Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY"

Átírás

1 Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

2 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi Tanszék Ké s zült a VE Új agrárst ruktúrák öko nóm iai m e galapo zása c. do ktori program é s a VE Gazdálkodás -é s Sze rve zé s tudom ányi Dokt ori Iskolája ke re té be n 7pPDYH]HW Dr. habil. CSc. Józsa László a közga zda sá gtu d om á n y ka n didá tu sa, h a bilitá lt doktor A NYUGDÍJREFORM ÉS AZ AGRÁRIUM Kés zítette: Kontó Gize lla Kes zth ely

3 Tartalomjegyzék Tartalom je gyzék Ta rta lom jegyzék... 1 Kivon a t... 5 Extract... 6 Resümee... 6 Bevezetés A dolgoza t tu dom á n yos m ega la pozá sa $WpPDLG V]HU VpJHMHOHQW VpJH $NXWDWiVFpONLW ]pvhl A primer vizsgálat adatbázisa és a kiértékelés módszertana Sza kiroda lm i á ttekin tés A jóléti állam Nemzetközi tapasztalatok a nyugdíjbiztosításban $W EEV]LQW Q\XJGtMUHQGV]HUHNNLDODNXOiVDpVMHOOHP] L Nyugdíjreformok a fejlett országokban A magyar nyugdíjreform A rendszerváltás és reformtörekvések Ellentmondó reformtervek Lakossági elvárások $]~MQ\XJGtMUHQGV]HUpVMHOOHP] L pillér Társadalombiztosítási nyugdíjrendszer pillér Magánnyugdíj-rendszer pillér Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak Agrá riu m Az agrárium és a rendszerváltás Az agrár szektor létszámváltozása Jövedelem Privatizáció, kárpótlás A gazdaságok száma A falu Az agrár ágazat nyugdíjjárulék fizetése $JUiUHO Q\XJGtM $Ä7HUP I OGpUWpOHWMiUDGpNRW SURJUDP Veszélyeztetett szegmensek a nyugdíjbiztosításban Rejtett gazdaság Munkanélküliség Cigányság Korai nyugdíjazás a megoldás? $PDJ\DUQ\XJGtMUHQGV]HUYL]VJiODWDDUpV]WYHY NYpOHPpQ\HDODSMiQ Vizsgálati eredmények Az adatfelvétel (OpJHGHWWVpJYL]VJiODWDQ\XJGtMUHQGV]HUU O "Gap-analízis" $Q\XJGtMUHQGV]HUPLQ VpJLN YHWHOPpQ\HL Faktoranalízis Többváltozós lineáris regresszió modellek Modell (1) Modell (2)

4 Tartalomjegyzék 4.5. Kapcsolatelemzések \XJGtMSpQ]WiULWDJViJJDO VV]HI JJ YiOWR]yN Jövedelem hatása Életkor hatása A nem és a végzettség hatása Ágazatonkénti vizsgálatok Az agrárium részvétele a nyugdíjrendszerben Ágazat - jövedelem Ágazat - járulékok Ágazat - pénztári tagság Lakóhely nyugdíjpénztári tagság Ágazat - Nincs pénztári tagság Kvalitatív vizsgálatok Egy falu bemutatása Mélyinterjúk A ku ta tá s i ered m én yek ös szegzése ÔMpV~MV]HU NXWDWiVLHUHGPpQ\HN (OpJHGHWWVpJYL]VJiODWDQ\XJGtMUHQGV]HUU O A nyugdíjpénztári tagság domináns változói Ágazati vizsgálatok, agrárium A falu J a va s la tok a z eredm én yek elm életi és gya korla ti felh a szn á lá sá ra RYiEELNXWDWiVLOHKHW VpJHN Felh a s zn á lt iroda lom Mellék letek pUG tydq\xjgtmuhqgv]huu O $PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDNMHOOHP] L A magánnyugdíjpénztárak jelohp] L $PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDNMHOOHP] L Ä7HUP I OGpUWpOHWMiUDGpNRW SURJUDPMiUDGpNDL A magánnyugdíj-pénztárak járadéki szolgáltatásai Az önkéntes nyugdíjpénztárak járadéki szolgáltatásai

5 Kivonat Kivon at Az elmúlt évtizedekben tapasztalható demográfiai változások középpontba állították az alkalmazott nyugdíjrendszerek felülvizsgálatát nemcsak az átmeneti-, hanem a fejlett piacgazdaságú országokban is. A Magyarországon 1998-ban bevezetett nyugdíjreform a nyugdíjrendszer részleges SULYDWL]iOiViW HUHGPpQ\H]WH pv KiURP SLOOpUHQ DODSXO $ PHJUHIRUPiODWODQ N WHOH] ioodpl társadalombiztosítási pillér mellett megjelentek a magánnyugdíj-pénztárak, ahova a SiO\DNH]G NQHN N WHOH] D EHOpSpV D] LG VHEE NRURV]WiO\ V]iPiUD NpW py ioow UHQGHONH]pVUH hogy eldöntsék, vállalják-h D YHJ\HV UHQGV]HU NRFNi]DWiW YDJ\ psshq HO Q\pW $ KDUPDGLN UpV]WDPiUyWDP N G QNpQWHVQ\XJGtMSpQ]WiUDNMHOHQWLNDPLQHPN WHOH] DEHOpSpV HJ\pQLN U OPpQ\HNW Ofügg. $ UHQGV]HUYiOWiV D OHJQDJ\REE IRUGXODWRW D PH] JD]GDViJEDQ RNR]WD PLYHO gyökeresen változtatta meg nemcsak a tulajdon és földhasználati, hanem a foglalkoztatási YLV]RQ\RNDW D JD]GiONRGiVL IRUPiNDW LV $ PLQ VpJL YiOWR]iV OHJMHOOHP] EE LVPpUYHL D foglalkoztatottak átlagéletkorának növekedése, a jövedelmek lemaradása és a nem fizikai dolgozók arányának növekedése és a szakképzettség szerinti összetétel javulása. Az agrár ágazatban dolgozók nyugdíjjárulék fizetési kötelezettsége sajátságos helyzetben vdq (EEH D V]IpUiED WDUWR]QDN W EEHN N ]W HJ\ PH] JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW YpJ] QDJ\ ]HP DONDOPD]RWWDL pss~j\ PLQW D I OGP YHOpVE O YDJ\ ioodwwduwiveyo po YiOODONR]yN pv D IRJODONR]WDWRWWL MRJYLV]RQ\EDQ QHP OpY VWHUPHO N LV $ODSYHW különbségek vannak az említett három típusú dolgozó nyugdíjjárulék fizetése között. 0HJIHOHO DQ\DJL HU IRUUiVRN KtMiQ D PXQNiOWDWyL KiWWpUUHO QHP UHQGHONH] PH] JD]GDViJL dolgozók kiszorítottak lehetnek az önkéntes nyugdíjpénztárakból, valamint a magasabb átlagos életkor miatt a magánnyugdíj-pénztárakból. A dolgozat megvizsgálja, hogy az új nyugdíjrendszer beváltotta-h D KR]]i I reményeket, mik a továbbra is megoldatlan problémák, az állampolgárok elégedettek-e a PHJUHIRUPiOW UHQGV]HUUHO )HOWiUMD KRJ\ D PH] ] WW JD]GDVágban dolgozók ugyanolyan eséllyel lehetnek-e részesei a három-pilléres szisztémának, mint más ágazatok dolgozói, milyen sajátosságokat mutat a részvételük. A disszertáció végül kitér a nyugdíjak szempontjából különösen veszélyeztetett szegmensekre, a rendszerváltás eredményeképpen kialakult nagyszámú munkanélküli, illetve illegálisan munkát vállaló egyén helyzetére és a társadalom perifériájára szorult cigányság súlyos gondjaira. 5

6 Kivonat Extrac t The demographic changes of the past few decades focused on the revision of the applied pension systems in both improving and developed economic countries. The Hungarian pension reform which was introduced in 1998 resresulted in the partial privatization of the pension system and it had three pillars. The most important turn in the political changes was in the agriculture. The most important factors of the change were the increase of the average age of employees, the decrease of incomes, the growth of the proportion of white-collars and progress in the combination of qualifications. The dissertation intends to examine whether the new pension system could fulfill the expectations, it tries to focus on the unsolved problems, and studies whether the citizens are satisfied with the reformed system. It explores whether agricultural workers have the same chances to take part in the three pillar system as employees of other branches and it studies their characterictics. Re s üm e e Die demographischen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten stellten die Überprüfung der engagierten Rentensysteme in den Mittelpunkt, aber nicht nur in den Ländern mit provisorischer, sondern auch mit entwickelter Marktwirtschaft. Die in Ungarn im Jahre 1998 eingeführte Rentenreform brachte keine vollständige Privatisation mit. Sie beruhte sich auf drei Grundelementen. Das Wechsel des Regierungssystems brachte die grössten Veränderungen in der Landwirtschaft mit. Die charakteristischen Kennzeichen der Veränderungen sind die Erhöhung des Durchschnittslebensalters der Arbeitnehmer, die Abnahme der Einkommen, die Zuwachs der Zahl der Arbeiter, die keine materiellen Güte herstellen, und die Verbesserung in der Qualifikationsverhältnisse. Die Disstertation untersucht noch, ob das neue Rentensystem die Hoffnungen erfühlt hatte, was sind die bis diesem Zeitpunkt nicht gelösten Probleme, ob die Staatsbürger mit dem reformierten Rentensystem zufrieden sind. Sie reflektiert das Problem, ob die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft sich an das dreiteilige Rentensystem anschliessen können, welche Besonderheiten weist ihre Teilnahne auf. 6

7 Bevezetés Be ve ze tés Az elmúlt évtizedekben tapasztalható demográfiai változások - várható átlagos pohwwduwdp Q YHNHGpVH pv D YLOiJ IHMOHWW UpJLyLEDQ UHODWtYH FV NNHQ D IHMO G NEHQ SHGLJ WRYiEE Q YHNY V] OHWpVL DUiQ\RN- középpontba állították az alkalmazott nyugdíjrendszerek felülvizsgálatát. A fejlett országok többsége kritikusnak ítéli meg a helyzetet. Az általuk a YiOViJEyO YDOy NLOiEDOiVUD DMiQORWW VWUDWpJLiN N O QE ] HN GH PHJWDOiOKDWyN EHQQ N N ] V elemek: csökkenteni kell a nyújtott ellátásrnv]lqwmpwv] NtWHQLNHOODMRJRVXOWViJLIHOWpWHOHNHW és szélesíteni kell a pénzügyi forrásokat. Az OECD országok véleménye szerint a válságból YDOyNLOiEDOiVWMHOHQW Q\XJGtMUHQGV]HUW EEV]LQW. A társadalom legszélesebb körét átfogó és a megélhetési PLQLPXP V]LQWMpQ HOOiWiVW Q\~MWy DODSUHQGV]HUE O WRYiEEi D NRUiEEL iwodjnhuhvhwkh] LJD]RGy NLHJpV]tW UpV]E O WHY GLN VV]H DPHO\ HVHWOHJ OHKHW VpJHW DG D SULYiWV]HNWRUEDQW UWpQ WRYiEELNLHJpV]tW HOOiWiVRNPHJV]HU]pVpUHLV0LQGH]WNLHJpV]tWHQp a nyujgtmnrukdwiuuxjdopdvphjyiodv]wiviqdnohkhw VpJHLV A magyar nyugdíjreform Magyarországon a nyugdíjreform szükségessége, halaszthatatlansága a kilencvenes pyhn HOHMpW O PiU PLQGHQ V]HNpUW V]iPiUD YLOiJRV YROW $ Q\XJGtMNDVV]D NUyQLNXV KLiQ\D D riasztóan alakuló demográfiai folyamatok, a nyugdíjak alakulásának esetlegessége és a NRQMXQNW~UiQDNYDOyNLWHWWVpJHDUHQGV]HULJD]ViJWDODQViJDLV UJ VYiOWR]WDWiVRNDWN YHWHOWHN PHJ $ N O QE ] HXUySDL pv WHQJHUHQW~OL Q\XJGtMUHQGV]HUHN WDUND SDOHWWiMD D SpOGik széles WiUKi]iWDGWDXJ\DQGHQHPVHJtWHWWDG QWpVEHQVPLYHOD]LOOHWpNHVKD]DLV]DNpUW NPpJD] DODSYHW NpUGpVHNEHQ VHP NpSYLVHOWHN HJ\VpJHV iooivsrqwrw D G QWpV D Q\XJGtMUHQGV]HU I YRQiVDLUyOMHOOHJpU OQDJ\RQQHKp]pVODVV~YROW$VRNQHKp]Vpg és vita ellenére 1997-ben az HOV V]DNDV] OH]iUXOW D SDUODPHQW LJHQW PRQGRWW D NRUPiQ\ iowdo EHWHUMHV]WHWW UHIRUPUD H]W D]RQEDQ IRQWRV OpSpVHN HO ]WpN PHJ -ban megszületett az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény, 1994-ben pedlj PHJDODNXOWDN D] HOV QRQ-profit SpQ]WiUDNPHO\HND]yWDNHGYHOWpVGLQDPLNXVDQIHMO G QJRQGRVNRGiVLIRUPiYiYiOWDNPLQG a foglalkoztatók, mind a foglalkoztatottak körében ban megszületett a Q\XJGtMNRUKDWiU HPHOpVpU V]yOy W UYpQ\ IHOPHQ UHQdszerben férfiakra - Q NUH HJ\VpJHVHQ 62 év ben zajlott a nyugdíjreform jogszabályi hátterének megteremtése, kialakult a hárompilléres nyugdíjrendszer. Az új nyugdíjrendszer, amely három pilléren alapult (vegyes finanszírozású nyugdíjrendszer). 1. Továbbra is megmaradt az állami nyugdíjbiztosítás, ami az eddigihez 7

8 Bevezetés képest a majdani nyugdíjak csak 75 százalékát fedezi. 2. A második pillért a magán- Q\XJGtMSpQ]WiUDNEDIL]HWHWWMiUXOpNRNMHOHQWLN PDMGDPHO\ PHJKDWiUR]RWW LGHM WDJViJ HVHWpQ legalább 25 V]i]DOpNNDO HJpV]tWL NL D] HOV SLOOpUW W NHIHGH]HWL SLOOpU gqnpqwhv Q\XJGtMSpQ]WiUDNPHO\HNPiUNRUiEEDQHONH]GWpNP N GpV NHW A reform HJ\LN DODSYHW célja YROW D ILQDQV]tUR]iV PHJYiOWR]WDWiVD W NHIHGH]HWL HOHP bevezetésével, mivel az egységes felosztó-kirovó rendszer egyensúlyban tartása hosszú távon QHP OHKHWVpJHV (QQHN RND KRJ\ D MiUXOpNRW IL]HW NHUHV N pv D MiUDGpNRW NDSy Q\XJGtMDVRN DUiQ\D WUHQGV]HU HQ D MiUXOpNIL]HW N URYiViUD FV NNHQ $ MHOHQVpJ QHP]HWN ]L PpUFpYHO mérve alacsony magyar aktivitási rátával és a munkanélküliséggel is összefügg, de OHJQHKH]HEEHQ YiOWR]WDWKDWy RND D NHGYH] WOHQ GHPRJUiILDL IRO\DPDWRNEDQ D WiUVDGDORP HO UHJHGpVpEHQNHUHVHQG $] HOV PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDNDODStWiVD pv WDJWRERU]iVL WHYpNHQ\VpJH PiU -ben mejnh]g G WWDQDJ\EDQNLEL]WRVtWyLpVNLVHEE-QDJ\REEPXQNiOWDWyLKiWWHU SpQ]WiUDN folyamán megalakultak. Így 1998 végén már 38 pénztár tevékenykedett, 1999-ben PHJNH]G G WW Dkoncentrálódás folyamata, aminek következtében 2003 végére már csak 18 pén]wiu P N G WW $ NRQFHQWUiFLyW MHOOHP]L KRJ\ PtJ -ben a pénztárak mintegy 70 százaléka tartozott bankokhoz, illetve nagyobb biztosítótársaságokhoz, addig ez az arány 2003 végére már 90 százalékot ért el. 0LQGHQNL V]iPiUD PHJOHS YROW KRJ\ YpJpUe D] QNpQWHV iwops N V]iPD csaknem a feltételezett duplája lettxwiqdwdjopwv]iprwpiufvdndsio\dnh]g NN WHOH] EHOpSpVH EHIRO\iVROWD 0LYHO D Q\XJGtMDN NpUGpVH PLQGHQ LG EHQ D V]pOHVN U V]DNPDL pv WiUVDGDOPL pughno GpV PHOOHWW D] DNWXiOLV JD]Gaságpolitika homlokterében állt, ennek PHJIHOHO HQ D] 2UEiQ NRUPiQ\ QpJ\ pyh VRUiQ D MRJV]DEiO\RNEDQ NLVHEE-nagyobb módosításokatkdmwrwwypjuhpho\hnfpomdkrj\d]ioodpndvv]dqdj\duiq\~nlhvpvpwohkhw VpJ V]HULQWFV NNHQWVpN $]~MNRUPiQ\HOV DPDJiQSpQ]WiUDNIHMO GpVpWNRPRO\DQEHIRO\iVROy intézkedése az volt, hogy befagyasztotta a magánpénztári tagdíjak 6 százalékos mértékét 1. Az LQWp]NHGpV RNDHJ\UpV]W D] QNpQWHViWOpS NQHND V]iPtWRWWKR] NpSHVWL URKDPRV Q YHNHGpVH volt, ami felvetette annak a vev]po\pw KRJ\ D W NHIHGH]HWL SLOOpU W~OViJRVDQ QDJ\ OpNHW W D költségvetésen. Az intézkedés rövid távon relatív kiesést okozott a pénztáraknak, amit a WDJOpWV]iP Q YHNHGpVH HOOHQV~O\R]RWW 7RYiEEL LQWpVNpQW NLWROWiN D] HOV SLOOpUEH YDOy visszalépés lehet VpJpW NpW pyyho PHJV] QWHWWpN D SiO\DNH]G N V]iPiUD D N WHOH] EHOpSpVW 1 $ WDJGtMDNIRNR]DWRVDQ V]i]DOpNUD W UWpQ HPHOpVHD]HOV pv PiVRGLN SLOOpUWHUYH]HWW DUiQ\iYDO YROW összefüggésben, mely szerint három év után az összes járulék egynegyed részének kellett volna a magánpénztárakba kerülni. 8

9 Bevezetés és hogy valóban alapos mérlegelésre késztessék a pénztártagokat, eltörölték az eredeti W UYpQ\EHQ V]HUHSO ioodpl JDUDQFLiW $ PiVRGLN SLOOpU EL]WRQViJRVDEEi WpWHOH pughnpehq szigortwrwwin D Q\XJGtMSpQ]WiUDN P N GpVpQHN V]DEiO\DLW pv IHO J\HOHWpW $ OHJW EE törvénymódosítás 2002-W OOpSHWWpOHWEH A évi választások nyertese, a szocialista- szabaddemokrata koalíció, mint a nyugdíjreform eredeti változatának kidolgozásában részt YHY GRPLQiQV IpO YLVV]DiOOtWMD D] iowdod PiU DNNRU IRQWRVQDN WDUWRWW VDURNSRQWRNDW $ SiO\DNH]G NQHN LVPpW N WHOH] PDJiQnyugdíjpénztári taggá válniuk. A magánpénztári nyugdíjjárulék mértéke az erdeti törvényben HO tuwdnv]hulqwq 2 Agrárium Az új n\xjgtmw UYpQ\ QHP WHV] N O QEVpJHW D MiUXOpNIL]HW N N ] WW ijd]dwl hovatartozás szerint. Minden állampolgárra érvényesek a szabályok, és mindenki ugyanúgy élhet a több-sloopuhv V]LV]WpPD OHKHW VpJHLYHO 'H YDOyEDQ FVDN D] ioodpsrojiurn elhatározásán múlik-hd]~mq\xjgtmuhqgv]huehqydoyupv]ypwho"0lo\hqgrplqiqv WpQ\H] NUH YH]HWKHW YLVV]D D PDJiQ- illetve az önkéntes nyugdíjpénztári részvétel reális alternatívája? Szempontok lehetnek a jövedelem, az életkor, az alkalmazotti- vagy vállalkozói jogviszony, az iskolai végzettség, a nem, a lakóhely, az ágazat, az etnikai hovatartozás, stb.. $ GLVV]HUWiFLy PHJ NtYiQMD YL]VJiOQL KRJ\ D PH] JD]GDViJEyO po N KHO\]HWH pv paraméterei hogyan függnek össze a három-pilléres nyugdíjszisztéma által kínált OHKHW VpJHNNHO. Mivel a nyugdíjpénztári statisztikák ágazatok szerinti bontást nem tartalmaznak, ezért a dolgozat saját primer vizsgálatokra alapozva keresi meg az agrár szféra Q\XJGtM HO WDNDUpNRVViJiW MHOHQW VHQ EHIRO\iVROy LVPpUYHNHW pv ioodstwmd PHJ KRJ\ YDOyEDQ azonos feltételeket biztosít-e számukra az új nyugdíjtörvény, vagy bizonyos szempontok miatt HVHWOHJNLV]RUtWRWWDNYDODPHO\LNSLOOpUE O A témaválasztást indokolja a nyugdíjrendszer korosztályoktól független érintettsége, D UHQGV]HUYiOWiVW N YHW HQ D WLV]Win állami rendszerrel való fokozódó elvárások és elégedetlenség. Az agrár szférához a jelöltet családi szálak kötik, ezért fontos számára a szektor mindenkori tisztes megélhetése, és helyzetük javítása. 2 A nyugdíjjárulék 8% helyett 8,5%-UDQ 0DJiQ-nyugdíjpénztári tag esetében a nyugdíjjárulék 2003-tól 1,5% az állami társadalombiztosítás felé, tagdíja pedig 7% a magánpénztárba (2002-ig ez 2, illetve 6% volt) és W O D V]i]DOpNRV IRJODONR]WDWRWWL MiUXOpN - 8 százalékos arányban oszlik meg az állam, valamint a magánpénztár között. Mindazonáltal a törvényi 9%-os munkavállalói járulékot még mindig nem éri el. 9

10 1. A dolgozat tudományos megalapozása 1. A do lgozat t udom án yos m e galapozás a $WpPDLG V]HU VpJHMHOHQW VpJH Az elmúlt évtizedekben tapasztalható demográfiai változások középpontba állították az alkalmazott nyugdíjrendszerek felülvizsgálatát nemcsak az átmeneti-, hanem a fejlett piacgazdaságú országokban is. A nyugdíjazás feltételei, az életkor, a nyugdíjak megállapítása, a továbbfoglalkoztatás aktuális kérdéssé vált a prognosztizált népesség összetételében beálló változások között. Ezek között legfontosabb a várható átlagos élettartam növekedése és a YLOiJ IHMOHWW UpJLyLEDQ UHODWtYH FV NNHQ D IHMO G NEHQ SHGLJ WRYiEE Q YHNY V] OHWpVL arányok. A nyugdíjrendszerek megreformálása globálisan érinti tehát az országokat. A fejlett országok többsége kritikusnak ítéli meg a helyzetet. Az általuk a válságból való kilábalásra ajánlott stratégiák küo QE ] HN GH PHJWDOiOKDWyN EHQQ N N ] V HOHPHN PLQW SpOGiXO KRJ\ FV NNHQWHQL NHOO D Q\~MWRWW HOOiWiVRN V]LQWMpW V] NtWHQL NHOO D MRJRVXOWViJL feltételeket és szélesíteni kell a pénzügyi forrásokat. Nyugdíjreformok $,, YLOiJKiERU~W N YHW HQ D] DGGLJ egységes társadalombiztosítási struktúrák egyre gyakrabban oly módon változtak, hogy azon belül egy-egy ország nyugdíjrendszere ÄW EEV]LQW Yp YiOW Az OECD 1988-DVWDQXOPiQ\iQDNNpV]tW LV]HULQWV]i]DGXQNQ\XJGtMUHQGV]HUHHJ\D társadalom legszélesebb körét átfogó és a megélhetési minimum szintjén ellátást nyújtó DODSUHQGV]HUE O WRYiEEi D NRUiEELiWODJNHUHVHWKH] LJD]RGy NLHJpV]tW UpV]E O WHY GLN VV]H DPHO\ HVHWOHJ OHKHW VpJHW DG D SULYiW V]HNWRUEDQ W UWpQ WRYiEEL NLHJpV]tW HOOiWiVRN megszerzésére is. Mindezt kiegészítené a nyugdíjkorhatár rugalmas megválasztásának OHKHW VpJHLV ( NpW DODSPRGHOO N O QE ] PyGRQ NRPELQiOW YiOWR]DWiW DONDOPD]]iN D] HJ\HV RUV]iJRNJ\DNUDQNLHJpV]tWYHPiVHOHPHNNHOLVI NpQW QNpQWHVEL]WRVtWiVLIRUPiNNDO(EE O a szempontból sem az OECD, sem az Európai Unió tagországainak gyakorlata nem egységes. $ Q\XJGtMUHIRUPRN MHOOHP] L QpJ\ Yi]ODWSRQWEDQ IRJODOKDWyN VV]H 1. Az állami finanszírozási rendszert tovább folytatása. A rendszer alapja az, hogy a munkavállaló nyugdíjjárulékából képzett alapokból fizetik a nyugdíjak összegét. 2. Alapok létrehozása. A cél, hogy rövid és középtávon az állami kiadások csökkentése érdekében olyan alapokat KR]]DQDNOpWUHDPHO\HNDM Y EHQVHJtWHQHNDQ\XJGtMLJpQ\HNNLHOpJtWpVpEHQ3. A nyugdíjak 10

11 1. A dolgozat tudományos megalapozása reálértékének csökkentése. A nyugdíjak indexálását nem a fogyasztóiár-indexhez, hanem a foglalkoztatottak jövedelmének növekedéséhez, esetenként többéves átlagos növekedéséhez kötnék. 4. A nyugdíjkorhatár növelése. $ OHJHJ\V]HU EE pv OHJLQNiEE N OWVpJNtPpO megoldás. Magyar nyugdíjreform 1995 körül már kialakult az egyetértés a szakemberek és politikusok között, hogy Magyarországon is átfogó reformra van szükség. Olyan új nyugdíjrendszert kell létrehozni, DPHO\EHQ D NHUHV N HU VHQ pv HJ\pQLOHJ pughneltek abban, hogy járulékot fizessenek. Két lényeges követelményt jelöltek meg: tisztességes kalkuláció és egyéni számlavezetés. A PHJYDOyVtWiVUD YRQDWNR]y HONpS]HOpVHN D]RQEDQ DODSYHW HQ N O QE ]WHN.pW UHIRUPWHUY ERQWDNR]RWW NL $] HOV W D 1\XJGtMEL]WRVítási Alap Önkormányzata, a szakszervezetek és I JJHWOHQ V]DNpUW N WiPRJDWWiN D PiVLNDW D 3pQ] J\PLQLV]WpULXP $ N O QEVpJ D N WHOH] rendszerre vonatkozott, senki sem vitatta az önkéntes nyugdíjpénztárak fennmaradását és támogatását. A célok megvalósításához mindkét tervezet szerint átlátható szabályokra, egyéni számlákra és rendes adminisztratív vagy piaci valorizálásra/indexálásra van szükség. Hasonló összhang uralkodott a nyugdíjkorhatár-emelés és a rugalmas nyugdíjkorhatár kérdésében. A V]DNpUW N YpOHménye azonban megoszlott abban, hogy szükséges-e a nyugdíjrendszer részleges privatizálása. A törvényhozás a Világbank által támogatott Pénzügyminisztériumi nyugdíjreformot fogadta el, amely a nyugdíjrendszer részleges privatizálását eredményezte és három pilléren DODSXO$PHJUHIRUPiODWODQN WHOH] ioodplwiuvdgdorpel]wrvtwivlsloopuphoohwwphjmhohqwhnd PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDN DKRYD D SiO\DNH]G N V]iPiUD N WHOH] D EHOpSpV D] LG VHEE korosztály számára két év állt rendelkezésre, hogy eldöntsék, vállalják-e a vegyes rendszer NRFNi]DWiW YDJ\ psshq HO Q\pW $ KDUPDGLN UpV]W D PiU ywd P N G QNpQWHV Q\XJGtMSpQ]WiUDNMHOHQWLNDPLQHPN WHOH] DEHOpSpVHJ\pQLN U OPpQ\HNW OI JJ ) NpQW D] ioodpl Q\XJGtMUHQGV]HU MHOHQW V PHJ~MtWiViQDN KLiQ\iEDQ D]RQEDn számos megoldatlan probléma megmaradt a reform után is. Ilyenek például a rugalmas nyugdíjazás, a járulék és járadék közti kapcsolat, a tb-q\xjgtm NRPELQiOW LQGH[iOiVD D QHPHN HJ\HQO VpJH az újraelosztás kérdése, az évjáradék a magánnyugdíj rendszerben, a tagdíjfizetési hajlandóság és a m N GpVLN OWVpJHN $WpPD LG V]HU VpJHDUHIRUPPHJYDOyVXOiVDHOOHQpUHWRYiEEUDLVIHQQiOO$GROJR]DW D]~MUHQGV]HUQpJ\pYHVP N GpVHXWiQNtYiQMDH]WEL]RQ\tWDQL 11

12 1. A dolgozat tudományos megalapozása Agrárium A rendszerváltás nagy fordulatot hozott a PH] JD]GDViJEDQ PLYHO J\ NHUHVHQ változtatta meg nemcsak a tulajdon és földhasználati, hanem a foglalkoztatási viszonyokat, a JD]GiONRGiVL IRUPiNDW LV $ PLQ VpJL YiOWR]iV OHJMHOOHP] EE LVPpUYHL D IRJODONR]WDWRWWDN átlagéletkorának növekedése, a jövedelmek lemaradása és a nem fizikai dolgozók arányának növekedése és a szakképzettség szerinti összetétel javulása. Az 1997-es új nyugdíjtörvény nem tartalmaz engedményeket vagy szigorításokat a PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN V]iPiUD 8J\DQD]RN D] HOYHN pv IL]HWpVL N telezettségek érvényesek rájuk is, mint bármely más ágazat munkavállalóira. Az agrár ágazatban dolgozók nyugdíjjárulék fizetési kötelezettsége sajátságos KHO\]HWEHQ YDQ (EEH D V]IpUiED WDUWR]QDN W EEHN N ]W HJ\ PH] JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW YpJ] QDJ\ ]HP DONDOPD]RWWDL pss~j\ PLQW D I OGP YHOpVE O YDJ\ ioodwwduwiveyo po YiOODONR]yN pv D IRJODONR]WDWRWWL MRJYLV]RQ\EDQ QHP OpY VWHUPHO N LV $ODSYHW különbségek vannak az említett három típusú dolgozó nyugdíjjárulék fizetése között. Különleges helyzetben vannak az VWHUPHO N, akik nincsenek foglalkoztatotti MRJYLV]RQ\EDQ YDJ\LV FVDN HEE O D WHYpNHQ\VpJE O poqhn PHUW QHNLN QLQFV Q\XJGtMMiUXOpN IL]HWpVL N WHOH]HWWVpJ N )HOWpWHOH]KHW KRJ\ N HOHVQHN D Q\XJGtMUHIRUP iowdo Q\~MWRWW OHKHW VpJHNW O$PH] JD]Gasági vállalkozók nyugdíjvárománya szintén kritikus lehet amiatt, hogy közülük sokan csak minimálbér után fizetnek nyugdíjjárulékot, ami minimális nyugdíjat jelent. PH] 0HJIHOHO DQ\DJL HU IRUUiVRN KtMiQ D PXQNiOWDWyL KiWWpUUHO QHP UHQGHONH] JD]GDViJL GRlgozók kiszorítottak lehetnek az önkéntes nyugdíjpénztárakból, valamint a magasabb átlagos életkor miatt a magánnyugdíj-pénztárakból, vagyis a reform nekik nem ad XJ\DQRO\DQ HVpO\HNHW D Q\XJGtMFpO~ PHJWDNDUtWiVRNUD KD VV]HYHWM N NHW PiV ijd]dwrnedq dolgozók helyzetével. $ GLVV]HUWiFLy IHOWiUMD KRJ\ D PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN Q\XJGtMUHQGV]HUW LOOHW alternatívái megegyeznek a többi állampolgáréival, ugyanolyan eséllyel lehetnek-e részesei a három-pilléres szisztémának, mint más ágazatok dolgozói, és milyen sajátosságokat mutat a részvételük. 12

13 1. A dolgozat tudományos megalapozása $NXWDWiVFpONLW ]pvhl A disszertáció a nemzetközi demográfiai tapasztalatok közös vonásainak bemutatása PHOOHWW Ui NtYiQ PXWDWQL D IRO\DPDWEDQ OpY pv WHUYH]HWW Q\XJGtMUHIRUP W UHNYpVHN sajátosságaira, a Világbank propagandájának hatására kialakuló többpilléres nyugdíjszisztéma MHOOHP] LUH$QHP]HWN ]LNLWHNLQWpVXWiQ ORNDOL]iOMDDNpUGpVWD]HXUySDLLQWHJUiFLyEDQ UpV]W YHQQLNtYiQy0DJ\DURUV]iJKDVRQOyJRQGRNNDON ]G Q\XJGtMUHQGV]HUpUHW UWpQHWLiWWHNLQWpst nyújt a magyar nyugdíjszisztéma változásairól és arról, hogy milyen körülmények vezettek az 1998-DV UHIRUP EHYH]HWpVpKH] $ N O QE ] Q\XJGtMUHIRUP NRQFHSFLyN DODSMiQ HOHP]L D Q\XJGtMUHQGV]HU I EE VDMiWRVViJDLW pv D ODNRVViJL HOYiUiVRN W NUpEHQ puwpnhli az új Q\XJGtMV]LV]WpPDHU VpVJ\HQJHSRQWMDLWUiPXWDWDUHIRUPHUpQ\HLUHpVfeltárja a még mindig megoldatlan problémákat. Az értekezés választ keres arra, hogy az elmúlt évek tapasztalatai beváltották-e a Q\XJGtMUHIRUPKR] I ] WW UHPpQ\HNHW IHOPpUL hogy a MiUXOpNIL]HW N HOpJHGHWWHN-e a mostani nyugdíjrendszerrel, milyen szempontok érvényesülését tartanák a legfontosabbnak a Q\XJGtMV]LV]WpPiEDQ pv KRO YDQQDN PpJ MDYtWDQGy V]HJPHQVHN $ Q\XJGtMUHQGV]HU PLQ VpJL követelményeit vizsgálva, megkeresi a domináns változókat VV]HWHY NHW pv NDSFVRODWRNDW NHUHVDQ\XJGtMUHQGV]HUN O QE ] SDUDPpWHUHLN ] WWSpOGiXOKRJ\DQPRWLYiOMDDM YHGHOHP az életkor, a végzettség, stb. a rendszerben való részvételt. Feltérképezi, hogy a rendszerváltás eredményeként, hrj\dq Q WW 0DJ\DURUV]iJRQ D munkanélküliség és a feketefoglalkoztatás aránya, ami a nyugdíjjárulék fizetés elmaradásának fontos oka. Kitér a társadalom perifériáján po cigányság súlyos helyzetére, elemezve ennek iskolázatlansággal, területi elhelyezkedéssel és a diszkriminációval való összefüggését; $ GROJR]DW EHPXWDWMD KRJ\ D UHQGV]HUYiOWiV PLO\HQ YiOWR]iVRNDW LGp]HWW HO D PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN N UpEHQ UiPXWDW D IRJODONR]WDWiV HU V YLVV]DHVpVpUH D] ágazatból való elvándorlásra és az agráriumból éo N iwodjrv életkorának növekedésére. Elemzi, hogy az agrár szférában dolgozók számára a nyugdíjreform hasonló feltételeket teremtett-e, mint az egyéb ágazatok munkavállalóinak, vagy esetleg elesnek bizonyos pozitív OHKHW VpJHNW O. Saját vizsgálatok révén YiODV]WNHUHVDUUDKRJ\DPH] JD]GDViJEDQGROJR]yN tudnak-e élni az új, három-sloopuhv UHQGV]HU iowdo Q\~MWRWW OHKHW VpJHNNHO milyen SDUDPpWHUHNW O I JJ D UpV]YpWHO N )HOWiUMD KRJ\ D PH] JD]GDViJEyO po N KHO\]HWpW MDYtWDQL hivatott speciális program ( 7HUP I OGpUW pohwmiudgpnrw mennyiben segíti a célcsoport Q\XJGtMNRUL PHJpOKHWpVpW $ NpUG tyhv IHOPpUpVW NLHJpV]tWHQG EHPXWDWMD HJ\ község WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MHOOHP] LW N O Q V WHNLQWHWWHO D PH] JD]GDViJL V]IpUiUD pv D 13

14 1. A dolgozat tudományos megalapozása nyugdíjjárulékot rendszeresen IL]HWQL QHP WXGyNDUiQ\iUDpVMHOOHP] LUHYDODPLQWV]HPpO\HV PHJNpUGH]pVDODSMiQIHOWiUMDKRJ\KRJ\DQtWpOLNPHJKHO\]HW NHWD]LG VNRULPHJpOKHWpV NpUW mindent megtenni nem tudó állampolgárok. Rámutat a rendszerváltás miatt kialakult új helyzetre, miszerint a nyugdíjbiztosítás nem teremt minden embernek biztos öregkort és arra, KRJ\ D YHV]pO\H]WHWHWW V]HJPHQVHN SUREOpPiLYDO LG EHQ HO NHOO NH]GHQL IRJODONR]QL 0HUW KDPDURVDQ HOM Q D] LG PLNRU Q\XJGtMED YRQXO D QDJ\ OpWV]iP~ PRVW NHUHV NRUEDQ OpY Ratkó QHP]HGpN DPL MHOHQW VHQ FV NNHQWHQL IRJMD D WiUVDGDORPEL]WRVtWiV EHYpWHOHLW tekintettel a magyarországi természetes fogyás tényére, és elérik a nyugdíjkorhatárt azok is, DNLN WDOiQ QKLEiMXNRQ NtY O QHP WXGWiN WHOMHVtWHQL D PHJIHOHO PpUWpN V]ROJiODWL LG W D nyugdíjhoz, vagy a nyugdíjhoz való jutás egyéb feltételeit. Ez pedig fokozhatja a társadalom kettészakadását és az államkassza majdani szociális célú kiadásait A prim e r vizsgálat adat bázisa é s a kié rt é ke lé s m ódszert ana A disszertáció szekunder vizsgálatok keretében, a rendelkezésre álló hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával mutatja be a téma aktualitását alátámasztó külföldi és magyar demográfiai változásokat, a nyugdíjrendszerek felülvizsgálatának és PHJUHIRUPiOiVQDNV] NVpJV]HU ségét. Az irodalmak széles tárháza foglalkozik a több pilléren iooy Q\XJGtMUHQGV]HUHN NLDODNXOiViYDO P N GpVpYHO pv NULWLNiMiYDO QHP]HWN ]L pv PDJ\DU YLV]RQ\ODWEDQLVJOREiOLVDQpUWpNHOYHDNpUGpVW$YHJ\HVUHQGV]HUEHQUpV]W YHY YDJ\ psshq részt nem vey HJ\pQHN KHO\]HWpUH YiODV]WiVL OHKHW VpJHLUH pv tj\ D GLVV]HUWiFLy alapkérdésére, az agrárszféra érintettségére azonban nem térnek ki. A dolgozat saját vizsgálatok végzésével keresi meg a választ a nyugdíjrendszerrel való elégedettség, és a PH] JD]GDViJMHOOHP] LWpVOHKHW VpJHLWpULQW NpUGpVHNUH$primer vizsgálati eredmények DODSMiXOHJ\NpUG tyhv IHOPpUpVV]ROJiO$I VUHSUH]HQWDWtYPLQWDNLYiODV]WiVD HJ\V]HU véletlen mintavétellel történt négy megye állampolgáraiból. Alkalmazásra került ezen kívül a PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN KHO\]HWpQHN EHPXWDWiViUD HJ\ IDOXQDN D PRQRJUiILD PyGV]HUpYHOW UWpQ WHOHVN U OHtUiVDpVQpKiQ\PpO\LQWHUM~V]HPpO\HVPHJNpUGH]pV A felhasznált matematikai-vwdwlv]wlndlpygv]huhndn YHWNH] "Gap-analízis" : Az ismérv fontosságának és a vele való elégedettségnek az összevetésére alkalmas nemzetközileg elfogadott módszer. Felhasználás: Az eljárás a nyugdíjrendszer N PLQ VpJpYHOYDOyHOpJHGHWWVpJYL]VJiODWiEDQNHU OIHOKDV]QiOiVUD 14

15 1. A dolgozat tudományos megalapozása Faktor-analízis: Többváltozós, lineáris regressziós elemzés, melynek célja a kezdeti nagy V]iP~PDJ\DUi]yYiOWR]yWDPRGHOOHJ\V]HU EENH]HOKHW VpJHPLDWWNHYHVHEERNYiOWR]yYDO úgynevezett faktorral helyettesíteni. Felhasználás: Az eljárás a nyugdíjrendszer legfontosabb PLQ VpJLSDUDPpWHUeinek meghatározásában hasznos segítség. Korreláció- és regressziószámítás: Az ismérvek között fennálló kapcsolatok feltárása, leírása többváltozós matematikai modellel, ami megmutatja, hogy a magyarázó változók hogyan hatnak az eredményváltozóra, mely független változóknak van szignifikáns hatása a I JJ YiOWR]yUD Felhasználás: A módszer a magánnyugdíjpénztárakba való belépés és a WDJViJ IRQWRV PHJKDWiUR]y V]HPSRQWMDLQDN PHJNHUHVpVpEHQ pv D] VV]HWHY N KDWiViQDN vizsgálatában kerül alkalmazásra. Kapcsolatok feltárása és aránypróbák (statisztikai hipotézis-vizsgálatok): Két változó N ] WWL NDSFVRODW NLPXWDWiViUD DONDOPDV HOMiUiV D PHJIHOHO VWDWLV]WLNDL SUyED KDV]QiODWiQDN segítségével. Ha a változók közti összefüggés szignifikáns, akkor a mintából levont N YHWNH]WHWpVHLQN iowdoiqrv puypq\ QHN WHNLQWKHW N Felhasználás: A nyugdíjpénztári WDJViJJDO VV]HI JJ LVPpUYHN PHJNHUHVpVpQpO D IRJODONR]iVL ijd]dwrqnpqwl NDSFVRODWRN IHOWiUiViQiO D PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN MHOOHP] QHN NLPXWDWiViQiO DONDOPD]KDWy D módszer. Leíró statisztikák: Fontosabb statisztikai mutatók, mint az átlag, szórás meghatározása és ezek szakmai szempontú elemzése. Felhasználás: $ Q\XJGtMUHQGV]HUUHO VV]HI JJ SDUDPpWHUHN PLQW SpOGiXO pohwnru M YHGHOHP VWE MHOOHP] VWDWLV]WLNDL PXWDWyLnak elemzésénél alkalmazható a módszer. Monográfia: A reprezentatív megfigyeléseknek, a statisztikai következtetéseknek azon formája, amikor a megfigyelni kívánt teljes sokaságnak egy kiválasztott részét vetjük teljes N U PHJILJ\HOpV DOi Felhasználás: Eg\ NRQNUpW WHOHS OpV WHOMHV N U YL]VJiODWD D társadalombiztosítás szempontjából. A lakosok nyugdíjjárulék fizetés szerinti összetételének megállapítása és a járulékot folyamatosan fizetni nem képes, veszélyeztetett szegmensek felderítése. Mélyinterjúk: A statisztikai megfigyeléseknek olyan módszere, amikor személyes megkérdezéseket alkalmaznak a vizsgált terület egyes egyedeinél. Felhasználás: $NpUG tyhv IHOPpUpVE O OHYRQKDWy QHP PHJEt]KDWy N YHWNH]WHWpVHNHW NLHJpV]tWHQG D V]HPpO\HV megkérdezésekkel a vi]vjiodwrndwdph] JD]GDViJEDQGROJR]yNKHO\]HWpUHOHKHWIyNXV]iOQL 15

16 2. Szakirodalmi áttekintés 2. Szakirodalm i áttekin té s 2.1. A jólé t i állam $,, YLOiJKiERU~ XWiQ I NpQW (XUySiEDQ VDMiWRV MyOpWL ioodpl-modell alakult ki. A PRGHOO VDMiWRVViJD KRJ\ D V]HJpQ\HN VHJpO\H]pVpQ W~OPHQ en és a gazdasági ciklus változásaitól függetlenül próbálja biztosítani az egész társadalom életszínvonalának folytonos javulását. A jóléti állam végül is olyan társadalmi gyakorlatok és stratégiai megállapodások együttese, amelynek célja annak a sajátos történelmi problémának a megoldása, amit a jólét termelésének és elosztásának harmonizálása jelent (Myles, 1994). A jóléti állam azonban válságban van. A konzervatív megközelítés szerint válsága abban gyökerezik, hogy az állam kiadásai olyan szintre emelkedtek, ahol a piac nem tart meg D VDMiW WHOMHVtWPpQ\pE O DQQ\LW DPHQQ\L PHJIHOHOQH D P N GpVL N YHWHOPpQ\HLQHN $ MyOpWL ioodp URQWMD D W NHIHOKDOPR]iVW D SLDFL IRO\DPDWRNDW pv H SUREOpPiW D MyOpWLVpJ NDUFV~VtWiViYDO YDJ\ WHOMHV PHJV] QWHWpVpYHO OHKHW PHJoldani. A baloldali értelmezés szerint QHP D MyOpWL ioodp YDQ YiOViJEDQ KDQHP D W NpV WiUVDGDORP $ PRGHUQ NDSLWDOL]PXVQDN továbbra is szüksége van a jóléti államra, hogy a társadalmi harmóniát fenn tudja tartani, ezért a társadalombiztosítási rendszerekewwryieeudlvp N GWHWQLNHOO$posztmodern megközelítés szerint olyan nagy változások vannak a társadalomban, amelyek a társadalmi lét mintáinak DODSYHW iwdodnxoiviw HUHGPpQ\H]LN $] XQLYHU]DOL]PXV MHOHQW VpJH FV NNHQ V PHJMHOHQLN D decentralizáció és VRNV]tQ VpJLUiQWLLJpQ\DMyOpWLiOODPIXQNFLyLYDOV]HPEHQ$SRV]WPRGHUQ szemlélet a diverzitást és pluralizmust hangsúlyozza. Elutasítja az életkörülmények javításának tradicionális megközelítését, az univerzális és javító szándékú szociálpolitikát, amiqhnhuhgppq\hnpsshqdm Y D]pOHWV]tQYRQDOQ YHNY HJ\HQO WOHQVpJHpVD]iOODPLMyOpWL szolgáltatások -benne a nyugdíjrendszer- privatizációja. Ez viszont a jóléti állam PHJV] QpVpYHOYDJ\OHJDOiEELVDODSRViWDODNXOiViYDOMiUTaylor-Gooby, 1995). A jólétl ioodp M Y MH DODSYHW HQ PHJ IRJMD KDWiUR]QL KRJ\ D] LG VHNU O YDOy gondoskodás -DQQDNLVHJ\LNI HOHPHDnyugdíjrendszer- milyen irányban és milyen értékek alapján fog átalakulni. Egy társadalomra nagyon demoralizáló hatású, ha a kormányzat arra töreks]ln KRJ\ D] LG VHN V]iPiW pv D UiMXN N OW WW SpQ]W PLQLPDOL]iOMD 8J\DQDNNRU D W NHIHGH]HWL HOY PHJMHOHQpVH D Q\XJGtMUHQGV]HUHNEHQ D V]RFLiOLV JRQGRVNRGiV WiUVDGDOPL PpUHWHNU O HJ\pQL FVDOiGL N ] VVpJL JRQGRVNRGiVED YDOy iwphqhwh D SRV]WPRGHUQ puwpnhn megvalósulását is jelentheti. 16

17 2. Szakirodalmi áttekintés A jóléti közgazdaságtan rámutat, hogy a gazdaság csak bizonyos feltételek mellett Pareto-hatékony. 3 Hat oka lehet annak, hogy a piaci mechanizmus miért nem vezet az HU IRUUiVRN 3DUHWR-hatékony allokálásához: a verseny kudarca, a közjavak, az externáliák, a nem-teljes piacok, az információs kudarcok és a munkanélküliség (Stiglitz, 2000). Ezeket a feltételeket piackudarcoknak nevezzük, és ezek indokolják azt, hogy a kormányzat miért lép IHO WHYpNHQ\HQ D JD]GDViJEDQ (OV NpQW -ban A. Smith D PRGHUQ N ]JD]GDViJWDQ HOV QDJ\REE P YpEHQ IRJDOPD]WD PHJ D]W KRJ\ D JD]GiONRGyN VDMiW HJ\pQL pughnhlnhw N YHWYH Q\HUHVpJUH W UHNHGYH D YHUVHQ\QHN N V] QKHW HQ -egy láthatatlan kéz hatása nyomán- valójában közérdekeket szolgálnak. Hatására széles körben elfogadottá vált a nézet, miszerint DWiUVDGDOPLN ] VVpJOHJMREEpUGHNHLQHNHO PR]GtWiViKR]DNWtYNRUPiQ\]DWUDYDQV] NVpJ Még ha a piackudarcok ellenére a gazdaság Pareto-KDWpNRQ\ PyGRQ P N GQH LV D kormányzati fellépés mellett szólnak további érvek. Egyrészt a jövedelemeloszlás szerkezete a NRPSHWLWtYSLDFRNRQLJHQQDJ\HJ\HQO WOHQVpJHNKH]YH]HWKHWHPLDWWHO IRUGXOKDWKRJ\HJ\HV állampolgárok nem jutnak hozzá a megélhetéshez szükséges forrásokhoz. A kormányzat egyik kiemelten fontos tevékenysége a jövedelmek újraelosztása, redisztribúciója. A jóléti SURJUDPRN N ] WW V]HUHSHOQHN W EEHN N ] WW M YHGHOHPNLHJpV]tW WiPRJDWiVRN FVDOiGL pótlék, gyes vagy minimális nyugdíjjáradék szolgáltatás. Másrészt a kormányzati beavatkozás mellett szól azon érvelés is, hogy egyes emberek olykor nem saját, jól felfogott érdekeinek PHJIHOHO HQ FVHOHNV]HQHN $ IRJ\DV]WyN PpJ WHOMHV LQIRUPiFLyN ELUWRNiEDQ LV KR]KDWQDN rossz döntéseket, például dohányoznak, nem kapcsolják be a biztonsági övet, nem szívesen takarékoskodnak. A paternalista 4 kormányzat szerepe ilyen esetekben nem korlátozódhat az információ-szolgáltatásra, hanem be kell avatkoznia a meritórikus 5 javak fogyasztásába (Stiglitz +D D WiUVDGDORP ~J\ OiWMD KRJ\ PHJHQJHGKHWHWOHQ D] LG V ioodpsolgárok súlyos anyagi helyzetének kialakulása, hogy biztosítani kell megélhetésüket, akkor akár NpQ\V]HUUHO LV FpOV]HU JRQGRVNRGQL D Q\XJGtMEL]WRVtWiV PHJOpWpU O $ nyugdíjbiztosítás olyan meritórikus jószágdpho\qhndphjyiviuoiviwd]ioodpn WHOH] HQHO tumdsrojiudlqdn mert ez megfelel a társadalom érdekének. A patrernalista felfogás hívei szerint az egyének saját döntéseik alapján még akkor VHP NpSH]QpQHN HOHJHQG WDUWDOpNRW Q\XJGtMDV pyhlnuh KD HKKH] PHJIHOHO LQWp]PpQ\HN 3 Pareto-KDWpNRQ\ DOORNiFLy D] HU IRUUiVRN RO\DQ DOORNiFLyMD DPHO\EHQ VHQNL VHP NHU OKHW MREE KHO\]HWEH anélkül, hogy valaki rosszabb helyzetbe ne kerülne. 4 A paternalizmus álláspontja szerint azért van szükség a kormányzati fellépésre, mert a kormány jobban tudja az egyes embereknél, hogy mi szolgálja jól felfogott érdekeiket. 5 Meritórikus javak: önmagukban értékes, erkölcsi-politikai megfontolásból támogatásra érdemes javak, olyan MDYDN DPHO\QHN IRJ\DV]WiViW D NRUPiQ\]DW tumd HO D] pulqwhwwhn V]iPiUD SpOGiXO EL]WRQViJL Y DODSV]LQW RNWDWiVQ\XJGtMFpO~PHJWDNDUtWiV(OOHQNH] MHDYLVV]DV]RUtWDQGyMyV]ig, például a dohányzás. 17

18 2. Szakirodalmi áttekintés állnának rendelkezésükre.(qqhnv]iprvrndohkhw(j\hvv]hu] ND]WKDQJV~O\R]]iNKRJ\D] HJ\pQHN MHOHQW V UpV]H V]LV]WHPDWLNXVDQ DOiEHFV OL LG VNRUL IRJ\DV]WiVL V] NVpJOHWHLW (Berthold$UHiOLVDQYiUKDWyQiONHGYH] EEQHNtWpOLNPHJDQQDNYDOyV]tQ VpJpWKRJ\ LG VNRUXNEDQképesek lesznek még dolgozni, alábecsülik várható élettartamukat stb. (Verbon, 1988; Dinkel, 1984) Gond az is, hogy minden társadalomban létezik egy réteg, amely torz SUHIHUHQFLiNNDO UHQGHONH]LN$MHOHQNRULIRJ\DV]WiVWHO WpUEHKHO\H]LNDM Y EHQLIRJ\Dszási igényekkel szemben. Ez az ún. free-rider fogyasztó (Musgrave, 1969). Mivel szinte minden FLYLOL]iOW RUV]iJEDQ Q\~MWDQDN N ]SpQ]HNE O HJ\ PLQLPiOLV HOOiWiVW D]RNQDN DNLN VHPPLIpOH más forrással nem rendelkeznek, az egyén számára haszonnal járhat, ha fiatalon nem fizet M YHGHOPpE O VHPPLIpOH KR]]iMiUXOiVW D Q\XJGtMUHQGV]HUEH LG VNRUiEDQ SHGLJ D N ] VVpJL VHJpO\HNUH KDJ\DWNR]LN ËJ\ WXODMGRQNpSSHQ NLKDV]QiOMD D W EELHN HU IHV]tWpVHLW Verbon, 1988; Buchanan, 1977). További probléma, hogy a hosszú tervezési horizont sokféle információt követelne meg, amit az egyének külön-n O Q QHP WXGQDN VV]HJ\ MWHQL SO M Y EHQL IRJODONR]WDWiVL OHKHW VpJHNU O D WpQ\OHJHV M YHGHOHP PpUWpNpU O YiUKDWy élettartamról). Az állami közbelépés nélkül a rosszul informált és a kockázatvállalásra KDMODPRVV]HPpO\HNNHON QQ\HQHO IRUGXOKDWKRJ\LG VNRUXNEDQPHJpOKHWpVLIRUUiVRNQpON O maradnak. Az információ megszerzése gyakran igen költséges eljárást igényel (Culyer, 1973), amit egy-egy személy, de még biztosítóintézet sem tud mindig finanszírozni. A paternalista vagy meritórikus célú beavatkozásokra tehát e felfogás hívei szerint (Musgrave, D] HJ\HV HPEHUL V] NVpJOHWHN WHUPpV]HWH pv D] HPEHUL HO UHOiWiV hiányosságai, tökéletlen volta miatt van szükség. Mindezek indokolják azt, hogy az állam EHDYDWNR]]RQ D IRJ\DV]WyL SUHIHUHQFLiNED 6RN V]HU] YL]VJiOMD D] ioodpl EHDYDWNR]iV OHKHWVpJHV YDJ\ FpOV]HU SDWHUQDOLVWD MHOOHJ KDWiUDLWT. H. Marshall (1972) megállapítja például, hogy az állam IHOOpSpVH NpWIpOHNpSSHQ LV VpUWKHti a fogyasztót. Korlátozhatja választási V]DEDGViJiQDN WHUMHGHOPpW pv J\HQJtWKHWL D] pulqwhww V]HPpO\HN NH]GHPpQ\H] NpV]VpJpW pv önállóságát (Marshall, 1972). Berthold (1988) pedig kifejti, hogy az államnak csak akkor és oly mértékig szabad beavatkoznia a piacgazdasági folyamatokba, ha a piac eredményei nem NLHOpJtW N YDJ\ OHJDOiEE UHiOLV HVpO\H ioo IHQQ DQQDN KRJ\ D SROLWLNDL EHDYDWNR]iV elfogadhatóbb megoldást ad, mint a piaci módszerek alkalmazása. Emiatt arra a következtetésre jut, hogy az államnak a nyugdíjbiztosítás területén csak a minimum védelemre kell szorítkoznia (Berthold, $]ioodplehdydwnr]ivktyhln ] OW EEV]HU] utal arra, hogy tiszta piaci mechanizmusok nem képesek korrigálni a források eredeti allokációja által kiváltott egyeqo WOHQVpJHN N YHWNH]PpQ\HLW Rolf-Spahn-Wagner, 1988). Mivel az éves jövedelemadók és vagyonadók még nem eredményeznek ideális jövedelem- 18

19 2. Szakirodalmi áttekintés újraelosztást, még egy további járulékos eszközt is alkalmazni kell a redisztribúciós mechanizmusok között (Diamond, 1977). Marshall (1972) szerint az államnak a PXQNDYpJ] NpSHVVpJ HJ\HQO WOHQVpJHL NRUULJiOiVD pughnpehq LV EH NHOO DYDWNR]QLDCulyer SHGLJD]WHPHOLNLKRJ\DYiViUOyHU W~OQDJ\HJ\HQO WOHQVpJHLDSROLWLNDLKDWDORPKR] YDOy YLV]RQ\ HJ\HQO WOHQVpJéhez is vezethetnek. Így a a redisztribúció nem csupán a GHPRNUDWLNXVSROLWLNDN YHWNH]PpQ\HKDQHPOpWpQHNV] NVpJV]HU HO IHOWpWHOHLV $ SLDFJD]GDViJ UHQGV]HUH NLWHUPHOW HJ\ RO\DQ DODFVRQ\ M YHGHOP UpWHJHW D társadalomban, akiknek aktív életkori kerhvhwh QHP WHWW OHKHW Yp PHJWDNDUtWiVRNDW tj\ EL]RQ\WDODQQi YiOW LG VNRUL YDJ\ URNNDQWViJEyO HUHG PXQNDNpSWHOHQVpJ N DQ\DJL finanszírozása. Ezért a kormányzatok a társadalmi stabilitás és biztonság érdekében IRNR]DWRVDQ OpWUHKR]WiNDN WHOH] EHWHJVpJL-egészség- EL]WRVtWiVpVD] LG VNRUL M YHGHOPHW EL]WRVtWyN WHOH] Q\XJGtMEL]WRVtWiVLQWp]PpQ\pW A társadalombiztosítás államilag szervezett, törvényesen szabályozott, gyakorlatilag PLQGHQ NHUHV V]iPiUD RO\DQ N WHOH] EL]WRVtWiV DPHO\EHQ D EL]WRVtWiVED Eevont veszélyközösség az egész társadalom, és amely a biztosítási elv mellett kisebb-nagyobb mértékben szociális jövedelem-újraelosztási célokat is követ. A társadalombiztosítás MHOOHP] MH SpQ] J\L V]HPSRQWEyO KRJ\ D EL]WRVtWRWW LOOHWYH PXQNDDGyMD FpOMHOOHJ befizetéseire épül (Stiglitz, 2000). A jóléti politika A gazdaságpolitika fontosabb társadalmi céljai a piaci jövedelemelosztás V]pOV VpJHLQHN HQ\KtWpVH D V]HJpQ\VpJ HONHU OpVH D V]RFLiOLV EL]WRQViJ pv D IRJODONR]WDWRWWViJ OHKHW OHJPDJDVDEE IRNiQDN EL]WRVtWiVD D] HVpO\HJ\HQO VpJ PHJDGiVD valamint a gazdasági hatalommal való visszaélés megakadályozása, továbbá a jóléti szolgáltatások. A jóléti funkciók törvény által szabályozottak. A szakirodalom a jóléti politika három alaptípusát különbözteti meg. (Tóth, 1994) Liberális modell, melyben a segélyezés a rászorultság alapján történik, szerény színvonalú az univerzális ellátás, a társadalombiztosítással szemben domináns a magánbiztosításoknak szerepe. A jövedelmek újraelosztása nem ölt nagy méreteket, NLVPpUWpN D UHGLV]WULE~FLy $ UHQGV]HU WiUVDGDORPV]HUNH]HWL N YHWNH]PpQ\H D ÄV]RFLiOLV dualizmus, azaz a társadalom nagyobb része a piactól függ, a kisebb része az államtól. Ez a modell valósul meg például az Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Kanadában. 19

20 2. Szakirodalmi áttekintés Korporatív-etatista vagy konzervatív modell, a szociális jogok osztályhoz és VWiWXV]KR]N W GQHNDYHUWLNiOLV~MUDHORV]WiVV]HUHSHDODFVRQ\-HOOHP] D]iOODPLSURJUDPRN foglalkoztatási csoportok szerinti elkülönülése, ezen belül különösen a közalkalmazottak élveznek privilegizált helyzetet. A társadalombiztosítás szerepe domináns, a magánbiztosításoknak relatíve kisebb szere jut. Franciaországban, Olaszországban, Németországban alkalmazzák. Szociáldemokrata modell, PHO\ D] HJ\HQO VpJ HU WHOMHV PHJvalósítására törekszik. Nagyfokú a redisztribúció, mindenki részesül, ezért mindenki hajlandó lesz hozzájárulni filozófiára épít. A rendszer nagy súlyt fektet a foglalkoztatásra, a munka és a jólét összekapcsolására. Azonos jogok illetik meg a munkásosztályt és a középosztályt. $ODSYHW HQ XQLYHU]iOLV UHQGV]HUHN WiUVDGDOPL DODSM YHGHOPHNHW EL]WRVtWy SURJUDPRN jellemzik. A modell a skandináv jóléti rendszerek sajátja. Egy-HJ\PRGHOOWLV]WiQVHKROVHPpUYpQ\HV OGHDMHOOHJ]HWHVHOWpUpVHNIHOIHGH]KHW N. Korunkban vitathatatlanul az alkotmányos jogállamon és a jóléti államon nyugvó GHPRNUiFLD NpSYLVHOL D SROLWLNDL IHMO GpV HGGLJ HOpUW OHJPDJDVDEE IRNiW $ GHPRNUDWLNXV NRUPiQ\]iV I UHQGH] HOYHLW Brunner G. (1979) német politológus foglalta össze, aki a szociális államiság elvén a szociális jogok kiterjesztését érti, amelynek során az állami élet több területét vonják jogi szabályozás alá. Az elv érvényesülése vonatkozik a szociálpolitikára, amely magában foglalja a minimálbér rendezését, a szociális segélyezés UHQGV]HUpW YDODPLQW D N WHOH] WiUVDGDORPEL]WRVtWiVW PHO\ HJpV]VpJ J\L V]ROJiOWDWiVUD táppénzre, nyugdíjra jogosítja az állampolgárokat. A redisztribúció NLIHMH]pVWW EEHOWpU WDUWDP~IRO\DPDWUDYRQDWNR]yODJKDV]QiOMiN Tágabb értelemben az egész költségvetési bevételi-nldgivlphfkdql]pxvqhyh]khw tj\plyho az állam az adózással elvont pénz felett rendelkezési jogot szerez, annak elosztásáról adminisztratív-uhglv]wulexwty ~WRQ G QW tj\ D EHIL]HW W O EHV]HGHWW SpQ]W PiVQDN DGMD LOOHWYH más célra fordítja. 6] NHEE puwhohpehq a redisztribúció az a folyamat, ahol az állam a háztartások, lakosok eredeti jövedelemelosztással kialakult jövedelmét módosítja azzal a céllal, hogy a piacon kialakuló igazságtalan jövedelemkülönbségeket enyhítse és általános hozzáférést biztosítson a meritórikus javakhoz (pl. közoktatás) (Veress, 1999). Legfontosabb tárgykörei az oktatás, az egészségügy, a munkanélküliség kezelése, a társadalombiztosítás, a szociális segélyezés és a lakáspolitika. Céljai: a méltányos jövedelemelosztás, az HVpO\HJ\HQO VpJHO VHJtWpVHDV]RFLiOLVEL]WRQViJpVDPLQLPiOLVpOHWIHOWpWHOHNEL]WRVtWiVD 20

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

PORTAL Írásos oktatási segédanyag

PORTAL Írásos oktatási segédanyag . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2014. november 17. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság Nyugdíjrendszer és makrogazdaság A tervezett intézkedések nemzetgazdasági hatása 2010. október 15. Tartalom Nyugdíjrendszer és pénzügyi egyensúly A költségvetés konvergencia pályája A magánnyugdíjpénztárak

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

Prof. Dr. Mihályi Péter

Prof. Dr. Mihályi Péter Biztosítás 2007 Üzleti biztosítók megjelenése az egészségügy finanszírozásában Prof. Dr. Mihályi Péter Egészségügyi reform 2. szakasz (2007-2008) Vázlat 1. A biztosítási reform keretfeltételei 2. Mi a

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Készítette: FÖLDVÁRY CSILLA MAGDOLNA 7pPDYH]HW DR. TAKÁCS ERZSÉBET PROF. DR. HORVÁTH ATTILA MTA

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/corvinus Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője 2013. december 3. Budapesti Corvinus Egyetem dr. Lukács

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Nyugdíjkörkép 2009: Nyugdíjjövedelmi rendszerek az OECD-országokban

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Nyugdíjkörkép 2009: Nyugdíjjövedelmi rendszerek az OECD-országokban Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Hungarian Nyugdíjkörkép 2009: Nyugdíjjövedelmi rendszerek az OECD-országokban Összefoglalás magyarul Válság és nyugdíjpolitika

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben