Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY"

Átírás

1 Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

2 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi Tanszék Ké s zült a VE Új agrárst ruktúrák öko nóm iai m e galapo zása c. do ktori program é s a VE Gazdálkodás -é s Sze rve zé s tudom ányi Dokt ori Iskolája ke re té be n 7pPDYH]HW Dr. habil. CSc. Józsa László a közga zda sá gtu d om á n y ka n didá tu sa, h a bilitá lt doktor A NYUGDÍJREFORM ÉS AZ AGRÁRIUM Kés zítette: Kontó Gize lla Kes zth ely

3 Tartalomjegyzék Tartalom je gyzék Ta rta lom jegyzék... 1 Kivon a t... 5 Extract... 6 Resümee... 6 Bevezetés A dolgoza t tu dom á n yos m ega la pozá sa $WpPDLG V]HU VpJHMHOHQW VpJH $NXWDWiVFpONLW ]pvhl A primer vizsgálat adatbázisa és a kiértékelés módszertana Sza kiroda lm i á ttekin tés A jóléti állam Nemzetközi tapasztalatok a nyugdíjbiztosításban $W EEV]LQW Q\XJGtMUHQGV]HUHNNLDODNXOiVDpVMHOOHP] L Nyugdíjreformok a fejlett országokban A magyar nyugdíjreform A rendszerváltás és reformtörekvések Ellentmondó reformtervek Lakossági elvárások $]~MQ\XJGtMUHQGV]HUpVMHOOHP] L pillér Társadalombiztosítási nyugdíjrendszer pillér Magánnyugdíj-rendszer pillér Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak Agrá riu m Az agrárium és a rendszerváltás Az agrár szektor létszámváltozása Jövedelem Privatizáció, kárpótlás A gazdaságok száma A falu Az agrár ágazat nyugdíjjárulék fizetése $JUiUHO Q\XJGtM $Ä7HUP I OGpUWpOHWMiUDGpNRW SURJUDP Veszélyeztetett szegmensek a nyugdíjbiztosításban Rejtett gazdaság Munkanélküliség Cigányság Korai nyugdíjazás a megoldás? $PDJ\DUQ\XJGtMUHQGV]HUYL]VJiODWDDUpV]WYHY NYpOHPpQ\HDODSMiQ Vizsgálati eredmények Az adatfelvétel (OpJHGHWWVpJYL]VJiODWDQ\XJGtMUHQGV]HUU O "Gap-analízis" $Q\XJGtMUHQGV]HUPLQ VpJLN YHWHOPpQ\HL Faktoranalízis Többváltozós lineáris regresszió modellek Modell (1) Modell (2)

4 Tartalomjegyzék 4.5. Kapcsolatelemzések \XJGtMSpQ]WiULWDJViJJDO VV]HI JJ YiOWR]yN Jövedelem hatása Életkor hatása A nem és a végzettség hatása Ágazatonkénti vizsgálatok Az agrárium részvétele a nyugdíjrendszerben Ágazat - jövedelem Ágazat - járulékok Ágazat - pénztári tagság Lakóhely nyugdíjpénztári tagság Ágazat - Nincs pénztári tagság Kvalitatív vizsgálatok Egy falu bemutatása Mélyinterjúk A ku ta tá s i ered m én yek ös szegzése ÔMpV~MV]HU NXWDWiVLHUHGPpQ\HN (OpJHGHWWVpJYL]VJiODWDQ\XJGtMUHQGV]HUU O A nyugdíjpénztári tagság domináns változói Ágazati vizsgálatok, agrárium A falu J a va s la tok a z eredm én yek elm életi és gya korla ti felh a szn á lá sá ra RYiEELNXWDWiVLOHKHW VpJHN Felh a s zn á lt iroda lom Mellék letek pUG tydq\xjgtmuhqgv]huu O $PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDNMHOOHP] L A magánnyugdíjpénztárak jelohp] L $PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDNMHOOHP] L Ä7HUP I OGpUWpOHWMiUDGpNRW SURJUDPMiUDGpNDL A magánnyugdíj-pénztárak járadéki szolgáltatásai Az önkéntes nyugdíjpénztárak járadéki szolgáltatásai

5 Kivonat Kivon at Az elmúlt évtizedekben tapasztalható demográfiai változások középpontba állították az alkalmazott nyugdíjrendszerek felülvizsgálatát nemcsak az átmeneti-, hanem a fejlett piacgazdaságú országokban is. A Magyarországon 1998-ban bevezetett nyugdíjreform a nyugdíjrendszer részleges SULYDWL]iOiViW HUHGPpQ\H]WH pv KiURP SLOOpUHQ DODSXO $ PHJUHIRUPiODWODQ N WHOH] ioodpl társadalombiztosítási pillér mellett megjelentek a magánnyugdíj-pénztárak, ahova a SiO\DNH]G NQHN N WHOH] D EHOpSpV D] LG VHEE NRURV]WiO\ V]iPiUD NpW py ioow UHQGHONH]pVUH hogy eldöntsék, vállalják-h D YHJ\HV UHQGV]HU NRFNi]DWiW YDJ\ psshq HO Q\pW $ KDUPDGLN UpV]WDPiUyWDP N G QNpQWHVQ\XJGtMSpQ]WiUDNMHOHQWLNDPLQHPN WHOH] DEHOpSpV HJ\pQLN U OPpQ\HNW Ofügg. $ UHQGV]HUYiOWiV D OHJQDJ\REE IRUGXODWRW D PH] JD]GDViJEDQ RNR]WD PLYHO gyökeresen változtatta meg nemcsak a tulajdon és földhasználati, hanem a foglalkoztatási YLV]RQ\RNDW D JD]GiONRGiVL IRUPiNDW LV $ PLQ VpJL YiOWR]iV OHJMHOOHP] EE LVPpUYHL D foglalkoztatottak átlagéletkorának növekedése, a jövedelmek lemaradása és a nem fizikai dolgozók arányának növekedése és a szakképzettség szerinti összetétel javulása. Az agrár ágazatban dolgozók nyugdíjjárulék fizetési kötelezettsége sajátságos helyzetben vdq (EEH D V]IpUiED WDUWR]QDN W EEHN N ]W HJ\ PH] JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW YpJ] QDJ\ ]HP DONDOPD]RWWDL pss~j\ PLQW D I OGP YHOpVE O YDJ\ ioodwwduwiveyo po YiOODONR]yN pv D IRJODONR]WDWRWWL MRJYLV]RQ\EDQ QHP OpY VWHUPHO N LV $ODSYHW különbségek vannak az említett három típusú dolgozó nyugdíjjárulék fizetése között. 0HJIHOHO DQ\DJL HU IRUUiVRN KtMiQ D PXQNiOWDWyL KiWWpUUHO QHP UHQGHONH] PH] JD]GDViJL dolgozók kiszorítottak lehetnek az önkéntes nyugdíjpénztárakból, valamint a magasabb átlagos életkor miatt a magánnyugdíj-pénztárakból. A dolgozat megvizsgálja, hogy az új nyugdíjrendszer beváltotta-h D KR]]i I reményeket, mik a továbbra is megoldatlan problémák, az állampolgárok elégedettek-e a PHJUHIRUPiOW UHQGV]HUUHO )HOWiUMD KRJ\ D PH] ] WW JD]GDVágban dolgozók ugyanolyan eséllyel lehetnek-e részesei a három-pilléres szisztémának, mint más ágazatok dolgozói, milyen sajátosságokat mutat a részvételük. A disszertáció végül kitér a nyugdíjak szempontjából különösen veszélyeztetett szegmensekre, a rendszerváltás eredményeképpen kialakult nagyszámú munkanélküli, illetve illegálisan munkát vállaló egyén helyzetére és a társadalom perifériájára szorult cigányság súlyos gondjaira. 5

6 Kivonat Extrac t The demographic changes of the past few decades focused on the revision of the applied pension systems in both improving and developed economic countries. The Hungarian pension reform which was introduced in 1998 resresulted in the partial privatization of the pension system and it had three pillars. The most important turn in the political changes was in the agriculture. The most important factors of the change were the increase of the average age of employees, the decrease of incomes, the growth of the proportion of white-collars and progress in the combination of qualifications. The dissertation intends to examine whether the new pension system could fulfill the expectations, it tries to focus on the unsolved problems, and studies whether the citizens are satisfied with the reformed system. It explores whether agricultural workers have the same chances to take part in the three pillar system as employees of other branches and it studies their characterictics. Re s üm e e Die demographischen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten stellten die Überprüfung der engagierten Rentensysteme in den Mittelpunkt, aber nicht nur in den Ländern mit provisorischer, sondern auch mit entwickelter Marktwirtschaft. Die in Ungarn im Jahre 1998 eingeführte Rentenreform brachte keine vollständige Privatisation mit. Sie beruhte sich auf drei Grundelementen. Das Wechsel des Regierungssystems brachte die grössten Veränderungen in der Landwirtschaft mit. Die charakteristischen Kennzeichen der Veränderungen sind die Erhöhung des Durchschnittslebensalters der Arbeitnehmer, die Abnahme der Einkommen, die Zuwachs der Zahl der Arbeiter, die keine materiellen Güte herstellen, und die Verbesserung in der Qualifikationsverhältnisse. Die Disstertation untersucht noch, ob das neue Rentensystem die Hoffnungen erfühlt hatte, was sind die bis diesem Zeitpunkt nicht gelösten Probleme, ob die Staatsbürger mit dem reformierten Rentensystem zufrieden sind. Sie reflektiert das Problem, ob die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft sich an das dreiteilige Rentensystem anschliessen können, welche Besonderheiten weist ihre Teilnahne auf. 6

7 Bevezetés Be ve ze tés Az elmúlt évtizedekben tapasztalható demográfiai változások - várható átlagos pohwwduwdp Q YHNHGpVH pv D YLOiJ IHMOHWW UpJLyLEDQ UHODWtYH FV NNHQ D IHMO G NEHQ SHGLJ WRYiEE Q YHNY V] OHWpVL DUiQ\RN- középpontba állították az alkalmazott nyugdíjrendszerek felülvizsgálatát. A fejlett országok többsége kritikusnak ítéli meg a helyzetet. Az általuk a YiOViJEyO YDOy NLOiEDOiVUD DMiQORWW VWUDWpJLiN N O QE ] HN GH PHJWDOiOKDWyN EHQQ N N ] V elemek: csökkenteni kell a nyújtott ellátásrnv]lqwmpwv] NtWHQLNHOODMRJRVXOWViJLIHOWpWHOHNHW és szélesíteni kell a pénzügyi forrásokat. Az OECD országok véleménye szerint a válságból YDOyNLOiEDOiVWMHOHQW Q\XJGtMUHQGV]HUW EEV]LQW. A társadalom legszélesebb körét átfogó és a megélhetési PLQLPXP V]LQWMpQ HOOiWiVW Q\~MWy DODSUHQGV]HUE O WRYiEEi D NRUiEEL iwodjnhuhvhwkh] LJD]RGy NLHJpV]tW UpV]E O WHY GLN VV]H DPHO\ HVHWOHJ OHKHW VpJHW DG D SULYiWV]HNWRUEDQW UWpQ WRYiEELNLHJpV]tW HOOiWiVRNPHJV]HU]pVpUHLV0LQGH]WNLHJpV]tWHQp a nyujgtmnrukdwiuuxjdopdvphjyiodv]wiviqdnohkhw VpJHLV A magyar nyugdíjreform Magyarországon a nyugdíjreform szükségessége, halaszthatatlansága a kilencvenes pyhn HOHMpW O PiU PLQGHQ V]HNpUW V]iPiUD YLOiJRV YROW $ Q\XJGtMNDVV]D NUyQLNXV KLiQ\D D riasztóan alakuló demográfiai folyamatok, a nyugdíjak alakulásának esetlegessége és a NRQMXQNW~UiQDNYDOyNLWHWWVpJHDUHQGV]HULJD]ViJWDODQViJDLV UJ VYiOWR]WDWiVRNDWN YHWHOWHN PHJ $ N O QE ] HXUySDL pv WHQJHUHQW~OL Q\XJGtMUHQGV]HUHN WDUND SDOHWWiMD D SpOGik széles WiUKi]iWDGWDXJ\DQGHQHPVHJtWHWWDG QWpVEHQVPLYHOD]LOOHWpNHVKD]DLV]DNpUW NPpJD] DODSYHW NpUGpVHNEHQ VHP NpSYLVHOWHN HJ\VpJHV iooivsrqwrw D G QWpV D Q\XJGtMUHQGV]HU I YRQiVDLUyOMHOOHJpU OQDJ\RQQHKp]pVODVV~YROW$VRNQHKp]Vpg és vita ellenére 1997-ben az HOV V]DNDV] OH]iUXOW D SDUODPHQW LJHQW PRQGRWW D NRUPiQ\ iowdo EHWHUMHV]WHWW UHIRUPUD H]W D]RQEDQ IRQWRV OpSpVHN HO ]WpN PHJ -ban megszületett az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény, 1994-ben pedlj PHJDODNXOWDN D] HOV QRQ-profit SpQ]WiUDNPHO\HND]yWDNHGYHOWpVGLQDPLNXVDQIHMO G QJRQGRVNRGiVLIRUPiYiYiOWDNPLQG a foglalkoztatók, mind a foglalkoztatottak körében ban megszületett a Q\XJGtMNRUKDWiU HPHOpVpU V]yOy W UYpQ\ IHOPHQ UHQdszerben férfiakra - Q NUH HJ\VpJHVHQ 62 év ben zajlott a nyugdíjreform jogszabályi hátterének megteremtése, kialakult a hárompilléres nyugdíjrendszer. Az új nyugdíjrendszer, amely három pilléren alapult (vegyes finanszírozású nyugdíjrendszer). 1. Továbbra is megmaradt az állami nyugdíjbiztosítás, ami az eddigihez 7

8 Bevezetés képest a majdani nyugdíjak csak 75 százalékát fedezi. 2. A második pillért a magán- Q\XJGtMSpQ]WiUDNEDIL]HWHWWMiUXOpNRNMHOHQWLN PDMGDPHO\ PHJKDWiUR]RWW LGHM WDJViJ HVHWpQ legalább 25 V]i]DOpNNDO HJpV]tWL NL D] HOV SLOOpUW W NHIHGH]HWL SLOOpU gqnpqwhv Q\XJGtMSpQ]WiUDNPHO\HNPiUNRUiEEDQHONH]GWpNP N GpV NHW A reform HJ\LN DODSYHW célja YROW D ILQDQV]tUR]iV PHJYiOWR]WDWiVD W NHIHGH]HWL HOHP bevezetésével, mivel az egységes felosztó-kirovó rendszer egyensúlyban tartása hosszú távon QHP OHKHWVpJHV (QQHN RND KRJ\ D MiUXOpNRW IL]HW NHUHV N pv D MiUDGpNRW NDSy Q\XJGtMDVRN DUiQ\D WUHQGV]HU HQ D MiUXOpNIL]HW N URYiViUD FV NNHQ $ MHOHQVpJ QHP]HWN ]L PpUFpYHO mérve alacsony magyar aktivitási rátával és a munkanélküliséggel is összefügg, de OHJQHKH]HEEHQ YiOWR]WDWKDWy RND D NHGYH] WOHQ GHPRJUiILDL IRO\DPDWRNEDQ D WiUVDGDORP HO UHJHGpVpEHQNHUHVHQG $] HOV PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDNDODStWiVD pv WDJWRERU]iVL WHYpNHQ\VpJH PiU -ben mejnh]g G WWDQDJ\EDQNLEL]WRVtWyLpVNLVHEE-QDJ\REEPXQNiOWDWyLKiWWHU SpQ]WiUDN folyamán megalakultak. Így 1998 végén már 38 pénztár tevékenykedett, 1999-ben PHJNH]G G WW Dkoncentrálódás folyamata, aminek következtében 2003 végére már csak 18 pén]wiu P N G WW $ NRQFHQWUiFLyW MHOOHP]L KRJ\ PtJ -ben a pénztárak mintegy 70 százaléka tartozott bankokhoz, illetve nagyobb biztosítótársaságokhoz, addig ez az arány 2003 végére már 90 százalékot ért el. 0LQGHQNL V]iPiUD PHJOHS YROW KRJ\ YpJpUe D] QNpQWHV iwops N V]iPD csaknem a feltételezett duplája lettxwiqdwdjopwv]iprwpiufvdndsio\dnh]g NN WHOH] EHOpSpVH EHIRO\iVROWD 0LYHO D Q\XJGtMDN NpUGpVH PLQGHQ LG EHQ D V]pOHVN U V]DNPDL pv WiUVDGDOPL pughno GpV PHOOHWW D] DNWXiOLV JD]Gaságpolitika homlokterében állt, ennek PHJIHOHO HQ D] 2UEiQ NRUPiQ\ QpJ\ pyh VRUiQ D MRJV]DEiO\RNEDQ NLVHEE-nagyobb módosításokatkdmwrwwypjuhpho\hnfpomdkrj\d]ioodpndvv]dqdj\duiq\~nlhvpvpwohkhw VpJ V]HULQWFV NNHQWVpN $]~MNRUPiQ\HOV DPDJiQSpQ]WiUDNIHMO GpVpWNRPRO\DQEHIRO\iVROy intézkedése az volt, hogy befagyasztotta a magánpénztári tagdíjak 6 százalékos mértékét 1. Az LQWp]NHGpV RNDHJ\UpV]W D] QNpQWHViWOpS NQHND V]iPtWRWWKR] NpSHVWL URKDPRV Q YHNHGpVH volt, ami felvetette annak a vev]po\pw KRJ\ D W NHIHGH]HWL SLOOpU W~OViJRVDQ QDJ\ OpNHW W D költségvetésen. Az intézkedés rövid távon relatív kiesést okozott a pénztáraknak, amit a WDJOpWV]iP Q YHNHGpVH HOOHQV~O\R]RWW 7RYiEEL LQWpVNpQW NLWROWiN D] HOV SLOOpUEH YDOy visszalépés lehet VpJpW NpW pyyho PHJV] QWHWWpN D SiO\DNH]G N V]iPiUD D N WHOH] EHOpSpVW 1 $ WDJGtMDNIRNR]DWRVDQ V]i]DOpNUD W UWpQ HPHOpVHD]HOV pv PiVRGLN SLOOpUWHUYH]HWW DUiQ\iYDO YROW összefüggésben, mely szerint három év után az összes járulék egynegyed részének kellett volna a magánpénztárakba kerülni. 8

9 Bevezetés és hogy valóban alapos mérlegelésre késztessék a pénztártagokat, eltörölték az eredeti W UYpQ\EHQ V]HUHSO ioodpl JDUDQFLiW $ PiVRGLN SLOOpU EL]WRQViJRVDEEi WpWHOH pughnpehq szigortwrwwin D Q\XJGtMSpQ]WiUDN P N GpVpQHN V]DEiO\DLW pv IHO J\HOHWpW $ OHJW EE törvénymódosítás 2002-W OOpSHWWpOHWEH A évi választások nyertese, a szocialista- szabaddemokrata koalíció, mint a nyugdíjreform eredeti változatának kidolgozásában részt YHY GRPLQiQV IpO YLVV]DiOOtWMD D] iowdod PiU DNNRU IRQWRVQDN WDUWRWW VDURNSRQWRNDW $ SiO\DNH]G NQHN LVPpW N WHOH] PDJiQnyugdíjpénztári taggá válniuk. A magánpénztári nyugdíjjárulék mértéke az erdeti törvényben HO tuwdnv]hulqwq 2 Agrárium Az új n\xjgtmw UYpQ\ QHP WHV] N O QEVpJHW D MiUXOpNIL]HW N N ] WW ijd]dwl hovatartozás szerint. Minden állampolgárra érvényesek a szabályok, és mindenki ugyanúgy élhet a több-sloopuhv V]LV]WpPD OHKHW VpJHLYHO 'H YDOyEDQ FVDN D] ioodpsrojiurn elhatározásán múlik-hd]~mq\xjgtmuhqgv]huehqydoyupv]ypwho"0lo\hqgrplqiqv WpQ\H] NUH YH]HWKHW YLVV]D D PDJiQ- illetve az önkéntes nyugdíjpénztári részvétel reális alternatívája? Szempontok lehetnek a jövedelem, az életkor, az alkalmazotti- vagy vállalkozói jogviszony, az iskolai végzettség, a nem, a lakóhely, az ágazat, az etnikai hovatartozás, stb.. $ GLVV]HUWiFLy PHJ NtYiQMD YL]VJiOQL KRJ\ D PH] JD]GDViJEyO po N KHO\]HWH pv paraméterei hogyan függnek össze a három-pilléres nyugdíjszisztéma által kínált OHKHW VpJHNNHO. Mivel a nyugdíjpénztári statisztikák ágazatok szerinti bontást nem tartalmaznak, ezért a dolgozat saját primer vizsgálatokra alapozva keresi meg az agrár szféra Q\XJGtM HO WDNDUpNRVViJiW MHOHQW VHQ EHIRO\iVROy LVPpUYHNHW pv ioodstwmd PHJ KRJ\ YDOyEDQ azonos feltételeket biztosít-e számukra az új nyugdíjtörvény, vagy bizonyos szempontok miatt HVHWOHJNLV]RUtWRWWDNYDODPHO\LNSLOOpUE O A témaválasztást indokolja a nyugdíjrendszer korosztályoktól független érintettsége, D UHQGV]HUYiOWiVW N YHW HQ D WLV]Win állami rendszerrel való fokozódó elvárások és elégedetlenség. Az agrár szférához a jelöltet családi szálak kötik, ezért fontos számára a szektor mindenkori tisztes megélhetése, és helyzetük javítása. 2 A nyugdíjjárulék 8% helyett 8,5%-UDQ 0DJiQ-nyugdíjpénztári tag esetében a nyugdíjjárulék 2003-tól 1,5% az állami társadalombiztosítás felé, tagdíja pedig 7% a magánpénztárba (2002-ig ez 2, illetve 6% volt) és W O D V]i]DOpNRV IRJODONR]WDWRWWL MiUXOpN - 8 százalékos arányban oszlik meg az állam, valamint a magánpénztár között. Mindazonáltal a törvényi 9%-os munkavállalói járulékot még mindig nem éri el. 9

10 1. A dolgozat tudományos megalapozása 1. A do lgozat t udom án yos m e galapozás a $WpPDLG V]HU VpJHMHOHQW VpJH Az elmúlt évtizedekben tapasztalható demográfiai változások középpontba állították az alkalmazott nyugdíjrendszerek felülvizsgálatát nemcsak az átmeneti-, hanem a fejlett piacgazdaságú országokban is. A nyugdíjazás feltételei, az életkor, a nyugdíjak megállapítása, a továbbfoglalkoztatás aktuális kérdéssé vált a prognosztizált népesség összetételében beálló változások között. Ezek között legfontosabb a várható átlagos élettartam növekedése és a YLOiJ IHMOHWW UpJLyLEDQ UHODWtYH FV NNHQ D IHMO G NEHQ SHGLJ WRYiEE Q YHNY V] OHWpVL arányok. A nyugdíjrendszerek megreformálása globálisan érinti tehát az országokat. A fejlett országok többsége kritikusnak ítéli meg a helyzetet. Az általuk a válságból való kilábalásra ajánlott stratégiák küo QE ] HN GH PHJWDOiOKDWyN EHQQ N N ] V HOHPHN PLQW SpOGiXO KRJ\ FV NNHQWHQL NHOO D Q\~MWRWW HOOiWiVRN V]LQWMpW V] NtWHQL NHOO D MRJRVXOWViJL feltételeket és szélesíteni kell a pénzügyi forrásokat. Nyugdíjreformok $,, YLOiJKiERU~W N YHW HQ D] DGGLJ egységes társadalombiztosítási struktúrák egyre gyakrabban oly módon változtak, hogy azon belül egy-egy ország nyugdíjrendszere ÄW EEV]LQW Yp YiOW Az OECD 1988-DVWDQXOPiQ\iQDNNpV]tW LV]HULQWV]i]DGXQNQ\XJGtMUHQGV]HUHHJ\D társadalom legszélesebb körét átfogó és a megélhetési minimum szintjén ellátást nyújtó DODSUHQGV]HUE O WRYiEEi D NRUiEELiWODJNHUHVHWKH] LJD]RGy NLHJpV]tW UpV]E O WHY GLN VV]H DPHO\ HVHWOHJ OHKHW VpJHW DG D SULYiW V]HNWRUEDQ W UWpQ WRYiEEL NLHJpV]tW HOOiWiVRN megszerzésére is. Mindezt kiegészítené a nyugdíjkorhatár rugalmas megválasztásának OHKHW VpJHLV ( NpW DODSPRGHOO N O QE ] PyGRQ NRPELQiOW YiOWR]DWiW DONDOPD]]iN D] HJ\HV RUV]iJRNJ\DNUDQNLHJpV]tWYHPiVHOHPHNNHOLVI NpQW QNpQWHVEL]WRVtWiVLIRUPiNNDO(EE O a szempontból sem az OECD, sem az Európai Unió tagországainak gyakorlata nem egységes. $ Q\XJGtMUHIRUPRN MHOOHP] L QpJ\ Yi]ODWSRQWEDQ IRJODOKDWyN VV]H 1. Az állami finanszírozási rendszert tovább folytatása. A rendszer alapja az, hogy a munkavállaló nyugdíjjárulékából képzett alapokból fizetik a nyugdíjak összegét. 2. Alapok létrehozása. A cél, hogy rövid és középtávon az állami kiadások csökkentése érdekében olyan alapokat KR]]DQDNOpWUHDPHO\HNDM Y EHQVHJtWHQHNDQ\XJGtMLJpQ\HNNLHOpJtWpVpEHQ3. A nyugdíjak 10

11 1. A dolgozat tudományos megalapozása reálértékének csökkentése. A nyugdíjak indexálását nem a fogyasztóiár-indexhez, hanem a foglalkoztatottak jövedelmének növekedéséhez, esetenként többéves átlagos növekedéséhez kötnék. 4. A nyugdíjkorhatár növelése. $ OHJHJ\V]HU EE pv OHJLQNiEE N OWVpJNtPpO megoldás. Magyar nyugdíjreform 1995 körül már kialakult az egyetértés a szakemberek és politikusok között, hogy Magyarországon is átfogó reformra van szükség. Olyan új nyugdíjrendszert kell létrehozni, DPHO\EHQ D NHUHV N HU VHQ pv HJ\pQLOHJ pughneltek abban, hogy járulékot fizessenek. Két lényeges követelményt jelöltek meg: tisztességes kalkuláció és egyéni számlavezetés. A PHJYDOyVtWiVUD YRQDWNR]y HONpS]HOpVHN D]RQEDQ DODSYHW HQ N O QE ]WHN.pW UHIRUPWHUY ERQWDNR]RWW NL $] HOV W D 1\XJGtMEL]WRVítási Alap Önkormányzata, a szakszervezetek és I JJHWOHQ V]DNpUW N WiPRJDWWiN D PiVLNDW D 3pQ] J\PLQLV]WpULXP $ N O QEVpJ D N WHOH] rendszerre vonatkozott, senki sem vitatta az önkéntes nyugdíjpénztárak fennmaradását és támogatását. A célok megvalósításához mindkét tervezet szerint átlátható szabályokra, egyéni számlákra és rendes adminisztratív vagy piaci valorizálásra/indexálásra van szükség. Hasonló összhang uralkodott a nyugdíjkorhatár-emelés és a rugalmas nyugdíjkorhatár kérdésében. A V]DNpUW N YpOHménye azonban megoszlott abban, hogy szükséges-e a nyugdíjrendszer részleges privatizálása. A törvényhozás a Világbank által támogatott Pénzügyminisztériumi nyugdíjreformot fogadta el, amely a nyugdíjrendszer részleges privatizálását eredményezte és három pilléren DODSXO$PHJUHIRUPiODWODQN WHOH] ioodplwiuvdgdorpel]wrvtwivlsloopuphoohwwphjmhohqwhnd PDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUDN DKRYD D SiO\DNH]G N V]iPiUD N WHOH] D EHOpSpV D] LG VHEE korosztály számára két év állt rendelkezésre, hogy eldöntsék, vállalják-e a vegyes rendszer NRFNi]DWiW YDJ\ psshq HO Q\pW $ KDUPDGLN UpV]W D PiU ywd P N G QNpQWHV Q\XJGtMSpQ]WiUDNMHOHQWLNDPLQHPN WHOH] DEHOpSpVHJ\pQLN U OPpQ\HNW OI JJ ) NpQW D] ioodpl Q\XJGtMUHQGV]HU MHOHQW V PHJ~MtWiViQDN KLiQ\iEDQ D]RQEDn számos megoldatlan probléma megmaradt a reform után is. Ilyenek például a rugalmas nyugdíjazás, a járulék és járadék közti kapcsolat, a tb-q\xjgtm NRPELQiOW LQGH[iOiVD D QHPHN HJ\HQO VpJH az újraelosztás kérdése, az évjáradék a magánnyugdíj rendszerben, a tagdíjfizetési hajlandóság és a m N GpVLN OWVpJHN $WpPD LG V]HU VpJHDUHIRUPPHJYDOyVXOiVDHOOHQpUHWRYiEEUDLVIHQQiOO$GROJR]DW D]~MUHQGV]HUQpJ\pYHVP N GpVHXWiQNtYiQMDH]WEL]RQ\tWDQL 11

12 1. A dolgozat tudományos megalapozása Agrárium A rendszerváltás nagy fordulatot hozott a PH] JD]GDViJEDQ PLYHO J\ NHUHVHQ változtatta meg nemcsak a tulajdon és földhasználati, hanem a foglalkoztatási viszonyokat, a JD]GiONRGiVL IRUPiNDW LV $ PLQ VpJL YiOWR]iV OHJMHOOHP] EE LVPpUYHL D IRJODONR]WDWRWWDN átlagéletkorának növekedése, a jövedelmek lemaradása és a nem fizikai dolgozók arányának növekedése és a szakképzettség szerinti összetétel javulása. Az 1997-es új nyugdíjtörvény nem tartalmaz engedményeket vagy szigorításokat a PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN V]iPiUD 8J\DQD]RN D] HOYHN pv IL]HWpVL N telezettségek érvényesek rájuk is, mint bármely más ágazat munkavállalóira. Az agrár ágazatban dolgozók nyugdíjjárulék fizetési kötelezettsége sajátságos KHO\]HWEHQ YDQ (EEH D V]IpUiED WDUWR]QDN W EEHN N ]W HJ\ PH] JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW YpJ] QDJ\ ]HP DONDOPD]RWWDL pss~j\ PLQW D I OGP YHOpVE O YDJ\ ioodwwduwiveyo po YiOODONR]yN pv D IRJODONR]WDWRWWL MRJYLV]RQ\EDQ QHP OpY VWHUPHO N LV $ODSYHW különbségek vannak az említett három típusú dolgozó nyugdíjjárulék fizetése között. Különleges helyzetben vannak az VWHUPHO N, akik nincsenek foglalkoztatotti MRJYLV]RQ\EDQ YDJ\LV FVDN HEE O D WHYpNHQ\VpJE O poqhn PHUW QHNLN QLQFV Q\XJGtMMiUXOpN IL]HWpVL N WHOH]HWWVpJ N )HOWpWHOH]KHW KRJ\ N HOHVQHN D Q\XJGtMUHIRUP iowdo Q\~MWRWW OHKHW VpJHNW O$PH] JD]Gasági vállalkozók nyugdíjvárománya szintén kritikus lehet amiatt, hogy közülük sokan csak minimálbér után fizetnek nyugdíjjárulékot, ami minimális nyugdíjat jelent. PH] 0HJIHOHO DQ\DJL HU IRUUiVRN KtMiQ D PXQNiOWDWyL KiWWpUUHO QHP UHQGHONH] JD]GDViJL GRlgozók kiszorítottak lehetnek az önkéntes nyugdíjpénztárakból, valamint a magasabb átlagos életkor miatt a magánnyugdíj-pénztárakból, vagyis a reform nekik nem ad XJ\DQRO\DQ HVpO\HNHW D Q\XJGtMFpO~ PHJWDNDUtWiVRNUD KD VV]HYHWM N NHW PiV ijd]dwrnedq dolgozók helyzetével. $ GLVV]HUWiFLy IHOWiUMD KRJ\ D PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN Q\XJGtMUHQGV]HUW LOOHW alternatívái megegyeznek a többi állampolgáréival, ugyanolyan eséllyel lehetnek-e részesei a három-pilléres szisztémának, mint más ágazatok dolgozói, és milyen sajátosságokat mutat a részvételük. 12

13 1. A dolgozat tudományos megalapozása $NXWDWiVFpONLW ]pvhl A disszertáció a nemzetközi demográfiai tapasztalatok közös vonásainak bemutatása PHOOHWW Ui NtYiQ PXWDWQL D IRO\DPDWEDQ OpY pv WHUYH]HWW Q\XJGtMUHIRUP W UHNYpVHN sajátosságaira, a Világbank propagandájának hatására kialakuló többpilléres nyugdíjszisztéma MHOOHP] LUH$QHP]HWN ]LNLWHNLQWpVXWiQ ORNDOL]iOMDDNpUGpVWD]HXUySDLLQWHJUiFLyEDQ UpV]W YHQQLNtYiQy0DJ\DURUV]iJKDVRQOyJRQGRNNDON ]G Q\XJGtMUHQGV]HUpUHW UWpQHWLiWWHNLQWpst nyújt a magyar nyugdíjszisztéma változásairól és arról, hogy milyen körülmények vezettek az 1998-DV UHIRUP EHYH]HWpVpKH] $ N O QE ] Q\XJGtMUHIRUP NRQFHSFLyN DODSMiQ HOHP]L D Q\XJGtMUHQGV]HU I EE VDMiWRVViJDLW pv D ODNRVViJL HOYiUiVRN W NUpEHQ puwpnhli az új Q\XJGtMV]LV]WpPDHU VpVJ\HQJHSRQWMDLWUiPXWDWDUHIRUPHUpQ\HLUHpVfeltárja a még mindig megoldatlan problémákat. Az értekezés választ keres arra, hogy az elmúlt évek tapasztalatai beváltották-e a Q\XJGtMUHIRUPKR] I ] WW UHPpQ\HNHW IHOPpUL hogy a MiUXOpNIL]HW N HOpJHGHWWHN-e a mostani nyugdíjrendszerrel, milyen szempontok érvényesülését tartanák a legfontosabbnak a Q\XJGtMV]LV]WpPiEDQ pv KRO YDQQDN PpJ MDYtWDQGy V]HJPHQVHN $ Q\XJGtMUHQGV]HU PLQ VpJL követelményeit vizsgálva, megkeresi a domináns változókat VV]HWHY NHW pv NDSFVRODWRNDW NHUHVDQ\XJGtMUHQGV]HUN O QE ] SDUDPpWHUHLN ] WWSpOGiXOKRJ\DQPRWLYiOMDDM YHGHOHP az életkor, a végzettség, stb. a rendszerben való részvételt. Feltérképezi, hogy a rendszerváltás eredményeként, hrj\dq Q WW 0DJ\DURUV]iJRQ D munkanélküliség és a feketefoglalkoztatás aránya, ami a nyugdíjjárulék fizetés elmaradásának fontos oka. Kitér a társadalom perifériáján po cigányság súlyos helyzetére, elemezve ennek iskolázatlansággal, területi elhelyezkedéssel és a diszkriminációval való összefüggését; $ GROJR]DW EHPXWDWMD KRJ\ D UHQGV]HUYiOWiV PLO\HQ YiOWR]iVRNDW LGp]HWW HO D PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN N UpEHQ UiPXWDW D IRJODONR]WDWiV HU V YLVV]DHVpVpUH D] ágazatból való elvándorlásra és az agráriumból éo N iwodjrv életkorának növekedésére. Elemzi, hogy az agrár szférában dolgozók számára a nyugdíjreform hasonló feltételeket teremtett-e, mint az egyéb ágazatok munkavállalóinak, vagy esetleg elesnek bizonyos pozitív OHKHW VpJHNW O. Saját vizsgálatok révén YiODV]WNHUHVDUUDKRJ\DPH] JD]GDViJEDQGROJR]yN tudnak-e élni az új, három-sloopuhv UHQGV]HU iowdo Q\~MWRWW OHKHW VpJHNNHO milyen SDUDPpWHUHNW O I JJ D UpV]YpWHO N )HOWiUMD KRJ\ D PH] JD]GDViJEyO po N KHO\]HWpW MDYtWDQL hivatott speciális program ( 7HUP I OGpUW pohwmiudgpnrw mennyiben segíti a célcsoport Q\XJGtMNRUL PHJpOKHWpVpW $ NpUG tyhv IHOPpUpVW NLHJpV]tWHQG EHPXWDWMD HJ\ község WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MHOOHP] LW N O Q V WHNLQWHWWHO D PH] JD]GDViJL V]IpUiUD pv D 13

14 1. A dolgozat tudományos megalapozása nyugdíjjárulékot rendszeresen IL]HWQL QHP WXGyNDUiQ\iUDpVMHOOHP] LUHYDODPLQWV]HPpO\HV PHJNpUGH]pVDODSMiQIHOWiUMDKRJ\KRJ\DQtWpOLNPHJKHO\]HW NHWD]LG VNRULPHJpOKHWpV NpUW mindent megtenni nem tudó állampolgárok. Rámutat a rendszerváltás miatt kialakult új helyzetre, miszerint a nyugdíjbiztosítás nem teremt minden embernek biztos öregkort és arra, KRJ\ D YHV]pO\H]WHWHWW V]HJPHQVHN SUREOpPiLYDO LG EHQ HO NHOO NH]GHQL IRJODONR]QL 0HUW KDPDURVDQ HOM Q D] LG PLNRU Q\XJGtMED YRQXO D QDJ\ OpWV]iP~ PRVW NHUHV NRUEDQ OpY Ratkó QHP]HGpN DPL MHOHQW VHQ FV NNHQWHQL IRJMD D WiUVDGDORPEL]WRVtWiV EHYpWHOHLW tekintettel a magyarországi természetes fogyás tényére, és elérik a nyugdíjkorhatárt azok is, DNLN WDOiQ QKLEiMXNRQ NtY O QHP WXGWiN WHOMHVtWHQL D PHJIHOHO PpUWpN V]ROJiODWL LG W D nyugdíjhoz, vagy a nyugdíjhoz való jutás egyéb feltételeit. Ez pedig fokozhatja a társadalom kettészakadását és az államkassza majdani szociális célú kiadásait A prim e r vizsgálat adat bázisa é s a kié rt é ke lé s m ódszert ana A disszertáció szekunder vizsgálatok keretében, a rendelkezésre álló hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával mutatja be a téma aktualitását alátámasztó külföldi és magyar demográfiai változásokat, a nyugdíjrendszerek felülvizsgálatának és PHJUHIRUPiOiVQDNV] NVpJV]HU ségét. Az irodalmak széles tárháza foglalkozik a több pilléren iooy Q\XJGtMUHQGV]HUHN NLDODNXOiViYDO P N GpVpYHO pv NULWLNiMiYDO QHP]HWN ]L pv PDJ\DU YLV]RQ\ODWEDQLVJOREiOLVDQpUWpNHOYHDNpUGpVW$YHJ\HVUHQGV]HUEHQUpV]W YHY YDJ\ psshq részt nem vey HJ\pQHN KHO\]HWpUH YiODV]WiVL OHKHW VpJHLUH pv tj\ D GLVV]HUWiFLy alapkérdésére, az agrárszféra érintettségére azonban nem térnek ki. A dolgozat saját vizsgálatok végzésével keresi meg a választ a nyugdíjrendszerrel való elégedettség, és a PH] JD]GDViJMHOOHP] LWpVOHKHW VpJHLWpULQW NpUGpVHNUH$primer vizsgálati eredmények DODSMiXOHJ\NpUG tyhv IHOPpUpVV]ROJiO$I VUHSUH]HQWDWtYPLQWDNLYiODV]WiVD HJ\V]HU véletlen mintavétellel történt négy megye állampolgáraiból. Alkalmazásra került ezen kívül a PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN KHO\]HWpQHN EHPXWDWiViUD HJ\ IDOXQDN D PRQRJUiILD PyGV]HUpYHOW UWpQ WHOHVN U OHtUiVDpVQpKiQ\PpO\LQWHUM~V]HPpO\HVPHJNpUGH]pV A felhasznált matematikai-vwdwlv]wlndlpygv]huhndn YHWNH] "Gap-analízis" : Az ismérv fontosságának és a vele való elégedettségnek az összevetésére alkalmas nemzetközileg elfogadott módszer. Felhasználás: Az eljárás a nyugdíjrendszer N PLQ VpJpYHOYDOyHOpJHGHWWVpJYL]VJiODWiEDQNHU OIHOKDV]QiOiVUD 14

15 1. A dolgozat tudományos megalapozása Faktor-analízis: Többváltozós, lineáris regressziós elemzés, melynek célja a kezdeti nagy V]iP~PDJ\DUi]yYiOWR]yWDPRGHOOHJ\V]HU EENH]HOKHW VpJHPLDWWNHYHVHEERNYiOWR]yYDO úgynevezett faktorral helyettesíteni. Felhasználás: Az eljárás a nyugdíjrendszer legfontosabb PLQ VpJLSDUDPpWHUeinek meghatározásában hasznos segítség. Korreláció- és regressziószámítás: Az ismérvek között fennálló kapcsolatok feltárása, leírása többváltozós matematikai modellel, ami megmutatja, hogy a magyarázó változók hogyan hatnak az eredményváltozóra, mely független változóknak van szignifikáns hatása a I JJ YiOWR]yUD Felhasználás: A módszer a magánnyugdíjpénztárakba való belépés és a WDJViJ IRQWRV PHJKDWiUR]y V]HPSRQWMDLQDN PHJNHUHVpVpEHQ pv D] VV]HWHY N KDWiViQDN vizsgálatában kerül alkalmazásra. Kapcsolatok feltárása és aránypróbák (statisztikai hipotézis-vizsgálatok): Két változó N ] WWL NDSFVRODW NLPXWDWiViUD DONDOPDV HOMiUiV D PHJIHOHO VWDWLV]WLNDL SUyED KDV]QiODWiQDN segítségével. Ha a változók közti összefüggés szignifikáns, akkor a mintából levont N YHWNH]WHWpVHLQN iowdoiqrv puypq\ QHN WHNLQWKHW N Felhasználás: A nyugdíjpénztári WDJViJJDO VV]HI JJ LVPpUYHN PHJNHUHVpVpQpO D IRJODONR]iVL ijd]dwrqnpqwl NDSFVRODWRN IHOWiUiViQiO D PH] JD]GDViJEDQ GROJR]yN MHOOHP] QHN NLPXWDWiViQiO DONDOPD]KDWy D módszer. Leíró statisztikák: Fontosabb statisztikai mutatók, mint az átlag, szórás meghatározása és ezek szakmai szempontú elemzése. Felhasználás: $ Q\XJGtMUHQGV]HUUHO VV]HI JJ SDUDPpWHUHN PLQW SpOGiXO pohwnru M YHGHOHP VWE MHOOHP] VWDWLV]WLNDL PXWDWyLnak elemzésénél alkalmazható a módszer. Monográfia: A reprezentatív megfigyeléseknek, a statisztikai következtetéseknek azon formája, amikor a megfigyelni kívánt teljes sokaságnak egy kiválasztott részét vetjük teljes N U PHJILJ\HOpV DOi Felhasználás: Eg\ NRQNUpW WHOHS OpV WHOMHV N U YL]VJiODWD D társadalombiztosítás szempontjából. A lakosok nyugdíjjárulék fizetés szerinti összetételének megállapítása és a járulékot folyamatosan fizetni nem képes, veszélyeztetett szegmensek felderítése. Mélyinterjúk: A statisztikai megfigyeléseknek olyan módszere, amikor személyes megkérdezéseket alkalmaznak a vizsgált terület egyes egyedeinél. Felhasználás: $NpUG tyhv IHOPpUpVE O OHYRQKDWy QHP PHJEt]KDWy N YHWNH]WHWpVHNHW NLHJpV]tWHQG D V]HPpO\HV megkérdezésekkel a vi]vjiodwrndwdph] JD]GDViJEDQGROJR]yNKHO\]HWpUHOHKHWIyNXV]iOQL 15

16 2. Szakirodalmi áttekintés 2. Szakirodalm i áttekin té s 2.1. A jólé t i állam $,, YLOiJKiERU~ XWiQ I NpQW (XUySiEDQ VDMiWRV MyOpWL ioodpl-modell alakult ki. A PRGHOO VDMiWRVViJD KRJ\ D V]HJpQ\HN VHJpO\H]pVpQ W~OPHQ en és a gazdasági ciklus változásaitól függetlenül próbálja biztosítani az egész társadalom életszínvonalának folytonos javulását. A jóléti állam végül is olyan társadalmi gyakorlatok és stratégiai megállapodások együttese, amelynek célja annak a sajátos történelmi problémának a megoldása, amit a jólét termelésének és elosztásának harmonizálása jelent (Myles, 1994). A jóléti állam azonban válságban van. A konzervatív megközelítés szerint válsága abban gyökerezik, hogy az állam kiadásai olyan szintre emelkedtek, ahol a piac nem tart meg D VDMiW WHOMHVtWPpQ\pE O DQQ\LW DPHQQ\L PHJIHOHOQH D P N GpVL N YHWHOPpQ\HLQHN $ MyOpWL ioodp URQWMD D W NHIHOKDOPR]iVW D SLDFL IRO\DPDWRNDW pv H SUREOpPiW D MyOpWLVpJ NDUFV~VtWiViYDO YDJ\ WHOMHV PHJV] QWHWpVpYHO OHKHW PHJoldani. A baloldali értelmezés szerint QHP D MyOpWL ioodp YDQ YiOViJEDQ KDQHP D W NpV WiUVDGDORP $ PRGHUQ NDSLWDOL]PXVQDN továbbra is szüksége van a jóléti államra, hogy a társadalmi harmóniát fenn tudja tartani, ezért a társadalombiztosítási rendszerekewwryieeudlvp N GWHWQLNHOO$posztmodern megközelítés szerint olyan nagy változások vannak a társadalomban, amelyek a társadalmi lét mintáinak DODSYHW iwdodnxoiviw HUHGPpQ\H]LN $] XQLYHU]DOL]PXV MHOHQW VpJH FV NNHQ V PHJMHOHQLN D decentralizáció és VRNV]tQ VpJLUiQWLLJpQ\DMyOpWLiOODPIXQNFLyLYDOV]HPEHQ$SRV]WPRGHUQ szemlélet a diverzitást és pluralizmust hangsúlyozza. Elutasítja az életkörülmények javításának tradicionális megközelítését, az univerzális és javító szándékú szociálpolitikát, amiqhnhuhgppq\hnpsshqdm Y D]pOHWV]tQYRQDOQ YHNY HJ\HQO WOHQVpJHpVD]iOODPLMyOpWL szolgáltatások -benne a nyugdíjrendszer- privatizációja. Ez viszont a jóléti állam PHJV] QpVpYHOYDJ\OHJDOiEELVDODSRViWDODNXOiViYDOMiUTaylor-Gooby, 1995). A jólétl ioodp M Y MH DODSYHW HQ PHJ IRJMD KDWiUR]QL KRJ\ D] LG VHNU O YDOy gondoskodás -DQQDNLVHJ\LNI HOHPHDnyugdíjrendszer- milyen irányban és milyen értékek alapján fog átalakulni. Egy társadalomra nagyon demoralizáló hatású, ha a kormányzat arra töreks]ln KRJ\ D] LG VHN V]iPiW pv D UiMXN N OW WW SpQ]W PLQLPDOL]iOMD 8J\DQDNNRU D W NHIHGH]HWL HOY PHJMHOHQpVH D Q\XJGtMUHQGV]HUHNEHQ D V]RFLiOLV JRQGRVNRGiV WiUVDGDOPL PpUHWHNU O HJ\pQL FVDOiGL N ] VVpJL JRQGRVNRGiVED YDOy iwphqhwh D SRV]WPRGHUQ puwpnhn megvalósulását is jelentheti. 16

17 2. Szakirodalmi áttekintés A jóléti közgazdaságtan rámutat, hogy a gazdaság csak bizonyos feltételek mellett Pareto-hatékony. 3 Hat oka lehet annak, hogy a piaci mechanizmus miért nem vezet az HU IRUUiVRN 3DUHWR-hatékony allokálásához: a verseny kudarca, a közjavak, az externáliák, a nem-teljes piacok, az információs kudarcok és a munkanélküliség (Stiglitz, 2000). Ezeket a feltételeket piackudarcoknak nevezzük, és ezek indokolják azt, hogy a kormányzat miért lép IHO WHYpNHQ\HQ D JD]GDViJEDQ (OV NpQW -ban A. Smith D PRGHUQ N ]JD]GDViJWDQ HOV QDJ\REE P YpEHQ IRJDOPD]WD PHJ D]W KRJ\ D JD]GiONRGyN VDMiW HJ\pQL pughnhlnhw N YHWYH Q\HUHVpJUH W UHNHGYH D YHUVHQ\QHN N V] QKHW HQ -egy láthatatlan kéz hatása nyomán- valójában közérdekeket szolgálnak. Hatására széles körben elfogadottá vált a nézet, miszerint DWiUVDGDOPLN ] VVpJOHJMREEpUGHNHLQHNHO PR]GtWiViKR]DNWtYNRUPiQ\]DWUDYDQV] NVpJ Még ha a piackudarcok ellenére a gazdaság Pareto-KDWpNRQ\ PyGRQ P N GQH LV D kormányzati fellépés mellett szólnak további érvek. Egyrészt a jövedelemeloszlás szerkezete a NRPSHWLWtYSLDFRNRQLJHQQDJ\HJ\HQO WOHQVpJHNKH]YH]HWKHWHPLDWWHO IRUGXOKDWKRJ\HJ\HV állampolgárok nem jutnak hozzá a megélhetéshez szükséges forrásokhoz. A kormányzat egyik kiemelten fontos tevékenysége a jövedelmek újraelosztása, redisztribúciója. A jóléti SURJUDPRN N ] WW V]HUHSHOQHN W EEHN N ] WW M YHGHOHPNLHJpV]tW WiPRJDWiVRN FVDOiGL pótlék, gyes vagy minimális nyugdíjjáradék szolgáltatás. Másrészt a kormányzati beavatkozás mellett szól azon érvelés is, hogy egyes emberek olykor nem saját, jól felfogott érdekeinek PHJIHOHO HQ FVHOHNV]HQHN $ IRJ\DV]WyN PpJ WHOMHV LQIRUPiFLyN ELUWRNiEDQ LV KR]KDWQDN rossz döntéseket, például dohányoznak, nem kapcsolják be a biztonsági övet, nem szívesen takarékoskodnak. A paternalista 4 kormányzat szerepe ilyen esetekben nem korlátozódhat az információ-szolgáltatásra, hanem be kell avatkoznia a meritórikus 5 javak fogyasztásába (Stiglitz +D D WiUVDGDORP ~J\ OiWMD KRJ\ PHJHQJHGKHWHWOHQ D] LG V ioodpsolgárok súlyos anyagi helyzetének kialakulása, hogy biztosítani kell megélhetésüket, akkor akár NpQ\V]HUUHO LV FpOV]HU JRQGRVNRGQL D Q\XJGtMEL]WRVtWiV PHJOpWpU O $ nyugdíjbiztosítás olyan meritórikus jószágdpho\qhndphjyiviuoiviwd]ioodpn WHOH] HQHO tumdsrojiudlqdn mert ez megfelel a társadalom érdekének. A patrernalista felfogás hívei szerint az egyének saját döntéseik alapján még akkor VHP NpSH]QpQHN HOHJHQG WDUWDOpNRW Q\XJGtMDV pyhlnuh KD HKKH] PHJIHOHO LQWp]PpQ\HN 3 Pareto-KDWpNRQ\ DOORNiFLy D] HU IRUUiVRN RO\DQ DOORNiFLyMD DPHO\EHQ VHQNL VHP NHU OKHW MREE KHO\]HWEH anélkül, hogy valaki rosszabb helyzetbe ne kerülne. 4 A paternalizmus álláspontja szerint azért van szükség a kormányzati fellépésre, mert a kormány jobban tudja az egyes embereknél, hogy mi szolgálja jól felfogott érdekeiket. 5 Meritórikus javak: önmagukban értékes, erkölcsi-politikai megfontolásból támogatásra érdemes javak, olyan MDYDN DPHO\QHN IRJ\DV]WiViW D NRUPiQ\]DW tumd HO D] pulqwhwwhn V]iPiUD SpOGiXO EL]WRQViJL Y DODSV]LQW RNWDWiVQ\XJGtMFpO~PHJWDNDUtWiV(OOHQNH] MHDYLVV]DV]RUtWDQGyMyV]ig, például a dohányzás. 17

18 2. Szakirodalmi áttekintés állnának rendelkezésükre.(qqhnv]iprvrndohkhw(j\hvv]hu] ND]WKDQJV~O\R]]iNKRJ\D] HJ\pQHN MHOHQW V UpV]H V]LV]WHPDWLNXVDQ DOiEHFV OL LG VNRUL IRJ\DV]WiVL V] NVpJOHWHLW (Berthold$UHiOLVDQYiUKDWyQiONHGYH] EEQHNtWpOLNPHJDQQDNYDOyV]tQ VpJpWKRJ\ LG VNRUXNEDQképesek lesznek még dolgozni, alábecsülik várható élettartamukat stb. (Verbon, 1988; Dinkel, 1984) Gond az is, hogy minden társadalomban létezik egy réteg, amely torz SUHIHUHQFLiNNDO UHQGHONH]LN$MHOHQNRULIRJ\DV]WiVWHO WpUEHKHO\H]LNDM Y EHQLIRJ\Dszási igényekkel szemben. Ez az ún. free-rider fogyasztó (Musgrave, 1969). Mivel szinte minden FLYLOL]iOW RUV]iJEDQ Q\~MWDQDN N ]SpQ]HNE O HJ\ PLQLPiOLV HOOiWiVW D]RNQDN DNLN VHPPLIpOH más forrással nem rendelkeznek, az egyén számára haszonnal járhat, ha fiatalon nem fizet M YHGHOPpE O VHPPLIpOH KR]]iMiUXOiVW D Q\XJGtMUHQGV]HUEH LG VNRUiEDQ SHGLJ D N ] VVpJL VHJpO\HNUH KDJ\DWNR]LN ËJ\ WXODMGRQNpSSHQ NLKDV]QiOMD D W EELHN HU IHV]tWpVHLW Verbon, 1988; Buchanan, 1977). További probléma, hogy a hosszú tervezési horizont sokféle információt követelne meg, amit az egyének külön-n O Q QHP WXGQDN VV]HJ\ MWHQL SO M Y EHQL IRJODONR]WDWiVL OHKHW VpJHNU O D WpQ\OHJHV M YHGHOHP PpUWpNpU O YiUKDWy élettartamról). Az állami közbelépés nélkül a rosszul informált és a kockázatvállalásra KDMODPRVV]HPpO\HNNHON QQ\HQHO IRUGXOKDWKRJ\LG VNRUXNEDQPHJpOKHWpVLIRUUiVRNQpON O maradnak. Az információ megszerzése gyakran igen költséges eljárást igényel (Culyer, 1973), amit egy-egy személy, de még biztosítóintézet sem tud mindig finanszírozni. A paternalista vagy meritórikus célú beavatkozásokra tehát e felfogás hívei szerint (Musgrave, D] HJ\HV HPEHUL V] NVpJOHWHN WHUPpV]HWH pv D] HPEHUL HO UHOiWiV hiányosságai, tökéletlen volta miatt van szükség. Mindezek indokolják azt, hogy az állam EHDYDWNR]]RQ D IRJ\DV]WyL SUHIHUHQFLiNED 6RN V]HU] YL]VJiOMD D] ioodpl EHDYDWNR]iV OHKHWVpJHV YDJ\ FpOV]HU SDWHUQDOLVWD MHOOHJ KDWiUDLWT. H. Marshall (1972) megállapítja például, hogy az állam IHOOpSpVH NpWIpOHNpSSHQ LV VpUWKHti a fogyasztót. Korlátozhatja választási V]DEDGViJiQDN WHUMHGHOPpW pv J\HQJtWKHWL D] pulqwhww V]HPpO\HN NH]GHPpQ\H] NpV]VpJpW pv önállóságát (Marshall, 1972). Berthold (1988) pedig kifejti, hogy az államnak csak akkor és oly mértékig szabad beavatkoznia a piacgazdasági folyamatokba, ha a piac eredményei nem NLHOpJtW N YDJ\ OHJDOiEE UHiOLV HVpO\H ioo IHQQ DQQDN KRJ\ D SROLWLNDL EHDYDWNR]iV elfogadhatóbb megoldást ad, mint a piaci módszerek alkalmazása. Emiatt arra a következtetésre jut, hogy az államnak a nyugdíjbiztosítás területén csak a minimum védelemre kell szorítkoznia (Berthold, $]ioodplehdydwnr]ivktyhln ] OW EEV]HU] utal arra, hogy tiszta piaci mechanizmusok nem képesek korrigálni a források eredeti allokációja által kiváltott egyeqo WOHQVpJHN N YHWNH]PpQ\HLW Rolf-Spahn-Wagner, 1988). Mivel az éves jövedelemadók és vagyonadók még nem eredményeznek ideális jövedelem- 18

19 2. Szakirodalmi áttekintés újraelosztást, még egy további járulékos eszközt is alkalmazni kell a redisztribúciós mechanizmusok között (Diamond, 1977). Marshall (1972) szerint az államnak a PXQNDYpJ] NpSHVVpJ HJ\HQO WOHQVpJHL NRUULJiOiVD pughnpehq LV EH NHOO DYDWNR]QLDCulyer SHGLJD]WHPHOLNLKRJ\DYiViUOyHU W~OQDJ\HJ\HQO WOHQVpJHLDSROLWLNDLKDWDORPKR] YDOy YLV]RQ\ HJ\HQO WOHQVpJéhez is vezethetnek. Így a a redisztribúció nem csupán a GHPRNUDWLNXVSROLWLNDN YHWNH]PpQ\HKDQHPOpWpQHNV] NVpJV]HU HO IHOWpWHOHLV $ SLDFJD]GDViJ UHQGV]HUH NLWHUPHOW HJ\ RO\DQ DODFVRQ\ M YHGHOP UpWHJHW D társadalomban, akiknek aktív életkori kerhvhwh QHP WHWW OHKHW Yp PHJWDNDUtWiVRNDW tj\ EL]RQ\WDODQQi YiOW LG VNRUL YDJ\ URNNDQWViJEyO HUHG PXQNDNpSWHOHQVpJ N DQ\DJL finanszírozása. Ezért a kormányzatok a társadalmi stabilitás és biztonság érdekében IRNR]DWRVDQ OpWUHKR]WiNDN WHOH] EHWHJVpJL-egészség- EL]WRVtWiVpVD] LG VNRUL M YHGHOPHW EL]WRVtWyN WHOH] Q\XJGtMEL]WRVtWiVLQWp]PpQ\pW A társadalombiztosítás államilag szervezett, törvényesen szabályozott, gyakorlatilag PLQGHQ NHUHV V]iPiUD RO\DQ N WHOH] EL]WRVtWiV DPHO\EHQ D EL]WRVtWiVED Eevont veszélyközösség az egész társadalom, és amely a biztosítási elv mellett kisebb-nagyobb mértékben szociális jövedelem-újraelosztási célokat is követ. A társadalombiztosítás MHOOHP] MH SpQ] J\L V]HPSRQWEyO KRJ\ D EL]WRVtWRWW LOOHWYH PXQNDDGyMD FpOMHOOHJ befizetéseire épül (Stiglitz, 2000). A jóléti politika A gazdaságpolitika fontosabb társadalmi céljai a piaci jövedelemelosztás V]pOV VpJHLQHN HQ\KtWpVH D V]HJpQ\VpJ HONHU OpVH D V]RFLiOLV EL]WRQViJ pv D IRJODONR]WDWRWWViJ OHKHW OHJPDJDVDEE IRNiQDN EL]WRVtWiVD D] HVpO\HJ\HQO VpJ PHJDGiVD valamint a gazdasági hatalommal való visszaélés megakadályozása, továbbá a jóléti szolgáltatások. A jóléti funkciók törvény által szabályozottak. A szakirodalom a jóléti politika három alaptípusát különbözteti meg. (Tóth, 1994) Liberális modell, melyben a segélyezés a rászorultság alapján történik, szerény színvonalú az univerzális ellátás, a társadalombiztosítással szemben domináns a magánbiztosításoknak szerepe. A jövedelmek újraelosztása nem ölt nagy méreteket, NLVPpUWpN D UHGLV]WULE~FLy $ UHQGV]HU WiUVDGDORPV]HUNH]HWL N YHWNH]PpQ\H D ÄV]RFLiOLV dualizmus, azaz a társadalom nagyobb része a piactól függ, a kisebb része az államtól. Ez a modell valósul meg például az Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Kanadában. 19

20 2. Szakirodalmi áttekintés Korporatív-etatista vagy konzervatív modell, a szociális jogok osztályhoz és VWiWXV]KR]N W GQHNDYHUWLNiOLV~MUDHORV]WiVV]HUHSHDODFVRQ\-HOOHP] D]iOODPLSURJUDPRN foglalkoztatási csoportok szerinti elkülönülése, ezen belül különösen a közalkalmazottak élveznek privilegizált helyzetet. A társadalombiztosítás szerepe domináns, a magánbiztosításoknak relatíve kisebb szere jut. Franciaországban, Olaszországban, Németországban alkalmazzák. Szociáldemokrata modell, PHO\ D] HJ\HQO VpJ HU WHOMHV PHJvalósítására törekszik. Nagyfokú a redisztribúció, mindenki részesül, ezért mindenki hajlandó lesz hozzájárulni filozófiára épít. A rendszer nagy súlyt fektet a foglalkoztatásra, a munka és a jólét összekapcsolására. Azonos jogok illetik meg a munkásosztályt és a középosztályt. $ODSYHW HQ XQLYHU]iOLV UHQGV]HUHN WiUVDGDOPL DODSM YHGHOPHNHW EL]WRVtWy SURJUDPRN jellemzik. A modell a skandináv jóléti rendszerek sajátja. Egy-HJ\PRGHOOWLV]WiQVHKROVHPpUYpQ\HV OGHDMHOOHJ]HWHVHOWpUpVHNIHOIHGH]KHW N. Korunkban vitathatatlanul az alkotmányos jogállamon és a jóléti államon nyugvó GHPRNUiFLD NpSYLVHOL D SROLWLNDL IHMO GpV HGGLJ HOpUW OHJPDJDVDEE IRNiW $ GHPRNUDWLNXV NRUPiQ\]iV I UHQGH] HOYHLW Brunner G. (1979) német politológus foglalta össze, aki a szociális államiság elvén a szociális jogok kiterjesztését érti, amelynek során az állami élet több területét vonják jogi szabályozás alá. Az elv érvényesülése vonatkozik a szociálpolitikára, amely magában foglalja a minimálbér rendezését, a szociális segélyezés UHQGV]HUpW YDODPLQW D N WHOH] WiUVDGDORPEL]WRVtWiVW PHO\ HJpV]VpJ J\L V]ROJiOWDWiVUD táppénzre, nyugdíjra jogosítja az állampolgárokat. A redisztribúció NLIHMH]pVWW EEHOWpU WDUWDP~IRO\DPDWUDYRQDWNR]yODJKDV]QiOMiN Tágabb értelemben az egész költségvetési bevételi-nldgivlphfkdql]pxvqhyh]khw tj\plyho az állam az adózással elvont pénz felett rendelkezési jogot szerez, annak elosztásáról adminisztratív-uhglv]wulexwty ~WRQ G QW tj\ D EHIL]HW W O EHV]HGHWW SpQ]W PiVQDN DGMD LOOHWYH más célra fordítja. 6] NHEE puwhohpehq a redisztribúció az a folyamat, ahol az állam a háztartások, lakosok eredeti jövedelemelosztással kialakult jövedelmét módosítja azzal a céllal, hogy a piacon kialakuló igazságtalan jövedelemkülönbségeket enyhítse és általános hozzáférést biztosítson a meritórikus javakhoz (pl. közoktatás) (Veress, 1999). Legfontosabb tárgykörei az oktatás, az egészségügy, a munkanélküliség kezelése, a társadalombiztosítás, a szociális segélyezés és a lakáspolitika. Céljai: a méltányos jövedelemelosztás, az HVpO\HJ\HQO VpJHO VHJtWpVHDV]RFLiOLVEL]WRQViJpVDPLQLPiOLVpOHWIHOWpWHOHNEL]WRVtWiVD 20

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól TÁJÉKOZTATÓ a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86. (8) bekezdésének értelmében a

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Az állami gazdaságszabályozás

Az állami gazdaságszabályozás Az állami gazdaságszabályozás A piacgazdaság kudarcai, az állami szerepvállalás szükségessége Tökéletlen verseny Externáliák Közjavak Tökéletlen informáltság Az állam gazdasági feladatai Allokáció Redisztribúció

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

! "! # $ $ % " $ & "

! ! # $ $ %  $ & ! "! # $ $% " $ & " 60 50 40 30 20 10 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 % A mezgazdaságban dolgozók

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben