWiND WpUG NQpOD]XQGRUtWyWHVWW O Álmodom, vagy mi a franc?! Nem értette, mi történhetett. Csak arra emlékszik, hogy amikor kinyílt az ajtó, mögötte egy vicsorgó idegen állt, aztán semmi. Most meg iszonyúan fáj a feje. 6]HUHWOHN J\HUH Már megint a hangok gyötörték, és egy bizonyos irányba csalogatták. Ami közel megegyezett a hármas szakasz behatolási pontjával. A hang a fejében szólalt, és nagyon kedves volt. Legszívesebben már most gazdái karjai közé vetette volna magát. Fegyverropogás. Gyerünk, már Julio, az Istenit! Csipkedd magad! ordította egy hang nem is olyan messze. De abban biztos volt, hogy a fegyverek zaját is onnan hallotta. Már megint álmodik, vagy mi? Belépett az ajtó mögötti hatalmas terembe, és körbenézett. Körbe rámpa IXWRWW YpJLJ D WHUPHQ HPHONHG Q.pW PiVLN V]LQW NDSXMD GtV]HOJHWW D PDJDVEDQ$IHOV Q\LWYDYROW És egy alak állt ott fegyverrel a kezében, rövidesen megjelent még egy. $]WiQN YHWWH NHWDKDUPDGLN$QHJ\HGLNPiUQDJ\RQN O QE ] WWW O N )HNHWHE UHYROWpVKRVV]~NiVIHMH (O UHXJURWWDKiURPPiVLNIHOp Azok félrehúzódtak, és tüzeltek. Zöldes plazmasugarak, és egy sorozat tántorította el céljától. Félig elégve, és szétroncsolt testtel hullott alá a több mint húszméteres magasságból, hogy a terem alján, ahol a tizedes állt, GDUDEMDLUD ]~]ygmrq pv PDUMD EH PDJiW D NL PO YpUH Q\RPiQ D plasztikpadlóba. Nem vették észre az odalent ácsorgó tizedes, amint figyelte a rövid harcot. 'H D N ]GHOHP QHP ioow PHJ ÒMDEE LGHJHQHN M WWHN pv D WHUHP IHOV szintjét fényárban úsztatták a fegyverek fényei. Zöld, és sárga fények cikáztak egymáson. Azok hárman nem vehették észre az állandó tüzelés közepette, hogy a N ]psv V]LQW]VLOLSNDSXMDNLQ\tOWpVNpWIHNHWHGpPRQGXJWDEHDIHMpWUDMWD Körbenéztek, és a trió szintjére ugrottak, a falon közeledtek alattomosan feléjük. A végzet karmai lecsapni készültek. 16

17 . $ WL]HGHV QHP puwhwwh KRJ\ PLpUW QHP W WiPDGWiN PHJ DPLNRU VRNNDO N QQ\HEE SUpGiQDN NtQiONR]RWW tj\ HJ\PDJiEDQ 9DJ\ LO\HQ HJ\V]HU volna a gondolkodásuk, ha van nekik egyáltalán, vagyis az ösztöneik azt utasították nekik, hogy több ellenség nagyobb veszély?! Veszély, de mire. $.LUiO\Q UH«YiUODN 1HP KDER]RWW WRYiEE QpKiQ\ O YpVVHO HOLQWp]WH D] HOV W DPL V]pWO WW torzóval csuklott össze, míg a második egész közel került a gyanútlan FVDSDWKR] 2O\DQ N ]HO KRJ\ V]LQWH PiU puh]khwwpn E ] V OHKHOHWpW Elrugaszkodott áldozatára de soha nem fejezhette be a mozdulatot. Hosszúkás feje nagyot koppant a rámpán. 7iYRODWHVWW O $] LGHJHQ IHMH HOYiOW WHVWpW O DPHO\ PRVW HV]HYHV]HWWHQ UiQJDWy]RWW hiányolva az elválasztott testrészt. Erre már felfigyelt az egyik alak, hisz a dög feje éppen mögé esett le.. UEHQp]HWWYDMRQPLRNR]KDWWDH]W9DMRQNLPHQWHWWHPHJD] pvwiuvdl pohwpwppjduudlvylj\i]ydkrj\qhdwru]ymiudo M QD]LGHJHQQHNPHUWD NL PO VDYXJ\DQ~J\DKDOiOXNDWRNR]WDYROQD És meglátta lent, felfelé szegezett fegyverrel a tengerészgyalogost. Bólintott felé, ami akár köszönöm is lehetett, majd egy újabb zöldes plazmasugárral égette szét az ajtón benyomuló idegen fél odalát. Az földre YHWHWWH PDJiW pv N U ]YH YHUJ GQL NH]GHWW PtJ D N YHWNH] O YpV OiQJUD nem lobbantotta a fejét, és elhamvasztotta azt. A küzdelem véget ért. Hat-null a hazai csapat számára. Pontosabban sok-hat az idegenek javára. Most már mindannyian észrevették a hatalmas terem alsó szintjét álló katonát, és intettek neki. Majd óvatosan megindultak a rámpán lefelé.. ]EHQILJ\HOWpND]DMWyNDWQHKRJ\YiUDWODQPHJOHSHWpVpUMH NHWPLQWPiU az elején ennek az átkozott küldetésnek. 2GDOHQWDWL]HGHVVHPWpWOHQNHGHWW7iPDGypVHJ\EHQYpGHNH] SR]tFLyW YHWW IHO PDMG ILJ\HOWH D N ]psv pv D] DOVy V]LQW DMWDMiW gqpdjiw LV meglepte, hogy így ki tudta tágítani érzékszerveinek és elméjének terét, hogy egyszerre ennyi mindenre tudott figyelni. 0iU D]W LV IXUFViOORWWD KRJ\ D] HO EE PLO\HQ SRQWRVDQ O WWH OH DQQDN D] LGHJHQQHNDIHMpW(OV RV]WiO\~O YpV]YROWGHHUUHD]pUWWDOiQPpJVH YROW képes. Közel huszonöt méterre volt a dög, kiszámíthatatlanul mozgott, és egyáltalán csak saccolni tudhatta, hol van ennek a lénynek a nyaka. Mindenesetre eltalálta, és ez a lényeg. Talán sokkal jobban gyötri magát a kelleténél. De ez már a második N O Q VGRORJU YLGLG QEHO O +PP 0pJ D]W VH WXGMD KRJ\ DPLNRU D] HO EE V WpWEH ERUXOW D YLOiJ PHQQ\LLG WHOWHO 17

18 . +DOORWWD D UiPSiQ OpSNHG HPEHUHN KDQJMiW pv puh]wh D EHO O N iudgy félelmet. Ez nem is csoda. Itt mindenki félt. Talán csak a halottak nem féltek tovább. J\HUHLGH 7 QM QN HO LQQHQ HUU O D] iwnr]rww ERO\JyUyO +HOOR pq Harrelson vagyok, ez a betojt fickó itt meg -XOLRYDODPLQWDMyNpS IL~KiWXOKurtz. Kapd be Jack! dörögték mindketten. Hé! Jól vagy?! Halla )HO] PP JWHNDJpSiJ\~NpVRNiGWiNPDJXNEyOD]DFpOPDJYDViOGiVW$ NpWIRUJyFV YHViJ\~V]LQWHPiUL]]RWWD]iOODQGyW ]HOpVW O$V]iPtWyJpS EHD]RQRVtWRWWD D QHP HPEHUL PR]Jy po OpQ\HNHW PDMG WRYiEEtWRWWD D] DGDWRW D FpO]yEHUHQGH]pVQHN PtJ YpJ O D JpSiJ\~N OHNDV]iOWiN D WiPDGyNDW 1DJ\KDUFIRO\W'H~J\W QWLJHQHJ\ROGDO~ YROW PLYHO KDPDURVDQ FVDN I VW OJ WHWHPHNPDUDGWDNDPLNRUDVRUW ]DEEDPDUDGW -XK~(]D] (]PiULJHQH]UHGHV $GMXQNDURKDGWG J NQHN +DUVRJWiN D NDWRQiN N IpO WpUGUH HUHV]NHGYH FpOUD WDUWRWW IHJ\YHUUHO YiUWiN D] HVHWOHJHV WiPDGyNDW DNLNQHN QHWDOiQ VLNHU OQH iww UQL D] $3& W ]HO ij\~lqdn JRO\y]iSRUiQ NHW PpJ QDJ\REE V]HUHWHWWHO pv NHGYHVVpJJHOYiUWiN &VDNQpKiQ\LGHJHQQHNVLNHU OWiWMXWQLDGHD]RNLVKDPDURVDQ I VW OJ NXSDFRNNiYiOWDN$N ]GHOHPU YLGLGHJLJWDUWRWWpVDNDWRQiNPHJWHOWHN QEL]DORPPDO D J\ ]HOHP PiPRUD WHOMHVHQ HOYDNtWRWWD NHW 0LQGDQQ\LDQ ~J\pUH]WpNKRJ\DNiUH]HUPHJH]HULO\HQG JJHOHOEiQQiQDN (] My YROW IL~N 'H QH LJ\DQDN HO UH D PHGYH E UpUH ± UHFVHJHWW D] H]UHGHVKDQJMD±(O UHQ\RPXOiVD]HO ]HWHVWHUYV]HULQW,JHQLVXUDP1DKDOORWWiWRNIL~NQHP G OQLYDJ\XQNLWWpVH]DNLV FVDWDQHYHJ\HHO D]HV]HWHNHW±PRQGWDD]HO OKDODGy2OEU\FKVNLNH]pEHQ SOD]PDYHW MpWV]RURQJDWYD 7RYiEE KDODGWDN $UFXNRQ KDPLVtWDWODQ PRVRO\ $ OHJ\ ]KHWHWOHQVpJ PRVRO\DYROWH] $PLQWHJ\UHN ]HOHEENHU OWHNDWiPDGyNWHWHPHLKH]RUUXNDWPHJFVDSWDD IpPHWPDUyVDYE ]H Ï KRJ\ D] D«+RJ\ OHKHW HJ\ ioodwqdn VDYDV D YpUH",V]RQ\~ H] D V]DJ 1HPRURJM'L6DQ]R±PRQGWD6DQGHU±(]PpJPLQGLJMREEPLQWDWH E G V]RNQLDLGQDNDV]DJD±QDJ\RWU K JWHNDSRpQRQpVHUHLNEHQPpJ PLQGLJRWWFV UJHGH]HWWDJ\ ]WHVHNYpUH 5XWLQPXQND,GHM WWHNNLWLV]WtWMiNDWHOHSHWDQHPNtYiQDWRVYHQGpJHNW O pv KD]DPHQQHN D W~OpO NNHO PtJ D 7iUVDViJ HOG QWL PL OHV] D WHOHS VRUVD 7DOiQPpJYDODPLSOHFVQLWLVNDSQDN7pQ\OHJFVyWiQ\YDGiV]DWD]HJpV] 18

19 . +HKH1DJ\RQYLFF«$ N YHWNH] SLOODQDWEDQ NLDOXGW D IpQ\ D FVDUQRNV]HU IRO\RVyQ pv D V WpWVpJURVV]DNDUDW~iUQ\NpQW]XKDQWDULDGWNDWRQiNUD 0LDMyE G VIUDQFIRO\LNLWW±IHMH]WHEHYpJ O'L6DQ]R 1\XJDORP HPEHUHN &VDN VHPPL SiQLN $]RQQDO EHNDSFVRO D YpV]YLOiJtWiV±PRQGWDD] HJ\HVHJ\VpJSDUDQFVQRND /yv]duwvhpoiwxqnlwwkiwxo±g UP JWH*RRGPDQDUiGLyED 7HOWHN D SHUFHN pv QHP W UWpQW VHPPL $ V WpWVpJ V WpWVpJ PDUDGW pv D PDJDEL]WRVViJQDNDSHUFDODWWQ\RPDYHV]HWW0HUWEiUPLO\HQMyNLV NQHP OiWQDNDV WpWEHQPLQWDWHUHSMiUyV]iPtWyJpSHVV]HQ]RUDL 1HP DNDURN YpV]PDGiU OHQQL GH«QHP NHOOHWW YROQD PiU UpJHQ P N GpVEHOpSQLHDYpV]YLOiJtWiVQDN"±HOpJHGHWOHQNHGHWWDVSDQ\ROYiJiV~ YpNRQ\'L6DQ]R±9DJ\FVDNHQJHPiOGRWWDNPHJLWWpVV]HO" 9DOyV]tQ OHJ H] PiU D YpV]YLOiJtWiV YROW pv D G J N YDODKRJ\ H]W LV NLLNWDWWiN ± ioodstwrwwd PHJ D] L]PRV WHVWDONDW~ 2OEU\FKVNL ± 1D My HPEHUHNPDFVNDV]HPHWIHOpVLQGXOiV $]]DOOHKDMWRWWiNVLVDNMXNUyOD]pMMHOOiWyNpV] OpNHNHWpVWRYiEELQGXOWDN NLVVpPHJFVDSSDQWHOpJHGHWWVpJJHO(]HJpV]KDQJXODWXNRQPHJOiWV]RWW 1HPDNDURNDNDGpNRVNRGQL«7XGMXNFVDNUpJHQYROWiOPiUQ YHO'L6DQ]R±KDUVDQWKiWXOUyOHJ\ pofho G iuq\dowdqlghjhvkdqj +HKH,VPpWMyWU K JWHPÈPOHKHWKRJ\WpQ\OHJFVDND]pQDJ\DPDW IHGLVLVDNGHQHPDUUyOYROWV]yKRJ\H]HNQHPLQWHOOLJHQVOpQ\HN"&VDND] V]W QHLN KDMWMiN NHW" $] OQL DNDUiV pv V]DSRURGiV W UYpQ\H" 0HUW V]HULQWHP LWW W EEU O YDQ V]y PLQW EXWD LGHJHQ J\LONROyJpSHNU O +LV] VHQNLQHNQHPW QWIHOKRJ\KROYDQDY U VYpV]IpQ\7XGMiWRNDPLDGGLJ YLOORJDPtJDW QNUHPHQWYLOiJtWiV KHO\pUH EHOpS D YpV]YLOiJtWiV DPL PiV iudpn UW KDV]QiO pv PiVLN JHQHUiWRUW ev KD QH WDOiQ PpJ D YpV]YLOiJtWiVQDNLVDQQ\LOHQQHDNNRUPpJPLQGLJRWWYDQDY U VYpV]IpQ\ $PL HJ\ WHOMHVHQ HONHU O iudpn UW KDV]QiO pv PLQGHQ V]HNWRUQDN N O Q JHQHUiWRUDYDQKR]]i±IHMH]WHEHDWpQ\PHJiOODStWiVW'L6DQ]R &VHQGOHWW +iw WpQ\OHJ QHP puwlwhn" (]HN D OpQ\HN SRQWRVDQ WXGMiN KRJ\ KRO YDJ\XQN $] LGHJHQHN HOV FVDSiVD FVXSiQ HOWHUHOpV YROW (J\IDMWD HU IHOPpUpV 6 PLXWiQ YpJH]WHN V]pWWpSWpN D] HOHNWURPRV YH]HWpNHNHW pv W QNUHWHWWpN D JHQHUiWRURNDW$V WpWVpJQHNLNNHGYH]HWW evplqgh]wd.luio\q puwwhwwpn «Na végre! Magához tért! Hát öregem, még egyszer ne csinálj ilyet, mert ha a dögök a nyakunkra jöttek volna, akkor nekünk annyi, de neked mindenesetre biztosan! szólt a Jacknek szólított szögletes arcú nagydarab fickó. 19

20 . -DPiUUpJHQG JYDFVRUDOHWWYROQDEHO O QN7HPHO\LNV]DNDV]WDJMD vagy Goodman, az egyesé? kérdezte a sisakját kezében tartó Kurtz. Aha nyögte a tizedes. De mi történt? Mintha villámcsapás ért volna öregem! Úgy elvágódtál, mint egy darab fa! De jó nagy darab fa, DPLJR! kapcsolódott be magas hangon Julio. Na, jó de ne lazsáljunk itt tovább! Ti melyik szakaszból valók vagytok és melyik szektorból jöttetek? $ NHWWHVE O FVDN HQQ\LHQ PDUDGWXQN PiU PDMGQHP HOpUW N D YH]pUO WHUPHWDPLNRUH]HNDSRNROIDM]DWRNPHJMHOHQWHNpV D OHJW EE QNHW PHJ OWpND] UPHVWHUWPHJHOYLWWpNPDJXNNDO9DOyV]tQ OHJ WLVNHOWHW QHN használják! Az. Rohadt egy lények ezek. Pár másodpercig tartott a küzdelem, és mi is csak a véletlennek köszönhetjük, hogy megmenekültünk. A központi rádiós egységünk megsérült, ezért nem tudtuk felvenni a kapcsolatot a többi V]DNDVV]DO(J\pENpQWWHD]HJ\HVV]DNDV]IHOGHUtW MHYDJ\" Goodman tizedes mintha meg sem hallotta volna a kérdést, megindult a UiPSDIHOpKRJ\DN ]psv V]LQWUHPHQMHQ Én vagyok az egyes szakasz! mondta ridegen. $]RN FVDN ioowdn QpPiQ PpJ pofho GQL VHP YROW NHGY N 1HKp] YROW IHOGROJR]QLKRJ\FVDN NQpJ\HQPDUDGWDNDKiURPV]DNDV]EyO Mígnem +DUUHOVRQWpUWPDJiKR]HO V] UDUpY OHWE O Hová mész? $YH]pUO EH0HJSUyEiORPHOpUQLD6yO\PRNDW! 1H IiUDGM 0LQW PRQGWDP PL PiU YROWXQN D YH]pUO EHQ Khm. N KLQWHWW±3RQWRVDEEDQQHPQHYH]QpPYH]pUO QHND]WDURQFVKDOPD]WDPL PDUDGWEHO OH7HOMHVHQKDV]QiOKDWDWODQ És mi a helyzet a ti terepjárótokkal? $QQDN LV DQQ\L $ KLUWHOHQ WiPDGW] U]DYDUEDQ HOWDOiOWD HJ\ JUiQiW pv felrobbant. De hisz titánium-mangán ötvözet kibírja a 20 mm-es gránátot! 1RVLJHQ±OHKDMWRWWDDIHMpWPLQWKDJ\iV]ROQDYDJ\E Q VYROQD±A NLQWU O puw UREEDQiVW NLEtUMD«GH D EHQWLW QHP 6 PLQW PRQGWDP LV]RQ\~ pánik tört ki a hirtelen támadás miatt Igen, tudom mire célzol. Nem kell magyarázkodnod. És mi a helyzet a ti $3&WHNNHO"±pUGHNO GWHKurtz. 6]LQWpQG JO WWh]HPNpSWHOHQpVDP V]HUIDOLV VV]HW UW 6]yYDO HVpO\HLQN HJ\HQO N D QXOOiYDO +iw H] kibaszott jó! idegeskedett Julio. Nyugi, fiú! Majd csak találunk megoldást! Harrelson hangja nyugtató YROW pv ~J\ HJpV]pEHQ YpYH NLW QW KRJ\ YROW D SDUDQFVQRND D PDUpNQ\L csapatnak. Nem akarom megzavarni a bájcsevegést, de vendégeink érkeznek! mondta.xuw]pvihohphowhsod]pdyhw MpW 20

21 . Goodman is megnézte a saját detektorát, nem téved-e Kurtz, és valóban. Megannyi fehér folt jelezte az idegenek közeledtét. Helyzetfelmérés! ordította készenlétben Harrelson. Kurtz?! Félig van a telepen! Tartalékom nincs! Remek! Julio?! Nyolcvanhat van a tárban, és van egy tartalék! Még jobb, mivel nekem már csak negyed részig van a telepem, így nem sok esélyünk maradt, hacsak ööö Goodman?! Huszonhárom, két tartalék és egy gránát! válaszolta gépiesen, hisz mindannyian tudták a tengerészgyalogos legyen gyors, kíméletlen és tudja PLNRUNHOOPHQHN OQLeVQHPiUWKDMyDKHO\]HWIHOLVPHU NpSHVVpJH Már pedig most igen szar helyzetben voltak. (O V] UDOHJIHOV NDSXQ\tOWNLPDMGDN ]psv V]LQWQpO ] QO WWHNEHD] idegenek. Buddhára! Kibaszott sokan vannak! ordította Julio. 0LQGNpW DMWyQ OHJDOiEE HJ\ WXFDW IHNHWH E U G J PiV]RWW EH pv XJUiOYD PHJIXWYDPHJLQGXOWD]HJJ\HOE Y OWWULyIHOp6]LV]HJpV NYLVV]KDQJ]RWWD falakon, ahogy már képzeletben tépték az áldozatokat. Kék folyó! üvöltötte el magát Harrelson. Ô Ô Ô 21

22 . IV. fejezet $.pniro\yd]wmhohqwhwwhkrj\whomhvn U YLVV]DYRQXOiV)XVVKDNHGYHV D]pOHWHGQHQp]]KiWUDFVDNKDV] NVpJHVpVOHJI NpSSPHQWVGD]LUKiG De azért itt is voltak szabályok: mindig a hátsó fedezi a többieket, és mindig arra fuss, amerre a legkevesebb az ellen. Ha zsákutcába kerülsz, törj utat magadnak, és néha nézz körül, hogy a társad ott liheg-e még melletted. Azonnal megértették a SDUDQFVRWpVQHPNpVOHNHGWHN$OHJNp]HQIHNY EE megoldást választották, így Goodman esetében a visszautat. Ismét a sötét IRO\RVyNN YHWNH]WHNYLVV]DD]HO ] W ]KDUFRNV]tQWHUpQ 1\RPXNEDQDYLFVRUJyG J NDUPDGiMDHO WW ND]LVPHUHWOHQV WpWVpJ -XOLR IXWRWW OHJHO O W N YHWWH Kurtz, és Goodman, végül leghátul +DUUHOVRQÈPVHQNLVHPO WW Csak futottak és futottak, az adrenalin nagy mértékben megnövelte tel- MHVtW NpSHVVpJ NHWÈPGoodman mégsem futott olyan eszeveszetten. Habár LV puh]wh KRJ\ Q\RPiEDQ RWW V]LV]HJ D KDOiO ip HV]pEH MXWRWW D] HJ\LN OHJIRQWRVDEE V]DEiO\ DPLW PiU D] HOV QDSRNEDQ EHOpM N QHYHOWHN D *\DUPDWL 7HQJHUpV]J\DORJViJQiO HOV D FVDSDW pv FVDN D]WiQ D] HJ\pQ Hülye szabály volt, de most úgy érezte nem tehet mást. Fel kell áldoznia magát, hogy a többiek megmenekülhessenek. Goodman megállt. Kurtz és Harrelson csak értelmetlenül figyelték, majd elviharzottak mellette. Az élen haladó Julio mit sem vett észre Goodman öngyilkos DNFLyMiEyO WRYiEEUDLVQDJ\HO QQ\HOYH]HWWHD]HOV KHO\HW Goodman terpeszbe tett lábbal szilárdan megállt a folyosó közepén, és szembenézett a banánalakú fejet hordozó halállal. A tucatnyi idegen dühödten mászott feléje, és a legközelebbi már tátotta SRIiMiW pv HO W QW EHQQH D EHOV IRJVRU 0DMG HJ\ UREEDQiV V]DNtWRWWD NL pofájából azt a bizonyos fogsort. $] XWROVy JUiQiW My QpKiQ\ LGHJHQW WpSHWW V]pW pv D W EELHN LV NHOO HQ megzavarodtak. Na ezt zabáld meg, te dög! azzal nyaka alá vette a lábát és a többiek után eredt. 0LQHNKDOMPHJKDYDQN ]EHQV PHJROGiV DFVDSDWpUWWHWWPLQGHQWpV V]HPHO WWWDUWRWWDD]HJ\pQWDPLNRU~WMiUDHQJHGWHXWROVyJUiQiWMiW 0iUOiWWDPDJDHO WWD]yULiVV]iMDNpQWWiWRQJyQ\LWRWWNDSXWGHDW EELHN HOW QWHN,WWKDJ\WiN W(J\HG ODKDOiOODO 1HP KLEi]WDWMD NHW %HOHQ\XJRGRWW KRJ\ DQQ\L KDUF XWiQ YpJ O PpJLV magányosan fog meghalni, egy istenverte idegen karmai között. Átszáguldott a kapun, meglátta a roncs terepjárót, és két árnyat jobbról és balról. 9DODPLQW D UHPHJ Juliot fegyverrel a kezében, amint Ui szegezi a karabélyt. 22

23 . Oké! Mehet! halotta Harrelson hangját maga mögött, és megértette a helyzetet. Leugrott a rámpáról, hogy ne legyen végre útban, majd egy gyors pördüléssel szembe helyezkedett az ajtóval. 6]LQWHHJ\LG EHQNH]GWpNHOLUWDQLDOHJEiWUDEEpVOHJJ\RUVDEELGHJHQHNHW Most pedig már legdöglöttebbek. Gyorsan peregtek az események. Kurtz a kinyitott panelon piszkált meg valamit, mire a kapu súlyosat döbbenve becsukódott. Odaátról dühödt dörömbölés rázta meg a tíz centi vastag plasztik-acél kaput..pwpohvipq\yloodqwihodn YHWNH] SLOODQDWEDQDNDSXV]pOHLQpOKurtz és Harrelson behegesztette a kaput. Honnan szereztétek a plazmavágókat? kérdezte Juliot, aki láthatóan megizzadt, s nem csak a futástól. Mi? riadt fel. Mondom, honnan szereztétek a plazmavágókat? Ja, azokat! Az $3&WHNE O Harrelson látta, hogy megálltál, és úgy G QW WW KRJ\ VH futamodik meg mint egy nyúl, így amint meglátta a MiUJiQ\WH]D] WOHWHWiPDGW±ELFFHQWHWWDPXQNiMXNNDOpSSHQYpJ] WiUVDL IHOp±5HPpOWHKRJ\NHOO HQOHIRJODORGDG J NHWpVOHV]LGHM Nbehegeszteni a kaput. Rizikós vállalkozás volt állapította meg Goodman. Köszönöm, Harrelson! Egyébként honnan tudtad, hogy egyáltalán sikerül a tervem?! Nem tudtam, csak reméltem. Gondoltam nem vagy olyan hülye, hogy ha már eddig kihúztad, akkor pont most unod meg az életed mondta szinte LGHJHVtW Q\XJDORPPDOHarrelson. És nincs mit. Szerintem induljunk tovább, mert ki tudja meddig bírja a kapu! 6L DPLJRV" 6L6L! Te seggfej! mondta Kurtz. 0DJXN P J WW KDJ\WiN D] WHPHVHQ G U PE O OpQ\HNHW $]RN PLQWKD érezték volna, hogy elvesztették a zsákmányukat, lassan abbahagyták, és QHPPpUWHNW EEKDWDOPDVHUHM WpVWDNDSXUD&VHQGOHWW Na, végre elhúzták a csíkot! állapította meg Kurtz, miközben DODN]DWEDUHQGH] GYHPHQWHNDVHPPLEH Egyébként kérdezni akartam, hogy a nyugati szárnnyal mi a helyzet? kérdezte Goodman. Jártatok arra? Ja, öregem! Arrafelé lehetett a legrosszabb a helyzet, mivel teljesen el volt barikádozva az a rész. Koncentrikusan egyre hátrébb szorultak az emberek, de a dögök így is bejutottak valahogy hozzájuk magyarázta Harrelson..KP1HPDNDURNLGHJHVtW OHQQL«Máris az vagy, -XOLR) OHJD]iOODQGyIRJFVLNRUJDWiVRGGDOPpV]PiUD] agyamra mondta Kurtz. 23

24 . Én nem is csikorgatom a fogamat háborodott fel -XOLR PDMG NpUG Q +DUUHOVRQUD Qp]HWW V D] LJHQO Q EyORJDWRWW ± Hát ha mégis, akkor bocs! 0LQGHQHVHWUH WL PiU HOJRQGRONR]WDWRN D]RQ D Np]HQIHNY WpQ\HQ KRJ\ D] egész akció alatt egyetlen telepessel vagy mérnökkel nem találkoztunk. De még a hullájukat sem találtuk meg, csak vérfoltok voltak elvétve. Azért ezerkétszáz embert csak nem ölhettek meg!? (O V] U LV QHP QHYH]QpP DNFLyQDN D]W DKRJ\ OHPpV]iUROWDN PLQNHW másodszor pedig lehet, hogy elbújtak a telepesek valami biztonságos helyre, DPLW PpJ QHP Qp]W QN iw PtJ D KXOOiNDW V]HULQWHP HJ\pUWHOP KRJ\ PDJXNNDOYLWWpNDIpV]N NEHKRJ\RWW MyW IDODWR]]DQDN EHO O N Nyam! mosolyodott el Harrelson, saját, kissé fekete humorán. He-he! álnevetett Julio. $ WHOHSHVHNEHQ OpY Q\RPMHO] NHW QH WXGQiQN YDODKRJ\ EHPpUQL" ± hozta vissza komolyabb légkörbe a beszélgetést Goodman tizedes. $YH]pUO EHQYDJ\HJ\$3&YHOWDOiQEHWXGWXNYROQDPpUQL NHW GH PLYHOPLQGNHWW HOpJVLUDOPDViOODSRWEDQYDQ Hacsak á, nem. Mondja csak nyugodtan, Goodman! Arra gondoltam, hogy talán a harmadik APC még épségben lehet, csak azért nem válaszoltak eddig, mert nem volt, aki válaszoljon. Ez képtelenség. 9DOyEDQ DQQDN W QLN GH MREE WOHWHP QLQFV 1HP YiUKDWMXN OEH WHWW kézzel, hogy a dögök felfaljanak, vagy inkubátornak használjanak! Inku micsoda?! Na azt már nem idegeskedett továbbra is Julio. A dögökkel kapcsolatban újabb mozgást érzékeltem nézte a detektort Kurtz. Goodman is megnézte a sajátját, és amikor látta, hogy abból az irányból MHOH]DKROD]HO EEOH]iUWiND]DMWyW Biztos csak újabbak érkeztek oda, de nem hiszem, hogy képesek lennének áttörni a tízcentis acélkaput legyintve tovább akarta folytatni a beszélgetést, de.xuw]hu VN G WW Nem, nem! Ezek tényleg közelednek. Ha áttörni nem is képesek de átolvasztani egész biztosan! A kurva anyjukat! azzal elkezdett zöldes plazmasugarakat eregetni a sötétségbe. 24

25 . A tucatnyi idegen felmérte a helyzetet, és tudták nem képesek emberfeletti erejükkel átjutni ezen az akadályon, amit a három zsákmány-ember emelt nekik. Gyakorlatias ösztöneik azt sugallták nekik, hogy mégis át kell verekedniük PDJXNDWKRJ\~MDEESpOGiQ\RNDWYLJ\HQHND.LUiO\Q K ] $NLFVLNQHNSRQWPHJIHOHO HN $.LUiO\Q YpJ OG QW WW (J\LN NQHNSXV]WXOQLDNHOO$IDMpVD.LUiO\Q pughnpehqydodpho\ln NHW IHOKDV]QiOMiNKRJ\OHJ\ ]]pnh]wd]dndgio\w A csapatban ideges sziszegések hangzottak, karmok csapkodták a NLWLQSiQFpORNDWVYpJ ODNpUGpVHOG OW $YiODV]WiVHJ\ILDWDOKHUpUHHVHWWDNLQHNEDONDUMDN QQ\pNW OKLiQ\]RWW D]HO EELW ]HVYLKDUEDQYHV]WHWWHHO +iwuioql NH]GHWW pv PHJDOi]NRGYD OHKDMWRWWD IHMpW V]LV]HJpVH N Q\ UJ nyüszítéssé változott. De ez sem segített. $W~OHU EHQOpY FVDSDWWDJMDLKDPDUGDUDEMDLUDWpSWpNWiUVXNDWpVYpUpYHO utat martak a nehézségnek mutatkozó kapu lemezébe. Nem éreztek iránta fájdalmat, egy csöppet sem sajnálták feláldozott társukat. Ilyen érzelmeik nem voltak. &VDNDKDWiUWDODQJ\ O OHWHWpUH]WpNDKiURP]ViNPiQ\iOODWLUiQW+ U JYH pvv]lv]hjyhphjlqgxowdnkrj\eluwrnedyhj\pnd]wdpldp~j\lv NHWLOOHW meg. $.LUiO\Q PLQGHQHNHO WW Goodman és +DUUHOVRQ LV FVDWODNR]RWW D YDGXO O Y OG ] Kurtz mellé, és PLQGHQ iuq\pnud O WWHN DPL PR]JRWW (J\iOWDOiQ QHP OiWWiN WLV]WiQ D] LGHJHQHNHWDV WpWIRO\RVyQtJ\I OHJYDNWiEDQO WWHN Ami Harrelson esetében nagy hiba volt. $] W GLNO YpVXWiQIHJ\YHUHNLMHO] MHSLURVDQYLOORJQLNH]GHWW A kurva Buddhára! Mind meghalunk! -XOLR QHP W ]HOW HO V] U WHOMHVHQ OHEpQXOW PDMG ODVVDQ KiWUiOQL D NH]GHWW D YDG N ]GHOHP V]tQKHO\pW O Közben tekintetét valami furcsa köde borította el. Egy gyors tárváltás, aztán *RRGPDQWRYiEEVRUR]WDDN ]HOHG LGHJHQHNHW / V]HUSD]DUOiV YROW GH YpJV HONHVHUHGpVpEHQ WHOMHV KRVV]iEDQ NDV]iOW karabélyával a folyosón. Aztán sötét lett a világ. Harrelson eldobta a hasznavehetetlen fegyvert, és hátrálni kezdett. Jobbról pvedouyoi OUHSHV]W G UUHQpVHNVRUR]DWDFVDSyGRWWGREKiUW\iMiQDN Kurtz megeresztett egy lövést, de csak a falat találta el. Ám a lövés fényében meglátta a plafonon mászó idegen vicsorgó pofáját. Egy plazmalövedék tüntette el egész állkapcsát, ahogy a plazma behatolt a hosszúkás fejébe. A hátára esve egy darabig furcsán remegett, mint aki azzal 25

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Dan Brown: Angels & Demons A Pocket Star Book published by POCKET BOOKS, a division of Simon @ Schuster Inc. Fordította

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos Bevezetés Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeként született. Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vágyódik,

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben