Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje"

Átírás

1 &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal, melyek a több HVHW QNEH p Q\HOYYH IRJODONR]XQN Q\HOYH VPHU HJ\pQH PHQWiOL OH[LNRQiQD felépítését hivatottak leírni. 1 Mindhárom modell a mentális lexikon két szintjét különíti el: a V] p IRJDOR V]LQWMpW $ HOV PRGH koordinált, melyben egy fordítási szópár mindkét eleméhez külön külön fogalom tartozik a két nyelven. Ha a fogalmakat F, a szavakat S EHW&YH elöljük, a nyelveket pedig számokkal azonosítjuk, akkor ez a modell egy fordítási párra így ábrázolható: 1. ábra. A koordinált modell PiVRGL PRGH D VV]HWH PRGHOO PHO\EH Np Q\HOYH HJ\PiVQD PHJIHOHO szavakhoz egyetlen fogalom tartozik: 2. ábra. Az összetett modell 9pJ KDUPDGLN V]XERUGLQi PRGH DV]LPPHWULNX Np Q\HOYUH V]HULQ D HOV Q\HO V]DYi HUHV]W HKH FVD HOMXWQ PiVRGL \HO PHJIHOHO V]DYiKR] PiVRGL nyelv szay L HJ! EHOV IRUGtWiV"# $ HUHV]W puwhoph]khw 3. ábra. A szubordinált modell Kísérletünk célja az YROW KRJ! PHJiOODStWVXN PHO\L PRGH &% UM O OHJYDOyV]tQ&EEH ' PHQWiOL OH[L ("# HOUHQGH]GpVpW ' *URR ) NLHPHOL KRJ! HONpS]HOKHW KRJ! HJ\L PRGH V]HULQ ) HOUHQGH]p* LQF KHJHPyQLiEDQ KDQH H]H ' HYHUHGQHN RYiEE+ YDOyV]tQ&VtWKHW KRJ! D HJ\H WtSXV"# " PLQDQFLiM, NpWQ\HOY&Vp- WtSXViWy I JJHQ HJ\pQHQNpQ YiOWR]y (]H PHJiOODStWiV"# HOOHQpU PHJNtVpUHOW./ / 0 pp DGDOpNND V]ROJiOQ1 N O QE ] PRGHOOH közötti vitához, annak árnyalásához. 1 Anette B. M. Groot. Word Type Effects in Bilingual Processing Tasks: Support for a Mixed-Representational System. = The Bilingual Lexicon. Szerk. R. Schreuder és B. Weltens. (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1993),

2 2 A kísérlet leírása A kísérlet során a kísérleti alanyokat arra kértük meg, hogy egy adott nyelven elhangzó szó ellentétét mondják ki egy másik adott nyelven. Magyar DQJR NpWQ\HOY&HNNH GROJR]WXQN NpWQ\HOY&Vp OHJWiJD HILQtFLyMi YpY ODSXO 0LQGH HVHWEH HOU N ] OW személyeknho PLO\H \HOYH IRJMi DOODQ V]DYDNDW p PLO\H \HOYH ium WO YiODV]RNDW EHV]pOJHWpV U J]tWHWW N UHDNFLyLGNH WaveSurfer program segítségével mértük. A reakflylgnh NtVpUOHWH YH]HW V]HPpO iowd NLPRQGR V]!" pjpw YiODV# elejéig mértük. Újrakezdés vagy kitöltött hezitáció esetén a teljesen kiejtett szó elejéig PpUW QN +$ ]RQED D# HOV WHOMHV HOKDQJ]R V]!% H& YR ' PHJIHOHO D]D# QH& i ' ellentétben a val, akkor a választ nem fogadtuk el. Az adott szópár reakcióideje ilyenkor nem számított bele a számolt átlagokba. A kísérleti alanyok ez utóbbi esetekben mindig javították magukat. Miután kísérletünkkel azt is vizsgálni szerettük volna, hogy az éppen aktivált nyelvnek PLO\H DWiV YD( UHDNFLyLGNUH H]pU ) NtVpUOH HO * J\HNH]W D# DQJR Q\HOYH DNWLYiOQ EHV]pOJHWpVVH YDJ DQJR V] YH IHOROYDVWDWiViYDO+ NtVpUOH HOV IHOpEH D# LQVWUXNFL!, L DQJR Q\HOYH- DQJR]WD HO. NtVpUOH PiVRGL IHO" O / J\HNH]W 0 PDJ\D1 Q\HOYH aktiválni, általában ilyenkor vettük fel az alanyok nyelvi adatait. Az instrukciók ezután magyar nyelven hangoztak el. $# WiEO PXWDWM2# HOKDQJ]R V]DYDND 3 GUHQG VRUUHQGEHQYDODPLQ D# HOIRJDGR p nem elfogadott válaszokat. Ez utóbbiaknál zárójelben a kapott válaszok számát jelöltük. megadott kapott válasz szó elfogadott nem elfogadott Angol aktivált nyelv angol angol here there tall short night day magyar angol világos dark night (1) pokol heaven rövid long tall (2) magyar magyar elöl hátul jó rossz hideg meleg left jobb tame megvadít rich szegény poor (1) Magyar aktivált nyelv angol angol easy difficult, hard heavy (1) inside outside heavy light easy (1)

3 3 magyar angol kicsi big kemény soft itt there magyar magyar W&] víz nehéz N QQ\& J\] veszt, veszít angol magyar fat sovány, vékony up le, lenn, lent white fekete 1. tábla. Kérdezett szavak és kapott reakciók A kísérlet összeállítása során törekedtünk arra, hogy a nak csak egy ellentéte legyen a célnyelven. (Pl. rossz választás lett volna a nehéz magyar szó angol ellentétét várni, hiszen az lehet easy vagy difficult hard is.) Elkövettünk azonban egy hibát: a here (itt) angol szó kiejtésében ugyanis megegyezik a hear KDOO V]yYDO H XWyEELQD HGL QLQF HJ\pUWHOP& ellentéte. Néhány személy ezért nem tudott erre a szóra reagálni. A kísérletet öt személlyel végeztük el, mindnyájan jól beszéltek mind angolul, mind magyarul. A továbbiakban A, B, C, D, E-YH HO OM NHW $GDWDLND p Q\HOY KiWWHU NH D alábbiak foglalják össze: A. pyhv Q 7RYiEE Q\HOYH IUDQFLD 6] OH PDJ\DURN G $XV]WUiOLiED V] OHWLN éves koráig anyja tanítja angolra, utána kortársaitól tanul. Otthon ekkor a magyart használják. 17 éves koráig Ausztráliában él és tanul; magyar szombati iskolába is jár. 17 éves korában Magyarországra N OW ]LN 6] OHLKH DQJROX EHV]pO PDJ\DUX EHV]pOQH ]]i ÈOWDOiED az angol nyelvét használja. Angol szakot végez. B. pyhv Q 7RYiEE Q\HOYH V]ORYiN 6]ORYiN magyar nyelvterületen születik, 14 éves NRU yw WDQX DQJROXO+RVV]D LG OW Q\HOYWHU OHWHQ$QJR V]DNRV C. pyhv Q 7RYiEE Q\HOYH IUDQFLD 6] OH PDJ\DURN 0DJ\DURUV]iJ po! pyh NRU óta tanul angolul. 11 éves korában 3 hónapot tölt nyelvterületen. Angol szakot végez. D. pyhv Q 7RYiEE Q\HOYH IUDQFLD $Q\M" PHULND$# HOV] % DQJROX & DQX PHJ# Np éves koráig egyszerre használja a két nyelvet. Ezután otthon áttérnek a magyar nyelvre. 3 éves korában Amerikában 6 hónapot tölt óvodában. Egyébként Magyarországon lakik, itt is jár óvodába, iskolába, gimnáziumba és egyetemre. Angol szakot végez. E. 28 éves, férfi. További nyelve: német. Szülei magyarok. 13 éves kora óta tanul angolul éves kora között 4x3 hónapot tölt nyelvterületen. Az angol nyelvet folyamatosan, napi rendszerességgel használja. Kiértékelés Az adatok kiértékelésénél feltételeztük, hogy minden kísérleti alanyt jellemez egy szóaktiyioiv DODSVHEHVVpJ DP' SLOODQDWQ\ KHO\]HWWO IiUDGWViJWyO HJ\pQ VDMiWRVViJRNWyO VWE I JJ +RJ( N QQ\HEEH WXGM) PHJIHOHO N YHWNH]WHWpVHNH HYRQQL H]pU QH* D DODQ\ UHDNFLyLGHMHLQH iwodji ioodstwrww) PH N O QE ] IHOWpWHOHNNHO KDQH*+ VDMi átlagos reakcióidejükhöz viszonyított eltérések átlagát. Ezeket az eltéréseket százalékban adjuk meg. Az alanyok átlagos reakcióidejének az általuk aktivált összes, elfogadott szó aktiválásához szükvpjh LG iwodji YHWW N(]HNH IRJODOM VV], WiEOD

4 " 4 EHV]pO iwodjr UHDNFLyLG PV A 565 B 881 C 619 D 748 E tábla. A kísérleti alanyok átlagos reakcióideje (OV] D] YL]VJiOW PHJ KRJ D DNWLYi Q\HO reakcióidket. Az e szerint képzett átlagokat mutatja a 3. és 4. tábla. PHQQ\LEH HIRO\iVROM kapott angol 103% 125% szó magyar 110% 79% WiEOD UHDNFLyLGNQH EHV]pO iwodjr UHDNFLyLGHMHLK YLV]RQ\tWR puwpnhlqh átlaga magyar aktivált nyelv esetén kapott angol 83% 118% szó magyar 133% 68% WiEOD UHDNFLyLGNQH EHV]pO iwodjr UHDNFLyLGHMHLK YLV]RQ\tWR puwpnhlqh átlaga angol aktivált nyelv esetén WiEOi]DW D IHOV FHOOiMiED DQJR V] DQJR HOOHQWpWpQH LPRQGiViKR V] NVpJH HtUW V]i]DOpNR MHO OpVEHQ M! IHOV FHllában magyar szó angol LG tüntettük IHO IHQ ellentétének; bal alsó cellájában angol szó magyar ellentétének; és jobb alsó cellájában magyar szó magyar ellentétének kimondásákr V] NVpJH LG V]HUHSHO Látható, hogy az angol nyelv aktiváltsága lecsökkenti az angol nyelvi produkcióval járó DVV]RFLiFLyNKR V] NVpJH LG #" PHJQ YH %$ YLV]RQ D DQJR V] PDJ\D HOOHQWpWpQH kimongivikr V] NVpJH UHDNFLyLGW eughnh P & DQJR DNWLYiOWVi' HVHWp( PDJ\D PDJ\D *) HODGDWRNKR V] NVpJH LG van-e, további kutatásokra lenne szükség. átlagát: $ DOiEE$ L OHFV NNHQ DQQD HOG QWpVpKH] KRJ Hz valóban így ieoi]dwrn KDVRQO HOUHQGH]pVEHQ + EHV]pONU, ERQWY PXWDWM UHDNFLyLG A kapott angol 76% 110% szó magyar 148% 86% B kapott angol 111% 119% szó magyar 113% 65%

5 5 C kapott angol 95% 129% szó magyar 105% 77% D kapott angol 78% 147% szó magyar 111% 68% E kapott angol 110% 104% szó magyar 123% 72% 5 9. tábla. A kísérleti alanyok reakcióidejeinek mutatószámai Mint látható, egyetlen kivétellel, mindegyik kísérleti személyre igaz, hogy a nyelven belüli HOOHQWp PHJWDOiOiV NHYHVH LG YH JpQ\EH PLQ Q\HOYYiOWiVVD iu HOOHQWpWH megtalálása. A magyar magyar és angol DQJR UHDNFLyLG ] N O QEVpJH HGL My mutatják a személyek nyelvi kompetenciáinak N O QEVpJHLW DKRJ D Q\HOY KiWWHU NE kiolvasható. Látható továbbá, hogy a nyelvváltás általában nem szimmetrikus: az egyik irány átlagosan gyorsabban megy az egyes személyeknek, mint a másik. A könnyebbik irányt nem sikerült HJ\pUWHOP&H MyVROQ Q\HOY KiWWpUEO SRQWR VV]HI JJp IHOWiUiV WRYiEE YL]VJiODWRND igényelne. Vizsgáljuk meg, hogy a fent ismertetett három modell közül melyik írhatja le legjobban a kísérleti személyek viselkedését. A fent bevezetett jelölést egy + és egy jellel egészíthetjük ki, így jelölve az ellentétes fogalmakat, illetve szavakat. Az összetett modell e szerint így néz ki: 4. ábra. Az összetett modell ellentétes fogalmakra OpSpVE i 6- Látható, hogy e szerint a modell szerint az S+1 S iwphqh KiUR E D ) IRJDOR! HJNHUHVpVH HOOHQWpWNpS]pV YpJ " PHJIHOHO Q\HOY& 6 1 kiválasztása. Ugyanez a három lépés jellemzi viszont az S+1 S 2 átmenetet is, pedig láttuk, hogy mingh tvpuoh V]HPpO\QpO DNL W EEIpO# NpWQ\HOY&VpJH UHSUH]HQWiOQDN $ Q\HOYYiOWiVVD HJ\ % iu HOOHQWpWNHUHVp W& LG YH ' JpQ\EH, mint a nyelvváltással nem járó. Ez a modell tehát nem írja jól le egyik típusú kétq\hoy& YLVHONHGpVp VHP Térjünk át a szubordinált modellre. Ebben a nyelvek nem szimmetrikusak, a gyengébb YDJ NpV WDQX ( Q\HO) V]DYDLKR FVD D HOV Q\HO) V]DYDLn keresztül lehet eljutni:

6 6 5. ábra. A szubordinált modell ellentétes fogalmakra Ez a modell viszont azt jósolja, hogy az S+2 S iwphqh OpSpVE ioo PLQ valamely nyelvváltással járó átmenet, az S+2 S 1 vagy az S+1 S 2. A második nyelven belüli ellentétkeresés azonban négy bev]poqp is NHYHVH LG YH JpQ\EH PLQ EiUPHO\L Q\HOYYiOWiV D EHV]pOQp SHGL FVD D HJ\L \HOYYiOWiVQi YR DVVD D DQJR angol átmenet keresése. Ez a modell sem írja jól le tehát a kísérleti személyek viselkedését. 0HJMHJ\]HQG D]RQEDQ KRJ G *URR NH]G Q\HOYWDQXOyNU WDUWM KHO\pQYDOyQD H] PRGHOOWLO\H pwq\hoy& SHGL QH ki: YL]VJiOWXQN Áttérhetünk tehát a koordinált modellre. Ennek az ellentétekkel kiegészített ábrája így néz 6. ábra. A koordinált modell ellentétes fogalmakra ev]uhypwhoh]khwm N KRJ YDODPHQQ\ PRGH N ]! OHJHJ\V]HU& IHOWpWHOH]QL KRJ nem külön fogalmi és szószinttel van dolgunk, hanem elemi F S komplexumokkal, melyek N ] HOOHQWpWHNH p IRUGtWiV SiURND #" HOHQW NDSFVRODW$%'& DQQD MHOHQ( (J Q\HOYYiOWiVVD MiU) HOOHQWp PHJWDOiOiV* YDOyED W OpSpVE i LOOHWY ) S összevonással 2) mint bármelyik nyelven belüli ellentét megtalálása (3, illetve 1), e tekintetben e modell jól jósolja a kísérleti személyek reakcióidejeit. A modell azonban szimmetrikus a két nyelvre, így nem MyVROM+, iwyiowiv- UiQ\RQNpQ YiOWR]) UHDNFLyLGW LOOHWY. Q\HOYH/ HO HOOHQWp megtaláláviqd* \HOYI JJ VLNHUHVVpJp VHP( 0pJLV H PRGH 0 HV]WKHW OHJNLVH *1 LEiYD az adatokra. Érdemes még megvizsgálni néhány nem elfogadott válasz esetét. Magyar aktivált nyelvnél IRUGX HO KRJ easy szóra heavy-t kaptunk válaszul (B kísérleti személy) illetve, hogy heavy szóra easy-t kaptunk (E kísérleti személy). Ezek az átmenetek csak a QHKp243 N QQ\& magyar HOOHQWpWSi5 NHWW MHOHQWpVpYH PDJ\DUi]KDWyN 6 easy --- hard, difficult N QQ\& --- nehéz light --- heavy 7. ábra. A N QQ\& QHKp] NHWW7 MHOHQWpVH Mind a N QQ\&8 mind a nehéz vonatkozhat egy feladat, munka, vagy egy tárgy fizikai nehézségére. Ezek a tulajdonságok az angolban azonban elválnak. Az easy-w 9 heavy-ig vagy

7 7 fordítva csak úgy lehet eljutni, hogy az HPEH PDJ\D PHJIHOHOW YDJ D DKKR WDUWR]y összetett fogalmat aktiválja, ezen a szinten keresi az ellentétet, majd azt visszafordítja angolra, de az eredeti distinkciót figyelmen kívül hagyva. Az ilyen feldolgozás a magyar nyelv aktiyiowvij N ]EH H HJOHS )RQWR PpJ KRJ PLQGNp HVHWEH NtVpUOH V]HPpO\H HJ PiVRGSHUFH HO KHO\HVEtWHWWp PDJXND D HOOHQWpWNHUHVp WHKi YDOyV]tQ&OH Pi ~W is elindult, vagy valamilyen feedback derített fényt a hibára. A másik érdekes eset, mikor rövid szóra tall választ kaptunk (ugyancsak B és E kísérleti V]HPpO\HNWOPHO short DQJR V] U YL p DODFVRQ\ NHWW MHOHQWpVpYH PDJ\DUi]KDWy hosszú --- rövid long --- short --- tall alacsony --- magas 8. ábra. A short NHWW MHOHQWpVH Ez a jelenség angol aktiváltság mellett következett be, és mutatja, hogy a rövid V]y HO angolra fordították, és utána keresték meg az ellentétet. Jelen esetben a két lehetséges szóból a QH HJIHOHO YiODV]WRWWiN G U YLGGH XWiQ NRUULgáltak. Ez a hiba nem következhetett volna be, ha az ellentétet magyarul keresik, és azt utána angolra fordítják, hiszen akkor OH" YROQD $ DQJR Q\HO# DNWLYi$ ioodsrw PDJ\DUi]KDWMD KRJ PLQGNp! psp HJ\pUWHOP& PLpU% V] D]RQQD" DQJR PHJIHOHOMpQH NHUHVpV N YHWNH]H" EH ( & KLE WRYiEE pu# DUUD KRJ ' PHQWiOL OH[L( V]HUYH]GpV QH V]HULQWL KLV]H DNNR PHJIHOHOH ) KRUL]RQWiOL U YLGVpJH* HO O IRJDOR D VV]HWH" PRGH" DNWLYiOyGR" YROQD DPLQH HOOHQWpWH IRJDOP! J\pUWHOP& e egyúttal érv arra is, hogy a szubordinált modell sem PHJIHOHOH tum O + HOHPH V]HUYH]GpVpW KLV]H V]HULQ FVD D -es nyelven, a B és E V]HPpO\H HVHWpEH PDJ\D Q\HOYH, HUHVKHW D HOOHQWpW ( HVHWEH,# LV]RQ- KLE QH következhetett volna be.. NtVpUOH V]HPpO\H UHDNFLyLGHMHLQH p D HJ\HG KLEi HOHP]pVpE/ DUU 0 következwhwpvu MXWRWWXQN KRJ OHJMREED 1 NRRUGLQi$ PRGH"32 UM O 4 W EEQ\HOY&H PHQWiOL lexikonát. E 1 PRGH"5 HKHWY6 WHV]L azt, hogy a fogalmakat és a hozzájuk tartozó szavakat egy egységqh WHNLQWV N p D tj OpWUHM Y ÄDWRPRN7 N ] " NDSFVRODWRNND PDJ\DUi]]89 megfij\h$:* HOHQVpJHNHW (J NDSFVROD HUVVpJ EHIRO\iVROKDWM V]RPV]pGR HOH aktiválásához szükvpjh LGW YDODPLQ; NDSFVRODW<# LVV]DIHO6 L P&N GKHWQHN= HJ elfeledett kapcsolat felidé]gkhw K NHU O ~WRQ mégis eljutunk a keresett szóhoz. Az ekkor aktiválódó, további kapcsolatok fényt deríthetnek a tévedésekre, és a további keresés alapját jelenthetik. Ha feltételezzük, hogy a nyelvi kompetencia nem csak egy adott nyelvhez tartozó elemek számával, hanem a könnyen aktiválható kapcsolatok számával is arányos, akkor magyarázatot kapunk arra, hogy angol nyelven belül miért találták meg lassabban az angolt második nyelvnpq EHV]pO NtVpUOH V]HPpO\H D HOOHQWpWHNHWPLQ PDJ\D Q\HOYH HO O Összefoglalás.tVpUOHW> FpOM + YROW KRJ PHJYL]VJiOMXN? W EEQ\HOY&H PHQWiOL OH[LNRQ KiUR N O QE ] VV]HWHWW NRRUGLQi$ ]XERUGLQiOW PRGHOOE PHO\L V]HULQ V]HUYH]GLA legydoyv]tq&eehq 7 EEIpO WtSXVBC pwq\hoy&e YiORJDWW8D VV] NtVpUOH DODQ\DLQNDW (OOHQWpWH MHOHQWpV& V]DYD DNWLYiOiVi pe UHDNFLyLG PpUpVp DODSXOF tvpuohw> I következtetévh? N YHWNH]N

8 KiUR RGHOOE NRRUGLQi UM O OHJM ]HOtWpVVH PHQWiOL OH[L szervezdését. Ez a modell azonban szinte magában hordozza azt az értelmezést is, mely HJ\HV PHQWiOL OH[LNRQQD KiUR RGH iowd IHOWpWHOH]H NHWW UpWHJ]GpVp IRJDOP és a szósíkot. Ez alapján egy olyan modellt kapunk, melyben az egyes elemek között WHWV]OHJH NDpcsolatok vannak, és az elemek nincsenek hierarchiába rendezve. Eredményeinket egy ilyen modell akkor írja jól le, ha feltételezzük, hogy a jobban ismert nyelvben több és gyorsabban aktiválható kapcsolat van; ha feltételezzük, hogy kapcsolat van a fordítási párok és egy nyelven belül az ellentétes szavak között, de jobbára nincs kapcsolat egy szó és egy másik nyelven az ellentétes MHOHQWpV& V] ] WW Azt találtuk továbbá, hogy általában befolyásolja a kapcsolatok aktiválhatóságát egy nyelv aktiváltsági foka, illetve, hogy ez utóbbi meghatározza a szókeresés menetét, ha a mentális lexikonban többféle út közül lehet választani. Eredményeink alátámasztására természetesen, a kísérleti személyek és az aktiválandó szavak számának alacsony száma miatt, további vizsgálatokra van szükség. Fontos eredménynek tartjuk viszont, hogy mért adatainkat egy olyan modellel lehetett a legjobb közelítéssel leírni, melyben szavak és jelentéseik nem feltétlenül válnak el, hanem egységet képeznek, még akkor is, ha egyazon vagy hasonló jelentésre több nyelven is található szó a mentális lexikonban. 8

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet Koltai Júlia A n e m z e t i i d en t i tá s meghatározása a magyar szlovák és a magyar ukrán határ mentén

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT 60 KOLTAI JÚLIA NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT A nemzeti identitás meghatározása a szlovák és a ukrán határ mentén élő nemzetiségi csoportok körében komplex probléma.

Részletesebben

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * This study investigates the bilingual acquisition of denotative meaning by Hungarian and Slovak

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

Segítség ANOVA feladatok megoldásához

Segítség ANOVA feladatok megoldásához Segítség ANOVA feladatok megoldásához Ennek a dokumentumnak a célja az, hogy segítsen a feladat megoldójának beleélni magát abba helyzetbe, amibe bele kell magát képzelnie a megoldás során. Továbbá segítséget

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi

Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi 510 Imre Angéla Különböz mfajú szövegek szupraszegmentális jellemzi Bevezetés Mindennapos tapasztalat, hogy egy elhangzott szövegrészletrl viszonylag rövid id alatt el tudjuk dönteni, milyen mfajú szöveget

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA HUSZTI ÉVA A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A NETWORK NAPLÓ MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL 1 A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Kutatásom tárgya egy olyan módszer hazai adaptálása,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Döntési módszerek. Diplomamunka. Írta: Kiss Csaba. Alkalmazott matematikus szak. Témavezet : Dr. Fullér Róbert, egyetemi docens

Döntési módszerek. Diplomamunka. Írta: Kiss Csaba. Alkalmazott matematikus szak. Témavezet : Dr. Fullér Róbert, egyetemi docens Döntési módszerek Diplomamunka Írta: Kiss Csaba Alkalmazott matematikus szak Témavezet : Dr. Fullér Róbert, egyetemi docens Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

A Shapley-megoldás airport játékokon

A Shapley-megoldás airport játékokon A Shapley-megoldás airport játékokon Szakdolgozat Készítette: Márkus Judit Alkalmazott közgazdaságtan alapszak Közgazdaságtudományi Kar Szakszemináriumvezet : Pintér Miklós Péter, egyetemi docens Matematika

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem *

Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Az intelligencia amit tudunk róla és amit nem * Ulric Neisser (elnök) Gwyneth Boodoo Thomas J. Bouchard, Jr. A. Wade Boykin Nathan Brody Stephen J. Ceci Diane F. Halpern John C. Loehlin Robert Perloff

Részletesebben

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között?

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között? Csiszár Rita A kétnyelvű családi kommunikáció különböző típusai a migráns eredetű bécsi magyar diaszpóra és az alsóőri (Burgenland) őshonos magyar kisebbség körében A kisebbségi anyanyelv átörökítésében

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között

A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 497 GYARMATI ÁKOS MICHALETZKY MÁRTON VÁRADI KATA A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007 2010 között A Budapesti Likviditási Mértéket (BLM) 2005-ben hozta

Részletesebben